nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás
a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2018-07-03
2018-10-08
1
Jogszabály

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2018. július 3-án 23 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Miniszterelnökség jogállása, alapadatai és tevékenysége

1. § (1) A Miniszterelnökség alapadatai a következők:

1. elnevezése: Miniszterelnökség;

2. rövidített elnevezése: Miniszterelnökség;

3. elnevezése angol nyelven: Prime Minister's Office;

4. elnevezése német nyelven: Amt des Ministerpräsidenten;

5. elnevezése francia nyelven: Office du Premier Ministre;

6. alapításáról rendelkező jogszabály: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény; minisztériumi jogállását megállapította a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény;

7. hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte és száma: 2017. január 4., GF/JSZF/1130/2/2016;

8. vezetője (a fejezetet irányító szerv vezetője): a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter);

9. irányító szerve: a miniszterelnök;

10. alapítója: az Országgyűlés;

11. az alapítás időpontja: 2010. május 29.;

12. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4;

13. telephelye:

a) 1051 Budapest, Arany János utca 25.,

b) 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.,

c) 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.,

d) 1054 Budapest, Báthory utca 12.,

e) 1055 Budapest, Bihari János utca 5.,

f) 1062 Budapest, Bajza utca 32.,

g) 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.,

h) 1055 Budapest, Alkotmány utca 25.,

i) 1055 Budapest, Széchenyi utca 14.,

j) 1055 Budapest, Nádor utca 31.,

k) 1054 Budapest, Báthory u. 10.,

14. postacíme: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.;

15. postafiók címe: 1357 Budapest, Pf. 6.;

16. adószáma: 15775292-2-41;

17. közösségi adószáma: HU15775292-2-41;

18. általános forgalmi adóalanyiságának ténye: alanya az általános forgalmi adónak;

19. TB száma: 0193483513;

20. számlavezetője: a Magyar Államkincstár;

21. kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00294889-00000000;

22. központi telefonszáma: +36-1-795-5000;

23. KSH száma: 15775292-8411-311-01;

24. PIR törzsszáma: 775290;

25. államháztartási szakágazati besorolása:

a) alaptevékenysége: a Miniszterelnökség a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum) meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el,

b) kormányzati funkció szerinti besorolás:

ba) 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység,

bb) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés,

bc) 011310 Külügyek igazgatása,

c) államháztartási szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok tevékenysége;

26. a Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

(2) A Miniszterelnökség alapfeladatai ellátásának forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezete és XIX. Uniós fejlesztések fejezete.

2. § A Miniszterelnökség alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint a Statútum határozza meg.

2. A Miniszterelnökség szervezete

3. § (1) A Miniszterelnökségen

a) a miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes),

b) a miniszter,

c) tárca nélküli miniszter,

d) államtitkár,

e) közigazgatási államtitkár,

f) helyettes államtitkár,

g) kormánybiztos,

h) miniszterelnöki biztos,

i) miniszterelnöki megbízott,

j) miniszteri biztos

működik.

(2) A Miniszterelnökség önálló és nem önálló szervezeti egységeire vonatkozó általános rendelkezéseket a VII. Fejezet tartalmazza.

(3) A Miniszterelnökség szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

(4) A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(5) A Miniszterelnökség önálló és nem önálló szervezeti egységeinek felsorolását a 3. függelék tartalmazza.

(6) A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, kormánybiztos megnevezését, továbbá azon gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, kormánybiztos jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy megállapodás alapján tulajdonosi jogot gyakorol, a 4. függelék határozza meg. A 4. függelékben foglalt „I. Költségvetési szervek” megjelölésű táblázatban kijelölt állami vezető a költségvetési szervek vezetői tekintetében gyakorolja a szabadság kiadására, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetők tekintetében a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó munkáltatói jogokat is.

(7) A kormány-főtanácsadói, kormánytanácsadói, a politikai főtanácsadói és politikai tanácsadói munkakörök, valamint a szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címmel rendelkezők számának meghatározásáról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló rendelkezéseket az 5. függelék tartalmazza.

(8) A Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság által segített miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak és kormánybiztosok felsorolását a 6. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A MINISZTERELNÖKSÉG VEZETÉSE

3. A miniszterelnök-helyettes

4. § (1) A miniszterelnök-helyettes a Statútum I. Fejezetében foglaltak szerinti felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt, és felelős a Statútum 31. és 32. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.

(2) A miniszterelnök-helyettes ellátja az állami kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseiből eredő feladatait, és gondoskodik - a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő Miniszterelnöki Titkársági Főosztályon működő szervezeti egység útján - a Kitüntetési Bizottság, illetve a Kossuth- és Széchenyi-díj titkársági feladatainak ellátásáról.

(3) A miniszterelnök-helyettes ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseiből eredő feladatokat.

(4) A miniszterelnök-helyettes irányítja

a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és

b) az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár

tevékenységét.

(5) A miniszterelnök-helyettes helyettesítése a Statútum 154. § a) pontja szerint történik.

5. § (1) A miniszterelnök-helyettes munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A miniszterelnök-helyettes közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

4. A miniszter

6. § (1) A miniszter

a) meghatározza a Miniszterelnökség szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, valamint kiadja a Miniszterelnökség működéséhez szükséges utasításokat,

b) meghatározza és jóváhagyja a Miniszterelnökség munkatervét és az egyes ágazatok célkitűzéseit,

c) jóváhagyja a Miniszterelnökség éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,

d) jogszabályban meghatározott körben előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi a köztársasági elnöki határozatot,

e) a kormányzati tevékenység összehangolása érdekében miniszteri szintű megbeszélést kezdeményez és végez,

f) ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz,

g) gondoskodik a miniszterelnök által meghatározott feladatok ellátásáról, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki,

h) közreműködik a miniszterelnök döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában.

(2) A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt

a) a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram megvalósítására és

b) a világörökségi törvényből adódó feladatok ellátására

a XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló források felhasználásáról.

(3) A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében szereplő

a) Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása felhívás és

b) Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás

szakmai megvalósításával összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, ideértve különösen az irányítása alá tartozó támogatást igénylő szervezet szakmai irányítását.

(4) A miniszter közvetlenül irányítja

a) a közigazgatási államtitkár,

b) a parlamenti és stratégiai államtitkár,

c) a közszolgálatért felelős államtitkár,

d) az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár,

e) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár,

f) a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár és

g) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtikár

tevékenységét.

(5) A minisztert akadályoztatása esetén - a Ksztv. 37. §-ában meghatározottaknak megfelelően - a miniszter utasításai szerint eljárva, a parlamenti és stratégiai államtitkár helyettesíti.

(6) A parlamenti és stratégiai államtitkár jogosult a miniszterhelyettes cím használatára.

(7) A miniszter helyettesítését a parlamenti és stratégiai államtitkár akadályoztatása esetén - a Ksztv. 37. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott hatáskör kivételével - a miniszter által esetileg kijelölt államtitkár látja el.

7. § (1) A miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

(3) A miniszter közvetlenül irányítja a Koordinációs és Elemzési Főosztály vezetője tevékenységét.

5. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

8. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Statútum 151. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:

a) közreműködik a kapacitás-fenntartáshoz kapcsolódó teljes engedélyezési folyamatban, és biztosítja a kormányzati koordinációt az érintett hatóságok között, valamint az érintett hatóságok és a Paks II. Projekttársaság (a továbbiakban: Projekttársaság) között,

b) kapcsolatot tart a kapacitás-fenntartást érintően a nemzetközi szervezetekkel, továbbá képviseli a Paks II. Projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos kormányzati álláspontot a bilaterális és multilaterális tárgyalásokon,

c) ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó megvalósulási megállapodások végrehajtásának szakmai irányítását és koordinációját,

d) kialakítja és jóváhagyja az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalások mandátumát, különös tekintettel azok műszaki, üzleti és jogi kérdéseire,

e) szükség esetén részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű műszaki tárgyalásokon, valamint a rendszeres havi értekezleteken,

f) vezeti a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat, valamint - a feladatkörükben érintett minisztériumokkal együttműködve - biztosítja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek képviseletét a kiégett fűtőelemek kezelését és elhelyezését meghatározó nemzeti politika és program megvalósítása során,

g) ellátja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kormányzati szintű kommunikációs tevékenységet,

h) önállóan rendelkezik a számára, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek működéséhez biztosított költségvetési előirányzatok, részelőirányzatok, keretek felett, melyre vonatkozóan - a miniszter által átruházott hatáskörben - önállóan szabályozhatja a szerződéskötés és beszerzések lebonyolításának rendjét,

i) - mint a fejezetet irányító szerv vezetője - az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (3a) bekezdése szerinti szabályzat előkészítéséért,

j) felelős a feladatköréhez kapcsoló előirányzatok költségvetésének tervezéséért és végrehajtásáért, valamint a beszámolási, zárszámadási feladatok elkészítéséért,

k) gyakorolja a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti tulajdonosi jogokat.

9. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja

a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, valamint

b) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

tevékenységét.

10. § (1) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

(3) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter kabinetfőnökének a tevékenységére a 139. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy miniszter alatt a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert, Miniszteri Kabinet alatt a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet kell érteni.

11. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén az általa kijelölt államtitkár helyettesíti.

6. A kormánybiztos

12. § (1) A kormánybiztos - a kinevezéséről szóló kormányhatározat keretei között és a miniszterelnök utasításainak megfelelően - felel a rá bízott feladatok ellátásáért.

(2) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kormánybiztos titkársága vezetőjének a tevékenységét, ha munkáját a Miniszterelnökség szervezetében a Biztosi Titkársági Főosztálytól elkülönülten működő titkárság segíti.

(3) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kinevezéséről szóló kormányhatározatban megjelölt szervezeti egységek, valamint azok vezetőinek tevékenységét.

7. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

13. § (1) A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Miniszterelnökségen működő önálló szervezeti struktúrával rendelkező kormánybiztos.

(2) A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

a) ellátja a miniszter helyett és nevében a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodások) végrehajtásának irányításával és koordinációjával összefüggő feladatok végrehajtását,

b) a miniszter helyett és nevében kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival az együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok végrehajtásának ütemezéséről, a végrehajtás módjáról, az egyes beruházások tartalmáról és forrásigényéről,

c) a miniszter helyett és nevében ellátja az együttműködési megállapodások alapján - a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított költségvetési előirányzat terhére - nyújtott támogatásokkal összefüggésben a jogszabályban meghatározott, a támogató hatáskörébe utalt feladatokat,

d) a miniszter helyett és nevében ellátja a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos beruházások népszerűsítését, biztosítja az ilyen fejlesztések eredményeinek társadalmi szintű megismertetését, szervezi az azzal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,

e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől,

f) gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

g) kidolgozza a falvak és a megyei jogú városnak nem minősülő városok fejlesztését magába foglaló modern falvak és városok fejlesztési program koncepcióját, ezzel összefüggésben a miniszter helyett és nevében kapcsolatot tart és egyeztet a települési önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, érdekképviseleti szervezetekkel, egyéb állami és nem állami szervezetekkel,

h) a miniszter helyett és nevében ellátja a modern falvak és városok program megvalósításával összefüggő feladatokat,

i) feladatkörében eljár és képviseli az állam érdekeit, valamint a miniszter helyett és nevében gyakorolja a jogszabályban meghatározott, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság és vagyonelemek tekintetében, és dönt az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatásáról, a feleslegessé váló vagyonelemek értékesítéséről, illetve az új vagyonelemek megszerzéséről, egyben meghatározza ezen feladatok ellátásának sorrendjét.

14. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

15. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

16. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos utasítása alapján a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár eseti jelleggel ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos képviseletét meghatározott ügyekben.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMTITKÁROK

17. § A Miniszterelnökségen

a) közigazgatási államtitkár,

b) nemzetpolitikáért felelős államtitkár,

c) egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár,

d) parlamenti és stratégiai államtitkár,

e) közszolgálatért felelős államtitkár,

f) európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár,

g) európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár,

h) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,

i) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár, valamint

j) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

működik.

IV. Fejezet

A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁR

18. § A miniszterelnök-helyettes irányítja

a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és

b) az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár

tevékenységét.

8. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár

19. § (1) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a miniszterelnök-helyettes - a Ksztv. 35. § (4) bekezdése szerinti - szakmai, politikai irányítása alatt áll.

(2) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár

a) összehangolja a magyar állami szervek és a külhoni magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást,

b) figyelemmel kíséri a közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai célok és feladatok végrehajtását, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,

c) összehangolja a Kormány általános politikája nemzetpolitikával kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, előkészíti az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket és döntéseket, valamint stratégiai jellegű célokat fogalmaz meg,

d) részt vesz a külhoni magyarokat érintő kormányzati döntések, illetve jogszabályok előkészítésében,

e) előkészíti a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikai döntéseit és javaslatait,

f) rendszeres kapcsolatot tart a külhoni magyar közösségek politikai, önkormányzati, érdek-képviseleti, oktatási, kulturális és egyéb civil szervezeteivel, valamint egyházaival és azok képviselőivel,

g) felügyeli a külhoni magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, közreműködik a döntéshozatalban az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok felhasználása tekintetében, azok hatékonyságát, célhoz kötöttségét és átláthatóságát ellenőrzi, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert,

h) ellátja a Bethlen Gábor Alap vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök-helyettes által meghatározott műveleteket,

i) ellátja a Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács titkári teendőit,

j) részt vesz a Nemzetpolitikai Kabinet munkájában,

k) ellátja a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság titkári teendőit,

l) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését,

m) ellátja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közvetlen szakmai felügyeletét,

n) javaslatot készít és kezdeményezi a külhoni magyarok állami kitüntetésre történő felterjesztését,

o) jogszabályban meghatározottak szerint javaslati joggal közreműködik a Külhoni Magyarságért Díj adományozásában,

p) gondoskodik a megfelelő létszámú delegálható tag kijelöléséről - vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján - a Bethlen Gábor Alap Kollégiumába, a Rómer Flóris Bizottságba, a Határtalanul Bizottságba, a Hungarikum Bizottságba, a Földrajzinév-Bizottságba, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció munkacsoportba, a Határ-menti Gazdaságfejlesztési programok irányító testületébe, az egyházi ingatlan felújítási és közösségi pályázatok döntéshozatali testületeibe, és minden egyéb más bizottságba, szakmai kollégiumba és testületbe, ahol a nemzetpolitikai érdekek megjelenítése szükséges.

(3) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár az irányítása alá tartozó hivatali egységek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hivatali egységek) összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) javaslatot tesz a hivatali egységek munkatervére és ügyrendjére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi és ügyrendi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a hivatali egységek munkatervhez és ügyrendhez tett javaslatainak az előkészítését,

b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a miniszteri döntésekben, a munkatervben és az ügyrendben meghatározott műveletek végrehajtását,

c) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati, minisztériumi vezetői és nemzetpolitikáért felelős államtitkári döntésekről rendszeresen tájékoztatja a főosztályok vezetőit,

d) felel az államtitkársági döntés-előkészítés keretén belül a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők meghatározását és megtartását,

e) a döntés-előkészítés keretén belül, illetve a hivatali egységekhez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli az álláspontjának kialakítását összehangoló szervezeti egységet,

f) felel a hivatali egységek feladatainak az összehangolásáért,

g) koordinálja a hivatali egységek közötti csoportos munkavégzést.

(4) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) meghatározza az államtitkársági munkarend, ügyrend, az ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,

b) kialakítja, működteti és fejleszti az államtitkárság belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét.

20. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság,

b) a Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály,

c) a Délvidéki és Diaszpóra Főosztály,

d) az Erdélyi és Csángó Főosztály,

e) a Felvidéki Főosztály,

f) a Kárpátaljai Főosztály, valamint

g) a Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

21. § (1) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

22. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a kabinetfőnöke helyettesíti.

9. Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár

23. § (1) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, a nemzetiségpolitika, valamint az üldözött keresztények megsegítése tekintetében.

(2) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében

a) irányítja

aa) a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását,

ab) az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációját, az egyeztetési rendszer kialakítását és működését, valamint az ágazati feladatok végrehajtását,

b) a kormányzati oldal delegáltjaként részt vesz a szentszéki magyar bizottság munkájában,

c) ellátja a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal, illetve a nemzetiségekkel összefüggő ügyek képviseletét,

d) a miniszterelnök-helyettessel együttműködve ellátja a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatokat,

e) együttműködik a feladat ellátásáért felelős minisztériummal az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során,

f) javaslatot készít a magyarországi egyházi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,

g) részt vesz a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésének kormányzati koordinációjában, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az illetékes egyházi vezetőkkel.

24. § (1) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyházi szakmai kérdésekben

a) előkészíti az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,

b) felügyeli a magyarországi vallási közösségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,

c) dönt a hatáskörébe utalt egyházi támogatások felhasználásáról,

d) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,

e) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,

f) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,

g) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi vallási közösségekkel és a határon túli magyar egyházakkal,

h) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkáját,

i) felügyeli a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott, az egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátását,

j) gondoskodik

ja) a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,

jb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról, az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága megkeresésére az egyházi elismerési eljárásokkal összefüggésben adatok és információk szolgáltatásáról,

k) előkészíti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági döntést,

l) lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,

m) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,

n) közreműködik a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok előkészítésében,

o) megszervezi és koordinálja a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított ágazatok tekintetében a vallási közösségeket érintő ügyekben a vallási közösségekkel való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez a bevett egyházakkal azok nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenysége kapcsán,

p) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

(2) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében

a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,

b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,

d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,

e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,

f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,

g) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,

h) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,

i) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.

(3) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár

a) ellátja a Karitatív Tanács elnöki feladatait,

b) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

(4) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében

a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,

b) kezdeményezi az alaptörvény-ellenesen működő nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó előterjesztés Országgyűléshez történő benyújtását.

25. § Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár irányítja

a) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, valamint

b) az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

26. § (1) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

27. § Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) általánosan az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, annak akadályoztatása esetén a kabinetfőnök,

b) egyházi és nemzetiségi szakmai ügyekben az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

c) az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakmai ügyekben az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár

helyettesíti.

V. Fejezet

A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁROK

10. A közigazgatási államtitkár

28. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a Miniszterelnökség hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Ksztv. 61. § (1) bekezdése szerinti - a Miniszterelnökség szervezetéhez tartozó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő - hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár igazgatási irányítási feladatkörében gyakorolja a Ksztv. 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

29. § (1) A közigazgatási államtitkár ellátja az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló kormányrendelet alapján a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat,

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

30. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységeinek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) javaslatot tesz a Miniszterelnökség munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a miniszter Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,

b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek végrehajtását,

c) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a Miniszterelnökség vezetőit,

d) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és miniszterelnökségi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,

e) a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnökséghez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a miniszterelnökségi álláspont kialakítását összehangoló szervezeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történő haladéktalan megküldéséről,

f) felel a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,

g) véleményezi a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre és a kormányülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,

h) részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,

k) koordinálja a Miniszterelnökségen belüli csoportos munkavégzést,

l) felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, és ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért.

31. § A közigazgatási államtitkár a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartása keretében figyelemmel kíséri az Országgyűlés és bizottságai üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumok (Házbizottság, Bizottsági elnöki értekezlet) munkájában, a Házbizottság ülésén közreműködik a Kormány képviseletének ellátásában.

32. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységei tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) biztosítja a miniszterelnökségi munkarend, ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,

c) koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a Miniszterelnökség humánerőforrás-gazdálkodásáért,

d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a Miniszterelnökség személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,

e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,

f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos műveleteket,

g) figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,

h) irányítja a Miniszterelnökség nyílt és minősített iratkezelésével összefüggő tevékenységet, kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,

i) kialakítja, működteti és irányítja a belső ellenőrzést, jóváhagyja a Miniszterelnökség stratégiai és éves ellenőrzési tervét, valamint éves ellenőrzési jelentését, továbbá a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét és éves összefoglaló jelentését, gondoskodik a külső ellenőrzési szervek részére történő adatszolgáltatással kapcsolatos koordinációról a Miniszterelnökség szervezeti egységeit, illetve háttérintézményeit érintő ellenőrzések vonatkozásában,

j) jóváhagyja a Miniszterelnökség éves utazási és fogadási tervét, és dönt az abban nem szereplő kiutazások indokoltságáról,

k) a miniszterelnök akadályoztatása esetén jóváhagyja a miniszter belföldi és külföldi kiküldetését,

l) jóváhagyja - a Miniszterelnökség kivételével - a fejezet irányítása alá tartozó intézmények költségvetését érintő előirányzat és pénzeszköz átadás-átvételre vonatkozó megállapodásokat,

m) kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség integritás irányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás tanácsadó tevékenységét,

n) gondoskodik a Miniszterelnökség elektronikus információs rendszereinek, valamint az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatainak védelméről a fejlesztéspolitikai elektronikus információs rendszerek kivételével,

o) gyakorolja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi és irányítási jogokat.

33. § (1)A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja

a) a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint

b) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Belső Ellenőrzési Főosztály,

b) a Szervezetbiztonsági Főosztály,

c) az Iratkezelési Főosztály és

d) a Társaságfelügyeleti Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

34. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

35. § A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár és a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkárt az általa kijelölt személy helyettesíti.

11. Az államtitkárok

36. § (1) Az államtitkárok általános feladataikként

a) a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok tekintetében szakmai politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Ksztv. 3. §-a szerinti hatásköröket,

b) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi műveleteket, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki,

c) az általuk irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben - szükség esetén egyeztetések lefolytatásával - gondoskodnak a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviselik azt,

d) a miniszter utasításainak megfelelően ellátják a Miniszterelnökség sajtóképviseletét, gondoskodnak a feladatkörüket érintő kommunikációs tevékenység ellátásáról,

e) feladatkörükben, illetve meghatalmazás alapján képviselik a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

f) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,

g) koordinálják a miniszter feladatkörébe tartozó műveletekkel, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat, ágazati és részágazati stratégiák kialakítását,

h) ellenjegyzik az országgyűlési képviselői kérdések és interpellációk választervezeteit,

i) ellátják mindazokat a műveleteket, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza.

(2) Az államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

12. A parlamenti és stratégiai államtitkár

37. § A parlamenti és stratégiai államtitkár felelős a Statútum 22. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében:

a) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,

b) figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai célokkal való összhangjáról,

c) támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok ellátását,

d) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,

e) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célok teljesülésére gyakorolt hatását,

f) közreműködik a Kormány és a Kormány egyes tagjai által kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységben,

g) a Kormány más tagjától a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást, háttéranyagot, elemzést kérhet,

h) soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kérhet a kormányzati szervektől, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek számára,

i) közreműködik a miniszterelnöknek a kormánybiztosok feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről való tájékoztatásában, ennek érdekében:

ia) havi rendszerességgel, kellő terjedelmű beszámolót kér a kormánybiztosoktól, valamint annak szükség szerinti kiegészítését kérheti,

ib) eseti írásos beszámolót, illetve szóbeli tájékoztatást kérhet a kormánybiztosoktól,

ic) személyesen vagy képviselője útján részt vehet a kormánybiztosok egyeztetésein, illetve egyéb tárgyalásain,

j) személyesen részt vesz a Nemzetbiztonsági Kabinet és személyesen vagy képviselője útján részt vehet a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, illetve a miniszter távollétében vagy kijelölése alapján a Kormány ülésein,

k) a miniszter távollétében vagy kijelölése alapján vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.

38. § (1) A parlamenti és stratégiai államtitkár

a) az Országgyűlés ülésein és bizottságai előtt képviseli a Miniszterelnökséget, akadályoztatása esetén a helyettesítéséről előzetesen gondoskodik,

b) kapcsolatot tart a minisztériumok, valamint a tárca nélküli miniszterek parlamenti államtitkáraival, valamint a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel,

c) a minisztert helyettesítő jogkörében eljárva ellátja a miniszter által közvetlenül meghatározott feladatokat.

(2) A parlamenti és stratégiai államtitkár

a) részt vesz a Miniszterelnökség kommunikációs feladatainak ellátásában,

b) feladatainak ellátása érdekében együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart a szakminisztériumokkal, azoktól felvilágosítást és tájékoztatást kérhet,

c) előkészíti a miniszterhez intézett országgyűlési kérdések, interpellációk, egyéb megkeresések választervezeteit,

d) közvetlen kapcsolatot épít ki és tart fenn a média képviselőivel a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatása mellett,

e) közvetlenül vagy képviselője útján részt vehet az Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) tevékenységében, az EKTB üléseire tanácskozási jogkörrel rendelkező képviselőjét delegálja,

f) felkészíti a minisztert a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Kormány napirendjén szereplő előterjesztések és jelentések tartalmát illetően.

(3) A parlamenti és stratégiai államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján ellátja a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásával összefüggő feladatokat.

(4) A parlamenti és stratégiai államtitkár

a) koordinálja és felügyeli a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célokat megvalósító stratégiai ügyeket,

b) nyomon követi és segíti a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célok megvalósulását, valamint rendszeresen beszámol azok alakulásáról,

c) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű tevékenységeket, döntéseket és azok megvalósítását,

d) segíti a Kormányt és a minisztert a kormányzati stratégiai célok meghatározásában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint stratégiai javaslatok megtételével.

(5) A parlamenti és stratégiai államtitkár - a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatása mellett - ellátja a Miniszterelnökség tájékoztatási tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében

a) segíti a minisztert a kormányzati kommunikáció megvalósításában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint kommunikációs tartalomra vonatkozó javaslatok megtételével,

b) a miniszter részére előkészítő anyagokat, háttéranyagokat, közleményterveket, kommunikációs vázlatokat készít.

39. § A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja

a) a kabinetfőnöke,

b) a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,

c) a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya vezetője, valamint

d) a Szervezési és Koordinációs Főosztály vezetője

tevékenységét.

40. § A parlamenti és stratégiai államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár vagy az államtitkár által meghatározott ügyre esetileg, írásban kijelölt személy helyettesíti.

13. A közszolgálatért felelős államtitkár

41. § (1) A közszolgálatért felelős államtitkár a Statútum 23-29. §-ában foglaltak alapján

a) ellátja a területi közigazgatás fejlesztésének irányítását, amelynek keretében különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok által benyújtott kérelmek vonatkozásában javaslatot tesz, szakmai véleményt ad; kezdeményezi és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyeztetéseket, az egyeztetéseken szakmai felügyeleti hatáskörben vesz részt, a zárszámadási törvényjavaslat előkészítése részeként részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai (gazdálkodási adatok nélküli) szöveges indokolásának elkészítésében,

b) részt vesz a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő, más miniszter feladatkörébe tartozó kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,

c) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a területi közigazgatási és államigazgatás-fejlesztési követelményeket,

d) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására, szakmai módszertani szempontokat érvényesít a területi közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,

e) az ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése érdekében ellátja a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítésével, ésszerűsítésével kapcsolatos műveleteket,

f) ellátja a kormányablakok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

g) közreműködik az intézményfenntartás szervezeti kereteinek fejlesztésében,

h) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének irányítását,

i) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatásköre szakmai irányítását,

j) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a fővárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális irányításával kapcsolatos feladatellátását,

k) ellátja a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladatokat,

l) kiadmányozza a Kormányablak ügyintézői vizsgát eredményesen teljesítők részére kiállított bizonyítványt,

m) ellátja a közbeszerzési szabályozásra vonatkozó feladatokat,

n) részt vesz a településfejlesztési, a településrendezési és területrendezési feladatok összehangolásában,

o) a miniszter által átruházott hatáskörben felügyeli a Lechner Tudásközpont útján működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) és a Nyilvántartás működését segítő elektronikus alkalmazások működtetését, fenntartását és fejlesztését, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a területrendezési információs (TEIR) rendszert, gyakorolja a tulajdonosi jogokat a közigazgatási államtitkár útján,

p) a miniszter által átruházott hatáskörben képviseli a Miniszterelnökséget a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a Magyar Államkincstár előtt.

(2) A közszolgálatért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 10. pontjában és 23. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatási minőségpolitikai és személyzetpolitikai feladatokat.

(3) A közszolgálatért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 11. pontjában és 24. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatás-fejlesztéssel összefüggő feladatokat.

(4) A közszolgálatért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezető felett mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/D. §-ában meghatározott rendelkezések a miniszternek címeznek.

(5) A közszolgálatért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak felett a Khtv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a miniszternek címzett munkáltatói jogok közül a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogokat.

42. § (1) A közszolgálatért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,

c) az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár,

d) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár,

e) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint

f) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

(2) A közszolgálatért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály,

b) a Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály,

c) a Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály,

d) a Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály és

e) a Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

43. § (1) A közszolgálatért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A közszolgálatért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

(3) A közszolgálatért felelős államtitkár kabinetfőnöke feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a közszolgálatért felelős államtitkár egyetértése mellett - a szakterületért felelős, a közszolgálatért felelős államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkároktól, valamint az alá rendelt szervezeti egységek vezetőitől közvetlenül intézkedést kérhet.

(4) A közszolgálatért felelős államtitkár kabinetfőnöke koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség szerint továbbítja a szervezeti egységek részére a hozzá beérkezett megkereséseket.

(5) A közszolgálatért felelős államtitkár kabinetfőnöke összesíti a közszolgálatért felelős államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztésekkel és jogszabályalkotással kapcsolatos javaslatokat, és ezzel összefüggésben ellátja az előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.

(6) A közszolgálatért felelős államtitkár kabinetfőnöke ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat, közvetlenül irányítja az államtitkár kabinetjét, irányítja az államtitkár titkárságának vezetőjét, illetve a kabinethez tartozó osztályok vezetőit, az államtitkár utasításait közvetíti a helyettes államtitkárok, illetve az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői felé.

(7) A közszolgálatért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti.

44. § A közszolgálatért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

14. Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár

45. § Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár

a) gondoskodik a Kormány európai uniós politikájának előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásának nyomon követéséről,

b) ellátja az európai uniós tagsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység általános koordinációját,

c) képviseli a Kormányt az Európai Unió intézményei előtt, a tagállamok és harmadik országok irányában,

d) képviseli a Kormányt az Általános Ügyek Tanácsa ülésein, valamint részt vesz az Európai Tanács ülésein,

e) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárral együttműködésben ellátja az európai uniós kormányülések teljeskörű szakmai előkészítését, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányzati szervekkel együttműködve közreműködik az európai uniós kormányülések technikai előkészítésében,

f) felelős a Kormány európai uniós politikájáért, az európai uniós tagsággal összefüggő feladatokért, az Európai Unió döntéshozatali eljárásában képviselendő tárgyalási álláspont kialakításáért és koordinációjáért, az EKTB működtetéséért, továbbá a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó uniós politikákkal kapcsolatos ügyekért,

g) irányítja és szakmailag felügyeli Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletét (a továbbiakban: Állandó Képviselet), és részt vesz az Állandó Képviselet Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala (PSC) irányításában,

h) részt vesz az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályok előkészítésében,

i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance, a továbbiakban: IHRA) ülésein, koordinálja a tagságból eredő jogokat.

46. § Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár irányítja

a) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár (európai igazgató),

b) az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály vezetője, valamint

c) a Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály vezetője

tevékenységét.

47. § (1) Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

48. § Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

15. Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár

49. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár

a) felel az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolatok kialakításáért az Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel,

b) képviseli a Kormányt az Európai Unió intézményei előtt, a tagállamok és harmadik országok irányában,

c) képviseli a Kormányt a fő felelős európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár akadályoztatása esetén az Általános Ügyek Tanácsa ülésein, valamint részt vesz az Európai Tanács ülésein,

d) együttműködik az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkárral az uniós kormányülések előkészítésében,

e) ellátja az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekkel összefüggő feladatokat,

f) elősegíti az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar kormányzati állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,

g) összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő feladatokat,

h) a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben - az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár tájékoztatása mellett - szakmai utasítást ad az Állandó Képviseletnek,

i) részt vesz az európai uniós ügyek kommunikációjában és a nemzetközi sajtókapcsolatok fejlesztésében.

50. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja

a) az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és

b) a Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

51. § (1) Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

52. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

16. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

53. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár felelős a Statútum 14. § (1) bekezdés 3. pontjában és 17. §-ában foglaltak ellátásáért.

(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységét, gondoskodik a kapcsolódó előkészítő, koordinációs és felügyeleti feladatok végrehajtásáról.

(3) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos, a miniszter feladatkörébe tartozó kormányzati feladatok végrehajtását.

(4) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az alárendelt szervezeti egységein keresztül kapcsolatot tart a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel.

54. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

55. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

56. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén az államtitkár kabinetfőnöke vagy a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

17. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

57. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

a) a Statútum 151. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátásában szakmai támogatást nyújt a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek, melynek során

aa) szakmai támogatást nyújt a Megvalósítási Megállapodások végrehajtásához, ellátja azok szakmai szempontú felügyeletét, gondozását,

ab) a tárca nélküli miniszter képviseletében vezeti a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat, valamint

ac) közreműködik az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű tárgyalásokhoz szükséges mandátum kialakításában és műszaki tárgyalásokon, azokon részt vesz,

b) a Statútum 151. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában véleményezi az előterjesztéseket, illetve részt vesz azok közigazgatási egyeztetésében, továbbá - szükség esetén - javaslatot készít a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter részére az energia-, atomenergia- és oktatáspolitika, hulladékgazdálkodási politika területén, valamint engedélyezési folyamatokat meghatározó jogszabályok tekintetében, melynek során ellátja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek jogi, gazdasági és műszaki szempontú érvényesítését,

c) a Statútum 151. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5-6. blokkok) megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséről; e feladat ellátása érdekében közreműködik az engedélyezési folyamathoz kapcsolódó kormányzati koordinációban,

d) koordinálja a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5-6. blokkok) tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő felsőoktatási és akadémiai nukleáris kutatási feladatokat, ezekre vonatkozóan javaslatokat dolgoz ki,

e) feladatkörét érintően - a miniszter utasítása alapján - ellátja a kapacitás-fenntartással, illetve a Projekttel kapcsolatos sajtómegkeresések megválaszolását, gondoskodik a feladatkörét érintő kommunikációs tevékenység ellátásáról,

ea) feladatkörét érintően előkészíti a kapacitás-fenntartásra, illetve a Projektre vonatkozó írásbeli és azonnali kérdések, interpellációk megválaszolását, kezeli a feladatkörét érintő közérdekű adatigényléseket,

eb) a miniszter részére előkészítő anyagokat, háttéranyagokat, közleményterveket, kommunikációs vázlatokat készít, közreműködik a miniszter kommunikációs felkészítésében,

ec) műszaki tartalmú támogatást biztosít a kormányzati kommunikáció számára, így különösen háttéranyagokat készít szóbeli, illetve írásbeli választ igénylő kérdésekre, interpellációra, azonnali kérdésre, napirenden kívüli felszólalásra adandó válasz esetén,

f) előkészíti a Kormány féléves rendszerességű tájékoztatásához szükséges előterjesztést a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok előrehaladásáról,

g) a Statútum 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat,

h) ellátja a Megvalósítási Megállapodások gondozásához kapcsolódó feladatokat, beleértve az azokhoz kapcsolódó Európai Unióval folytatott tárgyalásokat, azok szakmai támogatását, együttműködve az illetékes kormányzati szervekkel, valamint figyelemmel kíséri az azokból fakadó egyéb nemzetközi ügyeket,

i) szakmai támogatást nyújt a megvalósítási megállapodások gondozásához kapcsolódó feladatokhoz, beleértve az azokhoz kapcsolódó Európai Unióval folytatott tárgyalásokat, együttműködve az illetékes kormányzati szervekkel,

j) részt vesz a Paks II. projektet támogató akadémiai kutatás-fejlesztési és felsőoktatási program kidolgozásában, valamint támogatja azt,

k) részt vesz a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok előállítására irányuló együttműködés, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra történő javaslat kidolgozásában, továbbá az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás programjának kidolgozásában és megvalósításában.

58. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály,

b) a PTNM Engedélyezési és Minőségirányítási Főosztály,

c) a PTNM Nukleáris Kutatási és Oktatási Főosztály, valamint

d) a PTNM Elemzési és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

59. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

60. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt - ha nem a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály vezetője helyettesíti.

18. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

61. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

a) a Statútum 151. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjához (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáról, melynek keretében koordinálja a lokalizációs minimum eléréséhez szükséges vállalkozásfejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását,

b) kidolgozza a kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges területfejlesztési, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési programokat, majd koordinálja azok végrehajtását,

c) feladatkörét érintően előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat, szükség szerint részt vesz az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon.

62. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) a PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya,

b) a PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály,

c) a PTNM Koordinációs Főosztály,

d) a PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály,

e) a PTNM Lokalizációs Főosztály, valamint

f) a PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

63. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéséért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

64. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár gyakorolja a tulajdonosi jogokat a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett.

65. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárt - ha nem a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

19. Az államtitkári kabinetfőnök

66. § (1) Az államtitkár kabinetfőnöke

a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,

b) közvetlenül vezeti az államtitkár kabinetjét,

c) - ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik - közvetlenül irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,

d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a szakterületért felelős, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkár útján - intézkedéseket kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőitől.

(2) Az államtitkár kabinetfőnökét az államtitkár kabinetjének az általa kijelöltkormánytisztviselője helyettesíti.

VI. Fejezet

HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK

20. Helyettes államtitkárokra vonatkozó közös szabályok

67. § A Miniszterelnökségen

1. egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

2. üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár,

3. nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,

4. civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

5. modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

6. gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,

7. jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,

8. stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,

9. hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

10. területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,

11. európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár,

12. építészeti és építésügyi helyettes államtitkár,

13. örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár,

14. közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,

15. európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

16. európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, és

17. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

működik.

68. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint az államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő szervezeti egységek vezetőinek a tevékenységét.

(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

b) szakterületén - a Miniszterelnökség feladataival összhangban - gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és körlevelet ad ki,

d) véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,

e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásai, a Kormány, a Miniszterelnökség és a szervezeti egységek munkatervében foglaltak, valamint az államtitkár döntései és utasításai, illetve az ezekben meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

f) nyilvántartja az előírt határidős feladatokat és a végrehajtásról tájékoztatja a tevékenységét irányító vezetőt,

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a tevékenységét irányító vezető állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

(4) A helyettes államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

21. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

69. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egyházi szakmai kérdésekben

a) előkészíti az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,

b) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,

c) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,

d) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,

e) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi vallási közösségekkel és a határon túli magyar egyházakkal,

f) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkáját,

g) felügyeli a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott, az egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátását,

h) gondoskodik

ha) a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,

hb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról, az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága megkeresésére az egyházi elismerési eljárásokkal összefüggésben adatok és információk szolgáltatásáról,

i) előkészíti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági döntést,

j) lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,

k) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,

l) közreműködik a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok előkészítésében,

m) megszervezi és koordinálja a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított ágazatok tekintetében a vallási közösségeket érintő ügyekben a vallási közösségekkel való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez a bevett egyházakkal azok nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenysége kapcsán,

n) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a nemzetiségpolitika körében

a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,

b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,

d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,

e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,

f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,

g) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,

h) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,

i) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.

70. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály,

b) az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály, valamint

c) a Nemzetiségi Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

71. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

72. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt - ha nem az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása vagy távolléte esetén az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály vezetője, annak akadályoztatása esetén a helyettes államtitkár által kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

22. Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár

73. § Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár

a) a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi humanitárius tevékenységére figyelemmel, vele együttműködve koordinálja az üldözött keresztények megsegítését,

b) szervezi az üldözött keresztények helyzetét értékelő, elemző rendezvényeket,

c) gondoskodik a keresztényüldözéssel kapcsolatos jelenségek, sajtómegjelenések követéséről, összegyűjtéséről, elemzéséről és ezekkel összefüggésben a nyilvánosság tájékoztatásáról,

d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kapcsolatot tart a tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel.

74. § Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Üldözött Keresztények Támogatásért Felelős Főosztály és

b) az Elemzési és Koordinációs Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

75. § (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

76. § Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

23. A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

77. § (1) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) - a más államtitkár feladatkörébe tartozó nemzetközi események kivételével - szervezi és előkészíti a miniszter nemzetközi partnerekkel való találkozóit és egyeztetéseit,

b) a más államtitkár feladatkörébe tartozó nemzetközi események esetén részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, ennek során gondoskodik a miniszter személyes feladatellátásához szükséges feltételekről,

c) háttéranyagokat és összefoglalókat készít a miniszternek nemzetközi találkozókra való felkészüléshez,

d) egyezteti és a miniszter kabinetfőnökével együttműködve döntésre előkészíti a miniszter nagykövetekkel való találkozóit, azokat a Protokoll Osztállyal együttműködve megszervezi,

e) biztosítja emlékeztetők elkészítését a külföldi partnerekkel való találkozókról,

f) a miniszter megbízásából közreműködik a miniszter által megjelölt külföldi partnerekkel való kapcsolatok kialakításában,

g) ellátja a minisztertől kapott, nemzetközi ügyekkel és kapcsolatokkal összefüggő feladatokat,

h) feladatkörében kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel,

i) - ha a miniszter külföldi utazásának előkészítése nem tartozik más államtitkár feladatkörébe - teljes körűen előkészíti a miniszter külföldi utazásait.

(2) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya vezetőjének tevékenységét.

78. § (1) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységét titkárság segíti.

(2) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

79. § A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője vagy a Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztályának vezetője helyettesíti.

24. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

80. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítást gyakorol a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése tekintetében. Ennek körében

a) irányítja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátását,

b) felügyeli

ba) a Civil Információs Portál működtetését,

bb) a civil szervezetek működését elősegítő hálózatot,

c) gondoskodik a civil szektorral kapcsolatos ágazati politika kialakításáról, megvalósításának összehangolásáról és ellenőrzéséről, szükség szerint az államtitkárságokkal közösen, előre egyeztetett esetekben és körben ellátja a minisztérium képviseletét az országos érdekegyeztetés rendszerében, valamint a társadalmi és civil fórumokon,

d) javaslatot tesz az Európai Unió konzultatív testületei, a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság magyar tagjainak kijelölésére,

e) felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyílvánít,

f) működteti és levezeti a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumot, valamint ellátja annak titkársági feladatait,

g) koordinálja a műkincsek és egyéb kulturális javak restitúciójának megvalósítását, illetve szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg a restitúció lebonyolításának elősegítése érdekében.

81. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése körében

a) kialakítja a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumokat, javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére és a partnerségek, az együttműködések, a konzultációk stratégiájára, részt vesz a Kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásában,

b) irányítja a civil szektor működését, fejlesztését érintő - más minisztérium, illetve a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó - jogszabályok szakmai javaslatának kidolgozását,

c) működteti és monitorozza a civil szervezetek működését elősegítő hálózatot,

d) irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások tervezését, ellátja a civil szervezetek állami támogatásával kapcsolatos monitoring műveleteket,

e) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,

f) koordinálja a civil társadalmi ügyek nemzetközi és európai uniós vonatkozásaival kapcsolatban felmerülő feladatokat,

g) gondoskodik

ga) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátásáról,

gb) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott tevékenységek ellátásáról,

gc) a Civil Információs Portál működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

h) koordinálja az európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak kiválasztását, elősegíti a delegált tagok tevékenységét,

i) összehangolja a civil társadalmi kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

j) közreműködik a zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

82. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár biztosítja a Nemzeti Címer Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását.

83. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben eljárva

a) megvizsgálja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 53. §-a szerinti monitoring rendszerében megküldött iratokat és azokat elbírálva döntést hoz,

b) dönt a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa és kollégiumai ügyrendjének Ectv. 60. § (7) bekezdése szerinti jóváhagyásáról,

c) dönt a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa munkatervének az Ectv. 60. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyásáról,

d) tájékoztatásra hívhatja fel az Ectv. 70. § (3) bekezdése alapján feladatkörüket érintő kérdésben a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsát, a kollégiumokat és az Alapkezelőt.

84. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya, valamint

b) a Társadalmi Ügyek Főosztálya

vezetőjének tevékenységét.

85. § (1) A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

86. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár helyettesíti.

25. A modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

87. § A modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

a) együttműködik a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodások) végrehajtásának irányításával és koordinációjával összefüggő feladatok végrehajtásában,

b) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,

c) koncepciókat és javaslatokat készít a modern települések fejlesztését érintő kormányzati politika megalapozására,

d) ellátja az együttműködési megállapodásokkal összefüggő, a megyei jogú városokat érintő fejlesztési intézkedések koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

e) feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart és egyeztet a városok és falvak önkormányzataival és állampolgári alapon szerveződött intézményeivel, a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervezetekkel,

f) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos által közvetlenül meghatározott feladatokat.

88. § A modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály,

b) a Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály,

c) a Pénzügyi Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály, valamint

d) a Beruházási Ellenőrzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

89. § A modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Modern Városok Programmal összefüggő feladatok tekintetében a Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály vezetője, a Moder Települések Fejlesztésével összefüggő feladatok tekintetében pedig a Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály vezetője helyettesíti.

26. A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár

90. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyügyi és gazdálkodási, továbbá - a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok portfóliójának kezelésével megbízott miniszteri biztos feladat- és hatáskörét nem érintve - a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében

1. irányítja a természetes és jogi személyekkel, továbbá jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekkel kötött szerződések és megállapodások előkészítését, és felelős azok ellenjegyzéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség működéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatási feladatok ellátásáért,

2. előkészíti a miniszter által jóváhagyandó, számára feladatként meghatározott - különösen pénzügyi és személyügyi vonatkozású - előterjesztéseket, az előkészítési folyamat lezárását követően a végleges előterjesztést felterjeszti jóváhagyásra a miniszternek a közigazgatási államtitkár útján,

3. koordinálja a költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési és vagyongazdálkodási (vagyonkezelői, illetve -használói) tevékenységet,

4. felelős a költségvetési törvényben a Miniszterelnökség működtetésére meghatározott költségvetési támogatás, valamint a betervezett és realizált intézményi bevétel, továbbá a be nem tervezett, eseti bevétel optimális felhasználásával a Miniszterelnökség működtetéséért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért,

5. közreműködik a működés pénzügyi feltételeinek meghatározásában, irányítja a költségvetés-tervezéssel és -végrehajtással, előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok végrehajtását,

6. előkészíti a gazdálkodást érintő szabályzatokat,

7. a szervezeti egységek esetleges gazdálkodási munkájához iránymutatást ad, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében ellenőrzi azt,

8. koordinálja a Miniszterelnökségen belüli gazdálkodási feladatok végrehajtását,

9. felügyeli a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással, a munkaerő-gazdálkodás tekintetében az illetményszámfejtéssel és bérszámfejtéssel kapcsolatos, valamint a kapcsolódó egyéb technikai feladatok ellátását,

10. irányítja a személyügyi feladatok ellátását,

11. előkészíti a Miniszterelnökség személyi juttatásaira, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználására, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetésekre vonatkozó döntéseket,

12. koordinálja és ellenőrzi a külső források megszerzésével és a megítélt támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

13. előkészíti a Miniszterelnökség munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat,

14. biztosítja a miniszterelnökségi munkarend és a gazdálkodás szabályainak megtartását,

15. folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

16. a feladataival összefüggésben belső szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,

17. felelős a Miniszterelnökség működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításához kapcsolódóan a pénzügyi kötelezettségvállalással járó igények - különösen megállapodáson felüli eszközbeszerzések, ingatlanbérlés, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel kötendő szerződések - teljesítéséért, a kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, valamint ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért,

18. előkészíti mindazon személyügyi műveleteket, amelyeket jogszabály a miniszter hatáskörébe utal azon, a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő kormánybiztosok, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok vonatkozásában, akik tekintetében a miniszter munkáltatói, illetve kinevezési jogkört gyakorol,

19. ellátja a miniszter irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait,

20. egyetértési jogot gyakorol a más szervezeti egységektől érkező és a tevékenységével összefüggő jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében,

21. közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában,

22. részt vesz a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseinek kidolgozásában,

23. együttműködik a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal a közszolgálati életpálya megvalósítása és működtetése érdekében, javaslatot tesz az életpályát megalapozó jogszabályok kidolgozására,

24. a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár titkársága közreműködésével, minisztériumi szinten összefogja a vezetők külföldi hivatalos utazásaira vonatkozó adatbázis elkészítését és aktualizálását,

25. a Miniszterelnökség gazdasági vezetője.

91. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) az Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály,

b) a Biztosi Titkársági Főosztály,

c) a Pénzügyi és Számviteli Főosztály,

d) a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály,

e) a Jogi Szolgáltatási Főosztály,

f) a Humánpolitikai Főosztály,

g) a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály, valamint

h) az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya

vezetőjének a tevékenységét.

92. § (1) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

93. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

27. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

94. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) a miniszter, a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok ellátása körében megkereséssel élhet az érintett szervezetek, személyek felé,

b) figyelemmel kíséri és a benyújtáshoz előkészíti az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, a kormányzat intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat,

c) segíti a kormánybiztosok munkáját, ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,

d) előkészíti a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatát,

e) gyakorolja a kiadmányozási jogot - a szakterület előkészítése alapján - az Ávr. 102/D. § (6) bekezdésében megjelölt, a pályázatokkal összefüggésben felmerülő kifogások elbírálásával kapcsolatos jogkörök tekintetében.

(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a Miniszterelnökség, valamint a miniszter jogi képviseletének ellátásáról.

(3) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a miniszter, a közigazgatási államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat, és általános hatáskörrel támogatja a közigazgatási államtitkárt feladatai végrehajtásában.

(4) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökségnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott belső adatvédelmi felelőse, melynek keretében segíti a GDPR 37. cikke alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét.

(5) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részt vehet a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten és gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről, az emlékeztetőnek az érintett helyettes államtitkároknak való megküldéséről.

(6) Figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős műveletek teljesítését.

(7) Közreműködik a Miniszterelnökségnek a jogszabály-előkészítés egységességét célzó feladatainak a megvalósításában.

(8) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részt vesz az Államreform Bizottság ülésein, gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről.

95. § A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály, valamint

b) a Jogi és Kodifikációs Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

96. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

97. § A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén - ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettsítő jogkörben jár el - a titkárságvezetője helyettesíti.

28. A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár

98. § (1) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség stratégiai elemzési tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében

a) figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai célokkal való összhangjáról,

b) támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok ellátását,

c) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,

d) közreműködik a kormány-előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,

e) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések (jelentések) megfelelnek-e a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényre juttatásában,

f) véleményezi a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Kormány, valamint a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár egyedi utasítása alapján más kabinetek ülésére benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket, azokkal kapcsolatban a miniszter, illetve a parlamenti és stratégiai államtitkár számára írásos felkészítőt készít,

g) feladatai hatékony ellátása érdekében részt vehet a kabinetüléseken,

h) kapcsolatot tart más minisztériumok stratégiai elemzési feladatot ellátó szervezeti egységeivel,

i) felelős a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár részére különböző szakpolitikai területeken stratégiai háttértanulmányok elkészítéséért,

j) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását, illetve szükség szerint döntési alternatívák kidolgozásában vesz részt,

k) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai és tudományos-technológiai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célok teljesülésére gyakorolt hatását,

l) figyelemmel kíséri a kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységet,

m) tanácskozási joggal részt vehet az EKTB ülésein,

n) a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár utasítása szerinti körben és módon részt vesz a miniszter vagy a parlamenti és stratégiai államtitkár kormányzati kommunikációs felkészítésében, ennek keretében sajtófigyelési, valamint a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes jóváhagyásával sajtóval való kapcsolattartási tevékenységet is ellát.

(2) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár felkészíti a parlamenti és stratégiai államtitkárt és kabinetfőnökét a kabinetüléseken szereplő előterjesztések és jelentések tartalmát illetően.

99. § A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Stratégiai Elemzési Főosztály,

c) a Stratégiai Tervezési és Koordinációs Főosztály, valamint

b) a Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

100. § (1) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

101. § A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Stratégiai Elemzési Főosztály vezetője, illetve a helyettes államtitkár által egyedileg kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

29. A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

102. § (1) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a közszolgálatért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan a területi közigazgatást érintő hatósági ügyekkel összefüggő műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.

(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) a közszolgálatért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,

b) ellenjegyzi a miniszter és a közszolgálatért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,

c) a miniszter által átruházott hatáskörben meghozza a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben a miniszter hatáskörébe utalt döntéseket,

d) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a kisajátítási, bányaszolgalmi, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezési, hatósági közvetítői nyilvántartásba vételi, birtokvédelmi ügyekben, a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában, illetve ezen ügyekben gyakorolja a felügyeleti jogkört,

e) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában, illetve gyakorolja a felügyeleti jogkört,

f) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az anyakönyvi ügyekben a miniszter hatáskörébe tartozó felügyeleti jogkört,

g) a közigazgatási hatóságok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésére, a hatósági joganyag deregulációjára és korszerűsítésére,

h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival való összhang, az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszer kialakítása és működtetése, valamint az adminisztratív terhek mérséklése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,

i) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak által a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggésben ellátott koordinációs feladatok végrehajtását,

j) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,

k) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatáskörébe tartozó műveletek szakmai irányítását,

l) ellátja a miniszter felelősségi körébe utalt anyakönyvi és állampolgársági ügyek szakmai irányítását.

103. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály,

b) a Hatósági Szakigazgatási Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

104. § (1) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

105. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

30. A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár

106. § (1) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a közszolgálatért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.

(2) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár

a) a közszolgálatért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,

b) ellenjegyzi a miniszter és a közszolgálatért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,

c) ellátja a kormányhivatali személyi állomány képzésével kapcsolatos feladatok koordinációját,

d) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei fővárosi és megyei kormányhivatalok szervi irányításával kapcsolatos feladatainak ellátását,

e) kialakítja az államigazgatási szervekkel, fővárosi és megyei kormányhivatalokkal való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó műveletek egyeztetését, összehangolását,

f) a közszolgálatért felelős államtitkár megbízásából a kormányhivatalok tevékenységéhez kapcsolódó koordinációt ellátó feladatkörében javaslatot tesz a kormányhivatali feladatok vonatkozásában a fejezetek és a kormányhivatalokat érintő intézményi integrációk kapcsán rendelkezésre álló források felhasználására,

g) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,

h) meghatározza a munkarend, az ügyrend, az ügyintézés és az iratkezelés szabályainak megtartását a közszolgálatért felelős államtitkár egyetértésével,

i) kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszert, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,

j) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben képviseli a Miniszterelnökséget a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a Magyar Államkincstár előtt.

(3) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár a miniszternek a közigazgatási minőségpolitikáért, valamint a közigazgatás-fejlesztésért való feladat- és hatásköre vonatkozásában

a) gondoskodik a közigazgatási fejlesztési stratégia alkotási feladatok végrehajtásáról,

b) gondoskodik nemzetközi feladatok ellátásáról.

107. § A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály,

b) a Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály,

c) a Területi Stratégiai Főosztály, valamint

d) a Kormányhivatali Kontrolling Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

108. § (1) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

109. § A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

31. Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

110. § (1) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.

(2) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

a) a 2007-2013 támogatási időszakban az Irányító Hatóság vezetőjeként felelős az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP), az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP), valamint a Végrehajtás Operatív Program (a továbbiakban: VOP) végrehajtásáért,

b) a 2014-2020 támogatási időszakban az Irányító Hatóság vezetőjeként felelős a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) végrehajtásáért,

c) a közszolgálatért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,

d) ellenjegyzi a miniszter és a közszolgálatért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,

e) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,

f) közreműködik a területi közigazgatás fejlesztéséhez szükséges szervezeti döntések előkészítésében,

g) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének racionalizálásában, egységesítésében.

(3) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért való felelősségi körébe tartozó feladat- és hatásköre vonatkozásában ellátja

a) a végrehajtás előkészítésével, valamint a hatékony és eredményes végrehajtás érdekében szükséges eljárásrendek és információáramlási folyamatok kialakításával,

b) a felhívások meghirdetésével, illetve az előrehaladáshoz illeszkedően az operatív program szakmai-tartalmi módosításainak elkészítésével,

c) a végrehajtás pénzügyi, elszámolási, dokumentációs feladatainak ellátásával,

d) a végrehajtás nyomonkövetési rendszerének kialakításával, valamint minőségbiztosítási mechanizmusainak kialakításával és érvényesítésével,

e) az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, valamint az operatív program módosításáról szóló előterjesztések elkészítésével,

f) a felelősségébe tartozó operatív programok éves és záró jelentése tervezetének elkészítésével

kapcsolatos feladatokat.

(4) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az irányító hatósági feladatok ellátása során szakmailag önállóan jár el, ezen feladat- és hatáskörében nem utasítható.

111. § Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály,

b) a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály,

c) a Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály,

d) a Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály,

e) a Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály, valamint

f) a Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

112. § (1) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

113. § Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

32. Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár

114. § (1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár segíti a közszolgálatért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, településfejlesztési, településrendezési, területrendezési és településképvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében

a) irányítja az építésügy átfogó bürokráciacsökkentését, különösen a szabályozási és hatósági feladatellátás területén,

b) közreműködik az építészeti szabályozási struktúra minőségi és szolgáltatásközpontú kialakításában,

c) felelős az általa irányított szakterületre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a szakterület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,

d) ellenőrzi a meghatározott kiemelt beruházások minőségi garanciákkal történő megvalósítása érdekében végzett koordináló tevékenységet és monitoringját,

e) összehangolja a területhasználati folyamatokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdálkodási célokkal, és javaslatokat dolgoz ki az azokkal összefüggő kormányzati intézkedésekre,

f) szervezi és irányítja a feladatkörébe tartozó esetekben a más minisztériumokkal, központi államigazgatási szervekkel való kapcsolattartást,

g) ellátja azokat az egyéb építészeti és építésügyi feladatokat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz a miniszter a feladatkörébe utal,

h) elemzi a területrendezési, a településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi folyamatokat,

i) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében

ia) záró szakmai véleményt ad a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti tervről és fővárosi rendezési szabályzathoz,

ib) kiadja a megyei területrendezési tervekhez a miniszteri véleményt és állásfoglalást,

ic) ellátja az építésügyi szakmagyakorlási kérdésekben a szakmai kamarák által működtetett jogosultsági vizsgához és beszámolóhoz kapcsolódó vizsgabizottságokba, valamint a szakképzettségek egyenértékűségét megállapító bizottságokba és a továbbképzési bizottságokba való tagi delegálást (megbízást), visszahívást, és kiadmányozza a miniszter nevében a bizottsági tagok jelölésével összefüggő iratokat,

id) kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége feletti általános törvényességi felügyeleti eljárás záródokumentumait, záró intézkedéseit,

ie) soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el az első- és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti, területrendezési és településrendezési hatóságok által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében,

if) helyszíni, téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzése érdekében,

ig) kiadmányozza az önkormányzati felzárkózási támogatás elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmeket,

j) előkészíti a feladatkörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

k) szükség esetén elrendeli az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 24 órát meghaladó üzemszünetét, hivatalos és sajtónyilatkozatot tesz az ÉTDR alkalmazása tekintetében,

l) képviseli a Miniszterelnökséget a 2014-2020-as programozási időszakban az URBACT nemzetközi tervezési munkacsoportjában, a monitoring bizottságokban,

m) ellátja - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöki feladatait, és kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat,

n) ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság és a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöki teendőit,

o) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami főépítészi feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységeit érintő szervezetfejlesztési intézkedések előkészítésében, véleményezi és előzetesen jóváhagyja a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát, továbbá előzetesen jóváhagyja az állami főépítészek kinevezését,

p) együttműködik a Magyar Építészeti Tanáccsal a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács feladataival összefüggésben,

q) részt vesz a Lechner Tudásközpont útján működtetett Nyilvántartás elektronikus alkalmazásainak, továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetésével, fenntartásával és fejlesztésével, valamint a területrendezési információs (TEIR) rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásában,

r) véleményezi a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,

s) felügyeli és ellenőrzi a feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak végrehajtását.

(2) A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti országos főépítész az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár.

115. § (1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) az Építészeti Főosztály,

b) a Településtervezési és Területrendezési Főosztály, valamint

c) az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(2) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közreműködik a Lechner Tudásközpont területrendezéssel, településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-védelemmel összefüggő feladataival kapcsolatos szakmai felügyeletben, ellátja az ehhez kapcsolódó feladatokat, előkészíti a vonatkozó szakmai javaslatokat és döntéseket.

(3) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár kiadmányozza vagy szakmailag előkészíti a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményét.

116. § (1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

33. Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár

117. § (1) Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár segíti a közszolgálatért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség örökségvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében

1. szakmai irányítást gyakorol a 4. függelék alapján a szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek felett,

2. szakmai felügyeletet gyakorol a miniszter eltérő rendelkezése hiányában a 4. függelék alapján a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tevékenysége felett,

3. felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít,

4. koordinálja

a) a társadalmi és gazdasági szereplőkkel kapcsolatos konzultációs műveleteket,

b) a társadalmi-gazdasági partnerek bevonását a kormányzati döntéshozatalba,

5. véleményezi a 4. függelék alapján a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,

6. felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,

7. ellátja a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztéspolitikai, beruházási és ezekkel összefüggő tervezési feladatokat,

8. végrehajtja és ellenőrzi a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztési és beruházási tevékenységet,

9. gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,

10. előkészíti a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről szóló döntéseket, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,

11. felügyeli és ellenőrzi a 4. függelék alapján a feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak végrehajtását,

12. feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,

13. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a beruházásokkal kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, továbbá a nem általa előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,

14. feladat- és hatáskörében közreműködik a fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,

15. feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,

16. ellátja a műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatokat,

17. a 2007-2013-as programozási időszak vonatkozásában ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok HU07 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program tekintetében a program operátor tevékenységéhez fűződő feladatokat,

18. irányítja és koordinálja a minisztérium kezelésében lévő kastélyokkal kapcsolatos feladatokat.

(2) Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja

a) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

aa) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti,

ab) 61/D. § (1) bekezdés a), b), d), e) és g) pontja szerinti, valamint

ac) 61/O. §-a szerinti jogkört,

b) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény szerint a miniszternek címzett jogköröket,

c) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet szerinti jogkört,

d) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben a miniszternek címzett jogköröket, kivéve

da) a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására - ingatlanok, illetve kulturális javak esetében - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (3) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szervi feladat- és hatáskör gyakorlását, valamint

db) az örökségvédelmi tanácsadó testületek tagjainak felkérését,

e) a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti jogköröket,

f) a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet szerint a miniszterhez rendelt jogkört.

(3) Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár a miniszter nevében kiadmányozza

a) a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és igazolásokat,

b) nyilatkozatot arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a régészeti örökség vagy a műemléki értékek körébe tartozik-e.

118. § Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) az Intézménykoordinációs Főosztály,

b) a Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály, valamint

c) az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

119. § (1) Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

120. § Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az irányítása alá tartozó, általa kijelölt szervezeti egység vezető helyettesíti.

34. A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

121. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

a) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési-jogi ellenőrzésével kapcsolatos feladatait,

b) szakmailag felügyeli a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységét,

c) irányítja és ellenőrzi a Kormány irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá egyes többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek - amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja -, valamint a Kormány közalapítványainak közbeszerzéseit és szerződéseit,

d) ellátja a közbeszerzési területtel kapcsolatos jogalkotási tevékenység szakmai előkészítését,

e) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló jogszabály szerinti mentesítési kérelmek ellenőrzésével és véleményezésével kapcsolatos feladatokat,

g) ellátja az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos szabályozási, koordinációs és monitoring feladatokat,

h) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok vonatkozásában a finanszírozási mechanizmusok végrehajtási rendjéről szóló kormányrendelet szerinti program szintű szervek és nemzeti szintű szervek általi közbeszerzések ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály,

b) a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály,

c) a Közbeszerzési Szabályozási Főosztály,

d) az Informatikai Támogató Főosztály és

e) az Általános Támogató Főosztály

vezetője tevékenységét.

122. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt szakmai tevékenysége körében, az Informatikai Támogató Főosztályt az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő megrendelések és azok átvétele, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság tevékenységének szakmai felügyelete és ellenőrzése körében nem utasíthatja.

(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek tevékenységüket a szakmai függetlenség szabályainak megfelelően végzik, szakmai tevékenységük körében nem utasíthatóak.

123. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

124. § A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Közbeszerzési Szabályozási Főosztály vezetője helyettesíti.

35. Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár (európai igazgató)

125. § Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

a) koordinálja a Kormány európai uniós politikájának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

b) szükség szerint részt vesz az Általános Ügyek Tanácsa és az Európai Tanács ülésein,

c) ellátja az Európai Unióban az európai igazgatókhoz delegált képviseleti feladatokat,

d) biztosítja és felügyeli az európai uniós kormányülések szakmai előkészítését, amely során együttműködik az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral,

e) ellátja az EKTB titkári teendőit,

f) feladat- és hatáskörében kapcsolatot tart a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel és a hazánkba akkreditált külképviseletekkel.

126. § Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály, valamint

b) az Európai Uniós Jogi Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

127. § (1) Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

128. § Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője helyettesíti.

36. Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

129. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

a) kapcsolatot tart az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggésben az Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel,

b) szükség szerint részt vesz az Általános Ügyek Tanácsa és az Európai Tanács ülésein,

c) kapcsolatot tart az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekkel összefüggő kérdések tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel,

d) kapcsolatot tart az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdések kapcsán az uniós ügyekkel foglalkozó kutatóintézetekkel, az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplőkkel,

e) biztosítja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását,

f) biztosítja az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár feladatkörének ellátásához szükséges szakmai és szakpolitikai támogatást,

g) együttműködik az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinettel az uniós ágazati politikák előkészítésében,

h) együttműködik az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral az uniós kormányülések előkészítésében.

130. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály és

b) a Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

131. § (1) Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

132. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője helyettesíti.

37. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

133. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységével, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati feladatokkal összefüggő szakértői, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért, ennek keretében különösen

a) a 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében a miniszter helyett és nevében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, dönt a gazdasági társaságok létesítő okiratai és szabályzatai tekintetében,

b) a 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatban

ba) véleményezi a feladatkörébe és szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,

bb) véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

c) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó feladatok támogatását szolgáló források felhasználására, a támogatási szerződések megkötésére, valamint jóváhagyja a szakterület által tett javaslatokat,

d) szervezi, előkészíti, lebonyolítja a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel kapcsolatos konzultációt,

e) gondoskodik a Statútum 17. §-ában részletezett együttműködés és kapcsolattartás eredményeinek érvényesítéséről a kormányzati döntéshozatali folyamatban,

f) koordinálja és szervezi a feladatkörébe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, valamint állami-kormányzati városfejlesztési beruházások összehangolásával, felügyeletével és irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, feladat- és hatáskörében gondoskodik a Kormány döntéseinek végrehajtásához szükséges intézkedésekről,

g) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel, beruházásokkal, valamint egyéb feladatokkal összefüggő közbeszerzési vagy más beszerzési eljárások előkészítésének és lefolytatásának a felügyeletében,

h) felelős a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár által irányított terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,

i) feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,

j) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a kapcsolódó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, a kormány-előterjesztések elkészítéséért, továbbá a nem általa előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,

k) feladat- és hatáskörében közreműködik a fejlesztésekkel és beruházásokkal, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,

l) feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,

m) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve elősegíti a feladat- és hatáskörével összefüggő közvélemény tájékoztatási és a társadalmi részvétel biztosítására vonatkozó feladatok ellátását.

134. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Koordinációs és Monitoring Főosztály,

b) a Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály, valamint

c) a Jogi Felügyeleti Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

135. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

136. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Jogi Felügyeleti Főosztály vezetője helyettesíti.

38. A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke

137. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke

a) ellátja a miniszterelnök-helyettes által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,

b) közvetlenül vezeti a Miniszterelnök-helyettesi Kabinetet, meghatározza annak munkarendjét,

c) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében,

d) a miniszterelnök-helyettes utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,

e) elősegíti a miniszterelnök-helyettes országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,

f) a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet feladatkörében gondoskodik a miniszterelnök-helyettes titkársági ügyintézéséről,

g) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel.

138. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnökét akadályoztatása esetén a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

39. A miniszter kabinetfőnöke

139. § (1) A miniszter kabinetfőnöke

a) ellátja a miniszter által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,

b) közvetlenül irányítja a Miniszteri Kabinet, valamint a Miniszteri Titkárság tevékenységét, és meghatározza azok munkarendjét,

c) a miniszter irányítása mellett részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében, koordinálásában,

d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,

e) elősegíti a miniszter országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,

f) szervezi a miniszter személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,

g) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,

h) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére,

i) figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,

j) gondoskodik a miniszterhez érkező közérdekű bejelentések javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,

k) gondoskodik a miniszter személye körüli teendők ellátásáról,

l) támogatja a miniszter hazai és külföldi programokra, közszereplésekre való felkészülését.

(2) A miniszter kabinetfőnökét akadályoztatása, vagy erre irányuló megbízása esetén a kabinetfőnök-helyettes helyettsíti. A kabinetfőnököt - eseti ügyben - a Miniszteri Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesítheti.

40. A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke

140. § (1) A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke

a) ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár által meghatározott feladatokat,

b) vezeti a parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetjét, a kabinet minden munkatársa számára közvetlenül utasítást adhat,

c) részt vehet a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet, a Nemzetbiztonsági Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, az ott elhangzottakról a parlamenti és stratégiai államtitkárt szükség szerint tájékoztatja,

d) személyesen vagy képviselője útján részt vehet az EKTB ülésein, az ott elhangzottakról a parlamenti és stratégiai államtitkárt szükség szerint tájékoztatja,

e) irányítja a parlamenti és stratégiai államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,

f) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat az államtitkárság helyettes államtitkára, valamint szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére,

g) részt vesz a parlamenti és stratégiai államtitkár politikai döntéseinek előkészítésében,

h) a parlamenti és stratégiai államtitkár utasítása alapján és annak megfelelően eseti jelleggel ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár képviseletét a parlamenti és stratégiai államtitkár által meghatározott ügyekben,

i) szervezi a parlamenti és stratégiai államtitkár személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, a parlamenti és stratégiai államtitkár kérése esetén véleményezi az intézkedéseket,

j) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tarthat a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a kormánybiztosokkal, a miniszterelnöki biztosokkal, a miniszterelnöki megbízottakkal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, a Miniszterelnökség vezető munkatársaival, a miniszter tanácsadó testületeivel, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,

k) a parlamenti és stratégiai államtitkár titkársága útján részt vesz a parlamenti és stratégiai államtitkár programjai szervezésében.

(2) A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnökét a kabinet kabinetfőnök által kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

41. Az állami vezető, a kormánybiztos, a miniszterelnöki és a miniszteri biztos titkárságának vezetője

141. § (1) Az állami vezető, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos és kormánybiztos hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint a Szabályzat szerint az állami vezető, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását - ha a Szabályzat így rendelkezik - titkárság (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: titkárság) segíti.

(2) A Miniszterelnöki Biztos Titkársága, a Miniszteri Biztos Titkársága, valamint a Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, illetve a helyettes államtitkár közvetlenül irányítja.

(3) A titkárság vezetője (e § alkalmazásában a továbbiakban: titkárságvezető) irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.

(4) A titkárságvezető meghatározza a titkárság munkatervét, előkészíti az ügyrendjét és a munkaköri leírásokat.

(5) A titkárságvezető az (1) bekezdés szerinti állami vezető, miniszterelnöki biztos, illetve miniszteri biztos munkáját segíti, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető, a miniszterelnöki biztos, illetve a miniszteri biztos állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

(6) A titkárságvezetőt akadályoztatása esetén a titkárság ügyrendjében meghatározott kormánytisztviselő helyettesíti.

142. § A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére.

VII. Fejezet

A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETE

42. A Miniszterelnökség szervezeti egységei és munkatársai

143. § (1) A Miniszterelnökség önálló szervezeti egységei:

a) a főosztály és

b) a főosztályként működő kabinet, titkárság.

(2) A Miniszterelnökségen működő nem önálló szervezeti egység az osztály.

144. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a Szabályzatban, továbbá a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető vagy a miniszter által számára meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység létszámát az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

145. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - az állami vezetőtől, illetve a miniszterelnöki biztostól kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezeti, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egység munkáját és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a Szabályzat vagy a tevékenységét irányító vezető eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben gondoskodik az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint a munkaköri leírások előkészítéséről.

146. § A főosztály (kabinet, titkárság) vezetőjének a helyettese

a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint helyettesíti az önálló szervezeti egység vezetőjét,

b) az általa vezetett osztály - ha van ilyen - tekintetében ellátja az osztályvezetői teendőket.

147. § A főosztályon (kabinetben, titkárságon) a főosztályvezető (kabinetfőnök, titkárságvezető) általános helyettesítésére egy, osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes (kabinetfőnök-helyettes, titkárságvezető-helyettes) a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével működhet.

148. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alá tartozó osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

149. § A Miniszterelnökség munkatársa

a) a feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem a közvetlen felettes vezető ad utasítást a Miniszterelnökség munkatársának, a Miniszterelnökség munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,

b) a feladatait a Miniszterelnökség érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a Miniszterelnökség belső szabályozásai által meghatározott módon és a munkaköri leírásában rögzítettek szerint, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,

c) gondoskodik a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,

d) köteles a szakmai tudását és ismereteit a munkakörhöz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,

e) jogszabályban meghatározott kivétellel köteles megőrizni a Miniszterelnökség működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,

f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a Miniszterelnökség hátrányos megítéléséhez vezethet vagy egyéb módon a Miniszterelnökség érdekeit kedvezőtlenül érintheti,

g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,

h) közreműködik a Miniszterelnökség által különböző hivatali célok megvalósítása érdekében szervezett tevékenységekben,

i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,

j) tevékenységéért fegyelmi, valamint az Mt., a Kttv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint - a munkajog keretei között - anyagi felelősséggel tartozik,

k) jogosult az információra a Miniszterelnökség és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, a Miniszterelnökség munkatársait érintő döntésekről,

l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,

m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,

n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a Miniszterelnökségnél nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,

o) jogosult a miniszter tárgyévben érvényes döntései szerint járó juttatásokra, szolgáltatásokra.

43. A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek általános feladatai

150. § (1) A szakmai főosztályok feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - a következő általános feladatokat látják el:

a) az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokkal való együttműködés keretében - a Miniszterelnökség illetékes vezetőjének eseti kijelölése alapján, a feladatkörében érintett államtitkár mellett - képviselik a Miniszterelnökséget az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokban,

b) szükség esetén közreműködnek a Miniszterelnökség vezetői tárgyalásainak előkészítésében, gondoskodnak a tájékoztató és felkészítő anyagok elkészítéséről,

c) a közigazgatási államtitkár egyetértésével kormányjelentéseket, szükség szerint kormány-előterjesztést készítenek,

d) elemzik és értékelik a feladatkörükkel összefüggő nemzetközi eseményeket és összefüggéseket,

e) közreműködnek a Miniszterelnökség és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben, e szervezetek tagjainak a Miniszterelnökségen teendő látogatásainak szervezésében,

f) közreműködnek a Miniszterelnökséghez jelentkezők számára szervezett felvételi és pályaalkalmassági vizsgák tartalmának összeállításában, értékelésében, az újonnan felvettek szakmai alapképzésében és vizsgáztatásában, valamint a Miniszterelnökség kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak szakmai képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában; elkészítik a szakmai tevékenységgel összefüggő oktatási, felkészítési segédanyagokat, jegyzeteket és kidolgozzák a vizsgakérdéseket,

g) közreműködnek a Miniszterelnökség honlapja egyes oldalainak elkészítésében,

h) a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai felügyeletéért - külön utasításban foglaltak szerint - felelős főosztályok az általuk felügyelt előirányzatok vonatkozásában végzik a támogatási kérelmek befogadását, elbírálását, felelősek a jogszabályok és belső szabályzatok alapján előírt támogatási dokumentáció biztosításáért, ellátják a beszámoltatási feladatokat, kapcsolatot tartanak a kérelmezőkkel, kedvezményezettekkel, továbbá együttműködnek a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörileg illetékes főosztályaival a támogatási szerződések elkészítése során,

i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában megjelölt felelős részére megküldik azokat a feladatkörüket érintő adatokat, amelyek a honlapon megjelenítendő vagy egyéb módon közzéteendő adatok körébe tartoznak,

j) a Miniszterelnökség esetleges érdeksérelme - így különösen szerződésszegés - esetén annak tényéről írásban haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt az üggyel összefüggő valamennyi irat egyidejű megküldésével,

k) haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt, ha a feladatkörükbe tartozó szakterületek szabályozásának változása vagy egyéb körülmény a Miniszterelnökség szabályzatai felülvizsgálatát, új szabályozás megalkotását teszi szükségessé,

l) közreműködnek a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve a felügyeletük alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezési, -beszámolási és -zárszámadási feladatokban.

(2) A funkcionális szervezeti egységek - feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - az (1) bekezdésben foglalt feladataik mellett - a következő általános feladatokat látják el:

a) biztosítják a Miniszterelnökség felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési feltételeket,

b) támogatást nyújtanak a szervezeti egységek működésével összefüggő munkafolyamatok hatékony ellátásához.

44. A Miniszterelnökség irányító hatósági funkcióit ellátó szervezeti egységeinek feladatköre

151. § (1) A Miniszterelnökség irányító hatósági funkciót ellátó szervezeti egysége feladatkörében eljárva - az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikke és a vonatkozó hazai jogszabályok szerint - gondoskodik különösen

a) a 2007-2013-as, illetve 2014-2020-as programok végrehajtásáról,

b) az operatív programok, akciótervek kidolgozásáról és módosításáról,

c) a kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a kiemelt projektek előrehaladásának nyomon követéséről és támogatásáról a kiemelt projektek eljárásrendjének megfelelően,

d) az operatív programra vonatkozó értékelési terv összeállításában való közreműködésről,

e) az adott operatív program monitoring bizottságának működtetéséről,

f) a támogatási konstrukciók meghirdetéséről,

g) a program irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásáról,

h) az egységes elvek alapján meghatározott projektkiválasztási folyamat konstrukció-specifikus alkalmazásáról,

i) az Európai Unió szervezeteivel egységes elvek alapján történő kapcsolattartásról,

j) az egyes koordinációs feladatokkal megbízott szakmai munkaszervezetekkel történő együttműködésről és részükre információ szolgáltatásáról.

(2) A Miniszterelnökség irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége az irányító hatósági feladatkör ellátása során szakmailag önállóan jár el. Az irányító hatósági önállóság megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egységek kötelesek együttműködni az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információk teljes körű átadásában.

VIII. Fejezet

A MINISZTERELNÖKSÉG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZTÉSI FÓRUMAI

45. A miniszteri értekezlet

152. § (1) A miniszteri értekezlet során a résztvevők a miniszter irányításával áttekintik a Miniszterelnökség operatív feladatainak ellátását.

(2) A miniszteri értekezlet javaslatot tesz:

a) intézkedés tételére,

b) intézkedés elfogadására,

c) egyeztetés megindítására,

d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő miniszterelnökségi álláspontra.

(3) A miniszteri értekezletet a miniszter kabinetfőnöke készíti elő, a szervezeti egységek vezetői által javasolt napirendi pontoknak megfelelően.

(4) A miniszteri értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.

(5) A miniszteri értekezlet

a) állandó résztvevői a miniszter, az államtitkárok és a miniszter kabinetfőnöke,

b) eseti résztvevői a helyettes államtitkárok.

(6) A miniszter a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz, intézkedéseket rendel el, további tájékoztatást kér, illetve iránymutatásokat ad.

(7) A miniszteri értekezlet összehívására eseti jelleggel, szükség szerint kerül sor.

46. A vezetői felkészítő értekezlet, a kormányzati döntéshozatali fórumok által tárgyalt anyagok véleményezése

153. § (1) A kormányülést közvetlenül megelőzően kerülhet sor a Kormány ülésén részt vevő állami vezető vezetésével az ülésre történő felkészítésre.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti felkészítése a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár, a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár feladata.

(3) A felkészítő értekezlet résztvevőit, illetve a miniszter felkészítése esetén a parlamenti és stratégiai államtitkáron túli résztvevőit a felkészítendő vezető határozza meg.

(4) A Kormány és a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésén tárgyalásra kerülő előterjesztéseket, jelentéseket a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár véleményezi. A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár a Stratégiai és Családügyi Kabinet és a Kormány ülésein tárgyalásra kerülő előterjesztéseket, jelentéseket véleményezi, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésén tárgyalásra kerülő előterjesztéseket, jelentéseket véleményezheti.

47. A munkacsoport

154. § (1) A miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett kormánytisztviselőkből álló munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

48. Munkatársi értekezlet

155. § (1) A munkatársi értekezlet összehívására évente legalább egyszer, valamint szükség szerint a Miniszterelnökség állományának jelentős hányadát érintő szabályozásokról, eseményekről történő tájékoztatás, jövőbeni feladatok meghatározása, továbbá az állomány munkájának értékelése érdekében vagy egyéb, a munkatársi értekezlet vezetője által meghatározott okból, célból kerülhet sor.

(2) A munkatársi értekezletet a miniszterelnök vagy a miniszter hívja össze és vezeti.

(3) A munkatársi értekezlet résztvevői tekintetében lehet teljes vagy a dolgozók érdekeltség szerint csoportosított körére kiterjedően részleges.

(4) A meghívók kiküldéséről a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

IX. Fejezet

A MINISZTERELNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

49. Kiadmányozás

156. § (1) A döntés egyben kiadmányozási jog is.

(2) A kiadmányozási jog

a) a miniszter hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,

b) - ha a Szabályzat így rendelkezik - a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy

c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára

ad felhatalmazást.

(3) A miniszter kiadmányozza

a) a miniszteri rendeletet, a közjogi szervezetszabályozó eszközt,

b) a köztársasági elnöknek címzett ügyiratokat,

c) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott iratokat a közigazgatási államtitkár terjeszti elő kiadmányozásra.

(5) Az önálló szervezeti egység vezetője - a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - kiadmányoz minden, a minisztérium állami vezetőinek kiadmányozási jogkörébe nem tartozó iratot.

(6) A kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavéleményt a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza. Ha a helyettes államtitkárságok közötti véleményeltérés szükségessé teszi, a közigazgatási államtitkár dönt.

157. § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza:

a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,

b) a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratot.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közigazgatási államtitkár egyes ügycsoportok vagy egyes nemzetközi szervezetek, intézmények tekintetében a kiadmányozási jogot a műveletek hatékony ellátásának biztosítása érdekében az önálló szervezeti egység vezetőjére vagy kormánytisztviselőre állandó jelleggel átruházhatja.

