nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról
2021-02-01
infinity
5
Jogszabály

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A díjfizetés kötelező jellege

1. § A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljárásért munkadíjat és költségtérítést kell fizetni, amit kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles megfizetni. Több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.

2. § A munkadíjat és a költségtérítést az e rendeletben foglalt díjszabás alapján kell megállapítani, és várható összegükről az eljárás megkezdésekor kell a felet tájékoztatni.

3. §1 (1) Ha a közjegyző több jogügyletet foglal egy okiratba, az egyes jogügyletek után a munkadíjat külön kell felszámítani.

(2) Főkötelezettségre vonatkozó jogügylet és az e főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó jogügylet egy okiratba foglalása esetén, a munkadíjat a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha a közjegyző ugyanazon nemperes eljárásban több jogügylet tárgyában hoz döntést, illetve az eljárás több jogügylet tárgyában történő döntéshozatalra irányul.

4. § (1) Ha a közjegyző eljárása rajta kívül álló okból befejezetlen marad, munkadíjra és költségtérítésre a ténylegesen elvégzett munka arányában tarthat igényt.

(2) A törvényben foglaltak megsértése vagy elmulasztása miatt közokiratnak nem tekinthető okiratért, tanúsítványért és kiadmányért nem jár munkadíj és költségtérítés.

II. FEJEZET

MUNKADÍJ

2. Közös szabályok

5. § A közjegyzőt a hivatali helyiségében elvégzett, a terjedelem, a jogi megítélés és a felelősség szempontjából átlagos – szokásos mértékű – eljárás lefolytatásáért a 9–13. § szerinti munkadíj illeti meg.

6. § Az e rendelet szerinti munkadíjnak – ide nem értve annak a 14. §-on alapuló részét –

a) a másfélszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző az eljárását a fél kérelmére a hivatali helyiségén kívül folytatja le,

b) a kétszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző

ba) az eljárását a fél kérelmére 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános munkarend szerinti heti pihenőnapon folytatja le,

bb) különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügyet intéz, vagy

bc) az okiratot, tanúsítványt a fél kérelmére idegen nyelven készíti el.

7. § (1)2 A 9–13. § szerinti munkadíjat a feléig le kell szállítani, ha a közjegyző a két- vagy többoldalú jogügyletet tartalmazó ügyleti okirat elkészítéséhez a fél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel. Nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásnak, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

(2) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért a munkadíjat a feléig le kell szállítani.

(3) Ha végintézkedés vagy meghatalmazás okiratba foglalása esetén a természetes személy fél különös méltánylást érdemlő, a munkadíj megfizetésére kiható igazolt egészségügyi állapota indokolja, az érintett fél jognyilatkozatának közokiratba foglalása esetén a munkadíj a feléig leszállítható.

8. § A 6. és a 7. §-ban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén a 6. és a 7. § rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.

3. Munkadíj az ügyérték alapján

9. § (1) Ha a közjegyzői eljárás tárgyának értéke (a továbbiakban: ügyérték) megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek alapján kell megállapítani.

(2) Az ügyértékhez igazodó munkadíj alapja – eltérő rendelkezés hiányában – a közjegyzői eljárás tárgyának a terhek figyelembevétele nélkül megállapított azon értéke, amely a munkadíj esedékességekor fennállt.

(3) Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke eltér egymástól, a munkadíjat a magasabb érték alapján kell megállapítani.

(4) Előre meg nem határozható ideig, időközönként visszatérően teljesítendő, le nem járt szolgáltatás értékét a szolgáltatás vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést határozatlan időre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó.

(5) Közös tulajdon megszüntetése vagy közös vagyon megosztása esetén a munkadíj alapja a megosztásra váró közös vagyon értéke, házassági, élettársi vagyonjogi szerződés esetén a szerződéssel érintett vagyon értéke.

10. § Két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó munkadíj összege:

a)    20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    5 500 Ft

b)    20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    5 500 Ft

    és a 20 000 Ft feletti rész    4%-a;

c)    50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    6 700 Ft

    és az 50 000 Ft feletti rész    3%-a;

d)    100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    8 200 Ft

    és a 100 000 Ft feletti rész    2%-a;

e)    500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    16 200 Ft

    és az 500 000 Ft feletti rész    1%-a;

f)    5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    61 200 Ft

    és az 5 000 000 Ft feletti rész    0,5%-a;

g)    10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    86 200 Ft

    és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték    0,25%-a;

h)    200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén    561 200 Ft

    és a 200 000 000 Ft feletti rész    0,2%-a;

i)    500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén    1 161 200 Ft

    és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték    0,1%-a;

de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

11. § (1) Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj kétharmadát kell felszámítani.

