nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
2019-10-01
2020-01-01
7
Jogszabály

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 14. sora, valamint az ott meghatározott, az „A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának napi adatai” (MNB azonosító kód: E24) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 2. mellékletben foglalt tábla és kitöltési előírások 2019. április 1-jén lépnek hatályba.

3. § (1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szerinti, 2019. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 36. sora szerinti „Nyugdíjban, ellátásban, járadékban, valamint egyéb járandóságban részesülők állománystatisztikai adatai” (MNB azonosító kód: F69) megnevezésű, 2019. január–április hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítési határideje 2019. május 31.

4. §2

1. melléklet a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez3

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB alapvető feladatai ellátásához teljesítendő adatszolgáltatások

I.

 

MNB azonosító

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

 

kód

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

AL7

Külföldről származó, adósság típusú források változásának összetevői

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: EGT-fióktelep)

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]

tárgyidőszakot követő 3. munkanap 12 óra

2

AL8

Az NHP, az NHP+ és az NHP fix keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

a Növekedési Hitelprogramban (a továbbiakban: NHP), Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+), illetve a Növekedési Hitelprogram Fixben (a továbbiakban: NHP fix) részt vevő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP első és második szakasza, valamint harmadik szakaszának I. pillére, az NHP+ és az NHP fix keretében az MNB-től a jelentett adatokban beállt változást követő, az NHP refinanszírozni kért, kis- és középvállalkozások javára nyújtott hitelek adatai tekintetében:

- a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra);

- a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;

az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV hitelek adatai tekintetében:

a KKV hitelszerződés megkötését, illetve harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási nap 15 óra;

3

D01

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

bank, ideértve a részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetet is (a továbbiakban együtt: bank), szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12:00 óra

4

D02

Operatív napi jelentés a cégcsoport tagok devizahelyzetének változásáról

összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézeti csoportot vezető hitelintézet, amennyiben valamely, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) szerinti konszolidációs körbe tartozó, de D01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást nem teljesítő leányvállalata hitelintézet, vagy a leányvállalata CRR 352. cikke szerinti, egyedi szinten értelmezett nyitott devizapozíciója a tárgynapot megelőző negyedév végén eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő 2. munkanap 12:00 óra

5

D24

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

kijelölt hitelintézet, befektetési vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyszeri

elektronikus úton

(ERA rendszer)

2019. május 15.

6

D25

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (nyitott kötésállomány)

kijelölt hitelintézet, befektetési vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyszeri

elektronikus úton

(ERA rendszer)

2019. július 31.

7

E04

Napi jelentés az értékpapír állományokról

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

8

E06

Az értékpapírszámlákhoz kapcsolódó ügyletek adatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

9

E14

Határidős részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

10

E20

A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

befektetési vállalkozás és letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

11

E21

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

12

E22

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának havi adatai

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap

13

E23

A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévő értékpapír-állományok

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 3. munkanap

14

E24

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának napi adatai

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank kivételével a bank, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt szakosított hitelintézet

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap

15

E27

Értékpapírok központi értéktár által kiadott ISIN kódjai és egyéb alapadatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

16

E43

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

17

E45

A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

18

E48

A BÉT-es részvények kapitalizációja és forgalma, részvények tőzsdei be- és kivezetése

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

19

E50

Az állampapírok, az államadósság és az állami követelések felhalmozott és eredményszemléletű kamata

Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)

havi, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 20. nap

20

E53

A magyar állam értékpapír-kibocsátásai

ÁKK Zrt.

heti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap 9 óra

21

E58

A magyar állam által kibocsátott kamatozó értékpapírok cash-flow és kamatadatai

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

22

E60

Adatszolgáltatás repó-típusú és egyéb értékpapír ügyletekről

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

23

E61

A Magyarországon és külföldön kibocsátott jelzáloglevelek adatai

jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

24

E62

Az állampapírnak nem minősülő, Magyarországon és külföldön kibocsátott kötvények adatai

kötvényt kibocsátó önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet magyarországi fióktelepe

