nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
2017-12-07
2017-12-07
0
Jogszabály

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány célja, hogy a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét, valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti képzést, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2018/2019. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

(6) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével – köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerőpiaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között – a 7. §-ban foglalt kivétellel – keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig – a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2018. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 1–4. mellékletben nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve a Rendészeti ügyintéző szakképesítést (a szakképesítés azonosítószáma: 52-861-11) is.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó – annak átadó ás átvevő fenntartó általi aláírását követően – négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1.    A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2018/2019-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

T

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

T

K

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

6

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

7

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

8

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

9

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

10

Ápoló (55-723-01)

K

K

T

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

T

T

11

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

12

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

14

Asztalos (34-543-02)

T

K

T

K

K

T

T

K

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

15

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

T

K

K

N

N

N

N

N

16

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

17

Autóbuszvezető (35-841-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

18

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

T

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

K

19

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

K

K

T

T

T

K

N

N

N

N

N

N

20

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

K

T

N

T

K

N

N

N

K

N

K

21

Automatikai technikus (54-523-01)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

N

T

N

K

22

Autószerelő (54-525-02)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

T

K

K

T

T

K

23

Autótechnikus (55-525-01)

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

N

K

K

T

K

K

24

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Bádogos (34-582-02)

K

T

K

K

T

K

K

K

T

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

26

Bányaművelő (34-544-02)

N

N

N

T

N

N

N

N

N

K

N

K

T

N

N

N

N

N

K

N

27

Bányaművelő technikus (54-544-01)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

T

K

N

N

N

N

K

N

28

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

29

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

30

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

T

N

K

T

T

K

K

K

K

K

N

N

31

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

32

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

33

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

35

Burkoló (34-582-13)

K

K

K

K

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

36

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

37

Cipőkészítő (34-542-02)

T

K

N

K

T

K

N

N

K

N

K

N

T

K

K

K

K

K

N

N

38

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

K

T

T

K

T

K

T

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

39

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

41

Családi gazdálkodó (34-814-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

42

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

K

K

43

Dekoratőr (54-211-01)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

44

Demencia gondozó (35-762-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

45

Diétás szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

46

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

47

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

48

Díszműkovács (34-211-01)

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

50

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

51

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

52

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

K

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

K

N

53

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

54

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

55

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

56

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

57

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

T

N

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

58

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

K

K

59

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

N

T

K

T

K

K

K

K

K

60

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

61

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

62

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

63

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

64

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

65

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

N

66

Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

N

T

N

K

67

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

T

T

K

T

T

K

T

68

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

K

69

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

70

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

71

Erdésztechnikus (54-623-02)

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

72

Ergoterapeuta (54-726-03)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

N

73

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

75

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

K

N

T

T

K

K

76

Ezüstműves (55-211-07)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

77

Faipari technikus (54-543-01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

T

T

K

78

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

79

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

80

Férfiszabó (34-542-04)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

K

T

K

T

K

N

K

81

Festő (54-211-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

82

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

T

T

83

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

T

T

K

K

K

K

K

K

T

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

84

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

85

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

K

86

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

87

Fodrász (54-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

88

Fogadós (34-811-06)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

89

Fogászati asszisztens (54-720-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

90

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

91

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

K

N

N

92

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

K

N

N

93

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

94

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

95

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

96

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

N

T

K

K

K

N

K

K

K

97

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

98

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gázipari technikus (54-544-03)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

100

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

101

Gépi forgácsoló (34-521-03)

T

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

102

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

T

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

T

K

K

N

N

N

N

N

103

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

T

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

104

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

T

N

N

K

K

K

N

K

K

N

T

N

N

K

N

N

N

T

N

N

105

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

106

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

107

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

108

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

109

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

110

Gyakorló ápoló (54-723-02)

