nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről
2017-07-14
2019-10-25
1
Jogszabály

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről1

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektromobilitás felhasználó: az elektromobilitás szolgáltatás igénybe vevője;

2. elektromobilitás szolgáltatás: az elektromobilitás szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatás, amely magában foglalja az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatásának a biztosítását és az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat;

3. elektromobilitás szolgáltató: olyan szolgáltató, aki ügyfelei részére elektromos meghajtású gépjármű töltési szolgáltatást nyújt;

4. elektromos meghajtású gépjármű: olyan gépjármű, melynek meghajtása részben vagy teljesen villamos motor által történik, és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát külső forrásból feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből nyeri;

5. elektromos töltőállomás: olyan töltési szolgáltatás céljára fenntartott közterületen vagy magánterületen elhelyezett töltőberendezés, amely legalább egy darab elektromos meghajtású gépjármű akkumulátorának szabványokban rögzített módon történő töltésére alkalmas;

6. elektromos töltőpont: a töltőberendezésen található töltőcsatlakozó, amely egyidejűleg egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltésére alkalmas;

7. elektromos töltőállomás üzemeltetője: aki a töltőállomás és az azon található töltőberendezést szabványok és jogszabályok szerint működteti, és biztonságáért felel;

8. nagy teljesítményű elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, amely 22 kW-nál nagyobb töltési teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltését;

9. normál teljesítményű elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, mely legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos meghajtású gépjármű villamos energiával történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem elektromos meghajtású gépjárművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan;

10. nyilvános elektromos töltőpont: olyan minden elektromobilitás felhasználó számára megkülönböztetés mentesen hozzáférhető elektromos töltőpont, amely normál teljesítményű elektromos töltőpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-2 szabvány szerinti „Type 2” típusú töltőcsatlakozóval, vagy nagy teljesítményű elektromos töltőpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-3 szabvány szerinti „CCS-Type 2” (Combo 2) típusú töltőcsatlakozóval;

11. part menti villamosenergia-ellátás: villamos energia part menti, szabványos csatlakozási ponton keresztül történő biztosítása a kikötőkben horgonyzó tengerjáró vagy belvízi hajók részére;

12. türelmi idő: a töltőállomás-üzemeltető által meghatározott, a töltést követően az elektromos gépjárművel a töltőállomáson a türelmi díj fizetése mellett eltölthető idő.

2. Elektromos meghajtású gépjárműtöltési szolgáltatás

2. § (1) Az elektromobilitás felhasználó az elektromobilitás szolgáltatóval elektromos meghajtású gépjármű feltöltésére irányuló szerződést köthet, amely alapján szerződésben meghatározott elektromos töltőponton és feltételekkel töltheti fel elektromos meghajtású gépjárművét, ideértve a part menti villamosenergia-ellátást is.

(2) A nyilvános elektromos töltőállomás üzemeltetőjének lehetővé kell tenni az elektromobilitás felhasználók számára az (1) bekezdésben meghatározott szerződéskötés nélküli, eseti alapon történő feltöltést. A szolgáltatásnyújtás, illetve a szolgáltatásnyújtás során megkövetelt regisztrációs vagy azonosítási feltétel egyúttal nem jelenthet kötelezettséget az eseti töltésen kívüli, további töltési szolgáltatás igénybevételére.

3. § Az elektromos töltőállomás üzemeltetője köteles a töltőponton az üzemanyagok európai szabványügyi szervezete által elfogadott, az üzemanyagokra vonatkozó műszaki előírásokat meghatározó szabványoknak való megfelelőségére vonatkozó címkézési rendelkezésen alapuló tájékoztatást jól látható módon elhelyezni.

3. Az ár meghatározására vonatkozó követelmények

4. § (1) Az elektromobilitás szolgáltató és az elektromos töltőállomás üzemeltetője (a továbbiakban együtt: szolgáltató) a töltési szolgáltatás ellenértékét észszerű, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon a következők alapján határozza meg:

a) az eseti alapon történő töltés egységára a töltés ideje alatt percenként (Ft/perc) vagy kilowattóránként (Ft/kWh) garantált töltési kapacitás függvényében töltőpontonként határozható meg, azonban ettől eltérő árazású terméket is kínálhat, amennyiben annak árazása az átláthatóság és összehasonlíthatóság feltételeinek megfelel,

b) a töltést követő töltőhely foglalására vonatkozó türelmi idő hossza percben, valamint az ezen időszak alatt fizetendő díj percenként (Ft/perc) határozható meg,

c) a türelmi idő lejártát követően a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj szedhető,

d) a töltési hely töltés nélküli elfoglalása esetén egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj kerülhet kiszabásra.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti díjak mértékét az egyes időszakokra lebontva, a töltési folyamatok kezelésére szolgáló elektronikus felületen, – amennyiben rendelkezik honlappal – a honlapján, valamint – amennyiben kivitelezhető – a töltőpont közvetlen közelében is jól látható módon közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2., 4., 7. cikkének és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!