nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás
a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről
2019-06-05
infinity
3
Jogszabály

45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet).

2. § Az utasítás alkalmazásában:

a) hallgató: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 12b. pont a) alpontja szerinti személy;

b)1 honvédségi ösztöndíjas hallgató: a Hjt. 2. § 12b. pont b) alpontja szerinti személy;

c) illetményalap: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap;

d) képző intézmény: felsőoktatási intézmény, szakképző iskola;

e) Mészáros Lázár ösztöndíj: az MH speciális, a honvédtiszti alapképzésben és a honvéd altiszt szakképzésben nem megszerezhető szakmai végzettséget igénylő tiszti és altiszti beosztásainak utánpótlása érdekében a hallgatók részére a honvédelmi miniszter által alapított ösztöndíj;

f) szakmai felelős: a szakmacsoporton belül a képzési követelmények meghatározásáért felelős honvédelmi szervezet;

g) tanulmányi támogatás: az ösztöndíjszerződés alapján folyósított ösztöndíj és utazási költségtérítés.

2. A Mészáros Lázár ösztöndíj alapítása

3. § Az MH személyi állományának utánpótlására a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében a 2. § a) pontja szerinti hallgatók számára a jelen utasítással létrehozom a Mészáros Lázár ösztöndíjat.

3. A Mészáros Lázár ösztöndíj-pályázat kiírása, elbírálása

4. § (1)2 Az ösztöndíj-pályázatok kiírása érdekében a Honvédelmi Minisztérium Oktatási Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) tárgyév április 30-ig bekéri a szakmai felelősöktől a hiányszakmák alapján összeállított képzési igényeket.

(2)3 A beérkezett igények alapján a HM OTKF a pályázat kiírásához szükséges adatokat tárgyév május 15-ig megküldi a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) részére a pályázati felhívás elkészítése és közzététele, továbbá a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) részére az alkalmassági vizsgálatok időpontjának tervezése céljából.

(3)4 Az MHP SZCSF tárgyév június 1-ig pályázati felhívást tesz közzé a HM hivatalos honlapján és a HM Miniszteri Kabinet Sajtó és Média Osztálya által működtetett közösségimédia-profilon. Ezzel egyidejűleg a pályázati felhívást az MHP SZCSF megküldi az (1) bekezdés szerinti képzési igények alapján az illetékes képző intézmények részére a saját honlapjukon, valamint a belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés, továbbá az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak a toborzó irodákhoz való továbbítás céljából. A pályázati felhívást a www.hadkiegeszites.hu és a www.iranyasereg.hu oldalakon is meg kell jelentetni.

(4)5 A pályázati felhívás tartalmazza a jelentkezés feltételeit, az alkalmassági vizsgálat kötelezettségét, a konkrét szakot, szakirányt, specializációt, szakképzés esetében szakmacsoportot, ágazatot, a pályázat benyújtásának módját, határidejét, egyéb feltételeit, továbbá az ösztöndíjszerződés alapján adható tanulmányi támogatás összegét és az ösztöndíjjal támogatott időszakot.

(5) A pályázati felhívás tartalmazza továbbá, hogy az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató hozzájárulásával – a Hjt. 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és a magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

(6) Az ösztöndíj pályázati adatlap tartalmazza az 1. mellékletben foglaltak szerint a pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait, az igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról, az adatkezelési nyilatkozatot, az önéletrajzot és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat, ideértve az adatok igazolásához szükséges iratokat.

(7) A pályázati kiírásban szereplő igazolások képző intézménytől való beszerzésére a pályázót fel kell hívni a pályázati felhívásban.

(8)6 A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség, melyet az MH LZ-hez kell benyújtani. A hiánypótlásra a pályázót az MH LZ szólítja fel. A határidőn túl benyújtott, vagy a hiánypótlás ellenére hiányosan határidőben benyújtott pályázatokat érvénytelen pályázatként ki kell zárni.

(9) Az érvénytelen pályázatok kizárásáról az 5. § (1) bekezdése szerinti Bizottság dönt, és erről az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) parancsnoka a pályázati anyagok visszaküldésével értesíti a pályázót.

