nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól
2018-08-25
infinity
2
Jogszabály

7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének
katasztrófavédelmi feladatairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § g) és h) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) és az irányítása alá tartozó területi, területi jogállású, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv önkéntes tűzoltó egyesületben (a továbbiakban: ÖTE), és a Magyar Tűzoltó Szövetségben (a továbbiakban: MTSZ) tagsági jogviszonyt nem létesíthet.

3. § Az ÖTE szakmai ellenőrzése csak a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűzmegelőzéssel, az ehhez szükséges eszközökkel, személyi feltételekkel, a kárhelyszíni tevékenységgel, törvényes működéssel, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiírt pályázatokon elnyert, továbbá egyedi elbírálás alapján biztosított támogatások felhasználásával, az azokkal történő elszámolással függhet össze, más kérdésben az egyesületi önállóságot nem érintheti.

4. § A szakmai ellenőrzés során jogellenes egyesületi működésre utaló információ esetén az ÖTE ellenőrzését végző hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HT) székhelye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) az ÖTE elnökénél kezdeményezi a jogszabálysértő működés megszüntetését. Ha az ÖTE az észrevételre nem reagál, vagy jogellenes működésén nem változtat, akkor az igazgató erről a törvényességi felügyeletet gyakorló, illetékes ügyészség vezetőjét írásban tájékoztatja. Tájékoztatójának egy példányát megküldi az érintett ÖTE képviselőjének is.

1. Az ÖTE szakmai tevékenységének támogatása

5. § A HT parancsnoka a HT működési területén megalakuló ÖTE-nek megkeresés esetén tájékoztatást ad a szaktevékenység végzésének feltételeiről, szükség esetén mintaokmányok átadásával.

6. § Az egyesület bejegyzését követően, annak megkeresése esetén a HT parancsnoka javaslatot tesz a HT és az ÖTE közötti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésére, továbbá az ÖTE képviselőjének átadja a Megállapodás mintaokmányát, és támogatja annak szakmai kidolgozását. A Megállapodással rendelkező ÖTE-ről és az együttműködés tartalmáról a HT nyilvántartást vezet. A Megállapodás az igazgató előzetes egyetértésével köthető meg.

7. § A Megállapodás kategóriája az ÖTE rendelkezésére álló erő-, eszközállomány alapján a következők szerint határozható meg:

a) I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására és a tevékenységi területén aktívan közreműködik a tűzoltói feladatok ellátásában;

b) II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE nem rendelkezik az I. kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy rendelkezik az I. kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései vagy felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi;

c) III. kategória: az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

8. § A tűzoltási, műszaki mentési tevékenység csak a gyártói előírások szerint bevizsgált, megfelelően karbantartott felszerelésekkel végezhető.

9. § Az ÖTE-vel kötendő

a) I. kategóriájú Megállapodás mintáját az 1. melléklet,

b) II. kategóriájú Megállapodás mintáját a 2. melléklet,

c) III. kategóriájú Megállapodás mintáját a 3. melléklet

tartalmazza.

10. § A HT parancsnoka a Megállapodást kötött ÖTE rendelkezésére bocsátja azokat a vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, BM OKF belső normáit, amelyek szakmai tevékenységük jogszerű ellátásához szükségesek, valamint azok módosulásáról az ÖTE-t tájékoztatja.

11. § Az ÖTE-ket érintő képzések rendjéről, a tanfolyamindítás és a vizsgák ütemezéséről az ÖTE ellenőrzését végző HT székhelye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) humán szolgálata értesíti az ÖTE-ket.

12. § Az igazgató az illetékességi területén működő HT-kal Megállapodással rendelkező ÖTE-k képviselőinek részvételével évente legalább egy alkalommal önkéntes konferenciát szervez, amelyen közösen tekintik át a tűzvédelem aktuális tapasztalatait, a soron következő időszak legfontosabb szakmai feladatait, az ÖTE-k munkájának eredményét, tapasztalatait, támogatásuk aktuális lehetőségeit.

13. § A HT parancsnok a havi parancsnoki értekezletekre az ÖTE képviselőjét meghívja, továbbá lehetőséget biztosít, hogy az ÖTE részt vehessen a HT által szervezett gyakorlatokon. Oktatási anyagok átadásával, esetenként szakoktató biztosításával segíti az ÖTE-k továbbképzését.

14. § Az ÖTE ellenőrzését végző HT székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetője írásban tájékoztatja az ÖTE képviselőjét az önkéntes mentőszervezetekben történő feladatvállalás lehetőségeiről.

