nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről
2019-01-02
2020-10-31
2
Jogszabály

4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasításra – a büntetés-végrehajtási szervek ügyeleti tevékenységének és az események jelentési rendjének egységes szabályozása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP),

b) a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és intézményekre, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szerv).

2. Az utasítás alkalmazásában:

a) állandó ügyeleti szolgálat: a jelentési kötelezettség rendjét teljesítő, a rendkívüli eseményekkel összefüggésben az elsődleges intézkedések megtétele érdekében intézkedő, továbbá a büntetés-végrehajtás folyamatos feladatellátását a nap 24 órájában biztosító szolgálat;

b) BVOP főügyelete: a Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztálya által működtetett állandó ügyeleti szolgálat;

c) csoport: legalább három főből álló, egységes akaratelhatározással fellépő személyek köre;

d) egyéb szigorú számadású nyomtatvány: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylat, nyomtatvány;

e) esemény: a fogvatartás biztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető, külön intézkedések bevezetését szükségessé tevő, továbbá a bv. szerv biztonsága és működtetése szempontjából fontosnak tartott történés;

f) fogvatartott: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerint elítélt és az egyéb jogcímen fogva tartott személy;

g) folyamatos ügyeleti tevékenység: az események megakadályozását, megszakítását, felszámolását segítő, továbbá a bv. szervre háruló jelentési kötelezettség teljesítését biztosító kötelezettség;

h) halál bekövetkezése, egészségügyi állapotra, sérülésre vonatkozó minősítés: elsődleges vélemény alapján vagy orvos által megállapított állapot;

i) kiemelkedő fontosságú események: 1. melléklet I. táblázatában nevesített események;

j) kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott: a bűncselekmény jellege, elkövetési módja, a fogvatartott előélete, a bv. szervben tanúsított magatartása, veszélyeztetettsége miatt ebbe a kategóriába sorolt, valamint az országos írott vagy elektronikus sajtóban nevesített – a BVOP Biztonsági Szolgálat által meghatározott központi listán feltüntetett – fogvatartott;

k) részben vagy egészben működésképtelenné, használhatatlanná tétel: az eszköz, berendezés, adathordozó, illetve számítógépes program rendeltetésszerű használhatósága, működtetése ellen irányuló szándékos vagy gondatlan cselekmény;

l) súlyos munkabaleset: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 3. pontjában meghatározott esetek;

m) súlyos sérülés: orvos által megállapítottan 8 napon túl gyógyuló időtartamú sérülés;

n) szolgálati jármű: a bv. szerv tulajdonában vagy használatában lévő közúti szállító- vagy vontatóeszköz, önjáró vagy vontatott munkagép;

o) tömeg: egységes akaratelhatározással fellépő vagy vétlenül az esemény részesévé váló, tíz főt meghaladó létszámú személyek köre;

p) vezető ügyeleti szolgálat: a BVOP-n működtetett, készenléti jellegű, egyszemélyi szolgálat, amelyet a BVOP állományába tartozó kijelölt szolgálatvezető vagy főosztályvezető külön meghatározottak szerint lát el.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Ügyeleti tevékenységi rendszer

3. A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó ügyeleti szolgálatot kell működtetni a BVOP-n, valamennyi bv. intézetnél, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában.

4. A 3. pontban meghatározottakon kívül az országos parancsnok engedélyezheti ügyeleti szolgálat létrehozását, amelyre az utasítás rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

5. Az állandó ügyeleti szolgálatot működtető bv. intézet vezetője határozza meg az ügyeleti szolgálatot ellátók által a hivatali munkaidőn kívül gyakorolható jogköröket és a foganatosítható elsődleges intézkedéseket.

6. Szükség esetén az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese (a továbbiakban: OPBFH), bv. intézet vonatkozásában annak vezetője a feladattal érintett szakterületről megerősítő erőt rendelhet be, vagy meglévő szolgálatból csoportosíthat át az ügyeleti szolgálatokra.

7. Készenlétbe helyezés és különleges jogrend kihirdetése esetén a BVOP főügyeletét és a bv. intézet állandó ügyeleti szolgálatát az OPBFH utasításának megfelelően meg kell erősíteni, indokolt esetben az OPBFH vagy az igazgató rendelkezésére a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában ideiglenes ügyeleti szolgálatot kell létrehozni.

8. A büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységi rendszeréhez kötődő feladatokat a vezető ügyeleti szolgálat, a BVOP főügyelete, továbbá a bv. intézet állandó ügyeleti szolgálatai látják el.

9. A BVOP főügyelete, valamint a bv. intézet állandó ügyeleti szolgálata váltásos időrendszer szerint látja el feladatait.

10. Az állandó ügyeleti szolgálat személyi állománya részére a szolgálatellátás során az egyenruha viselése kötelező.

11. Az állandó ügyeleti szolgálat személyi állománya a szolgálat ellátása során a rendszeresített kényszerítő eszközöket és lőfegyvert az arra kijelölt helyen köteles tárolni.

