nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
2018-12-05
2018-12-05
0
Jogszabály

217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. és 16.4. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1. alpontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 116. §-sal és 117. §-sal egészül ki:

„116. § Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, az épület vagy az épületben található lakások akadálymentes elérését szolgáló felvonó, rámpa, lejtő és pihenő

a) az előírt legkisebb elő- és oldalkert méretén belül is elhelyezhető,

b) nem számít be a telepítési távolság meghatározásánál, és

c) elhelyezésére tekintettel a telek beépítettsége eltérhet az övezetre előírt legnagyobb beépítettség mértékétől.

117. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR4.) megállapított 32. § (3) bekezdését és 116. §-át a MódR4. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § Az R1.

a) 32. § (3) bekezdésében a „rendeltetést meghatározó” szövegrész helyébe a „rendeltetést, valamint a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét meghatározó” szöveg,

b) 1. számú melléklet 19. pontjában az „épületek, együttese” szövegrész helyébe az „épületek együttese” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 7. § (4) bekezdésében a „ , különösen az épület legmagasabb pontjának magasságát, az építészeti karakter jellemzőit meghatározó rendelkezést” szövegrész,

b) 34. § (1) bekezdés d) pontjában az „(1. ábra)” szövegrész,

c) 39. § (2) bekezdés d) pontjában, 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 40. § (3) bekezdésében a „(2. ábra)” szövegrész,

d) 44. § (7), (8), (10) és (12) bekezdésében a „(3. ábra)” szövegrész,

e) 44. § (6) és (13) bekezdése,

f) 47. § (7) bekezdése.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi építészeti tervtanács feladata, hogy)

a) véleményezze a másodfokú építésügyi hatósági eljárásban – a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére – az elsőfokú építésügyi hatósági eljárás során a döntés alapjául szolgáló, a területi tervtanács által véleményezett építészeti-műszaki dokumentációt,”

(2) Az R2. 9. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze)

c) az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásban – az elsőfokú építésügyi hatóság megkeresésére – a több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen az új épület építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint a településképet érintő homlokzati felújításához vagy átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.”

(3) Az R2. 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A területi építészeti-műszaki tervtanács a (4) bekezdés c) pontja szerinti véleményezési eljárása során felhívja az érintett települési önkormányzat polgármesterét, hogy 8 napon belül nyilvánítson véleményt a tervnek a településképi követelményekkel történő megfeleléséről. A tervtanács a polgármesteri véleményt érdemben vizsgálja.

(6) A területi építészeti-műszaki tervtanács a (4) bekezdés c) pontja szerinti véleményezési eljárásról készült jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül megküldi az országos főépítésznek.”

5. § Az R2. 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A központi építészeti-műszaki tervtanács eljárása esetén, amennyiben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező beruházás hasznos beépített alapterülete nem haladja meg a bruttó 5000 m2-t, a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke is kiadhatja. Ez az eljárás az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épületek építészeti-műszaki dokumentációjának véleményezése során nem alkalmazható.”

6. § Az R2. a következő 21. §-sal egészül ki:

„21. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.2.) megállapított 9. § (2) bekezdés a) pontját, (4) bekezdés c) pontját, (5) és (6) bekezdését, 10. § (1) bekezdését, valamint 13. § (7) bekezdését a Mód. Kr.2. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. § Az R2. 10. § (1) bekezdésében az „összefüggő” szövegrész helyébe az „az egy tájegységet képező” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2. 16/A. §-a.

3. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)

f) ellátja az önkormányzati főépítészi vizsga lebonyolításának feladatait,

g) vezeti a területi építészeti-műszaki és településrendezési tervtanácsot, ideértve a tájegységi tervtanácsot is.”

10. § Az R3. 4. § (3) bekezdésében

a) a „b) pont ba) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „c) pont ca) alpontja szerinti” szöveg,

b) a „b) pont bb) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „c) pont cb) alpontja szerinti” szöveg

lép.

