nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól
2020-03-26
infinity
3
Jogszabály

2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Magyar nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat előírásaira – kiadom a következő utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen utasítás célja – középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése, illetve a büntetés-végrehajtás személyi állománya utánpótlási bázisának szélesítése érdekében – a roma származású fiatalok részére a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére szolgáló támogatási rendszer létrehozása.

2. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BvOP) terjed ki.

II. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Pályázati feltételek

3. Az utasítás alapján biztosított támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.

4. Középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok esetében egyaránt szükséges, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor eleget tegyen az alábbi feltételeknek:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;

e)1 a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása,

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) valamennyi pályázó esetében egészségi alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h)2 a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele az utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BvOP bármikor megvizsgálhatja.

5.3 A 4. pont a)–c) alpontjában foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a büntetés-végrehajtás által végzendő, a 4. pont g) alpontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való tudomásulvételt, a 4. pont h) alpontjában meghatározott dokumentált tudomásulvételt, valamint a tanulói/hallgatói jogviszony és a 10., illetve 16. pontban meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell bekérni.

6.4 A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, rendvédelmi alkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet alapján a rendvédelmi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések szerint végzi. A 4. pont f) alpontja szerint vállalt alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező elvégezni. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, további alkalmassági vizsgálatok is végezhetők.

7. A pályázati felhívást az utasítás 1. és 2. melléklete tartalmazza.

Támogatási szerződés

8. A pályázatot nyert tanulóval minden év szeptember 15-ig támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, a törvényben előírt feltételek fennállása esetén a szülő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulását, a nyújtott támogatás mértékét és módját, valamint a felek által szükségesnek tartott egyéb körülményeket. A támogatási szerződés mintáját az utasítás 3. és 4. melléklete tartalmazza.

9. A BvOP köteles a támogatási szerződésben vállalt tanulói kötelezettségek teljesítésének folyamatos nyomon kísérésére, szerződésszegés esetén pedig a támogatási szerződésben foglalt jogosultságainak haladéktalan érvényesítésére.

III. FEJEZET

KÖZÉPISKOLA NAPPALI TAGOZATÁNAK ELSŐ, MÁSODIK VAGY HARMADIK ÉVFOLYAMÁN TANULÓ
ROMA SZÁRMAZÁSÚ FIATALOKRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

A támogatás feltételei, formája és mértéke

10. Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00, továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.

11. A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középiskolai tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menza költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként – a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

da) 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,

db) 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap,

dc) 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,

dd) 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap

összegben.

12. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel és folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

A pályázat kiírása, elbírálása

13. A pályázat egy tanévben legfeljebb 3 fő részére írható ki minden év május 31-ig. A pályázat központilag történő kiírásáról, az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) részére történő megküldéséről, valamint közzétételéről a BvOP Humán Szolgálatának szolgálatvezetője gondoskodik. A pályázatok benyújtásának határideje tárgyév július 31., az elbírálás határideje tárgyév augusztus 31.

14.5 A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A bizottságban a BvOP Humán Szolgálatának képviselője is részt vesz.

15. A pályázatok elbírálása során a jelentkezőkkel egyénileg személyes beszélgetést kell lefolytatni. Ha szükséges, be lehet szerezni a roma nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

16. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.

IV. FEJEZET

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATÁN TANULÓ ROMA SZÁRMAZÁSÚ FIATALOKRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

A támogatás feltételei, formája, mértéke

17.6 Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, és a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

18. A támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítélt pályázónak. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

19. A pályázatot nyert tanulók részére a szemeszter ideje alatt, havonta az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:

a) 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,

b) 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap,

c) 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap,

d) 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap

összegben.

20. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

A pályázat kiírása, elbírálása

21. A pályázat országosan 1 fő részére írható ki minden év május 31-ig. A pályázat központilag történő kiírásáról, az ORÖ részére történő megküldéséről, valamint közzétételéről a BvOP Humán Szolgálatának szolgálatvezetője gondoskodik. A pályázatok benyújtásának határideje tárgyév július 31., elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31.

22.7 A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A bizottságban a BvOP Humán Szolgálatának képviselője is részt vesz.

23. A pályázatok elbírálása során a jelentkezőkkel egyénileg személyes elbeszélgetést kell folytatni. Ha szükséges, be lehet szerezni a roma nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

24. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. A pályázati rendszer országos tapasztalatait – tanévenként október 31-ig – a BvOP Humán Szolgálatának szolgálatvezetője értékeli.

26. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

27.8

1. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz9

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet középiskola
(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy
harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 3 fő részére a ..../.... tanévre vonatkozóan

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00, továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.

2. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó és hozzátartozója vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

f) egészségi alkalmasság, a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

g) a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) ezzel kapcsolatos feladatairól szóló BVOP utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BvOP bármikor megvizsgálhatja.

II. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

3. A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként – a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap,

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap

összegben.

4. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK

5. A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a BvOP Humán Szolgálatára megküldeni.

6. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok tudomásulvételét, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

7. A pályázók egészségi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa a közalkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező jelleggel kell elvégezni.

8. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

9. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

10. A támogatás odaítéléséről – a bizottság javaslata alapján – a BvOP Humán Szolgálat vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a BvOP támogatási szerződést köt.

11. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Humán Szolgálatán kérhető a 06-1/301-8426-os telefonszámon.

12. A személyes adatok kezelésével összefüggő tények és az érintetti tagokról szóló tájékoztató a b v.g ov.h u/K özérde kű/Kö zérd ekű adat ok/Ad atkezelések menüpont alatt érhető el.

2. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére
országosan 1 fő részére a ..../.... tanévre

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;

e) a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) valamennyi pályázó esetében egészségi alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h) a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) ezzel kapcsolatos feladatairól szóló BVOP utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt BvOP bármikor megvizsgálhatja.

II. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

2. A támogatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabb pályázónak ítéli meg. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

3. A pályázatot nyert tanuló részére a szemeszter ideje alatt havonta, az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap,

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap,

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap

összegben.

4. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK

5. A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a BvOP Humán Szolgálata részére megküldeni. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálathoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok tudomásulvételét, valamint a hallgatói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

6. A pályázók egészségi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa a közalkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező jelleggel el kell végezni. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

7. A támogatás odaítéléséről – a bizottság javaslata alapján – a BvOP Humán Szolgálat vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulóval a BvOP támogatási szerződést köt.

8. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Humán Szolgálatán kérhető a 06-1/301-8426-os telefonszámon.

9. A személyes adatok kezelésével összefüggő tények és az érintetti tagokról szóló tájékoztató a b v.go v.h u/Köz érd ekű/Köz érd ekű ad atok/Ada tkezelések menüpont alatt érhető el.

3. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz11

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8.) (a továbbiakban: BvOP), képviseli .............. országos parancsnok és ........... (név), ........... (születési hely és idő),
anyja neve: ..............., lakcíme: ..............., a(z) ................ iskola .... osztályos tanulója
(a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20.....-től kezdődően a(z) .............. középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatán folytatott tanulmányai hátralévő idejére az alábbi juttatásokat biztosítja:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menza költségeinek teljes körű térítése;

b) tanévenként – számla alapján, legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segély;

c) tanszersegély (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

da) 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,

db) 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap,

dc) 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,

dd) 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap

összegben.

2. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel és folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

3. A BvOP vállalja, hogy a képzettség megszerzése után a támogatottat – amennyiben nem merül fel a jogviszony létesítését kizáró ok – hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony foglalkoztatja a büntetés-végrehajtási szervezet valamely szervezeti egységénél.

4. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

5. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy

a) tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek – ideértve a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségeket is – eleget tesz;

b) a támogatás időtartama alatt megfelel az egészségügyi alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor vele szemben támasztott feltételeknek;

c) középfokú tanulmányainak eredményes befejezését követően – bv. szolgálat vállalása céljából – jelentkezik a BvOP-nál, illetőleg a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben/intézményben, és részt vesz a felvételi eljárásban;

d) amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával megegyező ideig foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtási szervezet állományában.

6. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek, szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja tanulmányait, középiskolában (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) folytatott tanulmányai során évismétlésre kényszerül, vagy tanulmányi átlageredménye két egymást követő félévben nem éri el a 3,00-t.

7. Szerződésszegés esetén a támogatott vagy törvényes képviselője a BvOP felhívására a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – köteles visszatéríteni.

8. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

9. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

10. A támogatott, illetve törvényes képviselője a BvOP Humán Szolgálatát tudomásra jutástól számított 15 napon belül köteles tájékoztatni

a) féléves és év végi tanulmányi átlagáról;

b) a tanulmányok megszakításáról, évismétlésről;

c) tanulói jogviszonyának megszűnéséről;

d) vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

e) bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

f) minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos vagy rendvédelmi alkalmazotti állományba vételt akadályozza.

11. Amennyiben a támogatott a 10. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

12. A BvOP a támogatott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

13. Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik irányadónak.

14. Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

............, 20.......

........................
Büntetés-végrehajtásországos parancsnoka

........................
Támogatott/Törvényes képviselő

........................
Pénzügyi ellenjegyző

........................
Jogi ellenjegyző

4. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz12

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8.) (a továbbiakban: BvOP), képviseli .................. országos parancsnok és .............. (név), ............... (születési hely és idő),
anyja neve: ................, lakcíme: ............, a(z) ................... hallgatója
(a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20....-től kezdődően ............. az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra) a szemeszter ideje alatt havi rendszerességgel, az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében az alábbi összegű pénzbeli juttatást biztosítja:

a) 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,

b) 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap,

c) 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap,

d) 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap

összegben.

2. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

3. A BvOP vállalja, hogy tanulmányainak eredményes befejezését követően a támogatottat – amennyiben nem merül föl a jogviszony létesítését kizáró ok – hivatásos vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.

4. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

5. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy

a) tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek – a képzési időn belül – eleget tesz;

b) a támogatás időtartama alatt, valamint a c) alpont szerinti felvételi eljárás során megfelel az egészségügyi alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor a vele szemben támasztott feltételeknek;

c) felsőfokú tanulmányainak utolsó évében megkeresi a BvOP személyügyi szervét a felvételi eljárás lefolytatása céljából;

d) tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával megegyező ideig foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtás – a támogatott méltányolható érdekeinek figyelembevételével – kijelölt szerve állományában.

6. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek, szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja tanulmányait, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00 átlagát.

7. Szerződésszegés esetén a támogatott a BvOP felhívására a részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – köteles visszatéríteni.

8. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott az addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

9. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

10. A támogatott a BvOP-t 15 napon belül köteles tájékoztatni

a) féléves tanulmányi átlagáról;

b) a tanulmányok megszakításáról, a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről;

c) hallgatói jogviszonyának megszűnéséről;

d) vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

e) bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

f) minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos vagy rendvédelmi alkalmazotti állományba vételt akadályozza.

11. Amennyiben a támogatott a 10. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

12. A BvOP a támogatott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

13. Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik irányadónak.

14. Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

........, 20.......

...................
Büntetés-végrehajtásországos parancsnoka

...................
Támogatott

...................
Pénzügyi ellenjegyző

...................
Jogi ellenjegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!