2. Szakmai irányítás

12. Az országos parancsnok az ügyeleti tevékenység szakmai irányítását hivatali időben a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetője, hivatali időn kívül a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletes (a továbbiakban: főügyeletes) útján látja el.

13. A bv. intézet vezetője az ügyeleti tevékenység szakmai irányítását hivatali időben a biztonsági szakterület vezetője, hivatali időn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában a biztonsági főfelügyelő útján látja el.

14. A bv. intézet ügyeleti szolgálatát közvetlenül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában a biztonsági főfelügyelő irányítja.

3. A vezető ügyeletes jogállása

15. Az országos parancsnok jóváhagyásával vezető ügyeleti szolgálat teljesítésére kijelölt (a továbbiakban: vezető ügyeletes), BVOP állományába tartozó szolgálatvezető vagy főosztályvezető felelős a bv. szervnél bekövetkezett – az 1. mellékletben a jelentés fogadójaként külön megjelölt vagy az OPBFH, illetve az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese (a továbbiakban: OPGIH) által aktuálisan meghatározott – eseményekhez kötődő kivizsgálási feladatok szakszerű és hatékony végrehajtásának koordinálásáért, a BVOP vezetőinek folyamatos tájékoztatásáért, valamint a szükséges jelentések elkészítéséért.

16. A vezető ügyeletes jogosult

a) indokolt esetben, hivatali munkaidőn kívül, az esemény kivizsgálásában érintett személyi állomány részére – beleértve a bv. szerv intézkedő vezetőjét és a főügyeletest is – utasítást adni, feladatot meghatározni,

b) az eseményhez kötődő szolgálati feladat végrehajtására a személyi állomány bármely tagját berendelni, berendeltetni,

c) a bv. szerv részéről tett jelentésekkel kapcsolatban kiegészítő információkat kérni,

d) tájékoztatni és szükség szerint együttműködésre felkérni a társszervek vezetőit.

17. A vezető ügyeletes köteles

a) hivatali munkaidőn kívül intézkedésre alkalmas és szolgálatképes állapotban a folyamatos elérhetőségét biztosítani,

b) saját elhatározásra vagy elöljárói utasításra az esemény helyszínén és/vagy szolgálati helyén szolgálatot teljesíteni,

c) az eseményről, valamint az azzal összefüggésben megtett intézkedéseiről az országos parancsnoknak és illetékes helyettesének – az általuk meghatározott formában és módon – jelentést tenni.

4. A főügyeletes jogállása

18. A főügyeletes részére feladatot az országos parancsnok és helyettesei, a vezető ügyeletes, a Biztonsági Szolgálat vezetője, főosztályvezetői és osztályvezetői határozhatnak meg.

19. A főügyeletes köteles

a) fogadni és rögzíteni a bv. szerv által jelentett eseményeket, információkat, adatokat, minden lényeges körülményt, a megtett intézkedéseket, az eseményekkel kapcsolatos jelentéseket elemezni, értékelni, szükségszerűen módosítani, indokolt esetben az események felszámolásával, kivizsgálásával kapcsolatosan szakmai iránymutatást adni,

b) az 1. mellékletben meghatározott rend szerinti (további) jelentéseket megtenni,

c) a bv. szerv, a társ rendvédelmi szervek (fő)ügyeleteivel való kapcsolattartásra, valamint a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás alapján a BM Ügyelete, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemező Központ kijelölt szervezeti egysége felé jelentést tenni,

d) folyamatosan figyelemmel kísérni a Marathon Terra és az elektronikus távfelügyeleti rendszert,

e) végrehajtani a készenlétbe helyezéssel összefüggő, illetve a különleges jogrend kihirdetése esetén meghatározott feladatokat,

f) a bv. szerv működésével összefüggésben tudomására jutott panaszügyekben felvilágosítást adni, a felmerülő szükséges intézkedéseket megtenni,

g) a tudomására jutott, bv. szerv rendjét, a fogvatartás biztonságát veszélyeztető körülmények esetén az intézkedés alapjául szolgáló információkról az érintett bv. szervet, illetve szükség szerint a társ rendvédelmi szervet értesíteni.

20. A főügyeletes jogosult

a) a bv. szervtől beérkező jelentésekkel összefüggésben további információkat kérni, annak teljesítését határidőhöz kötni,

b) a bv. szerv által jelentett események minősítését, kategorizálását felülbírálni,

c) a bv. szervtől eseti adatszolgáltatást kérni,

d) az országos parancsnok utasítása alapján a bv. szerv értesítését és készenlétbe helyezését, a személyi állományi tagok és eszközök átcsoportosítását elrendelni,

e) bármilyen elemzést, értékelést igénylő eseményről a parancsnoki kivizsgálási jelentést bekérni,

f) indokolt esetben a bekövetkezett eseménnyel, illetve soron kívüli adatszolgáltatás meghatározásával összefüggésben az érintett bv. szerv vezetőjével konzultálni, soron kívüli intézkedését kérni.

5. A bv. intézet állandó ügyeleti szolgálatainak jogállása

21. A szolgálatellátás érdekében a fogvatartottak elhelyezésére kijelölt bv. intézetben folyamatos ügyeleti tevékenységet kell végezni. A bv. intézet ügyeleti tevékenységi feladatait a biztonsági osztály hajtja végre.

