nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról
2017-11-01
infinity
2
Jogszabály

1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról

A Kormány

1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiáját az 1. melléklet szerint;

2. felkéri a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott programstratégia végrehajtásáról;

Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: 2017. december 31.

3.1

1. melléklet az 1760/2017. (X. 31.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2017. évben meghirdetendő pályázati konstrukciók és fizetendő tagdíjak

 

A

B

C

D

1

A kiírás megnevezése

2017. évi kötelezettségvállalás
(milliárd Ft)

Összes keret
(milliárd Ft)

Rövid ismertetés

2

1. jogcím: Hazai innováció támogatása

3

1.1 Vállalati KFI

20,65

35,44

Tudásintenzív és innovatív vállalkozások piacképes termék, technológia és szolgáltatás kifejlesztésének támogatása, versenyképességének növelése.

4

1.2 Nemzeti Kiválósági Program

3,74

10,00

Széles körű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) felépített és koordinált KFI projektek támogatása, amelyek a kiemelt ágazatok nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatainak megoldására irányulnak, elsősorban a felfedező kutatás és a kutatás-fejlesztés tekintetében.

5

1.3 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések

7,16

16,73

Széles körű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) felépített és koordinált, innovációt és piacra vitelt megalapozó KFI projektek támogatása, amelyek – a társadalmi kihívásokhoz illeszkedve – a kiemelt ágazatok nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatainak megoldására irányulnak.

6

1.4 Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása

2,40

4,83

Innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységének támogatása, amelyek exportképes, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezik.

7

1.5 Posztdoktori kiválósági program

0,50

1,50

A jelentős kutatási eredményeket felmutató országok gyakorlatának megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatása. A posztdoktori típusú pályázat a kutatópályán történő elindulást segíti.

8

1.6 Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása

0,50

1,00

Világviszonylatban kiemelkedő, az adott tudományterületen kimagasló, nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredmények létrehozásának támogatása.

9

1.7 Innovációs ökoszisztéma (startup)

0,50

1,50

A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítéséhez.

10

1.8 Iparjog

0,03

0,10

Az újító ötletek szellemitulajdon-védelmének, hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalomfenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelés és audittevékenységeknek a támogatása.

11

2. jogcím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

12

2.1 Nemzetközi tagdíjak

XFEL tagdíj

0,50

0,50

Az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény GmbH-ban (Európai XFEL GmbH) Magyarország tulajdonrésszel rendelkezik. A tagdíj a tulajdonrész megvásárlásának évenkénti összege. A felépülő infrastruktúra magyar kutatók és mérnökök számára is lehetőséget biztosít a magas szintű kutatási projektekben való részvételre.

13

ESS (Európai Neutronkutató Központ) tagdíj

0,50

0,50

Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, ESS) egy kutatási célú, nagyenergiájú részecskegyorsító beruházás, ami a világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása. A formális elköteleződés 2014-ben történt. Ennek
– a nemzetközi infrastruktúrák esetében Magyarország által korábban soha el nem ért módon – 70 százaléka „in kind”, azaz magyar termék vagy szolgáltatás.

14

2.2 Bilaterális tudományos és technológiai együttműködések, (TéT), nemzetközi kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázatok

0,50

1,50

Kétoldalú (bilaterális) programokban való részvétel, valamint a kormányközi megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési programok feladatainak, valamint kétoldalú megállapodások keretében végzett kutatások támogatása.

15

2.3 Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések

0,84

2,70

Nemzetközileg kiemelkedő, projektalapú KFI programok megvalósítása.

16

2.4 A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben

0,70

2,05

Specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívások, amelyek a következők: AAL, ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő és H-2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázati felhívás.

17

2.5 Az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások

0,35

0,45

Az ERC pályázatokban a 2. fordulóba jutott, de támogatást nem nyert, kiváló kutatók kutatási programjainak támogatása egy vagy két éven keresztül, amivel ösztönözhető projektjeik elindulása és a következő ERC pályázatuk sikeressége.

18

2.6 H2020 keretében „teaming” pályázatok kiegészítő támogatása

0,38

1,91

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramján belül, a „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” alprogramban került meghirdetésre az ún. Teaming pályázat, amelynek célja kiválósági központok kialakítása az alacsonyabb KFI teljesítményű országokban nemzetközi szinten elismert, vezető európai intézmények segítségével.

19

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

20

6.1 Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok

0,90

3

A program célja a legfeljebb 45 éves kutató által kezdeményezett tematikus megkötés nélküli alap- vagy alkalmazott kutatások támogatása nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

21

6.2 Kutatási témapályázatok

1,89

6,50

Olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat, és nem rendelkeznek tematikus megkötéssel.

22

2017. évi új kötelezettség

42,04

23

2017. évi pályázatok keretösszege

90,21

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!