nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2018. (V. 29.) MNB rendelet
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről
2019-01-02
2020-01-28
2
Jogszabály

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 9/A. §-a,

b) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 12/A. és 12/C. §-a,

c) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 116. §-a,

d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 380. és 381. §-a,

e) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 71. §-a,

f) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/K. § (9) és (10) bekezdése,

g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-a,

h) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 71. §-a,

i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 208. §-a,

j) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 162. §-a és

k) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 324–326. §-a és 436. §-a

alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett szervezetekre és személyekre (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett) terjed ki.

2. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 167. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet, személy kivételével – a felügyeleti díj kiszámítása és annak bevallása érdekében az MNB tv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, amelyet benyújt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységet (a továbbiakban: tevékenység) végez, vagy több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenység végzéséhez rendelkezik engedéllyel, akkor minden tevékenység után külön bevallást nyújt be, és törvény eltérő rendelkezése hiányában külön fizeti meg a felügyeleti díjat.

3. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását törvény eltérő rendelkezése hiányában az 1. melléklet II. pontjában előírt tartalommal és formában, a 2. mellékletben meghatározott kitöltési előírások szerint teljesíti.

4. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válásától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, időpont megjelölése hiányában a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az MNB általi nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a bevallást.

(2) A fióktelep a tevékenység megkezdésének napjától a tevékenység befejezésének az MNB-hez történő bejelentésében megjelölt időpontig teljesíti a bevallást.

(3) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett felügyeleti alapdíj bevallást készít, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik vagy ennek hiányában az MNB nyilvántartásában szerepel.

(4) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév közben történik, vagy az MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben kerül sor, a felügyeleti változó díj számítása a tevékenység időtartamára történik. A tevékenység időtartamának kiszámításánál egy negyedévet 90 naposnak kell tekinteni. A teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

(5) A teljes naptári évben végzett tevékenység esetén a felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360 napot vall be az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

(2) Átalakulás esetén a jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az átalakulás időpontjáig terheli bevallási kötelezettség. A jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását

a) elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeréből (ERA rendszer) letölthető, „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszeren (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül,

b) ha az MNB tv. 58. § (1) és (2) bekezdése erre lehetőséget biztosít, papír alapon

nyújtja be az MNB részére.

7. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett

a) a tárgyévre vonatkozó felügyeleti alapdíj számításáról szóló bevallást a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgynegyedévre vonatkozó változó díj számításáról szóló bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig

nyújtja be az MNB részére.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

(3) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj megfizetésekor az átutalási megbízás közlemény rovatában feltünteti az adószáma első 8 karakterét, illetve befektetési alap esetében az ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.

8. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és annak módosítását a bevallás benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. §1

1. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

I. Összefoglaló tábla

Sor- szám

Felügyeleti díj bevallására szolgáló tábla kódja

Felügyeleti díj bevallására szolgáló tábla megnevezése

Felügyeleti díj bevallására kötelezettek köre

Gyakoriság

1

HAD

Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

hitelintézet

éves

2

HVDN

Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

hitelintézet

negyedéves

3

HFAD

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkező (a továbbiakban: EGT-állambeli) hitelintézet fióktelepe

éves

4

HFVDN

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe

negyedéves

5

PVAD

Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is

éves

6

PVVDN

Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is

negyedéves

7

PVFAD

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

éves

8

PVFVDN

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

negyedéves

9

PFELDAD

Pénzfeldolgozó felügyeleti alapdíj számítása (éves)

pénzfeldolgozó

éves

10

BKAD

Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

bankképviselet

éves

11

PIAD

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe

éves

12

PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény

negyedéves

13

PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe

negyedéves

14

BVAD

Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

befektetési vállalkozás

éves

15

BVVDN

Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

befektetési vállalkozás

negyedéves

16

BVFAD

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe

éves

17

BVFVDN

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe

negyedéves

18

ASZAD

Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves)

árutőzsdei szolgáltató

éves

19

ALAPVDN

Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

befektetési alap

negyedéves

20

AKAD

Befektetési alapkezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)

befektetési alapkezelő és kockázati tőkealap kezelő

éves

21

AKVDN

Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

befektetési alapkezelő

negyedéves

22

AKFAD

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelep felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe

éves

23

AKFVDN

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe

negyedéves

24

SZPAD

Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe

éves

25

SZPVDN

EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe

negyedéves

26

TOZSDEAD

Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe

éves

27

TOZSDEVDN

Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe

negyedéves

28

KETAD

Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe

éves

29

KETVDN

Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe

negyedéves

30

KSZFAD

Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

központi szerződő fél, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i
648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett, az Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe

éves

31

KSZFVDN

Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

központi szerződő fél

negyedéves

32

TESZAD

Tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete

éves

33

BIZTAD

Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti alapdíj számítása (éves)

részvénytársaságként és szövetkezetként működő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosító egyesület

éves

34

BIZTVDN

Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

részvénytársaságként, szövetkezetként, egyesületként működő biztosító, a kisbiztosító-egyesület kivételével

negyedéves

35

BIZTFAD

Harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EGT-államon kívüli külföldi (a továbbiakban: harmadik országbeli) biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

éves

36

BIZTFVDN

EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe

negyedéves

37

BPEAD

Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

biztosításközvetítő többes ügynök, alkusz,

EGT-állambeli többes ügynök és alkusz magyarországi fióktelepe

éves

38

73MNYAD

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

magánnyugdíjpénztár

éves

39

71MNYVDN

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

magánnyugdíjpénztár

negyedéves

40

73ONYAD

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

önkéntes nyugdíjpénztár

éves

41

71ONYVDN

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

önkéntes nyugdíjpénztár

negyedéves

42

73ESPAD

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

egészségpénztár,

önsegélyező pénztár,

egészség- és önsegélyező pénztár

éves

43

71ESPVDN

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

egészségpénztár,

önsegélyező pénztár,

egészség- és önsegélyező pénztár

negyedéves

44

77FNYIAD

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves)

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

éves

45

76FNYIVDN

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti díj változó része (negyedéves)

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

negyedéves

46

KOZRAD

Közraktár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

közraktár

éves

II. A felügyeleti díj bevallására szolgáló egyes táblák

1.

HAD
Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

HAD1

Előírt alapdíj

 

 

2.

HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

z

001

HVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

HVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
tőkekövetelmény

 

 

003

HVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke

 

 

004

HVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen

 

 

005

HVDN031

Tárgynegyedévre számított változó díj – tőkekövetelmény után

 

 

006

HVDN032

Tárgynegyedévre számított változó díj – kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

007

HVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

008

HVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

009

HVDN061

Előző évi változó díj alapja –
tőkekövetelmény után –
auditált adatok alapján

 

 

010

HVDN062

Előző évi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

011

HVDN07

Előző évre számított változó díj –
auditált adatok alapján
(HVDN071 + HVDN072)

 

 

012

HVDN071

Előző évre számított változó díj –
tőkekövetelmény után –
auditált adatok alapján

 

 

013

HVDN072

Előző évre számított változó díj –
kezelt portfólió piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

014

HVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

015

HVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (HVDN08 – HVDN07)

 

 

3.

HFAD
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

HFAD1

Előírt alapdíj

 

 

4.

HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

HFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

HFVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

HFVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke

 

 

004

HFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen

 

 

005

HFVDN031

Tárgynegyedévre számított
változó díj – mérlegfőösszeg után

 

 

006

HFVDN032

Tárgynegyedévre számított változó díj – kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

007

HFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

008

HFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

009

HFVDN061

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

010

HFVDN062

Előző évi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

011

HFVDN07

Előző évre számított változó díj –
auditált adatok alapján
(HFVDN071 + HFVDN072)

 

 

012

HFVDN071

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

013

HFVDN072

Előző évre számított változó díj –
kezelt portfólió piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

014

HFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

015

HFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (HFVDN08 – HFVDN07)

 

 

5.

PVAD
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PVAD1

Előírt alapdíj

 

 

6.

PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PVVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PVVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

PVVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

PVVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PVVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PVVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

PVVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

PVVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

PVVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (PVVDN08 – PVVDN07)

 

 

7.

PVFAD
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PVFAD1

Előírt alapdíj

 

 

8.

PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PVFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PVFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

PVFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

PVFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PVFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PVFVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

PVFVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

PVFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

PVFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (PVFVDN08 – PVFVDN07)

 

 

9.

PFELDAD
Pénzfeldolgozó felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PFELDAD1

Előírt alapdíj

 

 

10.

BKAD
Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BKAD1

Előírt alapdíj

 

 

11.

PIAD
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PIAD1

Előírt alapdíj

 

 

12.

PIVDN
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PIVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PIVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
tőkekövetelmény

 

 

003

PIVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – tőkekövetelmény után

 

 

004

PIVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PIVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PIVDN06

Előző évi változó díj alapja –
tőkekövetelmény után –
auditált adatok alapján

 

 

007

PIVDN07

Előző évre számított változó díj –
tőkekövetelmény után –
auditált adatok alapján

 

 

008

PIVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

PIVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (PIVDN08 – PIVDN07)

 

 

13.

PIFVDN
EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

PIFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PIFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

PIFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

PIFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PIFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PIFVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

PIFVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

PIFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

PIFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (PIFVDN08 – PIFVDN07)

 

 

14.

BVAD
Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BVAD1

Előírt alapdíj

 

 

15.

BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BVVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

BVVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
tőkekövetelmény

 

 

003

BVVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke

 

 

004

BVVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen

 

 

005

BVVDN031

Tárgynegyedévre számított változó díj – tőkekövetelmény után

 

 

006

BVVDN032

Tárgynegyedévre számított változó díj – kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

007

BVVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

008

BVVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

009

BVVDN061

Előző évi változó díj alapja –
tőkekövetelmény után

 

 

010

BVVDN062

Előző évi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

011

BVVDN07

Előző évre számított változó díj
(BVVDN071 + BVVDN072)

 

 

012

BVVDN071

Előző évre számított változó díj –
tőkekövetelmény után

 

 

013

BVVDN072

Előző évre számított változó díj –
kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

014

BVVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

015

BVVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (BVVDN08 – BVVDN07)

 

 

16.

BVFAD
EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BVFAD1

Előírt alapdíj

 

 

17.

BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

z

001

BVFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

BVFVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

BVFVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke

 

 

004

BVFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen

 

 

005

BVFVDN031

Tárgynegyedévre számított változó díj – mérlegfőösszeg után

 

 

006

BVFVDN032

Tárgynegyedévre számított
változó díj – kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

007

BVFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

008

BVFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

009

BVFVDN061

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg – auditált adat

 

 

010

BVFVDN062

Előző évi változó díj alapja –
kezelt portfólió piaci értéke

 

 

011

BVFVDN07

Előző évre számított változó díj –
auditált adatok alapján
(BVFVDN071 + BVFVDN072)

 

 

012

BVFVDN071

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

013

BVFVDN072

Előző évre számított változó díj –
kezelt portfólió piaci értéke után

 

 

014

BVFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

015

BVFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (BVFVDN08 – BVFVDN07)

 

 

18.

ASZAD
Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

z

001

ASZAD1

Előírt alapdíj

 

 

19.

ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Alap ISIN kódja

Mód

1

2

3

a

b

z

001

ALAPVDN000001

Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve

 

 

 

 

 

 

Tárgynegyedévi változó díj

 

002

ALAPVDN001

Alap neve

 

 

 

003

ALAPVDN00101

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

 

004

ALAPVDN00102

Tárgynegyedévi változó díj alapja
(nettó eszközérték)

 

 

 

005

ALAPVDN00103

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

006

ALAPVDN00104

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra
vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

007

ALAPVDN00105

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

 

008

ALAPVDN00106

Előző évi változó díj alapja –
nettó eszközérték

 

 

 

009

ALAPVDN00107

Előző évre számított változó díj

 

 

 

010

ALAPVDN00108

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

 

011

ALAPVDN00109

Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107)

 

 

 

012

ALAPVDN00110

Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)

 

 

 

013

ALAPVDN001101

Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

 

 

 

014

ALAPVDN001102

Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

 

 

 

015

ALAPVDN00111

Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány –)
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

Tárgynegyedévi változó díj

 

016

ALAPVDN999

Alap neve

 

 

 

017

ALAPVDN99901

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

 

018

ALAPVDN99902

Tárgynegyedévi változó díj alapja
(nettó eszközérték)

