nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás
a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról
2018-08-01
2018-08-02
1
Jogszabály

7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 33/F. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez az utasítás a közzététele napján 8 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasításhoz

1. § Az SZMSZ 1. melléklet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokat, az azokkal kapcsolatban eljáró állami vezetőket és a szakmai felelős szervezeti egység megnevezését a 6. függelék tartalmazza.”

2. § Az SZMSZ 1. melléklet 62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár)

c) előkészíti a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt intézmények és egyéb szervezetek, továbbá a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, valamint – az ágazatért felelős miniszter javaslatát beszerezve – a vezető tisztségviselők kinevezését, továbbá előkészíti a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokról vezetett számla feletti rendelkezésre vonatkozó döntéseket, illetve személyesen vagy az arra kijelölt alárendelt szervezeti egységek vezetői útján közreműködik azok végrehajtásában,”

3. § Az SZMSZ 1. melléklet 27. alcím címsora helyébe a következő címsor lép:

„27. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár”

4. § Az SZMSZ 1. melléklet 65. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár)

f) előkészíti a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt intézmények és egyéb szervezetek, továbbá a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ellátja e szervezetek és gazdasági társaságok tevékenységét érintő, kötelezettségvállalást nem tartalmazó nemzetközi megállapodások, nyilatkozatok aláírásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá előkészíti a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokról vezetett számla feletti rendelkezésre vonatkozó döntéseket, illetve személyesen vagy az arra kijelölt alárendelt szervezeti egységek vezetői útján közreműködik azok végrehajtásában,”

5. § Az SZMSZ 1. melléklet 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár ellátja és koordinálja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) portfóliókezeléséhez kapcsolódó feladatokat.”

6. § Az SZMSZ 1. melléklet 75. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár)

c) gondoskodik a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) tevékenységét érintő döntések, illetve nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;”

7. § Az SZMSZ 2. függeléke az 1. függelék szerint módosul.

8. § Az SZMSZ a 2. függelék szerinti 6. függelékkel egészül ki.

1. függelék a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasításhoz

1. Az SZMSZ 2. függelék 3.2.2.2. Állami Beruházásokat Támogató Főosztály cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Állami Beruházásokat Támogató Főosztály feladatai:)

„7. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: beruházó gazdasági társaságok) kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,”

2. Az SZMSZ 2. függelék 3.2.2.3. Közlekedési Társaságok Működését Támogató Főosztály cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közlekedési Társaságok Működését Támogató Főosztály feladatai:)

„1. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: közlekedési gazdasági társaságok) kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,”

3. Az SZMSZ 2. függelék 3.2.2.4. Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály feladatai:)

„1. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,”

4. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.1.2. Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály cím a következő e) ponttal egészül ki:

(A Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály feladatai:)

e) Egyéb feladatai körében közreműködik a világörökségi helyszínekkel összefüggő, a világörökségről szóló törvény alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hatáskörébe utalt állami feladatok ellátásában.”

5. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.1.3. Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztály cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztály feladatai)

„1. Tulajdonosi koordinációval kapcsolatos feladatai körében kapcsolatot tart fenn a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály feladatkörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok), továbbá előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,

2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a gazdasági társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos tulajdonosi koordinációs és egyéb feladatokat, a vagyonpolitikai célok teljesülésének érdekében közreműködik a társaságok vagyonpolitikai és szakmai hátterének kialakításában,”

6. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.1.4. Közműszolgáltatási Főosztály cím a) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közműszolgáltatási Főosztály feladatai

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében)

„2. ellátja, koordinálja és nyilvántartja a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) és egyéb vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal, jóváhagyásra előkészíti az ezzel kapcsolatos tulajdonosi döntések tervezeteit,”

7. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.2.2. Fejlesztési Banki Főosztály cím a) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Fejlesztési Banki Főosztály feladatai

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében)

„2. döntésre előkészíti a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói döntéseket, illetve ellátja az ezzel összefüggő valamennyi feladatot,”

8. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.2.2. Fejlesztési Banki Főosztály cím a) pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

(A Fejlesztési Banki Főosztály feladatai

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében)

„6. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal.”

9. Az SZMSZ 2. függelék 3.3.2.3. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály cím a) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály feladatai

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében)

„2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal, illetve a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat,”

10. Hatályát veszti az SZMSZ 2. függelék 3.2.1.3. Állami Vagyonelemek Főosztálya cím d) pont 3. alpontja.

2. függelék a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasításhoz

„6. függelék

A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos feladatokat ellátó állami vezetők és önálló szervezeti egységek

 

A

B

C

D

1.

Társaság

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős államtitkár

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős helyettes államtitkár

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős szervezeti egység

2.

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály

3.

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Állami Beruházásokat Támogató Főosztály

4.

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

5.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

6.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

7.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

8.

ÉNYKK Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

9.

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

10.

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

11.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

12.

Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

13.

HungaroControl Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

14.

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály

15.

KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

16.

KNYKK Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

17.

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

Fejlesztési Banki Főosztály

18.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató Főosztály

19.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

állami vagyon felügyeletéért felelős helyettes államtitkár

Vagyonfelügyeleti Főosztály

20.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai

Főosztály

21.

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

22.

M A H A R T–PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

23.

MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

24.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

25.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Közműszolgáltatási Főosztály

26.

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály

27.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Állami Beruházásokat Támogató Főosztály

28.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

29.

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

30.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Állami Beruházásokat Támogató Főosztály

31.

NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Közműszolgáltatási Főosztály

32.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály

33.

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Állami Beruházásokat Támogató Főosztály

34.

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Általános Társasági Portfólióért Felelős Főosztály

35.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

36.

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

37.

VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

38.

VPE Vasúti Pályakapacitás-
elosztó

Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Társaságok Működését Támogató

Főosztály

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!