22. A bv. intézet biztonsági osztálya az állandó ügyeleti tevékenysége során köteles

a) a bv. szerv rendjét, a fogvatartás biztonságát veszélyeztető körülmények, események bekövetkezését megelőzni, illetve a bekövetkezetteket – egyes esetekben a rendelkezésre álló tervekben meghatározottak szerint, a személyi állományi létszám és az eszközök összehangolt irányításával – hatékonyan felszámolni,

b) hivatali munkaidőn kívüli időpontban az 1. mellékletben meghatározott eseményekről – beleértve a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok területén, valamint tevékenységük során bekövetkezőket is – a főügyeletes részére jelentést tenni,

c) a vezető ügyeletes és a főügyeletes utasításait végrehajtani,

d) az elektronikus távfelügyeleti rendszer felügyeletét ellátni, a Marathon Terra rendszer üzeneteit folyamatosan figyelemmel kísérni,

e) a bv. szerv vezetőjének utasítása alapján a bv. szerv személyi állományára kiterjedő értesítéssel, továbbá különleges jogrendi működéssel összefüggő feladatokat végrehajtani.

6. Jelentési rend

23. A jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményeket, valamint a jelentés megtételének határidejével szemben támasztott követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

24. A bv. szerv személyi állományának tagjai az 1. mellékletben nevesített események bekövetkezésének közvetlen veszélyéről, illetve bekövetkezéséről – az észlelést, tudomásra jutást, valamint a hatáskörükbe tartozó és halaszthatatlan intézkedések megtételét követően – a közvetlen szolgálati elöljárójuknak haladéktalanul kötelesek jelentést tenni.

25. Az eseményekről a jelentéseket az 1. mellékletben meghatározott rend szerint kell megtenni. Az országos parancsnoknak a bv. szerv vezetője köteles jelentést tenni, kivéve, ha szabadság, betegség, külföldi szakmai út miatt távol tartózkodik. Ebben az esetben a szervezetszerű helyettese vagy – annak hiányában – a helyettesítésével megbízott osztályvezető jelent.

26. A belügyminiszternek és a közbiztonsági főigazgatónak az országos parancsnok tesz jelentést.

27. A bv. szerv vezetőjének az eseményekről, a fogvatartás rendjét, a bv. szerv biztonságát veszélyeztető, megzavaró események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedések megtételét követően – eltérő utasítás hiányában – az 1. mellékletben jelentési határidőként megjelölt időtartamon belül kell szóban, valamint írásban jelentést tenni.

28. A kiemelkedő fontosságú eseményekről a bv. szerv vezetője a halaszthatatlanul sürgős intézkedések megtételét követően azonnal – a 2. mellékletben meghatározottak szerinti tartalommal – az országos parancsnoknak köteles előzetes, tényszerű szóbeli jelentést tenni. Ezzel egyidőben a bv. szerv vezetőjének szervezetszerű helyettese vagy a helyettesítésével megbízott vezető – eltérő utasítás hiányában – az előzetes jelentést az országos parancsnok illetékes helyettesének köteles megtenni. A további jelentési kötelezettség teljesítése az országos parancsnok, valamint illetékes helyettesének utasítása szerint történik.

29. Abban az esetben, ha az országos parancsnok akadályoztatva van, úgy a jelentést a helyettesítési rendnek megfelelően a bv. szerv vezetője köteles az OPBFH, az OPGIH, akadályoztatásuk esetén a vezető ügyeletes és az esemény kapcsán érintett szakterületi vezető felé megtenni.

30. A jelentésre kötelezett – az 1. mellékletben megjelölt esemény bekövetkezési körülményeit, a megtett és bevezetendő intézkedéseket részleteiben ismerő – személy (hivatali munkaidőben a bv. szerv illetékes szakterületének vezetője) a főügyeletes felé a bv. szerv vezetője által az országos parancsnok illetékes helyettesének tett jelentésével egyidejűleg, egyéb esemény esetén anélkül köteles jelentést tenni.

31. A jelentésre kötelezett személy az esemény felszámolását követően, a főügyeletes külön utasítására, az általa meghatározott tartalommal – a bv. szerv részére előírt írásbeli jelentési kötelezettség teljesítésén kívül – a legrövidebb időn belül köteles tényszerű, írásbeli tájékoztató jelentést tenni.

32. Az 1. mellékletben külön megjelölt eseményekről részletes parancsnoki kivizsgálási jelentést kell készíteni, melyet az országos parancsnoknak címezve a Biztonsági Szolgálat vezetője részére az esemény bekövetkezésétől számított 24 órán belül kell felterjeszteni az integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelési rendszeren keresztül. A jelentést a BVOP főügyelete részére elektronikus formában is meg kell küldeni.

33. A beérkezett jelentések nyilvántartása, véleményezése, kezelése, jelentések megtétele – az érintett szakterülettel együttműködésben – a Biztonsági Szolgálat feladata.

