nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
2017-07-27
2018-06-12
2
Jogszabály

1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről1

1. A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében

a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2017. évi feladattervét;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: folyamatos

c) felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, hogy szakterületüket érintően működjön együtt a védelmi felkészítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az 1. mellékletben meghatározott feladatok végrehajtásában.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2

1. melléklet az 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2017. évi feladatterve

1. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban:

a) A Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az ágazati felelős szervek bevonásával.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. november 30.

b) A védelmi felkészítés körébe tartozó, 2017. évben végrehajtott, és 2018. évre javasolt feladatokról szóló kormány-előterjesztés részeként beszámoló készítése a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtásáról.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: NATO által meghatározott időpont

c) Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó nemzeti álláspont összeállítása és megküldése az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) részére.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: NATO által meghatározott időpont

2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés feladataival kapcsolatban:

a) A komplex válságkezelés képességcéljaihoz felajánlott civil-katonai-rendvédelmi képességek alapján a kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése belföldi és külföldi tanfolyamokon.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: folyamatos

b) A fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelmények alapján.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter a képzési követelmények meghatározásáért

Határidő: folyamatos

c) A b) pont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcsolatban, a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelményeken túl, szükség szerint további szakmai követelmények meghatározása.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

3. A védelmi felkészítés feladataival kapcsolatban:

a) A védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási feladatot ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közreműködésével.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok

Határidő: folyamatos

b) A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Országos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása.

Felelős: honvédelmi miniszter

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok

Határidő: az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan

c) A hazafias és honvédelmi nevelés programjának tantervi szintű megjelenítése a testnevelés kerettanterv módosításával, illetve ehhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

d) A minisztériumok honvédelmi feladatainak tervezését és végrehajtását elősegítő honvédelmi igazgatási szakértői rendszer működésének és bővítési lehetőségeinek vizsgálata, ennek eredményéről a Kormány tájékoztatása.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéshez igazodóan

4. A honvédelmi típusú különleges jogrend időszaki felkészüléssel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:

a) A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet és a váratlan támadás idején bevezetendő rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása az érintett miniszterek bevonásával, a honvédelmi miniszter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai véleményezése.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: folyamatos

b) A Kormány részére szóló előterjesztésben a Kormány tájékoztatása az a) pont szerinti feladat végrehajtásáról, a véglegesített jogszabálytervezetek bemutatása.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: folyamatos

c) A közigazgatási rendszer központi szintjének rendkívüli állapotban történő működésével kapcsolatos koncepció bemutatása, szükség szerint javaslattétel a szabályozási feladatokra.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: folyamatos

d) A hazai befogadó nemzeti támogatás intézményrendszerének felülvizsgálata, a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos jogszabályok és szabályozók szükségszerű módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a tervezési protokoll, az eljárási és elszámolási rend, valamint a tervezéssel, szerződéskötéssel, nyilvántartással és ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok kidolgozása.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2017. december 31.

e) A NATO nagyon magas készenlétű erőivel kapcsolatos koncepció alapján a befogadó nemzeti támogatás képesség katalógusának összeállítása, valamint a NATO erők fogadásának, állomásoztatásának és mozgatásának tervezése érdekében a szükséges adatok megküldése a honvédelmi miniszternek.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2017. november 30.

5. Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:

a) A NATO 2017. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis Management Exercise 17, a továbbiakban: CMX 17) nemzeti végrehajtása.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: a CMX 17 gyakorlat levezetési tervének megfelelően

b) Az Európai Unió „Multi Layer 2018” gyakorlat nemzeti feladatainak tervezése.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: az Európai Unió által a gyakorlat előkészítésére és végrehajtására meghatározottak szerint

c) A NATO Erőket Integráló Elem minősítő gyakorlatában való közreműködés.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: a gyakorlat levezetési tervének megfelelően

d) Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtása.

Felelős: honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság

Határidő: 2017. december 31.

6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatokkal kapcsolatban:

A nemzetgazdaság biztonságos működésének és védelmi felkészítésének átfogó koncepciójáról szóló előterjesztés Kormány által történő jóváhagyásával összhangban

a) a tartalékok meghatározása, az állami és piaci tartalékok különválasztása;

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. szeptember 30.

b) a tartalékolás központi koordinációját ellátó szervezet és a tartalékolás ágazati feladatainak meghatározása;

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. november 30.

c) a piaci tartalékolási rendszer kidolgozása.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. november 30.

7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok:

a) A védelemgazdasági alapterv központi szintű tervdokumentáció mintaokmányainak elkészítése.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2017. november 30.

b) Az ágazatonként meghatározott, honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, a hiányzó tervek elkészítése.

Felelős: miniszterek

Határidő: 2017. november 30.

c) A megyei, fővárosi védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési terveiben az egészségügyi feladatok szerepeltetésével kapcsolatos útmutató készítése, az útmutató alapján a megyei, fővárosi védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési terveinek kiegészítése a területi szintű egészségügyi feladatokkal.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

megyei, fővárosi védelmi bizottság

Határidő: 2017. november 30.

8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:

a) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmények működtetése és a képességek fenntartása, valamint a Kormány által jóváhagyott ütemterv szerinti fejlesztése.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: folyamatos

b) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetése és fejlesztési feladatainak végrehajtása.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: folyamatos

c) A honvédelmi és a gazdasági felkészülés koordinációja, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása, valamint a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetésével összefüggő alkalmazási követelmények meghatározása.

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

d) Az a) és b) alpont szerinti működtetéssel, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2017. évi szerződések megkötése.

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. október 30.

e) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítményben létrehozandó, a kormányzat különleges jogrendben történő működéséhez nélkülözhetetlen, georedundáns informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó javaslat elkészítése.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. december 31.

f) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében a 2016-ban megkezdett törzsvezetési gyakorlat II. ütemének végrehajtása.

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

9. A Kormány részére előterjesztés készítése a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi felkészítéssel, országvédelemmel és a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelésének szabályozásáról.

Felelős: honvédelmi miniszter

miniszterek

Határidő: 2017. december 31.

10. A honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó, felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottságnál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottságnál, a Békés Megyei Védelmi Bizottságnál, a Zala Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságnál.

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2017. november 30.

11. Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2018. és 2019. évi feladattervének összeállítása érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.

Felelős: miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2017. november 1.

12. A 11. pont szerinti javaslatok alapján a Kormány részére előterjesztés készítése a 2018. évre tervezett védelmi felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. február 1.

13. A Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részére a 2017. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.

Felelős: miniszterek

megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2017. november 30.

14. A 13. pont szerinti tájékoztató alapján jelentés készítése a Kormány számára a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer működtetése” jogcímeken biztosított előirányzatok felhasználásáról.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. március 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!