nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
2020-04-01
infinity
8
Jogszabály

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatása iránt 2017. január 1-jét követően előterjesztett kérelmekre kell alkalmazni.

(2) Nemzetközi szerződés alapján a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatokon külföldi telephelyen termelt villamos energia is támogatható az Európai Bizottság SA.44076 számú, a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatásának jóváhagyásáról szóló határozatában meghatározott mértékig.

(3) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés esetén a pályázaton támogatott, külföldi telephelyen termelt villamos energiát a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának kiszámítása során Magyarország területén kell figyelembe venni, valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatok külföldi telephelyen termelt villamos energia számára történő megnyitása kölcsönösség alapján történik.

(4) A külföldi pályázókra vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés tartalmazza. A kormány által vállalt nemzetközi kötelezettség a külföldi pályázók vonatkozásában a hazai pályázókra meghatározott szabályoknál és feltételeknél enyhébb szabályokat és feltételeket nem tartalmazhat.

(5) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(6) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6)–(7) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. barna prémium: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás;

2. bázisár: az 1. melléklet szerinti, 2016. évre vonatkozó ár;

3. befogadó: a prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

4. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);

5. hazai szervezett villamosenergia-piac: azon hazai szervezett villamosenergia-piac, amelyen a befogadó részesedéssel rendelkezik;

6. induló támogatott ár: a pályázati eljárás során a támogatás odaítélésekor érvényes támogatott ár, amely a 2. melléklet alapján a későbbiekben indexálásra kerül;

7. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a befogadó;

8. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

9. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

10.1 önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő, villamosenergia-tárolástól eltérő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is;

11. premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;

12.2 szabályozási pótdíj: a KÁT termelőnek a menetrendjétől való, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése esetén a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő által a befogadó számára fizetendő díj;

13. támogatott ár: a villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében;

14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január 1-jétől december 31-éig;

15.3 telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, valamint minden olyan, a termelő által meghatározott ingatlan, amely alkalmas a villamosenergia-termelési tevékenység végzésére;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17. zöld prémium: a VET 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás.

18.4 menetrend-csoport képviselő: a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti – gazdálkodó szervezet;

19.5 szabályozási bónusz: a napi menetrend vagy a napon belüli menetrend e rendeletben meghatározott pontossága esetén a befogadó által a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő részére fizetendő díj.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános szabályai

3. § (1) Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult kérheti, hogy a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett az e rendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön.

(2) Ha a KÁT termelő a prémium típusú támogatást választja, a későbbiekben nem kérheti a kötelező átvételre való jogosultság megállapítását, a kötelező átvételi rendszerbe történő visszalépésre nincs lehetőség.

(3) A kötelező átvétel helyett zöld prémium típusú támogatást választó termelő esetében az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad.

(4)6 Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (3) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre.

(5)7 A kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást havonta a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek kell elvégeznie és a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján igazolnia a befogadó felé.

(3) Helytelen számítás esetén a befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt vagy a premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen, és helyesbítés nem történt, akkor az összes támogatott villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(6) Ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani.

(7) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(8)8

(9) A Hivatal minden évben elvégzi a 2. mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó fogyasztói árindexet, az 1. melléklet szerinti árak aktuálisan alkalmazandó értékeit és az aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

(10) Ha az (5) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a befogadó és a KÁT termelő vagy premizált termelő a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2)9 A kötelező átvétel és a zöld prémium típusú támogatás megállapítása vagy módosítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesülő vagy folyamatban lévő kérelemmel rendelkező, azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy – magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén – kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.

(3)10 A Hivatal honlapján a felhasznált energiaforrás és a villamos teljesítmény feltüntetésével közzéteszi azon erőműegységek csatlakozási pontjainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátáit, amelyek e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesültek, vagy kérelmük folyamatban van.

(4)11 A kérelmek elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni.

6. § (1)12 Nem nyújtható kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották, vagy más módon dokumentált, hogy a kivitelezés a támogatás odaítélését megelőzően megkezdődött.