(2)3 A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani

a) közjegyzői ténytanúsítvány készítése iránti,

b) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti,

c) európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti,

d) európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti

eljárás esetén.

4. Munkadíj az eljárás lefolytatására fordított idő alapján

12. § Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői eljárás lefolytatására fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges időt is.

13. § (1) Az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 5500 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapítható munkadíjnak

a) a másfélszeresét kell felszámítani,

aa) ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban együtt: végrendelet) vagy egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül,

ab) testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításáért,

b) a kétszeresét kell felszámítani jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért,

c) a háromszorosát kell felszámítani két- vagy többoldalú jogügylet okiratba foglalásáért.

(3) A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

5. Munkadíj helyszíni eljárás esetén

14. §4 Ha az eljárást a közjegyző hivatali helyiségén kívül, a fél által megjelölt helyen kell lefolytatni, a közjegyző részére az ügyérték vagy az eljárás lefolytatására fordított idő alapján járó munkadíjon felül az utazásra fordított idő alapján felszámítandó, a 13. § (1) bekezdése szerinti munkadíjat is meg kell fizetni.

III. FEJEZET

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

6. Készkiadás

15. § A közjegyző költségként számítja fel azokat a készkiadásait (pl. utazási, szállás-, étkezési, postaköltség, leírási díj, fordítás, tanú, tolmács költségtérítése), amelyek az adott ügyben a közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban igazoltan merültek fel.

16. § Ha a közjegyző – vagy a közjegyző intézkedése alapján a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt vagy a közjegyzői irodai ügyintéző – a közjegyzői eljárás lefolytatásával összefüggésben a közjegyzői irodán kívül végez munkát, a készkiadások körében

a) utazási költségként az igénybe vett tömegközlekedési eszköz első osztályának viteldíját, a taxi, vagy a kiküldetési rendelvényre vonatkozó jogszabály szerint a saját személygépkocsi használatának költségét kell felszámítani;

b) ellátási költség címén a jogszabály szerinti napidíjat a 6 órát meghaladó távollét esetén kell felszámítani; továbbá

c) a szállásköltséget az erről szóló számla szerint kell elszámolni.

17. § (1) Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. Ha az oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll vagy idegen nyelvű, ennek kétszeresét kell fizetni. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.

(2) Az eljárás – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárást, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárást – során készült irat nem hiteles másolatáért a közjegyző részére megfizetendő másolati díj összege oldalanként 150 Ft, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 750 Ft.

7. Költségátalány

18. § (1) A 15–17. § szerinti költségeken felül a közjegyző részére a munkadíj 40%-ának megfelelő összeget költségátalányként kell megfizetni.

(2) Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén a munkadíjnak megfelelő összegű költségátalányt kell fizetni.

IV. FEJEZET

A MUNKADÍJ ÉS A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE

8. A fizetési kötelezettség teljesítésének módja

19. § (1) A fél fizetési kötelezettségének az eljáró közjegyzőnél készpénzzel történő fizetéssel vagy választása szerint

a) fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel – a befizetés tényét igazoló eredeti szelvényt ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell –,

b) átutalással – az átutalás tényét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) honlapján közzétett módon kell igazolni – vagy

c) bankkártyával kezdeményezett átutalással

tehet eleget.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint akkor fizethető meg a díj, ha a közjegyző annak technikai feltételeit biztosítja.

(3) A MOKK a honlapján közzéteszi azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyző a díj megfizetését elfogadja.

9. A fizetési kötelezettség teljesítésének esedékessége

20. § (1) A munkadíj és a költségtérítés a közjegyzői eljárás befejezésekor esedékes.

(2) A közjegyző által készített okiratot, tanúsítványt, kiadmányt, másolatot, kivonatot és bizonyítványt a fél részére a munkadíj és a költségtérítés megfizetése után lehet átadni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a hagyatéki eljárás során nem alkalmazhatók.

10. Előleg

21. § (1) A közjegyző előlegre tarthat igényt

a) a fél kérelmére lefolytatott eljárás esetén az előrelátható munkadíj és költségtérítés;

b) hivatalból indult eljárás esetén az előrelátható költségtérítés

fedezetéül és összegéig.