(10) A kiírt pályázat eredménytelen, amennyiben egyetlen érvényes pályázat sem érkezik be.

(11) Eredménytelen pályázat esetén, valamint ha a szakmai felelősök igényeinél kevesebb érvényes pályázat érkezett be, vagy a pályázati kiírás közzétételét követően új, az (1) bekezdés szerinti képzési igény merül fel, a tárgyévben újabb pályázatok kerülhetnek kiírásra. Az új pályázat kiírása tekintetében a (4)–(10) bekezdésekben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

5. § (1)7 A pályázatok elbírálása érdekében az MHP SZCSF bíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hív össze, melynek tagjai az érintett szakmai felelős, valamint a HM OTKF, a HM Védelemgazdasági Hivatal, a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály, az MH LZ képviselői. A Bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet vesz fel.

(2)8 A Bizottság elnöke az MHP SZCSF csoportfőnöke által kijelölt személy.

(3) A Bizottság titkári feladatait az MH LZ parancsnoka által kijelölt személy látja el. A Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

(4)9 A Bizottság a határidőben beérkezett pályázatok közül kiválasztja az érvényes pályázatokat, és javaslatot tesz az MHP SZCSF részére a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol. Az MHP SZCSF a javasolt névjegyzéket jóváhagyásra felterjeszti a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) részére.

(5)10 A HVKF vagy az MH PK erre kijelölt helyettese hagyja jóvá a nyertes pályázók névjegyzékét. A nyertes pályázókat az MH LZ értesíti a pályázatuk elfogadásáról, továbbá az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálat (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) lefolytatása céljából megadott időpontokról és az alkalmassági vizsgálathoz szükséges igazolásokról, felszerelésekről.

(6) Az alkalmassági vizsgálatok eredményét az MH EK megküldi az MH LZ részére, aki

a) tájékoztatja az egészségügyi, pszichikai alkalmatlanság miatt alkalmatlan minősítést kapott pályázókat a pályázatuk elutasításáról, és

b)11 tájékoztatja a HM OTKF-et az alkalmasnak minősített pályázókról.

(7)12 A HM OTKF az alkalmasnak minősített pályázók létszámáról értesíti a szakmai felelős szervezeteket.

(8)13 Az elutasított pályázati anyagok – ideértve az MH PK által jóvá nem hagyott és az alkalmatlan minősítés miatt kizárt pályázók anyagait is – az elutasító levéllel együtt a pályázók részére az MH LZ által visszaküldésre kerülnek. Az alkalmasnak minősített pályázókat a MH LZ parancsnoka értesíti a pályázatuk elfogadásáról, és egyben tájékoztatja őket az ösztöndíjszerződés megkötésének helyéről és idejéről.

4. A Mészáros Lázár ösztöndíjszerződés megkötésének feltételei,
az ösztöndíjszerződés megszüntetése, módosítása

6. § (1) Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

a) 18. életévét betöltötte,

b) cselekvőképes,

c) magyar állampolgár,

d) büntetlen előéletű,

e) állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

f) megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

g)14 hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,

h) folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve a 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá

i) vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja,

j)15 az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás [a továbbiakban: 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás] szerinti ösztöndíjban nem részesül.

(2)16 Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

(3) Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

7. § (1) Az ösztöndíjszerződést a 2. melléklet – az orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos hallgató esetében a 3. melléklet – szerinti tartalommal kell megkötni.

(2) Ha a honvédségi ösztöndíjas hallgató a 4. melléklet szerint bejelenti az MH LZ parancsnokának a tanulmányai megszakítását, akkor haladéktalanul intézkedni kell az ösztöndíjszerződés megszüntetésére.