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

K

K

T

K

T

K

T

K

T

T

111

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

T

K

T

K

K

K

112

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

114

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

T

K

T

K

K

K

115

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

116

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

N

K

K

K

K

T

K

T

T

T

T

T

K

K

N

K

T

K

N

117

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

118

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

119

Gyógymasszőr (54-726-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

120

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

121

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

K

K

K

K

K

N

N

K

N

122

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

K

K

K

N

K

N

K

N

N

123

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

T

K

K

K

K

K

K

N

N

K

124

Hajós szakmunkás (34-841-03)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

125

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

126

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

127

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

128

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

129

Hangtárvezető (55-213-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

130

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

131

Hegesztő (34-521-06)

T

K

T

K

T

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

132

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

133

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

N

K

N

N

134

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

135

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

T

136

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

N

K

N

K

137

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

N

K

K

K

138

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

139

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

140

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

141

Információrendszer-szervező (55-481-02)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

142

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

143

Ipari gépész (34-521-04)

T

K

T

K

K

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

144

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

T

N

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

145

Irodai titkár (54-346-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

146

IT mentor (54-482-01)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

147

Járműfényező (34-525-03)

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

148

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

T

N

N

K

T

K

N

K

N

K

N

N

149

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

150

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

T

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

K

T

K

N

K

N

N

N

N

151

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

T

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

K

T

K

N

K

N

N

N

N

152

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

153

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

154

Jegyvizsgáló (54-841-10)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

155

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

156

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

157

Karosszérialakatos (34-525-06)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

K

T

158

Kárpitos (34-542-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

N

T

N

T

159

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

160

Kerámiaműves (54-211-05)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

161

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

162

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

T

N

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

165

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

166

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

167

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

168

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

169

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

170

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

171

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

172

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

173

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

174

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

175

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

176

Kocsivizsgáló (54-525-09)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

177

Kohászati technikus (54-521-04)

N

T

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

178

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

179

Kozmetikus (54-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

180

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

181

Kőműves (34-582-14)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

182

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

183

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

184

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

K

K

N

185

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

T

N

N

186

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

187

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

188

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

189

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

190

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

191

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

192

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

193

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

194

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

195

Magasépítő technikus (54-582-03)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

196

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

197

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

K

K

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

K

K

K

K

T

T

K

198

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

N

K

K

T

T

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

N

199

Mélyépítő technikus (54-582-04)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

T

K

K

K

K

N

K

N

N

200

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

N

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

201

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

K

N

K

202

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

203

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

204

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

205

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

206

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

207

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

208

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

K

209

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

210

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

211

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

N

K

K

N

212

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

T

T

T

K

K

K

N

N

K

N

213

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

214

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

215

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

216

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

217

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

K

N

K

T

K

218

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

219

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

220

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

221

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

222

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

223

Női szabó (34-542-06)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

K

224

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

225

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

226

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

K

N

T

K

K

K

N

N

T

K

N

N

K

K

N

N

T

N

N

K

227

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

228

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

229

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

230

Ötvös (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

231

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

232

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

T

K

K

N

N

N

N

N

N

233

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

234

Patkolókovács (35-521-03)

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

235

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

236

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

237

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

238

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

239

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

240

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

241

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

242

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

243

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

K

N

K

N

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

244

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

245

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

246

Rendészeti őr (34-861-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

247

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

248

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

T

K

N

249

Sommelier (35-811-01)

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

250

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

251

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

252

Sportmasszőr (55-726-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

253

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

254

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

255

Szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

256

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

257

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

K

258

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

259

Szerszámkészítő (34-521-10)

K

N

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

260

Színész (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

261

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

262

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

263

Színpadi fénytervező (55-521-02)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

264

Színpadi magasépítő (55-521-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

265

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

266

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

267

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

268

Szociális szakgondozó (54-762-03)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

269

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

270

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

K

K

K

271

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

272

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

273

Szőlész-borász (34-541-06)

