nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
2018-01-01
2018-03-31
4
Jogszabály

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.)
MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 13. pontja szerinti engedélyesre,

b) a VET 152. § (1) bekezdése alapján a VET szerinti engedélyesekre,

c) a VET szerint nem engedélyköteles kiserőművekre,

d) a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti KÁT termelőre,

e) a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetőjére,

f) az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyekre,

g) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 15. pontja szerinti engedélyesre,

h) a GET 125. § (17) bekezdése alapján a vezetékes PB-gáz szolgáltatóra, a PB-gáz forgalmazóra,

i)1 a GET 127. § s) pontja alapján a GET szerinti engedélyes társaságra, a PB-gáz forgalmazóra, a PB-gáz kiskereskedőre, a mintaprojektet végző társaságra, valamint a hazai termelésű földgázt termelőre, továbbá a GET 141/A. § (1) bekezdésében megjelölt volt közüzemi nagykereskedőre és a GET 141/J. §-a szerinti szerződött egyetemes szolgáltatóra,

j) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. § e) pontja alapján a Tszt. szerinti engedélyesekre,

k) az a)–j) pontban meghatározottak jogutódaira, valamint azok felszámolójára vagy végelszámolójára (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)

terjed ki.

(2) A rendeletben szereplő fogalmakat a VET, a GET, a Tszt., és a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás közös szabályai

2. § (1) Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a részére kiadott engedély vagy kötelező átvételt tartalmazó (a továbbiakban: KÁT) kvótahatározat jogerőre emelkedésének napján kezdődik.

(2) Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű KÁT termelő adatszolgáltatási kötelezettsége a KÁT-mérlegkör tagsági szerződés KÁT-mérlegkör felelőssel való megkötését követő napon kezdődik.

(3) Az adatszolgáltató az engedély vagy a KÁT kvótahatározat kézhezvételét követő 8 napon belül az 1. mellékletben szereplő, „MEKH Energiainformációs Adattári Felhasználók és Kapcsolattartók Nyilvántartása” című adatlapot kitölti és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.

(3a)2 Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatszolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott adatlapot a tevékenységének megkezdését követő 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.

(3b)3 A (3) bekezdésben meghatározott adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.

(4) Az adatszolgáltató tevékenységének megkezdése előtt vagy annak szüneteltetése alatt mentesülhet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a Hivatal részére a 2. melléklet szerinti mentességi kérelmet előterjeszti, és az adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentességet a Hivatal jóváhagyja.

(5) A Hivatal a mentességi kérelem elbírálásáról határozatban dönt. A mentességi kérelem elfogadása esetén a Hivatal meghatározott időtartamra módosított adattartalmú adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az adatszolgáltató részére azzal, hogy a mentesség alapjául szolgáló ok megszűnését az adatszolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak. A mentesség alapjául szolgáló ok fennállását a Hivatal ellenőrizheti.

(6) A mentességi kérelem elutasítása esetén az adatszolgáltató köteles az időközben esedékessé vált adatszolgáltatási kötelezettségét 15 napon belül pótolni.

3. § A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő adatszolgáltatások körét, határidejét a 3–31. mellékletek tartalmazzák.

3. Rendkívüli adatszolgáltatás

4. § (1) Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségnek minősül, ha az adatszolgáltató

a) jogutóddal megszűnik,

b) engedélye megszűnik,

c) felszámolás alatt áll,

d) végelszámolás alatt áll,

e) kényszertörlés alatt áll,

f) tevékenysége megszűnik az engedély visszaadása vagy visszavonása alapján, vagy

g) számára eseti adatszolgáltatást ír elő a Hivatal.

(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő, valamennyi időszaki – napi, havi, negyedéves, féléves, éves – adatszolgáltatások körére a 3. § irányadó azzal, hogy a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség határideje az (1) bekezdés a)–f) pontban meghatározott esemény bekövetkezését követő 30. nap.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja alapján az adatszolgáltató számára a Hivatal egyedi határidővel, a 3–30. mellékletekben megfogalmazottól eltérő tartalmú adatszolgáltatást is előírhat.

4. Rendszeres adatszolgáltatás

5. § A VET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) magánvezetéki engedélyes a 3. melléklet,

b) 50 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű a 4. melléklet,

c) nem engedélyköteles, 50 és 500 kW közötti névleges teljesítőképességű kiserőmű, továbbá az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű KÁT termelő az 5. melléklet,

d) biogáz energiahordozót felhasználó nem engedélyköteles, 50 és 500 kW közötti névleges teljesítőképességű kiserőmű az 5. és a 6. melléklet,

e) kiserőművi összevont engedélyes az 5. és a 7. melléklet,

f) biogáz energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 6. és a 7. melléklet,

g) átviteli rendszerirányító engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős a 8. melléklet,

h) villamos energia elosztói engedélyes a 9. melléklet,

i) korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. melléklet,

j) villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. és a 11. melléklet,

k) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10., a 11. és a 12. melléklet,

l) villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes a 13. melléklet,

m) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 14. melléklet,

n) közvilágítási engedélyes a 15. melléklet,

o) elektromos gépjármű töltőállomás üzemeltetője a 16. melléklet

alapján.