158. § A parlamenti és stratégiai államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat parlamenti tárgyalása során benyújtandó dokumentumok közül

a) az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatást,

b) az egységes javaslattervezetet, átdolgozott egységes javaslattervezetet, második egységes javaslattervezetet, kiegészítő egységes javaslattervezetet,

c) a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot, kiegészítő javaslatot, valamint

d) az elfogadott törvény szövegét.

159. § A közszolgálatért felelős államtitkár

a) kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok alapító okiratainak módosítását,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának módosítása során a szervezeti és működési szabályzatot véleményezésre megküldi a szakmai irányító miniszterek, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

160. § A miniszter, - ha a kiadmányozásra a miniszter nevében más személy jogosult - a kiadmányozásra jogosult, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

161. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Szabályzatban, illetve az ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.

(2) A 156. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Szabályzatban, valamint az ügyrendben meghatározott helyettesítési rendben eljárva a helyettesítés magában foglalja a kiadmányozási jogot.

(3) A miniszterelnök jogosult kiadmányozni mindazon döntéseket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, illetve azon döntéseket, melyeket jogszerűen saját hatáskörébe vonhat.

(4) A miniszter és az államtitkár kiadmányozza a jogszabály által a hatáskörébe utalt és az át nem ruházott hatáskörben hozott döntést.

(5) A miniszterelnök-helyettes jogosult a jogszabályokban és a miniszterelnök által meghatározott ügyekben számára biztosított hatáskörben a döntések kiadmányozására.

(6) A tárca nélküli miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kiadmányozásra.

(7) A helyettes államtitkár és a miniszterelnöki biztos a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a döntéseinek kiadmányozására.

(8) Ha a kiadmány egyúttal az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak is minősül, azt kiadmányozás előtt, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül, külön utasításban foglaltak szerint meg kell küldeni véleményezésre és ellenjegyzésre a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány létrehozására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell minden olyan dokumentumot és információt, amely a szabályszerű kötelezettségvállalás feltétele. A kezdeményező teljes körűen felel a kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány, illetve a létrehozására irányuló kezdeményezés megfelelő előkészítettségéért.

(9) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselőnek, a Kormány tagjának, az Állami Számvevőszék elnökének, az alapvető jogok biztosának címzett ügyiratot, valamint az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - utasítástól függően a miniszterelnöki biztos, a miniszter vagy az államtitkár részére fel kell terjeszteni. A továbbításra kerülő megkereséseket a miniszterelnöki biztos vagy a miniszter kabinetfőnöke kiadmányozza.

50. Az alapvető jogok biztosával való kapcsolattartás

162. § Az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálatot a Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük. A parlamenti és stratégiai államtitkár felelős a kapcsolattartásért.

51. A munkavégzés általános szabályai

163. § (1) A miniszter a feladatköreinek ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársainak. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől, valamint a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását - ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik - a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét - vagy ha erre sincs lehetőség, ezt a körülményt - az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) Hatásköri vita esetén az intézkedésre jogosult szervezeti egységet a hatásköri vitában érintett szervezeti egységeket irányító helyettes államtitkár, államtitkár vagy a miniszterelnöki biztos jelöli ki, ilyen közös vezető hiányában a miniszter dönt.

52. Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetési rendje

164. § Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek tekintetében a Miniszterelnökség egységes álláspontot alakít ki.

165. § (1) A minisztériumok (kormányhivatalok) által előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetése során az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár elektronikus úton megküldi az érintetteknek. Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos álláspontjukat a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által - a Kormány ügyrendjében előírt határidőket figyelembe véve - meghatározott határidőn belül, elektronikus úton kell eljuttatniuk a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.

(2) Ha az érintettek a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.

(3) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.

(4) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár az érintettek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a Miniszterelnökség egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény tervezetét. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökség álláspontjáról az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.

(5) Ha az érintettek észrevételei között egyeztetés során fel nem oldható véleménykülönbség marad fenn, a közigazgatási államtitkár egyeztetést tart. A közigazgatási államtitkár döntése alapján, szükség esetén a miniszteri értekezlet javaslatot tesz a miniszternek a Miniszterelnökség egységes álláspontjára.

166. § (1) Ha a tervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a Miniszterelnökséget elsősorban a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy(ek) képviselik.

(2) A Miniszterelnökséget az (1) bekezdésben meghatározott személy(ek)en túl a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által a tervezetre észrevételt tevő szervezeti egység részéről felkért személy(ek) is képviselhetik.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az egységes miniszterelnökségi álláspont képviselete indokolja, a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a képviseletre a szakterület szerint illetékes, illetve az egységes miniszterelnökségi vélemény kialakításában leginkább közreműködő szervezeti egységet irányító államtitkárt vagy helyettes államtitkárt kéri fel.

(4) Az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a szóbeli egyeztetésen a Miniszterelnökség képviseletére kijelölt vagy felkért személy(ek) a szóbeli egyeztetést megelőzően egyeztetni kötelesek.

(5) A szóbeli egyeztetések eredményéről az egyeztetésen részt vevő személy(ek) a szervezeti egységének (egységüknek) vezetőjét, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személyt elektronikus úton minden esetben köteles(ek) tájékoztatni. Kiemelt jelentőségű tervezetek esetében a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár képviseletében eljáró személy a közigazgatási államtitkár titkárságát elektronikusan is tájékoztatja.

167. § Az államtitkárok az általuk irányított helyettes államtitkárok vonatkozásában a 164-166. §-ban meghatározott egyeztetések részletes rendjét meghatározhatják.

168. § A Kormány ügyrendje szerint a kormányzati döntés-előkészítés körébe nem tartozó, az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített közjogi szervezetszabályozó eszköz - az egyes minisztériumok szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező közjogi szervezetszabályozó eszközök kivételével - véleményezésére az önálló szervezeti egységek nem kötelezhetők.

53. A Miniszterelnökségen előkészített tervezetek egyeztetési rendje

169. § (1) A Miniszterelnökségen belül elkészített szakmai koncepciók, jelentősebb tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetésének megkezdésére (a továbbiakban: belső egyeztetés) a miniszteri értekezlet tesz javaslatot. A miniszteri értekezletre a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában egyedi kijelölés alapján a tárgykörért felelős önálló szervezeti egységnek (a továbbiakban: előkészítésért felelős szervezeti egység) - a rendelkezésre álló információknak megfelelően kitöltött, a Kormány ügyrendjében meghatározott forma szerinti - előterjesztést kell benyújtania.

(2) A tervezetet a Szabályzat alapján az előkészítésért felelős szervezeti egység köteles - a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával - előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.

(3) A tervezet belső egyeztetését és a szakminisztériumokkal történő egyeztetését megelőzően, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjére felterjesztésre kerülő minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi vagy költségvetési kihatása van, előzetes egyeztetésre meg kell küldeni a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére az abban foglaltak gazdasági megalapozottságának vizsgálata érdekében. A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért, valamint a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért az előkészítésért felelős szervezeti egység viseli a felelősséget.

(4) A tervezet belső egyeztetését az előkészítésért felelős szervezeti egység - az előkészítésért felelős szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető útján - végzi. A tervezet belső egyeztetésébe a Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkárokat, a közigazgatási államtitkárt, valamint a parlamenti és stratégiai államtitkárt kell bevonni.

(5) A tervezetek belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben külön indokolás mellett lehet.

(6) A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár útján rendezik.

170. § (1) A tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról és honlapon történő közzétételéről a közigazgatási államtitkár, szükség szerint a miniszteri értekezlet dönt. A Miniszterelnökség által előkészített tervezetek közigazgatási egyezetetésre bocsátását az egyes minisztériumoknak is meg kell küldeni, legalább 5 munkanapos határidő biztosításával.

(2) A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését az előkészítésért felelős szervezeti egység folytatja le a minisztériumok, az érintettek, a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a társadalmi szervezetek bevonásával.

(3) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet vagy a Kormány által megtárgyalandó előterjesztés, javaslat, jelentés vagy tájékoztató esetén az előkészítésért felelős szervezeti egység - a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet vagy a kormányülés napirendjére való felvétel kezdeményezésével egyidejűleg - a tervezet tartalmát összefoglalva, az egyeztetés során esetleg felmerült vitás és megoldandó kérdésekről elektronikus úton tájékoztatja a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt.

171. § (1) A miniszteri rendelet kihirdetésének kezdeményezését megelőzően a tervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység vezetője gondoskodik az igazságügyi miniszter egyetértésének beszerzéséről.

(2) A miniszteri rendelet-tervezet normaszövegének aláírását és kihirdetését

a) három példányban,

b) a miniszteri rendelet-tervezettel, valamint a közigazgatási egyeztetés eredményének bemutatását tartalmazó - a miniszternek és a közigazgatási államtitkárnak címzett - feljegyzéssel

kell kezdeményezni.

(3) A miniszteri rendelet-tervezet aláírásának és kihirdetésének kezdeményezésekor a normaszöveget elektronikusan a Magyar Közlöny kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltöltő felületről elérhető informatikai rendszer útján is továbbítani kell a felelős szerkesztő részére.

172. § (1) A miniszterelnök-helyettes által kezdeményezett előterjesztés, jelentés, illetve rendelet tervezetét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: tervezet) a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában az egyébként a tárgykörért felelős szervezeti egység köteles - szükség esetén az érintett további szervezeti egységek bevonásával - előkészíteni és a Miniszterelnökségen belüli egyeztetéseket lefolytatni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tervezetre a 169. § (3)-(6) bekezdését, a 170. § (2)-(3) bekezdését, valamint a 171. § (1), (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátásáról a közigazgatási államtitkár dönt.

54. A Miniszterelnökség működésével kapcsolatos további eljárási kérdések

173. § (1) Ha valamely miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetőjének (e § alkalmazásában a továbbiakban: más miniszter) rendelete a miniszter egyetértésével vagy véleményének kikérését követően adható ki, abban az esetben a miniszternek a más miniszter részére rendeletalkotásra felhatalmazást megadó jogszabály szerinti, a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.

(2) Ha a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető nem állapítható meg, vagy több állami vezető felelős a feladatok ellátásáért, úgy a közigazgatási államtitkár útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.

174. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés keretében a szakterületek különböző fórumokra, értekezletekre anyagokat, előterjesztéseket csak a közigazgatási államtitkár útján küldhetnek.

(2) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

(3) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

(4) A közigazgatási államtitkár útján jóváhagyásra felterjesztett iratokat ellátja kézjegyével az előkészítő ügyintéző, az előkészítő önálló szervezeti egység vezetője, valamint a felterjesztő helyettes államtitkár.

(5) A miniszterelnök tájékoztatását szolgáló, a miniszterelnök állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a miniszter útján kell felterjeszteni.

175. § (1) A Miniszterelnökség valamennyi vezetője és munkatársa köteles a miniszterelnökségi feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért, az egyeztetések lebonyolításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek.

(2) Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, illetve a miniszterelnöki biztos kijelölt.

(3) Egyeztetést a szervezeti egység vezetője a hivatali út betartásával kezdeményezhet. Közvetlen egyeztetést az érintett szervezeti egységek az irányító vezetők előzetes engedélyével és folyamatos tájékoztatása mellett folytathatnak.

176. § (1) A Miniszterelnökség működését szabályozó belső normák előkészítése és a Miniszterelnökségen belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.

(2) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.

(3) A tervezetet az előkészítő véleményezésre megküldi az abban foglaltak gazdasági és jogi megalapozottságának vizsgálata érdekében a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

(4) A tervezetet a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár szükség szerint észrevételeivel további egyeztetésre visszaküldi a kibocsátónak.

(5) A belső szabályozás közzétételéről a Jogi Szolgáltatási Főosztály gondoskodik.

55. Az ügyintézési határidő

177. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályokban, a HHSZ.-ben, a Kormány ügyrendjében és egyéb kormányhatározatokban foglalt, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(3) A határidőket naptári nap vagy naptári nap és óra megjelölésével kell meghatározni.

(4) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(5) Ha a feladat az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző ennek okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a felettes a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell.

56. A Miniszterelnökség képviselete

178. § (1) A Miniszterelnökséget a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók. Az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a Miniszterelnökséget a miniszter kabinetfőnöke képviseli.

(2) Nemzetközi programokon a miniszter akadályoztatása esetén a minisztert - eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által kijelölt állami vezető képviseli.

(3) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a Miniszterelnökséget a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, valamint - a szakterületét érintő kérdésekben, illetve a miniszter, államtitkár vagy helyettes államtitkár megbízása alapján - az erre felhatalmazott, vezetői megbízással rendelkező személy képviseli.

(4) A Miniszterelnökségnek a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a jogi képviseletért felelős szervezeti egység e feladattal megbízott kormánytisztviselői látják el, illetve szükség szerint külső kapacitás igénybevételével szervezik, kivéve ha az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke a képviselet ellátására más szervezeti egység ügyintézőjét jelöli ki.

(5) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Miniszterelnökség képviseletét a miniszter írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a miniszter a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

(6) Az Országgyűlés ülésein, valamint bizottságai előtt a Miniszterelnökséget - a parlamenti és stratégiai államtitkár általi kijelölése esetén - a feladatkörében érintett államtitkár képviseli.

57. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

179. § (1) A Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, az államtitkár, illetve az általuk kijelölt személy adhat.

(2) A Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút - az (1) bekezdésben megjelöltek eltérő döntése hiányában - csak a Miniszteri Kabinet szervezésében lehet adni. A Miniszterelnökség nevében a miniszterelnök-helyettes, a miniszter vagy az államtitkár nyilatkozik.

(3) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

(4) A Miniszterelnökségre vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános válaszról és a válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

X. Fejezet

AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELET

58. Az Állandó Képviseletre vonatkozó általános rendelkezések

180. § (1) Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár szakmailag felügyeli és irányítja az Állandó Képviseletet.

(2) Az Állandó Képviselet szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a miniszter utasításban állapítja meg, amely nem lehet ellentétes a Szabályzat rendelkezéseivel.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

181. § (1) A miniszter kiadja a gazdálkodási és számviteli szabályzatokat, melyek körében szabályozza:

a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,

b) a számviteli politikát, a számlatükör, a számlarend, a leltározás, értékelés és önköltségszámítás rendjét, a pénz- és értékkezelés rendjét, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjét,

c) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, módosítási, átcsoportosítási rendjét és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikáját,

d) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések rendjét,

e) a beszerzések és a közbeszerzések lebonyolításának rendjét,

f) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,

g) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat,

h) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,

i) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,

j) a vezetékes és mobiltelefonok használatát,

k) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

(2) A miniszter kiadja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódó szabályzatot.

(3) A közigazgatási államtitkár kiadja

a) a közszolgálati szabályzatot,

b) a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot,

c) az irat- és adatkezelési szabályzatot (melynek részét képezi a bélyegzők használatához kapcsolódó szabályzat),

d) a biztonsági szabályzatot (a minősített adatok védelmére),

e) az esélyegyenlőségi tervet,

f) a tűz- és munkavédelmi szabályzatot,

g) a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó szabályzatokat, ideértve a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet, a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására jogosíthatja fel.

182. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készít.

(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető írja alá, majd az ügyrendet jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár elé terjeszti.

(3) Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetésének részletes rendjéről - különös tekintettel az együttműködési kötelezettségre és horizontális kapcsolattartásra - az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok közös ügyrendet dolgozhatnak ki. A közös ügyrendet a közigazgatási államtitkár adja ki.

1. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

MHKT_1.PDF

2. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1. A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1.1. Miniszterelnök-helyettesi Kabinet

1.1.1. A Miniszterelnök-helyettesi Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, elsősorban koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, melyek keretében:

a) a Miniszterelnökségen belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a miniszterelnök-helyettes feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

b) támogatást nyújt és szervezi a miniszterelnök-helyettes hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,

c) a Miniszterelnökség szervezeti egységei számára közvetíti a miniszterelnök-helyettes állásfoglalásait,

d) a miniszterelnök-helyettes döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,

e) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,

f) a miniszterelnök-helyettes megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,

g) a miniszterelnök-helyettes előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz javaslatokat készít vagy a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér és ezeket véleményezi,

h) szervezi és nyilvántartja a miniszterelnök-helyettes hivatalos programjait, sajtószerepléseit,

i) kezeli a miniszterelnök-helyettes személyéhez közvetlenül kapcsolódó levelezést,

j) rendszerezi és döntésre előkészíti a miniszterelnök-helyettesnek címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a miniszterelnök-helyettes által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,

k) nyilvántartja és szervezi a miniszterelnök-helyettes országgyűlési kötelezettségeit,

l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

m) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat és gondoskodik a miniszterelnök-helyettes megfelelő időben történő tájékoztatásáról.

2. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

2.1. Miniszteri Kabinet

2.1.1. A Miniszteri Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntéselőkészítő, koordinációs, és adminisztratív feladatokat lát el.

2.2. Miniszteri Titkárság

2.2.1. A Miniszteri Titkárság

a) nyilvántartja és döntésre előkészíti a miniszternek, illetve a kabinetfőnöknek a miniszternek címzett felkéréseket, programjavaslatokat,

b) nyilvántartja és döntésre előkészíti a miniszternek, illetve a kabinetfőnöknek a nem a miniszter által kezdeményezett találkozó-kezdemnyezéseket és más kapcsolatfelvételeket,

c) nyilvántartja és folyamatosan nyomonköveti a miniszter programjait és azok változásait,

d) ellátja a miniszter levelezésével összefüggő, a Szakmai Tanácsadói Főosztály feladatkörébe nem tartozó feladatokat,

e) a kabinetfőnök által meghatározott módon ellátja a miniszter titkársági és személyi asszisztensi feladatait,

f) a Prokoll Osztállyal együttműködve előkészíti a miniszter belföldi programjait és gondoskodik a miniszter programjainak megvalósításában résztvevők megfelelő tájékoztatásáról,

g) ellátja a miniszter vagy kabinetfőnök által meghatározott további feladatokat;

2.3. Szakmai Tanácsadói Főosztály

2.3.1. A Szakmai Tanácsadói Főosztály

a) szervezi a miniszter hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,

b) segíti a miniszter, valamint az államtitkárságok, kormánybiztosságok és a miniszteri biztosok közötti információáramlást,

c) nyilvántartja a miniszter által a minisztérium szervezeti egységei számára meghatározott feladatokat és azok teljesítését,

d) a minisztérium szervezeti egységei számára - az államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok útján - közvetíti a miniszter feladatszabásait és döntéseit,

e) a miniszter döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,

f) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntéselőkészítő anyagokat készít, illetve a minisztérium szervezeti egségeivel azokat előkészítteti és ellenőrzi,

g) a miniszter kiadmányozási vagy ellenjegyzési jogkörébe tartozó iratokat - a minisztérium szervezeti egységei általi tartalmi előkészítést követően - ellenőrzi és aláírásra előterjeszti,

h) a miniszter iránymutatása szerint javaslatot készít a miniszter beszédeihez, írásaihoz és leveleihez, gondoskodik az ezekhez szükséges háttéranyagok elkészítéséről,

i) együttműködik a Miniszterelnöki Kormányirodával a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseinek előkészítésében és az ülésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában,

j) az államtitikárságok közreműködésével előkészíti a Kormány és a Kormány kabineteinek napirendjén szereplő ügyekben a minisztérium szakterületi álláspontjait is bemutató háttéranyagokat,

k) a miniszter által megjelölt szakmai területeken tanácsadást, ennek érdekében tanácsadói rendelkezésre állást biztosít,

l) segíti és koordinálja a miniszter hivatalos programjainak előkészítését,

m) szervezi a miniszter részvételét igénylő minisztériumi egyeztetéseket, előkészíti azok napirendjét és tárgyalási anyagait,

n) a külügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral együttműködve részt vesz a miniszter külföldi programjainak, valamint nagyköveti szintű találkozóinak előkészítésében és megszervezésében,

o) a kabinetfőnök döntése szerint részt vesz a minisztérium állami vezetői által tartott vezetői értekezleteken és egyéb döntés-előkészítő egyeztetéseken, értekezleteken,

p) koordinálja és támogatja a miniszter, valamint a kormányzati és más állami szervek, országgyűlési képviselők és társadalmi szervezetek közötti egyeztetéseket,

q) részt vesz a miniszter által meghatározott kormányzati koordinációs feladatok megtervezésében, teljesítésében és az eredmények bemutatásában,

r) gondoskodik a miniszterhez érkezett állampolgári levelek és közérdekű megkeresések megválaszolásáról, illetve illetékes szervezet, szervezeti egység részére átadásáról,

s) kezeli és nyilvántartja a más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó panaszokat, közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és egyéb beadványokat,

t) a közigazgatási államtitkárral együttműködve - figyelemmel kíséri és ellenőrzi a miniszter személyéhez kötődő pénzügyi keretek felhasználását,

u) ellátja a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti eljárás tekintetében a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges titkársági feladatokat;

2.4. Tájékoztatási Főosztály

2.4.1. A Tájékoztatási Főosztály

a) támogatja és szervezi a miniszter és a minisztérium állami vezetőinek a sajtóval való kapcsolatát,

b) szervezi a miniszter sajtótájékoztatóit, interjúit és a sajtó képviselőivel való találkozásait és ellátja ez ezekkel összefüggő feladatokat,

c) koordinálja az államtitkárok és kormánybiztosok sajtóreferenseinek tevékenységét és ellenőrzi tevékenységüket,

d) a kormányzati sajtókapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért felelős szervezetekkel kapcsolatot tart, és biztosítja azon szervezetek számára a minisztérium állami vezetőinek sajtómegjelenéseire vonatkozó információkat,

e) előkészíti a miniszter Kormány döntéseiről szóló összefoglalóinak a sajtótájékoztatóit,

f) szükséges időben javaslatot tesz a napi sajtófigyelés és az azonnali figyelmet, illetve azonnali reakciót igénylő hírek alapján szükséges sajtónyilatkoztokra, illetve válaszokra,

g) tematikus hírösszefoglalókat készít a miniszter, illetve a miniszterhelyettes által meghatározott témákban,

h) döntésre előkészíti a sajtómegkeresésekre adandó válaszokat a miniszter, illetve - feladatkörébe tartozó ügyekben - az államtitkár részére,

i) közreműködik a kormányzati kommunikáció megvalósításával összefüggő, a miniszter vagy a miniszterhelyettes által meghatározott további feladatokban,

j) ellátja az általános sajtóirodai feladatokat;

2.5. Protokoll Osztály

2.5.1. A Protokoll Osztály

a) - a Miniszteri Titkársággal együttműködve - biztosítja a miniszter belföldi programjainak megfelelő előkészítését, ennek során egyeztetéseket folytat és információkat gyűjt a miniszter szerepét érintő ügyekben és biztosítja a miniszteri feladatok ellátáshoz szükséges körülményeket,

b) elősegíti a miniszter és a Miniszteri Kabinet -a miniszter személyéhez és megbízatásához illeszkedő - megfelelő megjelenését, a kapcsolattartások során alkalmazandó sztenderdek kialakításának támogatásával,

c) protokoll szakmai támogatást nyújt a minisztérium állami vezetőinek programjainak előkészítéséhez;

2.6. Koordinációs és Elemzési Főosztály

2.6.1. A Koordinációs és Elemzési Főosztály koordinációs tevékenysége keretében:

a) koordinálja a miniszter, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti társadalmi és kormányzati egyeztetéseket,

b) feladata a Kormány és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti együttműködés elősegítése, koordinálása és kapcsolattartás,

c) a kormányzati és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselői igényeket figyelembe véve kialakítja a területi egyeztetések rendszerét, meghatározott időközönként egyeztetéseket kezdeményez, az aktuális egyeztetéseket megszervezi és lebonyolítja, szükség szerint részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,

d) közvetlen kapcsolatban áll a Kormánnyal és a kormányzati szervekkel, valamint az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőkkel és az általuk kijelölt munkatársakkal,

e) részt vesz a miniszterelnök és a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatok megtervezésében,lebonyolításában és az eredmények bemutatásában,

f) megtervezi a miniszterelnök és a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatokat, részt vesz azok lebonyolításában, és közreműködik az eredmények bemutatásában,

g) a Miniszterelnökség képviseletére jogosult állami vezető részére, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti egyeztetések koordinációjához szükséges felkészítő és összefoglaló anyagokat, valamint feljegyzéseket és statisztikákat készít.

2.6.2. A Koordinációs és Elemzési Főosztály elemzési tevékenysége keretében:

a) feladata a miniszterelnökhöz beérkező egyedi kérdések és panaszok kivizsgálása, értékelése és kezelése,

b) segíti a miniszterelnök és a miniszter szakmai munkáját,

c) figyelemmel kíséri a miniszterelnök és a miniszter számára beérkező irományokat,

d) gondoskodik a miniszterelnök és a miniszter számára politikai, gazdasági és társadalmi területeken kutatások, tanulmányok és elemzések elkészítéséről, a már meglévő kutatások, tanulmányok és elemzések adatainak aktualizálásáról.

3. A NEMZETKÖZI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

3.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

3.1.1. A Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

3.1.2. A Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a 3.1.1. pontban meghatározottakon túl:

a) ellátja a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó diplomáciai kapcsolattartás feladatait,

b) kapcsolatot tart a fejlesztéspolitikában érintett hazai és nemzetközi intézményrendszeri szereplőkkel.

3.2. Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya

3.2.1. A Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya nemzetközi feladatai körében:

a) kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a hazai és külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel,

b) kapcsolatot tart a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával az európai parlamenti képviselőkkel és irodáikkal, az Állandó Képviseletre delegált szakdiplomatákkal, illetve nemzeti szakértőkkel, és részt vesz a magyar tagállami mandátum elkészítésében,

c) nemzetközi jogszabályelemző,- és értelmező tevékenységet lát el, különösen az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás során felmerült, az Európai Unió másodlagos jogforrásai: rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások és vélemények (EUMSZ 288. cikk) tekintetében.

4. A CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

4.1. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.1.1. A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

4.2. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

4.2.1. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti a civil szektor működését, fejlesztését érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát,

b) közreműködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatának előkészítésében,

c) együttműködik a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozásában,

d) vizsgálja az a) pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.

4.2.2. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya koordinációs feladatai körében:

a) gondoskodik a civil szektort érintő kormányzati elképzelések, valamint döntések összehangolását célzó feladatok ellátásáról,

b) irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások tervezését,

c) szakmai monitoringrendszert működtet a civil szektor támogatási rendszerét érintő folyamatok nyomon követése, valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatási programok és támogatások szakmai összehangolása, az azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében,

d) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,

e) megvizsgálja és jóváhagyja a szakmai monitoringrendszerben rögzített iratokat,

f) szervezi, működteti a kormányzat civil szektorral folytatott konzultációját és párbeszédét biztosító fórumokat,

g) javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való egyeztetésének programjára,

i) véleményezi a kormány-előterjesztések társadalmi partnerekkel történő egyeztetését,

j) működteti, monitorozza és ellenőrzi a civil információs centrumokat,

k) kidolgozza és megvalósítja a civil hálózatok együttműködését, erősödését elősegítő fejlesztési programokat,

l) irányítja a Civil Információs Portál működtetését,

m) szakmai felügyeletet gyakorol a civil szervezetek működési környezetének javításához kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó programok megvalósítási folyamata felett,

n) együttműködik a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő ágazati szakfeladatok ellátásában, és a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozásában.

4.2.3. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya nemzetközi és európai uniós feladatai körében:

a) részt vesz az európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak kiválasztásában, elősegíti a delegált tagok tevékenységét,

b) közreműködik és részt vesz a nemzetközi és európai uniós társadalmi, civil konzultáció és párbeszéd fórumain,

c) kialakítja a civil szektor működését, fejlődését, nemzetközi kapcsolatrendszerét támogató nemzetközi és európai uniós források felhasználásának szakmai koncepcióját, tartalmát,

d) részt vesz a civil szektorral kapcsolatos nemzetközi és európai uniós programok, projektek koordinációjában és nyomon követésében,

e) részt vesz a nemzetközi két- és többoldalú együttműködésekben, az ezekre vonatkozó megállapodások kidolgozásában, szervezi azok végrehajtását,

f) részt vesz a civil szakmai nemzetközi szervezetek munkájában,

g) részt vesz az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos nemzeti kötelezettségek ellátásában.

4.2.4. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya egyéb feladatai körében:

a) ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatait,

b) ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működésével összefüggő adminisztratív és információs feladatokat,

c) szervezi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács szakmai munkacsoportjainak munkáját,

d) közreműködik a Civil tv.-ből eredő feladatok előkészítésében,

e) vezeti a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezéssel és az elektori gyűlések lebonyolításával kapcsolatos adatokat és információkat,

f) ellenőrzi a Nemzeti Együttműködési Alap kezelő szervének működését.

4.3. Társadalmi Ügyek Főosztálya

4.3.1. A Társadalmi Ügyek Főosztálya szakmai feladatai körében:

a) koordinálja a miniszter által a feladat- és hatáskörébe utalt, összkormányzati együttműködést igénylő programok megvalósítását, melynek keretében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami és nem állami szervekkel,

b) koordinálja a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti szervezetek más minisztériumot is érintő jogalkotási kezdeményezéseinek egyeztetését,

c) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben koordinálja a kormányzati stratégiai dokumentumok előzetes és utólagos egyeztetését az érintett szervezetekkel,

d) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben koordinálja a kiemelt tudásalapú ágazatok fejlesztését szolgáló kormánystratégia és intézkedési terv kidolgozásával, végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,

e) segíti az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt minden olyan feladat ellátásában, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít.

4.3.2. A Társadalmi Ügyek Főosztálya kodifikációs feladatai körében:

a) közreműködik a civil társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,

b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit,

c) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,

d) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel, valamint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében, illetve szabályozási javaslatokkal él,

e) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, illetve az intézmények hatáskörét megalapozó jogszabályok tervezeteinek szakmai előkészítésében,

f) véleményezi a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezetek jogállását, működését és gazdálkodását érintő, a Kormány részére készült előterjesztések tervezetét.

4.3.3. A Társadalmi Ügyek Főosztálya európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

a) koordinálja az Európai Unió konzultatív testületei - különös tekintettel a Régiók Bizottságára, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságra - magyar tagjainak kiválasztási folyamatát, végrehajtja - a Kormány érintett tagjának közreműködésével - a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak felkészítésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,

b) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a társadalmi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú országokban működő magyar képviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő képviseleteivel,

c) részt vesz az EKTB munkájában,

d) közreműködik a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak civil szervezetekkel összefüggő projektjeinek tervezésében,

e) közreműködik a kommunizmus áldozatai emlékmúzeumai létrehozását előkészítő kormányzati intézkedések elősegítésében, végrehajtásában,

f) javaslataival és véleményével közreműködik az integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer kialakításában,

g) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,

h) kezdeményezéseket tesz a magyarországi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítését célzó kormányzati intézkedésekre, illetve koordinálja ezek végrehajtását,

i) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában.

4.3.4. A Társadalmi Ügyek Főosztálya szervezetirányítói feladatai körében:

a) ellátja a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó szervezetek vonatkozásában a szakmai irányítói, a szakmai felügyeleti, a fenntartói, a szakmai fenntartói és az alapítói jogokkal összefüggő feladatokat,

b) együttműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteihez kapcsolódó feladatok végrehajtásában,

c) ellátja a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes hatáskörébe tartozó intézmények intézményi stratégiájának kialakításával, a kapcsolódó, az előkészítést és a végrehajtást szolgáló dokumentumok összeállításával, valamint az intézményi munkatervek, stratégiák végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek bevonásával,

d) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok esetében ellátja az egyes személyi kérdések tekintetében (vezetők javadalmazása, prémiumfeladat-meghatározás, célfeladat-kitűzés, teljesítményértékelés) a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek, Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály bevonásával,

e) a civil és társadalmi kapcsolatokért, felelős helyettes államtitkár szakmai irányítási, szakmai felügyeleti, illetve alapítói joggyakorlása keretében megvizsgálja az egyes szervezetek belső szabályozó dokumentumait, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve szakmai irányítói, szakmai felügyeleti, alapítói jogkörében eljár,

f) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtásának folyamatáról,

g) részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak felügyeletében,

h) részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi döntések előkészítésében,

i) koordinálja a közalapítványokkal, köztestületekkel, a Kormány által alapított alapítványokkal kapcsolatos szabályozási, illetve alapítói jogokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

4.3.5. A Társadalmi Ügyek Főosztálya egyéb feladatai körében:

a) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben részt vesz a stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,

b) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztési feladatokban, folyamatosan nyomon követi a fejlesztések megvalósulását.

5. A MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS TITKÁRSÁGA

5.1. Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Titkársága

5.1.1. A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Titkársága:

a) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint azok folyamatos ellátását,

b) szervezi a modern városok programmal, valamint a modern falvak programmal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,

c) szervezi a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével összefüggő kommunikációs feladatokat,

d) kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

e) feladatai ellátásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség érintett szervezeti egységétől közvetlenül információt kérhet.

6. A MODERN VÁROSOK ÉS FALVAK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

6.1. Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály

6.1.1. A Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály:

a) figyelemmel kíséri a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében különösen nyilvántartást vezet,

b) a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban foglalt feladatokról, az azokkal kapcsolatos beruházásokról, a beruházások előrehaladásáról,

c) a megyei jogú városok fejlesztésére nyújtott költségvetési támogatásokról, ennek keretében különösen nyomon követi a Modern Városok Program végrehajtását szolgáló előirányzat felhasználását,

d) ellátja a Modern Városok Program Bizottságának titkársági feladatait,

e) előkészíti a Kormány meghatározott rendszerességű tájékoztatásához szükséges jelentést a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos forrásfelhasználásról és feladatok előrehaladásáról,

f) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,

g) kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

h) előzetes véleményezésre megküldi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárságnak a modern városok programhoz tartozó előirányzat felhasználását közvetlenül érintő tervezeteket,

i) részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken, ahol képviseli a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárságot,

j) ellátja az előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

k) az együttműködési megállapodással összefüggésben együttműködik az önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal a fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és projektértékelési feladatok koordinálása érdekében,

l) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.2. Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály

6.2.1. A Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály:

a) előkészíti a modern falvak és városok programmal összefüggő véleményezésre megküldött előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos szakmai álláspontot,

b) előkészíti a Modern Városok és Falvak Fejlesztésének Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,

c) véleményezi a Modern Városok és Falvak Fejlesztésének Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,

d) kapcsolatot tart és egyeztet a települések önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

e) jogi támogatást biztosít a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak ellátásához,

f) részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken, ahol képviseli a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárságot,

g) ellátja az előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

h) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.3. Pénzügyi Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály

6.3.1. A Pénzügyi Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály:

a) pénzügyi szempontból ellenőrzi a Modern Városok Program keretében a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban (e § alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodás) foglalt beruházások előrehaladási jelentéseit,

b) pénzügyi szempontból ellenőrzi az együttműködési megállapodásban szereplő beruházások pénzügyi beszámolóit,

c) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó kormány előterjesztéseket, és egyéb megkereséséket,

d) kapcsolatot tart és egyeztet az önkormányzatokkal, a minisztériumokkal az együttműködési megállapodásban szereplő beruházások költségvetési, és pénzügyi kérdéseiben,

e) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.4. Beruházási Ellenőrzési Főosztály

6.4.1. A Beruházási Ellenőrzési Főosztály:

a) Projekt szintű, közvetlen tanácsot ad az Önkormányzatok számára a Modern Városok Program keretében a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban (e § alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodás) meghatározott Beruházások tekintetében a támogatás megítélésének hatékony előmozdítása érdekében,

b) az együttműködési megállapodásokban szereplő Beruházások tekintetében szükség szerint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat,

c) nyomon követi az együttműködési megállapodásban szereplő Beruházások megvalósítását, és erről jelentést készít a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár számára,

d) közreműködik a Kormány meghatározott rendszerességű tájékoztatásához szükséges jelentés elkészítésében a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos forrásfelhasználásról és feladatok előrehaladásáról,

e) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

7. A PAKSI ATOMERŐMŰ KÉT ÚJ BLOKKJA TERVEZÉSÉÉRT, MEGÉPÍTÉSÉÉRT ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet

7.1.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet:

a) ellátja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a 7. alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) által meghatározott feladatokat,

b) koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, különösen a Kormány és - a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya és a Jogi és Kodifikációs Főosztály koordinációja mellett - az Országgyűlés üléseire történő felkészülést,

c) koordinálja az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalások mandátumának kialakítását, különös tekintettel azok műszaki, üzleti és jogi kérdéseire,

d) támogatást nyújt és szervezi a tárca nélküli miniszter hivatali teendőit és közéleti szerepléseit, a tárca nélküli miniszter utasításai alapján irányítja a tárca nélküli miniszter sajtófőnökének munkáját, így különösen válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,

e) a tárca nélküli miniszter döntése szerint részt vesz a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,

f) feladatainak hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,

g) a feladatkörébe utalt ügyekben felelős a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

h) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,

i) a tárca nélküli miniszter megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat, - a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályával együttműködve - kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival, a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel is,

j) a tárca nélküli miniszter előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér és véleményezi azokat,

k) rendszerezi és döntésre előkészíti a tárca nélküli miniszter számára címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a tárca nélküli miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,

l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

m) összeállítja a tárca nélküli miniszteri értekezlet napirendjét,

n) gondoskodik a tárca nélküli miniszter képviseletéről a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten.

7.1.2. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő Jogi Támogató Osztály:

a) figyelemmel kíséri a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,

b) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

c) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a tárca nélküli miniszter álláspontját,

d) részt vesz a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntések és feladatok előkészítésében.

7.1.3. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő Sajtókapcsolatok, Külügyi és Protokoll Osztály:

a) koordinálja a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt, támogatja a Projekttársaság kommunikációs tevékenységét, közreműködik annak tartalmi és szakmai kialakításában,

b) közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz, valamint a Projekttársasághoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében,

c) koordinálja a tárca nélküli miniszter sajtómegjelenéseivel kapcsolatos feladatokat,

d) a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályával együttműködve nyilvántartja és szervezi a tárca nélküli miniszter országgyűlési kötelezettségeit, és támogatja a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet a tárca nélküli miniszterre vonatkozó ezen feladatkörében,

e) feladatai ellátása körében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,

f) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,

g) gondoskodik a nemzetközi szervezetekkel és külföldi partnerekkel való kapcsolattartásról,

h) gondoskodik a tárca nélküli miniszter által szervezett rendezvények lebonyolításáról.

7.1.4. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő PTNM Miniszteri Titkárság biztosítja a miniszter munkájához kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet a miniszter számára meghatároz.

8. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

8.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

8.1.1. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

8.1.2. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság a 8.1.1. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott esetekben ellátja a Ksztv. szerinti kifogásolási jog gyakorlásával kapcsolatos műveleteket.

8.2. Belső Ellenőrzési Főosztály

8.2.1. A Belső Ellenőrzési Főosztály a Miniszterelnökség belső ellenőrzési egysége.

8.2.2. A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) ellátja a Miniszterelnökség költségvetési cím, XI. Miniszterelnökség fejezete és XIX. Uniós fejlesztések fejezete belső ellenőrzését, illetve ellenőrzést végez a XI. Miniszterelnökség fejezethez tartozó és a Miniszterelnökség irányítása vagy felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél, valamint a miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési előirányzatokból céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, továbbá a Miniszterelnökség, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésébe adott állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való gazdálkodás tekintetében,

b) az a) pontban meghatározott belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint a felügyelt költségvetési szerveknél az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan - a rendelkezésre álló kapacitásra figyelemmel - megbízhatósági ellenőrzéseket végez,

c) tanácsadó tevékenysége során - a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint - elemzéseket, értékeléseket készít a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban, valamint ajánlásokat, javaslatokat tesz a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére,

d) vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer (ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét) jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelését,

e) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

f) vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a közpénzek rendeltetésszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználását, a jogszabályok és belső utasítások betartását,

g) elkészíti a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, valamint a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét, illetve az éves ellenőrzési tevékenységről elkészíti a Miniszterelnökség ellenőrzési jelentését és a fejezet éves összefoglaló jelentését,

h) nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján elkészített intézkedési tervek megvalósítását,

i) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,

j) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet és rendszeresen gondoskodik annak felülvizsgálatáról.

