nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2018. (II. 5.) NFM rendelet
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
2018-02-11
2018-05-19
2
Jogszabály

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1–4. §1

5. §2

6–11. §3

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

12–14. §4

3. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

15–23. §5

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6–14. §, a 15–23. §, a 25. § és az 1–8. melléklet 2018. május 20-án lép hatályba.

25. §6

1–8. melléklet a 2/2018. (II. 5.) NFM rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!