nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2018. (X. 25.) AM utasítás
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2018-10-27
2019-12-24
2
Jogszabály

3/2018. (X. 25.) AM utasítás

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezetének és működésének általános szabályozása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az utasítás 1. mellékleteként határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §2

1. melléklet a 3/2018. (X. 25.) AM utasításhoz

A NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. FEJEZET

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Alkalmazási kör

1.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih) személyi állományával, vezetőivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a Nébih feladatkörével és működésével, valamint a Nébih és az általa alapított Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉLBC) közötti szakmai együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

1.2. A Nébih vezetőit, kormánytisztviselőit, kormányzati ügykezelőit, illetve munkavállalóit megillető járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit a Nébih vezetője (a továbbiakban: elnök) által kiadott külön szabályzatok határozzák meg.

A Nébih jogállása

2.1. A Nébih a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Nébih rendelet) létrehozott, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal. A Nébih irányítását és felügyeletét az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára látja el.

2.2. A Nébih a hatáskörébe tartozó feladatokat az egész országra kiterjedő illetékességgel látja el.

2.3. A Nébih önálló jogi személyiséggel rendelkező, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A Nébih adatai, feladatai

3.1. A költségvetési szerv neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

a) angol nyelven: National Food Chain Safety Office

b) német nyelven: Nationalamt für Sicherheit der Nahrungsmittelkette

c) francia nyelven: Agence Nationale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire

3.2. A költségvetési szerv rövidített neve: Nébih; írásban, képi megjelenítéskor lehet: Nébih.

3.3. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. (1525 Budapest, Pf. 30)

3.4. A Nébih alapításának időpontja: 2007. január 1.

A Nébih alapító okiratának kelte és száma: 2017. január 25., IfPF/62/3/2017.

3.5. A Nébih törzsszáma: 598349.

3.6. A Nébih államháztartási azonosító száma: 273567.

3.7. A Nébih fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolási száma:

841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása

3.8. A Nébih alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölései:

a) 042110 Mezőgazdaság igazgatása

b) 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

c) 042180 Állat-egészségügy

d) 042210 Erdőgazdálkodás irányítása és támogatása

e) 042350 Halászat igazgatása és támogatása

3.9. A Nébih számlaszámai:

a) 10032000-00289782-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámla

b) 10032000-00289782-00060004 intézményi kártyafedezeti számla

c) 10032000-00289782-90000009 fedezetbiztosítási számla

d) 10032000-00289782-20000002 intézményi letéti számla

e) 10032000-00289782-30006016 központosított bevételek beszedése célelszámolási számla

f) 10032000-01040700-00000000 Nébih központosított bevételek számla

g) 10032000-00289782-00070003 VIP kártyafedezeti számla

h) 10032000-00289782-02000006 EFER elszámolási számla

i) 10032000-00289782-30005008 Európai Uniós programok célelszámolási forintszámla

j) 10004885-10002010-00123637 Devizaszámla (EUR)

k) 10032000-00289782-30005101 Európai Uniós programok célelszámolási forintszámla

3.10. A Nébih

a) telephelyeinek felsorolását az 1. függelék,

b) önálló osztályait és igazgatóságait a 2. függelék,

c) szervezeti ábráját a 3. függelék,

d) vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköreit a 4. függelék

tartalmazza.

3.11. A Nébih az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Nébih vállalkozási tevékenységből származó éves bevétele nem haladhatja meg az összkiadásainak 30%-át. A Nébih által rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenység nincs.

3.12. Delegált és közreműködői feladatot a Nébih részére a miniszter által az országos főállatorvossal vagy központi államigazgatási szervvel kötött megállapodás is megállapíthat.

3.13. A Nébih alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol az ÉLBC (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., cégjegyzékszám: 01-09-184315, adószám: 24823544-2-41) vonatkozásában.

II. FEJEZET

A NÉBIH SZERVEZETE

4.1. A Nébih önálló szervezeti egységként igazgatóságból és önálló osztályból, nem önálló szervezeti egységként osztályból, laboratóriumból, elnökhelyettesi titkárságból áll. Az igazgatóság élén főosztályvezetői besorolású igazgató, az önálló osztály és az elnökhelyettesi titkárság élén osztályvezető áll. Az igazgatóságon belül nem önálló szervezeti egységként osztály, laboratórium, kirendeltség működik, amely élén osztályvezető áll.

4.2. A Nébih országos élelmiszerlánc-ellenőrző laboratóriumhálózatot működtet. A Nébih-en belül az egyes laboratóriumok működtetésével kapcsolatos feladatokat az igazgatóság, illetve a laboratórium látja el.

4.3. Az elnök – a Fejlesztési Bizottsággal együttműködve – ügyrendben határozza meg a Nébih nem önálló szervezeti egységeinek szervezeti struktúráját, felépítését, működtetését.

4.4. Az igazgatósági feladatok ellátásának belső rendjét az igazgató határozza meg az igazgatóság – elnök által jóváhagyott – ügyrendjében.

4.5. Az önálló osztályon belüli feladatvégzés rendjét az osztályvezető – az elnök által jóváhagyott – ügyrendben állapítja meg. Jelen szabályzat igazgatóságra vonatkozó rendelkezéseit az önálló osztályra, az igazgatóra vonatkozó előírásait az önálló osztály élén álló osztályvezetőre megfelelően alkalmazni kell.

5.1. Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezető másként nem rendelkezik, az elnök, az elnökhelyettes, az igazgató

a) feladat- és hatásköre gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőre átruházhatja, azzal, hogy az ilyen feladat- és hatáskör-átruházás nem érinti az átruházó vezető felelősségét,

b) az ügyek intézésére, a jogszabályi keretek között érdemi és eljárási utasítást adhat, jelentést kérhet,

c) az ÉLBC együttműködési megállapodásban rögzített feladata ellátására érdemi és eljárási utasítást adhat, a végrehajtásról jelentést kérhet.

5.2. Az elnökhelyettesnek, az igazgatónak a feladat- és hatásköre gyakorlásának átruházásáról az elnököt – az átruházással egyidejűleg – tájékoztatnia kell.

5.3. A Nébih szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezető dönt.

III. FEJEZET

A NÉBIH VEZETŐI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

Az elnök

6.1. Az elnök a jogszabályban előírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el, tevékenységéért a miniszternek felelős. Az elnököt határozatlan időre a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

6.2. Az elnök

6.2.1. vezeti a Nébih szervezetét, biztosítja a működés feltételeit,

6.2.2. szükség szerint – de évente legalább egy alkalommal – beszámol a miniszternek a Nébih tevékenységéről, működéséről,

6.2.3. előkészíti és a miniszterhez benyújtja a Nébih Szervezeti és Működési Szabályzatát,

6.2.4. irányítja a Nébih szervezeti egységeinek vezetőit és – elsősorban a vezetőkön keresztül – a Nébih valamennyi kormánytisztviselőjét, kormányzati ügykezelőjét és munkavállalóját,

6.2.5. jóváhagyásra benyújtja a Nébih éves költségvetési tervét és éves költségvetési beszámolóját a Minisztérium számára,

6.2.6. gondoskodik a belső ellenőrzés és a szakmai felügyelet rendjének kialakításáról és működtetéséről,

6.2.7. jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet, a szakmai felügyeleti programot, eljárásrendet, valamint a belső ellenőrzés működési kézikönyvét,

6.2.8. elkészíti a Nébih – intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó – ellenőrzési nyomvonalát,

6.2.9. – delegált és közreműködői feladatok tárgyában – megállapodást köt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel.

6.3. Az elnök felelős

6.3.1. a Nébih nemzeti és európai uniós jogszabályokban, illetve megállapodásokban meghatározott feladatainak ellátása során a szakmaiság, a törvényesség és a hatékonyság, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés biztosításáért,

6.3.2. a Nébih gazdálkodásában a törvényesség, a célszerűség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

6.3.3. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és teljességéért,

6.3.4. a Nébih költségvetésének betartásáért, a gazdasági lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért,

6.3.5. a belső szabályzatok kiadásáért,

6.3.6. a delegált és közreműködői feladatok végrehajtásáért,

6.3.7. a Nébih katasztrófavédelmi, biztonsági, tűzvédelmi, polgári és munkavédelmi kötelezettségek teljesítéséért,

6.3.8. az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséért és fejlesztéséért,

6.3.9. a Nébih feladatellátásának minőségbiztosításáért.

6.4. Az elnök

6.4.1. gyakorolja a jogszabályok alapján a Nébih-et megillető jogköröket, hatásköröket,

6.4.2. gyakorolja a kiadmányozási jogkört, amelyet egyes ügyekben a Nébih vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőjére átruházhat, aki a döntés meghozatala során az elnök nevében jár el,

6.4.3. kiadja a Nébih tevékenységét, működését és feladatvégrehajtását szabályozó elnöki utasításokat, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat,

6.4.4. képviseli a Nébih-et, e képviselet körében részt vesz a Minisztérium vezetői értekezletén,

6.4.5. rendelkezik az Áht. rendelkezéseinek és a kincstári rendnek megfelelően – írásbeli megbízása alapján megbízottja útján is – a Nébih bankszámlái felett,

6.4.6. kötelezettséget vállalhat és hajthat végre a Nébih működési és felhalmozási előirányzatai terhére a jóváhagyott költségvetésen belül, ezt a jogát belső szabályzatban továbbadhatja,

6.4.7. javaslatot tesz kitüntetésekre,

6.4.8. gyakorolja a Nébih rendeletben hatáskörébe utalt munkáltatói jogköröket,

6.4.9. elrendeli a két szervezeti egység (igazgatóság) közötti más munkakörbe történő átirányítást, valamint a más munkahelyen történő ideiglenes munkavégzést (áthelyezés, kirendelés),

6.4.10. a Nébih bármely kormánytisztviselőjét, kormányzati ügykezelőjét, munkavállalóját közvetlenül egyedi feladatok ellátásával és jelentéstétellel bízhatja meg, amelyről az érintett köteles felettesét tájékoztatni,

6.4.11. felügyeli, működteti és üzemelteti a Nébih laboratóriumait, kijelöli a nemzeti referencia laboratóriumi feladatokat végző szervezeti egységeket, valamint meghatározza az akkreditálandó szervezeti egységeket,

6.4.12. az ÉLBC vonatkozásában eljár a tulajdonosi joggyakorló képviseletében,

6.4.13. az ÉLBC-vel a közfeladatok ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt,

6.4.14. elektronikus aláírási szabályzatot alkot, amelyben rendelkezik a Nébih személyi és szervezeti szintű elektronikus aláírásáról, az aláírás használatának feltételeiről és a jogosultságok kezeléséről, és ezt folyamatosan felülvizsgálja,

6.4.15. ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz feladatkörébe utal.

6.5. Az elnököt az elnök által előzetesen írásban kijelölt vezető helyettesíti.

Az elnökhelyettes

7.1. Az elnökhelyettest – az országos főállatorvos véleménye alapján – az elnök javaslatára, határozatlan időtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettes felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja.

7.2. Az elnökhelyettes igazgatóságot is vezet, az általa vezetett igazgatóság tekintetében ellátja az igazgatói feladatokat.

7.3. Az elnökhelyettes a feladatainak végrehajtása során szükség szerint feladat ellátásával elsősorban az összefogása mellett működő szervezeti egységeket bízza meg. Az elnökhelyettes szükség szerint – az elnök egyidejű tájékoztatása mellett – a Nébih bármely szervezeti egységének utasítást adhat feladatvégzésre, továbbá kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal.

7.4. Az elnökhelyettes a feladatkörébe tartozó ügyintézés keretében – kivéve, ha az adott ügyben, illetve eljárásban az elnök jár el –, valamint az elnök által átruházott hatáskörben jogosult a Nébih képviseletére.

7.5. Az elnökhelyettest akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt vezető helyettesíti. A gazdasági elnökhelyettest akadályoztatása, illetve a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a Költségvetési Igazgatóság vezetője helyettesíti.

7.6. Az elnökhelyettes felelős a hozzá tartozó igazgatóságok feladatellátásának modernizálásért, árszervezéséért.

7.7. Az élelmiszerlánc-biztonsági és ellenőrzési elnökhelyettes irányítja és szervezi a Nébih élelmiszerlánc-felügyeleti területi tevékenységét.