(2) A közjegyző a kérelemre indult eljárásban az eljárás megkezdését az előleg fizetésétől teheti függővé, kivéve, ha a késedelem jelentős hátránnyal járhat.

(3) Az előleget a munkadíj és a költségtérítés iránti követelésbe be kell számítani.

11. Költségjegyzék

22. § (1) A közjegyző az általa felszámított munkadíjról és költségtérítésről költségjegyzéket állít ki, amely az eljárás során keletkezett okiratra is rávezethető.

(2) A költségjegyzékben a közjegyző az egyes díjtételeket munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti bontásban tünteti fel. Ha a közjegyző a munkadíjat a 6–8. § szerint számította fel, ennek indokát meg kell jelölnie.

(3) A közjegyző a felvett előlegről a költségjegyzékben köteles elszámolni. Ha az előleg a ténylegesen járó munkadíj és költségtérítés összegét meghaladja, a közjegyző a félnek a többletet a költségjegyzék kiállításakor visszafizeti.

(4) A közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről a közjegyző számviteli bizonylatot állít ki.

23. § (1) Ha a fél a közjegyző által a költségjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét kifogásolja, egyeztetés végett a közjegyző székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökségéhez (a továbbiakban: a kamara elnöksége) fordulhat.

(2) Ha az egyeztetés eredményeként a fél és a közjegyző között egyezség jött létre, a kamara elnöksége ezt jegyzőkönyvbe foglalja.

24. § (1) Ha a kamara elnöksége által lefolytatott egyeztetés eredménytelen maradt, a közjegyző vagy a fél az el nem ismert igényét bírósági úton érvényesítheti.

(2) A közjegyzői munkadíj és költségtérítés felszámításának helyességéről a bíróság felhívása alapján a MOKK jogosult szakvéleményt adni.

V. FEJEZET

EGYES KÜLÖNÖS DÍJSZABÁSOK

12. Közös rendelkezés

25. §5 Az e Fejezetben szabályozott nemperes eljárások esetén az I–IV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) a II. és III. Fejezet rendelkezései csak e Fejezet eltérő rendelkezése hiányában alkalmazhatóak;

b) a 7. § nem alkalmazható.

13. Egyes nemperes eljárások díja

26. § A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb három órára járó munkadíjat

kell fizetni.

27. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti letéti eljárásért a közjegyző részére

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat, valamint

c) a III. Fejezet szerinti készkiadáson és költségátalányon felül, ha a letétet a MOKK őrzi, 20 000 Ft további költségátalányt

kell fizetni.

(2) Bizalmi őrzésért a 10. § szerinti munkadíj felét kell fizetni. A bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

28. § Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért a 11. § (1) bekezdésében meghatározott munkadíjat kell felszámítani. Ugyanabban az ügyben a váltó, csekk és más értékpapír ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíjat kell felszámítani.

29. § (1) Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

(2) Aláírásicímpéldány-tervezet készítéséért tervezetenként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

30. § A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén a közjegyző részére 30 000 Ft munkadíjat kell fizetni.

31. § Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás esetén a közjegyző részére minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.

32. § A közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése esetén,

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés c) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.

33. § (1) Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja oldalanként 750 Ft.

(2) Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, az (1) bekezdés szerinti munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

(3) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított kiadmány és kivonat hitelesítése esetén a (2) bekezdés és a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

(4) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított több elektronikus kiadmány vagy több elektronikus kivonat hitelesítéséért összesen egy kiadmány vagy egy kivonat hitelesítésének munkadíját kell felszámítani.

(5) Fordítás hitelesítéséért oldalanként az (1) bekezdés szerinti munkadíj háromszorosát kell felszámítani.

(6) Az okiratnak az elektronikus letéti tárban történő elhelyezése esetén az okiratról készült elektronikus másolat elkészítéséért az (1) bekezdés szerinti munkadíjat, az elektronikus másolat első három évben történő megőrzéséért pedig az elektronikus másolat elkészítésére és a letéti tárba történő elhelyezésére fordított időhöz igazodó munkadíj háromszorosát kell felszámítani. Ha az elektronikus letéti tárban az őrzési idő meghosszabbításra kerül, az őrzésért felszámított munkadíj felét kell felszámítani.

(7) A közjegyzői levéltár által kiadott okirat elkészítéséért a 17. § (1) bekezdése szerinti, hitelesítéséért az (1) bekezdés szerinti díjat kell felszámítani.