4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TeIR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Ennek érdekében:]

f) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)–d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvényeinek digitális vektoros állománya – jogszabályban előírtak szerint a Dokumentációs Központnak kötelezően leadandó SHP vagy GML formátumú – dokumentációját a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak és a 8. melléklet szerint kell elkészíteni, úgy, hogy

fa) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként egyesíteni szükséges;

fb) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésüknek megfelelően kell a vektoros állományban dokumentálni;

fc) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi övezeteit településenként összegezve kell a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni.”

12. § Az R4. a következő 21/B. §-sal egészül ki:

„21/B. § (1) A megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (3) bekezdése szerinti állásfoglalás kérése és az állásfoglalás kiadása a 16. § (1) bekezdése szerinti digitális egyeztető felületen történik.

(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérés során a térképi mellékleteket a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően küldi meg a területrendezésért felelős miniszternek.

(3) A területrendezésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás kiadása során a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi, hogy a megküldött rendelettervezet megfelel-e a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek.”

13. § Az R4. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az R4.

a) 17. § (1a) bekezdésében a „pdf formátumban és EOV vetületű” szövegrész helyébe a „pdf formátumban és – a miniszteri állásfoglalás kéréséhez – EOV vetületű” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzatok által megküldött” szövegrész helyébe a „megyei önkormányzatok által – a területrendezési tervek esetében a 8. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő formában – megküldött” szöveg

lép.

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (11) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:]

a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározó, az országos vízkárelhárítási célú tározó, az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.

d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.”

16. § Az R5.

a) 3. § (7) bekezdésében az „az ISO 19136:2007” szövegrész helyébe az „SHP (shapefile) vagy az ISO 19136:2007” szöveg,

b) 6/A. §-ában az „1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „R. 8. melléklete szerinti” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklete.

6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 26/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesítenie vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie.”

19. § Az R6. 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/A. § (1) A polgármester – a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében – a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

(2) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg, a partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll, amelynek részletes szabályait a (3)–(6) bekezdés tartalmazza.

(3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik.

(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.

(5) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia készítésénél,

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.

(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia módosításánál,

b) a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,

c) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítésénél és módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.

(7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,

a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon – továbbá a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az ott meghatározott egyéb helyen – meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.”

20. § Az R6. 42/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, egyeztető tárgyalást kezdeményez a 40. § (2) bekezdés b) pontja szerint.

(3b) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a (3) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.”

21. § (1) Az R6. 43/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester)

a) a kézikönyv és településképi rendelet készítésének megkezdéséről a 29/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti helyen tájékoztatja a partnereket,”

(2) Az R6. 43/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A partnerek a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél a 29/A. § (1) bekezdése vagy (7) bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.”

(3) Az R6. 43/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester az elkészült)

a) kézikönyv és településképi rendelet tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti helyen, a kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (6) bekezdése szerinti helyen,”

22. § Az R6. 33. alcíme a következő 46/G. §-sal egészül ki:

„46/G. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.7.) megállapított 6. § (2b) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 42/A. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Mód. Kr.7. hatálybalépésekor folyamatban lévő integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.”

23. § Az R6. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

24. § Az R6.

a) 6. § (2b) bekezdésében a „stratégiáját a Lechner” szövegrész helyébe a „stratégiáját – a (2) és a (2a) bekezdés figyelembevételével – a Lechner” szöveg,

b) 32. § (1) bekezdés b) pontjában az „egyszerűsített vagy” szövegrész helyébe az „egyszerűsített,” szöveg,

c) 32. § (1) bekezdés c) pontjában a „tárgyalásos,” szövegrész helyébe a „tárgyalásos vagy” szöveg,

d) 38. § (4) bekezdés c) pontjában az „egyéb környezteti hatásokra” szövegrész helyébe az „egyéb környezeti hatásokra” szöveg,

e) 42. § (2) bekezdésében az „egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe az „egyeztetést lezáró döntést” szöveg,

f) 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában az „örökségvédelmi határkörében eljáró” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatáskörében eljáró” szöveg,

g) 43/A. § (7) bekezdésében az „a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja” szövegrész helyébe az „a 29/A. § (7) bekezdés b) pontja” szöveg,

h) 43/B. § (3) bekezdésében a „nyilvános értékelő felületet” szövegrész helyébe a „nyilvános értékelő felület” szöveg,

i) 45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szöveg,

j) 46. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R6. 26/C. § (2) bekezdése.

7. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló
485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

27. § Az R7. a következő 5. §-sal egészül ki:

„5. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 2. melléklet 4.2.4. alpontját, valamint 4.3.4. alpontját a Mód. Kr. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4., 5. alcím és az 1. melléklet 2019. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményei és jelkulcsa

1. Térségi szerkezeti terv

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód/
rétegnév

Objektum típus

Objektum megjelenése

Típus-specifikus tulajdonságok

Oszlopnév

Adat-típus

Értékkészlet

Objektum megjelenítési módja

Objektum színe

3.

tersegi_teruletfel-
hasznalasi_kate-
goriak

Térségi terület-
felhasználási kategóriák

poligon

Kategória

KATEGORIA

string

erdo_t

Erdőgazdálkodási térség

R:101 G:168 B:67

4.

mg_t

Mezőgazdasági térség

R:255 G:255 B:217

5.

vg_t

Vízgazdálkodási térség

    

R:166 G:234 B:255

6.

t_t

Települési térség

R:178 G:178 B:178

7.

s_t

Sajátos területfelhasználású térség

R:115 G:38 B:0

8.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

9.

telepules_rendszer_
elemei

Településrendszer elemei

pont

Kategória

KATEGORIA

string

rtk

Regionális térszervező központ

R:0 G:0 B:0 (12pt)

R:130 G:130 B:130 (16pt)

R:0 G:0 B:0 (20pt)

10.

ttk

Térségi térszervező központ

R:0 G:0 B:0 (10pt)

R:130 G:130 B:130 (14pt)

11.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

12.

gyorsforgalmi_ut

Gyorsforgalmi út

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (5pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

13.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (5pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

14.

Elem száma

UTSZAM

string

 

"M" + szám: pl. M19

 

 

15.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Bőny (M1) - Győr (1. sz. főút)

 

 

16.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

17.

fout

Főút

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (3pt)

18.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (5pt)

R:0 G:0 B:0 (3pt)

19.

Elem száma

UTSZAM

string

 

"R" + szám pl. R21 vagy szám pl. 73

 

 

20.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Csopak (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)

 

 

21.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

22.

nagysebessegu_
vasutvonal

Nagysebességű vasútvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0 (2pt)

R:0 G:0 B:0 (4pt)

23.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

24.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia)

 

 

25.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

26.

egyeb_orszagos_
torzshalozati_
vasuti_palya

Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (2pt)

R:0 G:0 B:0 (4pt)

27.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

28.

Elem száma

VONALSZAM

integer

 

szám pl. 9

 

 

29.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Fertőszentmiklós – (Ausztria)

 

 

30.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

31.

nemzetkozi_
kereskedelmi_
repuloter

Nemzetközi kereskedelmi repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

32.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

33.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Debrecen [Debreceni Nemzetközi Repülőtér]

 

 

34.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

35.

kozos_felhasznalasu_katonai_es_polgari_
repuloterre_fej-
lesztheto_repuloter

Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89

R:0 G:0 B:0

(14pt)

36.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

37.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Pápa

 

 

38.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

39.

orszagos_kerekpar-
utvonal

Országos kerékpárút-vonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (5pt)

40.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1pt)

R:0 G:0 B:0 (5pt)

41.

Elem száma

UTSZAM

string

 

Szám pl. 2.D

 

 

42.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

 

 

43.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

44.

orszagos_kikoto

Országos kikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

45.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

46.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Baja

 

 

47.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

48.

hatarkikoto

Határkikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89

R:0 G:0 B:0

(14pt)

49.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

50.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szeged

 

 

51.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

52.

atomeromu

Atomerőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

53.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

54.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Paks

 

 

55.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

56.

egyeb_50mw_vagy_
annal_nagyobb_
nevleges_teljesito-
kepessegu_eromu

Egyéb 50MW vagy annál nagyobb névleges teljesítő-
képességű erőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

57.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

58.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Visonta

 

 

59.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

60.

atviteli_halozati_
tavvezetek_
750_kvos

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (3pt)

61.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (3pt)

R:255 G:0 B:0 (5pt)

62.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 1.