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

25

E64

Hitelintézetek és befektetési szolgáltatást végző szervezetek által kibocsátott értékpapírok adatai, illetve a letétkezelési tevékenységet végző szervezetek által letétkezelt egyes értékpapírokra vonatkozó ár-információk

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

26

F02

Biztosítók statisztikai mérlege

biztosító, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 13. munkanap

27

F07

Befektetési alapok statisztikai mérlege

befektetési-alapkezelő, az ezen típusú EGT-fióktelep, a kockázati tőkealap-kezelő és magántőkealap-kezelő kivételével

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 6. munkanap

28

F20

Költségvetési szervek mérleg-jelentése alrendszerenként (vagyonmérleg)

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

29

F21

Társadalombiztosítási alapok költségvetési jelentése

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 28. nap

30

F28

A helyi önkormányzatok összesített költségvetési jelentése

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

31

F32

A központi költségvetés bruttó adóssága

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

32

F39

Nem monetáris pénzügyi közvetítők statisztikai mérlege

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

33

F57

A Magyar Államkincstár napi gyorsjelentése

MÁK

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 11 óra

34

F58

A Magyar Államkincstár havi jelentése az állami költségvetés alrendszereinek adatairól

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5., illetve 15. nap

35

F68

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek tartozásállománya

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanapja

36

F69

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban, valamint egyéb járandóságban részesülők állománystatisztikai adatai

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanapja

37

F70

Egyéb pénzbeli ellátások adatai

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő második hónap 20. nap

38

F94

Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló pénzügyi szervezetek adatai

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

39

F95

Állami, önkormányzati nagy vállalatok éves pénzügyi adatai

kijelölt – többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján, éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év június 30.

40

F97

Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok főbb pénzügyi adatai

kijelölt – többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetve közszolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

41

F98

Éves beszámolót készítő vállalatok mérlege és eredménykimutatása

Igazságügyi Minisztérium

éves

elektronikus úton

(elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő év július 31.

42

F99

Vagyonkezelő és csoportfinanszírozó tevékenységet végző vállalatok pénzügyi adatai

kijelölt – vagyonkezelő, illetve csoportfinanszírozó tevékenységet végző, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

43

K02

Napi jelentés a bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8:30 óra

44

K04

Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról és a mérlegen belüli belföldi bankközi devizaügyletek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

a 01. és 02. tábla tekintetében havi, a 03. és 04. tábla tekintetében éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 2. munkanap

45

K12

Napi jelentés a bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8 óra

46

K14

Napi jelentés a kamatderivatíva ügyletekre vonatkozóan

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12:00 óra

47

K21

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

48

K23

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

49

L01

Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás

MÁK, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 15. nap

50

L10

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

51

L11

Nyújtott vállalati és háztartási hitelek hitelkockázati adatai

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep , összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint összevont alapú felügyelet alá nem tartozó, kijelölt pénzügyi vállalkozás és ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő 25. munkanap

52

L70

Projektfinanszírozási hitelek, konszolidációs körön kívüli társasággal szembeni, ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó kitettségek és értékesítési célú ingatlanok

kijelölt bank

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

53

L71

Negyedéves jelentés a kockázattal súlyozott kitettségek megoszlásáról

hitelintézet, a nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet (a továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) kivételével

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

54

L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

bank, jelzálog-hitelintézet a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

55

L73

Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap;
a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

56

L74

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második-negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

57

M01

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

58

M02

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

59

M03

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

60

M04

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

61

M05

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

62

M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

63

M12

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

64

M13

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

65

M14

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

66

M15

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

67

P02

Fogadott és küldött euroátutalások és eurobeszedések

bank, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház kivételével a pénzforgalmi szolgáltatást végző szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

68

P03

Eseti felvigyázói értesítések

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az eseményt követő 2. munkanap

69

P04

A fizetési számlák száma

fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

70

P05

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

71

P06

Stressz tesztek

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a havi adatszolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás tekintetében az MNB felhívásának kézhezvételét követő 3. munkanap