34. § (1) Az élettársi kapcsolat fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén bejegyzésenként 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(2) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért – ha a vagyonjogi szerződést az eljáró közjegyző készítette – 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(3) A közjegyző részére a (2) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért – ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette, vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták – minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.

(4) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 Ft-ot kell fizetni.

35. § (1) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért, valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törléséért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.

(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt adatainak, valamint az állandó képviselő Hbnytv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőnek munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat köteles fizetni.

(3) A közjegyző részére a Hbnytv. 8. §-a vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat kell fizetni.

(4) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti meg.

36. § (1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába történő bejegyzés – ideértve a változásbejegyzést és a törlést – esetében munkadíj és költségtérítés fejében az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott díj fizetendő.

(2) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának felhasználójaként való nyilvántartásba vételért (e bekezdésben a továbbiakban: regisztráció), valamint ennek törléséért

a) törvényes, szervezeti képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett óráért 3000 Ft munkadíjat;

b) meghatalmazott képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat

kell fizetni a közjegyző részére, a minősített elektronikus aláírással saját nevében való eljárás céljából történő regisztráció azonban mentes a munkadíj és költségtérítés fizetése alól.

37. §6 (1) A (2) bekezdés szerinti munkadíjat, költségátalányt és készkiadást – ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – kell fizetni

a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet,

b) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet,

c) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet,

d) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet, továbbá

e) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet

szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a közjegyző részére.

(2) A közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – összesen

a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,

b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 14 000 Ft,

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 500 Ft,

d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 19 500 Ft.

(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

37/A. §7 (1) Ha a 37. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti jogügylettel összefüggésben a közjegyzői okirat elkészítésére a hitelező vagy az adós kérelmére

a) a közjegyző hivatali helyiségén kívül, vagy

b) 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános munkarend szerinti heti pihenőnapon

kerül sor, a 6. § szerinti számítási módot azzal kell alkalmazni, hogy a 6. §-ban foglalt díjszámítás alapja a 37. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes díj.

(2) Az adós a 37. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti díj megfizetésén felül az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – megfizetésére akkor köteles, ha közjegyzőnek az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti közreműködését az adós kérte. Ha az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti közreműködését nem az adós kérte, az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti közreműködést kérőt terheli.

(3) A 37. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti jogügylet nem minősül a 6. § b) pont bb) alpontja szerinti különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügynek.

(4) Nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

37/B. §8 (1) A 37. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy

a) a hitelintézet az okirat 1. melléklet szerint előkészített írásbeli tervezetét elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,

b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint

c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

38. § A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések – kivéve a 37. §-ban foglalt ügyleteket – közokiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj negyedrészét kell fizetni.

38/A. §9 A pénzügyi intézmény hitelező és a fogyasztó közötti, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti lakáscélú jelzálog-hitelszerződés alapján tett – a 37. § hatálya alá nem tartozó – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj 30%-át kell felszámítani.

38/B. §10 (1) A 38/A. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy

a) a fél az okirat írásbeli tervezetének magyar nyelvű szövegét (a továbbiakban e §-ban: tervezet) elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,

b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint

c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.

(2) A 38/A. § rendelkezései két- vagy többoldalú jogügylet közokiratba foglalása esetén nem alkalmazhatóak.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

(4) Ha a közjegyző a 38/A. § szerinti eljárást a hivatali helyiségén kívül folytatja le, a 6. § a) pontjától eltérően a 38/A. § szerinti munkadíjon felül okiratonként 20 000 Ft munkadíjat számít fel.

(5) Ha a 37–38/A. § szerinti eljárás díját a hitelező közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szerint a fogyasztótól teljes egészében és véglegesen átvállalja, a hitelezőt akkor is kötelezni kell a költségjegyzékben foglalt díj megfizetésére, ha a közjegyzői eljárásban félként nem vett részt.

38/C. §11 (1) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartásra jogosultként, járadékszolgáltatásra jogosultként vagy örökhagyóként természetes személlyel vagy egyházi jogi személlyel kötött tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén.

(2) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani – feltéve, ha a lakásméret a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerinti méltányolható lakásigényt nem haladja meg – három vagy több kiskorú gyermeket közös háztartásban nevelő házastárs vevők lakóingatlan adásvételére irányuló szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén. Az e bekezdésben foglalt feltételek fennállását a szülők és a gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolványával, a szülők házassági és a gyermekek születési anyakönyvi kivonatával, valamint az adásvétel tárgyát képező lakóingatlan tulajdoni lapjával és alaprajzával kell igazolni.