 

 

 

019

ALAPVDN99903

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

020

ALAPVDN99904

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra
vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

021

ALAPVDN99905

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

 

022

ALAPVDN99906

Előző évi változó díj alapja –
nettó eszközérték

 

 

 

023

ALAPVDN99907

Előző évre számított változó díj

 

 

 

024

ALAPVDN99908

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

 

025

ALAPVDN99909

Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107)

 

 

 

026

ALAPVDN99910

Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)

 

 

 

027

ALAPVDN999101

Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

 

 

 

028

ALAPVDN999102

Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

 

 

 

029

ALAPVDN99911

Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány –)
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)

 

 

 

20.

AKAD
Befektetési alapkezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

AKAD1

Előírt alapdíj

 

 

21.

AKVDN
Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

z

001

AKVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

AKVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

 

 

003

AKVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

004

AKVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

AKVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

AKVDN06

Előző évi változó díj alapja –
portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

 

 

007

AKVDN07

Előző évre számított változó díj

 

 

008

AKVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

AKVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 – AKVDN07)

 

 

22.

AKFAD
EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelep felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

z

001

AKFAD1

Előírt alapdíj

 

 

23.

AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Tárgynegyedévi érték

Mód

1

2

a

z

001

AKFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

AKFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)

 

 

003

AKFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen

 

 

004

AKFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

AKFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

AKFVDN06

Előző évi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértéke)

 

 

007

AKFVDN07

Előző évre számított változó díj

 

 

008

AKFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

AKFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 – AKFVDN07)

 

 

24.

SZPAD
Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

SZPAD1

Előírt alapdíj

 

 

25.

SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

SZPVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

SZPVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

SZPVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

SZPVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

SZPVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

SZPVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

SZPVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

SZPVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

SZPVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (SZPVDN08 – SZPVDN07)

 

 

26.

TOZSDEAD
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

TOZSDEAD1

Előírt alapdíj

 

 

27.

TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

TOZSDEVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

TOZSDEVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

TOZSDEVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

TOZSDEVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen)

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

TOZSDEVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

TOZSDEVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

TOZSDEVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

TOZSDEVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

TOZSDEVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(TOZSDEVDN08 – TOZSDEVDN07)

 

 

28.

KETAD
Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

KETAD1

Előírt alapdíj

 

 

29.

KETVDN
Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

KETVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

KETVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

KETVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

KETVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

KETVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

KETVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

KETVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

KETVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

KETVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (KETVDN08 – KETVDN07)

 

 

30.

KSZFAD
Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

KSZFAD1

Előírt alapdíj

 

 

31.

KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

KSZFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

KSZFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg

 

 

003

KSZFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

KSZFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

KSZFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

KSZFVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

KSZFVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

KSZFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

KSZFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(KSZFVDN08 – KSZFVDN07)

 

 

32.

TESZAD
Tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

TESZAD1

Előírt alapdíj

 

 

33.

BIZTAD
Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BIZTAD1

Előírt alapdíj

 

 

34.

BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

z

001

BIZTVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

BIZTVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja (minimális szavatolótőke-
szükséglet)

 

 

003

BIZTVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja (biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti értéke)

 

 

004

BIZTVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
(BIZTVDN031 + BIZTVDN032)

 

 

005

BIZTVDN031

Tárgynegyedévre számított változó díj – tőkeszükséglet után

 

 

006

BIZTVDN032

Tárgynegyedévre számított
változó díj – biztosítástechnikai tartalékok után

 

 

007

BIZTVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

008

BIZTVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

009

BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja –
minimális szavatolótőke-szükséglet után – auditált adatok alapján

 

 

010

BIZTVDN062

Előző évi változó díj alapja –
biztosítástechnikai tartalékok után –
auditált adatok alapján

 

 

011

BIZTVDN07

Előző évre számított változó díj –
auditált adatok alapján
(BIZTVDN071 + BIZTVDN072)

 

 

012

BIZTVDN071

Előző évre számított változó díj –
minimális szavatolótőke-szükséglet után – auditált adatok alapján

 

 

013

BIZTVDN072

Előző évre számított változó díj –
biztosítástechnikai tartalékok után –
auditált adatok alapján

 

 

014

BIZTVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

015

BIZTVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(BIZTVDN08 – BIZTVDN07)

 

 

35.

