nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2018. (X. 17.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás módosításáról
2018-10-18
2018-10-19
1
Jogszabály

8/2018. (X. 17.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló
8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás módosításáról1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-ára és 8. § (1) bekezdésére a következő utasítást adom ki:

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. Az előirányzat-felhasználási keretszámla és a kincstári devizaszámla terhére az utalványozott kiadás vagy bevétel pénzügyi teljesítése – a Gazdálkodási szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a Kincstár felé bejelentett két személy együttes aláírásával és papír alapon benyújtott megbízás esetén a Kincstár felé bejelentett bélyegző lenyomatának együttes használatával rendelhető el.”

2. A Szabályzat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. Az érvényét vesztett kincstári aláírás-bejelentő kartonok egy példányát a Gazdasági Osztály 8 évig köteles megőrizni.”

3. A Szabályzat 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. A pénztárhelyiség biztonsági ráccsal és zárral felszerelt ajtóval, valamint nem nyitható ablakkal rendelkező helyiség, amelyben a készpénz és az egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó páncélszekrényt kell elhelyezni. A pénztárhelyiségben csak a házipénztár működhet, más célra – az archivált informatikai rendszerek adatmentéseinek biztonságos tárolásán kívül – még ideiglenesen sem vehető igénybe. Az archivált informatikai rendszerek adatmentéseinek biztonságos tárolására a pénztárhelyiségben külön lemezszekrényt (a továbbiakban: informatikai lemezszekrény) kell biztosítani.”

4. A Szabályzat 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. Az összeférhetetlenséggel összefüggésben – az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevétele mellett – az egyes munkaköröket a következők szerint kell kialakítani:

a) érvényesítő és pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy azonos gazdasági esemény tekintetében;

b) nem bízható meg a pénztáros a fizetési (pénzforgalmi) számla feletti rendelkezési jogosultsággal készpénzfelvétel esetén, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár- és fizetési (pénzforgalmi) számlaforgalom könyvelésével.”

5. A Szabályzat 71. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„71. A páncélszekrény és a pénztárhelyiség bejárati kulcsait (pénztárkulcsok) és a pénztárkulcsok másolatait a pénztáros, az informatikai lemezszekrény kulcsát és annak másolatait az Informatikai Osztály vezetője kezeli. A pénztárkulcsok másodpéldányát a Gazdasági Osztály vezetője által aláírt, hivatali bélyegzővel lepecsételt, zárt borítékban az osztályvezető által meghatározott helyiségben, biztonságosan elzárva kell tartani. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen hagyni, ahol ahhoz illetéktelen személy hozzáfér. A pénztárkulcsok a pénztáros helyettesítése esetén az átadás-átvétel tárgyát képezik. Az informatikai lemezszekrény kulcsainak kezelésére vonatkozó részletszabályokat az NKFI Hivatal elnökének külön rendelkezése tartalmazza.”

6. A Szabályzat 15. alcíme a következő 75a. ponttal egészül ki:

„75a. A 75. pontban foglalt rendelkezésektől eltérően az informatikai lemezszekrényekhez történő hozzáférést a pénztári nyitvatartási órákon kívül kell biztosítani azzal, hogy a pénztárhelyiségbe e célból csak az informatikai lemezszekrény kulcsainak kezelésére feljogosított személy és csak a pénztáros jelenlétében léphet be a házipénztárba.”

7. A Szabályzat 81. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„81. A házipénztári be- és kifizetésekhez szabványos bevételi pénztárbizonylatot, illetve kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok a Forrás KGR rendszer pénztár moduljából kerülnek kiállításra. A Forrás KGR rendszerből kiállított folyamatos sorszámozású bizonylatok megegyeznek a következő szigorú számadású bizonylatokkal, melyeket rendkívüli esetben (így különösen a Forrás KGR rendszer meghibásodása miatt) a Költségvetési Főosztály vezetőjének engedélye alapján van lehetőség használni:

a) Bevételi pénztárbizonylat B. 318-102;

b) Kiadási pénztárbizonylat B. 318-103;

c) Pénztárjelentés (időszaki) B. 13-21.”

8. A Szabályzat 122. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„122. A betelt szigorú számadású nyomtatványok visszamaradó tőszelvényeinek 5 évig való megőrzéséről a Gazdasági Osztály vezetője gondoskodik.”

9. A Szabályzat

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet;

b) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet;

c) 7. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

10. Hatályát veszti a Szabályzat 128. pontjának c) alpontja.

11. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2018. (X. 17.) NKFIH utasításhoz

„2. melléklet a 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… kijelentem, hogy a kincstári kártya használatára vonatkozó szabályokat megismertem. A kártyahasználattal kapcsolatos elszámolási és bizonylatmegőrzési kötelezettségemet teljesítem.