(3) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani – feltéve, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg – a 35. életévét be nem töltött fiatal vevő (a továbbiakban: fiatal vevő) első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzésére irányuló adásvételi szerződés közokiratba foglalása iránti eljárás esetén, feltéve, ha a feltételek minden vevővel szemben fennállnak. Azt, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező lakástulajdon (tulajdoni hányad) a megszerzése esetén fiatal vevő első lakástulajdona (tulajdoni hányada) lenne, a vevők nyilatkozata igazolja.

VI. FEJEZET

A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSRA ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

14. A munkadíj és a költségek megtérítése

39. § (1) E rendelet szabályai a közjegyző hatáskörébe tartozó végrehajtás és biztosítási intézkedés elrendelése során – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – nem alkalmazhatóak.

(2) A közjegyző határozata – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése során hozott határozatokat –, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke és a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése során a félnek az eljárás díját az eljárás kezdeményezésekor a közjegyző részére a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetnie.

(3) Ha a fél a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/E. § (4b) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult, kérheti a díj levonását követően fennmaradó, legalább 400 Ft-ot elérő pénzösszeg visszatérítését; a visszautalással, kiutalással járó költséget a fél viseli. Ha a fél a végrehajtási kérelmében megjelölte a fizetési számlája számát, erre a számlára, egyébként pedig a díj visszatérítése iránti kérelmében megjelölt fizetési számlára vagy postacímre kell a díjat visszautalni vagy kiutalni. Ha a fél a pénzösszeget nem veszi át, azt a közjegyző 5 évig őrzi; a fél eddig az időpontig kérheti a díj visszatérítését; ezt követően a pénzösszeg a közjegyző bevételét képezi.

(4) A másolati díj összegét az eljáró közjegyzőnél a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetni.

(5) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, e rendelet 23–24. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezhet.

40. § (1) E rendelet szabályai a fizetési meghagyásos eljárásra nem alkalmazhatóak.

(2) E rendelet szabályai az európai fizetési meghagyásos eljárásra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem alkalmazhatóak.

(3) Az európai fizetési meghagyásos eljárásért és az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjat a 19. §-ban foglaltak szerint kell fizetni. A 39. § (3) bekezdését az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjra megfelelően alkalmazni kell.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. §12

42. § (1)13 E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján14 és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)15 A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [a továbbiakban: 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet] 30/I. §-ában meghatározott olyan ügyekben, amelyekben a közjegyző eljárása e rendelet hatálybalépését követően válik szükségessé, a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2019. június 30-án hatályos 30/I. §-ában meghatározott díjszabási rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)16 A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 21/2020. (XII. 31.) IM rendelettel [a továbbiakban: 21/2020. (XII. 31.) IM rendelet] megállapított 37. §-t a 2021. január 1-jén vagy azt követően a hitelezőhöz benyújtott hitelkérelem esetén kell alkalmazni.

(4)17 A 21/2020. (XII. 31.) IM rendelettel megállapított 37/B. §-t akkor kell alkalmazni, ha az okiratszerkesztés iránti kérelmet 2021. január 31-ét követően nyújtották be az eljáró közjegyzőhöz.

43. §18

1. melléklet a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelethez19

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT1

I.    A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek

1.    A Kölcsönszerződés: …... adós (a továbbiakban: Adós) és …… adós (a továbbiakban: Adós) (a továbbiakban együtt: Adósok) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a(z) ……. (székhely: ……, cégjegyzékszám: ……) (a továbbiakban: Bank, Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a kölcsönszerződés tekintetében együtt: Felek) …… (……) év …… hónap …… (…...) napján az alábbi lényeges tartalommal …… elnevezésű, …… szerződésszámú kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a(z) …… megnevezésű Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános Szerződési Feltételek (együttesen: Kölcsönügylet).

Alulírott Adós(ok) kötelezi magát / kötelezik magukat arra, hogy a Kölcsönt az esedékességkor visszafizeti / visszafizetik, és annak a Kölcsönügylet szerinti járulékait az esedékességkor megfizeti / megfizetik. Az Adósok egyetemleges kötelezettek.2

Adós(ok) kijelenti / kijelentik, hogy a Kölcsönügylet feltételeit megismerte / megismerték és azokat megértette / megértették.