(3) A honvédségi ösztöndíjas hallgató legfeljebb két szemeszter vagy félév halasztására irányuló szándékát az 5. melléklet szerint jelentheti be az MH LZ parancsnokának, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a honvédségi ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát. A honvédségi ösztöndíjas hallgató bejelentésével egyúttal az ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kérelmezi az MH LZ parancsnokától. Az ösztöndíjszerződés módosítását megelőzően az MH LZ parancsnoka kikéri a szakmai felelős hozzájárulását.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez való hozzájárulás során a szakmai felelős a kérelemben foglalt körülményeket – így különösen a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak való felróhatóságot, valamint az előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a szolgálati érdekkel való összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

(5) A szakmai felelős hozzájárulásával az ösztöndíjszerződés méltányolható körülményre figyelemmel akkor módosítható különösen, ha a honvédségi ösztöndíjas hallgató

a) az ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszerzésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két szemeszter vagy félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat, vagy

c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév vagy szemeszter halasztással tudja csak befejezni.

(6) A szakmai felelős hozzájárulása esetén a kérelemben foglalt halasztás érdekében az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak nem számít be az ösztöndíjszerződés alapján kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

(7)17 A szakmai felelős hozzájárulása hiányában a kérelem az ösztöndíjszerződés megszűntetését vonja maga után, kivéve ha az ösztöndíjas hallgató a halasztási kérelmét visszavonja, és ezzel egyúttal a tanulmányai folytatására vállal kötelezettséget. Az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről az MH LZ parancsnoka intézkedik.

8. § (1)18 Az ösztöndíjszerződést az MH PK által jóváhagyott és az alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítéssel rendelkező pályázóval az MH LZ parancsnoka köti meg.

(2) Az ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos személyügyi, tanulmányi, pénzügyi és számviteli feladatokat az MH LZ látja el.

(3) Nem minősül módosításnak a honvédségi ösztöndíjas hallgató juttatásainak jogszabály vagy közjogi szervezetszabályzó eszköz szerinti emelése.

9. § A honvédségi ösztöndíjas hallgatót a szerződés megkötésekor vagy legkésőbb az azt követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell az ösztöndíjszerződésének fennállása alatt őt esetlegesen megillető szociális és egészségügyi ellátásokról.

5. A Mészáros Lázár ösztöndíj mértéke, folyósítása

10. § (1) Az ösztöndíj havi összege az ösztöndíjszerződésben meghatározott szemeszter vagy félév kezdőnapjától a szerződéses állományba vételének időpontjáig

a)19 felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap 300–450%-a;

b)20 szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap 150–300%-a.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem illeti meg a szemesztert vagy félévet halasztó honvédségi ösztöndíjas hallgatót az ösztöndíj a 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás időtartamára.

(3) A következő szemeszter vagy félév megkezdését követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolás bemutatását követően folyósítható ismét az ösztöndíj. A hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolást a szemeszter vagy félév kezdetét követő 10 napon belül kell eljuttatni az MH LZ részére.

11. §21 (1) Az ösztöndíj aktuális mértékéről tárgyév május 10-ig a HM OTKF főosztályvezetője dönt az MH speciális, a honvédtiszti alapképzésben és a honvéd altiszti szakképzésben nem megszerezhető szakmai végzettséget igénylő tiszti és altiszti üres beosztásokra figyelemmel a HM VGH-val történt előzetes egyeztetést követően.

(2) A döntésről a HM OTKF főosztályvezetője tárgyév május 15-ig tájékoztatja az MH LZ parancsnokát és az MHP SZCSF csoportfőnökét. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos pénzügyi tervezés és nyilvántartás az MH LZ feladata.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti döntés értelmében a tárgyévben meghatározott ösztöndíj összege a tárgyévet megelőző évhez képes emelkedik, azt – a döntés időpontjában már megkötött és érvényben lévő – ösztöndíjszerződések esetében először a tárgyév őszi szemeszterének kezdőnapjától kell alkalmazni.

12. § Az ösztöndíjat

a) havonta előre, de legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,

b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig a szemeszter vagy félév megkezdésére visszamenő hatállyal,

c) az a) ponttól eltérően a soron következő félévre vagy szemeszterre beiratkozást követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolás bemutatása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig szemeszter vagy félév megkezdésére visszamenő hatállyal

kell a hallgató ösztöndíjszerződésben megjelölt, saját nevére szóló bankszámlájára utalni.