 

 

63.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Albertirsa – Szolnok – Hajdúböszörmény – Kisvárda térsége – Barabás – (Ukrajna)

 

 

64.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

65.

atviteli_halozati_
tavvezetek_
400_kvos

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

66.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

67.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 26., 27.

 

 

68.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Martonvásár – Perkáta – Paks

 

 

69.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

70.

atviteli_halozati_tavvezetek_220_kvos

220 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1pt és 5pt)

71.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (5pt)

72.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 70., 71.

 

 

73.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Nagyút – Mezőtárkány – Sajószöged

 

 

74.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

75.

foldgazszallito_
vezetek

Földgázszállító vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

76.

0

Tervezett

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

77.

Elem száma/elnevezése

AG_SZAM

string

 

Szám: pl. 100-01

 

 

78.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Beregdaróc – Tarpa – Nagyar

 

 

79.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

80.

koolajszallito_
vezetek

Kőolajszállító vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (1,5pt)

81.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

82.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Adria

 

 

83.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Százhalombatta – Káloz – Kára – Kutas – Berzence – (Horvátország)

 

 

84.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

85.

termekvezetek

Termékvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:205 G:170 B:102 (1,5pt)

86.

0

Tervezett

R:205 G:170 B:102 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

87.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Százhalombatta – Kápolnásnyék

 

 

88.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

89.

vtt_tarozo

VTT-tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

90.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

91.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Cigánd-Tiszakarádi

 

 

92.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin

 

 

93.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

94.

orszagos_vizkarel-
haritasi_celu_tarozo

Országos vízkár-
elhárítási célú tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 1pt,

line: 0,5 és 1pt)

95.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 1pt,

line: 0,5 és 1pt)

96.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Mérgesi

 

 

97.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Köröstarcsa, Körösladány

 

 

98.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

99.

kiemelt_jelento-
segu_vizi_epitmeny

Kiemelt jelentőségű vízi építmény

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

100.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

101.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Kiskörei vízlépcső

 

 

102.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Abádszalók, Kisköre

 

 

103.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

104.

orszagos_jelento-
segu_csatorna

Országos jelentőségű csatorna

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168 (2pt)

105.

0

Tervezett

R:0 G:77 B:168 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

106.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Nagy-foki-csatorna

 

 

107.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Szeghalom–Újiráz/Komádi

 

 

108.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

109.

elsorendu_arvizve-
delmi_fovedvonal

Elsőrendű árvíz-
védelmi fővédvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (1 és 3pt)

110.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1 és 3pt)

111.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

112.

veszelyeshulladek_
lerako

Veszélyeshulladék-
lerakó

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:0 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

113.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:155 G:187 B:89

(14pt)

114.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Marcali

 

 

115.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

116.

veszelyeshulladek-
egeto_mu

Veszélyeshulladék-
égető mű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

117.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

118.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Királyszentistván

 

 

119.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

120.

radioaktivhulladek_
tarolo

Radioaktív-
hulladék-tároló

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

121.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

122.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Bátaapáti

 

 

123.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

124.

tersegi_szerepu_
osszekoto_ut

Térségi szerepű összekötő út

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0 (1pt)

R:0 G:0 B:0 (2pt)

125.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (2pt)

126.

Elem száma

UTSZAM

integer

 

Szám: pl. 1457

 

 

127.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Tárnok (7.sz. főút) – Herceghalom (1.sz. főút)

 

 

128.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

129.

mellekut

Mellékút

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (1pt)

R:255 G:255 B:255 (0,5pt)

130.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1pt)

R:255 G:255 B:255 (0,5pt)

131.

Elem száma

UTSZAM

integer

 

Szám: pl. 1457

 

 

132.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Tikos - Szegerdő

 

 

133.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

134.

orszagos_vasuti_
mellekvonal

Országos vasúti mellékvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (2pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

135.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (2pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

136.