2.    A Kölcsön célja: az ingatlan-nyilvántartás szerint …… településen …… helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a(z) …… szám alatt található ingatlanon lakóingatlan építésének finanszírozása / bővítésének finanszírozása / korszerűsítésének finanszírozása / új lakás vásárlása / használt lakás vásárlása / felújításának finanszírozása a saját erő kiegészítéseként.3

3.    A Kamattámogatás jogalapja: az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).4

4.    A Kölcsön adatai:

4.1.    A Kölcsön összege: …… Ft, azaz …… forint.

4.2.    A Kölcsön futamideje: ……, azaz …… hónap.

4.3.    A folyósítás időpontja: …… (……) év …… hónap …… (…...) napja.

4.4.    A törlesztés kezdő időpontja: …… (…...) év ……hónap …… (…...) napja.

4.5.    A havi törlesztőrészletek száma: ……, azaz …… darab.

4.6.    A havi törlesztőrészletek összege: …… Ft, azaz …... forint.

4.7.    A havi törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap …… (…...) napja.

4.8.    A Kölcsön lejárata: …… (…...) év …… hónap …… (…...) napja. A lejárat a törlesztés kezdete (az első törlesztő részlet esedékessége) időpontjától függően változhat.

4.9.    Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségei(k)et a(z) …… számú törlesztési számlára való befizetéssel, vagy erre a számlára átutalással teljesítik. Ha a törlesztés napja nem banki munkanap, a havi törlesztő részlet pénzügyi fedezetét a törlesztési számlán az esedékesség napját megelőző / követő munkanapon kell a Bank rendelkezésére bocsátani.

5.    A Kölcsön kamata:

5.1.    A szerződéses ügyleti kamatnak a Kölcsönszerződés létrejöttekor érvényes mértéke tájékoztató jelleggel évi ……%, azaz …… százalék.

5.2.    A Kamattámogatás mértéke: az ügyleti kamat ……, azaz …… százalékponttal csökkentett mértéke.

5.3.    Adós(ok) által a Kamattámogatás időtartama alatt megfizetendő kamat induló mértéke: a Kölcsönszerződés megkötése napján évi ……%, azaz …… százalék.

5.4.    A Kamattámogatással érintett időszak: …… év, azaz (…...) év. A kamattámogatási időszak …… kezdődik, eddig az időpontig az Adós(ok) a szerződéses ügyleti kamatot köteles(ek) megfizetni a Hitelező részére. Az Adós(ok) Kamattámogatásra csak a le nem járt tőketartozás után jogosult(ak), lejárt tőketartozás esetén, valamint a teljes kölcsöntartozás, és járulékainak egy összegben történő esedékessé válása esetén az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerint számított szerződéses ügyleti kamat mindenkori tényleges mértékét köteles(ek) megfizetni.

5.5.    A kamatperiódus időtartama: a szerződéses ügyleti kamat, és az Adós(ok) által fizetendő kamat mértéke kamatperiódusonként változó mértékű, pontos mértékét a folyósítás napján és az egyes kamatperiódusok kezdő napján a Hitelező állapítja meg. Az első kamatperiódus kezdő időpontja …… (……) év …… hónap …… (……) napja, a kamatperiódusok a kezdő időponttól számított ……, azaz …... éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. Az Adós(ok) által fizetendő kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem változtatható.

5.6.    A késedelmi kamat mértéke: évi ……%, azaz …… százalék.

6.    Egyéb díjak, jutalékok, költségek:

6.1.    Hitelbírálati díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.2.    Szerződéskötési díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.3.    Kezelési költség: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.4.    Folyósítási jutalék: ……%, azaz …… százalék/…… Ft, azaz …… forint, amely ………… esedékes.

6.5.    Hitelbiztosítéki érték megállapításának díja: …… Ft, azaz …… forint, amely ………… esedékes.

6.6.    Előtörlesztési díj: ……%, azaz …… százalék, de maximum …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.7.    Szerződésmódosítási díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.8.    Rendelkezésre tartási díj: ……%, azaz …… százalék, amely …… esedékes.

6.9.    Értékbecslés díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.10.    Fedezetkezelés díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.11.    Fedezetmódosítás díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.12.    Tulajdoni lap lekérdezésének díja: …... Ft, azaz …... forint, amely …... esedékes.

6.13.    Térképmásolat lekérdezésének díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.14.    Egyéb díjak: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

6.15.    A közjegyzőnek fizetendő díjból …… Ft, azaz …… forint az Adós(oka)t, …… Ft, azaz …… forint a Hitelezőt terheli.

7.    Kedvezmények: Kedvezmény keretében elengedett díjak: …… Ft, azaz …… forint. Ha az Adós(ok) a Kölcsön folyósítását (vagy szakaszos folyósítás esetén annak első részletének folyósítását) követően …… (……) ügyleti éven belül rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít(enek), a díjat a ………… számú számlára történő átutalással, az elő- vagy végtörlesztéssel egyidejűleg / …………, azaz ………… napon belül5 köteles(ek) megfizetni a Hitelező részére.

