nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról
2018-10-12
2019-06-22
4
Jogszabály

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összesítése;

b) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

c) fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével;

d) földrajzi árujelző: oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés;

e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

f) kiemelt turisztikai fejlesztési térség: a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott terület;

g) művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység;

h) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

i) szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték;

j) szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható;

k) szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása: a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása a kérelemben megjelölt területen fekvő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréjét jelenti, amelynek következtében az ültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és szüretre alkalmassá teszi az ültetvényt;

l) támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető pénzösszeg;

m) támogatható területnagyság: az újratelepítési engedélyen, vagy az átváltott telepítési engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lap másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot;

n) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés;

o) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományát, szőlőfajta összetételét soronként bemutató nyilvántartás;

p) támberendezés technológiai megfelelősége: a támberendezés kialakításához választott anyagok, valamint azok szakszerű felhasználása ahhoz, hogy az ültetvényt legalább a fenntartási kötelezettség alatt rendeltetésszerűen művelni lehessen.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a szőlőtermelésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Btv.) foglaltak szerint kell értelmezni.

2. Támogatható intézkedések

2. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása (a továbbiakban: intézkedés) keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) fajtaváltás;

b) ültetvény áttelepítése;

c) szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

3. A támogatás meghatározása

3. § A támogatás az intézkedések végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és az azzal járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

4. § A támogatás mértéke az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok

a) 50%-a földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés esetén;

b) 40%-a, amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

5. § (1) Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.

(3) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

4. Az egyéni terv

6. § (1) A támogatás igénybevételéhez egyéni tervet kell készíteni, amely a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években tervezett tevékenységeket tartalmazhat.

(2) Az egyéni terv főlapból és betétlapból áll. Egy betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, a szaporítóanyag típusa, az ültetvény jellege, valamint az összefüggő terület kataszteri pontszáma.

(3) Fajtaváltás vagy ültetvény áttelepítése esetén az egyéni tervben jelölni kell, hogy a tevékenységet melyik borpiaci évben, illetve egy vagy két borpiaci év alatt hajtja végre a kérelmező.

(4)1 Ültetvény áttelepítése, illetve fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés létesítése választható tevékenység.

(4a)2 Átoltással történő fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, és a teljes körű támberendezés létesítést, ha a kérelmező a tevékenység elvégzését vállalta.

(5)3 A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést, illetve az átoltást. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támberendezés létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a támberendezés létesítésétől kizárólag átoltással történő fajtaváltás esetében lehet eltekinteni, ha a kérelmező az egyéni tervben támberendezés cseréjének műveletét nem jelölte meg.

(6) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén az új támberendezés létesítését és a tőkék teljes pótlását egy borpiaci éven belül kell elvégezni.

(7)4 Ültetvény áttelepítése, illetve – átoltás kivételével – fajtaváltás esetén a régi ültetvény kivágási költségei tekintetében kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt. Az egyéni terv benyújtását követően helyszíni ellenőrzés útján kell igazolni a régi ültetvény meglétét, valamint azt, hogy a kivágás ténylegesen megtörtént-e.

7. § (1) Egyéni tervet benyújtani

a) a 2. § a) és b) pontja szerinti intézkedés esetén a 2017/2018 borpiaci évben 2018. február 15. és február 28. között;

b) a 2. § a)–c) pontjai szerinti intézkedések esetén a 2018/2019 borpiaci évben 2018. november 2. és 30. között

lehet.

(2)5 Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója vagy családi gazdaság tagja, és a terület a családi gazdaság valamely tagjának használatában van.

(3) Az egyéni tervet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Kincstár részére. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(4) Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett terület részletezése (település, helyrajzi szám, az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) az elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;

e) a terület lejtésének mértéke százalékban kifejezve;

f) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, fajtája és típusa;

g) a felhasználandó szaporítóanyag tekintetében a szőlőiskola típusa;

h) ültetvény jellege (sor- és tőtáv, hektáronkénti tőszám, megvalósítani kívánt művelésmód megnevezése).

(5) Az egyéni tervhez csatolni kell

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, 2. melléklet szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

b) ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, 2. melléklet szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

c)6 az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén;

d)7 a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, ha az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén;

e)8 a hegybíró igazolását a 3. melléklet A rész A oszlop 15. és 20. soraiban, valamint a 3. melléklet C rész A oszlop 3. sorában, A oszlop 4. sorában foglaltak teljesüléséről (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

f)9 a 3. melléklet A rész A oszlop 13. sorában, a 3. melléklet B rész A oszlop 11. sorában, valamint a 3. melléklet C rész A oszlop 8. sorában foglaltaknak való megfelelést igazoló iratok másolatát (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

g) a 3. melléklet A rész A oszlop 11. sorában, a 3. melléklet B rész A oszlop 9. sorában foglaltaknak való megfelelést bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedély másolatával, valamint kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatával, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

h) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről;

i) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről;

j) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített vázrajzot.