6. § A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes a 17. melléklet,

b) földgáztárolói engedélyes a 18. melléklet,

c) szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes a 19. melléklet,

d) földgázelosztói engedélyes a 20. melléklet,

e) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgázelosztói engedélyes a 20. és a 21. melléklet,

f) korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. melléklet,

g) földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. és a 23. melléklet,

h) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22., a 23. és a 24. melléklet,

i) földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes a 25. melléklet,

j)4 szervezett földgázpiaci engedélyes a 26. melléklet,

k)5 a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében megnevezett volt közüzemi nagykereskedő a 22., 23. és a 33. melléklet,

l)6 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében és a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott földgáz egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő a 22., 23., 24., 25., 34. és 35. melléklet

alapján.

7. § A Tszt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) távhőtermelői működési engedélyes a 27. és a 28. melléklet,

b) földgáz energiahordozót felhasználó távhőtermelői működési engedélyes a 27., 28. és a 29. melléklet,

c) távhőszolgáltatói működési engedélyes a 30. melléklet,

d) távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27. és a 30. melléklet,

e) földgáz energiahordozót felhasználó távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30. és a 31. melléklet

alapján.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja

8. § (1) Az adatszolgáltató rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatási kötelezettség) köteles az e rendeletben előírt határidőben, elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a meghatározott adattartalommal teljesíteni.

(2) A Hivatal EIA adatgyűjtő alrendszerének használati útmutatóját a 32. melléklet tartalmazza.

9. § A hibás, hiányos, vagy egyéb ok miatt feldolgozhatatlan adatot szolgáltató adatszolgáltatót a Hivatal az ok megjelölése és határidő tűzése mellett az adatszolgáltatás javítására, kiegészítésére, vagy pótlására hívja fel. Ha az adatszolgáltató az e rendeletben meghatározott előírásoknak, vagy a Hivatal felhívásának határidőre nem tesz eleget, a Hivatal a VET, a GET és a Tszt., valamint e törvények végrehajtási rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

6. A Hivatal feladatai az adatszolgáltatással összefüggésben

10. § A Hivatal az egyes adatszolgáltatásokban meghatározott adatköröket szükség szerint minden év március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig felülvizsgálja, és e rendelet mellékleteit a felülvizsgálat eredményének megfelelően módosíthatja.

11. § Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határidejében a Hivatalnál fennálló rendszerhiba esetén, a hiba elhárítását követő 3 napon belül benyújtott adatszolgáltatások határidőben teljesítettnek minősülnek. A rendszerhiba fennállásáról és annak elhárításáról az adatszolgáltatók a Hivatal honlapjára kihelyezett tájékoztatás útján értesülnek.

7. A teljesített adatszolgáltatás módosítása

12. § (1) Az adatszolgáltatónak – a 9. §-ban meghatározottak kivételével – lehetősége van a már teljesített adatszolgáltatásban közölt adatok helyesbítésére, javítására (a továbbiakban együtt: önrevízió).

(2) Az önrevízió során az adatszolgáltató a 8. §-ban meghatározott módon a teljes adatszolgáltatást köteles megismételni a helyesbített, javított adatokkal.

(3) A Hivatal nyilvántartja az önrevízióval érintett adatlapok eredeti adatállományát is a módosítást követően.

8. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

13. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §

a) h) pontja az „üzemzavar miatti” szövegrész helyett az „üzemzavar miatt”,

b) j) és k) pontja a „984/2013” szövegrész helyett a „984/2013/EU”, a „459/2017” szövegrész helyett a „459/2017/EU”,

c) m) pontja a „gázmérő” szövegrész helyett a „gázmérővel”, a „fogyasztásmérő” szövegrész helyett a „fogyasztásmérővel”

szöveggel lép hatályba.

(2) Az R. 19. § r) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

r) 40. § (5) bekezdésében a „követő hónap 25.” szövegrész helyébe a „követő második hónap 5.”,”

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 13. § e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) E rendelet hatálybalépésétől a Hivatal részéről adatszolgáltatók részére kiadott, rendszeres jellegű adatszolgáltatásokra vonatkozó adathatározatokat, továbbá azok módosításait – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően mentességi kérelem alapján engedélyezett, módosított adatszolgáltatást előíró határozatok az azokban meghatározott ideig hatályban maradnak.

1. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez7

MHKT_33.PDF

2. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_2.PDF

3. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez8

MHKT_34.PDF

4. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez9

MHKT_54.PDF

5. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez10

MHKT_36.PDF

6. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez11

MHKT_37.PDF

7. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez12

MHKT_38.PDF

8. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez13

MHKT_55.PDF

9. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez14

MHKT_56.PDF

10. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez15

MHKT_57.PDF

11. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez16

MHKT_58.PDF

12. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_12.PDF

13. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez17

MHKT_59.PDF

14. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez18

MHKT_60.PDF

15. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez19

MHKT_42.PDF

16. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez20

MHKT_43.PDF

17. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_17.PDF

18. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez21

MHKT_61.PDF

19. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez22

MHKT_45.PDF

20. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez23

MHKT_62.PDF

21. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_21.PDF

22. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez24

MHKT_47.PDF

23. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez25

MHKT_48.PDF

24. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez26

MHKT_49.PDF

25. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez27

MHKT_50.PDF

26. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez28

MHKT_51.PDF

27. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_27.PDF

28. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_28.PDF

29. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_29.PDF

30. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_30.PDF

31. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_31.PDF

32. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MHKT_32.PDF

33. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez29

MHKT_63.PDF

34. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez30

MHKT_64.PDF

35. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez31

MHKT_65.PDF

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!