Elem száma

VONALSZAM

string

 

Szám: pl. 23

 

 

137.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca:

pl. Zalaegerszeg - Rédics

 

 

138.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

139.

tersegi_repuloter

Térségi repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

140.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

141.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település név: Szentkirályszabadja

 

 

142.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

143.

tersegi_kerekpar-
utvonal

Térségi kerékpárút-
vonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (3pt)

144.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (3pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

145.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Lulla - Tab

 

 

146.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

147.

tersegi_kikoto

Térségi kikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

148.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

149.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Csopak

 

 

150.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

151.

kompatkelohely

Kompátkelőhely

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

152.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

153.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szántód - Tihany

 

 

154.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

155.

tersegi_logisztikai_
kozpont

Térségi logisztikai központ

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

156.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

157.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve

 

 

158.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

159.

eromu _
5_50_mw_nevleges
_teljesitokepessegu_

5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

160.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

161.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Kulcs

 

 

162.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

163.

atvitelt_befolya-
solo_132_kvos_
eloszto_halozat

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

164.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

165.

Elem száma

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 123

 

 

166.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Kecskemét - Izsák

 

 

167.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

168.

tersegi_ellatast_
biztosito_132_kvos_
eloszto_halozat

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255

(0,5 és 1pt)

169.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (0,5pt)

170.

Elem száma

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 123-01

 

 

171.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Kecskemét - Izsák

 

 

172.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

173.

foldgazeloszto_
vezetek

Földgázelosztó vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

174.

0

Tervezett

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

175.

Elem száma/elnevezése

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 145-02

 

 

176.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Sopron - Újkér

 

 

177.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

178.

tarozo_1_millio_m3t_meghalado_
terfogatu_vizkar-
elharitasi_celu

1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-
elhárítási célú tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

179.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

180.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Sopron

 

 

181.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

182.

tersegi_csatorna

Térségi csatorna

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168 (1,5pt)

183.

0

Tervezett

R:0 G:77 B:168 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

184.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Osli - Kapuvár

 

 

185.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

186.

masodrendu_arviz-
vedelmi_fovedvonal

Másodrendű árvíz-
védelmi fővédvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:130 G:130 B:130

(1 és 3pt)

187.

0

Tervezett

R:130 G:130 B:130 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (3pt)

188.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

189.

tersegi_hulladek-
kezelo

Térségi hulladék-
kezelő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

190.

 

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

191.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szolnok

 

 

192.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

2. Térségi övezetek

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód/
rétegnév

Objektum típus

Objektum megjelenése

Típus-specifikus tulajdonságok

Oszlopnév

Adattípus

Értékkészlet

Objektum megjelenítési módja

Objektum színe

3.

okologiai_halozat_
magteruletenek_
ovezete

Ökológiai hálózat magterületének övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:112 G:168 B:0

4.

okologiai_halozat_
okologiai_folyoso-
janak_ovezete

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:255 G:170 B:0

5.

okologiai_halozat_
pufferteruletenek_
ovezete

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:255 G:255 B:0

6.

kivalo_termohelyi_
adottsagu_szantok_
ovezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:205 G:137 B:102

7.

jo_termohelyi_
adottsagu_szantok_
ovezete

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:205 G:170 B:102

8.

erdok_ovezete

Erdők övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:0 G:115 B:76

9.

erdotelepitesre_
javasolt_terulet_
ovezete

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:160 G:175 B:80

10.

tajkepvedelmi_
terulet_ovezete

Tájképvédelmi terület övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:222 G:207 B:73

11.

vilagoroksegi_es_
vilagoroksegi_
varomanyos_terulet_altal_erintett_tele-pulesek_ovezete

Világörökségi és világörökségi várományos terület által érintett települések övezete

poligon

 

 

 

1

világörökségi területek által érintett települések

R:205 G:102 B:102

12.

 

 

 

2

világörökségi várományos területek által érintett települések

R:255 G:179 B:179

13.