72

P07

Bankkártya elfogadói üzletág

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó, vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető jogi személy

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

73

P08

Fizetési kártya elfogadói szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

74

P09

Állami támogatással telepített POS-berendezések

állami támogatással telepített POS-berendezésekhez fizetési kártya elfogadási szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

75

P26

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről

pénzfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

76

P27

Bankkártya kibocsátói üzletág

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

77

P34

Visszaélések a bankkártya üzletágban

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó, vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető jogi személy

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő negyedik hónap utolsó munkanap

78

P37

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről

hitelintézetek számára számlát vezető bank, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 1. munkanap 10 óra

79

P38

Csoportos beszedéshez kapcsolódó felhatalmazások

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

80

P39

Fizetési rendszer statisztikák

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

81

P41

Felvigyázói statisztikák

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

82

P42

Elektronikus pénz

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

83

P44

Értékpapír-elszámolási rendszer statisztikák

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

84

P45

Visszaélések a pénzforgalomban

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

85

P46

Adatszolgáltatás a mobiltelefonos vásárlásokról

mobiltelefon szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

86

P47

Postai fizetési forgalom

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

87

P48

Készpénzátutalási forgalom

a készpénzátutalási rendszerhez közvetlenül csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató, a készpénzátutalást határon átnyúló szolgáltatásként végző külföldi intézmény magyarországi közvetítője

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

88

P49

Központi szerződő fél statisztikák

központi szerződő fél, központi szerződő fél által garantált ügyletek elszámolását végző, a Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

89

P50

A pénzfeldolgozási tevékenységgel összefüggő egyéb információk

bankjegyfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év január 31.

90

P51

Napi valutaforgalmi jelentés

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

havi adatszolgáltatás esetén a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás esetén a tárgynapot követő munkanap 12 óra

91

P53

Jelentés a forint bankjegy-kereskedelemről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, Magyar Posta Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

92

P54

Jelentés a kibocsátott forgatható utalványokról

kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként forgatható utalványt kibocsátó szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapja

93

P55

Pénzforgalmi bevételek

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

94

P56

Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységek és ATM-ek elhelyezkedésére, valamint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó jogi személy

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

változás esetén, a változás időpontját megelőző munkanap

95

P57

BKR forgalom tranzakció szintű adatai

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

heti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

a tárgyhét utolsó munkanapját követő 5. munkanap

96

P58

Eseti nyilatkozat pénzforgalmi szolgáltatást érintő üzemzavarról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az esemény kivizsgálását követő 5. munkanap, de legkésőbb az eseményt követő 20. munkanap

97

P59

Negyedéves nyilatkozat a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban jelentett üzemzavarokról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

98

P60

Központi szerződő fél forgalmi statisztikák

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12 óra

99

P61

Bankváltás statisztika

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

100

P62

Harmadik fél fizetési szolgáltatókra vonatkozó adatok

fizetés-kezdeményezési szolgáltatást, valamint számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

101

P63

Hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatások

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a MÁK kivételével –, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

102

P64

Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

„A – kezdeti jelentés” tábla tekintetében az észleléstől számított 4 órán belül;

„B – időközi jelentés” tábla tekintetében – a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az „A” tábla beküldését követő 3 munkanapon belül;

„C – záró jelentés” tábla tekintetében – a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az esemény lezárása után 2 héten belül;

„D – érintett PSZ” tábla tekintetében az „A – kezdeti jelentés” táblával egyidőben

103

P65

Meg nem térített fizetési műveletek

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap

104

P66

Fizetési számlához való hozzáférés megtagadása

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap

104a

P67

Lényegi fontosság meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
január 31.

104b

P68

Leginkább releváns pénznemek meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
január 31.

104c

P69

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti jelentés

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
március 31.

