nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
2018-12-05
2018-12-31
7
Jogszabály

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

A Kormány

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli ki.

(3) A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.

(4) A Kormány a 3. melléklet szerinti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki.

2. § Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

3. § (1) A szélerőmű vagy szélerőmű park építési és használatbavételi engedélyezési eljárásában a szakhatósági eljárás során a szakhatóság – az építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldése mellett – beszerzi a településfejlesztésért és településrendezésért, az iparügyekért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért, valamint az energiapolitikáért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: Bizottság) véleményét. A szakhatóság a szakhatósági állásfoglalás kiadása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.

(2) Az olyan építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban, amelyekben a szakhatóságként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal jár el első fokon, eljárásában maga vizsgálja a szakkérdést.

(3) A Bizottság elnöke a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kijelölt személy, a Bizottság további tagja az (1) bekezdésben megjelölt miniszterek által szakterületenként kijelölt egy-egy személy.

(4) A Bizottság a véleménye kialakítása során vizsgálja a szélerőmű, szélerőmű park környezeti, természeti és településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető vagy a kérelmező által megvalósított intézkedések következményeit.

(5) A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

(6) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

4. § (1) Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében kijelölt építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

a) az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint

b) azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szakhatósági eljárásokat a 2017. december 31-én hatályos szabályok alapján kell lefolytatni.

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez1

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében.

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

3.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének,fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

4.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatba-
vételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelemre, valamint a vizek lefolyására és az árvíz levonulására vonatkozó követelmények teljesülése.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti víztartót, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

5.

A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.

Minden esetben.

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

6.

A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

7.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

8.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.

Minden esetben.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

9.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárás honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat teljesítették-e.

Ha a kérelem a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatba-
vételének engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

10.

Bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.

A katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata.

Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

11.

„A” osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatbavételi engedélyezési eljárása.

Belső vészhelyzeti terv megfelelőségének kérdése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

12.

Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére gyakorolt hatásának vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

13.

Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése ivóvízbázisra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

14.

Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmének jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

15.

Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

16.

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárás.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.

Ha a kérelem polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására irányul.

Tevékenység végzése szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

17.

A geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata.

Ha a kérelem tartalma szerint a geotermikus védőidom megállapítására irányuló bányászati eljárásban a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Védőidom elhelyezkedése szerint illetékes területi vízügyi hatóság

-

-

18.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró járási/fővárosi kerületi hivatal.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

19.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli bányászati építmény építését, elhelyezését, megszüntetését tervező személy a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

20.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatásának vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha a létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölésű, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítésű.

Légiközlekedési hatóság

-

-

21.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás – a bányák föld alatti létesítményei kivételével – honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

22.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

23.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

24.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a kérelemben megjelölt létesítmény helyi jelentőségű védett természeti területet érint vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

21 nap

25.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, továbbá, hogy a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Ha kérelem tárgyát képező bányászati létesítmény az államhatártól számított 100 méteren belül épül.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

26.

1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) eljárás.

3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

4. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

27.

1. Bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) eljárás.

3. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

4. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

28.

1. Bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.

3. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

4. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

6. Bányatelek megállapítása iránti eljárás

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21

29.

1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.

3. Bányatelek megállapítása.

4. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.

6. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

21 nap

30.

1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.

3. Bányatelek megállapítása.

4. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.

6. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

31.

1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.

2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.

3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

4. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

5. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

32.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, több járási hivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

-

-

33.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

A termőföld minőségi védelme követelményeinek vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

34.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

4. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

35.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál – gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

36.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál – egyéb országos közút esetében: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

37.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: a megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

38.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

-

-

39.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

-

-

40.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

41.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

42.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha a bányahatósági eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.

Közlekedésért felelős miniszter

-

21 nap

43.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

44.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

45.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a földtani közeg védelme követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

46.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

47.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

48.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodás-
ból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

49.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

50.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.

5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

-

-

51.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.

2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.

3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

4. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

52.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 14. alcímében meghatározott használatbavételi engedélyezési eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. alcímében meghatározott építési engedélyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Építési engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság

Építési engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság

-

2. Egészségügyi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Az egészségbiztosító külföldön történő gyógykezelés tárgyában hozott döntése elleni azon fellebbezési eljárás, amelyre a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (9a) bekezdése ad lehetőséget.

Az orvosszakmai javaslat és annak indokoltságának felülvizsgálata.

Minden esetben.

-

Egészségügyi Tudományos Tanács

30 nap a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 14/A § (1) bekezdése alapján.

3.

A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,

d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,

e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,

f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége,

g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,

h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,

i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,

j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége és helye,

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,

l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.

A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága

-

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszer-
piacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 3. § (4) bekezdése szerint

a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,

b) génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,

c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap.

4.

Az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésére irányuló eljárás.

Gyógyszerminőségi szempontból az immunológiai gyógyszer emberen alkalmazható-e.

Az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésére irányuló kérelem.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

-

-

5.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárás.

A tevékenység várható környezeti hatásainak vizsgálata.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, ha a kérelem olyan tevékenység engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor, annak elbírálása, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

21 nap

6.

Az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,

d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,

e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,

f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége,

g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,

h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,

i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,

j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,

l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, az azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.

Az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

7.

Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 16. § b) pontja szerinti beavatkozással nem járó engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,

b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § b) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

8.

Az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése.

a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,

b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálatra.

Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

9.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a betegtájékoztató, a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak,

b) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy életét vagy testi, lelki épségét nem veszélyezteti-e,

c) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy jogait nem sérti-e,

d) a vizsgálat tudományosan megalapozott-e.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem, kivéve, ha az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamot is érintő és hatósági határozat végrehajtása érdekében végzett beavatkozással nem járó gyógyszerbiztonsági vizsgálat engedélyezése iránti a kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 164/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ebben az esetben a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, az Eütv. 158. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

10.

Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.

Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában állást foglal a kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően

a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,

b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,

c) arról, hogy a kutatási terv alapján a résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátást,

d) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelőségéről, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,

e) a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságáról és etikai megfelelőségéről,

f) az írásos tájékoztató megfelelőségéről, teljes körűségéről,

g) a beleegyező nyilatkozat megfelelőségéről,

h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,

i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelőségéről,

j) a kutatásban résztvevők toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,

k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelőségéről,

l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelőségéről,

m) a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelőségéről,

n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e.

Emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetén,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetén.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

11.

Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.

Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában állást foglal a kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően

a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,

b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,

c) arról, hogy a kutatási terv alapján a résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátást,

d) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelőségéről, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,

e) a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságáról és etikai megfelelőségéről,

f) az írásos tájékoztató megfelelőségéről, teljes körűségéről,

g) a beleegyező nyilatkozat megfelelőségéről,

h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,

i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelőségéről,

j) a kutatásban résztvevők toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,

k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelőségéről,

l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelőségéről,

m) a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelőségéről,

n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e.

Emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban, amely nem minősül a Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén.

Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

12.

A géntechnológiai tevékenységek végzésének engedélyezésére irányuló eljárás.

A környezetvédelmi és mezőgazdasági vonatkozású szempontok vizsgálata.

A humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú géntechnológiai tevékenység, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenység esetén.

A környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság

-

-

13.

Ipari mák és magas THC tartalmú kender

a) termesztés-
technológiai kutatásával,

b) nemesítésével,

c) fajtakísérleteinek beállításával,

d) kísérleti termesztésével,

e) tudományos célú termesztésével és termesztetésével,

f) vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával

kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.

Az ipari mák termesztés-
technológiai kutatására, nemesítésére, fajtakísérleteinek beállítására, kísérleti termesztésére, tudományos célú termesztésére és termeltetésére, vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, a magas THC tartalmú kender genetikai alapanyagainak tárolására, valamint a mák és kender kábítószernek minősülő hatóanyag-tartalmának növelésére gyógyászati célú tudományos kutatási tevékenység folytatására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárásban annak elbírálása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékenységhez szükséges alapanyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban foglalt feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntartási kötelezettségvállalás, a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai feltételei
adottak-e.

Az ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztés-
technológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termesztetésével, vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem.

Földművelésügyi miniszter

-

-

14.