(6) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, egymástól mért távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítésmódját.

8. § (1) A Kincstár

a) a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint benyújtott egyéni terveket 2018. május 18-ig;

b) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtott egyéni terveket 2019. március 14-ig

bírálja el.

(2) A Kincstár az egyéni terveket 45 000 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

(3)10 Amennyiben a pontozás szempontjából figyelembe veendő elsőbbségi kritériumok teljesítésének megítéléshez szükséges egyéni tervben szereplő adat hiányos vagy hibás, úgy az adott pontozási szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható.

(4) Csak az az egyéni terv részesíthető támogatásban, amelyben a legalacsonyabb pontértéket elérő összefüggő terület fajtaváltás illetve ültetvény áttelepítése esetén legalább 21 pontot, a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében legalább 35 pontot ér el.

(5) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg és a 12. §-ban meghatározottak alapján kialakított rangsor figyelembevételével minimális pontszámot állapít meg, melyet közleményben közzé tesz. Kizárólag az így meghatározott minimális pontszámot elérő, nem kisebb pontszámmal bíró egyéni terv hagyható jóvá. Ha a minimális pontszámmal rendelkező egyéni tervekben szereplő teljes igény jóváhagyására a (2) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő, úgy közöttük az egyéni tervben foglalt területnagyság növekvő sorrendje a meghatározó.

9. § (1)11 A jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a módosítását – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható a jóváhagyott egyéni terv.

(2) A Kincstár jóváhagyása szükséges, ha a módosítás a 12. § és a 3. melléklet alapján meghatározott pontszámot megváltoztatja. A Kincstár az egyéni tervtől való eltérést csak akkor hagyja jóvá, ha a 12. § és a 3. melléklet alapján meghatározott pontszám értéke az egyéni terv módosítást követően nem csökken a 8. § (5) bekezdése alapján megállapított támogatásra jogosító minimális pontszám alá. A Kincstár a jóváhagyást nem igénylő módosítást tudomásul veszi, és erről tájékoztatja az ügyfelet.

(3) A Kincstár az egyéni terv módosításának jóváhagyását vagy tudomásul vételét követően megállapítja a módosított egyéni terv alapján igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem lehet nagyobb a módosítást megelőzően jóváhagyott egyéni terv alapján megállapított támogatási összegnél.

(4)12 A sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását nem szükséges bejelenteni a Kincstár részére, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszám módosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. pontjában szereplő értékelési szempont szerinti pontértékek változását.

10. § (1) Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén az egyéni tervben megjelölt ültetvényben a tőkehiány nem érheti el a 20%-ot, és szakszerűen művelt ültetvénynek kell minősülnie.

(2) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása művelet végrehajtását csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha az ültetvény művelet megkezdése előtti állapotát a Kincstár a helyszínen ellenőrizte.

5. Jogosultsági és elsőbbségi kritériumok

11. § (1) Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése művelet esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;

c) a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatásban – kivéve a kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatást – részesült;

d) amelyre vonatkozóan a kérelmező nem rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési engedéllyel;

e) amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha.

(2) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

a) amely esetében a műveletet az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;

c)13 amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban részesült;

d) amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha;

e) amennyiben a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt terület nem minősül termő ültetvénynek.

(3) Az egyéni tervben kizárólag olyan szőlőfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló miniszteri rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak, vagy amelyet a Btv. 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak (a továbbiakban: kísérleti szőlőfajta). Egy egyéni tervben legfeljebb 2 ha kísérleti szőlőfajta ültetése vagy átoltása szerepelhet.

12. §14 (1) A benyújtott egyéni terveket a Kincstár a 3. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszám alapján rangsorolja az egyéni tervet. A rangsor kialakítása során az összefüggő területenként a 3. melléklet alapján meghatározott pontszámokat az összefüggő területenként megjelölt területnagyságokkal súlyozva átlagolni kell egy egyéni tervre vonatkozóan.

(2) Családi gazdaság valamely tagja által benyújtott egyéni terv esetében a jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését annak alapján vizsgálja a Kincstár, hogy azokat a családi gazdaság valamely tagja teljesíti-e, és azok teljesülését az egyéni terv benyújtója igazolta.