BIZTFAD
Harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BIZTFAD1

Előírt alapdíj

 

 

36.

BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BIZTFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

BIZTFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg)

 

 

003

BIZTFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után

 

 

004

BIZTFVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

BIZTFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

BIZTFVDN06

Előző évi változó díj alapja –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

007

BIZTFVDN07

Előző évre számított változó díj –
mérlegfőösszeg után –
auditált adatok alapján

 

 

008

BIZTFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

BIZTFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(BIZTFVDN08 – BIZTFVDN07)

 

 

37.

BPEAD
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

BPEAD1

Előírt alapdíj

 

 

38.

73MNYAD
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

73MNYAD1

Előírt alapdíj

 

 

39.

71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

71MNYVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

71MNYVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke

 

 

003

71MNYVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után

 

 

004

71MNYVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

71MNYVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

71MNYVDN06

Előző évi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

007

71MNYVDN07

Előző évre számított változó díj –
vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

008

71MNYVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

71MNYVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(71MNYVDN08 – 71MNYVDN07)

 

 

40.

73ONYAD
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

73ONYAD1

Előírt alapdíj

 

 

41.

71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

71ONYVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

71ONYVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke

 

 

003

71ONYVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után

 

 

004

71ONYVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

71ONYVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

71ONYVDN06

Előző évi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

007

71ONYVDN07

Előző évre számított változó díj –
vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

008

71ONYVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

71ONYVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(71ONYVDN08 – 71ONYVDN07)

 

 

42.

73ESPAD
Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

73ESPAD1

Előírt alapdíj

 

 

43.

71ESPVDN
Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Érték

Mód

1

2

a

b

001

71ESPVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

71ESPVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja –
vagyon könyv szerinti értéke

 

 

003

71ESPVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon könyv szerinti értéke után

 

 

004

71ESPVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

71ESPVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

71ESPVDN06

Előző évi változó díj alapja –
vagyon könyv szerinti értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

007

71ESPVDN07

Előző évre számított változó díj –
vagyon könyv szerinti értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

008

71ESPVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

71ESPVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(71ESPVDN08 – 71ESPVDN07)

 

 

44.

77FNYIAD
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

77FNYIAD1

Előírt alapdíj

 

 

45.

76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti díj változó része (negyedéves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

 

Tárgynegyedévi érték

Mód

1

2

a

z

001

76FNYIVDN01

Tárgynegyedév működési napjainak száma (nap)

 

 

002

76FNYIVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke)

 

 

003

76FNYIVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen (vagyon piaci értéke alapján)

 

 

004

76FNYIVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

76FNYIVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

76FNYIVDN06

Előző évi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

007

76FNYIVDN07

Előző évre számított változó díj –
a vagyon piaci értéke után –
auditált adatok alapján

 

 

008

76FNYIVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

 

009

76FNYIVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója
(76FNYIVDN08 – 76FNYIVDN07)

 

 

46.

KOZRAD
Közraktár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

KOZRAD1

Előírt alapdíj

 

 

2. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

A FELÜGYELETI DÍJ BEVALLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TÁBLÁK KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSAI

I. Általános kitöltési előírások

    1.    Az adatokat ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.

    2.    Elektronikus bevallás esetén a módosított bevallásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

    3.    A felügyeleti alapdíj bevallására szolgáló táblákban az előírt alapdíj sorban az e rendelet 1. §-ában hivatkozott jogszabályokban meghatározott alapdíjat kell szerepeltetni.

    4.    A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban az e rendelet 4. § (4) bekezdése szerint meghatározott, az előző évi működés napjainak száma sorba e rendelet 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell megadni.

II. Részletes kitöltési előírások

    1.    Pénzpiac

1.1.    Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet)

1.1.1.    A hitelintézet által fizetendő alapdíj és változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (9) és (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.

1.1.2.    HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A HVDN021 soron kell feltüntetni az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró állományát.

    A HVDN022 soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (napi értékek összege / működési napok száma).

    HVDN03 = HVDN031 + HVDN032

    A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét.