8.    Egyoldalú szerződésmódosítás: A Hitelező jogosult a kamat, díj, és/vagy költség mértékét, illetve összegét egyoldalúan meghatározni a módosítás időpontjában hatályos Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános Szerződési Feltételek szerint.

9.    Azonnali hatályú felmondás: A Hitelező a Kölcsönszerződést a Kölcsönszerződésben / Üzletszabályzatban / Kondíciós listában / Általános Szerződési Feltételekben foglalt felmondási okok bármelyikének teljesülése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

Azonnali hatállyal felmondhatja a Hitelező a Kölcsönszerződést akkor is, ha a Kölcsönügylet biztosítékául jelzálogjoggal terhelt zálogtárgy állagának romlása vagy egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett(ek) a Zálogjogosult felhívása ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a zálogfedezetet a szükséges értékig nem egészíti(k) ki.

A Hitelező azonnali hatályú felmondása azzal a következménnyel jár, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségek a felmondásnak a Kölcsönszerződésben, illetve a Bank Üzletszabályzatában / Általános Szerződési Feltételeiben írt közléssel egyidejűleg / kézbesítéstől számított…………, azaz ………… napon6 lejárttá és egy összegben esedékessé válik/válnak.

Ha a zálogtárgyként lekötött ingatlanra bármilyen ügyben végrehajtási jogot jegyeztek be, a Kölcsönügyletből származó teljes tartozás egy összegben, minden külön értesítés nélkül lejárttá és esedékessé válik a végrehajtási jog bejegyzésének elrendelése alapjául szolgáló kérelemnek (megkeresésnek) az ingatlanügyi hatóságoz történt benyújtása időpontjában.

10.    Felelősség: Adós(ok) a Kölcsönügyletből eredő valamennyi tartozásért teljes vagyonával / vagyonukkal köteles(ek) helytállni.

11.    A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, a Kamattámogatás visszafizetése:

11.1.    A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, illetve az Adós(ok) Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettségének/kötelezettségüknek bármilyen okból történő bekövetkezése esetén a Bank a Kölcsönt piaci kamatozású kölcsönné alakítja át.

11.2.    Ha az Adós/Adósok bármelyike a Kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a Rendeletben foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, az Adós(oka)t Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó Adós vagy Adóstárs a Kamattámogatásra a Kölcsönszerződés módosítását követően – a Kölcsönszerződésben megjelölt kivétellel - nem jogosult.7

11.3.    Ha a Kamattámogatással érintett ingatlan vonatkozásában a támogatott személy(ek) (valamelyike) a Kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a Rendeletben írt kötelezettségét nem teljesíti, az Adós(oka)t a Kamattámogatás igénybevételétől esedékes – a Rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt – visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó Adós a Kamattámogatásra nem jogosult.8

11.4.    Ha az Adós(ok)nak a Kölcsönszerződés szerinti Kölcsön és az ahhoz kapcsolódó Kamattámogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétével kapcsolatos, a Hitelező vagy az igénybevétel feltételeire vonatkozó igazolást kibocsátó részére tett nyilatkozata valótlan adatot tartalmaz, akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerint számított kamatával együtt köteles(ek) visszafizetni. A támogatás visszavonásának napjától kezdődően az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat mindenkori hatályos mértékét köteles(ek) megfizetni a Hitelezőnek.

II.    A Jelzálogszerződésből eredő kötelezettségek

1.    A Jelzálogszerződés: …… zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) és …… zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) (a továbbiakban együtt: Zálogkötelezettek) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a ……. (székhely: ……, cégjegyzékszám: ……) (a továbbiakban: Bank, Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a zálogszerződés tekintetében együtt: Felek) az I.1. pontban hivatkozott Kölcsönszerződés biztosítására …… (……) év …... hónap …… (…………) napján az alábbi lényeges tartalommal ingatlant terhelő jelzálogszerződés jött létre.

2.    Biztosíték: A Jelzálogszerződés alapján a Kölcsön biztosítékát képezi a Bank javára a Zálogkötelezett(ek) …… / …… és …… / ……arányú tulajdoni várományát képező ingatlanra alapított jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom.