K

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

274

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

275

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

276

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

277

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

278

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

279

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

280

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

281

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

T

K

K

K

K

K

N

N

282

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

283

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

T

N

K

N

N

N

N

N

284

Térinformatikus (55-481-01)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

285

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

286

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

T

N

K

N

N

N

N

N

287

Tetőfedő (34-582-15)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

288

Textilipari technikus (54-542-03)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

T

K

K

N

N

N

N

N

289

Textilműves (54-211-08)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

290

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

291

Útépítő (34-582-11)

N

N

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

N

N

N

N

N

292

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

T

K

N

K

N

N

N

N

293

Üvegműves (54-211-09)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

294

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

295

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

296

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

297

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

298

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

299

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

300

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

301

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

302

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

N

T

N

N

K

N

K

N

N

N

N

303

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

K

N

N

N

K

N

N

304

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

N

N

N

N

K

N

N

305

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

K

N

N

T

N

N

N

306

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

307

Vegyész technikus (54-524-03)

N

K

N

K

K

K

K

N

T

N

T

T

N

K

N

K

N

N

T

T

308

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

309

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

310

Vendéglátásszervező (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

311

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

312

Vésnök (55-211-08)

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

313

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

T

N

K

K

N

K

N

K

N

314

Villanyszerelő (34-522-04)

T

K

T

K

K

K

T

T

K

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

315

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

316

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

317

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)

K

T

T

K

K

K

T

K

T

K

K

K

T

K

T

K

N

T

T

T

318

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

319

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

T

K

K

K

N

N

N

N

320

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

K

K

K

T

N

N

T

K

K

N

T

K

K

K

N

N

N

N

321

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

N

N

K

K

K

T

K

N

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

N

T

322

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

323

Víziközmű technikus (54-853-04)

K

N

T

K

K

K

T

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

K

N

N

324

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

N

N

K

K

K

K

T

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

K

N

N

325

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

T

N

K

K

T

T

K

N

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

N

T

326

Webfejlesztő (55-213-02)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

327

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

2.    Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1.    A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

TK16

EJSZ13

EJSZ15

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

2

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

5

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

6

Ápoló (55-723-01)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Autóbuszvezető (35-841-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Automatikai technikus (54-523-01)

52

40

 

 

12

 

 

 

 

 

9

Bádogos (34-582-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Biogazdálkodó (35-621-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

11

Burkoló (34-582-13)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

114

80

 

 

 

 

 

 

34

 

13

CNC gépkezelő (35-521-01)

144

120

 

 

24

 

 

 

 

 

14

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

15

Cukrász (34-811-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Családi gazdálkodó (34-814-01)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

17

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Dekoratőr (54-211-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Diétás szakács (35-811-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Díszműkovács (34-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Dísznövénykertész (34-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

22

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

23

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Eladó (34-341-01)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elektronikai technikus (54-523-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

92

 

80

 

 

12

 

 

 

 

29

Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

31

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

32

Ergoterapeuta (54-726-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Faipari technikus (54-543-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Férfiszabó (34-542-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

37

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Fodrász (54-815-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fogadós (34-811-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Fogászati asszisztens (54-720-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Gazda (34-621-01)

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

45

Gazdasági informatikus (54-481-02)

140

120

 

 

 

 

 

 

20

 

46

Grafikus (54-211-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Gyakorló ápoló (54-723-02)

417

400

 

 

 

 

17

 

 

 

48

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

52

Gyógymasszőr (54-726-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

56

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

57

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

58

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Idegenvezető (54-812-01)

105

80

 

 

 

 

 

 

 

25

61

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

161

120

 

 

24

 

 

 

17

 

63

Irodai titkár (54-346-03)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Kárpitos (34-542-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Kereskedő (54-341-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Kertész (34-622-02)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

68

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

89

 

66

 

 

 

 

23

 

 

74

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

24

 

 

24

 

 

 

 

 

 

76

Kozmetikus (54-815-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Kőműves (34-582-14)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

78

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

52

 

40

 

 

 

12

 

 

 

80

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

81

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

95

80

 

 

 

 

15

 

 

 

84

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

234

200

 

 

 

 