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti,

a) a vagyonvédelmi feltételek biztosításának,

b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelőségének,

c) a személyi feltételek fennállásának,

d) az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelőségének

vizsgálatára irányuló eljárások.

a) a vagyonvédelmi feltételek biztosításának,

b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelőségének,

c) a személyi feltételek fennállásának,

d) az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelőségének

vizsgálata.

Gyógyászati célú tevékenység, nem gyógyászati célú tevékenység, eseti kutatási, export-, import- és transzfertevékenység engedélyezésére irányuló kérelem.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

15.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére jogosító engedély kiadása.

A hagyományos kínai gyógyászat területén a végezni kívánt tevékenységéhez megfelelő-e a kérelmező oklevéllel igazolt szakképesítése.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére vonatkozó kérelem.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága

-

Az Eütv. 110. § (4b) bekezdése értelmében az engedélyező eljárás ügyintézési határideje két hónap, az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap.

16.

A beavatkozással járó emberen végzett orvostudományi kutatási engedély kiadása, ha a kutatás ionizáló sugárzás alkalmazásával jár.

A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata:

a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,

d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,

e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,

f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,

g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,

h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége.

A beavatkozással járó emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezésére irányuló kérelem.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

-

-

17.

Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazásával jár.

A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata:

a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,

d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,

e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,

f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,

g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,

h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége.

Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélyezésére irányuló kérelem.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

-

-

18.

Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazásával jár.

A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata:

a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,

d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,

e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,

f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,

g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,

h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége.

Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

-

-

19.

Az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,

d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,

e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,

f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,

g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,

h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,

i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,

j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,

l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, az azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.

Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos (piacfelügyeleti), az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményekre vonatkozó hatósági ellenőrzési eljárás.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

20.

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési eljárás a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján.

a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,

c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,

d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,

e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,

f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége,

g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,

h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,

i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,

j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége és helye,

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,

l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága

-

A Gytv. 3. § (4) bekezdése szerint

a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,

b) génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,

c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap.

3. Energetikai ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban ugyanazon szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, az országos közúthálózatba tartozó autópálya, autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya, autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

3.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, egyéb országos közút vagy települési önkormányzat tulajdonában lévő közforgalom számára megnyitott magánút, helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró járási hivatal

-

-

4.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala

-

-

5.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

6.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

7.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

A távhővezeték nyomvonala biztonsági övezetének megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvényméretek.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, illetve biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett kijelölése esetén.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

8.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, valamint a tájvédelem jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,

a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint

b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

9.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, a következő létesítmények esetében:

a) hőtermelő létesítmény esetén 50 MW kimenő teljesítmény alatti,

b) távhővezeték település külterületén felszín felett vezetve (kivéve üzemen belüli vezeték) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 km hossz alatti; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 km hossz alatti.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

10.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,

a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint

b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

11.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.

Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

12.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

-

-

13.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és a hőtermelő létesítményt honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

14.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

15.

Vezetékjog engedélyezési eljárás honvédelmi létesítmény területén.

Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

16.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése során a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala

-

-

17.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára jelent-e kockázatot.

Ha a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli.

Légiközlekedési hatóság

-

-

18.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára jelent-e kockázatot.

Ha a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli.

Katonai légügyi hatóság

-

-

19.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvényméretek.

Ha a távhővezeték nyomvonala, illetve biztonsági övezete a vízi úttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra helyezkedik el.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

20.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység az ivóvízbázisok védelme követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.

A vezeték elhelyezkedése szerint illetékes vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

21.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

22.

Vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a távhővezeték megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Ha a távhővezetéket honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

23.

Célvezeték engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a célvezetékké minősítés feltételei adottak-e.

Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké történő minősítésére irányul.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

30 nap

4. Építésügyi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása.

Ha az eljárás az államhatártól számított 100 méteren – lőtér esetén 10 kilométeren – belüli építményre vonatkozik.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

3.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatásának vizsgálata, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

21 nap

4.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiztonsági követelményei.

Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

5.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi követelményeinek megfelel-e.

Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

6.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület – elhelyezkedése, közvetlen megközelítése – és belső közlekedési hálózatának kialakítása vízi közlekedésbiztonsági követelményei.

Bontás kivételével, ha az eljárás

a) hadikikötőre,

b) honvédelmi célú hajózási létesítményre,

c) a vízi utak medrétől és a kikötők, átkelések parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló építményre,

d) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló vagy jelentős fénykibocsátású építményre, és

e) a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárását korlátozó építményre

vonatkozik.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

7.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére.

Bontás kivételével, ha az eljárás

a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,

b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer – kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m – távolságon belül 40 méternél magasabb,

c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és

d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb

építményre vonatkozik.

Polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság

-

-

8.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhelések kockázatának hulladékgazdálkodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása, hogy

a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,

b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,

c) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,

d) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek,

e) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala

-

21 nap

9.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen lévő vagy tervezett építményre vonatkozik, vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – műemléket érint.

Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

10.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.

Ha az eljárás felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen tervezett építési tevékenységre vonatkozik.

Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

-

-

11.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e.

Ha az eljárás nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében tervezett építési tevékenységre vonatkozik és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

-

-

12.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.

Ha az eljárás

a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik,

b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre vonatkozik,

c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett építményre vonatkozik,

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve

e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatbavételére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges.

Fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

13.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás erdőterületen megvalósuló, vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló építményre vonatkozik.

Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

14.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Termőföld minőségi védelme.

Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás termőföld igénybevételével megvalósuló létesítményre vonatkozik.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

15.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az állat-egészségügyi előírások érvényesítése.

Bontás kivételével, ha az eljárás állattartó létesítményekre és ilyen technológiát magába foglaló építményekre vonatkozik.

Megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

16.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,

összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás.

Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

A következő esetekben:

1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;

2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó

a) lakó- és üdülőépület,

b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,

c) összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén;

3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek

a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,

b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2;

4. a több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény esetén.

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ba) magas építmények,

bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

bd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.

3. Az 1. és 2. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a katasztrófavédelmi kirendeltség.

1. A katasztrófavédelem központi szerve azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként.

2. Minden egyéb esetben a katasztrófavédelem területi szerve.

21 nap

17.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

18.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és

a) az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendeletben a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel, vagy

b) arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

19.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.

Az államhatártól számított

a) 100 méteren belül épülő építmény,

b) 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye

esetén.

Megyei, fővárosi rendőr-kapitányság

Országos Rendőr-kapitányság

-

20.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,

összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

a) Légiközlekedési hatóság

b) Katonai légügyi hatóság

-

-

21.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,

összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolságának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatásvizsgálathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

22.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,

összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

23.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,

összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében.

A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megváltoztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatósága, Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

-

24.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi (erdő esetében), illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi és erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

25.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A nemzeti és közösségi jogi, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és állatjóléti követelményeknek való megfelelés.

Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén, bejelentésköteles élelmiszer előállító létesítmény – beleértve vendéglátást, közétkeztetést –; élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentésköteles takarmány forgalmazó, tároló esetén.

Megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

26.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati mellék-

termékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelményeknek való megfelelés.

Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-

átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, engedélyköteles élelmiszer előállító és forgalmazó illetve tároló, engedélyköteles takarmány előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanya-

nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén.

Megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

27.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási, illetve az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvízminőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonat-

kozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvédelem biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén. Az OTÉK szerint az egyes területfelhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

28.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység - ide nem értve az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles és az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi táj értéket közvetlenül érint.