3.    Biztosított követelés: …… Ft, azaz …… forint kölcsöntőke, valamint annak az I.5. és az I.6. pont szerinti járulékai. / A Kölcsönügylet biztosítékául a(z) … ingatlanra alapított önálló zálogjog szolgál.

4.    Az ingatlan adatai:

4.1.    Az ingatlan megnevezése:

4.2.    Az ingatlan helyrajzi száma:

4.3.    A Jelzálogszerződés megkötésekor nyilvántartott tulajdonos(ok) neve:

4.4.    Az ingatlant terhelő jogok:

4.5.    Az ingatlan hitelbiztosítéki értéke: …… Ft, azaz …… forint.

5.    A kielégítési jog gyakorlása:

5.1.    A Bank mint Zálogjogosult a zálogjogát bírósági végrehajtási eljárás útján érvényesítheti, kivéve, ha a kielégítési jog megnyílta után a Bank mint Zálogjogosult és a Zálogkötelezett(ek) az ingatlannak a Bank általi értékesítésében írásban megállapodnak. A Zálogjogosult kérelmére a zálogjogból való kielégítési jog megnyílását követően a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére is sor kerülhet.

5.2.    A zálogjogból való kielégítési jog minden további jogcselekmény nélkül teljes terjedelemben megnyílik, amennyiben az alábbi feltételek bekövetkeznek:

5.2.1.    A személyes kötelezett a zálogjoggal biztosított esedékes fizetési kötelezettségét (részben vagy egészében) nem teljesíti, beleértve azt is, ha a Zálogjogosult Bank a Kölcsönszerződést az abban megjelölt bármely ok miatt felmondja, és ennek következtében a Kölcsönügyletből eredő követelés egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és a személyes kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

5.2.2.    Ha a zálogtárgyat bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során lefoglalják, vagy a zálogtárgyakra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja.

5.3.    Tűrési kötelezettség: A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek egyetemlegesen kötelezi(k) magát(magukat) annak a tűrésére, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést keressen, ha a személyes kötelezett(ek) a zálogjoggal biztosított Kölcsönügylet alapján ő(ke)t terhelő esedékes fizetési kötelezettséget részben vagy egészben nem teljesíti(k), vagy más okból a zálogból való kielégítési jog megnyílt.

5.4.    Kiürítési kötelezettség: A Zálogkötelezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az ingatlant a zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén a Zálogjogosult erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott időpontig kiürített, beköltözhető állapotban a Zálogjogosult birtokába bocsátja / bocsátják.

III.    Feltétel, vagy időpont bekövetkezésnek tanúsítása

Az Adósok és a Zálogkötelezettek kijelentik, hogy mind a Hitelező, mind a Zálogjogosult közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát, mind a Hitelező, a Zálogjogosult nyilvántartásai, üzleti könyvei, a Hitelezőnél, a Zálogjogosultnál vezetett számlák, az általa kezelt adatok alapján készült közjegyzői okiratba foglalt közjegyzői ténytanúsítványt is elfogadják végrehajtási eljárás kezdeményezése esetére a jelen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és az annak alapjául szolgáló jogügyletek alapján az Adósokat és a Zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek teljesítése feltételei bekövetkezésének, a kötelezettségek keletkezése időpontjának, a teljesítési kötelezettség lejáratának, valamint az adósokat, a zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek tárgyának, mennyiségének / összegének / és jogcímének, esedékességének lejáratának, a Kölcsönügylet szerinti Kölcsön folyósítása időpontjának, a folyósított Kölcsön összegének, a jogügylet alapján fennálló kölcsön, járulék és egyéb tartozás jogcímének, összegének, keletkezése és lejárata időpontjának, valamint más egyéb a bírósági végrehajtás céljából szükséges ténynek, adatnak, feltétel vagy időpont bekövetkezésének a közokirati tanúsításaként.

IV.    Kézbesítés

Adós(ok) és Zálogkötelezett(ek) kijelenti(k), hogy a Hitelező / Zálogjogosult által Adós(ok)hoz / Zálogkötelezett(ek)hez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Kölcsönszerződésben / Zálogszerződésben feltüntetett levelezési címre, tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától; ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ……, azaz (……) munkanapon. Ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, avagy a küldemény a feladóhoz „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezik vissza, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon történt irattovábbítás esetén pedig a jognyilatkozatot a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni az E-ügyintézési tv. szerinti feladási igazoláson szereplő befogadás időpontjában.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!