8.3. Szervezetbiztonsági Főosztály

8.3.1. A Szervezetbiztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feladatai valamint rejtjeltevékenysége ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,

b) ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági vezetői feladatokat,

c) működteti a Miniszterelnökség Nyilvántartóját,

d) gondoskodik a Miniszterelnökségen meghatározott személyi biztonsági követelmények betartásáról (nemzeti személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek, titoktartási nyilatkozatok kiállítása, NATO, EU személyi biztonsági tanúsítványok beszerzése és ezek nyilvántartása, kezelése és tárolása),

e) ellátja a szervezeti egységeket minősített ügykezelési segédletekkel (hitelesített iktató-, belső és külső átadó könyvek),

f) előkészíti és koordinálja a Nyilvántartóban őrzött minősített adathordozók minősítésének felülvizsgálatát,

g) rendszeresen ellenőrzi a minősített iratok kezelését a szervezeti egységeknél,

h) kidolgozza és döntésre előterjeszti az informatikai biztonság kialakítására, annak megfelelő elérésére, illetve fenntartására vonatkozó irányelveket, terveket és szabályokat,

i) informatikai biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség információs rendszereit érintő szerződéseit, nyomon követi a fejlesztések és egyes projektek megvalósulását, valamint érvényesíti az ezekhez köthető informatikai biztonsági szempontokat,

j) gondoskodik a Miniszterelnökség informatikai biztonsági irányítási rendszere kialakításáról és működtetéséről,

k) ellátja a Miniszterelnökség által üzemeltetett, illetve a Miniszterelnökség adatait feldolgozó, elektronikus információs rendszerek informatikai biztonságával összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az informatikai biztonsági előírások betartását,

l) gondoskodik a Miniszterelnökség munkatársainak informatikai biztonsági képzéséről,

m) koordinálja a katasztrófavédelmi és honvédelmi tárgyú feladatok ellátását, amelynek keretén belül a gondoskodik a kijelölt személyek felkészítéséről,

n) ellátja a miniszterelnök kezdeményezési jogkörébe tartozó miniszter, államtitkár, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, az autonóm államigazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, a központi hivatal, a kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese, továbbá a Miniszterelnökség vezetőinek hatáskörébe tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezési jogkörét érintő műveleteket, feladatokat,

o) működteti a Miniszterelnökség biztonsági ügyeletét,

p) kiadja az állami vezetői igazolványokat, a hatáskörébe tartozó, a Miniszterelnökség épületeibe belépésre jogosító igazolványokat, gondoskodik a jogosultságok kezeléséről, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek alkalmazásgazdai műveleteit, együttműködik az épületek őrzés-védelmét biztosító szervezetekkel,

q) biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség biztonsági helyzetét érintő előterjesztéseket, szabályozási és fejlesztési javaslatokat, koordinálja azok végrehajtását, részt vesz az ilyen tárgyú fejlesztési programok megvalósításának ellenőrzésében,

r) működteti a Miniszterelnökség integritásirányítási rendszerét, valamint koordinálja az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat,

s) ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő tevékenységet, tájékoztatást és szakmai tanácsot nyújt a Miniszterelnökség adatkezeléseiben részt vevők részére,

t) kezdeményezi a hivatali szervezet vezetőjénél a személyes adatok kezelésével összefüggő bejelentések és adatvédelemmel összefüggő incidensek kivizsgálását, megválaszolását és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történő bejelentését,

u) koordinálja a személyes adatok megfelelő védelmi szintjének kialakítására, fenntartására vonatkozó irányelvek, belső szabályozók, nyilvántartás(ok), valamint adattérkép kidolgozását, véleményezi a tervezett adatkezelési műveleteket és kapcsolódó szerződéseket,

v) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában, az érintettek joggyakorlásának biztosításában,

w) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,

x) együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, amely felé kapcsolattartó pontként működik.

8.4. Iratkezelési Főosztály

8.4.1. Az Iratkezelési Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) ellátja a Miniszterelnökségen a nyílt iratkezelés felügyeletét és felel ennek szabályozásáért,

b) rendszeresen ellenőrzi a nyílt iratok kezelését és irattárazását a szervezeti egységeknél,

c) alkalmazásgazdája a nyílt iratok nyilvántartásához használt iktatórendszernek, szakmai támogatást nyújt a felhasználóknak, karbantartja és nyilvántartja a hozzáférési jogosultságokat, kapcsolatot tart a szoftverfejlesztő céggel,

d) gondoskodik a külső szervektől érkező nyílt kezelésű postai küldemények átvilágításáról, átvételéről, azok csoportosításáról szervezeti egységek szerint, ezen küldemények elektronikus érkeztetéséről, a kézbesítőkönyvekbe való bejegyzésről, a küldemények kézbesítéséről a Miniszterelnökség épületeibe,

e) összegyűjti a szervezeti egységek postai úton, illetve az Állami Futárszolgálat által továbbítandó nyílt kezelésű küldeményeit, és gondoskodik ezek postai feladásáról,

f) a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végrehajtja a Miniszterelnökségen és jogelőd szervezeteinél keletkezett maradandó értékű iratok levéltári átadását, illetve a szükséges selejtezést,

g) döntésre előkészíti a Miniszterelnökség irattáraiban található nyílt kezelésű iratokra vonatkozó megismerési, kutatási kérelmeket és nyilvántartja a kiadott engedélyeket,

h) gondoskodik az egyes szervezeti egységeknél keletkezett nyílt kezelésű iratok átvételéről, szakszerű tárolásáról, igény esetén az irattári anyagok kiadásáról és visszavételéről,

i) ellátja a szervezeti egységeket ügykezelési segédletekkel, eszközökkel (bélyegzők).

8.5. Társaságfelügyeleti Főosztály

8.5.1. A Társaságfelügyeleti Főosztály a Miniszterelnökség tulajdonosi joggygakorlása alatt álló gazdasági társaságok tekintetében:

a) előkészíti és végrehajtja a Miniszterelnökség portfolió-kezelési politikáját érintő - különösen a gazdasági társaságok üzleti tervének, beszámolójának elfogadásával kapcsolatos - döntéseket,

b) koordinálja a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,

c) társaságfelügyeleti, pénzügyi és szabályszerűségi szempontból véleményezi a megkötendő szerződéseket, ideértve különösen a támogatási szerződéseket,

d) döntésre előkészíti a közigazgatási államtitkár részére a gazdasági társaságok létesítő okiratait és szabályzatait,

e) a gazdasági társaságok, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár döntéseit, illetve javaslatait,

f) előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatban a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött szerződésekkel kapcsolatos döntéseket, javaslatokat,

g) a gazdasági társaságok tevékenységével, működésével összefüggésben elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,

h) közreműködik a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében,

i) közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, továbbá részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,

j) a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan előkészíti a gazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, valamint a szöveges és számszaki indoklásokat,

k) a szakmai felügyeletet ellátóval együttműködve előkészíti közigazgatási államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére küldendő javaslatot,

l) a közigazgatási államtitkár részére véleményezi a gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, így különösen a gazdasági társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását, valamint a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi véleményezési feladatokat,

m) a közigazgatási államtitkár utasításainak megfelelően előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,

n) a gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatosan önállóan ellátja a tulajdonosi joggyakorló feladatkörébe tartozó adatszolgáltatási, elemzési, ellenőrzési, jóváhagyási feladatokat.

9. A GAZDÁLKODÁSÉRT ÉS SZEMÉLYÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

9.1. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

9.1.1. A Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

9.2. Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály

9.2.1. Az Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti a miniszter által adományozható elismerésekkel kapcsolatos jogszabályokat,

b) közreműködik az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái jogállásáról, valamint jogviszonyuk egyéb kérdéseiről szóló jogszabályok előkészítésében, valamint

c) közreműködik a miniszter irányítása alatt működő intézmények közalkalmazottainak jogviszonyát érintő jogszabályok tervezetének, illetve a módosítási javaslatainak előkészítésében.

9.2.2. Az Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) ellátja a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő állami vezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és megbízottak, valamint a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok jogviszonyával kapcsolatos előkészítő, koordinációs, szervezési és személyügyi műveleteket, akik tekintetében a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár munkáltatói jogkört gyakorol,

b) ellátja a miniszter adományozási jogkörébe tartozó elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a kitüntetések közzétételéről,

c) ellátja a miniszter által felterjesztett, illetve átadandó állami kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat,

d) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára kiállított szolgálati és diplomata-útlevelekkel kapcsolatos feladatokat, biztosítja az útlevelek rendeltetésszerű felhasználást, gondoskodik azok biztonságos őrzéséről és nyilvántartásáról,

e) ellátja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint munkavállalók kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával és külszolgálatával összefüggő személyügyi műveleteket,

f) külön megállapodás alapján ellátja a Miniszterelnökség új alapítású intézményeinél felmerülő személyügyi feladatokat,

g) ellátja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározottak szerint benyújtott továbbfoglalkoztatási kérelmek kormánydöntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

h) ellátja a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó kormányhivatalok, központi hivatalok, költségvetési szervek vezetőinek, vezetőhelyetteseinek és gazdasági vezetőinek, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak, főigazgatóinak és gazdasági vezetőinek, valamint a járási hivatalok vezetőinek kinevezésével, felmentésével és - jogszabály ilyen irányú rendelkezése esetén - jogviszonyának egyéb kérdéseivel kapcsolatos személyügyi műveleteket,

i) a tulajdonosi jogokat gyakoroló szakterületekkel együttműködve előkészíti a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,

j) gondoskodik a Miniszterelnökség felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézményekkel kapcsolatos, személyügyi kérdéseket érintő nyilvántartások vezetéséről,

k) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzéseinek végrehajtásában,

l) humánpolitikai szempontból véleményezi a miniszter felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények és társaságok működését szabályozó dokumentumokat, így különösen azok alapító okiratait, a szervezeti és működési szabályzatokat, a közszolgálati szabályzatokat, valamint egyéb intézményi dokumentumokat,

m) humánpolitikai kérdésekben szakmai támogatást nyújt a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó intézmények vezetői részére feladataik megfelelő ellátásához,

n) ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő állami vezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és megbízottak, a miniszteri biztosok, továbbá a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a Miniszterelnökség tulajdonában, vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok és közalapítványok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozatainak őrzésével összefüggésben meghatározott feladatokat,

o) vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat és személyi anyagokat,

p) együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal az általa kezelt személyi körbe tartozók nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése érdekében,

q) együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal a Miniszterelnökség személyi állományára vonatkozó statisztikák és adatszolgálatások elkészítése érdekében,

r) együttműködik az illetményszámfejtést végző szervezeti egységekkel a Miniszterelnökség állami vezetői, valamint az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítők tekintetében,

s) ellátja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítők foglalkozás-egészségügyi vizsgálatánk megszervezésével kapcsolatos feladatokat,

t) közreműködik a főosztály feladatkörét érintő képviselői kérdések, interpellációk, valamint a közérdekű adatszolgálatások előkészítésében.

9.3. Biztosi Titkársági Főosztály

9.3.1. A Biztosi Titkársági Főosztály - a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - ellátja a Miniszterelnökségen működő:

a) kormánybiztosi,

b) miniszterelnöki biztosi,

c) miniszterelnöki megbízotti

titkársági feladatokat.

9.3.2. A Biztosi Titkársági Főosztály - a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - biztosítja a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszterelnöki megbízott munkájához kapcsolódó jogi, szakmai, adminisztratív és koordinációs feladatok folyamatos támogatását.

9.3.3. A Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének és helyettesének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos és miniszterelnöki megbízott azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

9.4. Pénzügyi és Számviteli Főosztály

9.4.1. A Pénzügyi és Számviteli Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) elkészíti a Miniszterelnökség intézményi elemi költségvetését, éves beszámolóját, az időközi mérlegjelentéseket, valamint a havi intézményi költségvetési jelentéseket,

b) ellátja az intézményi gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,

c) működteti a házi forint- és devizapénztárt, ellátja az értéktárolási feladatokat, a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja a forint- és devizautalásokat,

d) ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatait,

e) közreműködik az intézményi beszerzések, szolgáltatásmegrendelések lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat,

f) teljesíti az évközi statisztikai jelentéseket,

g) ellátja a Miniszterelnökség mint tulajdonosi joggyakorló szervezet befektetett pénzügyi eszközeinek analitikus és főkönyvi nyilvántartási feladatait,

h) elkészíti a Miniszterelnökség mint tulajdonosi joggyakorló szervezet éves beszámolóját, valamint az időközi mérlegjelentéseket,

i) vezeti az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a felhasználásokkal összefüggő elszámolásokat,

j) megrendeli, beszerzi a Humánpolitikai Főosztály adatszolgáltatása alapján a cafetéria- és egyéb béren kívüli juttatásokat, valamint kiosztja azokat a Miniszterelnökség munkatársai részére, és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,

k) gondoskodik a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím terhére történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről, az érvényesítésről és utalványozásról,

l) nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,

m) ellátja a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos utazásszervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,

n) rögzíti a delegálásokat a hatásköri adatbázisban, azokat naprakészen nyilvántartja,

o) vezeti az európai uniós projektek megvalósítása érdekében a Miniszterelnökség működésére fordított kiadások elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti az európai uniós projektekkel összefüggő elszámolásokat,

p) közreműködik az európai uniós projektek mint kedvezményezett kezelésében, illetve közreműködik azok azok elszámolásainak összeállításában, illetve a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokban,

q) vezeti a XI. Miniszterelnökség fejezettől, a XIX. Uniós fejlesztések fejezettől vagy más fejezettől kapott támogatásokkal kapcsolatos szerződések és a hozzájuk tartozó kifizetések elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a kapcsolódó elszámolásokat,

r) segítséget nyújt a Miniszterelnökség személyi juttatásaira vonatkozó döntések előkészítésében,

s) nyilvántartja az intézményi előirányzatokat, módosításokat, az előirányzatok évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,

t) biztosítja a Miniszterelnökség intézményi működéséhez szükséges likviditást,

u) az üzemeltetési és ellátási feladatok költségvetési és pénzügyi kérdéseiben együttműködik és kapcsolatot tart a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztállyal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,

v) közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,

w) ellátja a központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, továbbá közreműködik a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási feladatok megvalósításában,

x) ellátja a munkáltatói költségtérítésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat és a nem rendszeres, valamint a külső személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtési feladatokat,

y) megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulást,

z) kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),

zs) adatot szolgáltat a Miniszterelnökség igazgatását érintő döntések meghozatalához, vizsgálja és értékeli a pénzügyi erőforrások felhasználását,

1. szorosan együttműködik a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztállyal a Miniszterelnökség vagyongazdálkodási feladatainak ellátásában,

2. ellátja a hatósági, igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.

9.5. Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály

9.5.1. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály felelős a XI. Miniszterelnökség fejezet tekintetében a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

9.5.2. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) közreműködik az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó utasítás előkészítésében és előkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat,

b) közreműködik a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési gazdálkodását érintő kormány-előterjesztések előkészítésével és szakmai egyeztetésével kapcsolatos műveletek ellátásában,

c) véleményezi a Miniszterelnökség és háttérintézményei költségvetését érintő jogszabályok és kormányhatározatok, valamint a Miniszterelnökség költségvetését érintő egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályzatok tervezeteit,

d) koordinálja a fejezet éves költségvetési és zárszámadási javaslatának elkészítésével kapcsolatos munkálatokat,

e) koordinálja a fejezet elemi költségvetésének és éves költségvetési beszámolójának elkészítésével kapcsolatos műveleteket,

f) ellátja a tervezési munka lebonyolításával kapcsolatos szervezési műveleteket, és elkészíti az intézkedés tervezetét az intézmények részére,

g) meghatározza a költségvetési szervek részére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet] előírt kötelező zárlatok, az éves költségvetési beszámoló, valamint az egyéb adatszolgáltatások tartalmát és beküldésének határidejét,

h) irányítja a XI. Miniszterelnökség fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteit,

i) a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetési gazdálkodása tekintetében szükség esetén részt vesz a fejezet költségvetését érintő előterjesztések előkészítésében,

j) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási jogköröket (így különösen a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeten belül más címekhez vagy megállapodás alapján más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezeti kezelésű előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő átcsoportosítást; a fejezeten belül a költségvetési szerv előirányzatait tartalmazó címen belüli, továbbá a cím terhére más költségvetési szervek előirányzatait tartalmazó cím vagy fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosításokat, az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeivel összefüggő előirányzat-módosításokat és a felhasználásra történő engedélyezéseket),

k) költségvetési szempontból véleményezi a miniszter illetve a miniszterelnök általános helyettese által irányított, felügyelt költségvetési szervek alapító okiratát, annak módosítását, megszüntetését,

l) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését és beszámolóját,

m) elkészíti a fejezet költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást,

n) tervezi a felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetését, elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetését, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt kötelező zárlatokat, valamint az éves költségvetési beszámolót,

o) ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok gazdálkodási, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási műveleteket,

p) irányítja a hatáskörébe tartozó műveletek vonatkozásában a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE),

q) elkészíti az előírt fejezeti szintű, valamint a külső és belső ellenőrzést végző szervek által igényelt adatszolgáltatásokat,

r) ellátja a feladatkörével összefüggésben általa kezelt közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteket.

9.6. Jogi Szolgáltatási Főosztály

9.6.1. A Jogi Szolgáltatási Főosztály feladatkörében:

a) a szerződést kezdeményező és a szerződéskötéshez szükséges valamennyi irat szakmai terület által történt rendelkezésre bocsátása esetén véleményezi, előkészíti a Miniszterelnökség által kötendő szerződéseket - ideértve különösen a megbízási, vállalkozási, támogatási szerződéseket és más (például előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó, szolgáltatási) megállapodásokat -, jogilag ellenjegyzi illetve jogi ellenőrzést igazoló záradékkal létja el azokat, szerződésmintákat készít,

b) ellátja a Miniszterelnökség szerződéseinek nyilvántartásával összefüggő feladatokat a vonatkozó belső szabályzatban meghatározottak szerint,

c) a Miniszterelnökség alkalmazottja által okozott károk esetén közreműködik az alkalmazottat terhelő kártérítési felelősség érvényesítésében,

d) előkészíti a Miniszterelnökség munkáltatói kölcsön- és egyéb szociális szerződéseit, ellátja azokkal összefüggésben a Miniszterelnökséget megillető jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, illetve a jelzálog-törlési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat,

e) felelős a Miniszterelnökség belső szabályozási feladatainak ellátásáért, ennek keretében jogi szempontból ellenőrzi, és - a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár útján - aláírásra felterjeszti a szervezeti egységek által készített belső szabályzatokat, továbbá elkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

f) felelős a Miniszterelnökség beszerzéseire és a szerződések megkötésére vonatkozó normatív utasítások elkészítéséért,

g) igény esetén jogi segítséget nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére,

h) kezeli a TAKARNET rendszert, teljesíti a tulajdonilap- és térképmásolatok beszerzésére irányuló megkereséseket,

i) ellátja a Miniszterelnökség vagyongazdálkodásához kapcsolódó egyes jogi feladatokat (különösen bérleti szerződések előkészítése, vagyonkezelői jog átruházása, vagyonkezelői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok előkészítése),

j) felelős a miniszter irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel még nem rendelkező költségvetési szervek jogi támogató tevékenységének ellátásáért,

k) gondoskodik - szükség esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével - a Miniszterelnökség közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról a vonatkozó belső szabályzatban vagy egyedi eljárásrendben meghatározottak szerint,

l) végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket, és eleget tesz az ott megjelölt dokumentálási kötelezettségnek,

m) ellátja azokat a jogalkotási feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,

n) jogi véleményt ad a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó kérdésekben, és ellátja mindazon jogi jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,

o) véleményezi - a 4. függelékben foglalt „III. Gazdasági társaságok” megjelölésű táblázatban szereplő gazdasági társaságok kivételével - a Miniszterelnökség háttérintézményeinek létesítő okiratait és szervezeti és működési szabályzatait, felelős ezen létesítő okiratokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elvégzéséért.

9.7. Humánpolitikai Főosztály

9.7.1. A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) ellátja a minisztérium munkatársainak kormányzati szolgálati jogviszonyával és munkaviszonyával kapcsolatos, jogszabályban foglalt személyügyi feladatokat; vezeti és karbantartja a minisztérium dolgozói személyes adatainak nyilvántartását (kormányzati szolgálati és munkavállalói nyilvántartás), kezeli a személyi anyagokat, vezeti a személyzeti és belső nyilvántartásokat,

b) az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével elkészíti a kormánytisztviselők és a munkavállalók munkaköri leírását,

c) ellátja az összeférhetetlenségi nyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik a kötelező kormánytisztviselői és vezetői képzések és vizsgák (közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyéb képzési lehetőségek) szervezéséről, a kötelező éves képzési tervek összeállításáról, kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel,

e) végzi a pályázatok kiírásával, közzétételével, valamint a kiválasztással kapcsolatos egyes feladatokat, koordinálja a pályáztatást, kezeli a toborzási adatbázist,

f) ellátja a hivatali bér- és létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait,

g) gondoskodik a minisztérium teljes állománytáblájának naprakész vezetéséről; munkaügyi, személyügyi, statisztikai adatszolgáltatást végez,

h) gondoskodik a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karnak történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről,

i) jogszabály alapján közreműködik az egyéni teljesítményértékelési rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, módszertani és technikai támogatást nyújt az értékelő vezetők részére,

j) együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezéséhez szükséges adatok átadásában, valamint kezeli a védett állományba soroláshoz szükséges adatokat,

k) kapcsolatot tart a közszolgálati alapnyilvántartásba való betekintésre jogosult szervekkel, személyekkel, biztosítja számukra a betekintési jog - jogszabályoknak megfelelő - gyakorlását,

l) ellátja a tanulmányi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az azokban előírt kötelezettségeket nyilvántartja, ellenőrzi,

m) gondoskodik a minisztériumba újonnan belépő munkatársak eskütételének és informatikai, munkavédelmi képzésének szervezéséről,

n) ellátja a Miniszterelnökségre jelentkező szakmai gyakorlatosokkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, előkészíti a gyakornoki szerződéseket, közreműködik a gyakornoki programok lebonyolításában,

o) koordinálja a Kormány által létrehozott közigazgatási ösztöndíj programban, illetve a Miniszterelnökség saját ösztöndíjas programjában részt vevő ösztöndíjasokkal kapcsolatos műveleteket, megszervezi a Miniszterelnökségen belüli elhelyezést, a mentorok kijelölését,

p) felel a fegyelmi eljárások lefolytatásáért,

q) szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkáltatói döntések meghozatalához,

r) ellátja a szervezeten belüli és azon kívüli célfeladat-kitűzésekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat - kivéve azon célfeladatokat, amelyek a Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály feladatkörébe tartoznak -,

s) munkaügy-statisztikai jelentéseket készít, ellátja a jogszabályokban előírt személyügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,

t) ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a vagyonnyilatkozatok őrzésével összefüggésben meghatározott tevékenységeket,

u) szervezi a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat,

w) ellátja a Szociális Bizottság titkársági és ügyviteli feladatait,

x) az önálló szervezeti egységek vezetőivel közreműködve összeállítja a munkatársak éves szabadságolási tervét,

y) együttműködik a Miniszterelnökség illetményszámfejtésért felelős szervezeti egységével,

z) kezeli a Szolgáltatási és Ellátási Alapadattárat, kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,

zs) a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőző kiválasztási eljárás során, valamint a kormánytisztviselők törvényben meghatározott felmentése esetén kezeli a Tartalékállomány Információs Rendszerét,

1. kiadja és nyilvántartja a kedvezményes utazásra jogosító utazási utalványokat,

2. működteti a Központi Kezelésű Állománycsoportot,

3. a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal együttműködve vezeti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást,

4. részt vesz a közszolgálati személyügyi tárgyú európai uniós és hazai projektek szakmai megvalósításában,

5. a Hivatalos Értesítőben történő közzétételre előkészíti a Miniszterelnökség személyügyi híreit,

6. gondoskodik a munkatársak humánpolitikai kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

7. gondoskodik az esélyegyenlőségi terv kidolgozásáról és annak érvényesüléséről,

8. a hasonló feladatkörök ellátása során együttműködik az Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztállyal.

9.7.2. A Humánpolitikai Főosztály személyzetpolitikai koordinációs és kodifikációs feladatkörében:

a) közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, támogatást nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár személyügyi igazgatási döntéseinek előkészítésében,

b) előkészíti a Miniszterelnökség humánpolitikai tárgyú belső szabályzatait,

c) véleményezi a közszolgálati személyügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz jogszabálytervezetek kidolgozására, jogszabályok módosítására, különösen a közszolgálati tisztviselők, valamint a hivatásos és katonai szolgálati viszonyban állók jogállását érintő jogszabályok vonatkozásában.

9.8. Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály

9.8.1. A Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály:

a) kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,

b) gondoskodik a kapcsolattartó által jóváhagyott igényeknek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Ügyfélszolgálatához való eljuttatásáról,

c) felelős a Miniszterelnökség igényeinek nyomon követéséért, azok teljesüléséért,

d) felügyeli a kormányülések, az államtitkári értekezletek, kormányzati szintű rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges technikai és személyi feltételek meglétét,

e) végzi a Miniszterelnökség elhelyezésével kapcsolatos költöztetések tervezését, és nyomon követi azok végrehajtását,

f) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei részére a munkavégzéshez szükséges eszköz-, készlet- és szolgáltatási igényeket,

g) megszervezi és végzi a Miniszterelnökség telephelyei közötti belső iratkézbesítési feladatokat,

h) felelős a hatáskörébe tartozó erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért és működtetéséért,

i) felelős a szervezeten belüli eszközmozgatások bizonylatolásáért, valamint az immateriális javak és tárgyi eszközök leltározásának elvégzéséért,

j) felelős az éves beruházási terv és beszerzési terv elkészítéséért.

9.9. Intézmények Gazdálkodási Főosztálya

9.9.1. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya látja el - az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően -

a) a Nemzetstratégiai Kutatóintézet,

b) a Magyar Nyelvstratégiai Intézet

gazdasági szervezetének feladatait (a továbbiakban együtt: Intézmények).

9.9.2. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztályának vezetője az Intézmények Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti gazdasági vezetője.

9.9.3. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya a 9.9.1. pontban foglalt feladatkörében az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint megállapodások alapján különösen:

a) az Intézmények esetében elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat, a számviteli politikát, szükség esetén javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására, véleményezi a pénzügyi ellenjegyzést igénylő, Intézmények által előkészített szereződések, megállapodások tervezeteit, gyakorolja az érvényesítési és a pénzügyi ellenjegyzési jogkört,

b) elkészíti az Intézmények elemi költségvetését, éves beszámolóját, valamint az időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentését,

c) ellátja az intézményi gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,

d) működteti az Intézmények házipénztárait, és bonyolítja a banki átutalásokat,

e) ellátja az Intézmények működtetésével, az Intézmények vagyongazdálkodása körében a beruházással és a vagyon használatával kapcsolatos feladatokat,

f) az Intézmények tekintetében ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatait,

g) közreműködik az intézményi beszerzések, szolgáltatás megrendelések lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában,

h) teljesíti az Intézmények évközi statisztikai jelentéseit,

i) nyilvántartja, elszámolja az Intézmények reprezentációs kiadásait, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,

j) ellátja az Intézmények vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,

k) kezeli az Intézmények európai uniós projektjeit mint kedvezményezett, összeállítja azok elszámolásait, végzi a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

l) segítséget nyújt az Intézmények személyi juttatásaira vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartja az intézményi előirányzat évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,

m) biztosítja az Intézmények működéséhez szükséges likviditást,

n) közreműködik az Intézmények közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatainak ellátásában,

o) ellátja az Intézmények központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási, továbbá a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos adóbevallási, adatszolgáltatási feladatait,

p) ellátja az Intézmények munkáltatói költségtérítésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli és a nem rendszeres kifizetéssel kapcsolatos számfejtési feladatait,

q) megállapítja és megfizeti az Intézmények általános forgalmi adóját és a rehabilitációs hozzájárulását,

r) az Intézmények tekintetében kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),

s) részt vesz az Intézmények vonatkozásában a költségvetés tervezésében és a zárszámadásban,

t) ellátja az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásokban foglalt egyéb feladatokat.

9.9.4. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya látja el a XI. Miniszterelnökség fejezet 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

9.9.5. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya a 9.9.4. pontban foglalt feladata körében:

a) ellátja a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó bérszámfejtéssel, adózással, társadalombiztosítási kérdésekkel összefüggő feladatokat; gondoskodik a külföldön lévő tartós kiküldöttek gyógyellátásával és egészségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, intézkedik az Európai Egészségbiztosítási Kártyák kiállítását illetően,

b) üzemelteti az Állandó Képviselet pénztárát, valamint ütemezi az állomáshely pénzellátását,

c) gondoskodik az érvényben lévő pénzügyi nyilvántartó program működtetéséről, számviteli bizonylatokat rögzít, biztosítja az analitika és főkönyv egyezőségét,

d) kialakítja az Állandó Képviselet számviteli politikáját, számlarendjét, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a jogszabályokban előírt havi, negyedéves, féléves adatszolgáltatást, beszámolást teljesít, és elkészíti az éves maradvány elszámolását, összeállítja az éves számviteli beszámolót,

e) megtervezi és felügyeli az Állandó Képviselet gazdálkodását, véleményezi a fejezetek közötti előirányzat-átadásokról szóló megállapodásokat,

f) irányítja és értékeli a külképviselet pénzügyi tevékenységét, naprakész alapdokumentációt állít össze az azt meghatározó információkból, felülvizsgálja az állomáshelyről beérkező pénztárnaplók elszámolásait, és szükség szerint intézkedik azok kijavításáról,

g) előkészíti az Állandó Képviselet gazdálkodási feladataival kapcsolatos szabályzatokat,

h) gondoskodik a pénzügyi feladatot érintő munkakörbe kihelyezésre kerülő munkatársak oktatásáról, betanításáról, felkészítéséről,

i) véleményezi az állomáshely elhelyezési, berendezési igényeit és feltételeit (rezidencia, hivatali helyiségek), a külföldi ingatlanvagyonnal kapcsolatos kérdéseket,

j) koordinálja az Állandó Képviselet beszerzési igényeit,

k) gondoskodik az Állandó Képviselet éves költségvetési beszámolójának alátámasztásául szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, biztosítja a főkönyvi adatokkal történő egyezőséget,

l) gondoskodik az Állandó Képviselet leltárjának elkészítéséről, kapcsolatot tart a leltárfelelősökkel és raktárkezelőkkel, koordinálva az eszközökben történt változások dokumentálását,

m) gondoskodik a felmerülő selejtezési feladatok engedélyeztetéséről és végrehajtásáról,

n) közreműködik az Állandó Képviselet közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatainak ellátásában.

10. A JOGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

10.1.1. A Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

10.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

10.2.1. A Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály funkcionális feladatai körében

a) jogvitában, peres és nemperes eljárásban ellátja a Miniszterelnökség és a miniszter jogi képviseletét, melynek során eljáró munkatársát önálló kiadmányozási jogkör illeti meg,

b) a közigazgatási államtitkár eseti kijelölése alapján ellátja a kapcsolattartásból és a Miniszterelnökség érdekeinek érvényesítéséből eredő műveleteket azokban a feladatkörébe tartozó perekben, nemperes eljárásokban és egyéb jogvitás ügyekben, amelyekben a Miniszterelnökség képviseletét egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda látja el,

c) közérdekű adatigénylések tekintetében jogi támogatást biztosít a Miniszterelnökség honlapjának működésével összefüggő műveletek ellátásában, ellátja a Miniszterelnökség közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteit,

d) szükség szerint jogi támogatást nyújt a miniszter Központi Statisztikai Hivatalt érintő feladatai ellátásában,

e) szükség szerint javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására, módosítására,

f) a szakterületet érintő szervezeti egység által szolgáltatott adatok alapján előkészíti az alapvető jogok biztosának adandó válasz tervezetét,

g) közreműködik az Alkotmánybíróságtól érkezett megkeresésre a feladatköre szerint illetékes szervezeti egység által adandó vélemény, válaszlevél tervezetének előkészítésében,

h) megkereséssel élhet a Miniszterelnökség valamennyi szervezeti egysége irányában feladatának hatékonyabb ellátása érdekében,

i) ellátja a Közszolgálati Döntőbizottság titkársági feladatait.

10.3. Jogi és Kodifikációs Főosztály

10.3.1 A Jogi és Kodifikációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli jogi tevékenysége körében:

a) közreműködik a miniszterelnökségi döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során gondoskodik a jogszabályokban, a Kormány általános politikájában és döntéseiben, illetve a vezetői döntésekben meghatározott jogi követelmények érvényesítéséről,

b) gondoskodik a Miniszterelnökség által képviselt egységes jogi álláspont kialakításáról,

c) ellátja a közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten kapott feladatoknak az érintett államtitkársághoz, helyettes államtitkársághoz történő eljuttatásában, az elvégzett feladat ellenőrzését követően a közigazgatási államtitkárhoz történő eljuttatásában,

e) gondoskodik az előterjesztések, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök aláírásra történő felterjesztéséről,

f) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve összeállítja a Miniszterelnökség jogalkotási programjára vonatkozó javaslatokat, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának javaslatát, és közreműködik a végrehajtás ellenőrzésében,

g) figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős feladatok teljesítését,

h) ellátja a jogszabályoknak és más jogi aktusoknak a Magyar Közlönyben és a mellékletét képező - annak külön sorozataként megjelenő - Hivatalos Értesítőben történő kihirdetésével, közzétételével, illetve az érdekeltekhez történő eljuttatásával összefüggő feladatokat,

i) irányítja a kormányzati iratok, valamint a Miniszterelnökség belső iratainak kezelésével összefüggő tevékenységet, valamint javaslatot tesz a Miniszterelnökség titkos irattárában őrzött, minősített adatnak minősülő iratok minősítésének felülvizsgálatára,

j) közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár útján részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,

k) összefogja és ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

l) gondoskodik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján a kiadásra kerülő további szabályzatok előkészítéséről és felülvizsgálatáról,

m) gondoskodik a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, beszámolók, tájékoztatók, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezéséről és véleményezéséről, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását.

10.3.2. A Jogi és Kodifikációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli kodifikációs tevékenysége körében:

a) benyújtás előtt előzetesen véleményezi a Miniszterelnökség által kezdeményezett, bármely szervezeti egysége által előkészített jogszabály és egyéb tervezetet, ennek körében vizsgálja, hogy az előterjesztett törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok eleget tesznek-e az Országgyűlés által meghatározott feltételeknek, a jogszabályszerkesztés követelményeinek,

b) vizsgálja, hogy a benyújtásra kerülő előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről,

c) felel a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, illetve a Kormány döntéseinek megfelelő véglegesítéséért, az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetésért,

d) ellátja a Miniszterelnökség által benyújtani kívánt előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő bejelentéssel kapcsolatos feladatokat, szervezi ezek Kormányiroda részére történő beterjesztését,

e) a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolásának keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával,

f) irányítja a Miniszterelnökségen belüli jogalkotással összefüggő koordinációs feladatokat,

g) részt vesz a Törvényalkotási Bizottság ülésén.

10.3.3. A Jogi és Kodifikációs Főosztály parlamenti koordinációs tevékenysége körében:

a) közreműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszter országgyűlési tevékenységének előkészítésében,

b) közreműködik a Miniszterelnökség törvényalkotással kapcsolatos feladatainak elvégzésében,

c) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet,

d) munkakapcsolatot tart fenn a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,

e) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről.

11. A PARLAMENTI ÉS STRATÉGIAI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

11.1. Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet

11.1.1 A parlamenti és stratégiai államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

11.1.2. A Kabinet segíti a parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkárt és kabinetfőnökét feladataik ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntéselőkészítő, koordinációs, és adminisztratív feladatokat lát el.

11.1.3. A parlamenti és stratégiai államtitkárság adminisztrációjának ellátása érdekében titkárság működik.

11.1.4. A titkárság vezetőjének tevékenységét a kabinetfőnök irányítja.

11.1.5. A titkárság vezetője számára a parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül is utasítást adhat.

11.2. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

11.2.1. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya parlamenti ügyekhez kapcsolódó feladatkörében

a) felkészíti parlamenti és stratégiai államtitkárt parlamenti megjelenéseire,

b) előkészíti a miniszter számára a parlamenti kérdésekre javasolt választervezeteket,

c) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet,

d) felkészíti parlamenti és stratégiai államtitkárt parlamenti megjelenéseire, és

e) közreműködik a Miniszterelnökség törvényalkotással kapcsolatos feladatainak elvégzésében.

11.2.2. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár kommunikációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében

a) az államtitkár kabinetfőnökének bevonásával gondoskodik a parlamenti és stratégiai államtitkár kommunikációs felkészítéséről,

b) kapcsolatot tart az államtitkár nyilvános szerepléseit, illetve megszólalásait szervező szervezeti egységek vezetőjével,

c) az államtitkár által kijelölt kabinet munkatárs bevonásával kezeli a meghatározott közösségi média felületeket,

d) közreműködik a Miniszterelnökség belső és külső arculatának kialakításában,

e) az államtitkár útmutatása szerint társadalmi kapcsolati tevékenységet végez.

11.2.3. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya kormánybiztosokhoz kapcsolódó feladatkörében

a) közreműködik a Miniszterelnöknek a kormánybiztosok feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről való tájékoztatásában,

b) az államtitkár utasításának megfelelően részt vesz a kormánybiztosok meghatározott egyeztetésein, tárgyalásain, a kormánybiztosoktól, azok titkársága útján, a feladatkörükbe tartozó tárgykörben, az államtitkár utasítása alapján összefoglalót, beszámolót, háttéranyagot kérhet.

11.2.4. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ellátja - a miniszter által közvetlenül irányított Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatását követően - a sajtó részéről érkező megkeresések koordinációját az államtitkár felelősségébe utalt témakörökben, így különösen:

a) sajtómegkeresések megválaszolása,

b) a média képviselőivel közvetlen kapcsolat kiépítése és fenntartása,

c) beszédek, háttéranyagok készítése

tekintetében.

11.3. Szervezési és Koordinációs Főosztály

11.3.1. A Szervezési és Koordinációs Főosztály

a) a parlamenti és startégiai államtitkár által meghatározott módon ellátja az államtitkár személyével kapcsolatos adminisztratív teendőket,

b) szervezi a parlamenti és startégiai államtitkár nyilvános és nem nyilvános programjait,

c) kezeli a parlamenti és startégiai államtitkár számára címzett dokumentumokat,

d) koordinálja a parlamenti és startégiai államtitkár személyével kapcsolatban felmerülő egyeztetéseket és kapcsolattartási teendőket,

e) a kabinetfőnök által meghatározott módon ellátja a parlamenti és startégiai államtitkár titkársági és személyi asszisztensi feladatait,

f) nyilvántartja és folyamatosan nyomonköveti a parlamenti és startégiai államtitkár programjait és azok változásait,

g) nyilvántartja a parlamenti és startégiai államtitkár által meghatározott feladatokat és azok teljesítését; a feladatok állásáról legalább hetene, szükség szerint azonban gyakrabban is, beszámol a parlamenti és startégiai államtitkár számára.

12. A STRATÉGIAI ELEMZÉSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

12.1. Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

12.1.1. A Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

12.2. Stratégiai Elemzési Főosztály

12.2.1. A Stratégiai Elemzési Főosztály koordinációs feladatai körében

a) figyelemmel kíséri, illetve megvizsgálja az egyes kormányzati célkitűzések teljesülését,

b) feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart az egyes kormányzati szakterületekért felelős szervezeti egységekkel, illetve egyéb, a stratégiai elemzéshez támogatást nyújtó szervekkel.

12.2.2. A Stratégiai Elemzési Főosztály feladatai körében

a) figyelemmel kíséri a Stratégiai és Családügyi Kabinet és a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések tartalmi és formai követelményeknek való megfelelését, javaslatokat tehet azok egységes érvényesítése érdekében,

b) részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet és a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,

c) közreműködik a miniszter Stratégiai és Családügyi Kabinet és Kormány üléseire történő felkészítésében,

d) figyelemmel kíséri a Közigazgatási Államtitkári Értekezletekre benyújtott előterjesztéseket, véleményezheti azokat,

e) stratégiai elemzéseket készít a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által meghatározott szakpolitikai kérdésekben, javaslatokat tehet a hatékonyabb kormányzati döntéshozatal érdekében,

f) közreműködik egyes kormányzati anyagokról szóló vélemény elkészítésében a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár részére,

g) feladatkörét érintő információkat, dokumentumokat gyűjt, rendszerez a kormányzati stratégiai elemzések készítéséhez.

12.3. Stratégiai Tervezési és Koordinációs Főosztály

12.3.1. A Stratégiai Tervezési és Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) kapcsolatot tart az egyes kormányzati szakterületekért felelős szervezeti egységekkel, illetve a kormányzati célkitűzések koordinációjáért, végrehajtásáért, valamint a kormányzati kommunikációért felelős szervezeti egységekkel,

b) figyelemmel kíséri a kormányzat stratégiai jellegű tevékenységét.

12.3.2. A Stratégiai Tervezési és Koordinációs Főosztály feladatai

a) a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár számára stratégiai javaslatokat tehet a kormányzati munka hatékonyabbá tétele érdekében,

b) részt vesz a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár kormányzati kommunikációs felkészítésében, az ehhez szükséges háttéranyagok, összefoglalók elkészítésében, javaslatokat tehet a kormányzati kommunikáció taralmára vonatkozóan,

c) feladatkörének ellátása érdekében sajtófigyelési tevékenységet lát el,

d) közreműködik a Stratégiai és Családügyi Kabinet és a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében, továbbá a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár és a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által meghatározott stratégai elemzések készítésében,

e) figyelemmel kíséri a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Kormány ülésein hozott döntéseket és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai céljaival való összhangjáról.

12.4. Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési Főosztály

12.4.1. A Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési Főosztály koordinációs feladatai körében

a) szakmai kapcsolatot tart különböző szakmai szervezetekkel, továbbá nemzetközi és európai uniós ügynökségekkel, az Európai Parlament képviselőivel, magyar nagykövetségekkel, nemzetközi szervezetekhez akkreditált magyar diplomatákkal, szakértőkkel,

b) közreműködik a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó további főosztályok feladatkörét érintő tevékenységében.

12.4.2. A Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési Főosztály feladatai körében

a) elemzi az Európai Unió intézményei, valamint főbb nemzetközi szerveztek globális politikai folyamatokkal foglalkozó szakmai elképzeléseit,

b) a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár képviseletében részt vehet az EKTB ülésein, elemzési tevékenységét erre tekintettel folytatja,

c) elemzéseket készít az Európai Unió tagállamai, illetve további országok társadalmi-politikai, valamint gazdasági és jogi folyamatairól,

d) figyelemmel kíséri és elemzi a Magyarországot is érintő geopolitikai folyamatokat,

e) beszámolókat készít a különböző nemzetközi intézmények, szervezetek Magyarországról szóló elemzéseiről, jelentéseiről.

13. A KÖZSZOLGÁLATÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

13.1. Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinet

13.1.1. A Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 66. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

13.1.2. A Közszolgálatért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. § (1) bekezdésében rögzített titkársági feladatokat.

13.1.3. A Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinetben osztályként működő Jogszabály-véleményezési Osztály koordinációs feladatai körében ellátja a közszolgálatért felelős államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztések és jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat

13.2. Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály

13.2.1. A Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály kodifikációs és koordinációs feladatai körében:

a) közreműködik a területi integráció bővítésének koncepcionális elemeinek kidolgozásában,

b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

c) közreműködik a területi államigazgatási szervek irányítási rendszerére vonatkozó koncepciót,

d) közreműködik az a) és c) pont szerinti koncepciókkal kapcsolatos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek előkészítésében,

e) közreműködik a közszolgálatért felelős államtitkárság érintett főosztályaival együttműködve a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki, gazdasági és informatikai integrációja koncepciójának kidolgozásában,

f) közreműködik a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek előkészítésében,

g) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

h) közreműködik a területi közigazgatás szervezetei fejlesztésének irányításában és összehangolásában,

i) véleményezi a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteit, ennek során érvényesíti a költséghatékony működtetés követelményeit,

j) részt vesz a kormányhivatalok ügyviteli folyamatai és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztésében,

k) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

l) a területi integráció bővítése érdekében adatgyűjtést végez, elemzéseket és hatásvizsgálatokat készít, módszertani anyagokat dolgoz ki,

m) előkészíti a megyei szint alatti területi közigazgatási szervezetrendszer feladatkörének felülvizsgálatát,

n) javaslatot tesz a területi közigazgatás kormányhivatalon kívüli szervezeteivel kapcsolatban szervezetfejlesztési módszerek és eljárások alkalmazására, az ezzel összefüggő projektek megvalósítására.

13.2.2. A Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos feladatai körében

a) a területi közigazgatási szervezetrendszer integrációja és fejlesztése érdekében ágazati szervekkel összefüggő elemzéseket végez,

b) közreműködik a területi közigazgatás szervezetének átalakításában,

c) módszertani útmutatókat dolgoz ki,

d) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének korszerűsítését célzó új szervezési és vezetési módszerek alkalmazásának meghatározásában,

e) módszertani megoldásokat dolgoz ki a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállásával, szervezetével, tevékenységével, részfeladataival összefüggő kérdésekben a gyakorlat egységesítésére, fejlesztésére,

f) kezeli a területi közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési előirányzatokat,

g) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok üzemeltetési gyakorlatának fejlesztésére,

h) ellátja a kormányablakok fizikai kialakításának koordinációját a kormányablakok kialakítása során,

i) ellátja az ügyintézési szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinációját,

j) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásból megvalósuló kormányhivatali, fejlesztési tárgyú, eszköz-, ingatlan-, szoftverfejlesztési projektjeinek felügyeletét és koordinálását.

13.3. Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály

13.3.1. A Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály fejlesztési koordinációs feladatai körében:

a) javaslatot tesz az egységes közigazgatás-fejlesztési stratégiára és felel annak végrehajtásának koordinációjáért, továbbá a központi közigazgatás továbbfejlesztésének koordinációjáért, amelynek keretében

aa) előkészíti az e politika végrehajtását szolgáló jogalkotási és pénzügyi intézkedéseket és javaslatot tesz a programozási intézkedésekre,

ab) folyamatosan ellenőrzi és értékeli a meghozott intézkedések végrehajtását, melyről kétévente beszámolót készít a miniszter részére;

b) a kormányzati működés továbbfejlesztésének koordinációjáért.

13.3.2. A Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály közigazgatás-fejlesztési monitoring feladatkörében:

a) javaslatot tesz a közigazgatás-fejlesztési stratégiára,

b) az ügyfélbarát közigazgatás, az átlátható állam elősegítése érdekében javaslatot tesz a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése körébe tartozó intézkedési tervekre, továbbá intézkedési javaslatokat készít a bürokrácia csökkentésére,

c) közreműködik a központi közigazgatás fejlesztési koncepciójának, valamint az annak végrehajtását szolgáló intézkedési tervek kialakításában,

d) közreműködik a közigazgatási minőségpolitika elveire, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályaira vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

e) közreműködik az egységes közigazgatási szolgáltatási politika kialakításában,

f) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket,

g) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontokat érvényesít a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,

h) javaslatokat tesz az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések megvalósítására,

i) véleményezi a közigazgatási szolgáltatások elektronizálására vonatkozó javaslatokat,

j) részt vesz más központi közigazgatási szervek szervezet- és működtetésfejlesztési intézkedéseinek előkészítésében,

k) koordinálja a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, valamint javaslatot tesz intézkedésekre az érintett operatív programok vonatkozásában,

l) részt vesz az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményei döntéshozatalában, a kormányzati álláspont kialakításában és képviseletében a közigazgatás-fejlesztési feladatkörébe tartozó területeken, közreműködik a 2007-2013-as ÁROP szakmai feladatainak meghatározásában és végrehajtásában,

m) előkészíti a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó közigazgatással foglalkozó intézményekkel kapcsolatos döntéseket és folyamatos kapcsolatot tart velük,

n) ellenőrzi és értékeli a Kormány közigazgatási szakpolitikájának a végrehajtását.

13.4. Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály

13.4.1. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály kormányablak igazgatási kodifikációs feladatai körében

a) előkészíti a kormányablakok fejlesztésének koncepcióját,

b) előkészíti a kormányablakok szervezetére, működésére vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

c) előkészíti az integrált ügyfélszolgálati rendszer fejlesztési koncepcióját, és közreműködik annak végrehajtásában,

d) előkészíti és koordinálja a kormányablak, közigazgatási és digitális tudástár bővítésével kapcsolatos jogszabályok tervezeteit.

13.4.2. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály kormányablak igazgatási szervezet irányítási és koordinációs feladatai körében

a) közreműködik az új kormányablakok fizikai kialakításának koordinálásában,

b) a kormányablakok elhelyezésével összefüggésben javaslatokat tesz és intézkedéseket kezdeményez,

c) felügyeleti ellenőrzési feladatai tekintetében a kormányablakok működése vonatkozásában törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket végez,

d) közreműködik a kormányhivatalokat érintő átfogó felügyeleti ellenőrzések végrehajtásában,

e) gondoskodik a kormányablakokat érintő téma-, cél- és utóellenőrzések programjának összeállításáról, ezzel összefüggő felügyeleti és szakmai ellenőrzések lebonyolításáról,

f) figyelemmel kíséri a kormányablakok ügyviteli rendszerei kialakítását, illetve korszerűsítését,

g) értékeli és elemzi a kormányablakok ügyfélforgalmának alakulását, ellátja az ügyfél-koordinációt elősegítő és megvalósító rendszerek monitoringját, szükség esetén javaslatot tesz azok változtatására, továbbfejlesztésére,

h) működteti és továbbfejleszti a kormányablak, közigazgatási és digitális tudástárat,

i) a kormányablak, közigazgatási és digitális tudástár hatályosítása és tartalmi bővítése tárgyában folyamatos egyeztetéseket végez az érintett szaktárcák és szervezetek képviselőivel,

j) a szakrendszerek üzemeltetőinek bevonásával rendszeresen értékeli és elemzi a kormányablak, közigazgatási és digitális tudástár alkalmazás működtetését és gyakorlatát,

k) a kormányablakok egységes jogalkalmazói gyakorlatának elősegítése érdekében a kormányablakok és a kormányhivatalok szakembereinek bevonásával szakmai kollégiumot működtet,

l) közreműködik a kormányablakok képzési igényeinek felmérésében, és segítséget nyújt a képzések tematikájának meghatározásában.

13.4.3. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály kormányablak igazgatási egyéb feladatai körében

a) értékeli és elemzi a kormányablakok munkafolyamatainak eredményeit, és ezek alapján javaslatot tesz a munkafolyamatok fejlesztésére,

b) gyűjti, elemzi és értékeli az ügyfélforgalmi statisztikákat a kormányablakok vonatkozásában, és az értékelés eredménye alapján javaslatot tesz a fejlesztési irányokra,

c) a kormányhivatalok bevonásával ügyfél-elégedettségi vizsgálatokat végez,

d) figyelemmel kíséri a felelősségi területéhez kapcsolódóan az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.

13.4.4. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály informatikai feladataival kapcsolatos kodifikációs feladatai körében

a) felelősségi területéhez kapcsolódóan véleményezi a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák működését érintő jogszabálytervezeteket,

b) előkészíti a kormányhivatali, okmányirodai és kormányablak informatikai szakrendszerek integrálásának koncepcióját a Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztállyal együttműködésben,

c) a szervezeti és költségvetési lehetőségek figyelembevételével javaslatot tesz a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák szoftver- és hardverkörnyezetének kialakítására.

13.4.5. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály informatikai koordinációs feladatai körében

a) a kormányhivatalok informatikai vezetői, valamint a főosztály feladatkörébe utalt fejlesztési projektek vezetői részére rendszeres értekezletet tart,

b) kapcsolatot tart a köteles informatikai szolgáltatások kijelölt szolgáltatójával, valamint az e-közigazgatásért felelős szervezeti egységekkel,

c) közreműködik a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák működését érintő informatikai beszerzések előkészítésében.

13.4.6. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály egyéb informatikai feladatai körében

a) új kormányablak létrehozása esetén közreműködik annak informatikai kialakításában, a kormányhivatali informatikai rendszerbe történő integrálásában,

b) közreműködik a kormányablakok egységes informatikai üzemeltetésének biztosításában,

c) figyelemmel kíséri a felelősségi területéhez kapcsolódóan az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

d) ellátja a kormányhivatalok informatikai fejlesztéseinek szakmai irányítását,

e) koordinálja a kormányhivatalok informatikai rendszereinek üzemeltetését,

f) ellátja az erre kijelölt fejlesztési projektek szakmai vezetését,

g) előkészíti a közigazgatás fejlesztési tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre a szakpolitikai véleményt az informatikai vonatkozások tekintetében.

13.5. Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály

13.5.1. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő humánerőforrás-gazdálkodás irányítási feladatai körében

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományával kapcsolatos foglalkoztatási adatok elemzésével és értékelésével közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatali személyügyi politika kialakításában, az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében,

b) összegyűjti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó, jogszabályok szerint nyilvántartott adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos aktualizálásáról,

c) közreműködik a Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztálynak a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszám- és személyi juttatás előirányzatainak kialakításával összefüggő feladatai ellátásában, valamint a személyi juttatás előirányzatainak felhasználására vonatkozó adatok, javaslatok értékelésében, módosítások, intézkedések kezdeményezésében,

d) tájékoztatást készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási helyzetéről, üres álláshelyekről, hiányzó létszámokról,

e) nyilvántartja és ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszámkeretét,

f) kialakítja és működteti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek monitoring rendszerét, elemzi és értékeli az információkat,

g) ellátja a szakmai irányító vezetőjétől érkező, a személyi állományt, létszámot érintő megkeresések, tájékoztatók fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz történő eljuttatását,

h) módszertani ajánlásokat készít a személyügyi döntések előkészítésével kapcsolatban.

13.6. Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

13.6.1. A Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály a közigazgatási ösztöndíjprogramok irányításával összefüggő feladatai körében

a) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok mint humán erőforrást érintő célzott utánpótlás-politikai programok szakmai koncepcióját és stratégiáját,

b) gondoskodik a közigazgatási ösztöndíjprogramok Hivatalos Értesítőben történő meghirdetéséről, elindításáról, megvalósításáról,

c) ellátja az illetékes Operatív Testület, illetve Program Irányító Bizottságok titkársági feladatait, gondoskodik a levélszavazások és jelenléti ülések lebonyolításáról, kapcsolatot tart az Operatív Testület és a Program Irányító Bizottságok tagjaival,

d) felelős a közigazgatási ösztöndíjprogramokra vonatkozó jogszabályok és a közigazgatási ösztöndíjprogramok működési szabályzatainak szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,

e) lefolytatja a többfordulós magyar nyelvű és idegen nyelvű pályáztatási és kiválasztási eljárást a vonatkozó jogszabályokban megjelölt közigazgatási szervekkel együtt,

f) kezdeményezi és az illetékes Operatív Testületnek, illetve Program Irányító Bizottságnak előkészíti az ösztöndíjasok belföldi és külföldi gyakorlatra való elhelyezését,

g) irányítja és ellenőrzi a közigazgatási ösztöndíjprogramok megvalósulását a minisztériumokban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal,

h) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok belföldi és külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatával, valamint a mentorok tevékenységével kapcsolatban, a mentorváltásokat előkészíti,

i) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok részét képező képzések, tréningek és vizsgák szakmai tartalmát, valamint szervezi azok megvalósítását,

j) szervezi és lebonyolítja a közigazgatási ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó nyitó és záró rendezvényeket,

k) nyomon követi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat teljesítő személyek szakmai pályafutását, és alumni rendezvényeket szervez,

l) szerkeszti és fejleszti a közigazgatási ösztöndíjprogramok honlapját, és biztosítja a közösségi oldalakon való megjelenítést,

m) összeállítja a közigazgatási ösztöndíjprogramok költségvetési igényeit, és közreműködik a közigazgatási ösztöndíjprogramokat érintő költségvetési intézkedések kidolgozásában,

n) elősegíti és szervezi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat sikeresen elvégző ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatását, a jogviszony-igazolásokat előállítja,

o) belföldi és nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál,

p) kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő személyeket segítő szakmai szervezetekkel,

q) a közigazgatási ösztöndíjprogramok népszerűsítése érdekében kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmények karrierirodáival, részt vesz és előadást tart pályaorintációs rendezvényeken,

r) belföldi és külföldi programszakaszhoz kapcsolódóan belföldi és külföldi monitoring utakat szervez, és a tapasztalatok alapján fejleszti a programokat,

s) elkészíti a közigazgatási ösztöndíjprogramok részletes bemutatását tartalmazó éves miniszteri beszámolókat,

t) havonta gyűjti a mentorok ösztöndíjasokkal kapcsolatos szakmai értékelését, majd kiértékeli azokat.

13.6.2. A Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési tevékenységével összefüggő kodifikációs feladatai körében

a) közreműködik a területi közigazgatást érintő jogszabályok előkészítésében,

b) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzéseit érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében,

c) elkészíti miniszteri aláírásra a kormányablak ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét.

13.6.3. A Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési tevékenységével összefüggő koordinációs és igazgatási feladatai körében

a) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományának képzésére és továbbképzésére, valamint a vezetőképzésére vonatkozó irányelveket, és ennek alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére módszertani útmutatót készít a vonatkozó jogszabályok alapján,

b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állománya képzésének, továbbképzésének kialakításában,

c) javaslatot tesz a területi közigazgatás képzési rendszerének komplex fejlesztésére,

d) véleményezi a területi közigazgatáshoz kapcsolódó személyi állomány képzési rendszerével összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteit,

e) a rendelkezésére álló képzési és munkáltatói adatok alapján tájékoztatást nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére a feladat ellátásához kapcsolódó, szükséges képzési igényekről,

f) kapcsolatot tart a közszolgálati tisztségviselők és az állami tisztviselők továbbképzéséért felelős szervezetekkel,

g) közreműködik a területi közigazgatásban dolgozó tisztviselők továbbképzésére vonatkozó irányelvek kidolgozásában,

h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő vezetőképzés szakmai koncepciójának kidolgozásában,

i) közreműködik a továbbképzési rendszert támogató európai uniós és hazai projektek kialakításában,

j) a felelősségi területéhez kapcsolódóan figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

k) gyűjti és elemzi a területi közigazgatást érintő nemzetközi tapasztalatokat, kapcsolatot tart e tárgykörben a nemzetközi szervezetekkel, javaslatot tesz azoknak a területi közigazgatás képzési rendszerébe történő integrálására,

l) részt vesz a feladatkörébe tartozó szakterület nemzetközi képviseletében, a képviselethez szükséges háttéranyagok elkészítésében,

m) ellátja az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium titkársági feladatait,

n) ellátja az állami tisztviselők tekintetében a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával összefüggő előkészítő feladatokat,

o) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő, képzéssel összefüggő szakmai irányítói problémafelvetések, jelzések kivizsgálásában és kezelésében,

p) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési szakmai beszámoltatását, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

q) kialakítja a kormányablak ügyintézők képzésének szakmai tartalmát,

r) a humánfejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködve szervezi és koordinálja a kormányablak ügyintézők képzését,

s) koordinálja az állami tisztviselők részére előírt szakirányú szakképzettségekkel kapcsolatos feladatokat, ennek körében begyűjti a beiskolázásra vonatkozó adatokat a fővárosi és megyei kormányhivataloktól, monitoring tevékenységet végez, és a szakképzettségek zökkenőmentes megvalósulása érdekében kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel,

t) képzési, továbbképzési kérdésekben biztosítja az együttműködést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a fővárosi és megyei kormányhivatalok között,

u) koordinálja az Állami Tisztviselői Képzési Tanács szakmai munkáját a Miniszterelnökségen belül,

v) az állami tisztviselők részére előírt közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülési kérelmeket a kormányhivataloktól összegyűjti és a miniszter elé terjeszti döntésre,

w) a szakmai irányító miniszterek és háttérintézmények által az állami tisztviselők részére tartott képzések, továbbképzések, konferenciák éves tervét gyűjti és jóváhagyásra felterjeszti, a tervben szereplő képzések megvalósulását nyomon követi.

13.6.4. A Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési tevékenységével összefüggő ellenőrzési feladatai körében

a) ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatal - különösen a kormányablak ügyintézői személyi állomány - képzésének végrehajtását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására, módszertani útmutatókat, egységes eljárásrendeket, iratmintákat készít,

b) rendszeresen gyűjti és elemzi a fővárosi és megyei kormányhivatalban megszervezésre kerülő belső képzések adatait,

c) ellenőrzi és elemzi a kormányhivatalok által készített intézményi éves továbbképzési terveket.

13.7. Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály

13.7.1. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály meghatározza a belső kommunikációs stratégiát, amely alapján ellátja a belső PR tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Koordinálja, szervezi és utóköveti a munkavállalók /kormánytisztviselők/ közalkalmazottak rendszeres tájékoztatását a szervezet /tárca működéséről, vezetőinek döntéseiről. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály tevékenysége által erősíti, mélyíti a közszolgálati feladatokat ellátó személyzeti állomány lojalitását, elkötelezettségét.

13.7.2. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály feladatai során:

a) meghatározza a belső kommunikációs stratégiát, kidolgozza a kommunikációs keretrendszereket,

b) ellátja a Belső PR tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, folyamatosan tájékoztat és kapcsolatot tart a stratégia által meghatározott kommunikációs eszközök alkalmazásával,

c) biztosítja a szervezeti egységek közötti információáramlást, gondoskodik annak folytonosságáról,

d) kidolgozza, specifikálja a rendezvények, egyéb felelősségi körébe tartozó események típusait,

e) meghatározza és kidolgozza az egyes rendezvénytípusok kereteit, pénzügyi tervezését, kommunikációját,

f) lebonyolítja a felelősségi körébe tartozó rendezvényeket, eseményeket,

g) technológia keretrendszert biztosít a hatékony kétirányú kommunikációhoz,

h) gondoskodik a felelősségi körébe tartozó kiadványok formai tartalmáról, szerkesztéséről, terjesztéséről,

i) kontaktlistát állít össze és gondozza, folyamatosan frissíti,

j) szükség szerint részt vesz a rendezvények, események, szereplések bejárásain, programok lebonyolításában,

k) szükség szerint kapcsolatot tart PR ügynökségekkel, nyomdákkal, rendezvényszervező, felelősségi köréhez kapcsolódóan elemző cégekkel,

l) tervezi és felügyeli a feladatkörével összefüggő kreatív anyagok kivitelezését,

m) szükség szerint információkat, dokumentumokat gyűjt és rendszerez, a belső kommunikációs folyamatok fejlesztéséhez, támogatásához,

n) szükség szerint döntés előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el a belső kommunikációs feladatok hatékony ellátása érdekében ,speciális technológia keretrendszert biztosít a kétirányú kommunikációhoz,

o) feladatkörében eljárva online kommunikációs csatornákat dolgoz ki, fejleszt és működtet,

p) kidolgozza az ún. többlépcsős avagy több szintű kommunikációs koncepció alapján az egy - és kétirányú kommunikációs kapcsolattartás kereteit, és azok technikai hátterét,

q) online felületeket működtet, tartalmat szolgáltat, tartalmat ellenőriz, formai kritériumokat határoz meg.

14. A HATÓSÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

14.1. Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142.§-ában rögzített titkársági feladatokat.

14.2. Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály

14.2.1. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) előkészíti a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokat, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

b) közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek kidolgozásában,

c) előkészíti a területszervezési eljárásra vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokat, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközöket.

14.2.2. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály a törvényességi felügyelet irányítása körében

a) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatáskörének szakmai irányítását,

b) előkészíti a törvényességi felügyeletre vonatkozó módszertani ajánlásokat,

c) kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel,

d) kapcsolatot tart a törvényességi felügyelet keretében megvalósuló elektronikus kapcsolattartást üzemeltető szervezettel,

e) együttműködik a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányításában.

14.2.3. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály törvényességi felügyelettel összefüggő egyéb feladatai körében

a) előkészíti az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatásával összefüggő országgyűlési előterjesztéseket,

b) előkészíti az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjával kapcsolatos alkotmánybírósági indítványokat.

14.2.4. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály a területszervezéssel összefüggő feladatai körében előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket.

14.2.5. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok közigazgatási hatósági eljárási tárgyú megkereséseinek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti továbbításában,

b) a közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tárgykörben figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésében, a hatósági joganyag deregulációjában és korszerűsítésében,

d) összegzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok által küldött jogszabály-módosítási javaslatokat.

14.2.6. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály hatósági feladatai körében

a) az illetékes miniszterelnökségi szervezeti egységek és társtárcák bevonásával gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának a vizsgálatáról,

b) közreműködik a hatósági jogalkalmazást érintő problémák feltérképezésében és kezelésében, a közigazgatási hatósági eljárási tárgyú, illetve ehhez kapcsolódó megkeresések, közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok vizsgálatában,

c) figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság és a Kúria közigazgatási eljárásjogot érintő gyakorlatának alakulását,

d) a közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tárgykörben külön megbízás alapján képviseli a Kormány, a Miniszterelnökség, illetve a közszolgálatért felelős államtitkár szakmai álláspontját a szakmai fórumokon, részt vesz a szakterület hazai képviseletében.

14.3. Hatósági Szakigazgatási Főosztály

14.3.1. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek kidolgozásában,

b) előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházásokkal összefüggő jogszabályokat,

c) előkészíti a miniszter hatáskörébe utalt szabálysértési eljárással összefüggő jogszabályokat,

d) előkészíti a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanszerzésének engedélyezésével összefüggő végrehajtási jogszabályokat,

e) az illetékes miniszterelnökségi szervezeti egységekkel és a társtárcákkal együttműködve előkészíti az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulását elősegítő jogszabályokat,

f) előkészíti a magyar állampolgárságra, az anyakönyvre, az anyakönyvezésre, a házasságkötési eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat.

14.3.2. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály hatósági feladatai körében elbírálásra előkészíti

a) a kisajátítási,

b) a bányaszolgalmi,

c) a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanszerzésének engedélyezési,

d) a hatósági közvetítői nyilvántartásba vételi,

e) a birtokvédelmi,

f) a szabálysértési,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő,

h) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárra átruházott hatáskörökben a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések ellen előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos, illetve

i) az a)-h) pontban meghatározott ügyekkel összefüggő felügyeleti hatáskörrel kapcsolatos ügyekben a miniszter hatáskörébe utalt hatósági döntéseket.

14.3.3. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységének irányításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok

a) hatósági tevékenységét érintően gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,

b) hatósági vezetőinek szakmai értekezleteket tart,

c) hatósági tevékenységének elősegítésével összefüggésben módszertani anyagokat, szakmai állásfoglalásokat, kiadványokat készít,

d) hatósági vezetőit tájékoztatja az Alkotmánybíróság és a Kúria közigazgatási eljárásjogot érintő gyakorlatának alakulásáról.

14.3.4. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködésben - a közigazgatási hatósági eljárásokat tekintve - közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzésében. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály gondoskodik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását megelőző hatósági engedélyezési eljárások koordinációjának elősegítéséről.

14.3.5. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály figyelemmel kíséri a főosztály feladatkörébe tartozóan az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.

14.3.6. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kezeli a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő panaszokat, közérdekű bejelentéseket.

14.3.7. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály gondoskodik a kormányhivatalok egységes adatvédelmi szabályozása érdekében a szabályozási keretek és a struktúra kialakításáról, valamint koordinálja a kormányhivatalokban a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával, az adatvédelmi feladatok elvégzésével kapcsolatos kötelezettségek szakszerű teljesítését.

14.3.8. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály szakmai iránymutatást ad, és módszertani anyagokat készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves összevont ellenőrzési terve alapján történő összevont ellenőrzésre vonatkozóan.

14.3.9. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály közreműködik az országos hatósági ellenőrzési tervekkel, a hatósági ellenőrzési tervekkel, valamint az összevont ellenőrzési tervekkel kapcsolatos, a jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokban, továbbá javaslatot tesz, valamint döntésre előkészíti az ezekkel összefüggő dokumentumokat.

14.3.10. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály a közigazgatási hatóságok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésében, a hatósági joganyag deregulációjában és korszerűsítésében.

14.3.11. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály az állampolgársági ügyekben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal együttműködve ellátja a honosítási, visszahonosítási, lemondási és az állampolgárság-visszavonási ügyekben a döntési javaslat - a Miniszteri Kabinettel együttműködve - a köztársasági elnök részére történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.

14.3.12. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály szakmai felügyeletet gyakorol az anyakönyvi szervek tevékenysége felett, kapcsolatot tart a megyei anyakönyvi felügyelőkkel, anyakönyvvezetőkkel, a konzuli szolgálattal, a tőlük kapott információkat feldolgozza, elemzi, továbbá részt vesz a kihelyezésre kerülő konzulok felkészítésében.

14.3.13. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály az egyszerűsített honosítási kérelmek átvételével kapcsolatban, valamint az anyakönyvi ügykörben részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzésében.

14.3.14. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály cél-, illetve témavizsgálatokat végez az anyakönyvre, anyakönyvezésre és állampolgárságra vonatkozó jogszabályok hatályosulásának vizsgálatára.

14.3.15. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály szakmai szempontból figyelemmel kíséri és értékeli az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer működését, szükség esetén előkészíti a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve a rendszer korrekcióját, fejlesztését.

14.3.16. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kidolgozza és szakmailag felügyeli az anyakönyvvezetők képzési, továbbképzési rendszerét, vizsgáztatását, kijelöli az anyakönyvi szakvizsgabizottság elnökét.

14.3.17. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály ellátja az anyakönyvre, anyakönyvezésre vonatkozó jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

15. A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDTETÉSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

15.1. Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

15.1.1. A Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

15.2. Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály

15.2.1. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére és állományára vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

b) elkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó törvényi szabályozást, valamint az annak végrehajtásához kapcsolódó jogszabálytervezeteket,

c) közreműködik a területi közigazgatást érintő jogszabályok előkészítésében,

d) előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok alapító okiratait, szervezeti és működési szabályzatát, valamint módszertani támogatást nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyrendjének, belső szabályzatainak előkészítéséhez,

e) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, valamint a területi közigazgatás működését érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében.

15.2.2. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály koordinációs és igazgatási feladatai körében

a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztési feladataiban a gazdaságosság és költségtakarékosság mind teljesebb megvalósulása érdekében,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetét, feladatellátását és személyi állományát érintő kérdésekben képviseli a fővárosi és megyei kormányhivatalok közös álláspontját,

c) koordinálja és előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörébe tartozó megállapodásokat,

d) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő szakmai irányítói problémafelvetések, jelzések kivizsgálásában és kezelésében,

e) irányítja, koordinálja, ellenőrzi és összegzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes kiemelt feladatainak ellátását, amelyek elvégzéséhez módszertani útmutatókat, egységes eljárásrendeket, iratmintákat készít,

f) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét, személyi állományát érintő közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálatában,

g) gondoskodik a több megyét érintő, illetve azok közigazgatási határán túlterjedő területi koordinációs műveletek ellátásának irányításáról és összehangolásáról,

h) irányítja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a területi szervekkel összefüggő tevékenységét; közreműködik az új módszertani megoldások kidolgozásában, elterjesztésében,

i) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai beszámoltatását, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

j) elkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves beszámoltatásához szükséges egységes módszertant, továbbá összegző jelentést készít a kormányhivatalok éves működéséről a kormányhivatali beszámolók alapján,

k) kidolgozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves intézményi munkatervének egységes módszertanát,

l) vizsgálja az éves intézményi munkatervben foglaltak jogszabályi, valamint módszertani követelményeknek való megfelelését,

m) feladatai keretében figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

n) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetét, valamint feladat- és hatáskörét érintő kormányzati és ágazati célkitűzések végrehajtásában,

o) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkező, a főosztály feladatkörét érintő megkeresések, tájékoztatók, javaslatok szakmai irányító szerv vezetője részére történő eljuttatását,

p) segíti és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a szakmai irányítók közötti kapcsolattartást, információáramlást,

q) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásokat, elemzi és értékeli az összegyűjtött adatokat,

r) döntésre előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes személyügyi intézkedéseit, e körben együttműködik az Miniszterelnöki Kormányiroda Állami Vezetői Főosztályával.

15.2.3. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésekkel összefüggő feladatai körében

a) meghatározza az átfogó ellenőrzésre kijelölt kormányhivatalokat,

b) a szakmai irányítóktól bekéri a téma-, cél- és utóellenőrzésekre vonatkozó javaslatokat,

c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az Ellenőrzési tervet,

d) koordinálja az átfogó ellenőrzés lebonyolítását, és elkészíti a megbízó leveleket,

e) feladatkörét érintően elvégzi az ellenőrzést,

f) elkészíti a jelentéstervezeteket,

g) egyeztetést tart az átfogó ellenőrzés során tett észrevételekkel, fennmaradó vitás kérdésekkel összefüggésben,

h) összeállítja a végleges összefoglaló jelentést, záróértekezletet szervez,

i) előkészíti a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél-, utó- és soron kívüli ellenőrzésekkel kapcsolatban készült jelentések véleményezését,

j) előkészíti és aktualizálja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő ellenőrzések egységes módszertanát,

k) kialakítja és működteti az ellenőrzési nyilvántartást,

l) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter hatáskörébe utalt törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzéseiben.

15.2.4. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratkezelését koordináló feladatai körében

a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak alapján előkészíti az Egységes Iratkezelési Szabályzatot, illetve az Irattári Tervet, szükség esetén előkészíti ezek módosításait,

b) ellenőrzi az Egységes Iratkezelési Szabályzat előírásainak betartását, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről,

c) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratkezelésére vonatkozó jogszabálytervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezésében,

d) együttműködik a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint a közszolgálatért felelős államtitkár irányítása alá tartozó más szervezeti egységekkel a fővárosi és megyei kormányhivatalokban alkalmazott iratkezelési rendszerek fejlesztésében,

e) a nem selejtezhető köziratok fennmaradása, a kormányhivatalok iratainak védelme és a jogszabálynak megfelelő iratkezelési rend biztosítása érdekében együttműködik a Magyar Nemzeti Levéltárral és a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal.

15.3. Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály

15.3.1. A Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatai körében

a) bekéri a kormányhivatalok napi működésének irányításához szükséges adatszolgáltatásokat a kormányhivataloktól,

b) irányítja a kormányhivatali adatszolgáltatásokat, elemzi és értékeli az összegyűjtött adatokat,

c) eseti jelentést, beszámolót kér a kormányhivatalok egyedi feladataihoz kapcsolódóan,

d) szakmai előkészítő feladatokat lát el a kormányhivatalokat érintő megállapodások elkészítésében,

e) ellátja a kormányhivataloktól beérkező, működést, költségvetést érintő megkeresések, tájékoztatók, javaslatok fejezetet irányító szerv vezetője részére történő eljuttatását,

f) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására,

g) a költségvetés tervezése során javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő többlettámogatási igények támogatására vonatkozóan,

h) a költségvetés tervezése során javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan,

i) szükség esetén a fejezeti részletes pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatás alapján javaslatot készít a kormányhivatalok közötti eseti, illetve tartós jellegű előirányzat-átcsoportosítás tekintetében,

j) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormánymegbízott irányítása alá tartozó szervezetek szervezetfejlesztési feladataiban a gazdaságosság és költségtakarékosság mind teljesebb megvalósulása érdekében,

k) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

l) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásból megvalósuló kormányhivatali, fejlesztési tárgyú, eszköz-, ingatlan-, szoftverfejlesztési projektjeinek felügyeletét és koordinálását,

m) közreműködik az európai uniós forrásból (például Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) megvalósuló feladatok koordinálásában, szakmai egyeztetésében.

15.3.2. A Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok üzemeltetéséhez kapcsolódó koordinációs feladatai körében

a) figyelemmel kíséri a kormányhivatalok által használt, vagyonkezelt és üzemeltetett ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak ellátását,

b) összesíti a kormányhivatali vagyongazdálkodással kapcsolatos beszámolókat, elemzéseket,

c) nyilvántartja a kormányhivatalok kezelésében lévő ingatlanokat,

d) javaslatokat terjeszt elő a kormányhivatalok elhelyezésével kapcsolatosan a kormányhivatalokkal való egyeztetést követően,

e) figyelemmel kíséri a kormányhivatalok üzemeltetési költségeit, annak alapján javaslatot tesz a kormányhivatalok dologi költségeinek meghatározására,

f) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,

g) közreműködik a központilag összefogott beszerzési feladatok közbeszerzési eljárás indításához szükséges dokumentumok egységes előkészítésében,

h) a kormányhivatalok informatikai rendszereinek egységes kialakítása és üzemeltetése érdekében közreműködik a kormányhivatalok tevékenységét támogató informatikai infrastruktúrák, alkalmazói rendszerek - ideértve az intra- és internetes szolgáltatásokat is - kialakításának koordinálásában a területi közigazgatási informatikai szakmai irányító szervvel együttműködve,

i) javaslatot tesz a kormányhivatalok egyes ügyviteli, eljárási folyamatai informatikai támogatására, illetve a meglévő támogatás megváltoztatására, a feltárt ügyviteli problémák kezelésére,

j) közreműködik a kormányhivatalok egységes szoftverállományának üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötésében.

15.3.3. A Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködve

a) a kormányhivatalok működésének vizsgálata tekintetében közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó és célellenőrzésében,

b) véleményezi a területi közigazgatás működését érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében.

15.4. Területi Stratégiai Főosztály

15.4.1. A Területi Stratégiai Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti a területi integráció bővítésének koncepcionális elemeit,

b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

c) előkészíti a területi államigazgatási szervek irányítási rendszerére vonatkozó koncepciót,

d) előkészíti az a) és c) pont szerinti koncepciókkal kapcsolatos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.

15.4.2. A Területi Stratégiai Főosztály koordinációs feladatai körében felelős:

a) az egységes közigazgatás-fejlesztési stratégia kidolgozásáért, e körben az érintett minisztériumokkal közösen javaslatot tesz a Kormány egységes közigazgatás-fejlesztési politikájára,

b) a központi közigazgatás továbbfejlesztéséért való felelőssége keretében elkészíti a központi közigazgatás fejlesztési koncepcióját és annak a végrehajtását szolgáló intézkedési tervet,

c) kidolgozza a közigazgatási minőségpolitika elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait,

d) kialakítja az egységes közigazgatási szolgáltatási politikát,

e) gondoskodik a közigazgatás-fejlesztés- és korszerűsítés kormányzati feladatainak összehangolásáról,

f) az ügyfélbarát közigazgatás, az átlátható állam elősegítése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése körébe tartozó intézkedési terveket, továbbá intézkedési javaslatokat készít a bürokrácia csökkentésére,

g) gondoskodik a társadalmi-gazdasági partnerek bevonásáról,

h) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.

15.4.3. A Területi Stratégiai Főosztály nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri a területi államigazgatás fejlesztésének nemzetközi tapasztalatait és kezdeményezi e tapasztalatok hazai körülményeknek megfelelő hasznosítását,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetői útján képviseli az országot a Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetében (EASTR),

c) részt vesz a közszolgálatért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó szakterület nemzetközi képviseletében,

d) ellátja Magyarország képviseletét az Európa Tanács központi és területi közigazgatással, közigazgatás-fejlesztéssel foglalkozó szerveinek munkájában,

e) véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,

f) kapcsolatot tart a közigazgatás-fejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, OECD, EU stb.), valamint előkészíti a helyettes államtitkár részvételét e nemzetközi szervezetek ülésein, különös tekintettel az Európai Közigazgatási Hálózatra és annak munkacsoportjaira.

15.5. Kormányhivatali Kontrolling Főosztály

15.5.1. A Kormányhivatali Kontrolling Főosztály

a) szakmailag koordinálja a kormányhivatalok költségvetési tervezését, zárszámadásának és költségvetési beszámolójának elkészítését,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a kormányhivatalok költségvetése végrehajtásának alakulását, és gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos tájékoztató elkészítéséről,

c) megszervezi és működteti a kormányhivatalok költségvetésének monitoring rendszerét, szükség szerint intézkedést kezdeményez,

d) koordinálja a költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos feladatokat, együttműködik a kormányhivatalokkal az előirányzat-gazdálkodás feladatainak végrehajtásában,

e) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására,

f) közreműködik a kormányhivatalok gazdálkodását érintő jelentések, adatszolgáltatások elkészítésében,

g) feladatkörében közreműködik a kormányhivatalok ellenőrzésében.

16. AZ EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

16.1. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

16.1.1. Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

16.2. Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály

16.2.1. A Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály irányító hatósági feladatkörében gondoskodik az ÁROP, az EKOP, a VOP és a KÖFOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról.

16.2.2. A Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében

a) irányítja az ÁROP, az EKOP és a VOP végrehajtását,

b) irányítja a KÖFOP tervezését, módosításának előkészítését, és irányítja a program végrehajtását,

c) felelős a Kormány által jóváhagyott munkaterv összeállításáért és végrehajtásáért,

d) közreműködik a meghatározott operatív programok végrehajtásának nyomon követésében,

e) gondoskodik a meghatározott operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról, működtetéséről és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásáról,

f) felelős az akciótervek, illetve az éves fejlesztési keret kidolgozásáért és módosításáért,

g) működteti a meghatározott operatív programok monitoring bizottságát,

h) gondoskodik a támogatási konstrukciók tekintetében a felhívások, útmutatók elkészítésével, megjelentetésével, módosításával és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

i) részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában,

j) gondoskodik a VOP és a technikai segítségnyújtás prioritások végrehajtására vonatkozó részletes eljárási szabályok kidolgozásáról és módosításáról,

k) feladatkörében kapcsolatot tart az érintett szaktárcákkal és az Európai Unió szervezeteivel.

16.3. Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály

16.3.1. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály gondoskodik az ÁROP, az EKOP és a KÖFOP átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony lebonyolításáról, valamint az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív végrehajtásáról.

16.3.2. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály az operatív programok lebonyolításáért való felelősségi körében

a) felelős az ÁROP, az EKOP, továbbá a KÖFOP lebonyolításáért,

b) közreműködik az operatív programok, akciótervek, illetve éves fejlesztési keret kidolgozásában és módosításában,

c) közreműködik az operatív programok végrehajtására vonatkozó éves munkaterv összeállításában,

d) közreműködik a Kormány által jóváhagyott munkaterv végrehajtásában,

e) közreműködik a felhívások, útmutatók és támogatási szerződésminta kidolgozásában,

f) ellátja a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos projekt-kiválasztási feladatokat,

g) gondoskodik a támogatói okiratok kibocsátásáról, támogatási szerződések megkötéséről és módosításáról,

h) felelős a projektek előrehaladásának pénzügyi és szakmai nyomon követéséért, kifizetések engedélyezéséért, a projektzárással kapcsolatos feladatok ellátásáért, a követeléskezelésért,

i) felelős a pályázati adatok informatikai rendszerben történő rögzítéséért, valamint adatokat szolgáltat a projektek, programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért szakmailag felelős szervezeti egység felé,

j) szakmai szempontból közreműködik az irányító hatóság közbeszerzési ellenőrzési feladatai ellátásában.

16.3.3. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály programelemzési feladatkörében

a) kialakítja a kockázatelemzés módszertanát, és meghatározza az ahhoz szükséges adatok körét az európai uniós társfinanszírozású programok megvalósítása érdekében,

b) a projektek, programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért szakmailag felelős szervezeti egysége felé javaslatot tesz a kockázatelemzés érdekében gyűjtendő adatokra vonatkozóan, segíti az adatgyűjtés eszközeinek kidolgozását,

c) a kockázatelemzési feladatok elvégzéséhez adatokat kér a projektek, programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért szakmailag felelős szervezeti egységétől,

d) részt vehet programok megvalósításáért felelős szervezeti egységeket és háttérintézményeket érintő ellenőrzéseken, auditokon, valamint kezdeményezheti egyeztető megbeszélések összehívását,

e) rendszeres elemzést végez, kimutatásokat készít a kockázatokra vonatkozóan, ennek eredményére építve javaslatot tesz a felmerült kockázatok kezelésére,

f) a kockázatkezelési folyamatok eredményéről tájékoztatást ad az érintett szervezeti egységeknek,

g) előkészíti a kockázatkezeléssel kapcsolatos folyamatok és értékelési eredmények magasabb szintű kommunikációját,

h) közreműködik az operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerének kidolgozásában és működtetésében, ehhez kapcsolódóan hatékonysági vizsgálatokat végez és szükség esetén intézkedési javaslatot tesz a hatékonyság javítására,

i) ellátja az intézményrendszer működését szolgáló szervezetek KÖFOP 3. prioritása forrásából vagy más uniós forrásból finanszírozott feladatokhoz kapcsolódó teljesítményének és hatékonyságának mérését, monitoringját.