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

29.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és – a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy – a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

30.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy milyen hulladék keletkezik és annak kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a hulladék kezelésével kapcsolatos építmény esetén.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

31.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény a települési önkormányzat jegyzőjének, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjének vagy a főváros főjegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgéskibocsátással üzemel.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

32.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építménybe tervezett tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának hatáskörébe nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással üzemel.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

-

33.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor:

1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:

a) broilerek számára 100 számosállat alatt,

b) tojók számára 200 számosállat alatt,

c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,

d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,

e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;

2. húsfeldolgozó üzem 10 000 t/év késztermék előállítása alatt;

3. önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;

4. halfeldolgozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;

5. gyümölcs-, zöldség-

feldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 000 t/év késztermék előállítása alatt;

7. tejtermékgyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;

8. keményítőgyártó üzem 100 t/nap késztermék előállítása alatt;

9. cukorgyár 5 000 t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;

10. édességgyártó üzem 10 000 t/év késztermék előállítása alatt;

11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;

12. malátagyártó üzem 25 000 t/év késztermék előállítása alatt;

13. egyéb élelmiszergyártó üzem 40 000 t/év késztermék előállítása alatt;

14. textilkikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;

15. nyersbőrcserző üzem 12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt:

16. papír- és kartongyártó üzem
20 t/nap késztermék gyártása alatt;

17. kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15 000 t/év késztermék előállítása alatt;

18. vegyi anyagot – kivéve a peroxidokat – előállító üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;

19. peroxidokat gyártó üzem 1 000 t/év késztermék előállítása alatt;

20. műtrágyagyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;

21. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtószereket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

22. lakk- és festékgyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;

23. gyógyszer-
készítmény-gyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;

24. mosó- és tisztítószergyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;

25. szénszálgyártó üzem 20 t/nap késztermék előállítása alatt;

26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem 5 ezer t/év gumioldat alatt;

27. gumikeverék-gyártó vagy feldolgozó üzem
20 ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;

28. üveg- és üvegszálgyártó üzem
20 t/nap olvasztókapacitás alatt;

29. kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;

30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztókapacitás alatt;

31. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést
2,5 t/óra kapacitás alatt;

32. meleghengermű -
20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt - üzemeltetésére szolgáló építmény;

33. kovácsoló üzem
50 kJ/kalapács energiafogyasztás alatt vagy 20 MW hőteljesítmény-felvétel alatt;

34. nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;

35. vas- és acélöntöde
20 t/nap termelési kapacitás alatt;

36. bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacélfeldolgozó-kapacitás alatt;

37. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;

38. közúti gépjárműgyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem
5 000 db/év késztermék előállítása alatt;

39. közúti gépjármű-javító telep 5-20 db egy időben javítható gépjármű szám között;

40. bevásárlóközpont a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt;

41. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt)

a) település külterületén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy
0,5 ha területfoglalás alatt,

b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;

42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;

43. autóbusz-pályaudvar vagy - garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;

44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjárműtároló

a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt,

b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt, kivéve a lakás rendeltetésszerű használatához előírt számú személygépkocsi elhelyezését biztosító gépjárműtárolót;

45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén 100 000 t össztároló kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;

46. vegyitermék tárolását szolgáló építmény

a) nem védett természeti területen 300-30 000 m3 össztároló-kapacitás között,

b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek tárolását szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;

47. nem veszélyeshulladék-
lerakó építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;

48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító-építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;

49. nem veszélyeshulladék-
hasznosító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;

50. fémhulladék-gyűjtő,

-feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5 t/nap kapacitás alatt;

51. veszélyeshulladék-tároló vagy
-hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként)
2 000 t/év kapacitás alatt;

52. stadion, sportcsarnok

a) vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő befogadóképesség alatt,

b) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 000 fő befogadóképesség alatt;

53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények

a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha alatt,

b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5000 fő egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;

54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén tizennyolcnál kevesebb lyukú pálya esetén;

55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy
10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300 kW motor-
teljesítménytől;

56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása)

a) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha alatt,

b) nem természeti területen, nem vízbázis védőövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5-3 ha között;

57. egyéb, a Khvr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1-127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építményegyüttes

a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy 50 parkolóhely alatt,

b) nem védett természeti

területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
3 ha területfoglalás alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi

és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

-

21 nap

34.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.

A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.

A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok

érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység

a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy

b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,

c) során több mint 500 m3

ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki.

Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

35.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.

1. Ha az építési tevékenység legalább 50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.

2. Felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése, vagy bontása esetén, ha a létesítéséhez vagy bontásához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges.

Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

36.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építmény vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.

A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha – az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elől elzárt parkoló építését teszi szükségessé, – az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

1. Országos közút esetén

1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén: Budapest Főváros Kormányhivatala

1.2. egyéb országos közút esetén: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

2. Helyi közút esetén 2.1. a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

2.2. a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

2.3. a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Országos közút esetén

1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén: közlekedésért felelős miniszter

21 nap

37.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

A tervezett építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését.

A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedésért felelős miniszter

-

38.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen – új épület építése, – a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, bontása esetén.

Fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Kulturális örökség védelméért felelős miniszter

-

39.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése, átalakítása vagy bontása esetén.

Fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Kulturális örökség védelméért felelős miniszter

-

40.    

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

A biztonságos betegellátáshoz szükséges orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, közegészségügyi járványügyi biztonsága megteremtésével kapcsolatos szakkérdések.

A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési egység esetén.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

41.    

Elektronikus hírközlési célt szolgáló nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak létesítésének, elvi engedélyeztetésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának és bontásának engedélyezésére irányuló, továbbá – ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltétel érinti – az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az államhatár rendje biztosítható-e az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a megvalósítása esetén.

Az államhatártól számított 100 méteren belül az elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

42.    

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

43.    

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

44.    

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

45.    

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű , első végleges használatbavétellel nem rendelkező erőművek esetében.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

46.    

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Minden – a C:45. mezőjétől eltérő – villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében a nyomvonalas létesítmény kivételével.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

 

47.    

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési (vezetékjogi), bontási, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

48.    

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

49.    

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési eljárások esetén a bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

50.    

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén tervezett sajátos építmény építése esetében.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

51.    

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

52.    

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény építése esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

5. Területrendezési ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.    

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.    

Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása.

Közúthálózat fő elemei – gyorsforgalmi utak, és főutak – és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek,

pontosítási eljárásánál.
országos jelentőségű kikötők, határkikötők pontosítási eljárásánál.
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pálya pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál.

Országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határmetszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: közlekedésért felelős miniszter.
Repülőterek esetében:
a) polgári célú légi közlekedés esetében a légi közlekedési hatóság
b) az állami célú légi közlekedés esetében a katonai légügyi hatóság.

-

30 nap

3.    

Országos jelentőségű elem beillesztésére

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása, valamint – gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén – a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

4.    

Országos jelentőségű elem beillesztésére, pontosításra, eltérésre, beillesztésre

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A vízgazdálkodás jogszabályi követelményeinek érvényesülése.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók beillesztési eljárásánál.
Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárásánál. Az 1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.

Területi vízügyi hatóság

-

-

5.    

Pontosításra

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítése.

Atomerőmű pontosítási eljárásánál.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

6.    

Országos jelentőségű elem beillesztésére

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

Az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő
a) atomerőműnek nem minősülő erőmű,
b) villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei vagy
c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxid-
szállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

7.    

Országos jelentőségű elem beillesztésére

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén a védelmi kockázat felmérése.

A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

8.    

Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására

irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.

Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

30 nap

az összhang igazolása esetében 15 nap

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
-segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer-
forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

-

8 nap

3.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

A gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

-

8 nap

4.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

-

8 nap

5.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

-

8 nap

6.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

-

8 nap

7.

A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedő személyhajók utasainak, fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű utasainak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok késésére és törlésére vonatkozó szabályok megsértése miatti eljárás.

A járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

Az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárás.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedésért felelős miniszter

5 nap

7. Hírközlési ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-

főkapitányság

-

3.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy – országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén – a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

4.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

5.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

6.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

7.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

21 nap

8.

Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése, kivéve az elvi építési-, használatbavételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.

Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Megyei kormányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal

-

9.

Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése – kivétel elvi építési-, használatbavételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.

Termőföld minőségi védelme.

A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igénybevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Megyei kormányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal

-

10.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

11.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál:

gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos közútnál:

gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedésért felelős miniszter

-

12.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál:

egyéb országos közút esetében fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Országos közútnál:

egyéb országos közút esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

13.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:

a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Helyi közútnál:

a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

14.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:

a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala

Helyi közútnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

15.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala

Helyi közútnál:

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

16.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Helyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

17.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

18.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Építési, bontási és építési engedélytől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az építményt vagy egyéb műtárgyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő módon valósítják meg.

Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

-

19.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.

A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.

A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon- védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy

b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy

c) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

-

-

20.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: 2003. évi C. törvény) 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

Megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala és a Budapest Főváros Kormányhivatalának mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró XII. Kerületi Hivatala

-

-

21.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a víziközmű infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

22.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

23.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználását megtagadja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

24.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózatüzemeltetőnek a víziközmű infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

25.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

26.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózatüzemeltetőnek a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

27.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

28.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

29.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e.