6. A szerkezetátalakítási terv

13. § (1) A 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott egyéni terv esetében szerkezetátalakítási tervnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján jóváhagyott és közzétett borvidéki tervet kell tekinteni.

(2) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási időszakra vonatkozóan az illetékes hegyközségi szervnek el kell készítenie az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervet.

(3) Az illetékes hegyközségi szerv:

a) a hegyközségi tanács vagy tanácsok együttesen, ennek hiányában a termékleírás benyújtójaként érintett hegyközség vagy hegyközségek választmánya azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét vagy termékleírását 2011. december 31. előtt benyújtották;

b) az oltalom iránti kérelmet benyújtó hegyközség vagy az érintett hegyközségek választmánya vagy hegyközségi tanács azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét 2011. december 31-ét követően nyújtották be.

(4) A szerkezetátalakítási terv a 2017/2018–2022/2023 borpiaci évekre készül, és egy alkalommal, legkorábban 2020. augusztus 1-jén módosítható.

(5) A szerkezetátalakítási terv a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(6) A szerkezetátalakítási tervben szereplő ajánlott szőlőfajta csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában engedélyezett szőlőfajta lehet. Az ajánlott szőlőfajták száma nem haladhatja meg az 5. mellékletben meghatározott értéket.

(7) Egy szerkezetátalakítási tervben olyan szőlőfajta lehet ajánlott, amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az adott termőhelyre érvényes, átlagos felvásárlási árat;

b) a fajta növeli a termésbiztonságot, a termőhelyre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik;

c) a fajta az adott földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá.

(8) A szerkezetátalakítási tervben meghatározott művelésmód csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában az újonnan létesített ültetvények esetén engedélyezett művelésmód lehet.

14. §15 (1) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetátalakítási terveket legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell megküldeni a miniszter részére.

(2) Az e rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő szerkezetátalakítási terveket a miniszter 2018. augusztus 31-ig megküldi a Kincstár részére, amely azokat közzéteszi a honlapján.

7. A támogatás igénylésének feltételei

15. § (1) E rendelet alapján támogatás csak a jóváhagyott vagy a 9. § szerint módosított egyéni tervben meghatározottaknak megfelelően végrehajtott tevékenységre igényelhető.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

16. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

a) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag;

b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag; vagy

c) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.

(2) A támberendezés létesítés nem támogatható, amennyiben azt részben vagy teljes mértékben használt anyagok felhasználásával kivitelezték.

(3) Az ültetvény beállottságának

a) a 6. § (4) bekezdése, és a 6. § (5) bekezdése szerinti megvalósítás első évében,

b) a 6. § (6) bekezdése szerinti megvalósítás esetén a megvalósítás évében

el kell érnie a 90%-ot.

(4) Az ültetvény beállottságának a 6. § (5) bekezdése szerinti megvalósítás második évében el kell érnie a 95%-ot.

(5) A régi ültetvény kivágási költségeihez nem nyújtható támogatás, amennyiben a régi ültetvény kivágását az egyéni terv benyújtása előtt végezték el.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

17. § (1) Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a kifizetési kérelmet a Kincstár részére kell benyújtani. A kifizetési kérelem benyújtási határideje 2020. június 15.

(2) A kifizetési kérelmeket az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan a borpiaci év április 1. és június 15. közötti időszakában lehet benyújtani.

(3) Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.

(4) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma;

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító száma.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támberendezéséről készített vázrajzot;

b) az 6. melléklet szerinti ültetvényleltárt;

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát;

d) ha az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;

e) a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a hegybíró által az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás előtti és kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét.

(6) A támberendezésről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, egymástól mért távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítésmódját.

(7) A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9) A 6. § (5) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(10) Adott borpiaci évben egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

9. A kifizetési kérelem elbírálása

18. § A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha

a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek;

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg;

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

d) a beállottság mértéke nem éri el a 6. § (4) bekezdése, valamint a 6. § (6) bekezdése szerinti esetekben a 90%-ot;

e) a beállottság mértéke a 6. § (5) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 95%-ot;

f) a kérelmező nem a 16. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel;

g) az ültetvény telepítésekor az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el;

h)16 az ültetvény nem minősül az 1. § i) pontja szerinti ültetvénynek;

i) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt helyrajzi számú területen található;

j) az ültetvényt nem érvényes vagy hatályos újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély alapján telepítették;

k) a tevékenységet az elfogadott egyéni tervben megjelölt időszakon túl valósították meg;

l) azt a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év után nyújtották be;

m) amennyiben a megvalósított támberendezés technológiailag nem megfelelő.

19. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján teljessé vált kifizetési kérelmek közötti sorrend a kifizetési kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(3) A kifizetési kérelem teljessé válásának időpontja

a) azon kifizetési kérelmek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, a kifizetési kérelem beérkezésének időpontja;

b) azon kifizetési kérelmek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja.

10. A támogatás kifizetése

20. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.

(2)17 Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete nem éri el a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényterületet kell alapul venni a ténylegesen kifizethető támogatás megállapításához. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete meghaladja a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Kincstár által a helyszíni ellenőrzés során mért adatok alapján kell megállapítani a ténylegesen kifizethető támogatást.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték.

(5)18 Ha az ültetvény nem felel meg az 1. § i) pontjában meghatározott követelményeknek, az adott műveletre támogatás nem fizethető ki.

(6)19 A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

21. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek kapcsán a kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

11. Jogkövetkezmények

22. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

(2)20 A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés p) pontja szerinti követelménynek. Ha a támogatást igénylő ennek nem tesz eleget, úgy az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(3) Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását.

(5) Ha a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(6) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik.

12. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23/A. §21 E rendeletnek az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (VI. 26.) AM rendelettel [a továbbiakban: 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését és 12. § (2) bekezdését a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/B. §23 E rendeletnek az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2018. (VII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet] megállapított 6. § (4), (4a), (5) és (7) bekezdését a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/C. §25 E rendeletnek az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2018. (VII. 27.) AM rendelettel megállapított a 9. § (4) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépésekor és az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2018. (X. 11.) AM rendelet hatálybalépésekor26 is folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12–16. cikke, valamint

c) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke.

1. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Elszámolható hektáronkénti költségátalányok

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

 

A szaporító-
anyag típusa

A szaporító-
anyag mennyisége

A szaporító-
anyag kategóriája

Elszámolható maximális költségek fajtaváltás esetén (EUR/ha)

Elszámolható maximális költségek áttelepítés esetén (EUR/ha)

Elszámolható maximális költségek a szőlőültetvény termesztés- technológiai módszereinek javítása esetén (EUR/ha)

2.

támberendezés bontása, elszállítása,

régi szőlőtőkék eltávolítása, elszállítása

790

3.

4.

talajelőkészítés

3 700

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

10 500

0

6.

standard

9 200

0

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

8 000

0

8.

standard

7 500

0

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

8 000

0

10.

standard

7 600

0

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

6 800

0

12.

standard

6 300

0

13.

támberendezés létesítés kevesebb mint
4000 tő/ha esetén

 

 

 

5 900

14.

támberendezés létesítés kevesebb mint
5000 tő/ha esetén

 

 

 

6 900

15.

támberendezés legalább 5000 tő/ha ültetvény esetén

 

 

 

8 200

16.

költségnövekmény, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 12% vagy az alatti

 

 

 

300

17.

költségnövekmény,
ha a támogatással
érintett terület átlagos lejtése 12% feletti

 

 

 

720

720

300

18.

a költségek csökkentése, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

 

 

 

1 900

0

19.

a termeléskiesésből fakadó költségek

 

 

 

2 400

2 400

2. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott ............................................................................................… (név) (születési hely, idő: ...............................................,
anyja születési neve: ......................................…….) mint a ........…………........................ helység .................... helyrajzi számú
terület

tulajdonosa/özvegyi joggal bíró jogosultja/haszonélvezeti joggal bíró jogosultja/
végrehajtási joggal bíró jogosultja/visszavásárlási joggal bíró jogosultja/
vételi joggal bíró jogosultja/használati joggal bíró jogosultja

hozzájárulok ahhoz, hogy ............................................................... (név) (születési hely, idő: ........................................, anyja születési neve: ..............................................), ..............................................................………………. (cím) alatti lakos (ügyfél-azonosító: .....................................), – aki a földterület használója – a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást és átállítást végrehajtsa, valamint a szerkezetátalakítási és átállítási támogatást igénybe vegye, valamint az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használhassa.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

        .....................................................
        aláírás

    Tanú 1.    Tanú 2.

    .....................................................    .....................................................
    (név)    (név)

    .....................................................    .....................................................
    (cím)    (cím)

    .....................................................    .....................................................
    (sz. ig. sz.)    (sz. ig. sz.)

    .....................................................    .....................................................
    (aláírás)    (aláírás)

3. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez27

    A.    A 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

 

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma

10

 

4.

a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

 

9

5.

b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

 

10

6.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

7.

A szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

 

8.

a) kiemelt fajta esetén

 

4

9.

b) nem kiemelt fajta esetén

 

1

10.