34. A BVOP szervezeti elemeinek vezetői az 1. mellékletben megjelölt, az alárendeltségükbe tartozó beosztottakkal, továbbá a szervezeti elem működésével kapcsolatos eseményekről a közvetlen szolgálati elöljárójuknak kötelesek jelentést tenni, továbbá a főügyeletest, valamint hivatali időn kívül az 1. mellékletben a jelentés fogadójaként külön megjelölt esetekben a vezető ügyeletest tájékoztatni. Ezt követően a vezető ügyeletes utasításai szerint kell eljárni.

35. Az 1. melléklet 23. és 51. sorszám szerinti tervezett ellenőrzésről való tudomásszerzést követően a jelentést szóban haladéktalanul meg kell tenni. Az írásbeli jelentéssel szemben támasztott minimum követelmény, hogy tartalmazza

a) az ellenőrző, szakmai látogató nevét, beosztását (munkakörét),

b) az érkezés időpontját, célját,

c) az ellenőrzés, szakmai látogatás eseményeit (ki fogadta, mit tekintett meg, kivel/kikkel milyen körülmények között folytatott beszélgetést, kire irányulóan végzett vizsgálatot stb.),

d) a tett észrevételeket, megállapításokat, a bv. szerv vezetőjének címzett felkéréseket,

e) a távozás időpontját.

36. A fogvatartott és a személyi állomány egészségügyi állapotát is érintő jelentéstétel esetén a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint kell eljárni.

37. A főügyeletes részére történő jelentés teljesítése a jogszabályokban és más belső szabályozó eszközökben meghatározott szóbeli és írásbeli jelentési, tájékoztatási kötelezettséget nem korlátozza és nem váltja ki.

38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott katonák, valamint a magyar büntetőjog hatálya alá tartozó szövetséges fegyveres erő tagjainak elhelyezésére szolgáló részleg vonatkozásában, továbbá a személyi állomány tagjai által – szolgálati feladataival összefüggésben – elkövetett cselekmények parancsnoki kivizsgálását követően, annak eredményétől függően, bűncselekmény gyanúja esetén parancsnoki nyomozást kell elrendelni, vagy feljelentést kell tenni.

39. Abban az esetben, ha az esemény vizsgálata elhúzódik, minősítése, jellege megváltozik, továbbá új adat vagy bizonyíték merül fel, az országos parancsnok (illetve a jelentést telefonon fogadó személy, vezető ügyeletes) által meghatározott határidőn belül és módon kiegészítő jelentést kell tenni.

40. Amennyiben az esemény jellege, minősítése az 1. mellékletben rögzített határidőn belül teljes pontossággal nem állapítható meg, az a jelentéstételnek nem lehet akadálya.

41. A minisztériumi vezetők, az országos parancsnok vagy helyettesei jelenlétében megrendezett szervezeti eseményekről a bv. szerv és a BVOP Hivatal Koordinációs Főosztálya a főügyeletest a végrehajtást megelőző napon szóban, valamint a lebonyolítást követően szóban, majd 18 óráig írásban tájékoztatja.

42. A főügyeletes a szolgálata alatt történt eseményekről az 1. mellékletben meghatározottak, továbbá a jogszabályokban, belső szabályozó eszközökben rögzítettek szerint köteles jelentést tenni, továbbá valamennyi, részére jelentett eseményről szöveges üzenetet küldeni az országos parancsnok és helyettesei, valamint az érintett szolgálatok, illetve főosztályok vezetői részére. Az esemény jellegétől függetlenül a jelentett eseményekről szöveges üzenetet kell küldeni továbbá a Hivatal, a Biztonsági Szolgálat, a Humán Szolgálat, az Ellenőrzési Szolgálat, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata, a Kommunikációs Főosztály, a Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztálya, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Büntetés-végrehajtási Főosztálya vezetőjének, valamint a BVOP sajtószóvivőjének.

43. A főügyeletesnek szóló kiegészítő írásbeli vagy szóbeli jelentésben meg kell jelölni az esemény szóbeli és írásbeli jelentésének időpontját, megnevezését, a jelentést korábban fogadó főügyeletes és a jelentést adó személyi állományú tag nevét és rendfokozatát is.

44. A főügyeletes a bv. szerv állandó ügyeleti szolgálata részére rendszeresen, vagy eseti jelleggel meghatározhat jelentési kötelezettséget, melyeket a bv. szerv határidőre köteles teljesíteni.

7. A főügyeletes jelentése

45. A főügyeletes a bv. szerv által jelentett eseményeket – szolgálatteljesítése kezdőnapjának 0 órájától 24 órájáig terjedő időszakára vonatkoztatva – a szolgálatteljesítés másnapján 3 óráig köteles összegezni, arról jelentést készíteni. Hétvége és munkaszüneti nap esetén a jelentés az utolsó munkanap 0 órájától az első munkanapot megelőző nap 24 órájáig bekövetkezett eseményeket tartalmazza.

46. A főügyeletes a jelentését személyes adatokat tartalmazó és korlátozott adattartalommal is köteles elkészíteni.

47. A főügyeletes a korlátozott adattartalommal készült jelentést valamennyi bv. szerv vezetője részére köteles megküldeni.