15. § Gyakorlási célból a HT parancsnok lehetőséget biztosít az ÖTE tűzoltóinak a hivatásos állománnyal közös kiképzésre, szerelési és más gyakorlatokon való részvételre, és amennyiben lehetséges, a jogszabályok betartásával, a közös vonulásra is.

16. § Az ÖTE tevékenységi területén, tűzoltói beavatkozást igénylő eseményről a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok PAJZS rendszeren történő riasztásával párhuzamosan rövid terjedelmű, meghatározott karakterszámú üzenetben (SMS) értesítést kap megyei műveletirányító ügyelettől.

17. § A megyei műveletirányító ügyelet tájékoztatja az ÖTE-t a helyszínre riasztott tűzoltó egységek által használt EDR rádiócsatornáról, a hivatásos és önkormányzati tűzoltó egységeket pedig az ÖTE vonulásáról.

18. § A HT hivatásos beosztás betöltése során lefolytatott felvételi eljárásban, az ÖTE tagság során megszerzett tűzoltó végzettség és tapasztalat előnyt jelent a kiválasztásban.

2. Az ÖTE-k szakmai tevékenységének ellenőrzése

19. § A szakmai ellenőrzést az a HT végzi, akinek működési területén található az ÖTE bejegyzett székhelye.

20. § A KvK tűzoltósági felügyelője figyelemmel kíséri a HT parancsnokok szakmai ellenőrzési tevékenységét, a megkötött Megállapodások érvényesülését.

21. § A HT félévente legalább egy alkalommal ellenőrzi az ÖTE szakmai működését. Az ellenőrzések megállapításai alapján a HT felszólítja az ÖTE-t a hiányosságok pótlására, valamint szükség esetén segítséget nyújt azok megszüntetésében.

22. § Az igazgatóság a KvK bevonásával háromévente legalább egyszer átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzést tart az ÖTE-nél és értékeli a HT-vel kötött Megállapodás teljesülését.

23. § Ha az ÖTE nem a Megállapodásban foglaltak szerint működik, akkor a HT parancsnok határidő tűzésével felszólítja az ÖTE-t a Megállapodásban foglaltak betartására. Ha az ÖTE a működés jogszerűségét határidőn belül nem állítja helyre, akkor a HT parancsnok a helyzetről szolgálati úton jelentést tesz az igazgatónak, aki egyeztető megbeszélést tart az ÖTE képviselőjével és a HT parancsnokával. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, kezdeményezni kell a Megállapodás felmondását.

24. § Ha az ÖTE a kiképzés, vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy tűzoltási, műszaki mentési tevékenységébe bevont harmadik személynek bekövetkező sérülését, halálát, anyagi kárát jelezte a megyei műveletirányító ügyelet felé, akkor az igazgatóság haladéktalanul intézkedik a történtek kivizsgálására. A vizsgálatot a megyei munkavédelmi felügyelő és az igazgatóság által, a bekövetkezett baleset helyszíne szerint illetékes KvK-ról, vagy a működési terület szerinti HT-ről kijelölt személy közösen végzi el.

25. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

26. §1

27. § Az utasítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül az igazgató intézkedik a hatályos megállapodások – az utasítás mellékletei szerint meghatározott formában és tartalommal történő – módosításának kezdeményezésére. Amennyiben a módosítás hatályosulása az utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül – az ÖTE ehhez szükséges nyilatkozatainak hiányában – nem valósul meg, az igazgató intézkedik az érintett megállapodás – a megállapodásban, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott felmondási idő figyelembevételével történő – felmondására.

1. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!

…… dátum ……

név

………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület I. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

………………………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

…………………………… Hivatásos Tűzoltóság

székhely:

képviseli:

másrészről:

…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1)    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét (a továbbiakban: szaktevékenység) irányító tagja és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjai a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2)    A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi szervezés alapján kerül meghatározásra.

3)    A Felek kölcsönösen megállapodnak arról hogy,

a)    a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül vagy a kapcsolattartók útján történik;

b)    az ÖTE vonulási adatainak az on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítését ……… (fel kell tüntetni, hogy az ÖTE vagy a HT) ……… hajtja végre.