Ha a hálózatüzemeltető a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználását megtagadja.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

30.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapozottságának vizsgálata.

Ha a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a hálózatüzemeltetőnek költség, kára keletkezett.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

31.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a víziközmű tekintetében.

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

32.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; az országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút tekintetében.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

33.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra tekintetében.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

34.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra tekintetében.

Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

35.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

Az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra tekintetében.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

36.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottságának vizsgálata.

Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásában, a 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

37.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Antenna, antennatartó szerkezet építése, elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belüli építése esetén, ha az építmény a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb, illetve az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, ha az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezés, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Légi közlekedési hatóság

-

-

38.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Antenna, antennatartó szerkezet elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése.

Az állami célú repülésbiztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Katonai légügyi hatóság

-

-

8. Kereskedelmi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Budapest Főváros Kormányhivatalának a biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárása.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdése.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

3.

Üzletek működési engedélyezési eljárása.

Tűzvédelmi előírások érvényesülése.

Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

4.

A vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárás.

Közegészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében.

Vásár és piac létesítése.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

5.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

6.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a honvédelemért felelős miniszter

-

-

7.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.

Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.

Állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

-

-

8.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.

Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.

Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala

-

21 nap

9.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Annak vizsgálata, hogy a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.

Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges.

Területi környezetvédelmi hatóság

-

-

10.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Tűzvédelmi szakkérdés.

Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelemért felelős miniszter

-

-

11.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A honvédelmi ágazati munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés.

Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

12.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés.

Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

13.

Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.

Közegészségügyi követelményeknek való megfelelés.

Minden esetben.

Népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

-

-

14.

Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.

Élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés.

Minden esetben.

Népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

-

-

15.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] szerinti, biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelősége és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapítása.

Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

-

-

16.

Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti,

biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség megállapítása.

Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

17.

A kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás.

A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási feltételek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.

A kábítószer-prekurzor birtoklása, forgalomba hozatala, illetve azok behozatala, kivitele vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

18.

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) behozatalára, kivitelére vonatkozó, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárás.

Annak megállapítása, hogy a kérelemben feltüntetett határátkelőhelyen a kérelem szerinti termékek forgalma engedélyezhető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján.

A kábítószer-prekurzor behozatala és kivitele engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

-

19.

Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

20.

Üzletek működési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

Tűzvédelmi előírások érvényesülése.

Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

21.

Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében.

Higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.

A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalma-zó üzletek működési engedélyezése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

22.

A 10 fő feletti befogadó képességű szálláshely engedélyezése esetében, ha a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

23.

Honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében arra az építményre vonatkozóan, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják és ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében.

Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

24.

A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezési eljárásra irányul.

Honvédelmi ágazati munka-védelmi követelményeknek való megfelelés.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

25.

A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezésére irányul.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi – ide nem értve ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba – a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízügyi hatóság

-

3.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

4.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Minden esetben.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve

-

5.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-
elhárítással kapcsolatos kérdésben.

Ha a tevékenység következtében olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

6.

Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.

Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében.

Minden esetben.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve

-

7.

Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.

Ha a tevékenység következtében olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

8.

Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás.

A felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

9.

Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás.

A felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízügyi hatóság

-

10.

Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján – a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

11.

Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján – a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízügyi hatóság

-

12.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a „(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

13.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a „(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízügyi hatóság

-

14.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

15.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízügyi hatóság

-

16.

A környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás.

A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

17.

A helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés meghibásodása esetén a tüzelőberendezés tovább-
működtetésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e.

Minden esetben.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

18.

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás.

A hulladékégető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvízkibocsátási követelményeinek megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

19.

Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásban.

Településrendezési eszköznek és településfejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

20.

A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásban.

Az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

10. Közlekedési ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Útügyi hatósági eljárás.

Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai elemei az adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-
követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

3.

Útügyi hatósági eljárás.

A katasztrófa-
védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-
követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

-

4.

Útügyi hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

5.

Útügyi hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

6.

Útügyi hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével –, parkoló,
zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

7.

Útügyi hatósági eljárás.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.

Abban az esetben, ha az eljárás

- polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem rendelkező építmény létesítményét érinti,

- magas építmények,

- 20000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmény,

- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmény,

- a 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,

- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű,

- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

8.

Útügyi hatósági eljárás.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.

Minden, az a) ponttól eltérő esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

 

9.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük vizsgálata.

Gyorsforgalmi utak esetében.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

10.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

Közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

11.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

Közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Helyi közutak esetében.

Városi (kerületi) rendőrkapitányság

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

12.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

A vízmentesítése során összegyűjtött csapadékvizek első vízjogi engedéllyel rendelkező befogadóig történő ártalommentes elvezetésének vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

13.

A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

-

14.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Gyorsforgalmi utak, gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

15.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében.

Városi (kerületi) rendőrkapitányság

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

16.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

17.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

18.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó

jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

19.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

20.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

21.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

22.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

23.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

24.

Útépítés engedélyezése.

A vasúti pálya területének igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli útügyi építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

25.

Útépítés engedélyezése.

Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Minden esetben, kivéve a nemzetgazdaságilag szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője

Állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

26.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

Fővárosi, illetve megyei kormányhivatal

21 nap

27.

A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „B” Mellékletének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárás.

A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelőségének a megállapítása.

Minden esetben.

Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

28.

A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Melléklet 1. rész 1.9.5 pontja szerinti kategóriához rendelésében.

A katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása.

Minden esetben.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

29.

A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

30.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimumkövetelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimumkövetelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló eljárásban, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai elemei az adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

31.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden estben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

32.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Abban a kérdésben, hogy a repülőtér tervezett meteorológiai műszerezettsége, a műszerek mennyisége, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelő-e, hiteles éghajlati adatokból, megfelelő szakismerettel készült-e az engedélyezési dokumentációnak a repülések végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató része.

Minden esetben.

Országos Meteorológiai Szolgálat

-

-

33.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, – a termőföld minőségi védelme kérdésében – polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.

Minden esetben.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala

-

-

34.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.

Minden esetben.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi) kerületi hivatala

-

-

35.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Minden esetben.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

-

21 nap

36.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.

A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alapkövetelmények.

Minden esetben.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

37.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.

Hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

38.

A légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.

A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetelmények.

Minden esetben.

Rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

39.

A légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

40.

A légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.

A tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

41.

A légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.

A tevékenység az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

42.

A légi közlekedési hatóságnak a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásában.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

43.

A légi közlekedési hatóságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

44.

A légi közlekedési hatóságnak a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárása.

A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

45.

A légi közlekedési hatóságnak a nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.

A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

46.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

Rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

47.

A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.

A légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelősége.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

48.

A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.

A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

49.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtér kényszerhelyzeti terve a jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

50.

A légi közlekedési hatóságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.

A radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatása.

Minden esetben.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

51.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelel-e a katasztrófavédelem erő- és eszközrendszerénekbeépített mobil és

stabil felszerelése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

52.

A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.

A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfelelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközlekedés biztonságára vagy a közbiztonságra.

Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

-

-

53.

A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.

A bevitel és a szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének vizsgálata.

Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

54.

A légi közlekedési hatóságnak a a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján a légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére irányuló engedélyezési eljárás.

Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ

-

-

55.

A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.

A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében.

Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.

Terrorelhárítási Központ

-

-

56.

A légi közlekedési hatóságnak légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárása.

A védelmi terv a terrorizmus elleni védekezés és a nemzetbiztonsági szempontoknak megfelel-e.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

57.

A légi közlekedési hatóságnak a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

A védelmi ellenőrzések végrehajtása és a fizikai védelem biztosítása.

Minden esetben.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

58.

A légi közlekedési hatóságnak a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

59.

A légi közlekedési hatóságnak a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

-

-

60.

A légi közlekedési hatóságnak a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárása.

Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Terrorelhárítási Központ

-

-

61.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

62.

Leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

63.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai.

A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

64.

A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás.

Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alapkövetelmények.

Minden esetben.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

65.

A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás.

A hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

66.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetelmények.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

67.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

68.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantartottsága megfelel-e a Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülésmeteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e.

Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.

Országos Meteorológiai Szolgálat

-

-

69.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A termőföldön megvalósuló tevékenység esetén – a termőföld minőségi védelme kérdésében – a polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

-

-

70.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.

Minden esetben.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

71.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

72.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.

Minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás

-

73.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, amennyiben a repülőtér létesítése, valamint fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére, műszaki jellemzőinek megváltoztatására, füves repülőtéren szilárd burkolatú futópálya kiépítésére, a meglévő futópálya hosszának hosszabbítására, gurulóút hálózat bővítésére, továbbá a több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében, a további szakaszokban megépítendő építmény építésére irányuló tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg.

Minden esetben.

A fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

74.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, ha a tevékenység műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően valósul meg.

Minden esetben.

A fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

75.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 57. §-ában meghatározottak szerint a helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerinti az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóság

-

76.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, illetve az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

A területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság

Az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság

-

77.

A vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Ha az üzemeltetéshez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy szükséges-e zajgátló intézkedések előírása, továbbá az üzemeltetés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

78.

A vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések üzemeltetése, az eszközök karbantartottsága megfelel-e Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak.

Minden esetben.

Országos Meteorológiai Szolgálat

-

-

79.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.

-

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerv

-

80.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.

A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

81.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

82.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantartottsága megfelel-e a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülésmeteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e

Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.

Országos Meteorológiai Szolgálat

-

-

83.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, kockázatai.

A berendezés típuscseréje, valamint a repülőtér területén történő légiforgalmi berendezés telepítése kivételével a nem ionizáló sugárzó berendezést szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén.

A sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

84.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezetében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésekben, valamint kórházra vagy jelentős gyógyüdülőhelyre való tekintettel az E-jelű zajgátló övezet kijelölése szükségességének elbírálása kérdésében.

Minden esetben.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

85.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a zajmonitoring rendszer kiépítése a környezeti zaj mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökkentési intézkedések milyen feltételek mellett segítik elő a környezet zajvédelmi állapotának javítását, valamint, országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

86.

A radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

87.

A nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.

Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a honvédelmi célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladatainak ellátását akadályozza-e.

Minden esetben.

A katonai légügyi hatóság

-

-

88.

A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

 

89.

A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

90.

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás.

a) térképezés céljából történő repülés,

b) mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,

c) egyéb képrögzítés, illetve felvételkészítés céljából történő repülés,

d) szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,

e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,

f) egyéb, közérdekű célból történő repülés

esetén – a (2) bekezdésben meghatározott szakkérdésben –

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatóság állásfoglalásában

a) értékeli az engedélyezés tárgyát képező tevékenységnek a védett és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplálkozó- és szaporodóhelyeire gyakorolt várható hatását, és

b) a természeti értékek veszélyeztetésének elkerülése, valamint a veszélyeztetés mértékének csökkentése érdekében – a repülési szabályok figyelembevételével – a repülési útvonalra, a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozóan feltételeket határozhat meg.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

91.

Légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak megfelel-e.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

92.

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős, valamint a védelmi oktató kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárás.

A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

93.

A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárás.

A nemzeti légi közlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

94.

A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

95.

A légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárás.

A légi közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelőségének kérdése.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

96.

A robbanóanyag-kereső kutya és vezetője jóváhagyására irányuló eljárás.

A légi közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelőségének kérdése.

Minden esetben.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Országos Rendőr-főkapitányság

-

97.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdése, hogy

a) a repülőtér kényszerhelyzeti terve a jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

98.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdése, hogy a repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erő- és eszközrendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

99.

A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.

Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik:

a) a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfelelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközlekedés biztonságára vagy a közbiztonságra .

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

-

-

100.

A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.

Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében.

Minden esetben.

Terrorelhárítási Központ

-

-

101.

Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

A védelmi ellenőrzések végrehajtása szakkérdésben.

Minden esetben.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

102.

Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

Abban a szakkérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ

-

-

103.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.

A légiközlekedési hatóság

-

-

104.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

105.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

A légiközlekedési hatóság

-

-

106.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

107.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért

15 kilométer távolságon belül

40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A légiközlekedési hatóság

-

-

108.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért

15 kilométer távolságon belül

40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A katonai légügyi hatóság

 

 

109.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére.

Bontás kivételével, ha az eljárás

a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,

b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer – kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m – távolságon belül 40 méternél magasabb,

c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és

d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb

építményre vonatkozik.

A polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság

 

 

110.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

111.

Közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjének jóváhagyására irányuló eljárás.

A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.

Minden esetben.

A légiközlekedési hatóság

-

-

112.

Közös felhasználású repülőtér üzembentartási engedélyezésére irányuló eljárás.

A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.

Minden esetben.

A légiközlekedési hatóság

-

-

113.

Eseti légtér kijelölésére irányuló elsőfokú eljárás.

Eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében.

Minden esetben.

A légiközlekedési hatóság

-

-

114.

Telekalakítási eljárás

A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközlekedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését.

Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

115.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.

A polgári repülőtér létesítése, használatbavétele, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítése és megszüntetése, a hozzá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

116.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezetében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

117.

A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint a közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása.

Minden esetben.

-

Országos Rendőr-főkapitányság

-

118.

A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárása.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.

Ha az eljárás vasúti alagutat érint.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

119.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

Az épület, építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, az épület kiüríthetősége és a létesítményben tartózkodó személyek menekíthetősége.

A következő
esetekben:
a) vasúti állomások, vasúti üzemi létesítmények, valamint a területükön lévő felvonók esetén;
b) kiürítésre, menekítésre figyelembe vett mozgólépcsők, és mozgójárdák esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

120.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint a közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása kérdésében.

Minden esetben.

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

121.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

122.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében.

Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti, fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

123.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.

A fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

124.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

125.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén.

A települési önkormányzat jegyzője; a fővárosban a főjegyző

A fővárosi és megyei kormányhivatal

21 nap

126.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló – normál és keskeny nyomtávú – vasúti pályaépítmény esetén.

A megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal

-

127.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

128.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

129.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

130.

A hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerrel összefüggésben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági eljárás.

A zajvédelemre vonatkozó követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében;

a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezésekre és létesítményekre megengedhető mértékű talajrezgés megállapításához;

a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező vasúti pálya tartozékai vagy vasúti üzemi létesítmények körébe tartozó villamos- vagy hőenergia-ellátó rendszerek működése során a megengedhető mértékű környezetterhelés megállapítása érdekében;

a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező karbantartó létesítményekben alkalmazott műszaki berendezések és eljárások által okozott megengedhető mértékű környezetterhelés megállapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékkezelési követelmények betartására.

Minden esetben.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

131.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Az egészségvédelem biztosítása az Az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK rendelet) meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

1. Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén.
3. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési
egységet tartalmazó épület építése esetén.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

132.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban.

A bevonás feltételeként meghatározott építményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.

1. Ha az építési tevékenység
1.1. hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,
1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és
0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert érint.

A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala

-

133.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálásában, hogy a felszín feletti épületrész az OTÉK rendelet
50. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel-e.

Ha a vasúti állomás épületének felszín feletti része építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység.

A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóság

-

134.

A veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés meghatározása.

Az építményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés.

Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

21 nap

135.

A földalatti vasúti építmények, a hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerek vasúti alagútjai tűz- és katasztrófavédelmi – különös tekintettel a menekítési útvonalak, és a kiürítési szabályok - követelményeinek való megfelelés meghatározása.

Az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz- és - különös tekintettel a menekítési, kiürítési szakkérdésekre.

Ha az építési tevékenység földalatti vasúti építmények, hagyományos és nagysebességű vasutak alagútjának létesítésére, átépítésére irányul és jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

21 nap

136.

A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítményeinek, valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés és a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, továbbá az egészségvédelem biztosítás az OTÉK rendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén, és/vagy az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén, és/vagy hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

137.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építményre vonatkozik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

138.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.

A fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala

Az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

139.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata szakkérdésében.

Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.

A bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

140.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben.

Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

A bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

141.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a műszaki engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

142.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.

A települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

A fővárosi és megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatala

-

143.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.

Az erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

-

144.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.

A közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal

-

-

145.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.

Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala

-

-

146.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében.

Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala

A közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

147.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény megfelel-e a külön jogszabályban előírt levegővédelmi követelményeknek.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény működtetéséhez használt gépek levegőterheléssel járnak.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

148.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

149.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és

b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

150.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

151.

A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és

b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

152.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

153.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

154.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és vízvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

155.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

156.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

157.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és vízvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

158.

A hajózási hatóságnak a radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárása.

Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

159.

A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen

A városi (kerületi) rendőrkapitányság

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

160.

A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

A külső határon lévő határvízen.

A határrendészeti kirendeltség

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

161.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

A vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata kérdése.

Minden esetben.

A feladó vagy induló kikötő szerinti, vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

162.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és

b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

163.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

164.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatók-e a vámeljárás feltételei.

Az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi Irányítás

-

165.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett hajózási létesítmény engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

166.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Minden esetben, kivéve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdése szerint megindított eljárás esetében.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében
a főváros főjegyzője

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

167.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az illetékes megyei kormányhivatal

Környezetvédelemért és természetvédelemért felelős miniszter

21 nap

168.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az illetékes megyei kormányhivatal

Környezetvédelemért és természetvédelemért felelős miniszter

21 nap

169.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Közegészség- és járványügyekkel kapcsolatosan.

Minden esetben.

Az illetékes megyei kormányhivatal

országos tisztifőorvos

21 nap

170.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.

Az illetékes megyei kormányhivatal

Kultúráért felelős miniszter

-

171.

A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

172.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és

b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

173.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője; a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

174.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

175.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosíthatók-e a vámeljárás feltételei.

Ha az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi Irányítás

-

176.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és

b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

177.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

178.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a vámeljárás feltételei.

Az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi Irányítás

-

179.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

180.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata kérdésében.

Minden esetben.

A feladó vagy induló kikötő szerint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

181.

Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.

Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében.

Minden esetben.

A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőrkapitányság

Aajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság

-

182.

Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.

Külső határon lévő határvízen az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében.

Minden esetben.

A hajózási létesítmény helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség

A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság

-

183.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az

építési, összevont,

az engedély hatályának meghosszabbítási,

használatbavételi,

illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

184.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

185.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az

építési, összevont,

az engedély hatályának meghosszabbítási,

használatbavételi, illetve

fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

186.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az

építési, összevont,

az engedély hatályának meghosszabbítási,

használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

187.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

188.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-
ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

189.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

190.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

191.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

192.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

193.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

194.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság

-

-

11. Mérésügyi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítési engedélye kiadására irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerő automatára, illetve a játékautomatára vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítésének engedélyezése során minden esetben.

Szerencsejáték Felügyelet

-

-

3.

Pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás.

A kérelemmel együtt előterjesztett etalon példány a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 3-10. mellékletében meghatározott adóügyi és adójogi követelményeknek megfelel-e.

A pénztárgép forgalmazásának engedélyezése során minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

20 nap

12. Műszaki biztonsági ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A tervezett tárolótartály a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

3.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A tervezett tárolótartály a vízbázis-védelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

4.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti:

polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítménye.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

5.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

6.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti:

polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítménye.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

7.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

8.

A nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása.

Minden esetben annak elbírálása, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

9.

A nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása.

Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a vízbázis-védelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

10.

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti

létesítési, üzembe helyezési eljárás.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése és üzembe helyezése esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

11.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembevételi, átalakítást követő új létesítésieljárás.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, üzembevétele, átalakítását követően új létesítési eljárás esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

12.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Fővárosi önkormányzat főjegyzője

-

-

13.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légi közlekedés biztonságára.

Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

14.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára.

Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

15.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.

A vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden eljárásban.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

16.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

17.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.

Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

13. Népegészségügyi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

A belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen.

Rendőrkapitányság

Rendőr-főkapitányság

-

3.

Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

A külső határon lévő határvízen.

Határrendészeti kirendeltség

Rendőr-főkapitányság

-

4.

Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.

A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését.

Dunai, tiszai, balatoni, valamint Velencei-tavi fürdőhely esetén.

Vízirendészeti rendőrkapitányság

Rendőr-főkapitányság

-

5.

Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.

A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

6.

Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

Belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen.

Rendőrkapitányság

Rendőr-főkapitányság

-

7.

Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

A külső határon lévő határvízen.

Határrendészeti kirendeltség

Rendőr-főkapitányság

-

8.

Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.

A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését.

Dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén.

Vízirendészeti rendőrkapitányság

Rendőr-főkapitányság

-

9.

Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.

A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

10.

Fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárás.

A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

11.

Természetes vizek minőségének védelme érdekében lefolytatott eljárás.

A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

12.

A biocid termék nemzeti engedélyezési eljárásában.

Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerint lefolytatott eljárásokban.

Pest Megyei Kormányhivatal

-

-

13.

A biocid termék egyszerűsített engedélyezési eljárása.

Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.

Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.

Pest Megyei Kormányhivatal

-

-

14.

A biocid termék kölcsönös elismerési eljárása.

Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.

Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.

Pest Megyei Kormányhivatal

-

-

15.

A biocid termék engedélyének visszavonására, felülvizsgálatára és kis vagy nagy mértékű módosítására irányuló eljárás.

Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.

Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.

Pest Megyei Kormányhivatal

-

-

16.

A biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó eljárásban történő engedélyezése.

Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.

Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.

Pest Megyei Kormányhivatal

-

-

17.

Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.

Annak elbírálása, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Dunai és tiszai fürdőhely esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

18.

Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Dunai és tiszai fürdőhely esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása, felülvizsgálata és a hozzátartozói nyugellátások feléledése.

Az egészségi állapot.

Nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása, felülvizsgálata és a hozzátartozói nyugellátások feléledésének megállapítása iránti eljárásban, ha

a) az ellátás megállapítását vagy a hozzátartozói nyugellátás feléledését az igénylő megváltozott munkaképességre hivatkozva kérelmezi, vagy megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított ellátást, illetve erre tekintettel feléledt hozzátartozói nyugellátást vizsgálnak felül, és

b) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, hogy az igénylő, illetve – felülvizsgálat esetén – az ellátásban részesülő személy egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kérelmező, illetve az ellátásban részesülő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, orvosszakértői szervként kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

30 nap

15. Szociális ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásba (e táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vonatkozó hatósági eljárások.

Támogatott lakhatás esetén az ellátás helyére, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási helyre, egyéb esetben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Nappali szociális ellátásnak, bentlakásos szociális intézményi ellátásnak, – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja – támogatott lakhatásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, gyermekek esélynövelő szolgáltatásának, bölcsődei ellátásnak, napközbeni gyermekfelügyeletnek, alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti otthonának, gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, kivéve

a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,

c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, foglalkoztatási helyet) nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé teszi, és

d) a külső férőhelyeket, a félutas házat, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, és a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

Időszakos férőhelybőví-
tés esetén és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon esetén 5 munkanap.

3.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, mini bölcsődével, gyermekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, vagy

d) ha a férőhelyszám – ide nem értve a külső férőhelyeket – egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik,

kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve    

-

Időszakos férőhelybőví-
tés esetén 5 munkanap

4.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoztatási hely bejegyzése, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

5.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A változással összefüggésben az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja

a) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,

b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módosítása, vagy

c) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani,

kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

6.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest – és a gyermekek esélynövelő

szolgáltatásával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), vagy

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,
kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

7.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,

d) a férőhelyszám emelkedik, vagy

e) ideiglenes befogadó férőhelyet alakítanak ki,

kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap

8.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.

Az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Ha

a) a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalása miatt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés ideiglenes hatályú, és a fenntartó az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását kéri, vagy

b) a fenntartó a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

Időszakos férőhelybőví-
tés, kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap.

9.

Bejegyzés a szolgáltatói nyilvántartásba.

A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadást előírja, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.    

A szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

-

50 nap

10.

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartás-
ban.

A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.

Adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja befogadás, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.

A szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

-

50 nap

16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet ] 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás.

Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

3.

Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett.

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

4.

Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.

Erdő igénybevétel engedélyezhetőségé-
nek vizsgálata.

Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása erdő igénybevételével jár.

Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

-

5.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.

Ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni és felszín alatti vízből való egyedi vízkivétel esetében.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

6.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.

Ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményei esetében.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

7.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.

A legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, valamint az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó rendszerek esetében.

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Az országos tisztifőorvos

-

8.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.

A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény esetében.

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Az országos tisztifőorvos

-

9.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, valamint érintenek-e szennyezett területet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési monitoring esetében megfelelnek-e a határozatban előírt követelményeknek.

Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

10.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett.

Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

11.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében.

Ha a tevékenység a termőföldre hatást gyakorol.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

-

12.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

Erdő igénybevétel engedélyezhetőségé-
nek vizsgálata.

Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása erdő igénybevételével jár.

Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

-

13.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban meghatározott, a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak.

Ha a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy azon halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ideértve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is.

Megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

-

14.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A hajózsilip méretei tekintetében a jogszabályi követelményeknek, a tervezett, felújított vagy átalakított hajózsilipnek és tartozékainak a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására való alkalmasságának, továbbá a nemzetközi gyakorlatnak való megfelelőség szakkérdése.

A duzzasztással szabályozott víziúton, vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó létesítmények esetében.

Hajózási feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedésért felelős miniszter

-

15.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

A halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos tevékenység, ha a kialakítás ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

16.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

A vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek vagy tározók létesítése esetében.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

17.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, a bányajáradék-fizetési, a bányafelügyelet felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának megállapítása.

A geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

18.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának szakkérdése.

Az 500 méternél mélyebben elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatala esetében.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

19.

Az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárás, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmé-
nyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet]alapján folytatott egyedi vizsgálati eljárás.

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.

Minden esetben.

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Az országos tisztifőorvos

-

20.

Az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárás, továbbá a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján folytatott egyedi vizsgálati eljárás.

A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés.

Minden esetben.

Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

-

21.

Az elhanyagolt műveken (szennyvízrend-
szer, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelve-
zető mű) rovar- illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárás.

A környezet-egészségügyi szabályoknak való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Minden esetben.

Főváros és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

22.

Kármentesítési eljárás.

A tevékenység, vízilétesítmény folyamatban lévő kármentesítésre gyakorolt hatásának vizsgálata.

Ha a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett területen kármentesítési eljárás van folyamatban.

Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

23.

Hajóút kitűzési tervének engedélyezése, és hajóút kitűzésére irányuló eljárás.

A víziközlekedés biztonsága, hajózási érdekek érvényre juttatása, jogszabályban meghatározott követelményeinek való megfelelés kérdésében.

Víziút esetében.

Hajózási feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedésért felelős miniszter

-

24.

A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is.

Az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményeinek teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottsága.

Minden esetben.

Főváros és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

17. Honvédelmi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Haditechnikai eszközök kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával, haditechnikai szolgáltatások nyújtásával és igénybevételével összefüggő kereskedelmi tevékenység.

Honvédelemért felelős miniszter

Nincs

21 nap

18. Földügyi igazgatási eljárások

 

A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Első fokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

1.

Újrahasznosítási eljárás

Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.

Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2.

Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás

Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.

Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás

Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

4.

A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás

Annak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.

Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás

Annak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

21 nap

6.

A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárás

Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.

Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

21 nap

7.

Telekalakítási eljárás

Annak elbírálása, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve termőföldek birtokösszevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.

Telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző

8.

Telekalakítási eljárás

Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

21 nap

19. Egyéb ügyek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés.

Minden esetben.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

3.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.

Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.

Fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Építésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

4.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.

Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.

A sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság (megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében: Budapest)

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

5.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.

Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.

Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

6.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

A jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

7.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.

A tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatása, a személy- és vagyonbiztonság.

Minden esetben.

Városi (kerületi) rendőrkapitányság

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

8.

Vízi rendezvény engedélyezési eljárása.

A rendezvény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését.

Minden esetben.

közlekedési hatósági hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedésért felelős miniszter

-

9.

Létfontosságú rendszer és létesítmény kijelölése és a kijelölés visszavonása.

A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás során a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok fennállása, illetve teljesülése.

Minden esetben, kivéve ha kijelölő hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jár el.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

21 nap

10.

Temetkezési szolgáltató (telephely) engedélyezése.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló NM rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése.

Holttest előkészítés és hűtés esetén.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

11.

Az egységes elektronikuskártya-
kibocsátására történő feljogosítás tárgyában lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás.

A kártyakibocsátás sérti-e Magyarország nemzetbiztonsági érdekét.

Minden eljárásban.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

30 nap

12.

Megyei rendőr-
főkapitányságnak

a korlátozott nyitvatartási időben működő határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevételének, valamint

a korlátozott forgalmú határátkelőhely-
nek a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételének engedélyezésére irányuló, nem az Európai Unió tagállamával közös határszakaszon lévő határátkelőhelyet érintő eljárása.

Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.

Minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága és a Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

-

13.

A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.

Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.

Minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes adó- és vámigazgatósága, és a Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

-

14.

A megyei rendőr-
főkapitányság által a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos eljárás.

Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.

Minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

-

-

15.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a pirotechnikai termék felhasználása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése.

A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

21 nap

16.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.

- Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása

- A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata

- A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata

- A felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése.

Minden esetben

a pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárásában.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

8 nap

17.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.

- Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása

- A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata

- A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata

- A felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése.

Minden esetben

a pirotechnikai termék gyártásának, megsemmisítésének, kiállításának, forgalomba hozatalának, valamint a vizsgálatának engedélyezési eljárásában.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

18.

Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezési eljárása.

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyes katonai objektum telephelye szerinti területi szerve

-

-

19.

Partvédelmi vagy vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén.

Partvédelmi rendeltetésű erdőnél a tevékenység, a beruházás vagy a terv a vizek kártételei elleni védekezés jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

20.

Partvédelmi vagy vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén.

Vízvédelmi rendeltetésű erdőnél a tevékenység, a beruházás vagy a terv a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

21.

Halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárás.

A felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál és jó kémiai állapot elérése érdekében a halgazdálkodási tevékenységgel járó terhelés és beavatkozás vízminőségi és mennyiségi hatásainak vizsgálata, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélése, a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata.

Vízvédelmi szempontból minden esetben, vízügyi szempontból vízilétesítmény érintettsége esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

22.

Halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárás.

A vizek kártételei elleni védekezés jogszabályban rögzített követelményeinek történő megfelelés vizsgálata.

Vízvédelmi szempontból minden esetben, vízügyi szempontból vízilétesítmény érintettsége esetén.

Területi vízügyi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

23.

A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárás.

A talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

24.

A hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési eljárás.

A felszín alatti vizek minősége védelme jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

25.

Magyar Nemzeti Bank értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.

Az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülése.

Minden esetben.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

-

-

26.

Magyar Nemzeti Bank értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.

Az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelésének megállapítása.

Minden esetben.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

-

-

27.

A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.

A hajózás biztonsága érvényesülésének biztosíthatósága.

Ha az ideiglenes határátkelőhely megnyitása kikötőt vagy víziutat érint.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

28.

A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.

A polgári célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés.

Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

29.

A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.

Az állami célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés.

Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

30.

Budapest Főváros Kormányhivatalá-
nak a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárása.

A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási, őrzésvédelmi feltételek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

31.

Budapest Főváros Kormányhivatalá-
nak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésével kapcsolatos eljárása.

A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

32.

A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának jegyzői engedélyezése, valamint a kiadott jegyzői engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás.

A vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának a közbiztonságra gyakorolt hatása, a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő kockázati tényezők értékelése, továbbá az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények megismétlődése veszélyének értékelése.

Minden esetben.

Az üzlet működési helye szerint illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

33.

A sírhelynek hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárás.

A rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatóak-e.

Jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül.

Városi (kerületi) rendőrkapitányság

Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

34.

A szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárás.

A foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése.

Ha a foglalkoztatás helyszíne polgári repülőteret, metró és földalatti vasúti létesítményt, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét érinti.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

35.

A szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárás.

A foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése.

A 34. sortól eltérő esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

36.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

37.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

38.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] szerinti telepengedély-
köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.

A telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Az alábbi tevékenységek végzése esetén:

1. egyéb gumitermék gyártása,

2. festék, bevonóanyag gyártása,

3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása,

4. kőolaj-feldolgozás,

5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása,

6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása,

7. műanyag építőanyag gyártása,

8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása,

9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása,

10. papírgyártás,

11. ragasztószer-
gyártás,

12. tapétagyártás,

13. tisztítószer gyártása,

14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása,

15. vegyi szál gyártása.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

39.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-
köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.