48. A korlátozott adattartalommal készült jelentést a főügyeletes minden munkanap az intranet hálózat ht tp:/ /int ranet/nap ijelentesek/For ms/All Items.as px elérési útra, az OPBFH jóváhagyását követően köteles feltölteni.

49. A rendkívüli események lényegi tartalmát a főügyeletes jelentésében meg kell jeleníteni.

50. A főügyeletes által készített jelentésben megjelenítendő események körét a Biztonsági Szolgálat vezetője határozza meg.

51. A bv. szervnek a jelentésre kötelezett eseményeket a 3. melléklet szerinti okmányban nyilván kell tartani, amely naplót helyben kell elkészíteni és kiadni, és az ügykezelési szabályoknak megfelelően iktatni, illetve megőrizni.

52. A bv. szerv vezetője az utasításban meghatározottakon kívül a saját megítélése szerint fontosnak tartott, a mindennapitól eltérő, a média érdeklődését kiváltó eseményekről is köteles jelentés tenni az országos parancsnoknak, valamint a helyettesítésével megbízott vezető az országos parancsnok illetékes helyettesének, valamint – a jelentésre kötelezett személyen keresztül – a főügyeletesnek.

8. A BVOP főügyeletén és az állandó ügyeleti szolgálaton használt nyilvántartások

53. A BVOP főügyeletén és az állandó ügyeleti szolgálaton az alábbi okmányokat kell vezetni:

a) ügyeleti napló és nyilvántartások,

b) szolgálatátadás és ahhoz tartozó átadási jegyzék,

c) ügyeleti statisztikák,

d) ellenőrzési napló,

e) fegyverzeti szakanyagok nyilvántartására szolgáló napló.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

55. A bv. szerv vezetője az események jelentésével kapcsolatosan kiadott helyi intézkedések, őr- és szolgálati utasítások, munkaköri leírások, továbbá a munkaköri leírások biztonsági mellékleteinek felülvizsgálatát és azok jelentési renddel összefüggően szükséges módosítását az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles elvégezni.

56.1

1. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

I. táblázat

A fogvatartás rendje, biztonsága, a bv. szerv működése szempontjából kiemelkedő fontosságú események

Az esemény

jelentéstétel (értesítés) formája

jelentést (értesítést)

jelentéstétel (értesítés) formája, határideje

sorszáma

megnevezése

tevő

fogadó

1

terrorcselekmény, valamint annak elkövetésével való fenyegetés, terrorcselekmény kísérlete, előkészülete, felszámolása, illetve fogvatartott által
a bv. szerv területén tartózkodó bármely személy túszul ejtése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

2

fogolyszökés, annak kísérlete, előkészülete,
az azt elkövető szökevény elfogása, befogadása, kényszergyógykezelt, ideiglenes kényszer-gyógykezelt, illetve elzárást töltő személy engedély nélküli eltávozása, elfogása, befogadása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

3

fogolyzendülés, valamint annak kísérlete, előkészülete, felszámolása, valamint a bv. szerv területén bármely helyiség, illetve terület fogvatartott általi eltorlaszolása, elzárása,
a cselekmény felszámolása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

4

fogvatartott által elkövetett bűncselekmény gyanúja, amely halált vagy életveszélyes állapotot idézett elő, illetve a sértett súlyos egészségkárosodásához vagy maradandó fogyatékosságához vezetett

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

5

fogvatartott öngyilkossága

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

6

a személyi állomány tagjának őrizetbe vétele, előzetes letartóztatásba helyezése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

7

kényszerítő eszköz alkalmazása, ha az halált vagy súlyos sérülést okozott, illetve életveszélyes állapotot idézett elő, továbbá,
ha – az egészségügyi következményektől függetlenül – civil személlyel szemben alkalmazták

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

8

lőfegyverhasználat, figyelmeztető, riasztó vagy egyéb szándékosan leadott lövés

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

9

a bv. szerv, illetve fogvatartott szállítását végző jármű ellen intézett támadás vagy annak közvetlen veszélye, illetve a feladat-végrehajtás szándékos akadályozása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

10

az előállítás helye, illetőleg a bv. szerv és annak közvetlen közelében lévő épület ellen intézett támadás vagy fenyegetés, valamint annak közvetlen veszélye, illetve ezek biztonságát súlyosan veszélyeztető egyéb esemény, körülmény

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

11

a bv. szerv tulajdonában lévő, valamint
a bv. szerv területén tárolt lőfegyver elvesztése, eltulajdonítása, előtalálása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

12

személyi állomány tagjának elhalálozása, eltűnése, előkerülése, öngyilkossági kísérlete, valamint közúti baleset részesévé válása, amennyiben a balesetben érintettek valamelyike elhalálozott, vagy súlyos sérülést szenvedett

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

13

személyi állomány tagjának sérelmére egyenes szándékkal, testet ért fizikai ráhatással elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, illetve, ha az eset során a személyi állomány tagja sérülést szenvedett