7.8. A gazdasági elnökhelyettes a Nébih gazdasági vezetője, ennek keretében

7.8.1. felel a Nébih gazdálkodásának szabályszerűségéért, összefogja a gazdálkodást érintő külső ellenőrzésen való jogszabályoknak történő megfelelést,

7.8.2. az alapítói felelősség körében meghatározza az ÉLBC gazdálkodásának keretszabályait.

Az igazgató

8.1. Az igazgató közvetlenül felel a Nébih-en belüli szakterülete szerinti feladat ellátásáért.

8.1.1. Az igazgató közvetlenül felel szakterületén az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában, valamint a kormányzati stratégiában meghatározott irányú fejlesztések, változások időbeni előkészítéséért és a Fejlesztési Bizottság döntését követően a végrehajtásáért.

8.1.2. Az igazgató közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok – miniszter általi – szakmai irányításában az élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkáron keresztül, az elnök tájékoztatása mellett. Az országos főállatorvos közvetlen utasítást adhat feladat végrehajtására, és jelentést kérhet az igazgatótól – szükség esetén bármely Nébih-es alkalmazottól –, amelyről az igazgató köteles utólag tájékoztatni az elnököt.

8.2. Az igazgató gondoskodik a feladatkörébe tartozó rendelkezések, valamint az elnök, az elnökhelyettes utasításainak végrehajtásáról. Az igazgató felelős

8.2.1. az igazgatóság ügykörébe tartozó döntések előkészítéséért és meghozataláért,

8.2.2. az igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyek nyomon követéséért,

8.2.3. az általa adott információk és adatok helyességéért,

8.2.4. a szakterülete szerinti kommunikációért.

8.3. Az igazgató

8.3.1. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az elnök állandó vagy eseti jelleggel, illetve amelyeket az elnökhelyettes eseti jelleggel a feladatkörébe utal,

8.3.2. gyakorolja az igazgatóság feladatköréhez kapcsolódó kiadmányozási jogkört, a kiadmányozási jogkör gyakorlását – az elnök által átruházott kiadmányozási jogkör kivételével – az alárendeltségébe tartozó osztály (laboratórium) vezetőjére, igazgatóhelyettesre vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – hatósági jogkörben eljáró ügyintézőre az igazgatóság ügyrendjében szabályozottak szerint átruházhatja, ez azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelősségét,

8.3.3. gyakorolja – az elnök által átruházott – kiadmányozási jogot.

8.4. Az igazgató tevékenységi területén

8.4.1. átruházott hatáskörben gyakorolja a kinevezés és felmentés kivételével a munkáltatói jogokat az alárendeltségébe tartozó igazgatóhelyettes tekintetében, az általa vezetett szervezeti egység dolgozói (kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók) tekintetében a munkáltatói jogokat – az osztályokhoz tartozó ügyintézők, kormányzati ügykezelők teljesítményértékelésének kivételével –, a szervezeti egység számára megállapított személyijuttatás-keretek betartásával,

8.4.2. szervezi és ellenőrzi az igazgatóság feladatainak végrehajtását, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja,

8.4.3. közreműködik a piaci szereplők jogkövető tevékenységének támogatásában, tudatos szemléletformálásában,

8.4.4. a feketegazdaság felszámolása érdekében gondoskodik a jogsértő tevékenység felderítéséről, az azt elkövető személy elleni határozott fellépésről,

8.4.5. közreműködik a szakmai informatikai rendszerek integrált fejlesztésében,

8.4.6. működteti az igazgatóság kockázatkezelési rendszerét, a kockázatkezelés során az erről szóló elnöki utasításban meghatározott eljárásrend szerint jár el.

8.5. Az igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyben – kivéve, ha az adott ügyben, illetve eljárásban az elnök vagy az elnökhelyettes jár el –, valamint az elnök által átruházott hatáskörben az igazgató jogosult a Nébih képviseletére, és köteles a Nébih működésében érintett külső szervekkel együttműködni.

8.6. Az igazgató tevékenységéről az elnököt folyamatosan tájékoztatja.

Az igazgatóhelyettes

9.1. Az igazgatóságon – a 9.2. pontban foglalt kivétellel – egy igazgatóhelyettes lehet, aki az igazgatót távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti. Az igazgatóhelyettes főosztályvezető-helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

9.2. Az elnökhelyettes által közvetlenül vezetett igazgatóságon, valamint az elnök engedélye alapján az igazgatóságon további igazgatóhelyettes is kinevezhető.

9.3. Az igazgatóhelyettes egyben egy osztály irányításáért is felelős, az igazgató helyettesítése nem érinti osztályvezetői teendőinek ellátását.

9.4. Az elnök döntése alapján igazgatóságonként legfeljebb egy igazgatóhelyettesi megbízás szervezeti egység vezetése nélkül is adható, ha az igazgatót az igazgatóság vezetésén kívül egyéb rendszeres feladat ellátásával is megbízták, vagy az igazgatóság létszáma, illetve belső szervezeti tagozódása ezt indokolttá teszi.

Az osztályvezető

10.1. A nem önálló szervezeti egységként működő osztály élén álló osztályvezető – az igazgató vagy az igazgatóhelyettes irányításával – önállóan és felelősen vezeti a rábízott osztályt.

10.2. Az osztályvezető

10.2.1. szervezi, vezeti és ellenőrzi az osztály munkáját, gondoskodik az osztály jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint belső szabályzatoknak megfelelő működéséről,

10.2.2. felelős az osztály feladatainak elvégzéséért,

10.2.3. – a belső szabályzatban foglaltak szerint, valamint eseti felhatalmazás alapján – képviseli a Nébih-et,

10.2.4. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel felettes vezetői megbízták.

A laboratóriumvezető és az elnöki megbízott

11.1. A laboratóriumvezető az adott laboratóriumra vonatkozó előírásoknak, jelen szabályzatnak és a belső szabályzatoknak megfelelően vezeti a laboratóriumot.

11.2. A laboratóriumvezető – az akkreditációra kijelölt szervezeti egység szerint – vezetői besorolású kormánytisztviselő lehet.

11.3. A laboratóriumvezető ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, meghatározza azok módját.

11.4. A laboratóriumvezetőre egyebekben e szabályzat vezetői besorolása szerinti vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.5. Az elnök meghatározott feladat ellátására – szervezeti egységektől független – elnöki megbízottat nevezhet ki vagy bízhat meg, aki felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az elnöki megbízott legfeljebb főosztályvezető-helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

A titkárságvezető

12.1. Az elnökhelyettes, átfogó feladatok esetén – az elnök engedélyével – az igazgató, munkáját titkárságvezető segíti. Az elnökhelyettes titkárságvezetője osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő. Az igazgató titkárságvezetője elnöki döntés szerinti, legfeljebb osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő.

12.2. A titkárságvezető feladata a közvetlen vezetőjéhez érkező iratok feldolgozása, a vezetője hivatali teendőinek szervezése, nyilvántartása, a vezetője által tartott értekezleteken elhangzottak rögzítése és a vezetője által kiadott feladatok végrehajtása, valamint a titkárság dolgozóinak irányítása. E tevékenységi körében ellátja a közvetlen vezetője hivatali munkájának koordinálását, biztosítja annak folyamatosságát, a döntést igénylő ügyek szakszerű előkészítését, a szakmai javaslatok egyeztetését, a döntésről való tájékoztatást, valamint a kiadott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérését.

12.3. A titkárságvezető a halasztást nem tűrő esetekben közvetlenül – egyébként a szolgálati út betartásával – tájékoztatást, jelentést kérhet a vezetője szakterülete szerinti szervezeti egységektől, illetve azokat meghatározott tárgyú javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívhatja fel.

Az ügyintéző

13.1. Az ügyintéző feladata a Nébih feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek szerinti ellenőrzés lefolytatása, a szükségessé váló azonnali döntések meghozatala, az ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint végrehajtásuk megszervezése. Az ügyintéző munkáját – a munkaköri leírásában rögzítetteknek és a vezető utasításának megfelelően – önállóan végzi. A feladatok megoldására vonatkozó javaslatait megfelelő időben, kezdeményezően köteles megtenni. Feltárja a lehetséges megoldásokat, amelyek közül a legmegfelelőbbre megindokolt javaslatot tesz. Az ügyintéző felelős az ügy határidőre történő teljesítéséért, a Nébih által lefolytatott vizsgálat hitelességéért, a kiadmányozásra előkészített tervezet szakszerűségéért, helytállóságáért, közérthető és értelmezhető megfogalmazásáért. A feladatkörébe utalt ügyek menetét az ügyintéző köteles figyelemmel kísérni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.

13.2. Az ügyintézőt közvetlen felettes vezetője irányítja. Ha felsőbb vezető közvetlenül ad utasítást az ügyintéző részére, köteles erről közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.

13.3. Ha több ügyintéző vesz részt egy ellenőrzésen, akkor az igazgató gondoskodik az ellenőrzésvezető kijelöléséről.

A kormányzati ügykezelő

14.1. A kormányzati ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezetője által kiadott feladatokat – a kapott utasítások és határidők figyelembevételével – a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. A kormányzati ügykezelő felelősen gondoskodik az ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a beérkező ügyiratok átvételéről, nyilvántartásba vételéről, a kiadmánytervezeteknek az ügyintéző útmutatása szerinti elkészítéséről, sokszorosításáról és továbbításáról.

14.2. A kormányzati ügykezelő ellátja mindazokat a – nem érdemi jellegű – feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

A Nébih időszakos horizontális feladatainak végrehajtása

15. A szabályozási környezet változásának következtében jelentkező új feladatok ellátása, valamint a Nébih által vezetett projektek eredményes megvalósítása érdekében – a Fejlesztési Bizottság javaslatára – az elnök nem önálló szervezeti egységeket hozhat létre, melyre vonatkozó irányítási és működési feltételeket, az ellátandó feladatok körét külön elnöki utasítás határozza meg.

IV. FEJEZET

A NÉBIH MŰKÖDÉSE

Általános szabályok

16.1. A feladat ellátására kijelölt vezető vagy szervezeti egység köteles munkája során folyamatosan vizsgálni a Nébih más szervezeti egységének érintettségét, továbbá köteles gondoskodni e szervezeti egységek bevonásáról, a többi érintett szervezeti egység álláspontjának figyelembevételéről, beépítéséről vagy vitás pontként való rögzítéséről.

16.2. A szervezeti egység vezetője más szervezeti egység vezetője feladatkörét érintő intézkedést kizárólag annak írásbeli egyetértésével tehet. A vezető köteles az igazgató, elnökhelyettes, illetve az elnök elé terjeszteni azokat az ügyeket, amelyekben az érintett szervezeti egységek vezetője véleményének egyeztetése nem vezetett eredményre.

16.3. A feladatok hivatali szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett elnökhelyettes, illetve az elnök dönt.

16.4. Az igazgatóság feladatait elsősorban saját dolgozói által köteles ellátni. A Fejlesztési Bizottság jóváhagyásával az igazgató ÉLBC dolgozót, külső munkaerőt, szakértőt is igénybe vehet, vagy egyes kérdések megoldásához külső intézménytől szakvéleményt kérhet.

17.1. A kiadmányozásra előkészített ügyiratot – ha a vezető másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A kiadmányozásra előkészített ügyiratot mind az ügyintéző, mind a továbbítást javasló vezető keltezéssel látja el és aláírja. Határidő-túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az ügyirat vótumában vagy külön készült feljegyzésben kell számot adni, amelyet a közvetlen felettes vezetőnek is láttamoznia kell.

17.2. Az elnök által kiadmányozásra kerülő ügyiratokat minden érintett igazgatóság a Hivatalszervezési Igazgatósághoz küldi meg, amely ellenőrzi az előkészítés szabályszerűségét.

17.3. Az elnökhelyettesen keresztül kiadásra kerülő feladatokat az elnökhelyettes útján kell előterjeszteni.

A kiadmányozási jog

18.1. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az aláírási jogköröket írásban kell meghatározni.

18.2. A Nébih hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek esetében a hatósági döntést tartalmazó iratot – az elnök által átruházott kiadmányozási jogkörben – az igazgató írja alá. Az elnök a kiadmányozási jogot bármely egyedi hatósági ügyben magához vonhatja.

18.3. Az elnök írja alá mindazokat az iratokat, amelyek aláírási jogát jogszabály a hatáskörébe utalt, vagy amelyek tekintetében az aláírás jogát egyedi vagy általános utasítással magának tartotta fenn.