 

 

 

3

világörökségi és világörökségi várományos területek által érintett települések

R:128 G:64 B:64

14.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

15.

vizminosegvedelmi_
terulet_ovezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:135 G:165 B:200

16.

nagyvizi_meder_
ovezet

Nagyvízi meder övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:68 G:101 B:137

17.

vtttarozok_ovezete

VTT-tározók övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:155 G:114 B:181

18.

honvedelmi_es_
katonai_celu_terulet_ovezete

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:93 G:92 B:45

19.

asvany_nyersanyag-
vagyon_ovezete

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

 

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:137 G:112 B:68

20.

rendszeresen_
belvizjarta_terulet_
ovezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:122 G:182 B:245

21.

tanyas_teruletek_
ovezete

Tanyás területek övezete

 

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:255 G:207 B:145

22.

foldtani_veszely-
forras_terulete_altal_erintett_telepu-
lesek_ovezete

Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete

poligon

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

R:178 G:150 B:225

3. Alaptérképi elemek

 

A

B

C

D

E

G

H

I

J

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód/
rétegnév

Objektum típus

Objektum megjelenése

Típus-specifikus tulajdonságok

Oszlopnév

Adattípus

Értékkészlet

Objektum megjelenítési módja

Objektum színe

3.

orszaghatar

Országhatár

poligon

 

 

 

 

R:230 G:0 B:0 (0,4pt)

R:215 G:158 B:158 (4pt)

4.

megyehatar

Megyehatár

poligon

 

 

 

 

R:0 G:0 B:0 (1,5pt)

5.

telepules_kozigaz-
gatasi_hatara

Település közigazgatási határa

poligon

Településnév

TELEP

string

pl. Gárdony

R:178 G:178 B:178 (0,5pt)

6.

telepulesi_terulet

Települési terület

poligon

 

 

 

 

R:0 G:0 B:0 (0,5pt)

7.

vizfelulet_vizfolyas

Vízfelület, vízfolyás

poligon

 

 

 

 

 

R:185 G:220 B:255

8.

egyeb_burkolt_ut

Egyéb burkolt út

vonal

 

 

 

 

R:130 G:130 B:130 (1,5)

2. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 9. melléklet 15. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

1.

Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök

kézikönyv, településképi rendelet

2.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE

TELEPÜLÉSKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS)

„15.

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

közlekedés: a 12. pont kivételével minden közúti közlekedési ügyben”

 

2. Az R6. 9. melléklet 24. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

1.

Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök

kézikönyv, településképi rendelet

2.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE

TELEPÜLÉSKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS)

„24.

Országos Atomenergia Hivatal

nukleáris biztonság és balesetelhárítás az Országos Atomenergia Hivatal hivatalos honlapján közzétett települések elhelyezkedése szerinti területek esetében”

3. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R7. 2. melléklet 4.2. Világörökségi korlátozások pontja a következő 4.2.4. alponttal egészül ki:

„4.2.4. A világörökségi területen újonnan létesítendő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű építmények a területi tervtanács által meghatározott homlokzatának vagy homlokzatainak takarását kétszintű növényállománnyal kell biztosítani. A tervtanács az ilyen módon takarandó homlokzatot a tervtanács által meghatározott magaslati pontokról, továbbá gyorsforgalmi utak, főutak, országos mellékutakról való láthatóság alapján határozza meg. A kétszintű növényállomány faszintjében magas növésű, őshonos fafajokat, a cserjeszintre őshonos cserjéket kell ültetni.”

2. Az R7. 2. melléklet 4.3. Világörökségi tilalmak pontja a következő 4.3.4. alponttal egészül ki:

„4.3.4. Újonnan létesített ipari, mezőgazdasági vagy kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű építmények esetében

a) nem alkalmazható a területi tervtanács által meghatározott, környezetbe nem illő szín vagy anyag,

b) nem alkalmazható közterületről látszó, 10 m2-nél nagyobb egybefüggő felületen tükröződő, nagy fényvisszaverő tulajdonságú anyag,

c) az építmény legmagasabb pontja – beleértve minden építményrészt, tetőfelépítményt, az építmény tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést – nem lehet magasabb 15 méternél,

d) nem alkalmazható a világörökségi helyszínről látható fényfestés és éjszakai díszvilágítás,

e) az építmény oldalankénti egybefüggő homlokzati felületeinek vízszintesen mért hossza nem haladhatja meg a 100 métert, és

f) az egyes építmények közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 20 méter.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!