(2) Az erőműegység értékesítése esetén az új tulajdonos kérelmére a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az új tulajdonos részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergia-mennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(2a)13 Jogutódlás esetén a jogutód kérelmére a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg a jogutód részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergia-mennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(2b)14 A (2) és (2a) bekezdés esetében a Hivatal kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot csak abban az esetben állapíthat meg, ha a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság átadójával szemben a jogutódlás időpontjában nem áll fenn a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2c)15 A (2)–(2b) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősülnek mindazon személyek, akik a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintettek. Az üggyel érintett további – kérelmezőn kívüli – ügyfelek (2a) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelését a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) A biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia termelője a kötelező átvétel keretében történő értékesítésre vagy a zöld prémium típusú támogatásra akkor jogosult, ha az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre.

7. § (1) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált fatermék a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

4. Az áralkalmazás általános feltételei

8. § (1)16 A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 19. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat és a 12. § (3)–(4) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2)17 A (2a) bekezdés kivételével a jogosult köteles a számláját, illetve egyéb számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2a)18 A befogadó köteles a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3)19 A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, illetve egyéb számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, illetve egyéb számviteli bizonylat kézhezvételétől számított tizenegy, szabályozási pótdíj tekintetében öt munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a befogadó részére benyújtani. A számlára, illetve egyéb számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(4) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat – számla helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

(6)20 A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a menetrend-csoport képviselő az összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a menetrend-csoport képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

5. A villamos energia befogadója és a KÁT termelő, valamint a premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1) A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a befogadó részére. A KÁT termelő vagy a premizált termelő a 19. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot állít ki a befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

(2)21 A havi számla vagy a havi számviteli bizonylat a (10) bekezdésben és a 4. § (5) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3)22 A havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a befogadó részére.

(4)23 A KÁT termelő és a premizált termelő a havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani. Az eltérő kötelező átvételi árra vagy támogatott árra jogosult erőműrészek ebből a szempontból külön erőműegységként kezelendőek.

(5)24 Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek és a premizált termelőnek az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát vagy a számviteli bizonylatot kiállítania.

(6)25 A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap kilencedik munkanapjától számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő részére, valamint a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén számviteli bizonylatot állít ki a premizált termelő részére a túltámogatási díjról.

(7)26 Ha a számla, illetve a (6) bekezdés szerinti számviteli bizonylatok vonatkozásában a KÁT termelő vagy a premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti – a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja.

(8)27

(9)28

(10)29 A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő, illetve a premizált termelő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően az (1) és (6) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat tekintetében a befogadóval a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámolni.

II. FEJEZET

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. §30 A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű), vagy

b) az erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a megvalósításhoz beruházási támogatásban is részesül,

valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal véglegessé vált határozatban megállapította, a termelés új beruházáshoz kapcsolódik és nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró vagy felfüggesztő ok.

11. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a befogadónak átadni, a befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (3)–(6) bekezdésekben és a 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a KÁT mérlegkörben elszámolni.

(2)31 A KÁT termelők a KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:

a) a KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén kötelesek egy menetrend-csoport képviselőt kijelölni. A menetrend-csoport képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, azonban a KÁT termelő – menetrendje tekintetében – kizárólag egy csoport tagja lehet;

b) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni a befogadóval, melynek a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell közvetítés lehetőségét;

c) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek egymással az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötni;

d)32 a menetrend-csoport képviselő a 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként köteles megadni, de a befogadó és a menetrend-csoport képviselő között a 12. § (3) és (4) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrend alapján kell elszámolni; a menetrend-csoport képviselő és a csoporttagok kötelesek a menetrend-csoport képviselő által a befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkezni;

e)33

f) ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett kötelező átvételi bázisárakon alapulnak.

(4) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(5) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Kötelező átvétel esetén az adott KÁT termelő kötelező átvételi ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

(7) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a befogadó által átvett, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(8)34

(9)35 Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(10)36 A (9) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(11) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási-mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. §37 (1) A KÁT termelő a 11. § (2) bekezdés d) pontja figyelembevételével köteles a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni.

(2) A KÁT termelő a 11. § (2) bekezdés d) pontja figyelembevételével a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására. Ha a KÁT termelő a napon belüli menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi menetrend napon belüli menetrenddé válik.

(3) A KÁT termelőnek a menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített – villamosenergia-tárolóval rendelkező erőművi egységek esetén a közcélú hálózati csatlakozási pontra meghatározott – villamos energia mennyisége eltér a menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5. mellékletben meghatározott szabályozási pótdíjat köteles fizetni a befogadónak. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.