18.4. A kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteinek véleményezését az elnök, vagy az általa kijelölt és a tárgykörben illetékes elnökhelyettes vagy igazgató írja alá.

18.5. Az igazgató gyakorolja a kiadmányozás jogát az igazgatóság feladatkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben ez a jog nincs más hivatali vezető számára delegálva.

18.6. Az osztályvezető kiadmányozási jogát az igazgató által meghatározott ügykörökben gyakorolja.

18.7. Az érdemi ügyintézők kiadmányozási joga a feladatkörükbe tartozó azon ügyekre terjed ki, amelyekre az igazgató felhatalmazást ad. A kiadmányozási jogosultságot az érintett kormánytisztviselő munkaköri leírásában is rögzíteni kell. Az ellenőrzéssel megbízott ügyintéző vagy ellenőrzésvezető kiadmányozza az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve az azonnal végrehajtandó döntéseket.

18.8. Elektronikus irat kiadmányozható személyi vagy szervezeti szintű elektronikus aláírással. Az elektronikus aláírással történő kiadmányozás részletszabályait elnöki utasítás határozza meg.

18.9. A szervezeti egységek vezetői az általuk kiadmányozott, kiemelt súlyú ügyekben az ügyiratot – felülvizsgálat céljából – felterjesztik a szakterületért felelős elnökhelyettesnek, továbbá a kiadmányozást követően tájékoztatásul megküldik az elnöknek.

18.10. Az igazgatóság közvetlenül keresi meg az azonos szintű érintett szervezeti egységet.

Hivatali értekezletek, Fejlesztési Bizottság

19.1. A vezetői értekezlet – lehetőség szerint – heti rendszerességgel ülésezik. A vezetői értekezletet az elnök hívja össze, résztvevői az elnökhelyettesek, a Hivatalszervezési Igazgatóság vezetője, valamint az elnök által meghívott személyek.

19.2. Az elnök különböző szintű vezetői értekezletet tarthat. Az elnök a Nébih valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője részére állományi értekezletet hívhat össze.

19.3. Az elnök és az elnökhelyettesek – szükség szerinti rendszerességgel – hivatali értekezletet tartanak a Nébih működését és tevékenységét érintő jelentős kérdésekről, az időszerű feladatok végrehajtásáról.

19.4. Az igazgatók és osztályvezetők – szükség szerinti rendszerességgel – vezetői értekezletet tartanak az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek, munkatársainak a szervezeti egység szakmai feladatainak ellátásához szükséges információk átadása érdekében.

19.5. A Fejlesztési Bizottság vezetője az országos főállatorvos, tagjai: az elnök, az elnökhelyettesek, valamint a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős vezető. A bizottság működését az országos főállatorvos ügyrendben állapítja meg. A Fejlesztési Bizottság

19.5.1. gondoskodik a Nébih feladatportfóliójának megfelelő hivatali stratégia kialakításáról, valamint a Nébih feladatellátásának modernizálásáról és átszervezéséről,

19.5.2. az ágazati célok figyelembevételével meghatározza a Nébih éves stratégiai célkitűzéseit, dönt az éves fejlesztési tervről, meghatározza a kiemelt projekteket, felügyeli azok végrehajtását,

19.5.3. dönt az éves ellenőrzési és vizsgálati irányokról, ellenőrzési tervről, monitoringtervről és az éves feladattervekről,

19.5.4. jóváhagyja a Nébih éves költségvetési terv tervezetét, felügyeli annak teljesülését, és jóváhagyja a Nébih éves költségvetési beszámolójának tervezetét,

19.5.5. a Nébih költségvetési jogosultsággal rendelkező szervezeti egységei számára költségvetési és létszámkereteket, valamint kiemelt célokat, feladatokat határoz meg,

19.5.6. jóváhagyja a Nébih kommunikációs stratégiáját és éves kommunikációs tervét,

19.5.7. jóváhagyja a Nébih informatikai fejlesztési irányait és terveit,

19.5.8. jóváhagyja a Nébih humánerőforrás-gazdálkodási és fejlesztési tervét, ideértve a hivatali és vezetői képzési tervet,

19.5.9. jóváhagyja az ÉLBC működési stratégiáját, az éves feladat- és költségvetési tervét, illetve létszámkereteket határoz meg.

Együttműködés a sajtóval

20.1. A sajtóval való együttműködést és a nyilvánosság biztosítását a Kockázatkezelési és Kommunikációs Igazgatóság látja el, amely ennek keretében kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, továbbá gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról, közléséről.

20.2. A Nébih-en belül a nyilatkozattételi rend szerint

20.2.1. általános nyilatkozattételi jogosultsággal az elnök rendelkezik,

20.2.2. az elnökhelyettes és az igazgató a feladatkörébe tartozó témakörben adhat tájékoztatást, nyilatkozhat, a Kockázatkezelési és Kommunikációs Igazgatóság előzetes egyetértésével.

20.3. A Nébih-en belül a szakmai információk közérthetőségéért és azok elektronikus elérhetőségéért a Szakmai Információs Osztály vezetője felel, aki főosztályvezető-helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

A Nébih belső kontrollrendszere

21.1. Az elnök felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, amely magában foglalja

21.1.1. a kontrollkörnyezetet,

21.1.2. az integrált kockázatkezelési rendszert,

21.1.3. a kontrolltevékenységet,

21.1.4. az információs és kommunikációs rendszert, valamint

21.1.5. a monitoringrendszert.

21.2. Az elnök a kontrollkörnyezet kialakításáról, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről külön elnöki utasításban rendelkezik.

A Nébih képviselete

22.1. A Nébih-et a hatósági ügyintézés során – ha az elnök eltérően nem rendelkezik – a feladatkör szerint érintett szakmai igazgató vagy elnökhelyettes képviseli.

22.2. Az igazgatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott, Nébih-et, illetve annak egyéb szervezeti egységét érintő információ megfelelő megosztásáról.

A Nébih költségvetési és gazdálkodási rendje

23.1. A Nébih költségvetési előirányzataira kötelezettséget vállalni kizárólag a gazdasági elnökhelyettes, illetve az általa kijelölt személy ellenjegyzésével lehet. A Nébih költségvetési előirányzatai terhére történő kifizetés elrendelésére a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

23.2. A Nébih gazdálkodási rendjét külön elnöki utasítás szabályozza.

V. FEJEZET

A NÉBIH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI

Az igazgatóság általános feladatai

24.1. Ha az elnök másként nem rendelkezik, az igazgatóság szakterületén általános tevékenységként

24.1.1. részt vesz az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia, illetve más ágazati stratégiák végrehajtásában, valamint a hivatali kiemelt projektek végrehajtásában,

24.1.2. gondoskodik az éves tervek összeállításáról, részt vesz az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, az ellenőrzési programok, a monitoring- és mintavételi tervek kidolgozásában, végrehajtásában, aktualizálásában, valamint felügyeli ezek végrehajtását,

24.1.3. jelentéseket készít az általa vagy koordinációjával elvégzett feladatok vonatkozásában (különös tekintettel az országos főállatorvosi jelentés összeállítására), értékeléseket, elemzéseket készít, adatgyűjtést, -feldolgozást és -szolgáltatást végez, térképeket állít elő,

24.1.4. megtervezi, jóváhagyatja és végrehajtja az éves szakmai cél- és témaellenőrzéseket, jelentést készít azok végrehajtásáról,

24.1.5. – a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatósággal együttműködve – részt vesz az informatikai rendszerek (különös tekintettel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) működtetésében, üzemeltetésében és fejlesztésében,

24.1.6. közreműködik a szakterületet érintő jogszabályok, pályázati felhívások előkészítésében, módosításában, véleményezésében, döntés-előkészítő, véleményező anyagokat készít, valamint kidolgozza, aktualizálja a szakterületét érintő útmutatókat, eljárásrendeket, iratmintákat,

24.1.7. – felkérésre vagy kijelölés alapján – szakértői tevékenységet végez, szakmai véleményt készít,

24.1.8. szervezi a közérdekű bejelentések, panaszok, egyéb megkeresések kivizsgálását, szükség esetén ellenőrzést végez, mintát vesz és eljár,

24.1.9. részt vesz az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási, ellenőrzési és egyéb feladatok ellátásában,

24.1.10. részt vesz harmadik országok és az Európai Unió által végrehajtott ellenőrzéseken,

24.1.11. részt vesz az ÉLBC tevékenységének szakmai irányításában,

24.1.12. felelős a Nébih-en belüli szakterület folyamatos fejlesztésért,

24.1.13. – a Hivatalszervezési Igazgatósággal együttműködve – ellátja a személy- és munkaügyi, valamint a létszám- és bérgazdálkodási feladatokat,

24.1.14. – a gazdasági elnökhelyettessel együttműködve – ellátja a szakterületéhez kapcsolódó célelőirányzat tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatokat, beszerzéseket kezdeményez, lebonyolítja a saját hatáskörű beszerzéseket,

24.1.15. részt vesz a belső és külső szakemberek, diákok, vállalkozók, fogyasztók, felhasználók oktatásában, továbbképzésében, gyakornokok fogadásában, amelynek keretében szakmai oktató anyagokat dolgoz ki, ismeretterjesztő anyagokat készít, és közreműködik azok közzétételében,

24.1.16. részt vesz a könyvtárhálózat működtetésében,

24.1.17. az elnökkel előzetesen egyeztetve – a Kockázatkezelési és Kommunikációs Igazgatósággal együttműködve – országos szimulációs gyakorlatot szervezhet,

24.1.18. részt vesz a Nébih által irányított és egyéb kutatási, innovációs projektekben,

24.1.19. kapcsolatot tart a Nébih-en belül más szervezeti egységekkel, a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, testületekkel, auditáló vagy akkreditáló szervezetekkel,

24.1.20. részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, kijelölés esetén nemzeti képviseletet lát el.

24.2. Az igazgatóság – a Nébih kommunikációért felelős szervezeti egységével egyeztetett módon –

24.2.1. tájékoztatást ad a média és ügyfélszolgálati megkeresésekre, előkészíti a sajtómegkeresésekre adandó válaszokat,

24.2.2. rendszeres lakossági tájékoztatást nyújt az általa ellátott feladatok vonatkozásában,

24.2.3. ismeretterjesztő anyagokat készít és tesz közzé, illetve közreműködik azok összeállításában,

24.2.4. gondoskodik a közzétételi kötelezettségek Nébih honlapon és egyéb jogszabályban előírt felületen történő közzétételéről, a Nébih honlapjára szakmai anyagokat készít, és azokat frissíti,

24.2.5. részt vesz a Nébih szemléletformáló tevékenységében, a fogyasztói és felhasználói tudatosság növelését célzó kampányokban, részt vesz a hivatali eredmények kommunikálásában.

24.2.6. köteles a belső és a külső ellenőrzés által tett javaslatokat az előírt határidőre a megadott tartalommal teljesíteni.

Az elnök összefogása mellett működő igazgatóságok, önálló osztályok

Hivatalszervezési Igazgatóság

25.1. A Hivatalszervezési Igazgatóság az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, amelynek alapfeladata az elnök munkájának napi szintű támogatása, a Nébih-nél kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, továbbá a Nébih egységes joggyakorlatának és belső jogi szabályozásának kialakítása.

25.2. A Hivatalszervezési Igazgatóság titkársági feladatainak keretében

25.2.1. felelős a Nébih iratkezeléséért, az iratkezelés rendjéről szóló szabályzat elkészítéséért,

25.2.2. koordinálja az elektronikus ügyintézést támogató integrált rendszerfolyamatok kialakítását, elkészíti az erről szóló szabályzatot,

25.2.3. nyilvántartja, szervezi az elnök programját, szervezi a hivatali értekezleteket, elnöki reprezentációs eseményeket,

25.2.4. ellátja a Nébih integritásának biztosítását érintő feladatokat,

25.2.5. koordinálja a Nébih, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok, járási hivatalok közötti kapcsolattartást.