A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó határértékeknek.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

40.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-
köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.

Ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

41.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárása.

Vízgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelel-e.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

42.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárása.

A felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

43.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, létesítményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.

A telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert használnak.

Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

44.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdés.

Minden esetben.

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

45.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladék-
gazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladék-
gazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.

Minden esetben.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az országos környezetvédelmi hatóság

21 nap

46.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Minden esetben.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az országos környezetvédelmi hatóság

21 nap

47.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

Minden esetben.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az országos környezetvédelmi hatóság

21 nap

48.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A tevékenységet országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen vagy barlang védőövezetében végzik.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az országos környezetvédelmi hatóság

21 nap

49.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad-e a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

Minden esetben.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal

Az országos környezetvédelmi hatóság

21 nap

50.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A növényvédő-
szerekkel folytatott ipari tevékenység a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e.

Növényvédő-
szerekkel folytatott ipari tevékenység esetén.

A telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal

-

51.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek.

Az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki érték, vagy műemlék.

Főváros és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

-

52.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.

A telepengedély kiadása iránti eljárás során minden esetben.

A telep fekvése szerint illetékes területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság

Az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság

-

53.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

Az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés.

Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

54.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

Az általános és honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés.

Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

55.

Telepengedély kiadása iránti eljárás.

Az általános és honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

56.

Kártyaterem engedélyezése iránti eljárás.

Az önkormányzat területén létesítendő kártyaterem megfelel-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/B. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásoknak, a kártyaterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete nem tiltja-e. A folytatni kívánt tevékenység nem sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, közszemérmet, illetve gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy más helyi közösségi érdeket.

Kártyaterem engedélyezése iránti eljárásban minden esetben.

Kártyaterem helye szerinti települési önkormányzat jegyzője, főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzője, Fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője

-

-

57.

Játékkaszinó engedélyezése iránti eljárás.

Az önkormányzat területén létesítendő játékkaszinó megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a játékkaszinó adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete nem tiltja-e. A folytatni kívánt tevékenység nem sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, közszemérmet, illetve gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy más helyi közösségi érdeket.

Játékkaszinó engedélyezése iránti eljárásban minden esetben.

Játékkaszinó helye szerinti települési önkormányzat jegyzője, főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzője,

Fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője

-

-

58.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában
(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével).

A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

21 nap

59.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén
(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével).

Katasztrófa-
védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

60.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén.

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-
elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

A hulladékkezelés helye szerint illetékes területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

61..

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén.

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

A hulladékkezelés helye szerint illetékes területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

62.

A nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

63.

A nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

64.

A nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

21 nap

65.

Szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárása.

Környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatások keretében annak vizsgálata, hogy a szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket.

Minden esetben.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal

21 nap

66.

Szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárása.

Környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatások keretében annak vizsgálata, hogy a szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket, továbbá annak elbírálása, hogy a megépült szélerőmű vagy szélerőmű park megfelel-e az építési engedélyezési eljárás során kiadott szakhatósági állásfoglalásban írt feltételeknek.

Minden esetben.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal

21 nap

67.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése honvédelmi létesítmény területén.

A jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítése.

Minden esetben.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

68.

Erdészeti hatósági eljárás

a) A honvédelmi rendeltetésű erdő, valamint az aa), ab), ai) és aj) alpontok tekintetében a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, erdőnek nem minősülő földterületek esetén

aa) fásítás faállománya felszámolásának előírására,

ab) fásítás területének erdőként, szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére,

ac) erdő felnyitott erdőként történő fenntartásának engedélyezésére és előírására, felnyitott erdő helyreállításának előírására,

ad) erdőben fátlan állapot kialakításának és fenntartásának engedélyezésére, fátlan állapot fenntartásának előírására, fátlan állapotban tartott erdő helyreállításának előírására,

ae) erdészeti létesítmény létesítésének, bővítésének, korszerűsítésének, megszűntetésének, fennmaradásának vagy rendeltetése megváltoztatásá-
nak engedélyezésére, valamint a felszámolásának elrendelésére,

af) az erdő rendeltetésének, elsődleges rendeltetésének kérelemre induló megállapítására,

ag) az erdőterv meghatározására,

ah) az erdőterv módosítására,

ai) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására,

aj) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére,

ak) az erdő igénybevételének engedélyezésére,

al) az erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására,

am) az erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő igénybevétele esetén a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezésére,

an) a járműközlekedésre használható út kijelölésére, és

ao) a lovas és technikai sportverseny rendezésének engedélyezésére, valamint

b) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, továbbá a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek védőterületén található erdő, valamint

a ba) és bb) alpontok tekintetében erdőnek nem minősülő földterületek esetén

ba) fásítás faállománya felszámolásának előírására,

bb) fásítás területének erdőként, szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére,

bc) az erdőterv meghatározására,

bd) az erdőterv módosítására,

be) az erdőtelepítési-
kivitelezési terv jóváhagyására, és

bf) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére

irányuló eljárásban.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

A honvédelmi rendeltetésű erdő, valamint az aa), ab), ai) és aj) alpontok tekintetében a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, erdőnek nem minősülő földterületek esetén, továbbá az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek védőterületén található erdő, valamint a ba) és bb) alpontok tekintetében erdőnek nem minősülő földterületek esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

69.

Igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás.

A kérelmező szakmai és gyakorlati felkészültségének vizsgálata.

Ha az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelme a bányászat és a szénhidrogén-termelés, kutatási, szállítási szakterületre irányul.

Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

-

-

70.

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § (6a) bekezdése, valamint a 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vétellel és a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárások

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakirányú szakképzettség és a 83/B. § szerinti felsőfokú végzettség és más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés tartalma, külföldi végzettségi szint, szakképesítés és szakképzés tartalma

Amennyiben a kérelem elbírálásához a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség, más felsőfokú végzettség vagy egyéb szakképzettség tartalmának meghatározása szükséges.

Oktatási Hivatal

71.

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § (6a) bekezdése, valamint a 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vétellel és a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárások

egyéb, a 70. pontba nem tartozó szakképzés tartalma

Amennyiben a kérelem elbírálásához a 70. pontba nem tartozó, egyéb szakképzettség tartalmának meghatározása szükséges.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

2. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Összevont telepítési eljárás

1.

A

B

2.

Milyen eljárás esetén

Az alábbi ágazati jogszabályi rendelkezés szerinti szakhatóságok

3.

1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban

4.

Elvi építési keretengedélyezési eljárás

Az „Építésügyi ügyek” alcímben található táblázat 16–23. sora szerinti szakhatóságok.

5.

Telekalakítási engedélyezési eljárás

A „Földügyi igazgatási eljárások” alcímben található táblázat szerinti szakhatóság.

6.

Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása

A „Földügyi igazgatási eljárások” alcímben található táblázat szerinti szakhatóságok.

7.

Erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 105/C–105/D. §-a szerinti szakhatóságok.

8.

a) Környezeti hatásvizsgálati eljárás,

b) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

A „Környezet- és természetvédelmi ügyek” alcímben található táblázat 2–5. sora szerinti szakhatóságok.

9.

A településrendezési eszköz egyeztetési eljárása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerv, a fővárosi és megyei kormányhivatal kivételével.

10.

2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban

11.

a) Építési engedélyezési eljárás,

b) Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

Az „Építésügyi ügyek”alcímben található táblázat 15–22. sora szerinti szakhatóságok.

12.

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

A „Környezet- és természetvédelmi ügyek” alcímben található táblázat 2–4. és 6–7. sora szerinti szakhatóságok

3. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

2. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

3. a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

5. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

6. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

7. az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

8. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.14. alpontja szerinti beruházás,

9. a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

10. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

11. a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

12. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

13. a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás,

14. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

15. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

16. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

17. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

18. a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

19. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

20. a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

21. a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

22. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

23. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

24. a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

25. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

26. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

27. a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

28.2 a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti beruházás.

29. a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

30. a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

31. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

32. a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás,

33. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

34. az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

35. a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

36. a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás.

37.3 A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!