(4) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén a menetrend-csoport képviselő köteles – az összevont menetrend alapján számított – az 5. melléklet szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a menetrend-csoport képviselő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.

(5) A befogadó a (3) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

III. FEJEZET

A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. § (1) Zöld prémiumra bármely olyan – a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő – megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik.

(2) 1 MW alatti erőműegységben történő termelés esetében – szélerőművek kivételével – a támogatott ár az 1. melléklet szerinti támogatott bázisáron alapul. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) A legalább 1 MW teljesítményű erőműegységben történő termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a zöld prémium típusú támogatást.

(4) Barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már működő erőműegységek lehetnek jogosultak. A barna prémiumra való jogosultságot a termelő kérelmére a Hivatal határozatban állapítja meg 5 évre. A támogatás mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők induló támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.

(2) A prémium mértékét az aktuálisan alkalmazandó támogatott ár és a 15. § (1)–(3) bekezdése szerinti referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez az érték negatív, akkor a premizált termelő megfizeti a különbözetet a befogadónak.

(3) Barna prémium esetén a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a piaci villamosenergia-értékesítés melletti gazdaságos továbbműködtetéshez szükséges. A működési költségekbe bele kell érteni a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

(4) Barna prémium esetén a prémium mértéke – a Hivatal rendelete és erre vonatkozó határozata alapján – az erőműegységben történő fosszilis és biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei közötti különbség alapján is megállapítható, ha a fosszilis tüzelőanyagon alapuló termelés támogatás hiányában a biomassza vagy biogáz alapú termelésnél előnyösebb lenne. A barna prémium mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

(5) A barna prémium esetén a támogatott ár és a (4) bekezdés szerinti prémium mértékét a Hivatal rendeletben határozza meg.

(6)38 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az üzleti tervekben bemutatott működési költségek nyílt pályázat keretében beszerzett biomassza áraival kerüljenek kiszámításra. A biomassza beszerzése érdekében lefolytatásra kerülő pályázati eljárásban a pályázatok benyújtási határidejét követő munkanapon a termelő közjegyző jelenlétében bontja fel a pályázatokat, és a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok lényeges adatait (különösen: pályázó neve, megnevezése, ajánlott mennyiség, ajánlott értékesítési ár).

(7) Zöld prémium esetén az adott premizált termelő támogatott ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

a) napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

(2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni, és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

(3) A referencia piaci árak konkrét értékét a befogadó határozza meg, és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján honlapján közzéteszi.

(4) Ha a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a premizált termelőknek.

(5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton – magánvezetékre kapcsolódó termelő esetében a kapcsolódási ponton – betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a premizált termelőnek a befogadó Üzletszabályzata szerinti szerződést kell kötnie a befogadóval.

(2) Prémium típusú támogatás premizált termelő részére történő kifizetésére a befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó induló támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység

a) névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű), vagy

b) barna prémiumra jogosult.

(2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami e rendelet 4. mellékletének megfelelően csökken.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. § (1) A Hivatal a kötelező átvételi jogosultság vagy zöld prémium típusú támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás keretében hozott határozatában rögzíti a kötelező átvételre vagy a zöld prémiumra jogosultra alkalmazandó

a) kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat vagy induló támogatott árat,

b) maximális villamosenergia-mennyiséget, amelyre a támogatás vonatkozik,

c) támogatási időtartamot és

d) határidőt a kereskedelmi üzem megkezdésére.

(2) Ha az erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontig, akkor a támogatási jogosultság elveszik.

(3) Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat 4. melléklet szerinti módosítását.

(4) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(5)39 A KÁT mérlegkörbe való termelés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan – az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(6) A prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.

(7)40 Kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig nyújtható be a Hivatal részére.

(8)41 A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését követően nem nyújtható be a Hivatal részére.

11. Ellenőrzés

19. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a premizált termelő, vagy az e rendelet szerint támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével,

b) a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával, és

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő vagy a premizált termelő továbbra is támogatható e rendelet keretében.