 

 

34

 

85

Lovász (34-621-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

86

Mechatronikai technikus (54-523-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Mentőápoló (55-723-11)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

205

40

165

 

 

 

 

 

 

 

90

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

91

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

92

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

64

 

40

 

 

 

 

 

24

 

93

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Műszaki informatikus (54-481-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Női szabó (34-542-06)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

99

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

102

Patkolókovács (35-521-03)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

103

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Pék (34-541-05)

113

80

33

 

 

 

 

 

 

 

105

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

420

400

 

 

 

 

 

 

20

 

106

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Pincér (34-811-03)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Rendészeti őr (34-861-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

66

40

26

 

 

 

 

 

 

 

114

Sportmasszőr (55-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

116

Szakács (34-811-04)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Szárazépítő (34-582-10)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Szerszámkészítő (34-521-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Szociális asszisztens (54-762-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

175

160

 

 

 

 

 

15

 

 

122

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Szőlész-borász (34-541-06)

45

 

33

 

 

12

 

 

 

 

124

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

126

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

127

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

129

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

130

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

131

Tetőfedő (34-582-15)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Textilipari technikus (54-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

105

80

 

 

 

 

 

 

 

25

134

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

289

240

 

 

 

 

 

15

34

 

135

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Vendéglátásszervező (54-811-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Virágdekoratőr (35-215-02)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

139

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

140

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

142

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Víziközmű technikus (54-853-04)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

144

Webfejlesztő (55-213-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

TK24

EJSZ3

FI8

2

Ács (34-582-01)

80

80

 

 

 

 

3

Ápoló (55-723-01)

92

 

 

 

24

68

4

Aranyműves (55-211-01)

40

40

 

 

 

 

5

Asztalos (34-543-02)

120

120

 

 

 

 

6

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

40

40

 

 

 

 

7

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

80

80

 

 

 

 

8

Automatikai technikus (54-523-01)

80

80

 

 

 

 

9

Autószerelő (54-525-02)

80

80

 

 

 

 

10

Autótechnikus (55-525-01)

80

80

 

 

 

 

11

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

40

 

40

 

 

 

12

Bőrdíszműves (34-542-01)

40

40

 

 

 

 

13

Burkoló (34-582-13)

80

80

 

 

 

 

14

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

40

40

 

 

 

 

15

Cipőkészítő (34-542-02)

80

80

 

 

 

 

16

CNC gépkezelő (35-521-01)

80

80

 

 

 

 

17

Cukrász (34-811-01)

80

80

 

 

 

 

18

Családi gazdálkodó (34-814-01)

33

 

33

 

 

 

19

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

34

 

 

 

 

34

20

Dekoratőr (54-211-01)

40

40

 

 

 

 

21

Diétás szakács (35-811-03)

40

40

 

 

 

 

22

Díszítő festő (55-211-03)

40

40

 

 

 

 

23

Dísznövénykertész (34-622-01)

33

 

33

 

 

 

24

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

(54-212-02)

21

 

 

21

 

 

25

Eladó (34-341-01)

120

120

 

 

 

 

26

Elektronikai műszerész (34-522-03)

40

40

 

 

 

 

27

Elektronikai technikus (54-523-02)

40

40

 

 

 

 

28

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

40

 

40

 

 

 

29

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

80

80

 

 

 

 

30

Épületgépész technikus (54-582-01)

80

80

 

 

 

 

31

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

40

40

 

 

 

 

32

Ezüstműves (55-211-07)

40

40

 

 

 

 

33

Faipari technikus (54-543-01)

40

40

 

 

 

 

34

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

40

40

 

 

 

 

35

Férfiszabó (34-542-04)

40

40

 

 

 

 

36

Festő (54-211-03)

8

 

 

8

 

 

37

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

40

40

 

 

 

 

38

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

34

 

 

 

 

34

39

Fodrász (54-815-01)

40

40

 

 

 

 

40

Fogadós (34-811-06)

40

40

 

 