4)    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    külön miniszteri rendeletben meghatározott szakképesítés, megfelelő védőfelszerelés élet és balesetbiztosítás nélkül ÖTE tűzoltó tűzoltásban, műszaki mentésben nem vesz részt;

b)    a Ttv.-ben meghatározott szaktevékenységben a Ttv.-ben, más jogszabályokban és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

c)    biztosítja az állandó elérhetőségét, amelyről értesíti a HT-t;

d)    az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a gyártói előírások szerint bevizsgált, megfelelően karbantartott felszerelésekkel, illetve a hatályos szabályzóban előírt szakmai képesítéssel rendelkező személyi állománnyal végzi;

e)    működteti az egyesület használatában lévő tűzoltó gépjárművet/gépjárműveket (a gépjármű típusát, rendszámát, szállított vízmennyiségét, gyártási évét az 1. sz. melléklet tartalmazza);

f)    térítésmentesen közreműködik …………………. településen/a vállalt tevékenységi területen a mentő-, tűzvédelmi feladatok ellátásában (ha a vállalt tevékenységi területen lévő települések száma indokolja, akkor a településeket a 2. sz. mellékletben tüntessék fel);

g)    betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;

h)    a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

i)    a kiképzés vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy harmadik személynek bekövetkező sérülését, halálát vagy anyagi kárát az ÖTE köteles a megyei műveletirányító ügyeletnek (a továbbiakban: Ügyelet) azonnal, majd a HT parancsnoknak haladéktalanul jelenteni;

j)    az Ügyeletről megkapott SMS értesítést az Ügyeleten elhelyezett informatikai eszköz automatikusan küldi, ezért az értesítést küldő telefonszámot TILOS visszahívni;

k)    az ÖTE telefonon vagy EDR rádión keresztül jelenti az Ügyeletnek a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot. A további visszajelzési kötelezettségének az Ügyelet felé tesz eleget;

l)    amennyiben a beavatkozást az ÖTE más tűzoltó erők helyszínre érkezéséig befejezi, úgy erről jelentést tesz az Ügyeletnek;

m)    a beavatkozás helyszínét csak az Ügyelet vagy a kiérkező tűzoltásvezető engedélyével hagyja el;

n)    amennyiben az Ügyelet a jelentés alapján úgy dönt, hogy tűzvizsgálatra, tűzeseti helyszíni szemlére van szükség, akkor az ÖTE helyszín biztosítási feladatot is végez;

o)    amennyiben a vonulást igénylő eseményről nem az Ügyelet útján szerez tudomást, akkor azt köteles haladéktalanul jelenteni az Ügyeletnek;

p)    a szaktevékenységével kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.

5)    A HT kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g)    a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE kárfelszámolási tevékenységét, eszközeinek alkalmazását;

h)    szakanyagok biztosításával segíti a technikai eszközök karbantartását, készenlétben tartását, felülvizsgálatát, műszaki vizsgáztatását, valamint az új szakfelszerelések megismerését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek felülvizsgálatát;

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembe vételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k)    segítséget nyújt az on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.

6)    A Felek az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

7)    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

8)    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

9)    A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megszegi.

10)    Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

11)    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

12)    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

13)    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

 

HT részéről:

 

 

 

név:

…………………………………………… (név)

tű. …………………… (rendfokozat)

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

 

ÖTE részéről:

 

 

 

név:

……………………………………………

 

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

…………………………………………
név
………………………… Hivatásos Tűzoltóság
parancsnok

 

…………………………………………
név
……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult

2. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!

…… dátum ……

név

………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület II. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

………………………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

…………………………… Hivatásos Tűzoltóság

székhely:

képviseli:

másrészről:

…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1)    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét (a továbbiakban: szaktevékenység) irányító tagja és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjai a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2)    A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi szervezés alapján kerül meghatározásra.

3)    A Felek kölcsönösen megállapodnak arról hogy,

a)    a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül vagy a kapcsolattartók útján történik;

b)    az ÖTE vonulási adatainak az on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítését ……… (fel kell tüntetni, hogy az ÖTE vagy a HT) ……… hajtja végre.

