nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2017. (XII. 13.) ORFK utasítás
az informatikai fejlesztési folyamatok szabályozásáról
2018-01-01
2018-01-01
0
Jogszabály

34/2017. (XII. 13.) ORFK utasítás

az informatikai fejlesztési folyamatok szabályozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv alap informatikai rendszerfejlesztésének egységes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);

b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK), a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre

terjed ki.

2. Az utasítás alkalmazásában:

a) élesüzemű bevezetés: a késztermék megrendelő által történő átvételét követő üzemszerű működés megkezdése;

b) fejlesztő: az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály vezetője;

c) informatikai fejlesztésirányító: a fejlesztő által kijelölt olyan személy, aki az adott programfejlesztés informatikai koordinációs tevékenységéért felelős;

d) késztermék: a fejlesztés során létrehozott új szoftver vagy egy már meglévő szoftver módosításával létrejött új verzió;

e) központi szakterületi irányító: a megrendelő által kijelölt olyan személy, aki az adott program fejlesztés szakterületi koordinációs tevékenységéért felelős;

f) megrendelő: az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője, az ORFK Hivatal vezetője, az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője vagy az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda vezetője;

g) monitoring: a fejlesztett program élesüzemű bevezetését követően történő módszeres megfigyelés;

h) módszertani útmutató: a fejlesztő által elkészített és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes által jóváhagyott dokumentum, amely a fejlesztési folyamatok végrehajtásának részletszabályait tartalmazza;

i) munkacsoport: a központi szakterületi irányító és az informatikai fejlesztésirányító, valamint szükség szerint külső résztvevő képviselője és egyéb szakértők részvételével a fejlesztés végrehajtására annak időtartamára létrehozott ideiglenes munkaszervezet;

j) projektdokumentáció: az adott fejlesztéssel kapcsolatban az utasításban és a módszertani útmutatóban meghatározott tartalmú dokumentáció;

k) teszteset: a megrendelt program követelményeiben meghatározott működésének ellenőrzésére alkalmas, a folyamatait kipróbáló modellezett szituáció.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A fejlesztés megrendelése

3. Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv informatikai rendszereivel kapcsolatos fejlesztés kezdeményezésére kizárólag a megrendelők jogosultak.

4. A területi szervek vezetői a fejlesztési javaslataikat a szakmailag érintett országos rendőrfőkapitány-helyettesnek vagy az ORFK szakmailag érintett szervezeti eleme vezetőjének küldik meg, aki dönt a fejlesztési igény támogathatóságáról, és egyetértése esetén megrendeli a fejlesztést.

5. A megrendelő vagy az általa kijelölt vezető – a szakterületével kapcsolatos jogszabályok változására, valamint a szakterületi igényekre tekintettel – az informatikai fejlesztések szükségességéről a fejlesztővel előzetesen konzultál.

6. A megrendelő a fejlesztési igényét a központi szakterületi irányító személyének kijelölésével egy időben megküldi a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

7. A fejlesztő javaslatára a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes az igény megvizsgálását követően 15 munkanapon belül dönt a fejlesztési igény teljesíthetőségéről, arról, hogy új fejlesztés vagy egy már meglévő program módosítása szükséges, valamint külső fejlesztő bevonására szükség van-e. Az informatikai fejlesztésirányító személyét a fejlesztő jelöli ki.

8. Ha a fejlesztési igényben foglaltak alapján a fejlesztés teljesíthetőségéről és feltételeiről nem lehet dönteni, a fejlesztő javaslatára a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a megrendelőt további adatok és információk közlésére hívhatja fel, figyelemmel a módszertani útmutatóban foglaltakra.

9. A megrendelő a központi szakterületi irányító vezetésével és az informatikai fejlesztésirányító részvételével munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport pontos összetételét a megrendelő a módszertani útmutatóra és a fejlesztő javaslatára figyelemmel határozza meg. A munkacsoport fejlesztéssel kapcsolatos minden tevékenységét a késztermék átadásának befejezéséig írásban kell dokumentálni.

10. A fejlesztő minden év november 1-jéig a következő évre vonatkozóan fejlesztési projektlistát (a továbbiakban: éves projektlista) készít a megrendelők javaslatai alapján, melyben a projektlista elemeihez feltüntetésre kerülnek a fejlesztési igények és prioritások. A fejlesztő biztosítja az éves projektlista tartalmának aktualitását. A fejlesztő az éves projektlistát a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére terjeszti fel.

11. Az éves projektlistát a megrendelő vezetők írják alá, és az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. Az éves projektlista évközi változtatási igénye esetén a változás alapján a projekteket a megrendelők átütemezik. Az átütemezett projektlistát az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

12. A jóváhagyott éves projektlista alapján a fejlesztő értesíti az érintett megrendelőket, akik intézkednek a munkacsoport összehívására.