25.3. A Hivatalszervezési Igazgatóság humánpolitikai feladatainak keretében

25.3.1. ellátja a jogviszony létesítésével, fennállásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a munkáltatói intézkedések okiratait,

25.3.2. kidolgozza és – a gazdasági elnökhelyettes egyetértésével – az elnök számára jóváhagyásra előterjeszti a Nébih humánerőforrással való gazdálkodását célzó, költségvetési hatással járó, a munkaerő megtartását előmozdító javaslatot, szabályzatot és intézkedési tervet,

25.3.3. biztosítja a kormánytisztviselők teljesítményértékelési rendszerének egységes alkalmazását,

25.3.4. ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő, a kitüntetések és elismerések adományozásával, valamint a célfeladatokkal kapcsolatos feladatokat,

25.3.5. haladéktalanul intézkedik az Országos Járványvédelmi Központ működtetése érdekében szükséges humánerőforrás biztosításával kapcsolatban.

25.4. A Hivatalszervezési Igazgatóság személyügyi elektronizációs és képzéssel kapcsolatos feladatai ellátásának keretében

25.4.1. gondoskodik a Nébih személyügyi adatvagyonának kezeléséről és megőrzéséről, működteti az Elektronikus Humánpolitikai Rendszert (e-HR),

25.4.2. a szakmai feladatok magas színvonalú ellátása érdekében elkészíti a Nébih éves képzési tervét, ezzel összefüggésben kezeli az e-learning képzéseket, szakmai és személyes fejlesztést célzó képzési centrumot működtet, amelynek keretében gondoskodik a Nébih stratégiai céljai eléréséhez kapcsolódó, valamint a kormánytisztviselők és vezetők képzési programjainak kidolgozásáról, megvalósításáról,

25.4.3. ellátja a kormánytisztviselők előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó képzések szervezési (kormányzati ügykezelői alapvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga) feladatait,

25.4.4. az élelmiszerlánc-felügyeletet, agrárigazgatási és erdészeti feladatokat ellátó szakemberek szakmai továbbképzése érdekében előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, felügyeli azok teljesítését,

25.4.5. ellátja a külföldi ösztöndíjjal, valamint a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

25.4.6. az élelmiszerlánc-felügyeletet, agrárigazgatási és erdészeti feladatokat ellátó szakemberek utánpótlása érdekében megállapodást köt közép- és felsőfokú intézményekkel a szakmai gyakorlati helyszín biztosítására, továbbá ösztöndíjprogramot dolgoz ki a munkaerő-utánpótlás biztosítása céljából,

25.4.7. működteti a Szociális Bizottságot.

25.5. A Hivatalszervezési Igazgatóság jogi feladatainak ellátása keretében

25.5.1. az élelmiszerlánc-felügyeleti, agrárigazgatási és erdészeti feladatokkal összefüggésben hivatalon belül jogi tanácsot és tájékoztatást ad, jogszabályfigyelést végez,

25.5.2. előkészíti, illetve jogi szempontból felülvizsgálja az élelmiszerlánc-felügyeleti, agrárigazgatási és erdészeti feladatok végrehajtására irányuló jogszabály- és megállapodás-tervezeteket, valamint az ügyrendek, eljárásrendek, útmutatók tervezetét,

25.5.3. döntésmintákat készít az élelmiszerlánc-felügyeleti, agrárigazgatási és erdészeti hatósági feladatainak ellátására, és azokat közzéteszi, továbbá – az igazgatóság kezdeményezésére – elvégzi az egyedi hatósági döntéstervezetek jogi felülvizsgálatát,

25.5.4. ellátja a Nébih szabályzataival, elnöki utasításaival kapcsolatos feladatokat,

25.5.5. előkészíti a munkatársak részére nyújtott lakáscélú kölcsönszerződéseket, valamint a kölcsön futamideje alatt az azzal kapcsolatos nyilatkozatokat,

25.5.6. a Nébih követeléseinek érvényesítése iránt fizetési meghagyásos, valamint végrehajtási eljárást kezdeményez, ellátja az annak során felmerülő feladatokat,

25.5.7. vezeti a Nébih szerződéstárát, hivatalos bélyegző nyilvántartását,

25.5.8. az élelmiszerlánc-felügyeleti, agrárigazgatási és erdészeti feladatokkal összefüggésben ellátja a Nébih jogi képviseletét közigazgatási, munkaügyi, polgári, gazdasági és egyéb peres és nemperes eljárásokban, pernyilvántartást vezet, és belső honlapon közzéteszi az ítéleteket.

Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság

26.1. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szakmai igazgatóságként – az állategészségügyi és borászati laboratóriumok kivételével – ellátja a Nébih laboratóriumi hálózata működtetésével kapcsolatos feladatait.

26.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság koordinációs feladatkörében

26.2.1. összehangolja a Nébih és az ÉLBC által üzemeltetett laboratóriumok műszer-, vegyszer- és gázbeszerzését, a laboratóriumi feladatokhoz köthető szolgáltatások beszerzését, valamint a laboratóriumi célszoftverek fejlesztését és beszerzését,

26.2.2. szervezi és irányítja a laboratóriumok minőségbiztosítását, akkreditálását,

26.2.3. – az érintett szakmai igazgatóságok bevonásával – irányítja és szervezi a laboratóriumok vizsgálati tevékenységét, fejlesztési és módszeradaptációs feladatokat határoz meg, jóváhagyja – és szükség esetén kezdeményezi – az akkreditációs terület szűkítését vagy bővítését, kezdeményezi a szervezeti egység akkreditálandóként való meghatározását, és javaslatot tesz a laboratóriumi tevékenységet irányító vezető kijelölésére.

26.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság működésszervezési feladatkörében

26.3.1. – a szakmai igazgatóságok bevonásával – koordinálja a laboratóriumok mintaátvételi rendszerét,

26.3.2. mintát fogad, elvégzi annak vizsgálatát, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja az érintett szervezeti egységet,

26.3.3. kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatokat lát el,

26.3.4. laboratóriumi körvizsgálatokat (módszertani, jártassági) szervez,

26.3.5. anyagmintát és tanúsított anyagmintát állít elő,

26.3.6. több megyét érintő vagy nemzetközi vonatkozású, nagy gazdasági kárral járó, a fogyasztók széles körét veszélyeztető élelmiszer-lánc események kivizsgálása során helyszíni ellenőrzést, vizsgálatokat végezhet,

26.3.7. részt vesz a támogatásokhoz és egyéb ellenőrzésekhez kapcsolódó analitikai vizsgálatokban,

26.3.8. vezeti a nem állami laboratóriumok nyilvántartását, ellenőrzi azok működését,

26.3.9. ellátja az ÉLBC által üzemeltetett laboratóriumok szakmai felügyeletét,

26.3.10. ellátja a gödöllői állatkísérleti telep működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

26.3.11. közreműködik az élelmiszerláncban előállított termékek engedélyezési eljárásaiban,

26.3.12. ellátja a Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat (Nébih REH) irányítását, részt vesz a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellátásában,

26.3.13. – kijelölés alapján – ellátja az International Atomic Energy Agency (IAEA) ALMERA (Analytical Laboratories for Measurement of Environmental Radioactivity) hálózati tagságával járó feladatokat,

26.3.14. – kijelölés alapján – ellátja az IAEA Együttműködő Központ feladatait a szárazföldi eredetű referenciaanyagok előállítása terén,

26.3.15. elvégzi a vetőmagvak minősítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat és a vetőmagtételek, erdészeti szaporítóanyagok laboratóriumi faj-, fajtaazonossági, fajtatisztasági és homogenitás vizsgálatát, nemzeti és International Seed Testing Association (ISTA) akkreditált laboratóriumot működtet,

26.3.16. az Európai Unió Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratórium Hálózatának (OMCL Network) tagjaként részt vesz az Európai Unió Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratórium (OMCL) feladatainak ellátásában, elvégzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt vizsgálatait, tételes felszabadítását, engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó és piacfelügyeleti vizsgálatát, valamint részt vesz az Európai Unió gyógyszerügyi szervei által koordinált vizsgálati programokban és nemzetközi körvizsgálatokban.

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

27.1. Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság akkreditálási szempontból egy szervezeti egységnek minősül, az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság keretében működő laboratóriumok akkreditálási szempontból nem minősülnek önálló szervezeti egységnek.

27.2. Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

27.2.1. diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködik az állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegségfelszámolási programok végrehajtásában,

27.2.2. közreműködik az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv járványügyre vonatkozó részének kidolgozásában, valamint az éves jelentés elkészítésében,

27.2.3. vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli,

27.2.4. részt vesz a járványmegelőző figyelőrendszerben,

27.2.5. kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatokat lát el,

27.2.6. körvizsgálatokat (módszertani, jártassági) szervez, valamint hazai és nemzetközi körvizsgálatokon vesz részt,

27.2.7. ellátja a járványvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos diagnosztikai készenléti és ügyeleti feladatokat,

27.2.8. – összhangban a nemzetközi előírásokkal – gondoskodik a járványügyi intézkedést igénylő állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikai módszereinek bevezetéséről, korszerűsítéséről,

27.2.9. működteti a mikroorganizmus- és sejtbankot,

27.2.10. szakmailag felügyeli a vizsgálati anyagok országos begyűjtését,

27.2.11. DNS alapú származásellenőrzést, fajtaazonosság-, illetve az apaállat engedélyezéséhez szükséges vizsgálatot végez,

27.2.12. szaporítóanyag minőségi vizsgálatot végez,

27.2.13. szaporítóanyag import-export ellenőrzést végez, elkülönítő depót működtet.

Belső Ellenőrzési Önálló Osztály

28.1. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály közvetlen az elnök alárendeltségében végzi tevékenységét, jelentéseit, beszámolóit közvetlenül az elnök részére küldi meg. A belső ellenőrzési feladatkör a Nébih egyéb feladataitól független, a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más feladat végrehajtásába nem vonható be.

28.2. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály ellenőrzési feladatát az elnök által jóváhagyott stratégiai és éves ellenőrzési terv, illetve az elnök terven felüli, soron kívüli ellenőrzés elrendelésére adott utasítása alapján végzi, ennek keretében:

28.2.1. az ellenőrzéseket az ellenőrzési programban foglaltaknak megfelelően hajtja végre,

28.2.2. vizsgálatot folytathat a Nébih-en belül, illetve a Nébih tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál,

28.2.3. – felkérés alapján – tanácsadói feladatot lát el olyan területen, amelyre a belső ellenőrzési tevékenysége nem terjed ki,

28.2.4. kirendelt munkatársak útján – az elnöki engedéllyel – részt vesz a Minisztérium ellenőrzési tevékenységében,

28.2.5. a külső ellenőrzésekről kapott adatszolgáltatás alapján éves nyilvántartást készít.

28.3. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály a vezetés részére a Nébih belső irányítási rendszerének működéséről alkotott szakszerű véleményalkotást segítő tevékenységet végez, melynek során pénzügyi, szabályszerűségi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, valamint informatikai rendszerellenőrzéseket hajt végre.

28.4. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály felelős a Nébih belső ellenőrzési feladatainak ellátásáért, különösen:

28.4.1. a költségvetési szervek ellenőrzésének fejezeti szabályai, módszertana, az ellenőrzések során követendő eljárás rendje, a követelmények rendszerét meghatározó Belső Ellenőrzési Kézikönyv kidolgozásáért,

28.4.2. a stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséért,

28.4.3. a Nébih szervezeti egységeinek, működésének és tevékenységének ellenőrzéséért,

28.4.4. az éves ellenőrzési terveinek, éves ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóinak összesítéséért, kiértékeléséért és összefoglaló tájékoztató összeállításáért,

28.4.5. az európai uniós támogatásokhoz, pénzeszközökhöz kapcsolódó, egyes jogszabályokban foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátásáért,

28.4.6. mintavételen alapuló egyes támogatásokra kiterjedő rendszerellenőrzés végzéséért.

28.5. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály tevékenysége során

28.5.1. ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a belső kontrollrendszer működésére és fejlesztésére vonatkozóan,

28.5.2. megállapításokat és javaslatokat tesz a Nébih ellenőrzési nyomvonalának kialakítására, működtetésére és fejlesztésére vonatkozóan,

28.5.3. összeállítja a szakmai igazgatóságok által lefolytatandó fővárosi és megyei kormányhivatali téma-, cél- és utóellenőrzések listáját, valamint kiértékeli az ellenőrzésekről készült jelentésekben foglaltakat.

28.6. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály feladatainak végrehajtása során együttműködik a Nébih valamennyi szervezeti egységével.