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

14

a személyi állomány tagja által elkövetett bűncselekmény megalapozott gyanúja

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

15

fogvatartott öngyilkossági kísérlete, szándékos önkárosítása, amely életveszélyes állapotot idézett elő, illetőleg súlyos egészségkárosodásához vagy maradandó fogyatékosságához vezethet

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

16

fogvatartottak csoportos, illetve tömeges utasítás-, munka- vagy étkezés-megtagadása, valamint a bv. szerv által biztosított élelem felvételének feltételhez kötése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

17

szolgálati jármű eltulajdonítása, balesete, ha az halált vagy személyi sérülést, illetve legalább 1 000 000 Ft értékű kárt okozott, vagy ha a gépjármű megkülönböztető jelzés használata mellett közlekedett

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPGIH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

18

a bv. szerv területén vagy járműveiben keletkezett robbanás, illetve amennyiben tűz vagy elemi csapás 8 napon túl gyógyuló személyi sérülést vagy legalább 1 000 000 Ft értékű kárt okozott, illetve, ha azok közvetlen veszélye fennáll, valamint közveszéllyel (pl. robbantással) fenyegetés, ha az a szolgálat ellátását, a bv. szerv rendeltetésszerű működését súlyosan veszélyezteti

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPGIH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

19

minősített jelzéssel ellátott ügyirat vagy adathordozó elvesztése, megsemmisülése, előtalálása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

FŐÜGY

biztonsági vezető

JKSZ-től vett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

20

gazdasági főnyilvántartások, számítógépes programok, adattárolók elvesztése, eltulajdonítása, részben vagy egészben működésképtelenné, használhatatlanná tétele, adatbázisok megsemmisülése, adatvesztés, számítógép rendszerének „feltörése”, az elveszett, eltulajdonított anyagok előtalálása, illetve a bv. szerv nyílt elektronikus információs rendszereit érintő súlyos biztonsági események észlelése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPGIH

OPBFH

OPGIH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

FŐÜGY

kiberbiztos

JKSZ-től vett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

21

a személyi állomány tagját/tagjait érintő súlyos mérgezés, járványos megbetegedés, amennyiben az a bv. szerv rendeltetésszerű működését veszélyezteti

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPGIH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

22

a személyi állomány tagjának súlyos munkabalesete vagy egyéb balesete, ha feltételezhetően a súlyos munkabaleset minősítésének az ismérvei fennállnak

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPGIH

OPBFH

OPGIH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPGIH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

23

állandó személyi védelemben részesülő állami vezető (védett személy), illetve
az Országgyűlés valamely bizottságának felhatalmazása alapján eljáró országgyűlési képviselő látogatása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

24

a bv. szerv területén, valamint az azon kívüli feladat-végrehajtás során a személyi állomány tagjának sérelmére elkövetett, szolgálattal nem összefüggő bűncselekmény gyanúja

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

25

fogvatartott váratlan, aktuális egészségi állapotából közvetlenül nem prognosztizálható természetes elhalálozása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

26

fogvatartott súlyos munkabalesete vagy egyéb balesete, ha feltételezhetően a súlyos munkabaleset minősítésének az ismérvei fennállnak

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPGIH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

27

fogvatartott étel-, gyógyszer- vagy egyéb mérgezése, illetve fogvatartottak tömeges fertőzése, járványos megbetegedése, megszűnése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPGIH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPGIH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

28

fogvatartott által elkövetett, a civil lakosság figyelmét felkeltő (megbotránkoztató), illetőleg várhatóan sajtóérdeklődésre számot tartó cselekmény, illetve a publikus közösségi oldalakon bv. szervre utaló bejegyzés, megnyilvánulás

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

29

72 órát meghaladó étkezésmegtagadás, illetve annak befejezése, ha az étkezésmegtagadás ideje alatt a fogvatartott állapota egészségügyi beavatkozást igényelt

szóban,

írásban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPGIH-nek tett jelentést követően azonnal

szóban

PK

OP

24 órán belül

30

a bv. szerv tulajdonában lévő, illetve annak területén a személyi állomány önvédelmi fegyveréhez tartozó vagy egyéb lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyag elvesztése, eltulajdonítása, előtalálása, a bv. szerv területén (beleértve a bv. szerv területére behajtó gépjárműveket is), valamint gépjárművein nem bv. tulajdonú lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyag előtalálása, elszállítása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

írásban

PK

OP

24 órán belül

31

kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott befogadása, végleg másik bv. szervbe történő átszállítása, önkárosítása, szabadítása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

32

kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott bv. szerv területén kívüli, előre nem tervezett mozgatása (pl. egészségügyi intézménybe történő kihelyezés stb.), önkárosítása, étkezés-megtagadása, valamint a bv. szerv által biztosított élelem felvételének feltételhez kötése, azok befejezése, illetve esetében emberi élet kioltására, tiltott kapcsolattartásra alkalmas tárgy, kábító-, illetve bódító hatású szer vagy kábítószergyanús anyag birtoklása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

33

a fogvatartott(ak), illetőleg lőfegyver, lőszer szállítását végző gépjármű üzemképtelenné válása vagy egyéb, az előállítás, szállítás végrehajtását akadályozó körülmény (pl. személyi állomány tagja vagy fogvatartott rosszulléte, gumiabroncs sérülése stb.)