13. §22 (1) Ha az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyának a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti megszüntetése miatt a tanulmányi támogatás visszakövetelésére kerül sor, az MH LZ parancsnoka az esedékessé válástól számított 30 napon belül fizetési felszólításban felhívja az állomány megtérítésre kötelezett tagját, továbbá tájékoztatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-ában foglalt megtérítési kötelezettség alóli mentesítésről, a 115–117. §-ában foglalt fizetési könnyítés lehetőségéről, valamint a visszafizetés elmulasztásának következményeiről.

(2) Nem keletkezik megtérítési kötelezettsége annak a hallgatónak, aki az 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás alapján – eredményes pályázata miatt – az ösztöndíjszerződést megkötés céljából szünteti meg.

(3) A megtérítési kötelezettségekből adódó követelést az MHP SZCSF tartja nyilván.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

15. § (1)23 Az utasítás hatálybalépése – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján már megkötött ösztöndíjszerződéseket (a továbbiakban: már megkötött ösztöndíjszerződés).

(2)24

16. §25

1. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz26

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Ösztöndíjpályázati adatlap

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok

1.    A pályázó személyes adatai:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Születési név:

Születési idő:

Születési hely:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Adóazonosító jel:

Telefonszám:

E-mail-cím:

2.    A pályázó lakcíme:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

3.    A pályázó levelezési címe (amennyiben a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem kötelező):

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok

Igazolom, hogy ………………………………………………… intézményünk nappali tagozatos hallgatója, vagy esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulója.

1.    A szakképző iskola adatai:

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

Szakmairány/szakmacsoport megnevezése:

2.    A felsőoktatási intézmény adatai:

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

Kar:

Szak/szakpár:

Választott/tervezett specializáció megnevezése:

A képzés államilag támogatott: igen/nem

3.    A hallgatói/tanulói jogviszony várható időtartama:

A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete:

A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése:

P. H.

………………………………………
intézményvezető

III. A pályázat motivációs indoklása

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Nyilatkozat

1.    A pályázat beadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása az ösztöndíjprogramból történő kizárást eredményezi.

2.    Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az ösztöndíjszerződés tervezetét megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek ismerem el.

3.    A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztató ismeretében tudomásul vettem, hogy a fent megadott személyes adataimat az MHP Személyzeti Csoportfőnökség, a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály, az MH Ludovika Zászlóalj, a HM Védelemgazdasági Hivatal, valamint a bíráló bizottság a pályázaton történő részvétel elbírálása, az ösztöndíjrendszer felügyelete, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezeli.

V. Az önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülő személy külön nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás alapján önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülök, és egyben vállalom, hogy a Mészáros Lázár ösztöndíjpályázat elnyerése esetén az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésemet a Mészáros Lázár ösztöndíjszerződés megkötéséig megszüntetem.

Dátum:

………………………………
pályázó aláírása

VI. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása

1.    hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)

2.    államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

3.    személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

4.    önéletrajz

5.    adatkezelési tájékoztató

6.    egyéb

Dátum:

…………………………………………
pályázó aláírása

2. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz27

Ösztöndíjszerződés

(kötelező tartalmi kellékei)

Amely létrejött

egyrészről

Állományilletékes katonai szervezet megnevezése:

Székhelye:

Katonai szervezet vezetője:

másrészről, a pályázatot elnyert honvédségi ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató)

Név:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely (elsődleges lakcím):

között tanulmányai még hátralévő időtartamára az MH-val történő szerződéses szolgálati viszony létesítésének időpontjáig a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján, az alábbi feltételekkel.