Audit Önálló Osztály

29. Az Audit Önálló Osztály szakmai felügyeleti feladatkörében

29.1. éves audit program alapján, független auditok lefolytatásának keretében ellenőrzi az élelmiszerlánc-felügyeleti, az abban közreműködő, valamint az agrárigazgatási szervek tevékenységét, összefoglaló jelentést készít az éves audittevékenységről,

29.2. működteti az auditálási tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszert,

29.3. éves auditprogram alapján, független auditok lefolytatásának keretében ellenőrzi a Nébih rendészeti tevékenységét, szakmai informatikai rendszerek működését, továbbá az ÉLBC tevékenységét,

29.4. a szakmai igazgatóságok bevonásával engedélyezi (elismeri) és auditálja az ökológiai termelés területén ellenőrzésre és tanúsításra jogosult szervezeteket (tanúsító szervek), azokról nyilvántartást vezet.

Adatvagyon-gazdálkodásért és stratégiáért felelős elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

30. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakmai igazgatóságként látja el feladatait. Ennek során

30.1. gondoskodik az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiával kapcsolatos valamennyi feladat összehangolt ellátásáról,

30.2. a stratégiai tervezés során ellátja az élelmiszerlánc-biztonságot befolyásoló veszélyek és kockázatok azonosításával, elemzésével kapcsolatos feladatokat, valamint annak alapján rövid és középtávú stratégiai koncepciókat, terveket készít elő,

30.3. támogatja az újfajta adatgyűjtési, élelmiszerlánc-elemzési és -értékelési módszerek bevezetését,

30.4. működteti és fejleszti a Nébih tudásközpontját, ellátja a tudományos eredmények folyamatos kommunikálásával kapcsolatos feladatokat, ideértve a tudományos konferenciák szakmai szervezését,

30.5. koordinálja a védjegyekkel, eredetvédelemmel, a nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszerrel, önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátását, továbbá gondoskodik az élelmiszer-fogyasztási adatgyűjtő rendszer működtetéséről,

30.6. működteti a Nébih Központi Könyvtárát, ellátja a könyvtáros-szakmai feladatokat,

30.7. nemzetközi és hazai kapcsolattartási feladatokat lát el, különös tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) „focal point” feladatokra,

30.8. ellátja a Nébih informatikai rendszereivel összefüggő szakmai irányítási feladatokat,

30.9. ellátja az igazgatóság feladatkörébe tartozó fejlesztésekhez tartozó tesztelések tervezését, lebonyolítását, dokumentálását, a hibajavítás, a szakmai adatok tesztmigrációjának és éles migrációjának támogatását,

30.10. – a szakmai igazgatóságok bevonásával – szervezi az éves élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és mintavételi tervek egységes tervezését, kiadását, az ellenőrzési és mintavételi tevékenységek egységes végrehajtását, ellátja a tervezéshez kapcsolódó kockázatrangsorolást, továbbá ezekkel összefüggésben a minősítésekkel, tanúsításokkal, akkreditációval kapcsolatos feladatokat,

30.11. – a szakterületi igazgatóságok bevonásával – összeállítja az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervet, valamint az annak végrehajtásáról szóló éves jelentést,

30.12. gondoskodik a hivatali adatvagyon-menedzsment megszervezéséről, különös tekintettel a Nébih-et érintő adatátadások és kötelező adattovábbítások elvégzéséről,

30.13. az éves élelmiszerlánc kockázatcsökkentési célok meghatározása érdekében adatgyűjtést, adatelemzést végez, amelyhez kapcsolódóan ellátja az adattárház szakmai fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

30.14. ellátja a hivatali folyamatmodellezési feladatokat, a MEGA adatbázis kezelését és az egységes hatósági feladatellátást elősegítő egyéb szabványosítási feladatokat,

30.15. közreműködik a rendszerarchitektúra kialakításában és dokumentálásában, a rendszerintegráció támogatásában, az architektúrában esedékes élesbe állítási folyamatok szakmai támogatásában,

30.16. közreműködik az ügyfelek által elérhető elektronikus funkciók rendszerezésében, az ügyek állapotának nyomon követésében és az ezzel kapcsolatos információk közzétételében, karbantartásában,

30.17. közreműködik a kiemelt informatikai fejlesztési projektekhez csatlakozó horizontális kiszolgáló rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokban,

30.18. ellátja a törzsadatokat kezelő rendszerek és a tevékenységregisztrációt támogató rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az adattisztítással és a törzsadatokkal kapcsolatos egyéb feladatokat,

30.19. ellátja a horizontális rendszerek használatát lehetővé tévő szakmai szerkesztői (admin) feladatokat,

30.20. ellátja az állatok, élelmiszerek és egyéb termékek nyomon követését támogató rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint – a Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságával együttműködve – az országos állattartással kapcsolatos adatbázis, országos halgazdálkodási adattár működtetésével és fejlesztésével, valamint az ezekből történő adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat [Baromfi Információs Rendszer (BIR), Országos Vágott-test Minősítő Rendszer (OVMR), Országos Lótenyésztési Információs Rendszer (OLIR)],

30.21. ellátja a helyszíni ellenőrzéseket és mintavételeket támogató rendszerek fejlesztésével és működtetésével, valamint a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrel kapcsolatos feladatokat,

30.22. közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok adminisztrációját, valamint a járványmenedzsmentet támogató rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

30.23. közreműködik a téradattárház és egyéb rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

30.24. közreműködik a Nébih és az ÉLBC éves élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és mintavételi terveinek feladatkiosztásában, valamint a kiosztott feladatok végrehajtásából eredő tevékenységekben,

30.25. támogatja a hivatali stratégia és kiemelt projektek előkészítését, végrehajtását, valamint gondoskodik a Fejlesztési Bizottság működéséről,

30.26. ellátja az operatív programból finanszírozott, a Nébih által (vagy közreműködésével) megvalósításra kerülő projektek támogatását, projektiroda működtetését,

30.27. támogatja az intézményi finanszírozású informatikai, szervezetfejlesztési vagy egyéb horizontális feladatok ellátását támogató vállalkozói szerződések projekt alapú megvalósítását, továbbá ellátja a nemzetközi szakmai tanácsadási projektek és egyes Nébih projektek menedzsment támogatását,

30.28. ellátja az igazgatóság szakmai feladataival összefüggő projektmenedzsment feladatokat,

30.29. az ÉLBC igénybevételével gondoskodik az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtásáról, a hivatali jogosultságkezelés működtetéséről,

30.30. gondoskodik az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi előírások betartásáról, betartatásáról,

30.31. gondoskodik – az adatvédelem és informatikai biztonság megfelelő szintjének biztosítása érdekében – a felhasználók és a külső vállalkozók tevékenységének felügyeletéről.

Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság

31.1. A Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság növénytermesztési feladatkörében

31.1.1. ellátja a növényfajták vetőmagvainak és szaporítóanyagainak előállításához, forgalmazásához kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat,

31.1.2. ellátja a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, elvégzi, illetve kihelyezett kísérletekben és külföldi társhatóságoknál elvégezteti az új növényfajták állami elismeréséhez, fajtaoltalmához szükséges vizsgálatokat,

31.1.3. vizsgálati jelentést készít a Fajtaminősítő Bizottság részére az állami elismerésre bejelentett növényfajták állami elismerhetőségére vonatkozóan, folyamatosan fejleszti a fajtakísérleti módszertant,

31.1.4. a növénytermesztési hatóság részére elkészíti a növényfajták állami elismeréséhez, meghosszabbításához, megújításához szükséges vizsgálati összefoglalót, valamint ezek vonatkozásában a fajtára vonatkozó értékelést,

31.1.5. engedélyezi az állami elismeréshez szükséges vizsgálat alatt álló növényfajták egyedi szaporítását és forgalmazását,

31.1.6. részt vesz a Közösségi Növényfajta Hivatal (a továbbiakban: CPVO) által szervezett fajtavizsgálatokban és külföldi társhatóság részére elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági vizsgálatokat és a fajtaoltalomhoz szükséges Distinctness, Uniformity, Stability (DUS) vizsgálatot,

31.1.7. közzéteszi az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeit, az erdészeti szaporítóanyag források Nemzeti Jegyzékét, valamint ellátja az Európai Unió számára történő tájékoztatási kötelezettséget,

31.1.8. növényfajta-kísérleti eredményeket szolgáltat az államilag elismert fajták kísérletei alapján társadalmi szervezetek részére,

31.1.9. irányítja a fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomások munkáját, fenntartja a tevékenység CPVO akkreditálását,

31.1.10. ellátja a tájfajtákhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat,

31.1.11. ellenőrzi a fajtafenntartás eredményességét,

31.1.12. elvégzi a növényfajták vetőmagvainak és szaporítóanyagainak kisparcellás faj- és fajtaazonosság-vizsgálatát, fajtaazonosító kitermesztését, irányítja a fajtakitermesztő állomás munkáját,

31.1.13. engedélyezi az egyes forgalomba hozatali követelményeknek nem megfelelő vetőmag- és szaporítóanyag-tételek eseti felhasználását, meghatározott ideig történő forgalomba hozatalát,

31.1.14. kezeli az ökológiai vetőmag-adatbázist,

31.1.15. engedélyezi, nyilvántartja és felügyeli az ágazat szereplőinek saját, illetve átruházott jogkörben elvégzett vetőmag-szaporítással kapcsolatos szántóföldi szemle-, mintavételi és vetőmag-vizsgálati tevékenységét,

31.1.16. adatot szolgáltat a növényfajta-oltalom jogosultjának a növényfajta-oltalomban részesített fajták vetőmag és szaporítóanyag előállításairól,

31.1.17. kivizsgálja a forgalomba hozott vetőmaggal, szőlővel, gyümölccsel, dísznövénnyel, zöldségpalántával, valamint erdészeti célú szaporítóanyaggal szembeni minőségi kifogásokat, jogkövetkezményt alkalmaz (intézkedés, minőségvédelmi bírság),

31.1.18. engedélyezi a növényi szaporítóanyag importot, erdészeti szaporítóanyag esetén elvégzi a belföldiesítést,

31.1.19. ellátja és irányítja az erdészeti génmegőrzési feladatokat, nemzeti nyilvántartást vezet az erdészeti genetikai erőforrásokról,

31.1.20. nyilvántartást vezet a hazai előállítású növényi szaporítóanyagra vonatkozó oltalom alatt álló árujelzők használóiról, illetve ellenőrzi az árujelző használatát,

31.1.21. vezeti a szőlő és a gyümölcs termőhelyi katasztert,

31.1.22. engedélyezi a szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatot,

31.1.23. vezeti a fajtavizsgálatra bejelentett és az államilag elismert növényfajtákra, a vetőmag- és szaporítóanyag-előállítókra és -forgalmazókra, az előállító üzemekre, a szaporítóanyag előállítását szolgáló növényállományokra és minősített tételekre, valamint az erdészeti genetikai erőforrásokra vonatkozó nyilvántartást,

31.1.24. működteti a Fajtaminősítő Bizottságot,

31.1.25. kiadja a vetőmagtételek és szaporítóanyagok nemzetközi fajtaigazolását és a nemzetközi, magyar vetőmag-minősítő bizonyítványokat.

