nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2017-07-06
2019-06-28
1
Jogszabály

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Szabályzat szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § A Szabályzat hiteles francia nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

5. § A Szabályzatban szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

7. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

MHKT_2.PDF

3. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatban foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) Részt vesz a Szabályzattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja.

b) Az ADN Megállapodás 7. cikke alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – a Szabályzat 7. osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen a Szabályzat előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.

c) Amennyiben a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről. A Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról gondoskodik.

2. A hajózási hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott,

a) a 8.2 fejezet szerinti képzéssel, vizsgáztatással és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat;

b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.

3. A katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!