    A HVDN032 soron a HVDN022 soron kimutatott portfólió eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell megadni.

    A HVDN04 sorban a tárgyévben a HVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HVDN05–HVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban a kezelt portfólió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni.

    HVDN07 = HVDN071 + HVDN072

    A HVDN071 soron az előző évre, a HVDN061 soron kimutatott tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni.

    A HVDN072 soron az előző évre, a HVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni.

    HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

    HVDN09 = HVDN08 – HVDN07

1.2.    EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

1.2.1.    Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.

1.2.2.    HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni.

    A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni.

    HFVDN03 = HFVDN031 + HFVDN032

    A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét.

    A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni.

    A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05–HFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

    A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni.

    HFVDN07 = HFVDN071 + HFVDN072

    A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni.

    A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni.

    HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

    HFVDN09 = FVDN08 – HFVDN07

1.3.    Pénzügyi vállalkozás

1.3.1.    A pénzügyi vállalkozás – ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is – által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.

1.3.2.    PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni.

    A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni.

    A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05–PVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

    A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

    A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni.

    PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

    PVVDN09 = PVVDN08 – PVVDN07

1.4.    EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

1.4.1.    Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.

1.4.2.    PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A tábla kitöltése megegyezik a PVVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

1.5.    Pénzfeldolgozó

    A pénzfeldolgozási tevékenységet kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként végző, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.6.    Bankképviselet

    A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.7.    Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe

1.7.1.    A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fsztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

1.7.2.    PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A PIVDN02 soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget megadni.

    A PIVDN03 soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni.

    A PIVDN04 sorban a tárgyévben a PIVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIVDN05–PIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni.

    A PIVDN07 sorban az előző évre, a PIVDN06 soron jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni.

    PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

    PIVDN09 = PIVDN08 – PIVDN07

1.7.3.    PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét.

    A PIFVDN03 sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni.

    A PIFVDN04 sorban a tárgyévben a PIFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIFVDN05–PIFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

    A PIFVDN07 soron az előző évre, a PIFVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni.

    A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

    PIFVDN09 = PIFVDN08 – PIFVDN07

    2.    Tőkepiac

2.1.    Befektetési vállalkozás

2.1.1.    A befektetési vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. §-a alapján kell meghatározni.

2.1.2.    BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

    A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege / működési napok száma).

    BVVDN03 = BVVDN031 + BVVDN032

    A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét.

    A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.

    A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05–BVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni.

    A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni.

    BVVDN07 = BVVDN071 + BVVDN072

    A BVVDN071 soron az előző évre auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni.

    A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni.

    A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

    BVVDN09 = BVVDN08 – BVVDN07

2.2.    EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

2.2.1.    Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. §-a alapján kell meghatározni.

2.2.2.    BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

    A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege / működési napok száma).

    BVFVDN03 = BVFVDN031 + BVFVDN032

    A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét.

    A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő, kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.

    A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05–BVFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni.

    A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni.

    BVFVDN07 = BVFVDN071 + BVFVDN07

    A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni.

    A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni.

    A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

    BVFVDN09 = BVFVDN08 – BVFVDN07

2.3.    Árutőzsdei szolgáltató

    Az árutőzsdei szolgáltató által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni. Az árutőzsdei szolgáltató nem fizet változó díjat.

2.4.    Befektetési alap

2.4.1.    A befektetési alap nem fizet alapdíjat.

    A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.4.2.    ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, ahol xxx három számjegyet jelöl.

    Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap forintra átszámított nettó eszközértékének negyedéves átlagát kell szerepeltetni.

    Az ALAPVDN00103 soron az ALAPVDN00102 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.

    Az ALAPVDN00104 sort üresen kell hagyni.

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó ALAPVDN00105–ALAPVDN00111 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    Az ALAPVDN00106 soron az alap forintra átszámított nettó eszközértékének éves átlagát kell jelenteni.

    Az ALAPVDN00107 soron az ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díjat kell szerepeltetni.

    Az ALAPVDN00108 soron az előző évben kiszámított és negyedévente az ALAPVDN00103 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

    ALAPVDN00109 = ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107

    Az ALAPVDN00110, ALAPVDN001101, ALAPVDN001102, ALAPVDN00111 sorokat üresen kell hagyni.