31.2. A Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság állattenyésztési feladatkörében

31.2.1. ellátja a tenyésztő szervezeti és fajtaelismeréssel kapcsolatos jogszabályban előírt nyilvántartási, közzétételi, ellenőrzési feladatokat,

31.2.2. ellátja a védett őshonos és a veszélyeztetett állatfajták fenntartásával kapcsolatos feladatokat (ÖHGT tagság, tenyésztési programok véleményezése),

31.2.3. in vitro őshonos génbankot hoz létre és üzemeltet,

31.2.4. ellátja a teljesítményvizsgálati Kódex Bizottságokkal kapcsolatos jogszabályi feladatokat,

31.2.5. kiadja a szolgáltatásba vont lovak minősítéséről szóló hatósági bizonyítványokat,

31.2.6. hitelesíti az export származási igazolásokat,

31.2.7. ellátja a vágott test minősítéssel kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat,

31.2.8. ellenőrzi a beérkezett mélyhűtött szaporítóanyag állattenyésztési dokumentumait, a tenyésztő szervezeti hozzájárulást, elvégzi az import szaporítóanyag honosítását, intézkedik a zugapaállattal való fedeztetés, az állatok jogszabályban előírt engedély nélkül végzett szaporítása esetén,

31.2.9. ellátja a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalával és kivitelével, valamint használatával kapcsolatos – jogszabályban előírt – feladatait, kiadja szarvasmarhák esetében a központi lajstromszámot és lovak esetében a mén főtörzskönyvi számot,

31.2.10. közzéteszi az engedélyezett tevékenységet végzők listáját,

31.2.11. kiadja a származási igazoláshoz, az apaállat-engedélyezéshez, valamint a fajtaazonosság igazolásához szükséges bizonyítványokat,

31.2.12. – az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságával együttműködve – részt vesz az állattenyésztéssel, állatjelöléssel és nyomon követéssel kapcsolatos adatbázisok fejlesztésében [Tenyészet Információs Rendszer (TIR), szarvasmarha ENAR, sertés ENAR, juh és kecske ENAR], szakmai támogatást nyújt a fejlesztésükre irányuló projektekhez,

31.2.13. a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatósággal együttműködve ellátja a Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR), Sertés Törzskönyvezési Rendszer (STR) adatbázis működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

31.3. A Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság földművelésügyi feladatkörében

31.3.1. vezeti a biomassza-kereskedőre, -feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat (BÜHG, BIONYOM nyilvántartás), valamint ellátja az ehhez kapcsolódó hatósági, igazgatási és ellenőrzési feladatokat,

31.3.2. hatósági nyilvántartást vezet a mezőgazdasági őstermelők adatairól, ellenőrzi az őstermelői tevékenység jogszerűségét,

31.3.3. működteti a családi gazdaságok, családi gazdálkodók nyilvántartási rendszerét,

31.3.4. ellátja a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatásokkal kapcsolatos feladatokat, a „rendezett piaci” kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos feladatokat,

31.3.5. ellenőrzi a zárttéri vadtartásra vonatkozó előírások betartását,

31.3.6. ellátja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló tagállami illetékes hatósági feladatokat,

31.3.7. ellátja a turista állami horgászjegy, az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiadásával kapcsolatos feladatokat,

31.3.8. működteti az állami halőri szolgálatot, nyilvántartja, vizsgáztatja az állami alkalmazásban álló halászati őröket,

31.3.9. eljár a vonatkozó jogszabályokban meghatározott halgazdálkodási hatósági és igazgatási ügyekben, gondoskodik a zár alá vett vagy lefoglalt horgászati-halászati eszközök nyilvántartásáról, megsemmisítéséről, hasznosításáról vagy értékesítéséről,

31.3.10. ellátja a feladataihoz tartozó szolgálati kutyák beszerzésével, nyilvántartásával, képzésével, valamint a szolgálatikutya-vezetők képzésével kapcsolatos feladatokat.

31.4. Szakkönyvtárat és könyvtárat működtet a Nébih könyvtárhálózatának részeként, könyvtárközi kölcsönzést végez.

Erdészeti Igazgatóság

32.1. Az Erdészeti Igazgatóság szakmai igazgatóságként ellát egyes központi erdészeti hatósági, szabályozási, igazgatási és támogatási feladatokat, ennek keretében

32.1.1. összehangolja és szervezi az erdészeti, erdőgazdálkodási igazgatási tevékenységet, az erdőtervezést, az adatfelvételek és ellenőrzések rendjét, gondoskodik az erdészeti hatósági munkához szükséges digitális térképi adatállományokról és ingatlan-nyilvántartási adatokról,

32.1.2. működteti az erdészeti, erdőgazdálkodói, a föld alatti gombákkal és a fás szárú ültetvényekkel kapcsolatos adattárakat és térinformatikai információkat, szakrendszereket, azok alapján elemzéseket, szakvéleményt, értékeléseket készít,

32.1.3. gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet, az erdészeti jogosult szakszemélyzet, a föld alatti gombát gyűjtők hatósági nyilvántartásáról, hatósági szakmai képzéseikről, vizsgáztatásukról,

32.1.4. részt vesz az erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működésében, összefogja az erdőkárok csökkentéséhez, megelőzéséhez szükséges erdővédelmi, erdőtűzmegelőzési intézkedéseket,

32.1.5. segíti a Natura 2000 erdők természetvédelmi helyzetének javítását,

32.1.6. részt vesz a Nemzeti Üvegházgáz Leltár erdészeti szektorra vonatkozó feladataiban,

32.1.7. közreműködik a településrendezési eszközök szakmai előkészítésében, adatokat szolgáltat, országos és regionális rendezési terveket véleményez,

32.1.8. közreműködik az erdőgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában,

32.1.9. kialakítja, működteti és fejleszti a jogszabályokban előírt bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó elektronikus felületeket, nyomtatványokat.

32.2. Az Erdészeti Igazgatóság a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletére vonatkozó feladatkörében

32.2.1. szervezi, irányítja, felügyeli a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével összefüggő feladatok ellátását, a jogszabályi előírások betartását,

32.2.2. nyilvántartást vezet a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőkről, értékeli és elemzi a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletéhez szükséges adatokat és nyilvántartásokat, a jogkövetkezményeket megállapító végleges vagy azonnal végrehajtható határozat vagy végzés kivonatát a honlapon haladéktalanul közzéteszi,

32.2.3. elvégzi az ellenőrző szervezetek működésének ellenőrzését, ezekről jogszabályban meghatározott jelentést, beszámolót készít,

32.2.4. kapcsolatot tart a Magyarországon működési jogosultsággal rendelkező ellenőrző szervezetekkel, adatot cserél a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságokkal,

32.2.5. ellenőrzi a fatermékek importját, belföldi szállítását, a fa és fatermékek feldolgozását, felhasználását, a piaci szereplők és kereskedők által vezetett – kellő gondosság elvén alapuló – nyomonkövethetőségi rendszereket, a fatermékek forgalomból való kivonását, visszahívását, a fa és fatermékek forgalomba helyezésével és kereskedelmével kapcsolatos működési, illetve kereskedelmi engedélyekben foglaltak betartását, az ellenőrző szervezetek által jelzett jogsértéseket,

32.2.6. felméri, elemzi, értékeli és közzéteszi a nemzetközi, európai uniós és hazai viszonylatban végzett illegális fakitermelés, az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység, valamint a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplők tevékenységének jellemzőit,

32.2.7. kialakítja és fejleszti a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletéhez kapcsolódó egységes kockázatbecslési módszereket, kockázatértékeléshez adatot gyűjt a faanyag kereskedelmi lánc szereplőktől,

32.2.8. a faanyag kereskedelmi lánc termékpályák (különösen a tűzifa termékpálya) elemzésével, ellenőrzésével, célcsoport specifikus tájékoztatások kidolgozásával elősegíti a fogyasztók és a termelők védelmét,

32.2.9. kialakítja, működteti és fejleszti a jogszabályokban előírt bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó elektronikus felületeket, nyomtatványokat,

32.2.10. megállapítja a nyomdai úton előállítható faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó szigorú számadású nyomtatványok sorszámtartományát, vezeti a nyomtatványkitöltő program nyilvántartását, ellenőrzi a program működését.

Minőségfejlesztésért és kockázatkezelésért felelős elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

Kockázatkezelési Igazgatóság

33.1. A Kockázatkezelési Igazgatóság szakmai igazgatóságként látja el feladatait.

33.2. A Kockázatkezelési Igazgatóság általános feladatkörében

33.2.1. rendszeres vezetői tájékoztatókat, szakmai összefoglalókat és jelentéseket készít, ideértve az országos főállatorvosi jelentést is,

33.2.2. ellátja az EU RASFF-AAC (Rapid Alert System for Food and Feed – Administrative Assistance and Cooperation System) – FFN (Food Fraud Network) egységes nemzeti kapcsolattartó pont (SCP – Single Contact Point) és a World Health Organisation, International Food Safety Authorities Network (WHO INFOSAN) kapcsolattartó pont feladatait,

33.2.3. ellátja az élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos nemzeti válságkoordinátori feladatokat,

33.2.4. koordinálja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tekintetében az engedélyezési eljárásokat és a hozzá tartozó beszerzéseket.

33.3. A Kockázatkezelési Igazgatóság kockázatkezelési feladatkörében

33.3.1. az észlelt kockázat alapján célellenőrzést rendel el vagy javaslatot tesz válságmegelőző intézkedésekre, felülvizsgálandó területekre, folyamatos elemzéseket, jelentést készít,

33.3.2. figyelemmel kíséri a nemzetközi riasztási rendszereket, azokat működteti vagy koordinálja működtetésüket,

33.3.3. a rendelkezésre álló információkra építve figyeli az újonnan felmerülő veszélyeket, ellátja a kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat, üzemelteti a Nébih kockázatkezelési központját,

33.3.4. koordinálja a magyar ügyekkel kapcsolatos intézkedéseket és azok lakossági kommunikációját,

33.3.5. adott kockázatra vonatkozó gyors kockázatértékelést készít és döntés-előkészítő információkat nyújt,

33.3.6. adott élelmiszerlánc-esemény esetében koordinálja az intézkedési javaslatok kidolgozását és megvalósítását,

33.3.7. koordinálja és irányítja az élelmiszerlánc-biztonság területén jelentkező válság leküzdését, a Válságkezelési Tervnek megfelelően, rendszeres szimulációs gyakorlatokat szervez, válságkezelést végez,

33.3.8. kérelemre – európai uniós szinten egyeztetett módon – megállapítja az élelmiszer új élelmiszerstátuszát, kialakítja a magyar álláspontot.

33.4. A Kockázatkezelési Igazgatóság kommunikációs és sajtókapcsolati feladatkörében

33.4.1. ellátja és szervezi a Nébih külső és belső kommunikációs feladatait,

33.4.2. ellátja a tudatos vásárlói magatartás és a rövid ellátási lánc valamint, a Magyar Élelmiszerkönyv népszerűsítését,

33.4.3. kezeli, felügyeli a külső és belső portálok szakmai tartalmát, annak közérthetőségét,

33.4.4. gondoskodik a feltárt jogsértések külső honlapon történő megjelenítéséről.

33.5. A Kockázatkezelési Igazgatóság oktatási feladatkörében

33.5.1. koordinálja a fogyasztók kockázatkezelésével és kockázatelkerülésével kapcsolatos adatgyűjtést, és feldolgozza azokat,

33.5.2. képzéseket szervez élelmiszervállalkozások számára, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet végez a fogyasztók számára,

33.5.3. szakmai továbbképzéseket szervez,

33.5.4. működteti az Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatkezelési Kihelyezett Tanszéket.

33.6. A Kockázatértékelési Igazgatóság minősítésszervezési feladatkörében szervezi és elvégzi a komplex biztonsági-minőségi-kedveltségi vizsgálatokat, nyilvántartja azok eredményét, valamint a termékteszt emblémát használókat, országos termékmustrát szervez.

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

34. Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

34.1. ellátja az élelmiszer- és takarmány-előállítás, -forgalmazás, továbbá a vendéglátás és étkeztetés területén – az élelmiszer-, takarmányhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatban – a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat,

34.2. közreműködik a nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika végrehajtásában az élelmiszer- és takarmánybiztonság vonatkozásában,

34.3. részt vesz a szakterületét érintő terméktesztek végzésében,

34.4. ellátja a harmadik országok és az Európai Unió hatóságai által végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat,

34.5. koordinálja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma alá tartozó termékek, a földrajzi árujelzők használatának, valamint az elismert hagyományos különleges termékek ellenőrzését, erről jelentést készít, továbbá részt vesz a Magyar Eredetvédelmi Tanács munkájában,

34.6. részt vesz a Magyar Élelmiszerkönyvvel kapcsolatos feladatok ellátásában,

34.7. elvégzi a közétkeztető és vendéglátó létesítmények élelmiszer-higiéniai, -biztonsági és -minőségi szempontok szerinti értékelését, minősítését, az adatokat értékeli és folyamatosan közzéteszi,

34.8. részt vesz a RASFF gyorsriasztási rendszer működtetésében, a bejelentések kivizsgálásában, továbbításában,

34.9. ellátja az Igazgatási segítségnyújtási és együttműködési rendszer (AAC), az Ökológiai gazdálkodásból származó termékekkel kapcsolatos riasztó rendszer (OFIS) kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont feladatait, részt vesz ezek működtetésében, koordinálja és szakmai szempontból felügyeli a bejelentések kivizsgálását, továbbá ellátja a Belső Piaci Információs rendszer (IMI) nemzeti kapcsolattartó pont feladatait,

34.10. létrehozza a takarmány-létesítmények és az engedélyezett élelmiszer-előállító létesítmények listáját és gondoskodik annak a Nébih hivatalos honlapján történő közzétételéről,

34.11. felkérésre részt vesz a védjegyek odaítélésének előkészítésében, ellenőrzésében,

34.12. ellátja a válságkezelési tervben számára kijelölt feladatokat, továbbá élelmiszer-eredetű megbetegedések (mérgezés, fertőzés) vagy annak gyanúja esetén irányítja, szükség esetén végzi az élelmiszerláncban zajló kivizsgálásokat,

34.13. összeállítja az ökológiai termeléssel kapcsolatos jelentéseket, továbbá koordinálja a harmadik országból behozott, ökológiai gazdálkodásból származó (bio) termékekre vonatkozóan az elektronikus tanúsítványkezelővel (TRACES COI) kapcsolatos feladatok végrehajtását,

34.14. az élelmiszeripari vállalkozások által üzemeltetett saját kutas vízellátásra, kapacitásra és vízminőségre vonatkozó adatokat gyűjt, értékel, és ezekről jelentést készít, továbbá elbírálja a saját kutas vízellátású élelmiszer-ipari vállalkozások részletes önellenőrző ivóvíz-vizsgálati mintaszám csökkentésére irányuló engedélykérelmet, felmentéseket.