1.    Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a(z) ………………………………… (képző intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali tagozatán/szakképző iskola nappali, esti, levelező vagy távoktatásos iskolai rendszerében (megfelelő aláhúzandó) ………………………………… szakon tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/szakképzettség várható megszerzése a képző intézmény tájékoztatója alapján ……… év ………… hó …… napjáig esedékes.

b)    Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni a képző intézménybe, vagy tanulmányait a soron következő szemeszterben/félévben folytatni, és 10 napon belül megküldeni a tanulmányi osztály/képző intézmény által kiállított hallgatói/tanulói jogviszony igazolást az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) részére.

c)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerződéses állományba vétele érdekében az egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fűződő egyéb feltételeket teljesíti, és a követelményeknek megfelel.

d)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a szerződéses szolgálati viszony létesítéséhez szükséges alkalmassági vizsgálatokon való sikeres megfelelés érdekében az évente kéthetes, a nyári tanulmányi szünetben megrendezésre kerülő, tematikájukban egymásra épülő honvédségi ösztöndíjas felkészítő táborokban részt vesz – feltéve, hogy az a tanulmányi kötelezettségei teljesítését nem akadályozza – továbbá a tanintézmény által meghatározott kötelező szakmai gyakorlatait a szakmai felelős által meghatározott MH szervezetnél tölti le.

e)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy

ea)    a végzettség/szakképzettség megszerzését követően szerződéses szolgálati viszonyt létesít az MH-val,

eb)    a részére felajánlott első szolgálati beosztást elfogadja, szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja.

f)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató

fa)    az 1.1. pont a) alpontjában foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,

fb)    a jelen szerződést felmondja, ide nem értve az Utasítás 13. § (2) bekezdésében foglaltakat,

fc)    a szolgálati viszony létesítéséhez fűződő egyéb feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgálati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy

fd)    a Hjt. 35. §-a alapján nem létesít szerződéses szolgálati viszonyt az MH-val,

a tanulmányi támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

g)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyát a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból szüntetik meg, akkor az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás összegét a Honvédség részére visszafizetni.

h)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonya nem a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból szűnik meg, akkor az állomány tagja az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

i)    Az ösztöndíjas hallgató a szerződést a fentiekben foglaltak tudomásulvételével írásban bármikor felmondhatja.

j)    Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az MH LZ felé a tanulmányai megszakításának, halasztásának, külföldi tanulmányok – feltéve, hogy az tanulmányai halasztásával jár – folytatására irányuló szándékát.

1.2. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy

a)    a tanulmányai megszakítása esetén az ösztöndíjszerződése megszüntetésre kerül, és az addig részére kifizetett tanulmányi támogatás teljes összegét köteles megtéríteni,

b)    halasztott szemeszter vagy félév esetén, amennyiben ösztöndíjszerződését szeretné fenntartani, az Utasítás 7. § (3)–(6) bekezdésében és az Utasítás 10. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kérelmet kell benyújtania az MH LZ parancsnoka részére. A kérelem elfogadása esetén az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszakra ösztöndíj nem folyósítható.

1.3. A tanulmányi támogatás visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-a, valamint 115–117. §-ai, továbbá az Utasítás 13. §-a az irányadóak.

2.    Az MH jogai, kötelezettségei:

2.1. Az MH az ösztöndíjas hallgatónak a szerződéses szolgálati viszony létesítésének napjáig az Utasítás 12. §-a szerint, az alábbiakban meghatározottak szerint ösztöndíjat folyósít, ide nem értve az Utasítás 10. § (2) bekezdése szerinti időtartamot:

Az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap ………%-a.

2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötésének időpontját követő hónaptól kezdődően, havonta előre – első alkalommal a szemeszter/félév kezdetére visszamenőleg – legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig, a szerződéses állományba vétel időpontjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve – kerül folyósításra.

2.3. Az 1.1. pont d) alpontjában meghatározott felkészítő táborban, szakmai gyakorlaton részt vevő honvédségi ösztöndíjas hallgató részére az azok kapcsán felmerülő helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH, a teljes árú menetjegy vagy bérlet, valamint a teljes árú menetjegyről vagy bérletről az MH LZ nevére kiállított egyszerűsített számla pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében 86%-os mértékben téríti meg.

3.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt., a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és az Utasítás szabályai az irányadóak.