(2) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a) kötelező átvétel esetén a számára megállapított kötelező átvételi árak és a prémiumhoz kapcsolódóan megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá

b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét

visszafizetni a befogadónak.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során a termelő javára figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a premizált termelő a jogosulatlanul igénybe vett prémium típusú támogatás után a befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerint önként elszámolt.

(4) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a VET 13. § szerinti pénzeszköz mértékének meghatározásakor csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a befogadó a (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. § (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló törvény szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő harmadik naptári év végéig,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ha) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

hb) a befogadóval szemben fennálló bármilyen tartozása van,

i) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, vagy

j) aki nem teljesíti a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, értesíti a Hivatalt.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c), g)–h) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést vagy a prémium típusú támogatás fizetését a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)–f) vagy i) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

(5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja, vagy azzal, hogy jelzi a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésének tényét.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 22–27. § és az 5. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22. §42 E rendeletnek a MódR. által módosított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépésekor43 folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az nem érinti a MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési kérelmeket.

23–27. §44

28. §45

1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez46

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

1.    Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

 

A

B

1

 

Ft/kWh

2

Csúcsidőszak

35,50

3

Völgyidőszak

31,77

4

Mélyvölgyidőszak

12,96

2.    Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

 

A

B

1

 

Ft/kWh

2

Csúcsidőszak

31,77

3

Völgyidőszak

31,77

4

Mélyvölgyidőszak

31,77

b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

 

A

B

1

 

Ft/kWh

2

Csúcsidőszak

25,42

3

Völgyidőszak

25,42

4

Mélyvölgyidőszak

25,42

3.    A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára:

a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh.

b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh.

2. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak meghatározása

A kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:

a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és

b) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének átlaga.

3. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

1.    A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:

 

 

A

B

 

1

Erőműegység csoport száma

Érintett elosztási terület

 

2

1.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.

 

3

2.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

 

4

3.

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2.    Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

 

 

A

B

C

 

1

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

06:00–22:00

07:00–23:00

 

3

Völgyidőszak

22:00–01:30 és 05:00–06:00

23:00–02:30 és 06:00–07:00

 

4

Mélyvölgyidőszak

01:30–05:00

02:30–06:00

b)

 

 

A

B

C

 

1

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

06:30–22:30

07:30–23:30

 

3

Völgyidőszak

22:30–02:00 és 05:30–06:30

23:30–03:00 és 06:30–07:30

 

4

Mélyvölgyidőszak

02:00–05:30

03:00–06:30

c)

 

 

A

B

C

 

1

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

07:00–23:00

08:00–24:00

 

3

Völgyidőszak

23:00–02:30 és 6:00–7:00

24:00–03:30 és 7:00–8:00

 

4

Mélyvölgyidőszak

02:30–06:00

03:30–07:00

3.    Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

 

 

A

B

C

 

1

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

06:00–01:30

07:00–02:30

 

3

Mélyvölgyidőszak

01:30–06:00

02:30–07:00

b)

 

 

A

B

C

 

1

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

06:30–02:00

07:30–03:00

 

3

Mélyvölgyidőszak

02:00–06:30

03:00–07:30

c)

 

 

A

B

C

 

1

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

07:00–02:30

08:00–03:30

 

3

Mélyvölgyidőszak

02:30–07:00

03:30–08:00

4. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatások figyelembevételének módja

1.    A támogatás intenzitása kedvezményes kamat vagy kamattámogatás esetén

Ahol:

TT:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

t:    A társasági adó kulcsa a támogatás odaítélésekor;

EF:    A nem kedvezményes hitelfelvételből származó beruházási összeg (egyéb forrás);

TÖ:    A kedvezményes hitel adott évi törlesztőrészlete;

K:    A támogatás nélkül számított adott évi kamatfizetés;

i:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti diszkont kamatláb.

2.    A támogatás intenzitása vissza nem térítendő támogatás esetén

Ahol:

TT:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

BK:    A beruházás aktiválásakor elszámolt, indokolt beruházási költség.

3.    Ha egy beruházás az 1. és 2. pont szerinti támogatásban is részesül, úgy a támogatás intenzitását az ezen pontok szerint kiszámított támogatási intenzitások összegeként kell meghatározni.

4.    Ha a termelő az adott erőműegység vonatkozásában a kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívül egyéb állami támogatást is igénybe vesz, úgy a megállapított támogatási időtartam az 1–3. pont szerint megállapított támogatási intenzitással arányosan csökken.