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

35. Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

35.1. ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

35.2. ellátja az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

35.3. részt vesz az állatgyógyászati készítmények európai uniós engedélyezési eljárásaiban, egyes eljárásokat előterjesztő tagállamként koordinál,

35.4. ellátja az állategészségügyi biocidok engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

35.5. ellátja az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és segédanyagok nyilvántartásbavételi igazolásának kiadásával, módosításával, megújításával, törlésével kapcsolatos feladatokat,

35.6. ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények előállítását, az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, előállítási körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának feltételeit,

35.7. ellenőrzi a mellékhatás-figyelő rendszerre vonatkozó rendelkezések betartását a forgalombahozatali engedély jogosultjánál, illetve megbízottjánál,

35.8. kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minőségi kifogásokat és azok feltételezett nem kívánatos hatásait, gyógyszer-mellékhatás figyelő rendszert működtet,

35.9. azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, valamint kidolgozza a kockázat kezeléséhez szükséges intézkedéseket,

35.10. ellátja a gyógyszerminőséggel kapcsolatos riasztási (Rapid Alert) feladatokat,

35.11. vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét,

35.12. működteti az államilag előírt állategészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját,

35.13. részt vesz a rókák veszettségtől való mentesítési programjának koordinálásában,

35.14. részt vesz a harmadik országbeli állatgyógyászati készítmények gyártóhelyek nemzetközi ellenőrzési eljárásaiban,

35.15. részt vesz az állatgyógyászati termékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek, valamint állatgyógyászati termékeket felhasználók ellenőrzésében,

35.16. elvégzi az illegális gyógyszerhasználat és gyógyszerhamisítás felderítésére irányuló vizsgálatokat,

35.17. engedélyezi az immunológiai állatgyógyászati készítmények gyártási tételeinek forgalmazását,

35.18. engedélyezi telepspecifikus oltóanyagok felhasználását,

35.19. működteti a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságot,

35.20. részt vesz az állatgyógyászati termékek mintavételében.

Élelmiszerlánc-biztonsági és ellenőrzési elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

Kiemelt Ügyek Igazgatósága

36.1. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága szakmai igazgatóságként ellátja a Nébih, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok tematikus hatósági ellenőrzéseivel kapcsolatos feladatokat.

36.2. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága tevékenysége keretében

36.2.1. kiemelt ellenőrzési programokat tervez, koordinál és végrehajt, valamint jelentést készít ezek eredményéről,

36.2.2. ellenőrzi az általa végrehajtott ellenőrzések során vizsgált vállalkozások felügyeletidíj-bevallásának helyességét és befizetését,

36.2.3. ellátja az általa folytatott eljárásokkal kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban a képviseletet,

36.2.4. elemzi, értékeli a Nébih szakterületeit érintő információkat, amelyek alapján javaslatot tesz kiemelt ellenőrzések lebonyolítására,

36.2.5. indokolt esetben – egyeztetés alapján – részt vesz a Nébih más igazgatóságai által szervezett ellenőrzésekben,

36.2.6. a lefolytatott ellenőrzések, valamint az értékelt információk alapján javaslatot tesz az éves kiemelt ellenőrzési tervre, az éves monitoringtervekre és az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervre,

36.2.7. közreműködik a Nébih hatáskörébe tartozó létfontosságú létesítmények kijelölésével és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokban,

36.2.8. ellátja a Nébih minősített iratkezeléssel kapcsolatos feladatait,

36.2.9. közreműködik a Nébih központi kezelésben lévő objektumainak őrzés-biztonsági felügyeletében, illetve őrzés-védelmi ellenőrzésében,

36.2.10. működteti a Nébih ellenőrzési és rendészeti központját,

36.2.11. irányítja és szervezi a Nébih élelmiszerlánc-felügyeleti területi tevékenységét, irányítja kirendeltségeit,

36.2.12. koordinálja a Nébih rendészeti feladatainak ellátását, megszervezi a rendészeti továbbképzéseket,

36.2.13. gondoskodik az ellenőrzési feladatok területi (regionális) szintű megszervezéséről.

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

37.1. Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság ellátja a járványügyi, állatvédelmi és az állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

37.2. szervezi a bejelentési kötelezettség alá tartozó, valamint egyes, nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére, továbbá azoktól való mentesítésére irányuló feladatok ellátását,

37.3. egyes járványos állatbetegségek elleni védekezéshez országos készenléti tervet készít,

37.4. ellátja az élő állatok, állati eredetű melléktermékek, szaporítóanyagok kereskedelmével, szállításával kapcsolatos állategészségügyi feladatokat,

37.5. kiadja az ebregiszterhez a hozzáférési jogosultságokat,

37.6. ellátja az ökológiai gazdálkodás állategészségügyi és állatvédelmi vonatkozású feladatait,

37.7. országos járványügyi intézkedést rendel el,

37.8. az országos főállatorvos utasítása alapján létrehozza és működteti az Országos Járványvédelmi Központot,

37.9. szükség esetén a jelentős gazdasági, társadalmi kockázattal járó fertőző állatbetegségek gyanújától kezdődően megteszi a szükséges intézkedéseket,

37.10. a harmadik országokba irányuló exportra elfogadott létesítményekben ellenőrzi az állategészségügyi és állatvédelmi követelmények teljesülését, valamint jóváhagyja a harmadik ország számára a felterjesztést,

37.11. működteti az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) Titkárságát,

37.12. az Európai Unió társfinanszírozási programjaival összefüggésben elkészíti a programterveket, időszaki és végleges jelentéseket a programok előrehaladásáról, nyomon követi a programok pénzügyi teljesülését,

37.13. – a Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságával együttműködve – üzemelteti és fejleszti a hatáskörébe tartozó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszereket, szakmai támogatást nyújt a fejlesztésükre irányuló projektekhez,

37.14. működteti és fejleszti a kölcsönös megfeleltetési rendszert, előkészíti a Kölcsönös Megfeleltetési (KM) ellenőrzési évet, koordinálja annak végrehajtását, valamint gondoskodik az ellenőrzési eredmények átadásáról az agrártámogatásért felelős szerv számára.

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

38. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakmai igazgatóságként látja el feladatát.

38.1. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság növényvédelmi feladatkörében

38.1.1. ellátja a növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növényvédőszer-hatóanyagok engedélyezésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat,

38.1.2. kidolgozza és naprakészen tartja a Növényvédelmi Módszertani Gyűjteményt,

38.1.3. ellátja az ökológiai gazdálkodás növény- és talajvédelmi vonatkozású feladatait, részt vesz a harmadik országból behozott ökológiai gazdálkodásból származó (bio) termékekre vonatkozóan az elektronikus tanúsítványkezelővel (TRACES COI) kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálásában, részt vesz az Ökológiai gazdálkodásból származó termékekkel kapcsolatos riasztórendszer (OFIS) működtetésének koordinációjában,

38.1.4. közreműködik a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában,

38.1.5. koordinálja a növényi károsítók elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat, a káresemények (méh-, halpusztulás, víz- és talajszennyeződés), a növényvédőszer-hamisítások és az illegális növényvédőszer-kereskedelem kivizsgálását,

38.1.6. működteti a növényvédelmi szakirányítói szerződések elektronikus feltöltő felületét,

38.1.7. részt vesz a növényvédelmi szakemberek képzésében,

38.1.8. kidolgozza és koordinálja a növényvédelmi gépek felülvizsgálatával kapcsolatos képzési rendszert,

38.1.9. működteti és koordinálja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, az Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszert, részt vesz a Parlagfű Információs Rendszer működtetésében, koordinálja és szakmai szempontból felügyeli a bejelentések kivizsgálását,

38.1.10. részt vesz a RASFF gyorsriasztási rendszer működtetésében, a bejelentések kivizsgálásában, továbbításában,

38.1.11. kidolgozza és működteti a kiskultúrás fejlesztési programokat.

38.2. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság növényegészségügyi feladatkörében

38.2.1. megszervezi és összehangolja az ellenőrzési és védekezési programokat, országos készenléti tervet készít, növényegészségügyi intézkedéseket rendel el,

38.2.2. szervezi a zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati, valamint egyes nagy gazdasági kárral járó károsítók megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére, továbbá azoktól való mentesítésre irányuló feladatok ellátását,

38.2.3. elvégzi a zárlati és vizsgálatköteles károsítók kiegészítő felderítését, mintázását.

38.3. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság növényi termék ellenőrzési feladatkörében

38.3.1. kidolgozza és működteti a mezőgazdasági szennyezőanyagokra vonatkozó európai uniós ellenőrzési programban előírt elsődleges növényi termékek ellenőrzési rendszerét,

38.3.2. irányítja és felügyeli a nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok európai uniós szabályokon alapuló fokozott importellenőrzési rendszerét, jelentést készít,

38.3.3. ellátja a TRACES fokozott importellenőrzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatait,

38.3.4. szervezi, irányítja, koordinálja az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma alá tartozó és a földrajzi árujelzővel ellátott termékek, valamint a földrajzi árujelzők használatának ellenőrzését, valamint részt vesz a Magyar Eredetvédelmi Tanács munkájában.

38.4. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság talajvédelmi feladatkörében

38.4.1. feldolgozza a szennyvizek, szennyvíziszapok mezőgazdasági célú felhasználására vonatkozó adatszolgáltatási adatokat,

38.4.2. közreműködik a fajtakísérleti állomások tápanyaggazdálkodási terveinek elkészítésében,

38.4.3. ellenőrzi a termésnövelő anyagok marketingkommunikációs eszközeit,

38.4.4. kialakítja az INSPIRE kompatibilis TIM adatbázis és szolgáltatás interfészt,

38.4.5. közreműködik az üvegházhatású gázok leltárának a Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) szektor nem-erdészeti részéhez kapcsolódó dekarbonizációs fejlesztési stratégia végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elkészítésében, megválaszolja az esetlegesen felmerült felülvizsgálati kérdéseket az Európai Unió Bizottsága számára, elkészíti a United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) számára jelentendő nemzeti jegyzékének LULUCF szektor nem-erdészeti részét érintő teljes jelentést.

38.5. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság agrárkörnyezet-védelmi feladatkörében

38.5.1. ellátja a gazdálkodási naplóval, a nitrát adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,

38.5.2. kialakítja és üzemelteti az agrárkörnyezet-gazdálkodás (AKG) hatás monitoring rendszert,

38.5.3. ellátja a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelmi szakterületek hatósági és kockázatelemzési folyamatait támogató rendszerek fejlesztését, a működtetésével kapcsolatos feladatokat (TNAIR), valamint üzemelteti a károsító monitoring rendszert és a növényvédő szer és termésnövelő anyag keresőket,

38.5.4. ellátja a szakterület téradattárházzal, valamint térinformatikai támogatással kapcsolatos feladatait.

Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

39.1. A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

39.1.1. ellátja a borászati termékekre és alkoholos italokra vonatkozó élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

39.1.2. ellátja a Nemzeti Borkincstár programhoz kapcsolódó koordinációs feladatokat.