4.    Jelen szerződés három eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírnak.

Budapest, …… év …………… hó …… nap

P. H.

………………………………………    ………………………………………
MH LZ    ösztöndíjas hallgató

képviseletében eljár:

………… parancsnok

Készült: 3 példányban

Egy példány: … lap

Ügyintéző (tel.):

Kapja:    1. sz. példány:

2. sz. példány:

3. sz. példány:

3. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz28

Orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi tanulmányokat folytatók ösztöndíjszerződése

(kötelező tartalmi kellékei)

Amely létrejött

egyrészről

Az állományilletékes katonai szervezet megnevezése:

Székhelye:

Katonai szervezet vezetője:

másrészről, a pályázatot elnyert honvédségi ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató)

Név:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Személyazonosító igazolvány száma:

Adóazonosító jel:

Lakóhely (elsődleges lakcím):

Bankszámlaszám:

Képző intézmény megnevezése:

Tagozat megnevezése:

Kar megnevezése:

Szak megnevezése:

Specializáció megnevezése:

Évfolyam/szemeszter:

között tanulmányai még hátralévő időtartamára az MH-val történő szerződéses szolgálati viszony létesítésének időpontjáig a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján, az alábbi feltételekkel.

1.    Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a(z) ………………………………………………… (képző intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali tagozatán (megfelelő aláhúzandó) ………………………………………… szakon tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/szakképzettség várható megszerzése a képző intézmény tájékoztatója alapján ……… év ……………… hó …… napjáig esedékes.

b)    Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni a képző intézménybe, vagy tanulmányait a soron következő szemeszterben/félévben folytatni, és 10 napon belül megküldeni a tanulmányi osztály/képző intézmény által kiállított hallgatói/tanulói jogviszony igazolást az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) részére.

c)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerződéses állományba vétele érdekében az egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fűződő egyéb feltételeket teljesíti, és a követelményeknek megfelel.

d)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a szerződéses szolgálati viszony létesítéséhez szükséges alkalmassági vizsgálatokon való sikeres megfelelés érdekében az évente két hetes, a nyári tanulmányi szünetben megrendezésre kerülő, tematikájukban egymásra épülő honvédségi ösztöndíjas felkészítő táborokban részt vesz – feltéve, hogy az a tanulmányi kötelezettségei teljesítését nem akadályozza –, továbbá a tanintézmény által meghatározott kötelező szakmai gyakorlatait a szakmai felelős által meghatározott MH szervezetnél tölti le.

e)    Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a végzettség/szakképzettség megszerzését követően szerződéses szolgálati viszonyt létesít az MH-val. Vállalja továbbá, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztást elfogadja, szerződéses szolgálati viszonyát legalább a szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzését követően az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja.

f)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató

fa)    az 1.1. pont a) alpontjában foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,

fb)    a jelen szerződést felmondja, ide nem értve az Utasítás 13. § (2) bekezdésében foglaltakat,

fc)    a szolgálati viszony létesítéséhez fűződő egyéb feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgálati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy

fd)    a Hjt. 35. §-a alapján nem létesít szerződéses szolgálati viszonyt az MH-val,

a tanulmányi támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

g)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyát a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból szüntetik meg, akkor az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás összegét a Honvédség részére visszafizetni.

h)    Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonya nem a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból kerül az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt megszüntetésre, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

i)    Az ösztöndíjas hallgató a szerződést a fentiekben foglaltak tudomásulvételével írásban bármikor felmondhatja.

j)    Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az MH LZ felé a tanulmányai megszakításának, halasztásának, külföldi tanulmányok – feltéve, hogy az tanulmányai halasztásával jár – folytatására irányuló szándékát.