13. Az elkészült éves projektlistáról a fejlesztő fejlesztési nyilvántartást vezet. A fejlesztési nyilvántartás adattartalmát a módszertani útmutató határozza meg.

2. A fejlesztés

14. A munkacsoport kidolgozza a projektdokumentációt, amely tartalmazza:

a) a fejlesztés szakmai tartalmát, műszaki követelményét;

b) a fejlesztés megvalósításának határidejét az éves projektlistában meghatározott határidők figyelembevételével;

c) az átvételi tesztek megkezdésének időpontját;

d) a felelősöket;

e) a fejlesztés ütemezését és az ütemekhez tartozó köztes határidőket;

f) az élesüzemű bevezetéshez szükséges képzés szervezésének módszerét, tematikáját, a számonkérés rendjét és az érintett személyi kört;

g) az élesüzemű bevezetés tervezett időpontját;

h) az élesüzemű bevezetésről döntésre jogosult személyeket;

i) a monitoring követelményeket.

15. A projektdokumentáció további tartalmi és formai követelményeit a módszertani útmutató határozza meg.

16. A projektdokumentációt a központi szakterületi irányító vezetője és a fejlesztő közösen írják alá és terjesztik fel a szolgálati út betartásával jóváhagyásra a megrendelő és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. A jóváhagyást követően a projektdokumentációtól való eltérést a jóváhagyó vezetők engedélyezhetik.

17. A fejlesztő minden, a fejlesztés szakmai tartalmát, a megvalósulás határidejét érintő körülményről tájékoztatja a megrendelőt.

18. A fejlesztés során a fejlesztő az informatikai fejlesztésirányítón keresztül szükség esetén, de legalább havonta írásban tájékoztatja a központi szakterületi irányítót a fejlesztésről. Az informatikai fejlesztésirányító kezdeményezésére vagy szükség szerint a központi szakterületi irányító összehívja a munkacsoportot.

19. Az elkészült projektdokumentációkról a fejlesztő projektnyilvántartást vezet. A projektnyilvántartás adattartalmát a módszertani útmutató határozza meg.

3. A tesztüzem

20. Az informatikai fejlesztésirányító a munkacsoport tagjainak bevonásával kidolgozza az átvételi tesztek végrehajtásának módszerét, valamint a szükséges számú és tartalmú tesztesetet az átvételi tesztek megkezdésének a projektdokumentációban rögzített időpontjára.

21. Az átvételi tesztek informatikai környezetének biztosításáért a fejlesztő, annak megszervezéséért és lebonyolításáért a megrendelő felelős.

22. Az átvételi tesztek során a munkacsoport – szükség esetén a tesztelésben részt vevő munkatársak bevonásával – elkészíti a felhasználói kézikönyvet.

23. A tesztelés általános módszertanát és dokumentációjának nyomtatványait, valamint a felhasználói kézikönyv tartalmi elemeit a módszertani útmutató határozza meg.

4. A képzés

24. Új program fejlesztése esetén az érintett állomány országos képzését a fejlesztő és a megrendelő végzik.

25. A képzéshez szükséges gyakorlati és elméleti tananyag kidolgozása a munkacsoport feladata. A képzéssel kapcsolatos dokumentáció további tartalmi és formai követelményeit a módszertani útmutató tartalmazza.

26. Az országos képzés megszervezésére, a helyszín és a képzéshez szükséges eszközök biztosítására, a jegyzetek sokszorosítására és terjesztésére a ROKK intézkedik. A képzésre vonatkozó igényről a fejlesztő a projektdokumentáció képzésre vonatkozó kivonatának megküldésével tájékoztatja a ROKK-ot. A megrendelő a szükséges képzéseket saját hatáskörben is megszervezheti.

5. Az átadás

27. A munkacsoport az átvételi teszteket folyamatosan értékeli, és azok lebonyolítása után a szolgálati út betartásával írásban tájékoztatja álláspontjáról a megrendelőt és a fejlesztőt, akik közös dokumentumba foglalt döntésükkel megállapítják az átvételi tesztek eredményességét.

28. A sikeres átvételi tesztek végrehajtása után a munkacsoport véglegesíti a felhasználói kézikönyvet, ezt követően a megrendelő dönt a program élesüzemű bevezetéséről és folyamatos monitoringjának lebonyolítási és jelentési rendjéről.

6. A program monitoringja

29. Új program bevezetését követően a megrendelő a projektdokumentációban meghatározott tartalmú monitoring követelmények szerint tájékoztatást küld a fejlesztőnek.

30. A fejlesztő a monitoring tájékoztató alapján elvégzi a szükséges javításokat. A projektdokumentumban foglalt követelményektől eltérni a 16. pontban foglaltak szerint lehet.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. A módszertani útmutatót az intraneten közzé kell tenni.

32. Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

Papp Károly r. altábornagy s. k.,
országos rendőrfőkapitány

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!