16.3.4. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályt az operatív programok lebonyolítását érintő szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

16.4. Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály

16.4.1. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály az meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság helyszíni ellenőrzési, valamint projektfelügyeleti feladatkörében ellátja

a) a pályázatkezeléssel összefüggő helyszíni ellenőrzési, dokumentumalapú ellenőrzési, kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzési,

b) a projektfelügyeleti tevékenységhez fűződő feladatokat,

c) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.4.2. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság közbeszerzési ellenőrzési, valamint a belső beszerzési koordinációs feladatkörében

a) felelős a folyamatba épített, illetve az utó, valamint az utólagos közbeszerzési ellenőrzések lefolytatásáért,

b) koordinálja az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért és a területi közigazgatás-fejlesztés koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítését.

16.4.3. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság szabálytalanságkezelési feladatkörében gondoskodik a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan felmerülő szabálytalanságok és kifogások kezeléséről, valamint a külső ellenőrzések koordinációjárért.

16.4.4. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

16.5. Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály

16.5.1. A Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság intézménytámogatási feladatkörében

a) nyomon követi a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló, európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények tevékenységét a projektek ütemezett végrehajtása vonatkozásában, különös tekintettel a beszerzési, valamint a forrásfelhasználási folyamatokra,

b) gondoskodik a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények menedzsmenttevékenységének értékeléséről és a projektvégrehajtáshoz kapcsolódó menedzsmenttechnikákra vonatkozó jó gyakorlatok megosztásáról,

c) javaslatot fogalmaz meg a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály tevékenysége hatékonyságának javítása érdekében a folyamatok, eljárásrendek kidolgozására, módosítására,

d) a projektvégrehajtás és projektmenedzsment körébe tartozóan szakmai támogatást nyújt a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló, európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment, valamint beszerzés tervezési feladatainak ellátásában,

e) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.5.2. A Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság ügyfélkapcsolati feladatkörében a központi ügyfélszolgálattal együttműködve gondoskodik a pályázók és kedvezményezettek tájékoztatásáról, valamint támogatja az európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységre irányuló adat- és információszolgáltatást.

16.5.3. A Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság belső erőforrás gazdálkodási feladatai vonatkozásában:

a) kidolgozza az operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, irányítja annak bevezetését, működteti azt,

b) elvégzi a teljesítmények mérését, lebonyolítja az ellenőrzéseket, és az eredményekről jelentést készít,

c) hatékonysági vizsgálatokat végez és szükség esetén intézkedési javaslatot tesz a hatékonyság javítására,

d) koordinálja az európai uniós finanszírozásból megvalósuló monitoring és információs rendszerek oktatásához kapcsolódó tevékenységeket, közreműködik a végrehajtáshoz kapcsolódó oktatási, képzési feladatok végrehajtásában.

16.5.4. A Közigazgatási Programok Támogatási Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végreghajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

16.6. Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály

16.6.1. A Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság szabályozás módszertani feladatai keretében:

a) koordinálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének kialakítását, valamint belső eljárásrendjeinek kialakítását,

b) elvégzi a pályázati folyamatok egységességének biztosítása érdekében a szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítését, módosítását, valamint a program- és projektvégrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározását, továbbá koordinálja a kapcsolódó feladatokat,

c) szakmai, pénzügyi és jogi állásfoglalásokat ad az irányadó jogszabályok, valamint a b) pont szerinti dokumentumok értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az egyes támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére,

d) módszertani szempontú minőségbiztosítást végez a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok vonatkozásában.

16.6.2. A Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság finanszírozás módszertani feladatai keretében:

a) gondoskodik az egyszerűsített elszámolási módszerek bevezetésének előkészítésében, alkalmazásában,

b) ellátja a támogatáskezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos pénzügyi-módszertani feladatokat.

16.6.3. A Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság folyamat fejlesztés módszertani feladatai keretében:

a) részt vesz az új típusú menedzsmenteszközök alkalmazásához szükséges eljárásrendek kialakításában,

b) a Közigazgatási Programok Támogatási Főosztállyal egyetértésben eljárásrendi iránymutatásokat készít elő az egyes operatív programok keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítása érdekében,

c) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.6.4. A Közigazgatási Programok Módszertani Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért és területi közigazgatás fejlesztés koordinációjáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

16.7. Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály

16.7.1. A Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság adattárház fejlesztési feladatkörében

a) naprakész vezetői információszolgáltatás biztosítása érdekében javaslatot tesz azt támogató információs rendszerek kidolgozására, illetve koordinálja a fejlesztéssel és működtetéssel kapcsolatos tevékenységeket,

b) kidolgozza az európai uniós fejlesztésekre és az azokhoz kapcsolódó stratégiákra vonatkozó vezetői információszolgáltatás rendszerét, valamint irányítja az ehhez szükséges komplex ágazatközi adatvagyon menedzsment rendszer és szervezeti háttér létrehozását és működtetését,

c) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.7.2. A Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztálya meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság adatszolgáltatási feladatkörében

a) elvégzi a külső és belső partnerek felé történő adatszolgáltatást,

b) a vezetői információszolgáltatáshoz kötődően összehangolja a különböző főosztályok által kezelt adatok együttes elemzését, és azokból rendszeres időközönként vezetői kimutatásokat készít,

c) koordinálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó monitoring és információs rendszereket érintő fejlesztések véleményezését, valamint javaslatot tesz adat- és információtartalmának meghatározására, kezdeményezi a szükséges adatjavításokat, a fejlesztést a beérkező javaslatok alapján.

16.7.3. A Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, mint irányító hatósági vezető irányítja.

17. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

17.1. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság

17.1.1. Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

17.2. Építészeti Főosztály

17.2.1. Az Építészeti Főosztály koordinációs feladatai körében

a) a Magyar Építészeti Tanáccsal és a Magyar Művészeti Akadémiával együttműködve ellátja - országos illetékességgel - a Központi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,

b) koordinálja és ellátja az országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes vélemények kiadásával kapcsolatos feladatokat,

c) a magas építészeti minőség érdekében szakmai támogatást biztosít:

ca) a Modern Városok és a Modern Falvak programok keretében megvalósuló építészeti beruházásaival,

cb) a Magyar Állam határán túl megvalósuló építészeti beruházásaival,

cc) egyéb költségvetési szervek építészeti beruházásaival,

cd) a Beruházási Folyamatok Rendszere által érintett építészeti beruházásokkal

kapcsolatban,

d) tervpályázatokkal kapcsolatos feladatokat lát el, ennek keretében

da) részt vesz a miniszter feladatköréhez kapcsolódó tervpályázati rendszer működtetésében,

db) szakmailag támogatja, véleményezi, továbbá feladatköréhez kapcsolódó esetekben előkészíti és lebonyolítja az építészeti terv-és ötletpályázatokat,

e) ellátja az Ybl Miklós díjjal és a Pro Architectura díjjal kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a Magyar Építészeti Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,

g) javaslatot tesz és véleményt ad a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetére, korszerűsítésére,

h) képviseli az építészeti érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,

i) közvetlen kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő köztestületekkel, érdekképviseleti szervekkel, hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati főépítészekkel, kamarákkal, oktatási szervezetekkel, magánszemélyekkel, közhasznú és egyéb alapítványokkal,

j) az építészet területén elősegíti a környezettudatos megoldásokat a szakmai szervezetek bevonásával,

k) előkészíti a Lechner Tudásközpont és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI) építészettel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, és részt vesz az egyes építészeti feladatok szakmai irányításában.

17.2.2. Az Építészeti Főosztály egyéb feladatai körében

a) együttműködik az építészettel összefüggő képzést folytató oktatási intézményekkel az alapképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési, valamint továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjának elősegítésében,

b) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően,

c) országos szinten elősegíti és támogatja - a műemlék épületet érintő beruházásokon kívül - a feladatkörébe tartozó kiemelt beruházások előkészítését és magas építészeti minőségét, ennek keretében

ca) nyilvántartást vezet a kiemelt beruházásokról,

cb) javaslatot tesz beruházások kiemeltté nyilvánításáról,

cc) műszaki tervezési támogatást biztosít,

cd) tervpályázat esetén közreműködik a bíráló bizottsági munkában.

d) a főépítészi feladatok tekintetében az Építészeti Főosztály a Településtervezési és Területrendezési Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak az építészeti és építésügyi szakmai irányításában, tevékenységének koordinálásában, felügyeletében,

e) elősegíti a minőségi építészet széleskörű megvalósulását és támogatja az ezzel kapcsolatos szemléletformálásra irányuló tevékenységeket.

17.2.3. Az Építészeti Főosztály vezetője egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben, a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza az Építészeti Főosztály feladataival összefüggésben keletkezett iratokat.

17.3. Településtervezési és Területrendezési Főosztály

17.3.1. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) korszerűsíti és kidolgozza a területrendezésre, a településfejlesztésre, a településrendezésre illetve a településfejlesztés és a településrendezés tervezésére; a magyarországi települések, a településképi szempontból kiemelten meghatározó és kiemelt jelentőségű területek jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása és a természeti környezet egységes védelme érdekében a településkép védelemre; az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására; a települési zöldfelületek megvalósítására, megőrzésére, fejlesztésére, védelmére és az ezekkel kapcsolatos munkákra; az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan a települési klímastratégia megvalósítására vonatkozó jogszabályi követelményeket, különösen

aa) a nemzeti fejlesztési és operatív programokkal összhangban a területrendezési, a településfejlesztési és a településrendezési tervezés rendszerét,

ab) az aa) alpontra vonatkozóan az eredményesebb társadalmasítást, az egyszerűbb, átláthatóbb partnerségi véleményezési rendszert,

ac) az országos településrendezési, valamint az építmények elhelyezésére vonatkozó szakmai követelményeket,

ad) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetőségét, a tervek tartalmi követelményeire, az egyeztetési és az elfogadási rendre vonatkozó jogszabályi követelményeket,

ae) a településképi követelményeket, az országos jelentőségű és egyéb településképi követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, a településkép támogatási és ösztönző rendszereket és a kapcsolódó alkalmazási keretszabályokat, a településkép-védelem teljeskörű megvalósítását biztosító jogintézményi modelleket,

af) az országos főépítészi rendszert, a főépítészek terület- és településrendezési, településkép-védelmi tevékenysége ellátásának szakmai és eljárási szabályait, illetve a feladatellátás szakmai feltételeit,

ag) a településrendezési tervtanácsok működésének szabályait,

ah) a településrendezési tervpályázatok szakmai és eljárási szabályait,

ai) a telekalakítás részletes szakmai követelményeit,

aj) a telekalakítási és az építési tilalom elrendelésére vonatkozó részletes szabályokat,

ak) a településrendezési kötelezések elrendelésére vonatkozó részletes szabályokat,

al) a települési zöldfelületek megvalósítására, megőrzésére, fejlesztésére és védelmére vonatkozó szakmai és eljárási szabályokat, a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó szabályokat,

am) a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények részletes szakmai és eljárási szabályait,

an) a területrendezés, a településfejlesztés és a településrendezés tervezésének országos digitális rendszeréhez (4TR) a szakmai és eljárási szabályokat,

ao) a területrendezési tervek tartalmi követelményeire, az egyeztetési és az elfogadási rendre vonatkozó jogszabályi követelményeket,

ap) a területrendezési hatósági eljárások részletes szabályait,

aq) a területrendezési tervek térségi övezeteinek lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályokat, a lehatárolásra kötelezett államigazgatási szervek körét,

ar) a településtervezői és településrendezési szakértői szakmagyakorlási tevékenységek folytatásának feltételeit, valamint az engedélyezés, a bejelentés és a névjegyzékbe történő felvétel követelményeit és eljárási szabályait; a kötelező és szakmai továbbképzés rendszerét és szabályait,

as) a területrendezési szakmagyakorlás (jogosultság) feltételeit és követelményeit, illetve a továbbképzésre vonatkozó jogszabályt,

at) a Balaton vízparti területeire vonatkozó speciális településrendezési és építési szabályokat,

b) szakmailag irányítja az ország és a - törvény által meghatározott - kiemelt térségek területrendezési tervének készítését, előkészíti az e tervek elfogadásáról szóló törvénytervezeteket,

c) szakmailag irányítja a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználására vonatkozó terv készítését,

d) közreműködik a területrendezést, a településfejlesztést, a településrendezést és a településkép-védelmet szolgáló források felhasználásáról szóló szabályok előkészítésében,

e) közreműködik a területrendezési terveknek, a településfejlesztési dokumentumoknak és a településrendezési eszközöknek, a településképi arculati kézikönyveknek és a településképi rendeleteknek a területrendezési információs rendszerben térinformatikai módszerekkel történő feldolgozására és elemzésére, valamint a Dokumentációs Központban való nyilvántartására vonatkozó koncepció és szabályozás kialakításában,

f) jogszabályban meghatározott időszakonként javaslatot tesz a kedvezményezett települések besorolásának feltételrendszerére és besorolására, közreműködik a kedvezményezett járások besorolása feltételrendszerének és besorolásának kidolgozásában,

g) közreműködik a területszervezés jogszabályi környezetének kialakításában, valamint a várossá nyilvánítási eljárás szabályozási koncepciójának előkészítésében és szakmai megalapozásában,

h) közreműködik a területrendezést, a településfejlesztést, a településrendezést és a településkép-védelmet érintő egyéb jogszabályok kidolgozásában,

i) közreműködik a területi tervezés szakmai rendszerének kialakításában, továbbfejlesztésében, szakmai követelményrendszerének kidolgozásában,

j) közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika hatásairól szóló országgyűlési beszámoló elkészítésében.

17.3.2. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály koordinációs feladatai körében

a) elemzi a területhasználati folyamatokat, és javaslatokat készít elő a kormányzati intézkedésekre a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdálkodási célokkal összhangban,

b) elősegíti hazánk és a kiemelkedő tájegységeinek jellegzetes és értékes arculatának megóvását, megalapozza ezek védelmét, és segít azok kialakítását,

c) a nemzetközi, különösen az európai uniós egyezményekben tett megállapodások figyelembevételével vizsgálja és meghatározza mindazokat az eszközöket a területrendezés, a településfejlesztés és a településrendezés területén, amelyek a területhasználati és építészeti célok megvalósítását segítik elő,

d) a főépítészi feladatok tekintetében

da) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami és az önkormányzati (megyei és települési) főépítészek tevékenységét természeti, táji, épített környezetet befolyásoló szakirányú feladatait,

db) szakmailag véleményezi az állami főépítészek kinevezését,

dc) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok területrendezési, településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi feladataik szakmai irányításában, tevékenységük koordinálásában, felügyeletében,

dd) gondoskodik a főépítészek szakmai továbbképzéséről,

e) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, kialakítja a település- és várospolitika stratégiai irányait,

f) részt vesz az európai uniós várospolitikai programok hazai végrehajtásában,

g) érvényesíti a hazai település- és városfejlesztés érdekeit az európai és nemzetközi szervezetek, munkacsoportok munkájában, a kapcsolódó fejlesztési dokumentumok, koncepciók, stratégiák kialakításában,

h) szakmailag koordinálja az országos jelentőségű településrendezési feladatok megvalósítását,

i) projektjavaslatokat dolgoz ki a területrendezési, településfejlesztési, országos és kiemelt jelentőségű településrendezési és településkép-védelmet biztosító feladatok megvalósításának támogatására,

j) képviseli Magyarországot a nemzetközi területrendezési, település- és városfejlesztési fórumokon,

k) koordinálja a megyei területrendezési tervek készítését.

17.3.3. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

a) irányítja a kedvezményezett települések besorolása céljából létrehozott szakértői testület munkáját, kivizsgálja a besorolással kapcsolatos panaszos ügyeket,

b) ellátja a szakmai díjakkal kapcsolatos feladatokat,

c) előkészíti a megyei területrendezési tervekhez a miniszteri véleményt, továbbá szakmai javaslatot tesz a megyei területrendezési tervek elfogadásához szükséges miniszteri állásfoglalás kialakítására,

d) kiadmányozásra előkészíti a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településrendezési eszközökre vonatkozóan a jogszabályban előírt eljárásban a záró szakmai véleményt.

17.3.4. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály vezetője a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást és végzést.

17.3.5. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály egyéb feladatai körében

a) az építészet területén figyelemmel kíséri a nemzeti sajátosságokat és a nemzetközi trendeket, melyeknek megfelelően - szükség szerint az Építészeti Főosztállyal, valamint az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztállyal együttműködve - javaslatot tesz a nemzeti építészetpolitika módosítására,

b) az önkormányzati és állami főépítészekről nyilvántartást vezet,

c) közreműködik az operatív programokkal kapcsolatos javaslatok megfogalmazásában és a programok megvalósítása során a terület-, település- és várospolitikai szempontok érvényesítésében,

d) közreműködik az e-közigazgatás kormányzati programban megfogalmazott célkitűzéseinek elérésében,

e) előkészíti a Lechner Tudásközpont terület- és településrendezéssel, településfejlesztéssel, településkép-védelemmel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, illetve feladatkörébe tartozóan részt vesz az egyes feladatok végrehajtásának és a fejlesztési projektek megvalósításának (pl. a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program) szakmai felügyeletében,

f) módszertani segítséget nyújt az önkormányzatok településfejlesztés és településrendezési feladatainak ellátásához,

g) közreműködik az európai uniós szabályok, irányelvek érvényesítésével kapcsolatos jogharmonizációs feladatokban,

h) részt vesz az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap igénybevételét szolgáló fejlesztési dokumentumok, a nemzeti stratégiai referenciakeret (Új Magyarország Fejlesztési Terv) és a kapcsolódó operatív programok, akciótervek, település- és városfejlesztési pályázati kiírások elkészítésében, ellátja az azok végrehajtásához kapcsolódó település- és városfejlesztési, illetve városrehabilitációs feladatokat,

i) ellátja a feladatkörét érintő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács keretén belül működő, továbbá a két- vagy többoldalú kormányközi kapcsolatokon alapuló szervezetek munkájában, biztosítja a képviseletet e szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban (pl. V4, OECD, EGTCUM, URBACT, CEMAT, stb.),

j) a nemzetközi kapcsolatok terén kezdeményezi a határ menti térségek területrendezési terveinek egyeztetését,

k) előkészíti a területrendezési tervek érvényesítéséről szóló országgyűlési beszámolót,

l) javaslatot dolgoz ki a területrendezési, településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi monitoring rendszer működésére,

m) közreműködik az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,

n) közreműködik az Európai Falumegújítási Díjakra pályázó magyar települések jelölésében, ennek keretében a Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat lebonyolításának, valamint a benyújtott önkormányzati pályázatokat elbíráló szakértői bizottság munkájában, és munkájának irányításában,

o) módszertani segítséget nyújt a különböző szinten és szakterületeken működő település- és városfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez, együttműködik a tervezési, értékelő és elemző munkájukban,

p) segíti és támogatja a feladatkörét érintő kutatási, elemző tevékenységeket,

q) együttműködik a feladatkörét érintően képzést folytató felsőoktatási intézményekkel az alapképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési, valamint továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjának elősegítésében,

r) kapcsolatot tart a feladatkörének megfelelő szakmai társadalmi szervezetekkel, testületekkel (mint például Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara),

s) gondoskodik feladatkörét érintően az egységes jogalkalmazást és az önkormányzatok tevékenységét segítő szakmai és oktatási anyagok, valamint kiadványok elkészítéséről és a szakmai továbbképzések, fórumok szervezéséről vagy a továbbképzéseken és a fórumokon a minisztérium képviseletéről,

t) közreműködik feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program, a Digitális Jólét Program, az Okos Város, a Modern Városok és a Modern Falvak fejlesztési program kidolgozásában, végrehajtásában, ellenőrzésében és előkészíti a vonatkozó jogszabályi követelményeket,

u) az URBACT együttműködés keretében közreműködik a hazai városhálózat létrehozásában,

v) közreműködik a területrendezést, a településfejlesztést és a településrendezést szolgáló források felhasználásának előkészítésében,

w) előkészíti az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítéséhez kötődő Bizottság munkájával kapcsolatos szakmai döntéseket,

x) szakmai elemzéseket, kutatásokat végez és irányít a feladatkörét érintő jogszabályi követelmények korszerűsítéséhez és kidolgozásához (pl. külterületi beépítések és területfelhasználási rendszerek ezen belül kiemelten erdő, mezőgazdasági, zártkerti és tanyás illetve vízgazdálkodási területek vizsgálata, a belterületi területfelhasználási rendszerek ezen belül kiemelten a zöldterületek, üdülő, lakó és gazdasági területek vizsgálata),

y) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően.

17.4. Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály

17.4.1. Az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) közreműködik az építészet átfogó stratégiájának kidolgozásában, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározásában, a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatások és szükséges szabályozások elemzésében,

b) kidolgozza a stratégia alapján az építésügyi célok elérését szolgáló jogalkotási tervet, és az előírások szerinti szerkesztéssel elkészíti az építésügyi jogszabályi környezet tervezeteit, különösen

ba) a főosztály feladatkörét érintően az épített környezet alakítására és védelmére, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráira vonatkozó, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési beruházásokra vonatkozó törvénytervezeteket,

bb) az építmények létesítési előírásaira vonatkozó szakmai követelményeket,

bc) az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység szabályait, a hatósági rendszer kialakítására és működési feltételeire, az építésügyi hatósági szolgáltatásra, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre, kötelezésre, az integrált eljárásra, az összevont telepítési eljárásra és az építésügyi és építésfelügyeleti bírságra vonatkozó szabályokat, az építésügyi szakhatósági eljárások, az egyszerű bejelentés, az egységes elektronikus közműnyilvántartás, az építésügyi hatósági szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjainak szabályait, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központra, az Országos Építésügyi Nyilvántartásra, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat,

bd) az építészeti és építésügyi díjakra és kitüntetésekre vonatkozó szakmai szabályozást,

be) az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységek feltételeit, valamint az engedélyezés, a bejelentés és a névjegyzékbe történő felvétel követelményeit és eljárási szabályait; a kötelező és szakmai továbbképzés rendszerét és szabályait; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők szakmai továbbképzésének rendszerét és szabályait; az építésügyi vizsga követelményrendszerét és eljárási szabályait,

bf) az építészeti-műszaki tervtanácsra és eljárásaira vonatkozó szakmai szabályokat,

bg) az energetikai tanúsításra és az építési termékek betervezésére, beépítésére, valamint az építési termékek teljesítménynyilatkozataira vonatkozó szakmai követelményeket,

c) közreműködik a megújuló és egyéb korszerű energiaforrások alkalmazásairól szóló szabályozás kialakításában.

17.4.2. Az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály koordinációs feladatai körében

a) koordinálja az örökségvédelemmel összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatoknak az Építészeti Dokumentációs és Információs Központba történő integrálását, továbbá e nyilvántartásoknak az Országos Építészeti Nyilvántartáshoz történő illesztését, kapcsolódását,

b) az építésgazdaságért felelős miniszter részére biztosítja az Országos Építészeti Nyilvántartásból megismerhető adatokat,

c) az építésügyi jogszabályok hatályosulását elősegítő és népszerűsítő szakmai kiadványokat készíttet, előadásokat, továbbképzéseket szervez,

d) figyelemmel kíséri a hatályos szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerek érvényesülését,

e) ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok építésügyi szakmai irányítását, tevékenységük koordinálását, felügyeletét, és ennek keretében gondoskodik e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, alkalmazásának helyszíni ellenőrzéséről,

f) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok képviselőit szakmai koordináció keretében szakmai egyeztetésre hívja meg.

17.4.3. Az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

a) megszervezi az - építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenység hatékonyságának növelése, valamint feladatellátás országosan egységes gyakorlása érdekében tartott - összevont ellenőrzéseket,

b) részt vesz az akadálymentes épített környezet megteremtésével összefüggő követelmények érvényre juttatásának a hatósági eljárásokban és a helyszínen történő ellenőrzésében,

c) a társfőosztályokkal együttműködve ellátja az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárnak a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a területi építész kamarák és területi mérnöki kamarák feletti általános törvényességi felügyeleti feladatait, és ezzel összefüggésben kiadmányozza az általános törvényességi felügyeleti eljárás során hozott közbenső intézkedéseket, előkészíti a felügyeleti intézkedéseket,

d) részt vesz az építési termékek teljesítményállandóságát vizsgáló tanúsító és ellenőrző szervezetek, továbbá a műszaki értékelő szervezetek kijelölési eljárásában,

e) az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály vezetője

ea) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az építéshatósági ügyekért való felelőssége körében a hatáskörébe tartozó felügyeleti és irányítási jogkörben hozott intézkedéseket, döntéseket,

eb) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az ÉTDR-ben hozott döntéseket, intézkedéseket,

ec) kiadmányozza a főosztály feladatkörét érintő leveleket, tájékoztatásokat, a hatósági és egyéb szervek megkeresésére, szakmai egyeztetésre irányuló leveleket, a másodfokú hatóságok statisztikai adatszolgáltatására irányuló leveleket,

ed) kiadmányozza az általános törvényességi felügyeleti eljárás során hozott közbenső intézkedéseket.

17.4.4. Az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály egyéb feladatai körében

a) képviseli az építésügyi érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,

b) képviseli az építésügy szakmai szempontjait a közigazgatási egyeztetések, megkeresések során,

c) érvényre juttatja az építésügyi követelményeket a társtárcák joganyagaiban,

d) elősegíti az építési beruházások magas építészeti és építési minőségben történő megvalósítását,

e) véleményezi a Miniszterelnökség más hivatali egységei, valamint a más tárcák által előkészített jogszabálytervezeteket,

f) előkészíti a Lechner Tudásközpont és az ÉMI építésüggyel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, és részt vesz az egyes építésügyi feladatok szakmai irányításában,

g) ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok igazgatási feladatainak szakmai irányítását, valamint a hatóságok tevékenységét és az egységes jogalkalmazást elősegítő kiadványokat, segédleteket készíttet és továbbképzéseket szervez,

h) megvizsgálja a megkereséseket, a közérdekű bejelentéseket, a panaszokat, a felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket és megteszi a szükséges intézkedéseket,

i) megkeresésekre tájékoztatást ad, szakmai álláspontot alakít ki,

j) ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ és az Országos Építésügyi Nyilvántartás, annak elektronikus alkalmazásai szakmai irányításával, összehangolásával és felügyeletével, valamint a miniszter nevében működtetett honlappal kapcsolatos feladatokat, így különösen:

ja) az Országos Építésügyi Nyilvántartásra vonatkozó működtetési, fenntartási, fejlesztési, programjavítási és oktatási feladatok végrehajtásában szakmai döntéseket hoz,

jb) gondoskodik az ÉTDR törzsadatainak napra készen tartásáról a Lechner Tudásközpontnál,

jc) a Lechner Tudásközpont Helpdesk megkeresésére szakmai iránymutatást ad, vonatkozó kérdések esetében szakmai álláspontot alakít ki, amelyet válaszadás céljából megküld a Lechner Tudásközpontnak,

jd) megjelenteti a honlapon az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági feladatellátással kapcsolatos tájékoztatókat, ismertetőket, felhívásokat, információkat,

k) közreműködik az építésügyet érintő oktatási, képzési, szakoktatási célok meghatározásában, kidolgozásában és érvényesítésében,

l) javaslatot tesz az építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat éves felhasználási tervére, és ellátja az előirányzat felhasználásával kapcsolatos külön jogszabály szerinti feladatokat,

m) együttműködik, és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és társadalmi szervezetekkel, képviseli és érvényre juttatja az építésügyi érdekeket és követelményeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,

n) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél-, utó- és témaellenőrzéseiben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátás tekintetében,

o) kidolgozza a feladatkörébe tartozó, az építésfelügyeleti hatóságok által lefolytatandó hatósági ellenőrzések szempontrendszerét, meghatározza az ellenőrzés helyszínét, szakmailag előkészíti a hatósági ellenőrzésre vonatkozó miniszteri utasítást,

p) szakmailag véleményezi az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és állami tisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó vizsgaszabályzat, tananyag tartalmát, valamint javaslatot tesz azok tartalmára vonatkozóan,

q) szakmailag véleményezi a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok feladatellátását támogató informatikai rendszer fejlesztését.

17.4.5. Az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben

a) részt vesz - feladatkörével összefüggésben - az európai uniós munkacsoportok jogharmonizációs munkájában, az építésügyi szakterület nemzetközi képviseletében, és közreműködik az európai uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,

b) ellátja a feladatkörét érintő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a külföldre irányuló nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatokat,

d) részt vesz az európai uniós tagságból fakadó feladatok ellátásában az építési termékekre vonatkozóan,

e) véleményezi a más európai uniós tagállamok műszaki tartalmú építésügyi és épületenergetikai európai uniós tagállami jogszabálytervezeteit, feladatkörével összefüggésben az EKTB és a szakértői munkacsoportjainak előterjesztéseit és a tárgyalási álláspontjait,

f) adatot szolgáltat a Világbank megkeresésére, a Doing Business kiadvány elkészítéséhez,

g) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően.

18. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

18.1. Az Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

18.1.1. Az Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

18.2. Intézménykoordinációs Főosztály

18.2.1. Az Intézménykoordinációs Főosztály szakmai feladatai körében

a) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben részt vesz a stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,

b) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat,

c) közreműködik az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárszakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztési feladatokban, folyamatosan nyomon követi a fejlesztések megvalósulását.

18.2.2. Az Intézménykoordinációs Főosztály szervezetirányítói feladatai körében

a) ellátja az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó szervezetek vonatkozásában a szakmai irányítói, a szakmai felügyeleti, a fenntartói, a szakmai fenntartói és az alapítói jogokkal összefüggő feladatokat,

b) együttműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteihez kapcsolódó feladatok végrehajtásában,

c) ellátja az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes hatáskörébe tartozó intézmények intézményi stratégiájának kialakításával, a kapcsolódó, az előkészítést és a végrehajtást szolgáló dokumentumok összeállításával, valamint az intézményi munkatervek, stratégiák végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek bevonásával,

d) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok esetében ellátja az egyes személyi kérdések tekintetében (vezetők javadalmazása, prémiumfeladat-meghatározás, célfeladat-kitűzés, teljesítményértékelés) a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda Állami Vezetői Főosztályának bevonásával,

e) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítási, szakmai felügyeleti, illetve alapítói joggyakorlása keretében megvizsgálja az egyes szervezetek belső szabályozó dokumentumait, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve szakmai irányítói, szakmai felügyeleti, alapítói jogkörében eljár,

f) az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtásának folyamatáról,

g) részt vesz az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak felügyeletében,

h) részt vesz az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi döntések előkészítésében,

i) koordinálja a közalapítványokkal, köztestületekkel, a Kormány által alapított alapítványokkal kapcsolatos szabályozási, illetve alapítói jogokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

18.2.3. Az Intézménykoordinációs Főosztály kodifikációs és egyéb feladatai körében

a) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,

b) közreműködik az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel, valamint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében, illetve szabályozási javaslatokkal él,

c) közreműködik az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, illetve az intézmények hatáskörét megalapozó jogszabályok tervezeteinek szakmai előkészítésében,

d) véleményezi az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezetek jogállását, működését és gazdálkodását érintő, a Kormány részére készült előterjesztések tervezetét.

18.3. Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály

18.3.1. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály szakmai feladatai körében

a) koordinálja a régészeti örökségvédelem és a műemlékvédelem területén jelentkező szakmai feladatokat, irányelveket dolgoz ki,

b) közreműködik a Magyarországon található műkincsekkel és egyéb kulturális javakkal kapcsolatos tulajdoni igények rendezésében,

c) beruházási, fejlesztési kérdésekben együttműködik az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal,

d) előkészíti a régészeti örökségre és a műemléki értékre vonatkozóan az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket,

e) ellátja a miniszter nemzeti emlékhelyekkel, kiemelt nemzeti emlékhelyekkel, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatait,

f) közreműködik a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben meghatározott feladatai ellátásában,

g) folyamatos kapcsolatot tart fenn az örökségvédelem mint közérdek megvalósítása érdekében az állami és önkormányzati szervekkel, egyházakkal, a szakmai, civil szervezetekkel és testületekkel,

h) segítséget nyújt a magyarországi és határon túli egyházak örökségének megőrzésével kapcsolatos tevékenységhez, illetve közreműködik azok örökségvédelmi tevékenységével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában,

i) közreműködik a határon túli örökségi értékek védelme, gondozása, megismertetése terén,

j) ellátja a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi szakmai irányítását, és koordinálja a kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi felügyeleti tevékenységét, célvizsgálatokat végez, felügyeleti eljárást folytat le a régészeti örökséggel és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárása, mulasztása, továbbá az eljárás folyamán és annak lezárásaképpen hozott döntése kapcsán,

k) előkészíti a jogszabályok által a kulturális örökség védett ingatlan elemeinek elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, valamint bármely olyan jogügyletre vonatkozóan a miniszter hatáskörébe utalt jóváhagyást, amelynek következtében az állam tulajdonjoga megszűnik a kulturális örökség védett ingatlan eleme felett,

l) közreműködik az egyes műemléki értékek, régészeti örökség védetté nyilvánításával, illetve a védettség megszüntetésével kapcsolatos tudományos előkészítő feladatok ellátásában,

m) régészeti örökséget és műemléki értéket érintő másodfokú eljárásban vagy kizárási feltétel fennállása esetén kulturális örökségvédelmi szakkérdést vizsgál, és előkészíti az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást,

n) előkészíti a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban,

o) kialakítja az ingatlan örökségi elemek védetté nyilvánításának és védelmének szempontrendszerét,

p) közreműködik a kulturális javak visszaszolgáltatásával és visszakövetelésével kapcsolatos európai uniós tagállami, valamint nemzetközi egyezményekből fakadó feladatok ellátásában.

18.3.2. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály egyéb feladatai körében

a) közreműködik az örökségvédelem állami intézményeinek fejlesztését, irányítását elősegítő folyamatokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellenőrzésének kialakításában,

b) figyelemmel kíséri a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátást, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre,

c) részt vesz a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban és a kapcsolódó egyeztetéseken,

d) szakértőt delegál a közbeszerzésekről szóló törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 40. pontja szerinti tervpályázatokhoz,

e) ellátja az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár által gyakorolt műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos előkészítő feladatokat,

f) közreműködik a szakterületet érintő természet- és környezetvédelmi védelmi feladatok ellátásában,

g) közreműködik a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben,

h) a régészeti lelőhelyek és műemlékek fenntartását, fejlesztését segítő örökségvédelmi pályázati lehetőségeket, projekteket kezdeményez, támogat, közreműködik ezek előkészítésében, kidolgozásában, értékelésében és végrehajtásában,

i) eljár azokban a kiemelt kulturális beruházási ügyekben amelyet a miniszter a hatáskörébe utal.

18.3.3. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) közreműködik az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,

b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit,

c) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,

d) előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

e) feladatkörében javaslatot tesz a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök deregulációjára,

f) ellátja a régészeti örökség és a műemléki érték védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási feladatokat.

18.3.4. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,

b) közreműködik az UNESCO-egyezmények végrehajtásából adódó, feladatkörébe tartozó hazai feladatok ellátásában és nyomon követésében,

c) előkészíti, koordinálja új helyszíneknek az UNESCO Világörökség listára történő jelölését és az UNESCO Világörökségi Várományos Jegyzékbe történő bejelentését,

d) közreműködik az UNESCO párizsi Világörökség Központtal történő kapcsolattartásban és együttműködésben, üléseken vesz részt,

e) ellátja a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

f) ellátja a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

g) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

h) ellátja az Európai Unió Tanácsának az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatból eredő szakmai feladatokat,

i) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökségvédelmi tárgyú egyezményeiből eredő feladatokat,

j) szakmai iránymutatással közreműködik az EU Duna Régió Stratégia, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus szakmai illetékességébe tartozó programjainak kidolgozásában, megvalósításában, és felkérésre képviseli a szakterületet,

k) nyomon követi a műemlékvédelem és a régészet területén a nemzetközi gyakorlatot, valamint gondoskodik a hazai eredmények külföldi megismertetéséről.

18.3.5. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében

a) közreműködik a Miniszterelnökség alapító okirata, valamint a miniszter irányítása alá tartozó és felügyelt költségvetési szervek alapító, megszüntető, átalakító okiratai - érintett szervezeti egységek bevonásával történő - előkészítésében,

b) szükség szerint tájékoztatást kérhet a fenntartói döntések végrehajtásának folyamatáról,

c) részt vesz az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi intézkedések előkészítésében.

18.3.6. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében a miniszter által átruházott hatáskörben

a) felügyeleti eljárást folytat le a régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárásban, illetve mulasztása, továbbá az eljárás folyamán, illetve annak lezárásaképpen hozott döntése kapcsán,

b) ellátja a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatokat.

18.4. Örökségvédelmi Hatósági Főosztály

18.4.1. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály szakmai feladatai körében

1. jogszabály rendelkezése alapján hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat és adatot igazol a nyilvántartásban szereplő adatokról,

2. elektronikus hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartást működtető szervezet, az örökségvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, valamint a települési jegyzők számára az általuk kezelt, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz,

3. feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba az örökségvédelmi jogszabályokban meghatározott dokumentációkat,

4. végzi a műemléki értékek felderítését, azonosítását, meghatározását, számbavételét, dokumentálását és műemléki revízióját,

5. elvégzi a régészeti lelőhelyek és műemléki értékek védetté nyilvánításának és a védettség megszüntetésének tudományos előkészítését,

6. végzi a régészeti lelőhelyek és a műemléki értékek osztályozását, értékhierarchiájuk kidolgozását és tudományos feldolgozását,

7. részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak felkutatásában,

8. közreműködik a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, továbbá visszaadásával kapcsolatos teendők ellátásában,

9. részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak nemzetközi információcseréjében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat,

10. ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nem hatósági feladatokat,

11. előkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot,

12. ellátja a világörökségi és a világörökségi várományos területek kezelési terveinek elkészítését,

13. ellátja a hazai világörökségi helyszínek világörökségi gondnokságainak munkáját szakmai tanácsadás formájában,

14. közreműködik a világörökséggel kapcsolatos tudományos feladatok elvégzésében,

15. értékvizsgálati, építéstörténeti tudományos dokumentációkat, műemléki értékleltárakat készít, helyszíni épületkutatásokat végez,

16. gondoskodik a műemléki értéket érintő módszertani kutatások végzéséről,

17. figyelemmel kíséri és a műemlék-tulajdonosokat tanácsadással segíti a műemlékeken végzett helyreállítások, szakértői kutatások, restaurálások tervezése és megvalósítása során,

18. tudományos adatszolgáltatással támogatja a hatósági-felügyeleti tevékenységet,

19. elvégzi az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok munkatársai számára a műemlékvédelmi témakörökből előírt építésügyi szakmai továbbképzést és vizsgafelkészítést, gondoskodik a vizsgáztatásról,

20. közreműködik a műemlékek tudományos kutatására, restaurálására, feldolgozására, hasznosítására vonatkozó szakmai ajánlások, irányelvek elkészítésében,

21. javaslatot tesz régészeti lelőhelyek és műemléki értékek védetté nyilvánítására, a jogszabályi feltételek fennállása esetén vizsgálja a védettség megszüntetésének lehetőségét,

22. kulturális örökségvédelmi ajánlásokat dolgoz ki, elemzi a szakterület állapotát, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,

23. elemzéseket, kimutatásokat készít az ágazati irányítás segítése érdekében,

24. kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelményeket, elkészíti az örökségvédelmi szakemberek képzésével kapcsolatos szabályzatokat, képzési programot, tervet, statisztikai elemzéseket és kiértékeléseket,

25. részt vesz a kulturális örökségre alapozott örökségvédelmi fejlesztések szakmai előkészítésében, megvalósításában, az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásokban, az épületek felmérésében, közreműködik a helyreállítási és kiállítási koncepciók elkészítésében,

26. együttműködik az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a műemléki védettség alatt álló épületekhez kötődő védett kulturális javakkal kapcsolatos intézkedések meghozatalában,

27. kikéri az érintett nyilvántartott műemléki érték szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek, valamint a nyilvántartott műemléki érték tulajdonosának vagy tulajdonosi közösségének véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban,

28. a védetté nyilvánítás előkészítése során jogszabályban meghatározottak szerint értesíti a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének kezdeményezőjét, a védetté nyilvánításra javasolt ingatlannal rendelkezni jogosultat.