2.5.    Befektetési alapkezelő

2.5.1.    A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. §-a alapján kell meghatározni.

2.5.2.    AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    Az AKVDN02 soron a kezelt portfólió nettó eszközértékének tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege / működési napok száma).

    Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.

    Az AKVDN04 sorban a tárgyévben az AKVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó AKVDN05–AKVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    Az AKVDN06 sorban a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértékét kell szerepeltetni.

    Az AKVDN07 sorban az AKVDN06 sorban jelentett kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke alapján számított változó díjat kell jelenteni.

    Az AKVDN08 sorban az előző évben kiszámított és negyedévente az AKVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell szerepeltetni.

    AKVDN09 = AKVDN08 – AKVDN07

2.6.    EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe

2.6.1.    Az EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. §-a alapján kell meghatározni.

2.6.2.    AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A tábla kitöltése megegyezik az AKVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

2.7.    Szabályozott piac, valamint az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe

2.7.1.    A szabályozott piac, az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.

    A szabályozott piac nem fizet változó díjat.

    Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.7.2.    SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

    Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05–SZPDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    SZPVDN09 = SZPVDN08 – SZPVDN07

2.8.    Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe

2.8.1.    A tőzsde, valamint az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.8.2.    TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-államibeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

    A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05–TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    TOZSDVDN09 = TOZSDEVDN08 – TOZSDEVDN07

2.9.    Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe

2.9.1.    A központi értéktár, valamint az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.

2.9.2.    KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

    A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05–KETVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    KETVDN09 = KETVDN08 – KETVDN07

2.10.    Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe

2.10.1.    A központi szerződő fél, valamint a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett, Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján, a központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.10.2.    KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A KSZFVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

    A KSZFVDN03 sorban kell megadni a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    A KSZFVDN04 sorban a tárgyévben a KSZFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KSZFVDN05–KSZFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A KSZFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    KSZFVDN09 = KSZFVDN08 – KSZFVDN07

2.11.    Tőkepiac egyéb szereplői

    A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.

    A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete nem fizet változó díjat.

    3.    Biztosítási piac

3.1.    Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület

3.1.1.    A biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság, biztosító és viszontbiztosító szövetkezet, biztosító egyesület által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. §-a alapján kell meghatározni. A Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület nem fizet változó díjat.

3.1.2.    BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A BIZTVDN021 sorban a negyedévben jelentett minimális szavatolótőke-szükségletet kell szerepeltetni.

    A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti értékét.

    BIZTVDN03 = BIZTVDN031 + BIZTVDN032

    A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.

    A BIZTVDN032 soron a BIZTVDN021 sorban kimutatott biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni.

    A BIZTVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTVDN05–BIZTVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A BIZTVDN061 sorban a minimális szavatolótőke-szükséglet auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

    A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

    BIZTVDN07 = BIZTVDN071 + BIZTVDN072

    A BIZTVDN071 sorban a BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni.

    A BIZTVDN072 soron a BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni.

    A BIZTVDN08 soron az előző évre számított és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell jelenteni.

    BIZTVDN09 = BIZTVDN08 – BIZTVDN07

3.2.    EGT-állambeli biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

3.2.1.    Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. §-a alapján kell meghatározni.

3.2.2.    BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

    A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05–BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

    BIZTFVDN09 = BIZTFVDN08 – BIZTFVDN07

3.3.    A biztosítási piac egyéb szereplői

    A biztosítási többes ügynök és az alkusz, valamint az EGT-állambeli többes ügynöki és alkuszi tevékenységet végző biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 436. §-a alapján kell meghatározni; ezen személyek, illetve szervezetek változó díjat nem fizetnek.

    4.    Pénztári piac

4.1.    Magánnyugdíjpénztár

4.1.1.    A magánnyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Mpt. 116. §-a alapján kell meghatározni.

4.1.2.    71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

    A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.

    A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05–71MNYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

    A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.

    A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

    71MNYVDN09 = 71MNYVDN08 – 71MNYVDN07

4.2.    Önkéntes nyugdíjpénztár

4.2.1.    Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.2.2.    71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A 71ONYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

    A 71ONYVDN03 soron a 71ONYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.