105

R01

Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók végső befektetőjének és nem-rezidens partnereinek törzsadatai

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett gazdasági szervezet

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésekor, ezt követően változás esetén

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az R02, R03, R12 vagy R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan azok tárgyidőszakát követő hónap 9. munkanap;
az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan annak tárgyidőszakát követő év június 20.

106

R02

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

107

R03

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

108

R04

Értékpapír befektetések

kijelölt gazdasági szervezet, a befektetési vállalkozás, bank, szakosított hitelintézet, ezen típusú EGT-fióktelep és a MÁK kivételével

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

109

R05

Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

110

R06

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

111

R08

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

112

R09

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok és I) Társadalombiztosítási alapok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

113

R10

Konzorciális hitelek

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

114

R11

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

115

R12

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

az R02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 1 milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoportba tartozó külföldi vállalatokkal, a külföldi fióktelepekkel szemben fennálló, tulajdonosi viszonyon kívüli követelés vagy tartozás állománya eléri a 250 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap

116

R13

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 1 milliárd forint, vagy kisebb mint mínusz 1 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

117

R14

Pénzügyi derivatívák negyedéves adatszolgáltatása

a hitelintézet és ezen típusú EGT-fióktelep kivételével az R05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon gazdasági szervezet, amelynek a nem-rezidens partnerekkel kötött pénzügyi derivatív megállapodásaihoz kapcsolódóan
- a tárgynegyedév folyamán lebonyolított, illetve elszámolt tranzakcióik (bevételek és kiadások) összege eléri a 250 millió Ft-ot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a pénzügyi derivatíva pozícióik (követelések és tartozások) piaci értékének összege eléri az 50 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

118

R15

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

az R06 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíj-pénztárak, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

119

R17

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

120

R18

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők, valamint E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely adatszolgáltatásban szereplő tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes kiadási forgalma eléri a 100 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

121

R19

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

122

R20

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R06, R08, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

123

R21

Éven túli lejáratú követelések és tartozások esedékességi bontása – egyéb monetáris intézmények

éven túli lejáratú követeléssel vagy tartozással rendelkező hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap

124

R22

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

az R09 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kijelölt, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

125

R24

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak negyedéves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

126

R25

Állam által vállalt kezességek

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 51. nap

127

R26

Az euróban vezetett ÁFA számlák miatt nem-rezidensekkel szemben fennálló követelések és tartozások állománya és forgalma

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

128

R27

Belföldi magánszemélyek külföldi és külföldi magánszemélyek belföldi ingatlanbefektetései

kijelölt gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 10. munkanap

129

R28

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak éves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

130

R29

Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása

azon gazdasági szervezet, amely
- vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel/befektetőkkel rendelkezik, és a külföldi befektető(k)re jutó összes (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri az 500 millió forintot, vagy kisebb, mint mínusz 500 millió forint, vagy a tárgyévi eredmény-kimutatásban a külföldi befektetőre jutó összes osztalék összege eléri az 500 millió forintot, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal vagy külföldi fiókteleppel rendelkezik, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 10 millió forintot

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év június 30.

131

R38

Rezidens, nem-bank ügyfelek külföldi (forint és deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

132

R39

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztései

az R06, R08, R09, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett, éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

133

R43

Külföldi tőkebefektetővel rendelkező, átalakulás során megszűnő gazdasági társaságok eseti adatszolgáltatása (végleges vagyonmérleg)

azon gazdasági társaság jogutódja, amely vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel rendelkezik, és a külföldi befektetőre jutó összes saját tőke összege az átalakulás napján eléri az 1 milliárd forintot vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

átalakulás napját követő 150. nap

134

R44

Nem pénzügyi vállalat által pénzügyi lízingbe vett eszközök forgalma

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

135

R45

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztése - egyéb monetáris intézmények

az éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

136

SL2

Fogyasztási hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

137

SL3

Vállalati hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

138

SL4

Üzleti célú ingatlanhitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

139

SL5

Lakáscélú hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

140

SL6

Gépjármű finanszírozás

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi vállalkozások

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

141

T02

A BÉT hivatalos részvényindexének napi adatai, továbbá a BÉT-en forgalmazott részvények napi kereskedési adatai