39.2. A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatási feladatkörében

39.2.1. ellátja a borminősítéssel és -ellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási feladatokat,

39.2.2. elvégzi a borászati termékek és alkoholos ital termékek vizsgálati eredményeinek országos értékelését, anelynek alapján jelentést készít,

39.2.3. engedélyezi a borászati termékek, brandyk, ízesített borok, ízesített boralapú italok előállítását és forgalomba hozatalát,

39.2.4. minősíti a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékeket,

39.2.5. biztosítja az Országos Borszakértő Bizottság működésének feltételeit, továbbá szakterületével összhangban részt vesz a hazai és a nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában,

39.2.6. részt vesz a földrajzi jelzés nélküli, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékeknek, továbbá földrajzi árujelzőinek oltalma alá tartozó és a földrajzi árujelzővel ellátott alkoholos italoknak, valamint a földrajzi árujelzők használatának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági munkában, valamint részt vesz a Magyar Eredetvédelmi Tanács munkájában,

39.2.7. elkészíti a származási bizonyítványok kiállításához szükséges igazolásokat,

39.2.8. az alkoholos italok vizsgálati eredményeinek értékelését követően nyilvántartást állít össze – a borászati termékek kivételével – a különböző alkoholos termékek ellenőrzési eredményeiről,

39.2.9. elkészíti a mezőgazdasági támogatáshoz kapcsolódó igazolást,

39.2.10. ellenőrzi az alkoholos ital termékek élelmiszerjogi előírások szerinti analitikai értékeit, termékjelölését és az előállítási dokumentumok megfelelőségét, valóságtartalmát,

39.2.11. szervezi, irányítja és koordinálja a borászati termékekkel, valamint az alkoholos italokkal kapcsolatos ellenőrzéseket,

39.2.12. ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését – ideértve a nem palackos kiszerelést is –, forgalomba hozatalát és az alkoholos ital előállítását végző üzemek működésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,

39.2.13. ellenőrzi a helyi borbíráló bizottságok eljárásának menetét.

39.3. A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság a Borászati Hatósági Laboratórium működtetése keretében

39.3.1. elvégzi a borászati termékek laboratóriumi és érzékszervi azonosító vizsgálatát,

39.3.2. elvégzi a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minősítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, szakvéleményt ad,

39.3.3. ellátja a külföldi származású borászati termékek forgalomba hozatala előtti minősítését,

39.3.4. végzi az állami ellenőrzőjegy kiadását és vezeti nyilvántartását,

39.3.5. elvégzi a bortermelők, borászati üzemek, kereskedelmi cégek és mások által megrendelt vizsgálatokat,

39.3.6. az Európai Unió hivatalos Bor Adatbank (WineDB) feltöltésének keretében nemzeti referencia laboratóriumi vizsgálatokat végez,

39.3.7. működteti a bor és az alkoholos ital termékeket vizsgáló izotópelemző laboratóriumot,

39.3.8. működteti a Foodscreener elemző NMR berendezést.

A gazdasági elnökhelyettes összefogása mellett működő szakmai igazgatóságok

Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság

40.1. A Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság ellátja az élelmiszerlánc szereplőivel kapcsolatos ügyféltámogatást az élelmiszerlánc-felügyeleti díj, valamint a hivatalos kapcsolattartási pontokra beérkező egyedi ügyfél kérdések, panaszok kapcsán, továbbá eljár a tisztességtelen forgalmazói magatartás körébe tartozó ügyekben, amelynek keretében

40.1.1. működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására, kezelésére és nyilvántartására alkalmas szakrendszert,

40.1.2. eljár az élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kapcsolatos hatósági ügyekben,

40.1.3. – gazdálkodási feladatai során – részt vesz a felügyeleti díj pénzügyi-számviteli nyilvántartási feladataiban és a lejárt követelésállomány csökkentésében,

40.1.4. működteti a Nébih egységes ügyfélszolgáltatát, ennek keretében a nyilvános ügyfélszolgálati elérhetőségeket, végzi a beérkező kérdések illetékes hivatalhoz vagy szervezeti egységhez történő továbbítását, telefonos kampányokat bonyolít le,

40.1.5. elvégzi a Nébih szakrendszereiben történő ügyintézéshez szükséges meghatalmazások kezelését, valamint az ehhez szükséges adminisztrációt,

40.1.6. eljár a tisztességtelen forgalmazói magatartással kapcsolatos hatósági ügyekben, ellenőrzéseket hajt végre, a feltárt jogsértéseket szankcionálja,

40.1.7. ellenőrzi a piacszervezési hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítését, valamint eljár a határidőben meg nem fizetett piacszervezési hozzájárulás beszedése érdekében,

40.1.8. kiadja a marhalevelet és a lóútlevelet.

Költségvetési Igazgatóság

41. A Költségvetési Igazgatóság a Nébih gazdálkodásának felügyeletéért, a pénzügyi és számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység, amely

41.1. gondoskodik az egységes gazdálkodási, pénzügyi, számviteli rendszerről, biztosítja azok alkalmazását az integrált ügyviteli gazdálkodási rendszer működtetésével, illetve a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli szabályozások, eljárásrendek előkészítésével,

41.2. elkészíti a Nébih költségvetéséről és vagyonáról szóló beszámolókat, mérlegjelentéseket, időközi költségvetési jelentéseket, valamint a Magyar Államkincstár részére előírt elektronikus jelentéseket,

41.3. végzi az éves és havi tervezési és kontrolling feladatokat, az előirányzat-gazdálkodást, a meghatározott céllal kapott pénzösszegek nyilvántartását,

41.4. végzi a felügyeleti díj megosztásával és elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket,

41.5. ellátja a könyvvezetést és az érvényesítői feladatokat, főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet,

41.6. nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat,

41.7. gondoskodik a Nébih pénzforgalmáról a bankszámlák, a pénztárak és az elektronikus fizetési eszközök révén, szállítói folyószámlát vezet,

41.8. gondoskodik – az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kivételével – a követelésállomány nyilvántartásáról, koordinálja a bevételek beazonosítását, intézkedéseket tesz a lejárt követelésállomány csökkentésére,

41.9. ellátja a központosított illetményszámfejtés rendszerében a rendszeres és nem rendszeres juttatások számfejtését,

41.10. végzi a Nébih adóképviseletét a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó feladatokon kívül,

41.11. ellátja a munkáltatói lakáskölcsön folyósításával kapcsolatos teendőket,

41.12. ellátja az állat- és növényegészésügyi járványvédelemi kifizetések lebonyolítását, koordinációját, állat- és növénybetegségek, zoonózisok felszámolásához kapcsolódó elszámolások összeállítását, továbbá a szakmai európai uniós és nemzeti támogatások lehívását.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

42. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság a Nébih beszerzési, közbeszerzési, ingatlangazdálkodási, üzemeltetési, gondnoksági, ellátási és gépjármű-üzemeltetési feladataiért, továbbá a vagyon használatával, fejlesztésével, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egysége, amely ennek keretében

42.1. irányítja a Nébih vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási tevékenységét, előkészíti a vagyongazdálkodási, védelmi és beszerzési szabályozásokat, eljárásrendeket,

42.2. irányítja a Nébih leltározási és selejtezési feladatait, a szervezeti egységek közreműködésével elvégzi a leltározást,

42.3. koordinálja a beszerzéseket és a kapcsolódó eljárásokat engedélyezi – a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kivételével –, saját hatáskörben beszerzéseket végez,

42.4. elkészíti a közbeszerzési tervet és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat,

42.5. a szervezeti egységek igényléseit beszerzési szempontból minősíti, felülvizsgálja,

42.6. ellátja a Nébih ingatlangazdálkodási feladatait, a szervezeti egységek elhelyezésével kapcsolatos feladatokat,

42.7. végzi az ingatlanok, a kapcsolódó műszaki berendezések, továbbá a gépjárműflotta beruházásával, felújításával, javíttatásával, bérlésével, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat,

42.8. végzi az ingatlan- és gépjárműállománnyal, valamint a mobilkommunikációval kapcsolatos üzemeltetési és elszámolási feladatokat,

42.9. a Nébih telephelyein biztosítja az üzemelési feltételeket és az ehhez szükséges közműveket, az épületek őrzésének, vagyonvédelmének, takarításának megszervezését, biztosítja továbbá az épületgépészeti feltételeket, a zavarok, hibák bejelentésére – a Nébih belső informatikai hálózatán – segélyszolgálatot működtet,

42.10. vezeti az energetikai nyilvántartásokat, végrehajtja, illetve koordinálja az energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedéseket,

42.11. megszervezi, irányítja a tűzrendészeti és munkavédelmi tevékenységet, a foglalkozás-egészségügyi ellátást,

42.12. ellátja a kritikus infrastruktúra szakmai üzemeltetési feladatokat.

1. függelék

A Nébih székhelye és telephelyei

I. A Nébih székhelye és levelezési címe

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30

II. A Nébih telephelyei

1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.

1095 Budapest, Mester u. 81.

1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.

1143 Budapest, Tábornok u. 2.

4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7.

7400 Kaposvár, Cseri út 18.

1107 Budapest, Szállás u. 8.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 160. (6575 hrsz.)

1023 Budapest, Frankel Leó út 42–44.

1144 Budapest, Remény u. 42.

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4.

1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/A

1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/B

1024 Budapest, Petrezselyem u. 7.

1024 Budapest, Petrezselyem u. 10.

1225 Budapest, Batthyány u. 35.

1027 Budapest, Bem József tér 2.

8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38.

1039 Budapest, Királyok útja 261.

7811 Szalánta, Eszterágpuszta (0101 hrsz.)

7400 Kaposvár, Kisiváni út (0297 hrsz.)

7095 Iregszemcse, Külterület (0315 hrsz.)

5540 Szarvas, I. külkerület 5.

6821 Székkutas, I. kerület 75.

6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11.

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 1.

4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.

4461 Nyírtelek-Gyulatanya, Újsor 1.

3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41.

3356 Kompolt, Fleischmann u. 12.

9700 Szombathely, Komárom u. 34.

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36.

8929 Pölöske, Teleki kastély, Aliz major 1.

9431 Fertőd, Hodály major (külterület 0312/1 hrsz.)

2463 Tordas, Szabadság út 2.

2213 Monorierdő, Beton út 86.

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

3526 Miskolc, Blaskovics László u. 24.

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

2481 Velence, Ország út 23.

5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.

9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

3534 Miskolc, Stadion utca 39/A

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15–17.

4030 Debrecen, Diószegi út 30.

7400 Kaposvár, Cseri major (9345 hrsz.)

7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.

9700 Szombathely, Zanati út 3.

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A

8200 Veszprém, Dózsa György utca 33.

8600 Siófok, Vitorlás u. 15.

1211 Budapest, Weiss Manfréd u. 4.

2. függelék

A Nébih szervezeti egységei

1. Az elnök összefogása mellett működő igazgatóságok, önálló osztályok

1.1. Hivatalszervezési Igazgatóság

1.2. Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság

1.3. Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

1.4. Belső Ellenőrzési Önálló Osztály

1.5. Audit Önálló Osztály

2. Adatvagyon-gazdálkodásért és stratégiáért felelős elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

2.1. Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

2.2. Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság

2.3. Erdészeti Igazgatóság

3. Minőségfejlesztésért és kockázatkezelésért felelős elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

3.1. Kockázatkezelési Igazgatóság

3.2. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

3.3. Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

4. Élelmiszerlánc-biztonsági és ellenőrzési elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

4.1. Kiemelt Ügyek Igazgatóság

4.2. Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

4.3. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

4.4. Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

5. A gazdasági elnökhelyettes összefogása mellett működő igazgatóságok

5.1. Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság

5.2. Költségvetési Igazgatóság

5.3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

3. függelék

A NÉBIH szervezeti felépítése

4. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök (feladatkörök)

1. Elnök, elnökhelyettes,

2. vezetői megbízással rendelkező kormánytisztviselő,

3. javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személy

a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében (kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozási, ellenjegyzési jogkörrel rendelkező, projektvezető, pályázati témavezető, belső ellenőr),

d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,

e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során,

4. adatvédelmi felelős,

5. biztonsági vezető,

6. titkos ügykezelő,

7. rendszerbiztonsági felügyelő,

8. integritás tanácsadó,

9. nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásában részt vevő biztonsági referens,

10. országos főállatorvos által az országos élelmiszerlánc-biztonsági válságkezelési feladatok ellátására kijelölt személy.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!