    A 71ONYVDN04 sorban a tárgyévben a 71ONYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ONYVDN05–71ONYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

    A 71ONYVDN07 soron a 71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.

    A 71ONYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ONYVVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

    71ONYVDN09 = 71ONYVDN08 – 71ONYVDN07

4.3.    Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár

4.3.1.    Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.3.2.    71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A 71ESPVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi könyv szerinti értékét kell jelenteni.

    A 71ESPVDN03 sorban a 71ESPVDN02 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni.

    A 71ESPVDN04 sorban a tárgyévben a 71ESPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ESPVDN05–71ESPVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

    A 71ESPVDN07sorban a 71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.

    A 71ESPVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ESPVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

    71ESPVDN09 = 71ESPVDN08 – 71ESPVDN07

4.4.    Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

4.4.1.    A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fnytv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

4.4.2.    76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

    A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékét kell jelenteni.

    A 76FNYIVDN03 sorban a 76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni.

    A 76FNYIVDN04 sorban a tárgyévben a 76FNYIDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

    Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 76FNYIVDN05 – 76FNYIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

    A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok szerinti piaci értékét.

    A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.

    A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

    76FNYIVDN09 = 76FNYIVDN08 – 76FNYIVDN07

    5.    Közraktár

A Krtv. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár által az MNB részére fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krtv. 12/A. § (4) és (6) bekezdése, valamint 12/C. §-a alapján kell meghatározni.

3. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj megfizetésekor feltüntetendő pénzforráskódok

 

Pénzforráskód

Jelentése

1

ALAP

befektetési alap

2

ALAPKEZ

befektetési alapkezelő

3

ALKUSZ

független biztosításközvetítő (alkusz)

4

ARUT_SZOL

árutőzsdei szolgáltató

5

ARUTOZSDE

árutőzsde

6

BANK

bank, szakosított hitelintézet

7

BANK_KEPV

bank képviselet

8

BEF_SZOLG

befektetési szolgáltató

9

BEF_VALL

befektetési vállalkozás

10

BEV_FK

EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

11

BEV_FKK

harmadik országbeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

12

BIZT_EGYE

biztosító, viszontbiztosító egyesület

13

BIZT_FIOK

külföldi biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

14

BIZT_FKFK

EGT-állambeli független biztosításközvetítő (alkusz), biztosításközvetítő többes ügynök magyarországi fióktelepe

15

BIZT_SZOV

biztosító, viszontbiztosító szövetkezet

16

BIZT_TARS

biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság

17

BIZT_TOBB

biztosításközvetítő többes ügynök

18

ELSZHAZ

elszámolóház

19

EP_UGYNOK

tőkepiaci függő ügynök

20

ERTEKTOZS

értéktőzsde

21

FIOK

EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

22

FIOK_K

harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

23

FKÖZVETÍT

pénzpiaci alkusz

24

FOGL_NYSZ

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

25

HITSZOV

hitelszövetkezet

26

HOLDING

pénzügyi holding társaság

27

KOCK_ALAP

kockázati tőkealap

28

KOZRAKTAR

közraktár

29

KSZF

központi szerződő fél

30

MAG_NYUG

magánnyugdíjpénztár

31

ONK_EGESZ

önkéntes egészségpénztár

32

ONK_NYUG

önkéntes nyugdíjpénztár

33

ONK_ONS

önkéntes önsegélyező pénztár

34

ONK_EÖP

önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár

35

P_TÖBBES

pénzpiaci többes ügynök

36

PENZFELD

pénzfeldolgozó

37

PENZFFIOK

pénzforgalmi intézmény fióktelepe

38

PENZFORG

pénzforgalmi intézmény

39

PU_VALL

pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is

40

PUV_FIOK

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

41

PUV_FIOKK

harmadik országbeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

42

SZABPIAC

szabályozott piac

43

SZARM

származékos piac

44

TAKSZOV

takarékszövetkezet

45

TÖBB_KÖZV

többes kiemelt közvetítő

46

EPENZKIBOCS

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

47

EPENZKIBOCS_FT

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!