C. Integráció

11.

A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

2

2

12.

D. A kérelmező háttere

13.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott iskolai végzettségek valamelyikével

2

2

14.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

15.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

 

16.

a) legalább 344 pont

 

3

17.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

 

2,5

18.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

 

2

19.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

 

1

20.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

12

12

21.

Régió fejlesztési terv státusz

2

 

22.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

 

2

23.

b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található

 

1,5

24.

F. A beruházás egyéb jellemzői

25.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

26.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

 

27.

a) 20 és 30 hektár között van

 

2

28.

b) 20 hektár alatt van

 

3

29.

Összesen elérhető pontszám

40

 

    B.    A 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

 

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma

10

 

4.

a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

 

9

5.

b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

 

10

6.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

7.

Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

4

8.

C. Integráció

9.

A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

2

2

10.

D. A kérelmező háttere

11.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott iskolai végzettségek valamelyikével

2

2

12.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

13.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

 

14.

a) legalább 344 pont

 

3

15.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

 

2,5

16.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

 

2

17.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

 

1

18.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

12

12

19.

Régió fejlesztési terv státusz

2

 

20.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

 

2

21.

b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található

 

1,5

22.

F. A beruházás egyéb jellemzői

23.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

24.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

 

25.

a) 20 és 30 hektár között van

 

2

26.

b) 20 hektár alatt van

 

3

27.

Összesen elérhető pontszám

40

 

    C.    Az egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

 

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A szőlőültetvény jellemzői

3.

Az ültetvény kora legalább 15 év

5

5

4.

A termés minősége (az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben)

15

 

5.

a) legalább 20 MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/ha

 

15

6.

b) legalább 18 MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/ha

 

14

7.

B. A kérelmező háttere

8.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott iskolai végzettségek valamelyikével

1

1

9.

C. A beruházással érintett terület jellemzői

10.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

 

11.

a) legalább 344 pont

 

3

12.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

 

2,5

13.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

 

2

14.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

 

1

15.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

10

10

16.

Régió fejlesztési terv státusz

1

 

17.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

 

1

18.

b) a tevékenységgel érintett terület nemzeti turisztikai fejlesztési tervvel érintett területen található

 

0,5

19.

D. A beruházás egyéb jellemzői

20.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

 

21.

a) 20 és 30 hektár között van

 

2

22.

b) 20 hektár alatt van

 

3

23.

A támberendezés felújítással érintett terület 5 ha alatt van

2

2

24.

Összesen elérhető pontszám

40

 

4. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Szerkezetátalakítási terv

… oltalom alatt álló eredetmegjelölés/földrajzi jelzés

 

A

B

1.

Ajánlott szőlőfajták

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

2.

Művelésmód(ok)

 

Helység, dátum ...........................................................

................................................
elnök

5. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

 

A

B

C

1.

A földrajzi árujelző körülhatárolt termőterületének nagysága*

Földrajzi árujelző

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

2.

1000 ha alatt

Balaton-felvidék, Csopak, Debrői Hárslevelű, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Monor, Mór, Nagy-Somló, Pannonhalma, Pécs, Somló, Soltvadkert, Tihany

4 szőlőfajta

3.

1000 ha és a felett, de 5000 ha alatt

Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Neszmély, Sopron/Ödenburg, Szekszárd, Tolna, Villány, Zala

6 szőlőfajta

4.

5000 ha és a felett, de
10 000 ha alatt

Balaton, Balatonmelléki, Eger, Mátra, Pannon, Tokaj, Zemplén

8 szőlőfajta

5.

10 000 ha és a felett

Duna, Duna-Tisza közi, Dunántúl, Felső-Magyarország, Kunság

10 szőlőfajta

* a földrajzi árujelző termékleírásában körülhatárolt termőterületén belül a termékleírásban engedélyezett szőlőfajtákkal beültetett terület nagysága

6. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez28

Ültetvényleltár

Az ültetvény helye (település, hrsz.): ……………………………

Sortávolság: …… méter

Tőtávolság: …… méter

Művelésmód: ……………………………

Sorok száma

Tőállomány

A felhasznált szőlőfajta
neve***

Elültetett szaporítóanyag
db*

Pótolt szaporítóanyag
db**

Tőkehelyek száma
db***

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

* Az oszlop akkor töltendő, amikor az ültetési munka művelet elszámolása történik.

** Az oszlop akkor töltendő, amikor a két borpiaci éves végrehajtás esetén a támberendezés létesítés művelet vagy a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása, tevékenységelszámolása történik.

*** Az oszlop minden esetben töltendő!

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!