4)    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    külön miniszteri rendeletben meghatározott szakképesítés, megfelelő védőfelszerelés élet és balesetbiztosítás nélkül ÖTE tűzoltó tűzoltásban, műszaki mentésben nem vesz részt;

b)    a Ttv.-ben meghatározott szaktevékenységben a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

c)    biztosítja az állandó elérhetőséget, amelyről értesíti a HT-t;

d)    az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a gyártói előírások szerint bevizsgált, megfelelően karbantartott felszerelésekkel, illetve a hatályos szabályzóban előírt szakmai képesítéssel rendelkező személyi állománnyal végzi;

e)    működteti az egyesület használatában lévő tűzoltó gépjárművet/gépjárműveket (a gépjármű típusát, rendszámát, szállított vízmennyiségét, gyártási évét az 1. sz. melléklet tartalmazza);

f)    betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;

g)    térítésmentesen közreműködik …………………… településen/a vállalt tevékenységi területen a mentő-, tűzvédelmi feladatok ellátásában (ha a vállalt tevékenységi területen lévő települések száma indokolja, akkor a településeket a 2. sz. mellékletben tüntessék fel);

(az e) és f) pontokat csak akkor kell megjeleníteni, ha az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel)

h)    a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

i)    a kiképzés vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy harmadik személynek bekövetkező sérülését, halálát vagy anyagi kárát az ÖTE köteles a megyei műveletirányító ügyeletnek (a továbbiakban: Ügyelet) azonnal, majd a HT parancsnoknak haladéktalanul jelenteni;

j)    az Ügyeletről megkapott SMS értesítést az Ügyeleten elhelyezett informatikai eszköz automatikusan küldi, ezért az értesítést küldő telefonszámot TILOS visszahívni;

k)    az ÖTE telefonon vagy EDR rádión keresztül jelenti az Ügyeletnek a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot. A további visszajelzési kötelezettségének az Ügyelet felé tesz eleget;

l)    amennyiben a beavatkozást az ÖTE más tűzoltó erők helyszínre érkezéséig befejezi, úgy erről jelentést tesz az Ügyeletnek;

m)    a beavatkozás helyszínét csak az Ügyelet vagy a kiérkező tűzoltásvezető engedélyével hagyja el;

n)    amennyiben az Ügyelet a jelentés alapján úgy dönt, hogy tűzvizsgálatra, tűzeseti helyszíni szemlére van szükség, akkor az ÖTE helyszín biztosítási feladatot is végez;

o)    amennyiben a vonulást igénylő eseményről nem az Ügyelet útján szerez tudomást, akkor azt köteles haladéktalanul jelenteni az Ügyeletnek;

p)    a szaktevékenységével kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.

5)    A HT kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g)    a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE kárfelszámolási tevékenységét, eszközeinek alkalmazását;

h)    szakanyagok biztosításával segíti a technikai eszközök karbantartását, készenlétben tartását, felülvizsgálatát, műszaki vizsgáztatását, valamint az új szakfelszerelések megismerését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek felülvizsgálatát;

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k)    segítséget nyújt az on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.

6)    A Felek az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

7)    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

8)    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

9)    A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megszegi.

10)    Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

11)    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

12)    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

13)    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

 

HT részéről:

 

 

 

név:

…………………………………………… (név)

tű. …………………… (rendfokozat)

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

 

ÖTE részéről:

 

 

 

név:

……………………………………………

 

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

…………………………………………
név
………………………… Hivatásos Tűzoltóság
parancsnok

 

…………………………………………
név
……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult

3. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!

…… dátum ……

név

………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület III. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

………………………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

…………………………… Hivatásos Tűzoltóság

székhely:

képviseli:

másrészről:

…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1)    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2)    A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kapcsolattartás a kapcsolattartók útján történik.

3)    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési tevékenységben a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b)    rendszeresen szervezi az ifjú és gyermekkorú tűzoltók nevelését, tűzvédelmi ismereteinek fejlesztését; valamint

c)    ápolja a tűzoltó hagyományokat.

4)    A hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HT) kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a tevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket;

g)    segíti az ÖTE ifjúságneveléssel és hagyományőrző tevékenységével kapcsolatos munkáját;

h)    szakanyagok biztosításával segíti az ÖTE technikai eszközeinek karbantartását, készenlétben tartását, az új szakfelszerelések megismertetését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek felülvizsgálatát; és

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését.

5)    A Felek az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

6)    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

7)    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

8)    A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megszegi.

9)    Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

10)    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

11)    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

12)    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

 

HT részéről:

 

 

 

név:

…………………………………………… (név)

tű. …………………… (rendfokozat)

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

 

ÖTE részéről:

 

 

 

név:

……………………………………………

 

 

cím:

……………………………………………

 

 

telefonszám:

……………………………………………

 

 

e-mail:

……………………………………………

 

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

…………………………………………
név
………………………… Hivatásos Tűzoltóság
parancsnok

 

…………………………………………
név
……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!