18.4.2. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály egyéb feladatai körében

a) ellátja az örökségvédelmi hatóság szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat, irányítja az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó kulturális örökségvédelmi intézményeknek a kulturális örökségi elemek tudományos kutatására, feldolgozására és nyilvántartására vonatkozó tevékenységét,

b) figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi és régészeti örökség elemei és környezetük állapotát, valamint megfelelő használatát, szükség esetén intézkedést kezdeményez,

c) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a régészeti örökség vagy a műemléki értékek körébe tartozik-e,

d) figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi és régészeti örökség elemei és környezetük állapotát, valamint megfelelő használatát,

e) gondoskodik a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázisok és a nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről,

f) kapcsolatot tart a Lechner Tudásközponttal a központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázis és a nem közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében,

g) a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét kezeli (nyilvántartás, szakmai felülvizsgálatban való közreműködés),

h) világörökségi érintettség esetén közreműködik a területfejlesztési koncepciók, a területfejlesztési programok, valamint a területrendezési tervek, a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, továbbá a településszerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok véleményezésében,

i) tudományos kiadványokat készít, honlapot fejleszt, közzéteszi a műemlékvédelem tudományos eredményeit,

j) jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatóként és véleményezőként részt vesz a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, a területrendezési tervek, a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák, a településrendezési eszközök, valamint a települési arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek egyeztetési eljárásában,

k) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a miniszter feladatkörébe tartozó kulturális örökségvédelmi feladat- és hatáskörökkel összefüggő szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat.

18.4.3. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) ellátja a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

b) közreműködik a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatok ellátásában,

c) ellátja a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

d) ellátja a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

e) ellátja a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,

f) ellátja a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat.

18.4.4. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály koordinációs feladatai körében

a) előkészíti a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

b) kapcsolatot tart a társintézményekkel, hatóságokkal, valamint a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében - a vonatkozó együttműködési megállapodásban vállaltak szerint - támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához.

18.4.5. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály funkcionális feladatai körében

a) közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat,

b) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén.

18.4.6. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály hatósági feladatai körében a miniszter által átruházott hatáskörben

a) ellátja a kulturális javak védetté nyilvánításával, védettségük megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

b) ellátja a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat,

c) ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) ellátja a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos nemzeti hatósági feladatokat,

e) ellátja a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos európai uniós tagállami feladatokat,

f) ellátja a kulturális javakhoz kapcsolódó, a kulturális javak hatósága hatáskörébe utalt egyéb, bírósági letétek, elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

g) ellátja a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat,

h) vezeti a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott központi, közhiteles hatósági nyilvántartást,

i) intézkedik a védetté nyilvánítás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt,

j) elvégzi a központi nyilvántartás felülvizsgálatát és adatrevízióját,

k) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy a kulturális javak körébe tartozik-e.

18.4.7. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály vezetője a miniszter nevében kiadmányozza a kulturális örökség védelméről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartási hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat.

19. A KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

19.1. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

19.1.1. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

19.2. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

19.2.1. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében

a) figyelemmel kíséri a közösségi és hazai közbeszerzést érintő ellenőrzéseket, szükség szerint részt vesz az ellenőrzésekkel érintett szervek, szervezeti egységek ellenőrzésre történő felkészülésében, szakmailag támogatja az ellenőrzés folyamatát,

b) elkészíti a feladatköréhez tartozó szakmai javaslatokat, közreműködik a miniszter irányítása alá tartozó más szervezeti egységek által előkészített, a feladatkörét érintő anyagok véglegesítésében,

c) önállóan jogosult a feladatkörét érintően jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítését kezdeményezni,

d) véleményt ad az államigazgatás európai uniós támogatásokkal foglalkozó szerveinek egyedi felkérésére,

e) elvégzi az európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzését,

f) közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában,

g) kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel,

h) elvégzi az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok vonatkozásában a finanszírozási mechanizmusok végrehajtási rendjéről szóló kormányrendelet szerinti program szintű szervek és nemzeti szintű szervek általi közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzését.

19.2.2. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály koordinációs feladatai körében

a) ellátja a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzését, továbbá biztosítja a közbeszerzési eljárások lefolytatásának közbeszerzési-jogi megfelelőségét,

b) írásbeli véleményt készít a kedvezményezettek és a nyertes ajánlattevők között létrejött szerződések módosítását megelőzően a módosítás jogszerűségéről, megalapozottságáról,

c) gyűjti és nyilvántartja a mindenkori támogatott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó kedvezményezettek eljárásainak ellenőrzése során benyújtott dokumentumokat, nyilvántartást vezet a közbeszerzési eljárásokról,

d) kezeli a támogatott közbeszerzések ellenőrzése kapcsán a közbeszerzési Monitoring és Információs Rendszert, és működéséhez kapcsolódóan fejlesztési javaslatot tesz.

19.3. Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály

19.3.1. A Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében felügyeli a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzéseket, e körben

a) önállóan jogosult a feladatkörét érintően jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítését kezdeményezni,

b) véleményt ad az államigazgatás európai uniós támogatásokkal foglalkozó szerveinek egyedi felkérésére,

c) közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában,

d) kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel.

19.3.2. A Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály koordinációs feladatai körében

a) ellenőrzi a mindenkori közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési eljárásait, szerződéseit,

b) ellátja az egyes állami szervek, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az egyéb jogi személyek közbeszerzéseivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott miniszterelnökségi feladatokat,

c) gyűjti és nyilvántartja a mindenkori közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési terveit, az adatszolgáltatási kötelezettségük során benyújtott dokumentumokat, nyilvántartást vezet az érintett intézmények közbeszerzési eljárásairól.

19.4. Közbeszerzési Szabályozási Főosztály

19.4.1. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) szakmai javaslatot tesz a Kormány közbeszerzési politikájára és közreműködik annak végrehajtásában,

b) kialakítja a közbeszerzések egyszerű, ésszerű, korrupciómentes feltételeit, elvégzi az ehhez szükséges szakmai jogszabály-előkészítési feladatokat, ennek keretében előkészíti a közbeszerzésekről szóló jogszabályokat,

c) felel a szabályozás előkészítése, valamint gazdasági és költségvetési hatásainak felmérése keretében az előzetes és utólagos hatásvizsgálat elvégzéséért, a hatásvizsgálathoz szükséges módszertani elvrendszer kidolgozásáért és a közbeszerzési szabályozással összefüggésben történő érvényesítéséért,

d) biztosítja a magyar közbeszerzési szabályok közösségi jognak való megfelelését,

e) felel a közbeszerzési feladatokhoz kapcsolódó belső szabályozások kialakításáért,

f) közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalásokat készít mind a Miniszterelnökségen belül, mind az intézményeket, társaságokat érintően,

g) közreműködik a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében.

19.4.2. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

a) felel a közbeszerzési területen a nemzetközi kapcsolattartásért,

b) az Európai Unió Tanácsának közbeszerzési munkacsoportjában képviseli Magyarországot, biztosítja a részvételt az Európai Bizottság Közbeszerzési Tanácsadó Testületében és a Közbeszerzési Hálózatban (PPN), vezeti az EKTB közbeszerzési munkacsoportját.

19.4.3. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok pozitív és negatív hatásainak feltárását, elemzi a szabályozással összefüggésben kimutatható, számszerűsíthető előnyöket és hátrányokat, költségvetési hatásokat,

b) figyelemmel kíséri a közbeszerzési szabályozás céljainak érvényesülését, a jogalkalmazás során felmerülő, a jogalkotóhoz eljuttatott visszajelzések alapján kiválasztja a jelentős következményekkel járó, érdemi szabályozási elemeket, feladataival összefüggésben kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatóság Statisztikai Főosztályával,

c) figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság működését és a közbeszerzési jogszabályok gyakorlati alkalmazását,

d) a Közbeszerzési Hatósággal egyeztet a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítő útmutatók készítése során,

e) a közbeszerzési szabályozás változása esetén szakmai tájékoztatást és állásfoglalást nyújt,

f) véleményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos képviselői módosító indítványokat,

g) elvi állásfoglalásokat ad a közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatban,

h) állásfoglalást alakít ki közbeszerzési szakmai kérdésekben, jogszabályok értelmezésével kapcsolatban,

i) figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartásokat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,

j) közbeszerzési szempontból véleményezi az állami vagyonra, beruházásokra vonatkozó jogszabályok tervezeteit,

k) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével kapcsolatos ügykezelési, ügyintézési és döntés-előkészítési feladatokat,

l) ellátja a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló jogszabály szerinti mentesítési kérelmek ellenőrzésével, véleményezésével, az ügyintézéssel és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

19.5. Informatikai Támogató Főosztály

19.5.1. Az Informatikai Támogató Főosztály funkcionális feladatai körében

a) ellátja a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési tevékenységének adminisztratív támogatását,

b) informatikai támogatás nyújtásával részt vesz a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok által szervezett szakmai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában,

c) ellátja a közbeszerzési eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításával kapcsolatos jogszabályban nevesített, továbbá a Miniszterelnökségen belüli közbeszerzési képzési és oktatási feladatokat,

d) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek állományával kapcsolatos humánpolitikai feladatok egységes ellátása érdekében koordinálja azok teljesítését, ennek keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnökség humánpolitikáért felelős szervezeti egységeivel.

19.5.2. Az Informatikai Támogató Főosztály elektronikus közbeszerzéssel összefüggő szakmai irányítási feladatai körében

a) ellátja az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását, koordinációját,

b) szakmailag felügyeli az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság tevékenységét,

c) számon tartja az elektronikus közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos fejlesztési igényeket, továbbítja a fejlesztési igényeket az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság részére, és figyelemmel kíséri azok teljesítését, gondoskodik a Miniszterelnökség által megrendelt fejlesztések megrendeléséről és az elvégzett feladatok átvételéről,

d) feladatához szükséges mértékben kapcsolatot tart a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal.

19.5.3. Az Informatikai Támogató Főosztály szabályozási feladatai körében

a) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer létrehozatalával és működésével kapcsolatos európai uniós és hazai jogszabályokat, illetve azok változását,

b) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer működésére és alkalmazására vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazását,

c) szükség esetén javaslatot tesz az elektronikus közbeszerzési rendszerre vonatkozó jogszabályok, illetve jogszabály-módosítások előkészítésére,

d) ellátja az elektronikus közbeszerzési rendszer gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó oktatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat.

19.5.4. Az Informatikai Támogató Főosztály monitoring feladatai körében

a) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer műszaki-technikai működésének megfelelőségét,

b) gondoskodik az elektronikus közbeszerzési rendszerből kinyerhető statisztikai adatok folyamatos rendelkezésre állásáról,

c) támogatást nyújt a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály számára az ellenőrzési tevékenységet támogató informatikai rendszerek alkalmazásához.

19.6. Általános Támogató Főosztály

19.6.1. Az Általános Támogató Főosztály feladatai körében

a) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködve megszervezi, koordinálja és lebonyolítja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által tartott rendszeres vagy eseti auditvizsgálatokat,

b) kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes szerveivel, valamint az audittal érintett hazai szervezetekkel,

c) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködésben megvizsgálja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által készített auditjelentéseket, illetve azok tervezeteit, és előkészíti az azokra adandó válasz tervezetét,

d) ellátja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét támogató külső partnerek vonatkozásában a pénzügyi elszámolással kapcsolatos előkészítő feladatokat (különösen teljesítésigazolás előkészítése).

20. AZ EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK KIALAKÍTÁSÁÉRT ÉS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

20.1. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet

20.1.1. Az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki

a) felel az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek funkcionális működéséhez szükséges igazgatási és jogi feladatok ellátásáért,

b) közreműködik az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár személyével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a számára megjelölt szakpolitikai feladatok ellátásában,

d) az Államtitkárságon belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti az államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

e) az Államtitkárság szervezeti egységei számára - a helyettes államtitkár útján - közvetíti az államtitkár utasításait és állásfoglalásait,

f) az államtitkár megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,

g) koordinálja a közigazgatásban a nemzeti szakértők jelölését, amelynek keretében gondoskodik a tárcák tájékoztatásáról a megüresedő nemzeti szakértői helyekről, figyelemmel kíséri a jelöléseket, valamint kapcsolatot tart a már kiválasztott nemzeti szakértőkkel, akiknek beszámolási kötelezettségük van a Miniszterelnökség felé,

h) ellátja és koordinálja a IHRA tagságból eredő feladatokat,

i) programot dolgoz ki az európai intézményeknél gyakornoki pozíciók betöltése, valamint a magyar közigazgatáson belüli európai uniós szakemberpótlás érdekében,

j) az európai uniós ágazati politikák tekintetében biztosítja a magyar tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében, a szakpolitikailag kiemelt ügyekben aktualizálja az európai uniós kormányzati álláspontokat.

20.1.2. Az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabineten osztályként működő Államtitkári Titkárság

a) biztosítja az államtitkár munkájához kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet az államtitkár számára meghatároz,

b) gondoskodik az Állami Futárszolgálat útján küldendő minősített és nem minősített küldemények fogadásáról és továbbításáról.

20.1.3. Az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet nemzetközi koordinációs feladatkörében felhatalmazás szerint képviseli a Miniszterelnökséget az egyes szakbizottságokban, kétoldalú kormányközi vegyes bizottságokban (KKVB), gazdasági vegyes bizottságokban (GVB), biztosítja a Külgazdasági és Külügyminisztériumból vagy egyéb tárcáktól érkező, a Miniszterelnökség több szervezeti egységét érintő nemzetközi ügyek összehangolását és lebonyolítását.

20.2. Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály

20.2.1. Az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) ellátja a következő európai uniós politikák és szakterületek kormányzati koordinációját:

aa) gazdaságpolitika (Európai Unió többéves pénzügyi kerete, Európai Unió éves költségvetése, európai szemeszter, adózás, statisztika, pénzügyi szolgáltatások, pénzmosás elleni küzdelem, Európai Csalás Elleni Hivatal tevékenysége, kohéziós politika, nemzetközi pénzügyi szervezetek),

ab) bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni övezet bővítése, migráció, menekültügy, külső határőrizet, vízumpolitika, személyek szabad áramlásának belügyi aspektusai, fellépés a szervezett bűnözéssel, emberkereskedelemmel, terrorizmussal szemben, adatvédelem, büntető és polgári igazságügyi együttműködés, alapjogok és jogállamiság, valamint a bel- és igazságügyi külkapcsolatok),

ac) közös kereskedelempolitika (az Európai Unió fellépése a Kereskedelmi Világszervezetben, az OECD Kereskedelmi és Beruházási bizottságaiban, illetve más releváns nemzetközi gazdasági szervezetekben, multilaterális kereskedelmi tárgyalások, kétoldalú és regionális szabadkereskedelmi és beruházási megállapodások, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni közös fellépés, külső piacrajutási akadályok elhárítása, az Európai Unió kereskedelempolitikai szabályozásainak alakítása, a fejlesztési együttműködés kereskedelempolitikai eszközei),

b) kapcsolatot tart az európai uniós tagállamok hatáskörét érintő kormányzati intézményeivel, valamint az európai uniós tagállamok Magyarországra akkreditált képviseleteivel.

20.2.2. Az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) részt vesz a Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (ECOFIN), a Bel- és Igazságügyi Tanács, a Külügyek Tanácsa (külügyi, kereskedelempolitikai, valamint nemzetközi fejlesztési formációk), valamint az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeinek munkájában, így különösen a tanácsi munkacsoportok és szükség szerint az Európai Bizottság mellett működő tagállami részvétellel működő bizottságok ülésein,

b) részt vesz a feladatkörébe tartozó európai uniós politikák és szakterületek elemzésében,

c) közreműködik a magyar álláspont kialakításában és annak képviseletében,

d) feladatkörében részt vesz az EKTB ülésein, szakértői csoportjainak munkájában, előterjesztéseket, tájékoztatókat készít, valamint javaslatot tesz az Állandó Képviselet utasítására,

e) ellátja a hatáskörébe tartozó kérdésekkel az Állandó Képviseleten foglalkozó szakdiplomaták operatív szakmai irányítását.

20.2.3. Az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály funkcionális feladatai körében

a) tárgyalási felkészítő és háttéranyagokat készít a külföldi partnerekkel folytatandó magas szintű tárgyalásokhoz,

b) az Európai Unió és a tagállamok gazdaságával kapcsolatos elemzéseket, összefoglalókat, javaslatokat készít,

c) működteti az Európai Unió többéves pénzügyi keretével foglalkozó tárcaközi munkacsoportot.

20.3. Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály

20.3.1. A Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály koordinációs feladatai körében ellátja a következő európai uniós politikák és szakterületek kormányzati koordinációját:

a) belső piaci politika (áruk szabad mozgása, tőke szabad mozgása, szolgáltatások szabad mozgása, személyek szabad mozgása),

b) mezőgazdaság (közös agrárpolitika, halászat, erdészet, mezőgazdasági kereskedelem, mezőgazdasági állami támogatások, állatjólét, állat- és növényegészségügy, genetikailag módosított szervezetek, biogazdálkodás),

c) infrastruktúra (közlekedés, nukleáris biztonság, távközlés, információs technológia, postai szolgáltatások),

d) környezetvédelem (természetvédelem, levegőminőség, környezeti zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, talajvédelem, vegyi anyagok, vízpolitika),

e) energia- és klímapolitika,

f) fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, társasági jog, számvitel, műszaki harmonizáció, közbeszerzés, versenypolitika, állami támogatások, szellemi tulajdon, versenyképesség, iparpolitika, kis- és középvállalkozási politika, kutatás-fejlesztési és innovációs politika, űrpolitika, turizmus, audiovizuális politika, vámpolitika, csalás elleni küzdelem, szerencsejátékokkal kapcsolatos szabályozás,

g) foglalkoztatáspolitika, szociális politika, népegészségügy, társadalmi befogadás és esélyegyenlőség, oktatás, képzés, kultúra, sport, ifjúságpolitika, diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja, audiovizuális politika,

h) az Európa 2020 stratégia.

20.3.2. A Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) részt vesz a Versenyképességi Tanács, a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács, az Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanács, a Mezőgazdasági és Halászati Tanács, a Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács, a Környezetvédelmi Tanács, valamint az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeinek munkájában, így különösen a tanácsi munkacsoportok és szükség szerint az Európai Bizottság mellett működő tagállami részvétellel működő bizottságok munkájában,

b) részt vesz az európai uniós politikák elemzésében,

c) közreműködik a magyar álláspont kialakításában és annak képviseletében,

d) feladatkörében részt vesz az EKTB ülésein, szakértői csoportjainak munkájában, előterjesztéseket, tájékoztatókat készít, valamint javaslatot tesz az Állandó Képviselet utasítására,

e) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival,

f) kapcsolatot tart az európai uniós tagállamok hatáskörét érintő kormányzati intézményeivel, valamint az európai uniós tagállamok Magyarországra akkreditált képviseleteivel.

20.3.3. A Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály funkcionális feladatai körében

a) közreműködik az Európai Unió oktatási, kulturális, foglalkoztatási, szociális, ifjúsági, sport, egészségügyi, audiovizuális politikai, belső piaci, fogyasztóvédelmi, társasági jogi, versenyjogi, közbeszerzési, szellemi tulajdonjogi, versenyképességi, kutatási és innovációs, mezőgazdasági és halászati, környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi, nukleáris biztonsági, közlekedési és távközlési, iparpolitikai, űrpolitikai, turisztikai, vámpolitikai, információs technológiai és postai szolgáltatásokra vonatkozó politikájával kapcsolatos kormányzati feladatok elkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,

b) részt vesz az európai uniós szakpolitikák elemzésében,

c) biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében.

21. AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR (EURÓPAI IGAZGATÓ) IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

21.1. Európai Uniós Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

21.1.1. Az Európai Uniós Ügyek koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

21.2. EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály

21.2.1. Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) a Kormány részére emlékeztetőt készít az EKTB üléseiről,

b) a szakmai főosztályokkal és a szaktárcákkal együttműködve előkészíti és koordinálja az Európai Tanács aktuális soros elnökségének féléves programjáról készülő kormány-előterjesztéseket,

c) elkészíti az aktuális európai uniós kérdésekről szóló kormányjelentéseket.

21.2.2. Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály koordinációs feladatai körében

a) előkészíti, megszervezi és utóköveti az EKTB üléseit,

b) ellátja az európai uniós ügyek kormányzati koordinációját,

c) felel az európai uniós kormányülések előkészítéséért,

d) gondoskodik a kabinetülések napirendi javaslatának előkészítéséről, a napirendnek az érintettek részére való eljuttatásáról, együttműködve a feladat- és hatáskörrel rendelkezőkormányzati szervekkel,

e) koordinálja és véleményezi a kabinetülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,

f) ellenőrzi a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, illetve összegzi az európai uniós kormányülések döntéseinek végrehajtását,

g) felkészítő anyagot készít a miniszterelnök és a Miniszterelnökség vezetői számára az európai uniós kormányüléseken szereplő előterjesztések és jelentések tartalmát illetően,

h) koordinálja a Kormány szubszidiaritás-vizsgálati munkáját és az Országgyűléssel való ezirányú kapcsolattartást

i) működteti az európai uniós tagsággal kapcsolatos kormányzati koordinációs rendszert, kidolgozza az azzal kapcsolatos eljárási szabályokat és iránymutatásokat,

j) az érintett szakmai főosztályokkal együttműködve előkészíti az Európai Tanács és az Általános Ügyek Tanácsa ülésein képviselendő magyar álláspontot és tárgyalási dossziékat,

k) koordinálja az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény VI. Fejezetében meghatározott kormányzati feladatokat,

l) a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal, valamint a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve koordinálja a tolmácsolási borítékot és a tanácsi utazások fedezésére szolgáló nemzeti borítékot.

21.2.3. Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Felelős Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) részt vesz az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeinek munkájában, így különösen a feladatköréhez tartozó területeken a tanácsi munkacsoportok és szükség szerint az Európai Bizottság mellett működő tagállami részvétellel működő bizottságok ülésein,

b) biztosítja a magyar tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében, a szakpolitikailag kiemelt ügyekben koordinálja az európai uniós kormányzati álláspontok nyilvántartását és aktualizálását,

c) felel az EU jövőjéről/EU reformról szóló tárgyalások és az Egyesült Királyság kilépésével (a továbbiakban: BREXIT) kapcsolatos ügyek nyomonkövetéséért, a magyar álláspont kialakításáért és koordinálásáért, együttműködve az érintett szakfőosztályokkal és szaktárcákkal,

d) működteti az EKTB-t, ellátja annak titkársági feladatait, továbbítja a jóváhagyott tárgyalási mandátumokat az Állandó Képviselet részére (Állandó Képviselők Bizottsága I., Állandó Képviselők Bizottsága II.),

e) ellátja az EKTB működésével összefüggő egyéb feladatokat (tagok, szakértői csoportok, szakértői csoportok tagjainak nyilvántartása, tanácsi munkacsoportokban részt vevő tárcák, tanácsüléseket előkészítő tárcák nyilvántartása, adminisztrálása, szabályozási feladatok),

f) ellátja az EKTB intézményi szakértői csoportjának vezetői és titkársági feladatait, kialakítja és koordinálja a szakértői csoporthoz tartozó tanácsi munkacsoportokban képviselendő magyar álláspontot (többek között személyzeti szabályzat munkacsoport, általános ügyek munkacsoportja),

g) ellátja a Kormány BREXIT kormányzati koordinációs munkacsoportjának titkársági feladatait és a BREXIT-tel foglalkozó EKTB szakértői csoport vezetői és titkársági feladatait,

h) kapcsolatot tart a feladatkörbe tartozó szakpolitikai kérdésekben az uniós intézményekkel és az európai uniós tagállamok Magyarországra akkreditált képviseleteivel.

21.2.4. Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Felelős Főosztály funkcionális feladatai körében

a) részt vesz az EKTB ülésein, szakértői csoportjainak munkájában, előterjesztéseket, tájékoztatókat készít, valamint javaslatot tesz az Állandó Képviselet utasítására,

b) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájával kapcsolatos feladatokra,

c) elemzéseket készít az Európai Unió intézményrendszerével, annak működésével kapcsolatosan, kialakítja a vonatkozó magyar álláspontot, valamint ellátja az európai uniós alapszerződések módosításával kapcsolatos magyar álláspont kialakítását és képviseletét.

21.3. Európai Uniós Jogi Főosztály

21.3.1. Az Európai Uniós Jogi Főosztály koordinációs feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri az Európai Unió jogának változását, az új jogi aktusok és egyéb kiemelt kezdeményezések tervezetének kibocsátását, valamint az elfogadott aktusokat, továbbá az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, amelyekről rendszeresen tájékoztatást nyújt az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság, valamint az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság munkatársai részére,

b) közreműködik az aktuális európai uniós kérdésekről szóló kormányjelentések elkészítésében.

21.3.2. Az Európai Uniós Jogi Főosztály európai uniós vonatkozású feladatai körében:

a) az Európai Unió jogának való megfelelés szempontjából véleményezi a hazai jogszabálytervezeteket és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

b) európai uniós jogi kérdésekben segíti az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság, valamint az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság munkáját,

c) véleményt készít az uniós jogszabálytervezetekről és egyéb kezdeményezésekről, különös tekintettel azoknak az Európai Unió alapját képező szerződésekkel való összhangjának szempontjából,

d) közreműködik az Európai Bizottság által az uniós jog megsértése miatt Magyarország ellen indított eljárásokkal, valamint az EU Pilot eljárásban érkező megkeresésekkel kapcsolatos előterjesztések, beadványok és válaszok előkészítésében, valamint nyomon követi a tiltott állami támogatással kapcsolatos ügyeket,

e) közreműködik az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokkal kapcsolatosan szükséges döntések meghozatalában, a beadványok elkészítésében, illetve a folyamatban lévő ügyekben képviselt magyar álláspont kialakításában,

f) szükség esetén közreműködik az Európai Unió alapját képező szerződések módosítására vonatkozó magyar álláspont kialakításában.

22. AZ EURÓPAI UNIÓS KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

22.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet

22.1.1. Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki

a) felel az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek funkcionális működéséhez szükséges igazgatási és jogi feladatok ellátásáért,

b) közreműködik az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár személyével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a számára megjelölt szakpolitikai feladatok ellátásában,

d) az Államtitkárságon belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti az államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

e) az Államtitkárság szervezeti egységei számára - a helyettes államtitkár útján - közvetíti az államtitkár utasításait és állásfoglalásait,

f) az államtitkár megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat.

22.1.2. Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabineten osztályként működő Államtitkári Titkárság biztosítja az államtitkár munkájához kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet az államtitkár számára meghatároz.

22.2. Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály

22.2.1. A Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály - a Miniszter közvetlen irányítása alá tartozó Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatását követően -kommunikációval kapcsolatos feladati körében:

a) részt vesz a közvélemény tájékoztatását célzó európai uniós kommunikációs stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, illetve ennek keretében a közvélemény tájékoztatásában az európai uniós kérdésekben,

b) nemzetközi és hazai sajtófigyelést folytat, beleértve a közösségi médiában megjelenő vélemények, bejegyzések nyomon követését, amelyekről folyamatosan tájékoztatást nyújt az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság, valamint az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság munkatársai részére,

c) javaslatot tesz az Államtitkárság tevékenységével kapcsolatos kommunikációra és megszövegezi a sajtóközlemények tervezeteit,

d) részt vesz a nemzetközi sajtókapcsolatok fejlesztésében és kapcsolatot tart a nemzetközi sajtó egyes szereplőivel,

e) kommunikációs kérdésekben segíti az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság munkáját is.

22.2.2. A Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály tárgyalás-előkészítéssel kapcsolatos feladati körében:

a) előkészíti a nemzetközi tárgyalásokat és rendezvényeket, valamint ellátja az ezekhez kapcsolódó protokolláris feladatokat,

b) biztosítja a beszédtervezeteket, tárgyalási felkészítőket és háttéranyagokat,

c) feldolgozza és strukturálja az uniós intézményekből és a külképviseletekről érkező anyagokat és információkat,

d) segíti az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság, valamint az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság munkáját.

23. AZ EURÓPAI UNIÓS KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

23.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

23.1.1. Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

23.2. Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály

23.2.1. Az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály

a) az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság érintett szervezeti egységeivel együttműködve felel az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával való hazai és uniós relevanciájú kapcsolatok kialakításáért és kapcsolattartásért,

b) az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztállyal együttműködve, hatáskör és illetékesség szerint mandatálja az Általános Ügyek Munkacsoportját,

c) strukturálja és értékeli a kapcsolatépítés során kapott információkat, amelyeket becsatornáz az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számára,

d) összeállít horizontális tárgyalási felkészítő anyagokat és háttéranyagokat az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számára,

e) az uniós kormányülések előkészítésében együttműködik az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztállyal.

23.3. Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

23.3.1. A Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

a) felel az uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekben a külgazdasági és Külügyminisztériummal való kapcsolattartásért,

b) felel az uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekben a külföldi társminisztériumokkal való kapcsolattartásért,

c) felel az uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekben a magyar külképviseletekkel, illetve a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel való kapcsolatok kialakításáért,

d) felel az uniós relevanciájú ügyekben a regionális együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátásáért,

e) ellátja az Európai Unió külkapcsolati tevékenységével, annak multilaterális, regionális és kétoldalú külpolitikai kapcsolataival összefüggő feladatokat,

f) ellátja az Európai Unió személyzeti szabályzatával kapcsolatos feladatokat,

g) felel az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplőkkel, illetve az uniós ügyekkel foglalkozó kutatóközpontokkal való kapcsolatok kialakításáért,

h) strukturálja és értékeli a kapcsolattartás során kapott információkat, amelyeket becsatornáz az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számára,

i) összeállít horizontális tárgyalási felkészítő anyagokat és háttéranyagokat az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számára.

24. A NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

24.1. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

24.1.1. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 66. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

24.1.2. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki

a) közreműködik a nemzetpolitikáért felelős államtitkár személyével kapcsolatos feladatok ellátásában,

b) közreműködik a számára megjelölt szakpolitikai feladatok ellátásában,

c) az Államtitkárságon belül koordinálja, előkészíti az államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

d) az Államtitkárság szervezeti egységei számára közvetíti az államtitkár utasításait és állásfoglalásait,

e) az államtitkár megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,

f) gondoskodik a beérkezett anyagok illetékes és kijelölt szervezeti egység részére történő haladéktalan megküldéséről, továbbá kijelöli a felkészítő anyagok elkészítéséért felelős szervezeti egységet annak vezetője útján.

24.1.3. A kabinetfőnököt akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott kormánytisztviselő helyettesíti.

24.1.4. A kabinetfőnök közvetlenül irányítja a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság titkárságvezetőjének tevékenységét.

24.2. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

24.2.1. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 142. §-ában meghatározott feladatokat.

24.3. Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály

24.3.1. A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály kodifikációs feladatai körében részt vesz a külhoni magyarokat érintő jogszabálytervezetek, valamint kormányzati döntések előkészítésében és véleményezésében.

24.3.2. A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály koordinációs feladatai körében

a) a feladatkörével összefüggően közreműködik a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikai döntéseinek előkészítésében,

b) jogi szempontból figyelemmel kíséri az államtitkárság feladatkörében készülő döntéseket, tervezeteket, javaslatokat,

c) közreműködik a minisztériumok, más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán döntéseket, állásfoglalásokat kezdeményez,

d) gondoskodik a Nemzetpolitikai Kabinethez benyújtott előterjesztések elkészítéséről,

e) gondoskodik a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság működéséről és jogi támogatást nyújt a tevékenységéhez,

f) előkészíti a magyar állami kitüntetések adományozásához kapcsolódó feladatokat, különös figyelemmel a Délvidéki és Diaszpóra Főosztály észrevételeire.

24.3.3. A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály támogatáspolitikai feladatai körében

a) felügyeli a külhoni magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,

b) ellátja a nemzetpolitikai célú támogatások, fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzését,

c) ellátja a Bethlen Gábor Alap vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök-helyettes és a nemzetpolitikáért felelős államtitkár által meghatározott műveleteket,

d) a feladatkörével összefüggő fejlesztés- és támogatáspolitikai kérdésekben kidolgozza a miniszterelnök-helyettes és a nemzetpolitikáért felelős államtitkár álláspontjára vonatkozó javaslatokat,

e) kapcsolatot tart a feladatkörével összefüggő fejlesztés- és támogatáspolitikai kérdésekben érintett társadalmi szereplőkkel, intézményekkel,

f) nyomon követi a határon túli nemzetpolitikai támogatásokat.

24.4. Délvidéki és Diaszpóra Főosztály

24.4.1. A Délvidéki és Diaszpóra Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalás-készítést, valamint döntéseket kezdeményez a délvidéki és a diaszpóra közösségek vonatkozásában,

b) javaslatokat dolgoz ki a délvidéki és a diaszpórában élő magyar közösségek helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,

c) kapcsolatot tart a külhoni magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint a releváns országok kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,

d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a délvidéki és diaszpórában élő magyarok szempontjából fontos országokban működő magyar külképviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő külképviseleteivel,

e) közreműködik a MÁÉRT szakpolitikai hátterének kialakításában, gondoskodik a MÁÉRT és a szakbizottságok működéséről, valamint a plenáris ülések megszervezéséről,

f) ellátja a MÁÉRT Külügyi és Jogi Szakbizottságánaktitkári teendőit,

g) gondoskodik a Magyar Diaszpóra Tanács működéséről, a plenáris ülések és a regionális ülések megszervezéséről, valamint a Magyar Diaszpóra Tanáccsal kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról,

h) ellátja a magyar-horvát, a magyar-szerb, a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottságok titkári teendőit és részt vesz a munkájukban,

i) szervezi a magyar-horvát, a magyar-szerb, a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottságok magyar tagozatainak tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,

j) részt vesz a a magyar-horvát, a magyar-szerb, a magyar-szlovén és a magyar-osztrák kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,

k) közreműködik a Horvátországgal, Szlovéniával és Szerbiával megkötött alapszerződések végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,

l) figyelemmel kíséri a délvidéki és a diaszpórában élő magyarságot érintő hatósági eljárásokat,

m) részt vesz a külhoni magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,

n) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság szakpolitikai munkájában,

o) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok délvidéki és diaszpórában élő magyarságot érintő tevékenységét, a délvidéki és a diaszpórában élő magyar közösségek helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,

p) háttéranyagot készít és indokolt esetben - a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján - részt vesz az állami vezetők külföldi utazásain,

q) ellátja a Kárpát-medencei egyházi vezetők adventi találkozójának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőket,

r) előkészíti a külhoni magyarok állami kitüntetésére szóló felterjesztést,

s) előkészíti a Külhoni Magyarságért Díj odaítéléséről szóló döntést.

24.5. Erdélyi és Csángó Főosztály

24.5.1. Az Erdélyi és Csángó Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalás-készítést, valamint döntéseket kezdeményez az erdélyi és csángó közösségek vonatkozásában,

b) javaslatokat dolgoz ki az erdélyi és csángó magyar közösségek helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,

c) kapcsolatot tart az erdélyi és csángó magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint Románia kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,

d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a Romániában működő magyar külképviseletekkel, illetve Románia Magyarországon működő külképviseleteivel,

e) ellátja a MÁÉRT Szórvány Szakbizottságának titkári teendőit,

f) ellátja a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,

g) szervezi a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság magyar tagozatának tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,

h) részt vesz a magyar-román kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,

i) közreműködik a Romániával megkötött alapszerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,

j) figyelemmel kíséri az erdélyi és csángó magyarságot érintő hatósági eljárásokat,

k) részt vesz az erdélyi és csángó magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,

l) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság szakpolitikai munkájában,

m) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok erdélyi és csángó magyarságot érintő tevékenységét, az erdélyi és a csángó magyar közösségek helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,

n) háttéranyagot készít és indokolt esetben - a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján - részt vesz az állami vezetők külföldi utazásain.

24.6. Felvidéki Főosztály

24.6.1. A Felvidéki Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalás-készítést, valamint döntéseket kezdeményez a felvidéki közösség vonatkozásában,

b) javaslatokat dolgoz ki a felvidéki magyar közösség helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,

c) kapcsolatot tart a felvidéki magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint Szlovákia kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,

d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a Szlovákiában működő magyar külképviseletekkel, illetve Szlovákia Magyarországon működő külképviseleteivel,

e) ellátja a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,

f) szervezi a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság magyar tagozatának tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,

g) részt vesz a magyar-szlovákkormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,

h) közreműködik a Szlovákiával megkötött alapszerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,

i) figyelemmel kíséri a felvidéki magyarságot érintő hatósági eljárásokat,

j) részt vesz a felvidéki magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,

k) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság szakpolitikai munkájában,

l) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok felvidéki magyarságot érintő tevékenységét, a felvidéki magyar közösség helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,

m) háttéranyagot készít és indokolt esetben - a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján - részt vesz az állami vezetők külföldi utazásain.

24.7. Kárpátaljai Főosztály

24.7.1. A Kárpátaljai Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalás-készítést, valamint döntéseket kezdeményez,

b) javaslatokat dolgoz ki a kárpátaljai magyar közösség helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,

c) kapcsolatot tart a kárpátaljai magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint az Ukrajna kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,

d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart az Ukrajnában működő magyar külképviseletekkel, illetve Ukrajna Magyarországon működő külképviseleteivel,

e) ellátja a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottságának titkári teendőit,

f) ellátja a magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,

g) szervezi a magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság magyar tagozatainak tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,

h) részt vesz a a magyar-ukrán kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,

i) közreműködik az Ukrajnával megkötött alapszerződések végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,

j) figyelemmel kíséri a kárpátaljai magyarságot érintő hatósági eljárásokat,

k) részt vesz a kárpátaljai magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,

l) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság szakpolitikai munkájában,

m) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok kárpátaljai magyarságot érintő tevékenységét, a kárpátaljai magyar közösség helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,

n) háttéranyagot készít és indokolt esetben - a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján - részt vesz az állami vezetők külföldi utazásain.

24.8. Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály

24.8.1. A Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály koordinációs feladatai körében

a) kidolgozza a külhoni magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiákat, valamint elkészíti a szükséges elemzéseket, elősegíti ezek érvényesülését, szorosan együttműködve ennek megvalósítása érdekében a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel,

b) feladatkörében együttműködik a minisztériumok háttérintézményei és egyéb jogállású intézmények nemzetpolitikai stratégiai vonatkozású döntéseinek kialakításában,

c) figyelemmel kíséri a külhoni magyarokkal foglalkozó szakmai műhelyek, kutatóintézetek tevékenységét,

d) kialakítja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek (ezen pont alkalmazásában a továbbiakban: hivatali egységek) éves kiemelt programjainak koncepcióját, részt vesz azok koordinálásában és végrehajtásában,

e) figyelemmel kíséri az európai uniós támogatási rendszereket a nemzetpolitikai szempontok alapján,

f) közreműködik az Európai Területi Társulásokkal (ETT), az EU Duna Régió Stratégiával (DRS), az Európai Területi Együttműködés programokkal (ETE), valamint az európai uniós ügyekkel kapcsolatos műveletek, illetve a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos megkeresések ellátásában,

g) együttműködik és kapcsolatot tart a Kisebbségi Jogvédő Intézettel és Kisebbségi Jogvédő Alapítvánnyal,

h) figyelemmel kíséri a külhoni magyarság szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Egyesült Nemzetek Szervezete stb.), valamint az Európai Unió nemzetpolitikai vonatkozású tevékenységét és javaslatot tesz az azzal kapcsolatos magyar kormányzati álláspontra,

i) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a külhoni magyarság szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Egyesült Nemzetek Szervezete stb.), valamint az Európai Unió mellett működő állandó magyar képviseletekkel, valamint ezen szervezetek Magyarországon működő képviseleteivel,

j) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár felhatalmazása alapján ellátja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kommunikációs tevékenységének felügyeletét,

k) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár felhatalmazása alapján ellátja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakmai felügyeletét,

l) közreműködik a minisztériumok nemzetpolitikai vonatkozással bíró cselekvési terveinek elkészítésében,

m) közreműködik a vegyes bizottsági ülések szakpolitikai hátterének koordinálásában és a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,

n) előkészíti a MÁÉRT és a Magyar Diaszpóra Tanács szakpolitikai hátterét, valamint ellátja a MÁÉRT által jóváhagyott tematikus évek szakmai koordinálását,

o) ellátja a MÁÉRT Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati Szakbizottságának titkári teendőit,

p) elkészíti a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és helyettes államtitkár külhoni útjaihoz szükséges felkészítő anyagokat,

q) ellátja a hivatali egységek programjaihoz kapcsolódó honlapok működtetését, valamint működteti a Nemzeti Regisztert, ellátja a Nemzeti Regiszter adatainak rögzítését, nyilvántartását és kezelését, továbbá ellátja a Nemzeti Regiszter honlapjának működtetését és felügyeletét, valamint a Regiszterhez kapcsolódó egyéb feladatokat,

r) előkészíti a nemzetpolitikával kapcsolatos kommunikációt, valamint kezeli a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és helyettes államtitkárt érintő sajtómegkereséseket,

s) folyamatosan figyelemmel kíséri a külhoni magyarsággal kapcsolatos, valamint a miniszterelnök-helyetteshez, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárhoz és helyettes államtitkárhoz, az autonómia-elképzelések összehangolásáért felelős miniszterelnöki megbízotthoz, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztoshoz kapcsolódó híreket, napi sajtófigyelőt, illetve kétnyelvű (magyar-angol) heti összefoglalót készít a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel együttműködve, továbbá nemzetpolitikai kérdésekben médiamegjelenéseket kezdeményez,

t) ellátja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó, különösen a MÁÉRT és a Diaszpóra Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs műveleteket,

u) közreműködik a Miniszterelnökség és más minisztériumok külhoni magyarokat érintő feladataihoz kapcsolódó stratégiájának és kommunikációjának kialakításában,

v) ellátja a hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó anyagok angol nyelvre fordítását, valamint eseti angol tolmácsolást végez.

25. AZ EGYHÁZI, NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT ÉS AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

25.1. Az Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkári Kabinet

25.1.1. Az Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 68. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

26. AZ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZETI EGYSÉGEK

26.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

26.1.1. Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a helyettes államtitkárság titkársági-szervezési feladatait.

