nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás
az alügyészek szakmai képzéséről
2017-09-01
infinity
1
Jogszabály

13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás

az alügyészek szakmai képzéséről

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 112/A. § (3) bekezdésében, valamint az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szervei és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 112/A. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettség az alügyészi kinevezés napján kezdődik.

(2) Szünetel a képzési kötelezettsége annak az alügyésznek, aki nem áll ténylegesen ügyészségi szolgálati viszonyban [Üjt. 155. § (2) bekezdés].

2. § (1) A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik.

(2) Egy továbbképzési időszak tartama 1 év. A képzési kötelezettség szünetelésének időtartamával a továbbképzési időszak meghosszabbodik.

3. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezett belső, illetve külső továbbképzésen vesz részt, illetve a Mellékletben felsorolt egyéb tevékenységet végez.

(2) Belső továbbképzés a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályának Továbbképzési Osztálya által szervezett, évente legalább egynapos, de legfeljebb egyszeri ötnapos továbbképzés, illetve a főügyészségek által szervezett egynapos továbbképzés, illetve az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) által szervezett egynapos szakmai program.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója által szervezett továbbképzés programját a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak.

(4) Külső továbbképzés

a) a Továbbképzési Osztály által minősített elméleti továbbképzési tanfolyam és

b) nemzetközi szervezetek vagy a külföldi igazságügyi képzési intézmények (különösen EJTN, ERA, EIPA) által szervezett, a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának közreműködésével, pályáztatás céljából közzétett vagy résztvevő kijelölésére javasolt képzési program.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdésében említett belső továbbképzésre a Továbbképzési Osztályon, a főügyészségen vagy az OKRI-nál kell jelentkezni.

(2) A 3. § (4) bekezdésében említett külső továbbképzésre való jelentkezés előtt 10 munkanappal az alügyész – a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatával – jelzi a Továbbképzési Osztálynak, hogy mely szervezet által meghirdetett, milyen témájú és mekkora költséget jelentő tanfolyamra kíván jelentkezni, és indokolja azt is, hogy munkájában a tanfolyamon szerzett ismereteket hogyan tudja hasznosítani. A Továbbképzési Osztály ezek ismeretében tesz javaslatot a továbbképzésre jelentkezett alügyész tanfolyami részvételéről.

(3) A külső továbbképzésre vonatkozó előadói felkérést a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak.

5. § (1) A továbbképzést pontrendszerben kell értékelni. A továbbképzési pontrendszert a Melléklet tartalmazza.

(2) A továbbképzésre kötelezett alügyésznek egy továbbképzési időszak alatt legalább 10 pontot kell teljesítenie.

(3) Az ügyészi munkához kapcsolódó tudományterületen a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) vagy PhD fokozattal rendelkező, illetve habilitált továbbképzésre kötelezett alügyésznek egy továbbképzési időszak alatt elegendő 5 pontot teljesítenie.

(4) Teljesítettnek kell tekinteni az adott időszakra vonatkozó továbbképzést, ha az alügyész a (3) bekezdésben meghatározott tudományterületen a továbbképzési időszak alatt szerzett tudományos fokozatot, illetve habilitált.

6. § (1) A Továbbképzési Osztály az általa és a főügyészség által szervezett tanfolyamot, és az azon való részvétel feltételeit az ügyészségi intraneten közzé teszi azzal, hogy az adott képzésen hány szabad résztvevői hely van, és a tanfolyamon hány továbbképzési pontot lehet szerezni.

(2) Az OKRI által szervezett szakmai programokat az OKRI a honlapján és az ügyészségi intraneten teszi közzé azzal, hogy az adott szakmai programon hány szabad résztvevői hely van.

7. § (1) A Továbbképzési Osztály az általa szervezett belső tanfolyam résztvevői számára, az OKRI az általa szervezett szakmai programok résztvevői számára a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről igazolást állít ki.

(2) A továbbképzésben részt vevő alügyész – a továbbképzést végző intézménytől kapott igazolás, illetve saját jelentése alapján – gondoskodik a képzés útján szerzett pontok igazolásáról és a munkáltatói jogkör gyakorlójának történő bemutatásáról.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a Legfőbb Ügyészségen a Továbbképzési Osztály vezetője – figyelemmel kíséri a továbbképzésre kötelezett továbbképzéseken való részvételét, és gondoskodik a Persona személyügyi nyilvántartásban történő rögzíttetéséről.

8. § Ez az utasítás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett képzésekre kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésének időpontjában már kinevezett alügyész esetében az Üjt. 112/A. § (1) bekezdésében megjelölt továbbképzési kötelezettség az utasítás hatálybalépésének napján kezdődik.

Melléklet a 13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasításhoz

Pontrendszer

1. Belső továbbképzésen való részvétel; legalább napi 4 óra esetén naponta 5 pont.

2. Kriminalisztikai tanfolyamon való részvétel; hetente 10 pont.

3. Szakirányú, a szakma gyakorlásához kapcsolódó felsőfokú, legalább két féléves posztgraduális képzésen való részvétel; tanulmányi évente 20 pont.

4. Jogi szaknyelvi tanfolyamon való részvétel; évente 10 pont.

5. Opponensi tevékenység szakirányú PhD dolgozat esetén; 20 pont.

6. PhD témavezetés a jelölt sikeres védése esetén; 30 pont.

7. Kozma Sándor pályázaton elért I. helyezés: 20 pont, II. helyezés: 15 pont, III. helyezés: 10 pont, részvétel: 5 pont.

8. Felsőfokú, illetve posztgraduális jogi képzésben folytatott oktatói tevékenység; tanulmányi félévente 20 pont.

9. Helyi, regionális, országos szakmai rendezvényen való legalább napi négy óra részvétel; naponta 5 pont.

10. Nemzetközi, idegen nyelvű szakmai rendezvényen való legalább napi négy óra részvétel; naponta 10 pont.

11. Előadás tartása helyi, regionális, országos, nemzetközi szakmai rendezvényen; alkalmanként 10 pont.

12. Idegen nyelvű előadás tartása nemzetközi szakmai rendezvényen; alkalmanként 15 pont.

13. Külföldi vagy hazai kiadó által megjelentetett szakkönyv (ideértve az interneten való megjelenést is); társszerzőként, szerkesztőként: 30, szerzőként: 50 pont.

14. Külföldi vagy hazai kiadó által szerzőként vagy társszerzőként megjelentetett szakmai cikk vagy pályamű (ideértve az interneten való megjelenést is); 10 pont.

15. Külföldi szakmai tanulmányút egy adott téma tanulmányozására, beszámolóval igazolva; 10 pont.

16. Minősített és vizsgával záruló távoktatási programon történő részvétel; 10 pont.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!