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

34

szolgálati jármű megrongálása, feltörése, okmányainak, hatósági jelzéseinek eltulajdonítása, illetve elvesztése, előtalálása

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

35

bv. intézetben elhelyezett fogvatartott életveszélyes állapotba kerülése

szóban

PK

OP

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

36

bv. szerv területén (beleértve a bv. szerv területére behajtó gépjárműveket is) nem
bv. tulajdonú lőfegyver előtalálása, elszállítása

szóban

PK

OP

azonnal

 

 

 

PKH

OPBFH

 

 

 

 

JKSZ

FŐÜGY

 

II. táblázat
Egyéb események

Az esemény

jelentéstétel (értesítés) formája

jelentést (értesítést)

jelentéstétel (értesítés) formája, határideje

sorszáma

megnevezése

tevő

fogadó

37

személyi állomány tagjának sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, amennyiben az eset során a személyi állomány tagja nem szenvedett sérülést, illetve az elkövetés nem tettlegességben nyilvánult meg, vagy nem egyenes szándékkal okozták

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

38

fogvatartott engedélyezett távollétéről történő visszatérésének elmulasztása, befogadása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

39

nem a bv. szerv állományába tartozó személy által a fogvatartott sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja, amennyiben az testi sérülést okoz

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

40

jogellenes fogvatartás, téves szabadítás, amennyiben annak bekövetkezéséért
a bv. szerv felelősségének gyanúja felmerült

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

41

a bv. szerv területén tartózkodó, valamint
az azon kívüli feladat-végrehajtással összefüggésben, nem a bv. szerv állományába tartozó személy súlyos balesete

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

42

jogszerűtlennek minősített kényszerítőeszköz alkalmazása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

43

a bv. szerv területén lőfegyver szakszerűtlen kezeléséből eredő vétlen lövés

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

44

szolgálati kutya kényszerítő eszközként történő alkalmazása, valamint fogvatartottal szemben intézeten kívül kényszerítő eszköz alkalmazása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

45

bódult állapot észlelése, amennyiben a fogvatartott eszméletét veszítette

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

46

kényszerítő eszköz, szolgálati hírösszeköttetést biztosító eszköz (EDR) elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, előtalálása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

PKH

OPGIH

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

47

a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt kábítószer-mintaanyag eltűnése, előtalálása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

48

a fogvatartott által elkövetett szándékos önkárosító cselekmény, amennyiben
az 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY

OPBFH-nek tett jelentést követően azonnal

írásban

PK

OP

24 órán belül

49

fogvatartott természetes elhalálozása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

50

előállítás elmaradása, amennyiben
az a bv. szervezet hibájából vagy nem egészségügyi okból kifolyólag következett be

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

Az esemény

jelentéstétel (értesítés) formája

jelentést (értesítést)

jelentéstétel (értesítés) formája, határideje

sorszáma

megnevezése

tevő

fogadó

51

Alapvető Jogok Biztosa, illetve a vezetése alatt álló hivatal beosztottjai (pl. OPCAT NeMM Nemzeti Megelőző Mechanizmus), a fogvatartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi (pl. CPT) vagy magyarországi civil szervezet megbízott képviselőjének látogatása

szóban

PK

OPBFH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

OPBFH-nek tett jelentéssel egyidejűleg

írásban

PK

OP

24 órán belül

52

elektronikus távfelügyeleti rendszer egyes elemeinek vagy teljes egészének technikai meghibásodása, amennyiben az a reintegrációs őrizet vagy a biztonsági intézkedés alá vont fogvatartott(ak) hollétének nyomonkövethetőségét megakadályozza

szóban

PK

OPGIH

1 órán belül

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

53

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által biztosított táv-adatátviteli hálózat működésében bekövetkezett hiba, amelynek okán a bv. intézet és a BVOP közötti hang- és adatkapcsolat 3 órát elérően meghibásodik, megszakad

szóban

PK

OPGIH

azonnal

PKH

OPBFH

JKSZ

FŐÜGY

54

a víz-, gáz-, elektromos szolgáltatás legalább
3 órát elérő szünetelése, amennyiben
a szolgáltató azt előre be nem jelentette, valamint a biztonságtechnikai rendszer teljes,
1 órán túli időtartamú leállása, a bv. szerv működését – előre be nem jelentett módon – jelentősen akadályozó esemény
(pl. a fogvatartottak elhelyezése, ellátása ellehetetlenülésének közvetlen veszélye stb.)

szóban

PK

OPGIH

azonnal

JKSZ

FŐÜGY

55

bv. szerv tulajdonában vagy használatában lévő, legalább 500 000 Ft értékű tárgy, eszköz, anyag, élő állat eltulajdonítása, előtalálása, illetve fent meghatározott értéktartományba tartozó szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás

szóban

PK

OPGIH

1 órán belül

JKSZ

FŐÜGY

56

a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt kábítószer-mintaanyag csomagolásának megsérülése, kábítószer kiszóródása, továbbá
a kábítószerminta tárolására engedélyezett helyiségen vagy lemezszekrényen behatolás vagy sérülés nyoma látható

szóban

PK

OPBFH

1 órán belül

JKSZ

FŐÜGY

57

aláírt, lebélyegzett elszámolási utalvány
és készpénzfelvételi csekk, egyéb szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők elvesztése, eltűnése, megsemmisülése, előtalálása

szóban

PK

OPGIH

1 órán belül

PKH

Hivatal-
vezető

JKSZ

FŐÜGY

58

jogellenes fogvatartás, téves szabadítás, amennyiben annak bekövetkezéséért a bv. szerv felelősségének gyanúja nem merül fel