5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez47

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

1.    Egy adott (i) elszámolási időegységre a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül:

a)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségét nem éri el:

i)    Ha KEi kWh > 0 akkor SZPi FEL DA = ((MDi–Ti + UEi) / Si pKEfel DA) * KEi Ft;

ii)    Ha KEi kWh <= 0 akkor SZPi FEL DA =0;

b)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségét meghaladja:

i)    KEi kWh < 0 akkor SZPi LE DA = ((MDi–Ti + UEi) / Si nKEle DA) * KEi Ft;

ii)    KEi kWh > =0 akkor SZPi LE DA =0;

c)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségével megegyezik:

SZPi FEL DA = 0 és SZPi LE DA = 0;

d)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségét nem éri el:

i)    Ha KEi kWh > 0 akkor SZPi FEL ID = ((MIi–Ti + UEi) / Si pKEfel ID) * KEi Ft;

ii)    Ha KEi kWh <= 0 akkor SZPi FEL ID =0;

e)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségét meghaladja:

i)    KEi kWh < 0 akkor SZPi LE ID = ((MIi–Ti + UEi) / Si nKEle ID) * KEi Ft;

ii)    KEi kWh > =0 akkor SZPi LE ID =0;

f)    A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségével megegyezik:

SZPi FEL ID = 0 és SZPi LE ID = 0;

ahol:

SZPi FEL DA    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napi menetrendi eltérés és FEL irányú szabályozás esetén, Ft;

SZPi LE DA    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napi menetrendi eltérés és LE irányú szabályozás esetén, Ft;

SZPi FEL ID    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napon belüli menetrendi eltérés és FEL irányú szabályozás esetén, Ft;

SZPi LE ID    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napon belüli menetrendi eltérés és LE irányú szabályozás esetén, Ft;

MDi    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő napi menetrendi mennyiségi értéke, kWh;

MIi    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő napon belüli menetrend mennyiségi értéke, kWh;

Ti    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége, kWh;

UEi    – az adott (i) elszámolási mérési időegységre a KÁT termelő utasított eltérése, kWh;

KEi kWh    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia mennyisége az utasított eltérések figyelembevételével, kWh;

KEi Ft    – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkörre megállapított kiegyenlítő energiadíj, Ft;

Si pKEfel DA:    a KÁT mérlegkör-tagok FEL irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembevételével napi menetrend és KEi kWh >0 esetén, kWh;

Si nKEle DA:    a KÁT mérlegkör-tagok LE irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembevételével napi menetrend és KEi kWh <0 esetén, kWh;

Si pKEfel ID:    a KÁT mérlegkör-tagok FEL irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembevételével napon belüli menetrend és KEi kWh >0 esetén, kWh;

Si nKEle ID:    a KÁT mérlegkör-tagok LE irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembevételével napon belüli menetrend és KEi kWh <0 esetén, kWh.

2.    A KÁT termelő szabályozási pótdíjának csökkentése, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szabályozási pótdíj havi összegét:

K = M * (Q – Qnmh),

ahol:

K:    a KÁT termelő havi szabályozási pótdíj csökkentésének összege, Ft;

M:    a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke, Ft/kWh;

Q:    a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége adott hónapban, kWh;

Qnmh:    a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége az adott hónap menetrendhiányos napjain, kWh.

3.    Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó:

K = K1+K2+…+Kn,

ahol K1, K2, … Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege.

4.    Az M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei:

a)    naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh;

b)    egyéb erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh.

5.    A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke

a)    2021. január 1-től MB *0,95;

b)    2022. január 1-től MB *0,85;

c)    2023. január 1-től MB *0,70;

d)    2024. január 1-től MB *0,50;

e)    2025. január 1-től MB *0,25;

f)    2026. január 1-től MB *0,

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke.

6.    Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 2. pontban – Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével – meghatározott szabályozási pótdíj csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét:

SZP = ˝ * (S(SZPi FEL DA + SZPi LE DA) + S(SZPi FEL ID + SZPi LE ID))–K,

azzal, hogy ha K > ˝ * (S(SZPi FEL DA + SZPi LE DA) + S(SZPi FEL ID + SZPi LE ID)), akkor SZP értéke nulla.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!