Az általam a kártyával bonyolított tranzakciókért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

A kártya elvesztése vagy ellopása esetén, illetve amennyiben a kártya az ellenőrzési körömből egyébként kikerül, azt köteles vagyok haladéktalanul letiltani, és a letiltás – illetve sikertelen letiltás esetén annak – tényéről a Költségvetési Főosztály vezetőjét tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a letiltásról nem gondoskodom, és ennek következtében az NKFI Hivatalt kár éri, – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján – a kárért a vonatkozó jogszabályok szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyi adatok (név, személyiigazolvány-szám) a Magyar Államkincstár és a kártyakibocsátó szervezet részére továbbításra kerüljenek, valamint tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat tárolási ideje az analitikus nyilvántartások őrzésének idejével (8 év) egyezik meg.

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

……………………………………
aláírás

2. melléklet a 8/2018. (X. 17.) NKFIH utasításhoz

„4. melléklet a 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Szigorú számadású nyomtatványok és a házipénztárban tárolt egyéb értékek ellenőrzése

Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) …. emelet …. sz. házipénztárában _____. év __________ hó _____. napján.

Jelen vannak:    ____________________________________ pénztáros

    ____________________________________ pénztárellenőr

A mai napon ellenőrzésre került a szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, a betelt és felhasználatlan tömbök kezelése, valamint a házipénztárban kezelt egyéb értékek.

Szigorú számadású nyomtatványok:

1.    Szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartása:

    utolsó felhasznált lapszám: _____________

2.    Készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány)

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

3.    Belföldi kiküldetési rendelvény

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

4.    Gépjármű-menetlevél

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

5.    Pénztárjelentés (tömb)

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

6.    Bevételi pénztárbizonylat (tömb)

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

7.    Kiadási pénztárbizonylat (tömb)

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

8.    Számlatömbök

    utolsó felhasznált lapszám: _____________ üres tömb: _________________

Házipénztárban tárolt egyéb értékek darabszáma és összértéke:

1.    Erzsébet-utalvány:    __________db, ____________Ft

2.    Utazási bérlet:    __________db, ____________Ft

3.    Utazási kártyák:    __________db, ____________Ft

4.    Egyéb utalványok, kártyák:    

    utalvány, kártya fajtája:_____________________

    __________db, ____________Ft

    utalvány, kártya fajtája:_____________________

    __________db, ____________Ft

    utalvány, kártya fajtája:_____________________

    __________db, ____________Ft

k. m. f.

    ___________________________    _________________________
    pénztáros    pénztárellenőr

3. melléklet a 8/2018. (X. 17.) NKFIH utasításhoz

„7. melléklet a 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel

Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. … emelet …. sz. házipénztárában _____. év __________ hó _____. napján.

Az átadás-átvétel oka: ________________________________________________________

Jelen vannak:    ____________________________________    átadó

        ____________________________________    átvevő

        ____________________________________    pénztárellenőr

Átadásra kerül:

1.    A Forrás KGR Pénzügy moduljából kinyomtatott és aláírt „Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv” szerinti pénzkészlet.

A házipénztár készpénzkészlete összesen __________Ft, amely a könyv szerinti __________Ft (pénztárjelentés) készpénzkészlethez képest __________Ft eltérést mutat. Az eltérés oka: ________________________________________

2.    Egyéb értékek darabszáma és összértéke:

Erzsébet-utalvány:    __________db, ____________Ft

Utazási bérlet:    __________db, ____________Ft

Utazási kártyák:    __________db, ____________Ft

    Egyéb utalványok, kártyák:

    utalvány, kártya fajtája: _____________________

    __________db, ____________Ft

    utalvány, kártya fajtája:_____________________

    __________db, ____________Ft

    utalvány, kártya fajtája:_____________________

    __________db, ____________Ft

3.    A szigorú számadású nyomtatványok:

1.    Készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány):

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

2.    Belföldi kiküldetési rendelvény:

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

3.    Gépjármű-menetlevél:

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

4.    Pénztárjelentés (tömb):

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

5.    Bevételi pénztárbizonylat (tömb):

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

6.    Kiadási pénztárbizonylat (tömb):

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

7.    Számlatömbök:

    ________ db, utolsóként felhasznált sorszám: _________________

A fenti bizonylatok betelt és felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai szerint kerültek átadásra. A nyilvántartáshoz képest eltérés nincs. (Vagy: Eltérés a következő):

4.    A házipénztárban található egyéb iratok felsorolása:

___________________________________________________________________________

5.    A házipénztárban található kulcsok felsorolása:

___________________________________________________________________________

6.    Az elszámolatlan előlegek listája:

___________________________________________________________________________

A fentiek szerint a házipénztárt átadtam, illetve átvettem.

k. m. f.

____________________

____________________

____________________

átadó

átvevő

pénztárellenőr

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!