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

írásban

PK

OP

24 órán belül

59

elektronikus távfelügyeleti rendszer alkalmazása esetén a magatartási szabályok megszegése a reintegrációs őrizet vagy biztonsági intézkedés alá vont fogvatartott által

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

írásban

PK

OP

24 órán belül

60

fogvatartott által jelzett, a személyi állomány tagja által fogvatartott sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja, amennyiben annak fogvatartott által közölt bekövetkezési körülményei egyértelműen megcáfolhatók

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

61

személyi állomány tagja által elkövetett szabálysértés gyanúja, amennyiben elzárással büntetendő, ittas vezetés szabálysértési alakzata

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

62

a fogvatartott által elkövetett
– az I. és II. táblázatokban eddig nem nevesített, hivatalból üldözendő – bűncselekmény gyanúja, illetve annak kísérlete, büntetendő előkészülete, anyagi kárral járó cselekmények esetében a szabálysértési értékhatárt elérő vagy meghaladó anyagi kárral járó eset

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

63

a bv. szerv területén vagy járműveiben keletkezett tűz, valamint bekövetkezett elemi csapás

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

64

fogvatartottak csoportos, illetve tömeges utasítás-, munka- vagy étkezésmegtagadásának befejezése, illetve a bv. szerv által biztosított élelem újbóli átvétele

szóban

JKSZ

FŐÜGY

1 órán belül

65

nem engedélyezett mobiltelefon, kábítószergyanús anyag előtalálása

szóban

JKSZ

FŐÜGY

3 órán belül

66

a fogvatartott kapcsolattartója által
a bv. intézet rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekmény elkövetése

szóban

JKSZ

FŐÜGY

3 órán belül

Rövidítések:

OP – országos parancsnok

OPBFH – országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

OPGIH – országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

Hivatalvezető – a BVOP Hivatalának vezetője

VEZ ÜGY – BVOP állományába tartozó vezető ügyeletes

PK – bv. szerv vezetője

PKH – bv. szerv vezetőjének szervezetszerű helyettese vagy a helyettesítésével megbízott vezető

FŐÜGY – a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletes

JKSZ – bv. szerv vezetője által jelentéstételre kijelölt személy

biztonsági vezető – a BVOP helyi biztonsági felügyeletének biztonsági vezetője

kiberbiztos – a BVOP Jogi és Adatkezelési Főosztály szakfeladattal megbízottja

2. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Az előzetes szóbeli jelentés minimum tartalmi követelményei

1. Az esemény

a) 1. melléklet szerinti megnevezése,

b) pontos helyszíne,

c) bekövetkezésének pontos ideje,

d) lefolyása és annak körülményei.

2. Az esemény elkövetésében részt vevő és az eseményt elszenvedő (sértett) személy(ek) adatai, a következők szerint:

a) a személyi állomány esetében:

aa) név, rendfokozat,

ab) szolgálati beosztás,

ac) elkövetés módja, eszköze,

ad) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

b) a bv. szerv állományán kívüli személy(ek) esetében:

ba) név,

bb) milyen minőségben érintett (pl. hivatalos vagy szolgálati ügyben, fogvatartott hozzátartozója, különböző kivitelező munkát végző, szállító stb.),

bc) elkövetés módja, eszköze,

bd) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

c) a fogvatartotti állomány esetében:

ca) név, születési hely, idő, anyja neve, nyilvántartási szám,

cb) bűncselekmény(ek), visszaesés foka,

cc) végrehajtási fokozat, ítélet,

cd) biztonsági kockázati besorolás,

ce) befogadás ideje, helye (aktuális fogva tartásának, első, illetve az utolsó),

cf) szabadulásának várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve),

cg) foglalkoztatásra vonatkozó adatok,

ch) elhelyezési körülmények (pl. rezsim, zárka száma, elhelyezett fogvatartottak létszáma stb.),

ci) többletinformáció,

cj) elkövetés módja, eszköze,

ck) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek).

3. Az esemény megszakítására, felszámolására irányuló, valamint a jogszabályokban meghatározottak alapján tett és tervezett intézkedések.

3. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Jelentésre kötelezett események naplója

Srsz.

Az esemény

A jelentést/értesítést

A tett intézkedések

rövid leírása

1. melléklet szerinti sorszáma

ideje

rövid leírása

jelentésének időpontja

adta

fogadta*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valamennyi jelentést/értesítést fogadó személy megjelölése kötelező (főügyeletes, illetékes ügyész, tevékenységirányító központ, együttműködő szervek).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!