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgynapot követő munkanap 9 óra

142

T10

Állampapír árfolyamok

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 5. munkanap

143

W06

A hitelintézetek szöveges jelentése aktuális témákban

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, eseti

papíron

az egyedi elrendelésben foglaltak szerint

144

W08

Jelentés működési, biztonsági eseményekről

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, pénzforgalmi elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, Tpt. szerinti központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, és a kezdeti jelentés tekintetében titkosított elektronikus levél

kezdeti jelentés: minősítést követő
5 percen belül;

időközi jelentés: a kezdeti jelentés beküldését követő 3 munkanapon belül;

záró jelentés: az esemény lezárását követő két héten belül

145

W12

Jelentés nagyértékű pénzforgalmi visszaélésről

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a negyedéves adatszolgáltatás tekintetében a negyedévet követő 10. munkanap;

az eseti adatszolgáltatás tekintetében az esemény kivizsgálásának befejezését követő 10. munkanap

II.

 

MNB azonosító kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

Z01

Munkaerő-felmérés anonimizált adatai

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)

negyedéves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2

Z02

A háztartások jövedelmére és fogyasztására vonatkozó anonimizált adatok

KSH

éves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

3

Z03

A fogyasztói árindex számításához felhasznált bolti szintű, anonimizált áradatok

KSH

megállapodás szerint

elektronikus úton

megállapodás szerint

4

Z04

Természetes személyek anonimizált jövedelmi adatai

NAV

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

5

Z05

Központi hitelinformációs rendszer anonimizált adatai

KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

6

Z06

Természetes személyek anonimizált egészségügyi adatai

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

7

Z07

Természetes személyek anonimizált jövedelmi és munkatörténet adatai

MÁK

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2. melléklet a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez4

MHKT_8.PDF

3. melléklet a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez5

Az információk szolgáltatásához szükséges technikai segédletek

1.    A 2. melléklet I. A. 4. pontjában és 5.2. alpontjában hivatkozott, az ügyfelek szektormeghatározását segítő listák

2.    Árfolyamok elérhetősége

3.    Az ERA rendszer felhasználói kézikönyvei

3.1.    

3.2.    

3.3.    

4.    Kódlisták:

4.1.    Devizakódok

4.2.    Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai

4.3.    Pénzügyi vállalatok fő tevékenység szerinti besorolása (NACE/TEAOR) az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltéséhez

4.4.    Kódlista az operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásairól (MNB azonosító kód: D01) adatszolgáltatáshoz

4.5.    Kódlisták az értékpapír-adatszolgáltatásokhoz (E jelű adatszolgáltatások)

4.6.    Kódlisták a monetáris adatszolgáltatásokhoz (F és K jelű adatszolgáltatások)

4.7.    Kódlisták a kártyastatisztikai adatszolgáltatásokhoz (kártyatársaságok, bankkártyák)

4.8.    Kódlisták az egyéb pénzforgalmi adatszolgáltatásokhoz

4.9.    Kódlisták a fizetési mérleg statisztikai (R jelű) adatszolgáltatásokhoz

4.10.    Kódlista az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.11.    Kódlista az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.12.    Kódlista az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.13.    Kódlisták az M jelű adatszolgáltatásokhoz

5.    Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellenőrzési szempontjai

6.    MNB-ben felvilágosítást adók listája

7.    Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények listája

8.    A jelentő letétkezelők (értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek) listája

9.    Módszertani segédletek az egyes adatszolgáltatásokhoz; Példatárak

10.    Excel fájl txt fájllá történő átalakításának leírása

11.    Minta file-ok txt formátumban történő beküldéshez

12.    Az egyes nemzetközi intézmények besorolását meghatározó lista (M jelű adatszolgáltatások)

13.    A jelentő dealerek (a D24 és a D25 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezettek) listája

14.    A D24 és a D25 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás összeállításához a BIS által kiadott tájékoztató anyagok és módszertani segédletek

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!