 

 

41

Fogászati asszisztens (54-720-02)

34

 

 

 

 

34

42

Fogtechnikus (55-724-01)

80

80

 

 

 

 

43

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

34

 

 

 

 

34

44

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

40

40

 

 

 

 

45

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

40

40

 

 

 

 

46

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

40

40

 

 

 

 

47

Gazda (34-621-01)

99

 

99

 

 

 

48

Gazdasági informatikus (54-481-02)

40

40

 

 

 

 

49

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

80

80

 

 

 

 

50

Gépi forgácsoló (34-521-03)

160

160

 

 

 

 

51

Grafikus (54-211-04)

8

 

 

8

 

 

52

Gyakorló ápoló (54-723-02)

100

 

 

 

 

100

53

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

34

 

 

 

 

34

54

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

34

 

 

 

 

34

55

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

34

 

 

 

 

34

56

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

34

 

 

 

 

34

57

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

33

 

33

 

 

 

58

Gyógymasszőr (54-726-04)

34

 

 

 

 

34

59

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

74

40

 

 

 

34

60

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

34

 

 

 

 

34

61

Hegesztő (34-521-06)

160

160

 

 

 

 

62

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

40

40

 

 

 

 

63

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

40

40

 

 

 

 

64

Idegenvezető (54-812-01)

40

40

 

 

 

 

65

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

40

40

 

 

 

 

66

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

120

120

 

 

 

 

67

Ipari gépész (34-521-04)

120

120

 

 

 

 

68

Irodai titkár (54-346-03)

40

40

 

 

 

 

69

Járműfényező (34-525-03)

40

40

 

 

 

 

70

Karosszérialakatos (34-525-06)

80

80

 

 

 

 

71

Kárpitos (34-542-05)

40

40

 

 

 

 

72

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

40

40

 

 

 

 

73

Kerámiaműves (54-211-05)

8

 

 

8

 

 

74

Kereskedő (54-341-01)

80

80

 

 

 

 

75

Kertész (34-622-02)

66

 

66

 

 

 

76

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

80

80

 

 

 

 

77

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

80

80

 

 

 

 

78

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

148

80

 

 

 

68

79

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

33

 

33

 

 

 

80

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)

(55-212-05)

40

40

 

 

 

 

81

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

(54-212-05)

29

 

 

29

 

 

82

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

34

 

 

 

 

34

83

Kozmetikus (54-815-02)

40

40

 

 

 

 

84

Kőműves (34-582-14)

120

120

 

 

 

 

85

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

86

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

40

40

 

 

 

 

87

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember

(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

40

40

 

 

 

 

88

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

40

40

 

 

 

 

89

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

40

40

 

 

 

 

90

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

40

40

 

 

 

 

91

Magasépítő technikus (54-582-03)

80

80

 

 

 

 

92

Mechatronikai technikus (54-523-04)

40

40

 

 

 

 

93

Mélyépítő technikus (54-582-04)

40

40

 

 

 

 

94

Mentőápoló (55-723-11)

34

 

 

 

 

34

95

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

99

 

99

 

 

 

96

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

40

 

40

 

 

 

97

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

33

 

33

 

 

 

98

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

80

 

80

 

 

 

99

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

40

40

 

 

 

 

100

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

40

40

 

 

 

 

101

Műemléki helyreállító (35-582-05)

40

40

 

 

 

 

102

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

40

40

 

 

 

 

103

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

40

40

 

 

 

 

104

Ötvös (54-211-06)

8

 

 

8

 

 

105

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

40

 

40

 

 

 

106

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

74

40

 

 

 

34

107

Pék (34-541-05)

120

120

 

 

 

 

108

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

120

120

 

 

 

 

109

Pincér (34-811-03)

200

200

 

 

 

 

110

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

40

40

 

 

 

 

111

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

40

40

 

 

 

 

112

Rendészeti őr (34-861-01)

40

40

 

 

 

 

113

Sommelier (35-811-01)

