nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól
2017-12-09
2017-12-09
0
Jogszabály

331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása

1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a korai fázisú vállalkozásokról és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát,

b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát,

c) a korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt nyilvántartásba vétel tényét, valamint

d) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.

2. § Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,

a) amelyet a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapítottak,

b) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,

c) amely vállalkozásnál a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a korai fázisú vállalkozásnál, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,

d) amely vállalkozás esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt,

e) amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,

f) amelynek a tevékenysége a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel, valamint

g) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

3. § Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,

a) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,

b) amely a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, amely a 6. § (2) bekezdésében felsorolt ágazatokban végez tevékenységet és a 6. § (3) bekezdésében felsorolt ágazatokban végez főtevékenységeként tevékenységet, illetve az ott felsorolt tevékenységeket főtevékenységeként látja el, valamint

c) amely olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).

2. A nyilvántartásba vételi kérelem

4. § A korai fázisú vállalkozás és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás a Hivataltól kérheti a nyilvántartásba vételt.

5. § A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikus úton kizárólag a Hivatal által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap útján nyújtható be. Az elektronikus ügyintézés lehetősége a Hivatal internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen érhető el.

6. § (1) Az elektronikus vagy papír alapon benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, székhelyét, a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, adószámát, cégjegyzékszámát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kéri-e a nyilvántartásba vételt, valamint nem elektronikus úton történő írásbeli kapcsolattartás esetén a kérelmező képviselőjének aláírását, elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az elektronikus űrlap hitelesítését.

(2) A korai fázisú vállalkozás képviselője – a 2. § a)–g) pontjaiban foglaltakon túl – arról is nyilatkozik, hogy a korai fázisú vállalkozás nem végez – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban – a következő ágazatokban tevékenységet:

a) a halászati és akvakultúra ágazatban,

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatban,

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban,

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatban.

(3) A korai fázisú vállalkozás képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy főtevékenységként a következő ágazatokban nem végez tevékenységet:

a) szállítási ágazat,

b) kereskedelmi ágazat,

c) ingatlanügyletek.

(4) Ha a kérelmező még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a 2. § b) és c) pontja szerinti feltételek fennállása kapcsán várhatóan az első üzleti év végéig nem éri el a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt időarányosan, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt.

7. § A nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a nyilvántartás időtartama alatt a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot küld a Hivatal részére.

3. Nyilvántartásba vételi eljárás

8. § (1) A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy tartalmazza-e a 2–3. §-ban meghatározott alaki követelményeket, valamint a 6. §-ban meghatározott nyilatkozatokat.

(2) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg az (1) bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történő pótlására.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg az előírt követelményeknek, valamint ha a (2) bekezdés szerinti határidő alatt a hiányok pótlására nem került sor.

9. § Ha a nyilvántartási kérelem (hiánypótlás) megfelel a 8. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, a Hivatal a kérelmezőt nyilatkozata alapján korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként a kérelem benyújtása napjától számított 10 napon belül nyilvántartásba veszi, a kérelem benyújtása napjára visszamenőleges hatállyal.

10. § Az a kérelmező is jogosult a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani, amelynél legkorábban 2017. január 1-jén fennállnak a 2–3. és 6. §-ban meghatározott feltételek.

4. A nyilvántartásból történő törlés

11. § A nyilvántartásba vett vállalkozás bármikor kérheti a nyilvántartásból történő törlését. A nyilvántartásból történő törlés iránti kérelmet az erre rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani elektronikus úton, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vételt elrendelő határozat számát, a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, valamint a nyilvántartásba vett vállalkozás nyilatkozatát a nyilvántartásból történő törlés iránt. A kérelem alapján a Hivatal törli a vállalkozást a nyilvántartásból.

12. § Ha a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként nyilvántartásba vett vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot nem nyújtja be a Hivatal részére a 7. §-ban meghatározott határidőben, a Hivatal a korai fázisú vállalkozást és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozást hivatalból törli a nyilvántartásból.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................. (a vállalkozás törvényes képviselője) mint a ..............................................................
(a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás törvényes képviselője, a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján, az alábbi nyilatkozatot teszem:

1.     A korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás neve, nyilvántartási száma, a nyilvántartásba vétel dátuma:

2.    Fennállnak a Tao. tv. 7. § (8) bekezdése és a Korm. rendelet 3. §-a alapján az alábbi feltételek:

 

A vállalkozásnak nincs végrehajtható adótartozása:

Kérjük X-szel jelölni!

Van: o

Nincs: o

 

A vállalkozás részesedést szerzett legalább egy korai fázisú vállalkozásban, ha igen, melyikben:

A korai fázisú vállalkozás neve, nyilvántartási száma,
a nyilvántartásba vétel dátuma:

 

 

A vállalkozás milyen gazdasági ágazatba fektetett be:    

 

 

A vállalkozás olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a vállalkozás, sem a jogelődje vagy
a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa)

Kérjük X-szel jelölni!

Igen: o

Nem: o

A nyilatkozat kelte: ......................................................................................

A törvényes képviselő aláírása: ...................................................................

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!