1.2. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy

a)    a tanulmányai megszakítása esetén az ösztöndíjszerződése megszüntetésre kerül, és az addig részére kifizetett tanulmányi támogatás teljes összegét köteles megtéríteni,

b)    halasztott szemeszter vagy félév esetén, amennyiben ösztöndíjszerződését szeretné fenntartani, az Utasítás 7. § (3)–(6) bekezdésében és az Utasítás 10. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kérelmet kell benyújtania az MH LZ parancsnoka részére,

c)    amennyiben a szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi képzési ideje alatt a szolgálati viszonya megszűnik, az MH nem köteles a szakképesítés-megszerzés feltételeinek biztosítására.

1.3. A tanulmányi támogatás visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-a, valamint 115–117. §-ai, továbbá az Utasítás 13. §-a az irányadóak.

2.    Az MH jogai, kötelezettségei:

2.1. Az MH az ösztöndíjas hallgatónak a szerződéses szolgálati viszony létesítésének napjáig az Utasítás 12. §-a szerint ösztöndíjat folyósít, ide nem értve az Utasítás 10. § (2) bekezdése szerinti időtartamot.

Az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap ……%-a.

2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötésének időpontját követő hónaptól kezdődően, havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig, a szerződéses állományba vétel időpontjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve – kerül folyósításra.

2.3. Az 1.1. pont d) alpontjában meghatározott felkészítő táborban, szakmai gyakorlaton részt vevő honvédségi ösztöndíjas hallgató részére az azok kapcsán felmerülő helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH, a teljes árú menetjegy vagy bérlet, valamint a teljes árú menetjegyről vagy bérletről az MH LZ nevére kiállított egyszerűsített számla pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében 86%-os mértékben téríti meg.

3.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt., a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és az Utasítás szabályai az irányadóak.

4.    Jelen szerződés három eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírnak.

Budapest, …… év …………… hó …… nap

P. H.

………………………………………    ………………………………………
MH LZ    ösztöndíjas hallgató

képviseletében eljár:

………… parancsnoka

Készült: 3 példányban

Egy példány: … lap

Ügyintéző (tel.):

Kapja:    1. sz. példány:

2. sz. példány:

3. sz. példány:

4. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz29

TANULMÁNYOK MEGSZAKÍTÁSÁNAK, ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Alulírott ___________________________________________ (születési hely: _____________________________________ születési idő: _____________________, anyja neve: ________________________________) honvédségi ösztöndíjas hallgató bejelentem, hogy a(z) _______________________________________________________ (képző intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali iskolai rendszerében/szakképző iskola nappali, esti, levelező vagy távoktatásos iskolai rendszerében*

______________________________________ szakán _______________ évfolyamán ____________ szemeszterben/félévben tanulmányaimat megszakítottam/befejeztem*, ezért ösztöndíjszerződésem felmondom.

Indoklás:

A ösztöndíjszerződésem fenntartását, hosszabbítását nem kérem. (Tanulmányok megszakítása, befejezése esetén.)

Az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségeimet tudomásul veszem.

Kelt: __________________________

____________________________
aláírás

AZ MH LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

Személyügyi eljárás:

Indoklás:

Kelt:    Aláírás:

5. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz30

HALASZTÁS BEJELENTÉSE, KÉRELEM ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

Alulírott ___________________________________________ (születési hely: ______________________________________ születési idő: _____________________, anyja neve: ________________________________) honvédségi ösztöndíjas hallgató bejelentem, hogy a(z) _________________________________________________________ (képző intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali iskolai rendszerében/szakképző iskola nappali, esti, levelező vagy távoktatásos iskolai rendszerében*

___________________________________________________ szakán __________________ évfolyamán ________________ szemesztert/félévet halasztottam. (Igazolással alátámasztandó!)

Indoklás:

A fenti indokok alapján kérem tanulmányaimnak halasztása miatt az ösztöndíjszerződésem módosításának engedélyezését.

Csatolva a képző intézmény által kiállított igazolás.

Kelt: __________________________

____________________________
aláírás

AZ MH LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

A kérelmet támogatom/a kérelmet nem támogatom.

Indoklás:

Kelt:    Aláírás:

A SZAKMAI FELELŐS ZÁRADÉKA:

A kérelmet támogatom/a kérelmet nem támogatom.

Indoklás:

Kelt:    Aláírás:

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!