nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2018-01-02
2018-05-04
2
Jogszabály

13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt
fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre:

a) a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett NKFI Hivatal költségvetési fejezetében megállapított vagy az NKFI Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról jogszabály rendelkezik, a jelen utasítást csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

5.1

1. melléklet a 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasításhoz

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2.

349117

Fejezeti

kezelésű

előirány-
zatok

Nemzet-

közi

tagdíjak

 

 

1. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tagdíjának befizetése

2. CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment) díjának befizetése az NKFI Hivatal szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-034 hivatkozási számú szerződés alapján

3. CERN LHC CMS kísérlet (Compact Muon Solenoid) díjának befizetése az NKFI Hivatal szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-033 hivatkozási számú szerződés alapján

4. Az Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény (XFEL) tagdíjának befizetése
az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény építéséről és üzemeltetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

2. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

3. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

4. Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény GmbH (European XFEL GmbH)

5. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA)

6. ITER projekt és a Fusion
for energy (F4E)

7. von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI The von Karman Institute for Fluid Dynamics)

8. Tevékeny és Önálló Életvitel Program (AAL, Active and Assisted Living Programme)

9. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet–Globális Tudományos Fórum (OECD GSF)

10. Az Európai Társadalomtudományi Elemzések Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium

(European Social Survey ERIC–ESS ERIC)

1–22. közvetlen

kifizetés egy vagy

több részletben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA, European market oriented R&D cooperation) tagdíjának befizetése

6. Az ITER projekt
és a Fusion for energy (F4E) tagdíjának befizetése a 2006. 11. 21-én aláírt Megállapodás az ITER Nemzetközi Fúziósenergiai Szervezetének létrehozásáról az ITER projekt közös megvalósításáért, valamint a 2007. 03. 27-től fennálló EURATOM tagság alapján

7. von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI, The von Karman Institute for Fluid Dynamics) tagdíjának befizetése az OM KFHÁT helyettes államtitkárának belépési nyilatkozata alapján

8. Tevékeny és Önálló Életvitel Program
(AAL, Active and Assisted Living Programme) tagdíjának befizetése a 2008-tól érvényes nemzetközi konzorciumban megvalósuló fejlesztések
és a 2015. 04. 29-én aláírt szerződés alapján

11. Európai Kutatási Infrastruktúra
a Képalkotó
Technológiákért
a Biológiai-
és Orvosbiológiai Tudományokban
(The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences Euro-
BioImaging – EuBI)

12. Közös Nyelvi
Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra
Európai Kutatási
Infrastruktúra-konzorcium (Common Language Resources and Technology Infrastructure as
a European Research Infrastructure
Consortium – CLARIN ERIC).

13. Európai Spallációs Neutronforrás-központ Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (European Spallation
Source as a European Research Infrastructure Consortium - ESS ERIC)

14. Innovációs
ügynökségek
európai hálózata
(The European Network
of Innovation
Agencies–TAFTIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OECD GSF
(OECD Global Science Forum)
tagdíjának befizetése a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek
és a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről szóló
1998. évi XV. törvény alapján

10. ESS ERIC
(European Social Survey
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése
a 2016. 09. 1-jén aláírt csatlakozási szerződés alapján

11. Euro-BioImaging – EuBI (The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences) tagdíjának befizetése a 2016. 07. 22-én
aláírt csatlakozási megállapodás alapján

12. CLARIN ERIC
(Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure
Consortium)
tagdíjának befizetése az Európai Bizottság
2012. 02. 29-ei határozata, valamint a 2016. 07. 21. napján kelt csatlakozási nyilatkozat alapján

15. Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma
európai kutatási infrastruktúra konzorcium

(Consortium of European Social Science Data Archives–
European Research Infrastructure Consortium–CESSDA-ERIC)

16. Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért
(European life-sciences Infrastructure for biological Information–ELIXIR)

17. Európai Szinkrotonsugár Létesítmény
(European Synchrotron Radiation Facility–ESRF)

18. Egészségre, Öregedésre és Nyugdíjba vonulásra Vonatkozó Európai Felmérés európai kutatási infrastruktúra konzorcium (Survey of Health,
Ageing and Retirement
in Europe European Research Infrastructure Consortium–SHARE ERIC)

19. Nemzetközi Géntechnikai és Biotechnológiai Központ (International Centre
for Genetic Engineering
and Biotechnology–ICGEB)

20. Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat európai kutatási infrastruktúra konzorcium (European Clinical Research Infrastructures Network as a European Research Infrastructure Consortium–ECRIN ERIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ESS ERIC (European Spallation Source
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az NKFI Hivatal Elnöke által
2015. december 22-én aláírt NKFIH/175-2/2016 iktatószámú Megértési Nyilatkozat alapján.

14. TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) tagdíja
a 2003. október 18-án a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda főigazgatója által aláírt tagsági kérelem alapján

15. CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives–European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma európai kutatási infrastruktúra-konzorcium létrehozásáról szóló 2017.6.9 számú Bizottság Végrehajtási Határozata alapján

16. ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological Information) tagdíja a 2016. szeptember 28-án benyújtott NKFIH-2952-3/2016. iktatószámú, a „Tagsági kérelem az ELIXIR Tanácsához” tárgyú irat alapján

21. Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular
Biology Laboratory–EMBL)

22. Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (Current Research Information Systems–euroCRIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) tagdíjának fizetése a 2016. október 5-én aláírt NKFIH-2892-3/2016. iktatószámú együttműködési megállapodás alapján

18. SHARE ERIC
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja
a 2016. november 14-én aláírt NKFIH-2961-5/2016. iktatószámú, „Magyarország
SHARE ERIC-hez való csatlakozási kérelme” tárgyú irat alapján

19. ICGEB (International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology)
1986. december 16-án, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke által aláírt nyilatkozat alapján

20. ECRIN ERIC (European Clinical Research Infrastructures Network) tagdíja
a 2017. március 7-én kelt „07032017 számú
Magyar Tagság az ECRIN-ERIC-ben” tárgyú irat alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. EMBL (European Molecular Biology Laboratory) tagdíja az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló

38/2017. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján

22. euroCRIS
Current Research Information Systems) tagdíja a 2012. 02. 28-án kelt „euroCRIS tagság” tárgyú befogadó elektronikus üzenet alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

352217

Fejezeti

kezelésű

előirány-
zatok

Fejezeti stabilitási tartalék

 

 

Az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény

21. § (4a) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
23/A. § (2) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint

Az Ávr. 23/A. § (2) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint

4.

363962

Fejezeti

kezelésű

előirány-

zatok

ELI-HU

Kutatási

és Fejlesz-
tési Non-
profit

Köz-
hasznú Korlátolt

Felelős-

ségű

Társaság

támoga-
tása

 

 

Az ELI lézer kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojektet megvalósító ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság nemzetközi
és hazai feladatellátásához szükséges forrás biztosítása, mely más támogatási szerződései keretében nem számolható el a Kormány
1777/2016. (XII. 15.)
Korm. határozata alapján

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

Előleg
biztosítható

Egyösszegű
vagy részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben meghatározott feltételek szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a szerződés szerint

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!