nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
2017-09-01
2017-09-01
0
Jogszabály

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartást vezet.

(5) A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a vízszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,

e) a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a vízszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A vízszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma

I. Tevékenység megnevezése: Vízszerelés

II. Bejelentő

1.

Neve/Cégneve:

2.

Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma:

Elektronikus levélcíme:

10.

Díjfizető neve:

11.

Számlázási címe:

12.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:

III. Nyilatkozatok

1.

Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet közzétegyék.

(a választott aláhúzandó)

2.

A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.

3.

Nyilatkozom, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor biztosítani tudom, illetve az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.

4.

Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:

Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy

az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló o

személyesen közreműködő tag o

IV. Képesítések

1.

……………… mestervizsga:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

2.

……………… mestervizsga:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

3.

……………… szakképzettség:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

4.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

5.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

6.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

7.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

8.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

9.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

10.

……………… szakképesítés:

Jogosítottja: ……………………………

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

V. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

3.

Felelősségbiztosítás igazolása

 

 

Kelt: ………………………………

………………………………
aláírás

2. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

 

Végezhető tevékenység

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

Gyak. idő
(év)

1.

Ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése

1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, az 1.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, az 1.1.3. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint az 1.1.4. pont szerinti végzettség

1.1.1. Mérnök

– építőmérnök alapszak (BSc) vagy

– gépészmérnök alapszak (BSc)

További követelmény:

a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

3

1.1.2. Technikus

– vízépítő szaktechnikus,

– vízgazdálkodó technikus,

– vízgépészeti technikus,

– víziközmű technikus,

– település vízgazdálkodási technikus,

– területi vízgazdálkodó technikus vagy

– vízépítő technikus

3

1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)

– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,

– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

– épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,

– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,

– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),

– csőhálózat- és berendezés szerelő (víz-gázvezeték és készülékszerelő),

– csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy

– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

1.1.4. Műanyag hegesztő

1

2.

Szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése

2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, a 2.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, a 2.1.3. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint a 2.1.4. pont szerinti végzettség

2.1.1 Mérnök

– építőmérnök alapszak (BSc) vagy

– gépészmérnök alapszak (BSc)

További követelmény:

a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

3

2.1.2. Technikus

– vízépítő szaktechnikus,

– vízgazdálkodó technikus,

– vízgépészeti technikus,

– víziközmű technikus,

– település vízgazdálkodási technikus,

– területi vízgazdálkodó technikus vagy

– vízépítő technikus

3

2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)

– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,

– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
–épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,

– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,

– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat-szerelő),

– csőhálózat- és berendezés szerelő (víz-gázvezeték és készülékszerelő),

– csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy

– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

2.1.4. Műanyag hegesztő

1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!