26.2. Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály

26.2.1. Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti a vallási közösségekre vonatkozó - más minisztérium hatáskörébe nem tartozó - szabályok koncepcióját, szakmai javaslatát,

b) vizsgálja az 1. pont szerinti szabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

26.2.2. Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály koordinációs feladatai körében:

a) részt vesz az egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatok kormányzati koordinációjának és az ágazati feladatok végrehajtásának szervezésében, valamint javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére és az együttműködés stratégiájára, beleértve a vallási közösségekkel történő rendszeres egyeztetéseket is, szervezi, illetve részt vesz az ágazati államtitkárságok vagy más minisztériumok által szervezett egyházi szakértői, szakpolitikai egyeztetéseken,

b) katasztert vezet az egyházak által igényelt egyeztetési tematikákról, az egyeztetések magvalósulásáról, eredményéről,

c) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak az összehangolásában, az ezzel összefüggő stratégiai kérdések végrehajtásában,

d) az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztállyal és a bevett egyházakkal együttműködve részt vesz az egyház-finanszírozás rendszerének felülvizsgálatában, és javaslatot tesz annak szakmai koncepciójára vonatkozóan,

e) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel, részt vesz a határon túli magyar egyházi támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében,

f) segítséget nyújt a vallási közösségek nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi közcélú intézményei, valamint a kulturális, művészeti, gyűjteményi és az épített örökség megőrzésével kapcsolatos tevékenységéhez, illetve közreműködik azok tudományos és sporttevékenységével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában,

g) részt vesz a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkájában,

h) az egyházi épített kulturális örökség értékeinek rekonstrukciójával, illetve az egyéb egyházi program típusú támogatásokkal kapcsolatos feladatokban együttműködik az e feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztállyal,

i) ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezésein alapuló feladatokat,

j) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben a miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtását,

k) koordinációs tevékenységet végez az egyes egyházi intézményekre vonatkozó szabályok átláthatóvá tételének és a közfeladatokat ellátó állami-önkormányzati, valamint egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve finanszírozás egységessé tételének feladataiban,

l) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági eljárásban az eljárás során felmerülő kérdésekben - az ügy érdemében hozott döntés kivételével - döntést hoz, előkészíti a hatósági eljárás során az ügy érdemében hozott döntést és elvégzi a döntésnek az Országgyűlés szakbizottságával való közlésével összefüggő előkészítő feladatokat,

m) gondoskodik az egyházi jogi személyek nyilvántartásba vételéről, az egyházi jogi személyek nyilvántartásának vezetéséről, országosan egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartási számot állapít meg és ad ki a bevett egyház részére, és erről a bevett egyházat értesíti, a nyilvántartásba vett adatokról szóló kivonatot állít ki,

n) előkészíti a vallási tevékenységet végző szervezetek támogatási felhívását és az arra vonatkozó döntési javaslatot,

o) lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,

p) részt vesz a zsidó közösségek zsinagógáinak és egyéb, hitéleti tevékenységnek helyszínt biztosító épületek (szeretetotthon, könyvtár) állagmegóvási, felújítási és teljes rekonstrukciós feladatai végrehajtásának koordinálásában,

q) közreműködik a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatok ellátásában.

26.2.3. Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály egyéb feladatai körében:

a) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

b) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában,

közreműködik a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviseletében,

c) ellátja az egyházi jogi személyek által kiállított igazolások közbenső hitelesítését a külügyekkel foglalkozó kormányszerv által kiállított Apostille megadásának előkészítése érdekében,

d) közreműködik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezése kormányzati koordinációjának szakmai feladatai ellátásában.

26.3. Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály

26.3.1. Az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében együttműködik a vallási közösségek, fejlesztését érintő - más minisztérium hatáskörébe nem tartozó - szabályok, kormányzati elképzelések koncepciójának, szakmai javaslatának kidolgozásában.

26.3.2. Az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) a költségvetéssel összefüggő feladatok során együttműködik és kapcsolatot tart az ágazat szakmai szervezeti egységeivel és a Miniszterelnökség költségvetésért felelős szervezeti egységével,

b) közvetíti az ágazat szakmai szervezeti egységei felé a költségvetési keretekkel való gazdálkodás szabályait, kereteit, lehetőségeit,

c) közreműködik az ágazat szakmai szervezeti egységei költségvetési tervezési feladatainak ellátásában, a zárszámadással összefüggő feladatainak végrehajtásában, tájékoztatást nyújt az ágazati főosztályok felé a költségvetési és zárszámadási körirat kötelező elemeiről,

d) koordinálja és összesíti az ágazat fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó költségvetéssel, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos, valamint az évközi működés során szükséges adatszolgáltatásokat,

e) együttműködik az ágazat szakmai szervezeti egységeivel a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos feladatokban,

f) összefogja és koordinálja az ágazatra vonatkozó statisztikai, adatgyűjtési feladatokat.

26.3.3. Az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály az európai uniós fejlesztési programok tekintetében:

a) összehangolja az ágazat európai uniós stratégiai tervezésével, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart a Miniszterelnökség és más érintett kormányszervek EU fejlesztések tervezésért szervezeti egységével, összehangolja és irányítja az ágazat európai uniós fejlesztési feladatait,

b) közreműködik a 2014-2020. közötti európai uniós programozási időszak ágazattal összefüggő projektjeinek tervezésében, előkészítésében, illetve ezekben együttműködik a fejlesztési forrásokban érintett szakterületekkel, továbbá egyeztetéseket folytat az illetékes társtárcákkal a fejlesztési források feltérképezése érdekében, közreműködik a 2021-2027. közötti európai uniós programozási időszak ágazattal összefüggő projektjeinek tervezésében, előkészítésében,

c) közreműködik az Európai Unió Duna Régió Stratégiája és a határon átnyúló programok tervezésében, részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,

e) együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,

f) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában, azok nyomon követésében, javaslataival és véleményével közreműködik az integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer kialakításában,

g) közreműködik a Miniszterelnökség és más érintett kormányszervek EU fejlesztések végrehajtásáért, tervezésért felelős szervezeti egysége által kezdeményezett értékelések lefolyatásában, illetve kezdeményezi ezen szerveknél az értékelések lefolytatását, valamint bevonja ezeket a szerveket a saját hatáskörben végzett, az európai finanszírozású programokra, pályázatokra és kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,

h) együttműködik a Miniszterelnökség és más érintett kormányszervek EU fejlesztések végrehajtásáért, tervezésért és/vagy partnerségi együttműködésért felelős szervezeti egységeivel az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok előkészítésében.

26.3.4. Az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály egyház-finanszírozással kapcsolatos feladatai körében:

a) végrehajtja a hitéleti támogatások szakmai-pénzügyi előkészítését, folyósításával, elszámolásával és szakmai-pénzügyi adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,

b) végrehajtja az egyházaknak juttatott költségvetési támogatások előkészítését, folyósítását, valamint az azokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását, illetve koordinálja az elszámolások teljesítési rendjét,

c) az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztállyal együttműködve ellátja az egyházi épített kulturális örökség értékeinek rekonstrukciójával, illetve az egyéb egyházi program típusú támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési feladatokat,

d) ellátja az egyházi előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív feladatokat,

e) koordinálja az egyházi bérkompenzációval kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

f) ellátja a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

26.3.5. Az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály támogatásstratégiai feladatai körében:

a) az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztállyal és az egyházakkal együttműködve elvégzi az egyház-finanszírozás rendszerének felülvizsgálatát, és javaslatot tesz annak szakmai koncepciójára vonatkozóan,

b) ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat,

c) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,

d) együttműködik és kapcsolatot tart az egyházi fejezeti kezelésű előirányzatok felett kijelölt kezelő és lebonyolító szervekkel,

e) végrehajtja a zsidó közösségek zsinagógáinak és egyéb, hitéleti tevékenységnek helyszínt biztosító épületek (szeretetotthon, könyvtár) állagmegóvási, felújítási és teljes rekonstrukciós feladataira vonatkozó kormányzati döntéseket.

26.4. Nemzetiségi Főosztály

26.4.1. A Nemzetiségi Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti a nemzetiségekről szóló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát,

b) vizsgálja a nemzetiségek jogairól szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai megalapozottságát és figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

26.4.2. A Nemzetiségi Főosztály koordinációs feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri a magyarországi nemzetiségek jogainak érvényesülését, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális autonómia intézményeire,

b) kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális és más szervezeteivel, képviselőivel,

c) figyelemmel kíséri a nemzetiségeket érintő jogalkotást és szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,

d) részt vesz a nemzetiségpolitikai szakbizottságok, tanácsok, kollégiumok munkájában,

e) figyelemmel kíséri a közigazgatásban a nemzetiségi nyelvhasználati jogok érvényesülését,

f) közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok választásával, működésével kapcsolatos, jogszabályban előírt tájékoztatási feladatok ellátásában,

g) a kormányhivatalok útján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását, amelynek keretében:

ga) az egységes jogalkalmazás érdekében áttekinti a felügyeleti eljárások tapasztalatait, amely alapján a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szervek munkáját jogszabály-értelmezések, szakmai állásfoglalások, ajánlások megjelentetése révén támogatja,

gb) előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó módszertani ajánlásokat,

gc) kapcsolatot tart a kormányhivatalok törvényességi felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel,

h) közreműködik a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott támogatások döntési rendszerének működtetésében,

i) ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetiségi támogatási ügyek döntés-előkészítésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerének működtetését, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását,

j) gondoskodik a Nemzetiségekért Díj, valamint a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjadományozásához, továbbá a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról,

k) együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi civil szervezetekkel és az európai uniós pályázati programokat lebonyolító intézményekkel az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Európai Unió által a kulturális autonómia kiteljesedését elősegítő programokban,

l) az európai uniós fejlesztési programok tekintetében összehangolja a nemzetiségi területnek az európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását.

26.4.3. A Nemzetiségi Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében:

a) részt vesz a kisebbségi vegyes bizottságok munkájában, az elfogadott ajánlások végrehajtásában,

b) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat, amelynek során szoros kapcsolatot ápol a nemzetiségek anyaországainak diplomáciai képviseleteivel,

c) figyelemmel kíséri a bilaterális egyezmények alapján biztosított nemzetiségi támogatások felhasználását,

d) figyelemmel kíséri az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését,

e) kapcsolatot tart az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Titkárságával és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája Titkárságával, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Nemzeti Kisebbségi Főbiztosának Hivatalával, az Európai Unió illetékes szerveivel és más, a kisebbségvédelem területén aktív nemzetközi szervekkel.

27. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

27.1. Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

27.1.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a helyettes államtitkárság titkársági-szervezési feladatait.

27.2. Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály

27.2.1. Az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) előkészíti az üldözött keresztény közösségek részére nyújtandó nemzetközi támogatásokról szóló kormány-előterjesztéseket,

b) előkészíti az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyéb támogatásokról szóló előterjesztéseit.

27.2.2. Az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály támogatás-politikai feladatai körében:

a) elvégzi az üldözött keresztények támogatási rendszerének felülvizsgálatát, és javaslatot tesz annak szakmai koncepciójára vonatkozóan,

b) együttműködik és kapcsolatot tart az üldözött keresztény közösségeknek nyújtott nemzetközi humanitárius támogatásokat kezelő és lebonyolító szervekkel,

c) ellátja az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyéb támogatásokkal kapcsolatos feladatait.

27.2.3. Az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály nemzetközi feladatai körében együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési és humanitárius ügyekért felelős szervezeti egységeivel.

27.2.4. Az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály szakhatósági feladatkörében:

a) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletmódosításáról alapján ellátja a menekültügyi eljárásban a hozzá rendelt szakhatósági feladatköröket,

b) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján ellátja a menekültügyi eljárásban a hozzá rendelt szakhatósági feladatköröket.

27.3. Elemzési és Koordinációs Főosztály

27.3.1. Az Elemzési és Koordinációs Főosztály elemzési és kommunikációs feladatkörében:

a) gondoskodik a keresztényüldözéssel kapcsolatos jelenségek elemzéséről-értékeléséről,

b) előkészíti a keresztényüldözéssel kapcsolatos sajtómegjelenéseket, illetve gondoskodik azok figyelemmel kíséréséről.

27.3.2. Az Elemzési és Koordinációs Főosztály koordinációs feladatkörében:

a) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért felelős miniszteri biztos tevékenységéhez kapcsolódó szakmai és tudományos intézményekkel, hazai és nemzetközi karitatív és egyházi szervezetekkel,

b) működteti az Ösztöndíj programot keresztény fiataloknak.

28. A PAKSI ATOMERŐMŰ KAPACITÁSÁNAK FENNTARTÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

28.1. Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Kabinet

28.1.1 A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

28.1.2. Az államtitkár kabinetfőnöke:

a) koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti az államtitkár feladatkörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

b) támogatja az államtitkárt a megvalósulási megállapodások szakmai felügyeletének ellátásában, ehhez jogi segítséget nyújt,

c) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár döntése szerint részt vesz az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,

d) ellátja az 1. melléklet 66. §-ában rögzített feladatokat.

28.2. PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály

28.2.1. A PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) műszaki szempontból véleményezi a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

b) figyelemmel kíséri a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárást és műszaki szempontból támogatja azt,

c) részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalásokon, véleményezi a tárgyalások dokumentumait, valamint vizsgálja a dokumentumokban foglaltak összhangját a nukleáris biztonságot szabályozó jogszabályokban foglaltakkal és a Megvalósítási Megállapodásokkal,

d) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkári álláspontot,

e) műszaki támogatást biztosít a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó más főosztályok számára,

f) műszaki támogatást biztosít a megvalósulási megállapodások szakmai felügyeletének ellátása érdekében,

g) műszaki szempontból előkészíti a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, műszaki elemzést készít,

h) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,

i) műszaki támogatást nyújt a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokhoz,

j) ellátja mindazon műszaki jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.

28.3. PTNM Engedélyezési és Minőségirányítási Főosztály

28.3.1. A PTNM Engedélyezési és Minőségirányítási Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárást, és ahhoz feladatkörében jogi és műszaki segítséget nyújt,

b) engedélyezési és minőségirányítási szempontból véleményezi a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, szükség esetén javaslatot készít a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter részére az energia-, atomenergia- és oktatáspolitika, hulladékgazdálkodási politika területén, valamint engedélyezési folyamatokat meghatározó jogszabályok tekintetében,

c) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkári álláspontot,

d) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,

e) ellátja mindazon feladatot, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.

28.4. PTNM Nukleáris Kutatási és Oktatási Főosztály

28.4.1. A PTNM Nukleáris Kutatási és Oktatási Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri és hasznosítja a nukleáris ipart támogató külföldi és hazai innovációt,

b) részt vesz a Magyarországon belüli, a Paks II projektet támogató akadémiai kutatás-fejlesztési és felsőoktatási program kidolgozásában,

c) részt vesz a kapacitás-fenntartási projekthez és az új blokkok hosszú távú biztonságos üzemeltetéséhez szükséges felsőoktatási környezet kialakításában,

d) felügyeli az a)-c) pontban kidolgozott programok végrehajtását,

e) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásért felelős államtitkári álláspontot,

f) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,

g) javaslatot dolgoz ki a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra,

h) gondoskodik az atomenergia-ipar innovációs feladatainak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, előterjesztések kidolgozásáról,

i) részt vesz a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás programjának kidolgozásában és megvalósításában,

j) előkészíti a kapacitás-fenntartást támogató kutatásfejlesztések és oktatási programra vonatkozó szakmai javaslatokat, kapcsolatot tart a Magyar Tudományos Akadémiával, releváns kutató- és oktatóhelyekkel,

k) ellátja mindazon műszaki jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.

28.5. PTNM Elemzési és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

28.5.1. A PTNM Elemzési és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) közgazdasági szempontból véleményezi a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

b) részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalásokon, véleményezi a tárgyalások dokumentumait, valamint vizsgálja a dokumentumokban foglaltak összhangját a nukleáris biztonságot szabályozó jogszabályokban foglaltakkal és a Megvalósítási Megállapodásokkal,

c) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkári álláspontot,

d) figyelemmel kíséri és elemzi a világban folyó atomerőmű-építkezések helyzetét,

e) feladatkörében előkészíti a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, műszaki elemzést készít,

f) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,

g) ellátja mindazon közgazdasági jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad,

h) közgazdasági elemzési támogatást biztosít a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó más főosztályok számára,

i) szakmapolitikai elemzéseket készít,

j) részt vesz szakmai rendezvényeken, az elhangzottakból összefoglalót készít, elvégzi azok gazdasági szempontú kritikai elemzését,

k) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,

l) szakmai támogatást nyújt az uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős kormányzati szerveknek

m) támogatja az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a kerítésen belüli beszerzési folyamatok tekintetében,

n) figyelemmel kíséri a Megvalósítási Megállapodásokból fakadó nemzetközi ügyeket,

o) ellátja mindazon feladatokat, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.

29. A PAKSI ATOMERŐMŰ KAPACITÁSÁNAK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS LOKALIZÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZETI EGYSÉGEK

29.1. A Paksi Atomerőmű kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Kabinet

29.1.1. A Paksi Atomerőmű kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

29.1.2. Az államtitkár kabinetfőnöke:

a) koordinálja és előkészíti az államtitkár feladatkörébe tartozó döntéseket és feladatokat,

b) ellátja az 1. melléklet 66. §-ában rögzített feladatokat.

29.2. PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya

29.2.1. A PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya:

a) ellátja a PTNM - mint fejezetet irányító szerv vezetője - irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzattal, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési előkészítési tevékenységet,

b) kapcsolattartóként közreműködik a belső és külső ellenőrzések során,

c) a központi költségvetésnek az állami vagyonnal kapcsolatos éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszámadása tekintetében a hozzá tartozó feladatkörben:

ca) közreműködik a költségvetés és a zárszámadás elkészítésében, részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,

cb) a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében koordinálja és egyezteti a feladatkörébe tartozó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg javaslatot, az összefoglaló számításokat, elkészíti a szöveges és számszaki indoklásokat,

cc) közreműködik a feladatkörébe tartozó előirányzatokat, azok szabályozását érintő munkákban,

cd) közreműködik a PTNM feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

d) közreműködik a társasági tevékenységet érintő utasítások előkészítésében.

29.3. PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály

29.3.1. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály felelős a PTNM feladat- és hatáskörébe tartozó:

a) közbeszerzési és a versenyeztetési eljárásokban történő közreműködésért,

b) állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi dokumentumok, szabályzatok előkészítéséért, véleményezéséért.

29.3.2. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály:

a) részt vesz a PTNM feladat- és hatáskörét érintő jogalkotási feladatokban,

b) ellátja a PTNM feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok vezetői munkaszerződések, azok módosításának, illetve megszüntetésének véleményezését,

c) közreműködik a társasági tevékenységet érintő utasítások előkészítésében,

d) jogi tanácsadást nyújt a PTNM valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére, a szervezeti egységek megkeresésre jogi véleményt ad,

e) részt vesz a PTNM feladat- és hatáskörét érintő közérdekű adatigénylésekkel, képviselői kérdésekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátásában.

29.4. PTNM Koordinációs Főosztály

29.4.1. A PTNM Koordinációs Főosztály:

a) előkészíti a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeivel együttműködve a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, különös tekintettel a PTNM - mint a fejezetet irányító szerv vezetője - által az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében kiadandó miniszteri rendeletet és az Ávr. 13. § (3a) bekezdése szerinti szabályzatot,

b) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

c) feladatkörében eljárva részt vesz a közigazgatási koordinációban, így különösen kapcsolatot tart minisztériumokkal, a Miniszterelnöki Kormányirodával egyéb állami és nem állami szervekkel,

d) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,

e) feladatkörében eljárva jogi-kodifikációs támogatást biztosít a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeinek,

f) közreműködik tárca nélküli miniszterhez érkező megkeresésekre adott választervezetek előkészítésében,

g) felelős a több főosztály feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont kialakításáért,

h) közreműködik a társasági tevékenységet érintő utasítások előkészítésében.

29.5. PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály

29.5.1. A PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) részt vesz a Projekt végrehajtásához szükséges területfejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában,

b) részt vesz a Projekt végrehajtásához szükséges közlekedési infrastruktúra-fejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában,

c) részt vesz a Projekthez szükséges külső logisztikai programok kidolgozásában,

d) előkészíti a Paksi Társadalmi Tanács üléseit,

e) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkári álláspontot,

f) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel.

29.6. PTNM Lokalizációs Főosztály

29.6.1. A PTNM Lokalizációs Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) programot dolgoz ki a Projekten dolgozó munkavállalók és családjaik, valamint az atomerőmű üzemeltetői lakhatásának megoldására,

b) részt vesz az atomenergia-ipar és kapcsolódó beszállítási területek innovációs feladatainak megvalósítása és összehangolása érdekében kidolgozandó javaslatok előkészítésében,

c) támogatja a lokalizációs minimum eléréséhez szükséges vállalkozásfejlesztési programok kidolgozásának és végrehajtásának koordinációját,

d) véleményezi a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

e) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkári álláspontot,

f) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel.

29.7. PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály

29.7.1. A PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály funkcionális feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri és hasznosítja a nukleáris ipart támogató külföldi és hazai innovációkat, a településfejlesztés, a környezetvédelem és a helyi gazdaságfejlesztés területén,

b) részt vesz a Magyarországon belüli, a Paks II projektet támogató kutatás-fejlesztési és oktatási program kidolgozásában,

c) részt vesz a kapacitás-fenntartási projekthez és az új blokkok hosszú távú biztonságos üzemeltetéséhez szükséges oktatási környezet kialakításában,

d) felügyeli az a)-c) pontban kidolgozott programok végrehajtását,

e) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkári álláspontot,

f) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel.

30. A BUDAPEST ÉS A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

30.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet

30.1.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

31. A BUDAPEST ÉS A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

31.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

31.1.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

31.2. Koordinációs és Monitoring Főosztály

31.2.1. A Koordinációs és Monitoring Főosztály szakmapolitikai koordinációs feladatai körében:

a) koordinálja a feladat- és hatáskörébe utalt, együttműködést igénylő ügyek megvalósítását,

b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben koordinálja a kormányzati stratégiai dokumentumok előzetes és utólagos egyeztetését az érintett szervezetekkel,

c) koordinálja a Budapest és a fővárosi agglomeráció 2030-ig tartó fejlesztését szolgáló kormánystratégia és intézkedési terv kidolgozásával, végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,

d) a feladat- és hatáskörébe tartozó budapesti városfejlesztési, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó feladatkörében gondoskodik az alábbiak ellátásáról:

da) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzése,

db) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálata,

dc) a pénzügyi tervezés (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),

dd) a megvalósítás jogi-közigazgatási folyamatának kidolgozása,

de) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítése, melynek keretében javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotói feladatokra vonatkozóan,

df) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok, fejlesztések és beruházások végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezése, irányítása,

e) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete alá tartozó szervezeteket érintő irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel, valamint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében, illetve szabályozási javaslatokkal él.

31.2.2. A Koordinációs és Monitoring Főosztály monitoring feladatai körében:

a) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó projektek, programok és pályázatok, valamint fejlesztések és beruházások szakmai megvalósításában, közreműködik az irányított vagy felügyelt ügyek fejlesztését, irányítását elősegítő folyamatokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellenőrzésének kialakításában,

b) közreműködik a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységére vonatkozó kormányhatározatai végrehajtásában,

c) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztési feladatokban, folyamatosan nyomon követi a fejlesztések megvalósulását, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre,

d) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladat- és hatáskörébe tartozó budapesti városfejlesztési, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósítása érdekében a felügyelt beruházás megvalósításában érintett szervezetekkel, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre,

e) szükség szerint szakértőt delegál a közbeszerzésekről szóló törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 40. pontja szerinti tervpályázatokhoz,

f) javaslatot tesz rá, kialakítja, valamint üzemelteti a beruházások felügyeletét biztosító szakmai monitoring és értékelési rendszert, a beruházások előrehaladásáról folyamatosan, naprakész információkat ad.

31.2.3. A Koordinációs és Monitoring Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,

b) közreműködik a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek és egyéb jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében.

31.2.4. A Koordinációs és Monitoring Főosztály nemzetközi vonatkozású feladatai körében:

a) kezdeményezéseket tesz a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázását célzó kormányzati intézkedésekre, illetve koordinálja ezek végrehajtását,

b) gondoskodik a sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó, a nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásáról,

c) javaslataival segíti, és koordinálja a Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel való kapcsolattartást és együttműködést.

31.3. Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály

31.3.1. A Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály szakmai feladatai körében:

a) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében koordinálja a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,

b) szakmai szempontból véleményezi a megkötendő szerződéseket - ideértve különösen a támogatási szerződéseket - a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár számára,

c) véleményezi és a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár részére döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratait és szabályzatait,

d) a gazdasági társaságok, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter, illetve a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár döntéseit, illetve javaslatait,

e) közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, továbbá részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,

f) az érintett szervezeti egységekkel együttműködve előkészíti a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket,

g) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár részére véleményezi a gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, így különösen a gazdasági társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását, valamint ellátja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi és szakmai véleményezési feladatokat.

31.4. Jogi Felügyeleti Főosztály

31.4.1. A Jogi Felügyeleti Főosztály kodifikációs feladatai körében:

a) koordinálja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek előkészítését,

b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek és egyéb jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

c) az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül gondoskodik a szükséges kormány-előterjesztések elkészítésének, előterjesztésének, a kapcsolódó közigazgatási egyeztetések ellátásáról.

31.4.2. A Jogi Felügyeleti Főosztály szakmai feladatai körében:

a) figyelemmel kíséri a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a közbeszerzést érintő ellenőrzéseket, szükség szerint részt vesz az ellenőrzésekkel érintett szervek, szervezeti egységek ellenőrzésre történő felkészülésében, szakmailag támogatja az ellenőrzés folyamatát,

b) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a közbeszerzési és beszerzési dokumentumok és eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének véleményezésében,

c) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szerződések módosítását megelőzően a módosítás jogszerűségének, megalapozottságának közbeszerzési-jogi szempontú véleményezésében,

d) közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvényhez kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában.

3. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

Irányító állami vezető

Szervezeti egység

Létszám (fő)

I/A. A miniszterelnök általános helyettese

I/A.0.0.1. Miniszterelnök-helyettesi Kabinet

 

I/A.1. Nemzetpolitikáért felelős államtitkár

I/A.1.1.1. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

I/A.1.1.2. Titkárság

I/A.1.1.3. Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály

I/A.1.1.4. Délvidéki és Diaszpóra Főosztály

I/A.1.1.4.1. Délvidéki Osztály

I/A.1.1.4.2. Diaszpóra Osztály

I/A.1.1.5. Erdélyi és Csángó Főosztály

I/A.1.1.6. Felvidéki Főosztály

I/A.1.1.7. Kárpátaljai Főosztály

I/A.1.1.8. Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály

 

I/A.2. Az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár

I/A.2.0.1. Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkári Kabinet

I/A.2.0.2. Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkári Titkárság

I/A.2.0.3. Az egyházi intézményekre vonatkozó szabályozásért felelős miniszteri biztos titkársága

 

I/A.2.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár

I/A.2.1.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

I/A.2.1.2. Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály

I/A.2.1.2.1. Egyházi Nyilvántartási és Kapcsolatfejlesztési Osztály

I/A.2.1.2.2. Egyházi Jogi Koordinációs Osztály

I/A.2.1.3. Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály

I/A.2.1.3.1. Egyházfinanszírozási Osztály

I/A.2.1.3.2. Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Osztály

I/A.2.1.4. Nemzetiségi Főosztály

I/A.2.1.4.1. Nemzetiségi Kapcsolatok Osztálya

I/A.2.1.4.2. Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály

 

I/A.2.2. Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkár

I/A.2.2.1. Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

I/A.2.2.2. Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály

I/A.2.2.2.1. Támogatási Osztály

I/A.2.2.2.2. Hatósági Osztály

I/A.2.2.3. Elemzési és Koordinációs Főosztály

I/A.2.2.3.1. Elemző Osztály

I/A.2.2.3.2. Kapcsolati és Karitatív Együttműködésért Felelős Osztály

 

I/B. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

I/B.0.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet

I/B.0.2 Jogi Támogató Osztály

I/B.0.3 Sajtókapcsolatok, Külügyi és Protokoll Osztály

I/B.0.4 PTNM Miniszteri Titkárság

 

I/B.1. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

I/B.1.1. A Paksi Atomerőmű Kapacitásának

Fenntartásáért Felelős Államtitkári Kabinet

I/B.1.2. PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály

I/B.1.2.1. Műszaki Osztály

I/B.1.2.2. Nukleáris Biztonsági Osztály

I/B.1.3. PTNM Engedélyezési és Minőségirányítási Főosztály

I/B.1.3.1. Engedélyezési Osztály

I/B.1.3.2. Minőségirányítási OSztály

I/B.1.4. PTNM Nukleáris Kutatási és Oktatási Főosztály

I/B.1.4.1. Nukleáris Kutatási Osztály

I/B.1.4.2. Nukleáris Oktatási Osztály

I/B.1.5. PTNM Elemzési és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

I/B.1.5.1. Elemzési Osztály

I/B.1.5.2. Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

 

I/B.2. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

I/B.2.1.A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-
fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Kabinet

I/B.2.1.1. A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-
fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Titkárság

I/B.2.2. PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya

I/B.2.3. PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály

I/B.2.4. PTNM Koordinációs Főosztály

I/B.2.5. PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály

I/B.2.6. PTNM Lokalizációs Főosztály

I/B.2.7. PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály

 

I/C. Kormánybiztosok

 

 

I/C.2. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

I/C.3. A hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

 

I/C.4. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

I/C.4.1. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos titkársága

 

I./C.4.1. A modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

I/C.4.1.1. Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály
I/C.4.1.2. Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály
I/C.4.1.3. Pénzügyi Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály
I/C.4.1.4.Beruházási Ellenőrzési Főosztály

 

I. Miniszterelnökséget vezető miniszter

I.0.0.1. Miniszteri Kabinet

I.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

I.0.0.2.. Szakmai Tanácsadói Főosztály

I.0.0.3. Protokoll Osztály

I.0.0.4.. Koordinációs és Elemzési Főosztály

I.0.0.5. Tájékoztatási Főosztály

I.0.0.6. Állandó Képviselet

 

I.1. Nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

I.1.0.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

I.1.0.2. Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya

 

I.2. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár

I.2.1. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

I.2.2. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

I.2.2.1. Civil Kapcsolatok Osztálya

I.2.2.2. Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Titkársága Osztály

I.2.3. Társadalmi Ügyek Főosztálya

I.2.3.1. Közpolitikai és Program Koordinációs Osztály

I.2.3.2. Intézmény Koordinációs Osztály

 

1. Közigazgatási Államtitkár

1.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

1.1.0.2. Belső Ellenőrzési Főosztály

1.1.0.3. Szervezetbiztonsági Főosztály

1.1.0.4. Iratkezelési Főosztály

1.1.6.2. Társaságfelügyeleti Főosztály

1.1.6.2.1.Társaságfelügyeleti Jogi Osztály

1.1.6.2.2. Kontrolling és műszaki koordinációs osztály

 

1.2. Gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár

1.2.1. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.2.2. Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Főosztály

1.2.2.1. Felügyelt Szervek Személyügyi Osztálya

1.2.2.2. Állandó Képviseleti Személyügyi Osztály

1.2.3. Biztosi Titkársági Főosztály

1.2.4. Pénzügyi és Számviteli Főosztály

1.2.4.1. Pénzügyi Osztály

1.2.4.2. Kifizetési Osztály

1.2.4.3. Számviteli Osztály

1.2.4.4. Kontrolling Osztály

1.2.4.5. Illetmény-számfejtési Osztály

1.2.4.6. Projektkezelési Osztály

1.2.4.7.Kiküldetés és Utaztatási Osztály

1.2.5. Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály

1.2.5.1. Költségvetési Osztály

1.2.5.2. Intézményfelügyeleti Osztály

1.2.5.3. Támogatáskezelő Osztály

1.2.5.4. Számviteli Osztály

1.2.5.5. Kontrolling Osztály

1.2.6. Jogi Szolgáltatási Főosztály

1.2.6.1. Jogi Előkészítő Osztály

1.2.6.2. Általános Támogatási Jogi Osztály

1.2.6.3. Határontúli, Egyházi és Nemzetségi Támogatások Osztálya

1.2.6.4. Közbeszerzési Osztály

1.2.6.5. Szabályozási és Koordinációs Osztály

1.2.6.6. Vagyon- és Államháztartási Jogi Osztály

1.2.7. Humánpolitikai Főosztály

1.2.7.1. Személyügyi Osztály

1.2.7.2. Személyügyi Humánadminisztrációs és Nyilvántartási Osztály

1.2.7.3. Képzési és Szociális Osztály

1.2.7.4. Humánerőforrás Osztály

1.2.8. Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály

1.2.8.1. Eszköznyilvántartó Osztály

1.2.8.2. Logisztikai Osztály

1.2.9. Intézmények Gazdálkodási Főosztálya

1.2.9.1. Intézmények Pénzügyi és Számviteli Osztálya

1.2.9.2. Intézmények Illetmény-számfejtési Osztálya

 

1.3. Jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

1.3.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.3.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

1.3.2.1. Perképviseleti Osztály

1.3.2.2. Döntőbizottsági Osztály

1.3.3. Jogi és Kodifikációs Főosztály

 

1.4. Parlamenti és Stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes

1.4.0.1.Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet

1.4.0.2. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1.4.0.2.1. Kormánybiztosi Koordinációs Osztály

1.4.0.3. Szervezési és Koordinációs Főosztály

 

1.4.1. Stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár

1.4.1.1. Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.4.1.2. Stratégiai Elemzési Főosztály

1.4.1.2.1. Stratégiai Elemzési Osztály

1.4.1.3. Stratégiai Tervezési és Koordinációs Főosztály

1.4.1.3.1. Stratégiai Tervezési Osztály

1.4.1.4. Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési Főosztály

 

1.5. Közszolgálatért felelős államtitkár

1.5.0.1. Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinet

1.5.0.1.1. Jogszabály-véleményezési Osztály

1.5.0.2. Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály

1.5.0.3. Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály

1.5.0.4. Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály

1.5.0.5. Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály

1.5.0.5.1. Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

1.5.0.6. Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály

 

1.5.A. Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.A.1. Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.5.A.2. Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály

1.5.A.3. Hatósági Szakigazgatási Főosztály

1.5.A.3.1. Közpolitikai Osztály

 

1.5.B. Építészeti és építésügyi Helyettes Államtitkár

1.5.B.1. Építészeti és Építésügyi Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.5.B.2. Építészeti Főosztály

1.5.B.3. Településtervezési és Területrendezési Főosztály

1.5.B.4. Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály

 

1.5.C. Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.C.1. Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.5.C.2. Intézménykoordinációs Főosztály

1.5.C.3. Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály

1.5.C.4. Örökségvédelmi Hatósági Főosztály

 

1.5.D. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.D.1. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkár Titkárság

1.5.D.2. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

1.5.D.3. Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály

1.5.D.4. Közbeszerzési Szabályozási Főosztály

1.5.D.5. Informatikai Támogató Főosztály

1.5.D.6. Általános Támogató Főosztály

 

1.5.E. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.E.1. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.5.E.2. Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály

1.5.E.3. Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály

1.5.E.4. Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési Főosztály

1.5.E.5. Közigazgatási Programok Támogatási Főosztály

1.5.E.6. Közigazgatási Programok Módszertani Főosztály

1.5.E.7. Közigazgatási Programok Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály

 

1.5.F. Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.F.1. Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.5.F.2. Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály

1.5.F.3. Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály

1.5.F.3.1. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

1.5.F.3.2. Kiemelt Utó-, Utólagos és Szerződésmódosítás-ellenőrzési Osztály

1.5.F.4. Területi Stratégiai Főosztály

1.5.F.5.Kormányhivatal Kontrolling Főosztály

 

1.6. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkár

1.6.0.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet

 

1.6.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.6.1.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.6.1.2. Koordinációs és Monitoring Főosztály

1.6.1.2.1. Koordinációs Osztály

1.6.1.2.2. Monitoring Osztály

1.6.1.3. Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály

1.6.1.3.1. Társaságfelügyeleti Osztály

1.6.1.3.2.Társaság-pénzügyi Osztály

1.6.1.3.3. Támogatáskezelési Osztály

1.6.1.4. Jogi Felügyeleti Főosztály

1.6.1.4.1. Jogi Osztály

1.6.1.4.2. Szerződésfelügyeleti Osztály

 

1.7. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkár

1.7.0.1. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet

1.7.1. Európai Uniós Ágazati Politikákért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága

1.7.1.1. Funcionális Osztály

1.7.1.2. Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály

1.7.1.2.1. Uniós Költségvetési Osztály

1.7.1.2.2. Migrációs, Bel- és Igazságügyi és Kereskedelempolitikai Osztály

1.7.1.3. Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály

1.7.1.3.1 Versenyképességi és Ágazati Politikai Osztály

1.7.1.3.2. Humán Ágazati Osztály

 

1.7.2. Európai Uniós Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.7.2.1. Európai Uniós Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.7.2.2. EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály

1.7.2.2.1. EU Koordinációs és Intézményi Osztály

1.7.2.2.2. EU Kabinetügyekért Felelős Osztály

1.7.2.3. Európai Uniós Jogi Főosztály

 

1.8. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkár

1.8.0.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet

1.8.1. Titkárság

1.8.2. Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály

1.8.2.1. Kommunikációs Osztály

1.8.2.2. Tárgyalás-előkészítő Osztály

 

18.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár

1.8.1.1.Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1.8.1.2. Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály

1.8.1.2.1. EU Intézményi Osztály

1.8.1.2.2. Kormányülés-előkészítő Osztály

1.8.1.3. Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

1.8.1.3.1. Bilaterális Kapcsolati Osztály

1.8.1.3.2. Egyéb Kapcsolatok Osztály

 

4. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

I. Költségvetési szervek

A

B

C

1.

Szervezet megnevezése

Jogviszony

Felelős állami vezető

2.

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

szakmai irányítás

civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár

3.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

szakmai irányítás

közszolgálatért felelős államtitkár

5.

Központi Statisztikai Hivatal

szakmai felügyelet

parlamenti és stratégiai államtitkár

6.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvény szerinti fenntartói jog

parlamenti és stratégiai államtitkár

II. Alapítványok, közalapítványok

 

A

B

C

1.

Szervezet megnevezése

Jogviszony

Felelős állami vezető

2.

The Hungary Initiatives Foundation Inc.

alapítói jogok gyakorlása

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtikár

3.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

alapítói jogok gyakorlása

miniszterelnök általános helyettese

4.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

alapítói jogok gyakorlása

miniszter

5.

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

alapítói jogok gyakorlása

miniszterelnök általános helyettese

6.

Habsburg Ottó Alapítvány

alapítói jogok gyakorlása

nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

III. Gazdasági társaságok

A

B

C

1.

Szervezet megnevezése

Jogviszony

Felelős állami vezető, kormánybiztos

2.

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonos jogok gyakorlása, szakmai felügyelet

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

3.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közszolgálatért felelős államtitkár

4.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

 

szakmai felügyelet

miniszter

5.

Várgondnokság Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

 

szakmai felügyelet

miniszter

6.

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

7.

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

 

szakmai felügyelet

miniszter

8.

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

 

szakmai felügyelet

miniszter

9.

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

 

szakmai felügyelet

miniszter

10

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

11.

Paksi Ipari Park Korlátolt Felelősségű
Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

12.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közszolgálatért felelős államtitkár

13.

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

14.

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházásak Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

15.

Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum Zrt.

tulajdonosi jogok gyakorlása

miniszter

5. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

A KORMÁNY-FŐTANÁCSADÓI, KORMÁNYTANÁCSADÓI, A POLITIKAI FŐTANÁCSADÓI ÉS POLITIKAI TANÁCSADÓI MUNKAKÖRÖK, VALAMINT A SZAKMAI TANÁCSADÓI ÉS SZAKMAI FŐTANÁCSADÓI CÍMMEL RENDELKEZŐK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, TOVÁBBÁ A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

1. A Kttv. 125. § (1) bekezdése alapján megállapítható kormány-főtanácsadói és kormánytanácsadói munkaköröket, a Kttv. 203. § (1) bekezdése szerinti politikai főtanácsadói és politikai tanácsadói munkaköröket, valamint a Kttv. 127. § (1) bekezdése alapján a szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címmel rendelkezők számát az önálló szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

2. A Miniszterelnökségen vagyonnyilatkozat tételére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában meghatározott munkaköröket ellátó személyek, továbbá 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkező személyek - ideértve a Miniszterelnökséggel állami projektértékelői jogviszonyban állókat is - kötelezettek. A vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó ellenőrzési eljárás lefolytatása és vizsgálat kezdeményezése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 14. §-a szerint történik.

3. A 2. pontban meg nem határozott kormánytisztviselő vagyongyarapodásának vizsgálatára a Kttv. 88. §-ában meghatározottaknak megfelelően kerül sor.

6. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETÉBEN MŰKÖDŐ TITKÁRSÁG ÁLTAL SEGÍTETT MINISZTERELNÖKI BIZTOSOK, MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAK ÉS KORMÁNYBIZTOSOK

A

B

C

Név

Feladat

Kinevezés

1.

Tessely Zoltán

Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos

2/2018. (VI. 6.) ME utasítás

2.

Simicskó István

a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos

1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

3.

Balog Zoltán

Romaügyi miniszterelnöki biztos

1/2018. (VI. 1.) ME utasítás

4.

Szili Katalin

személyes közreműködés a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban

miniszterelnöki megbízott

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!