nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
2018-01-01
2018-01-01
0
Jogszabály

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),

b) használatbavétele vagy

c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b) a berendezés megnevezését, jellegét,

c) a létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát.

(3) A kérelem elbírálásakor az

a) létesítés esetén az 1. melléklet szerinti,

b) használatbavétel esetén a 2. melléklet szerinti,

c) megszüntetés esetén a 3. melléklet szerinti

tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

(4) A kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be. Elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 dpi felbontású ábrákkal kell benyújtani.

(5) A használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) a berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő tűzvédelmi követelményeknek,

c) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, vagy

d) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

2. § (1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza

a) a berendezés megnevezését, jellegét, típusát,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét,

c) a létesítési engedély megadása esetén

ca) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

cb) a létesítési engedély hatályát,

d) a használatbavételi engedély megadása esetén a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

e) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

(2) A berendezés létesítési engedélye a véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély véglegessé válását követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

(3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy

b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

(4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező, illetve az üzembehelyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon, vagy

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták.

(5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,

1.3.7. a tűzriasztás megoldását,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások jellemzőit, összefüggéseit;

2. a rajzmellékletet, ami tartalmazza:

2.1. a jelmagyarázatot,

2.2. az elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban az alaprajzokat (legalább M = 1:200 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot;

3. a tervezői nyilatkozatot;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,

1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat,

1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,

1.2.6. a berendezés helyigényének meghatározását,

1.2.7. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,

1.2.8. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,

1.2.9. a méretezések ismertetését,

1.2.10. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,

1.2.11. az esetleges vezérlési funkciókat,

1.2.12. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,

1.2.13. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.14. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.2.15. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.2.16. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.2.17. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. a hidraulikai, méretezési számításokat tartalmazó dokumentumot;

3. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjait;

4. a rajzmellékletet, ami tartalmazza:

4.1. a jelmagyarázatot,

4.2. kapcsolási vázlatot,

4.3. a telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az oltási zónákat (M = 1:50–1:250 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

4.4. szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot,

4.5. az oltóközpont részletes gépészeti tervét (M = 1:25–1:50 méretarányban);

5. a tervezői nyilatkozatot;

6. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy a berendezés

1.1. a létesítési engedélynek, az engedélyezett tervnek és a vonatkozó előírásoknak megfelel,

1.2. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozatot és üzembehelyezői jegyzőkönyvet;

3. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentációt, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen

3.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,

3.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,

3.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,

3.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,

3.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat;

5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat, így különösen

5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozatának meglétét;

7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést;

8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási naplót, jegyzőkönyvet;

9. a gyártói kezelési és karbantartási utasítást;

10. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó iratot, dokumentációt; valamint

11. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező és az üzembehelyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálandó:

1. a vezetékhálózat megfelelősége, a hurokellenállás-mérés és a szigetelésiellenállás-mérés megtörténte,

2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálandó:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzésének megtörténte,

2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,

3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelősége, teljesítményének igazolása.

3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem tartalma

1. Az üzemeltető nyilatkozata a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a berendezés létesítését jogszabály a létesítéskor előírta.

2. A hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén az üzemeltető nyilatkozata a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról.

3. Tűzvédelmi dokumentáció, amely igazolja, hogy a berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásainak.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!