49

16

33

 

 

 

114

Szakács (34-811-04)

200

200

 

 

 

 

115

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

40

40

 

 

 

 

116

Szárazépítő (34-582-10)

40

40

 

 

 

 

117

Szobrász (54-211-07)

8

 

 

8

 

 

118

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

80

80

 

 

 

 

119

Szociális szakgondozó (54-762-03)

74

40

 

 

 

34

120

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

80

80

 

 

 

 

121

Szőlész-borász (34-541-06)

33

 

33

 

 

 

122

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

80

80

 

 

 

 

123

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

18

 

 

18

 

 

124

Tetőfedő (34-582-15)

40

40

 

 

 

 

125

Textilműves (54-211-08)

8

 

 

8

 

 

126

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

80

80

 

 

 

 

127

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

40

40

 

 

 

 

128

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

40

40

 

 

 

 

129

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

40

40

 

 

 

 

130

Vegyész technikus (54-524-03)

80

80

 

 

 

 

131

Vendéglátásszervező (54-811-01)

80

80

 

 

 

 

132

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

40

40

 

 

 

 

133

Villanyszerelő (34-522-04)

120

120

 

 

 

 

134

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

33

 

33

 

 

 

135

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

33

 

33

 

 

 

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

TK12

TK4

EJSZ15

EJSZ26

EJSZ35

EJSZ50

MF23

MF235

MF263

2

Államháztartási mérlegképes könyvelő

(55-344-02)

110

80

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

3

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alternatív gépjárműhajtási technikus

(55-525-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

8

Autóbuszvezető (35-841-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Automatikai technikus (54-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Autószerelő (54-525-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Autótechnikus (55-525-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bádogos (34-582-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Belovagló (35-813-01)

132

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

66

15

Biogazdálkodó (35-621-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Bőrdíszműves (34-542-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Burkoló (34-582-13)

110

80

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

18

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cukrász (34-811-01)

162

120

 

 

 

 

30

 

12

 

 

 

20

Családi gazdálkodó (34-814-01)

80

 

66

 

 

 

14

 

 

 

 

 

21

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

114

80

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

22

Dekoratőr (54-211-01)

48

40

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

23

Demencia gondozó (35-762-01)

66

40

 

 

 

 

14

 

12

 

 

 

24

Diétás szakács (35-811-03)

54

40

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

25

Díszítő festő (55-211-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Dísznövénykertész (34-622-01)

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

27

Divat- és stílustervező (54-211-02)

70

40

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

28

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

61

28

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Eladó (34-341-01)

298

240

 

 

 

 

34

 

24

 

 

 

32

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Elektromos gép- és készülékszerelő

(34-522-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Elektronikai műszerész (34-522-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Elektronikai technikus (54-523-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Élelmiszeripari analitikus technikus

(54-541-01)

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Építő-szállító- és munkagép-szerelő

(34-521-11)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Férfiszabó (34-542-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Festő (54-211-03)

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

43

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

140

120

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

44

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

57

40

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

46

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

57

40

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

47

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Fodrász (54-815-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Fogadós (34-811-06)

64

40

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

50

Fogászati asszisztens (54-720-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Fogtechnikus (55-724-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

(54-810-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

(35-582-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Gazda (34-621-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Gazdasági informatikus (54-481-02)

64

40

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

58

Gépgyártástechnológiai technikus

(54-521-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

57

40

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

61

Grafikus (54-211-04)

73

40

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

62

Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

63

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

97

80

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

64

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

57

40

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

67

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

(35-622-01)

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

68

Gyógymasszőr (54-726-04)

74

40

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

69

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

(54-140-01)

74

40

 

 

 

 

17

 

17

 

 

 

70

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

57

40

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

71

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Háztartási gépszervíz szaktechnikus

(55-523-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

113

80

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

(34-582-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Információrendszer-szervező (55-481-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)

207

160

 

 

 

 

35

 

12

 

 

 

81

Irodai titkár (54-346-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)

40

40