nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2018. (XII. 19.) OBH utasítás
a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
2019-01-01
2019-01-02
1
Jogszabály

11/2018. (XII. 19.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő normatív utasítást adom ki:

1. § A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban: Beisz.) 3. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) értelmező rendelkezésein kívül:]

„33. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerinti szolgáltatás;”

2. § A Beisz. 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróságon az elektronikus kapcsolattartásban az előre nem tervezett és az E-ügyintézési törvényben meghatározott üzemzavar, üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó más esemény bekövetkezéséről a bíróság elnöke (3. § 2. pont) vagy az általa a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt igazságügyi alkalmazott haladéktalanul, rövid úton tájékoztatja az OBH Informatikai Főosztályát. A tájékoztatóban pontosan meg kell jelölni az üzemzavarral érintett ügyintézési szolgáltatásokat, valamint a működésükben, használhatóságukban bekövetkezett változásokat.”

3. § A Beisz. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/A. § Az elnöki ügyek érkeztetése, lajstromozása és kezelése – ide nem értve a minősített adatokat tartalmazó iratokat – az Elnöki Iratkezelő Rendszerben (a továbbiakban: EIR) történik. Az EIR az elnöki ügyvitelt támogató, tanúsított, az OBH Elnöke által jóváhagyott iratkezelési szoftver.”

4. § (1) A Beisz. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Dokumentumtárba fel kell tölteni – a cégbírósági ügyek iratainak kivételével – valamennyi ügyszakban minden peres és nemperes ügyben érkezett vagy keletkezett külső- és belső iratot A határozathozatal céljából jogszabály alapján készített tanácsülési jegyzőkönyv, valamint a zártan kezelendő személyes adatot tartalmazó, vagy jogszabály alapján zártan kezelendő irat, a 29. § (2) bekezdésében írt másolat kivételével, valamint a bíró különvéleménye a Dokumentumtárba nem tölthető fel.”

(2) A Beisz. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Dokumentumtárba az írásbeli jegyzőkönyveket, jegyzőkönyv kivonatokat, a határozatokat és az egyéb belső iratokat szerkeszthető dokumentumként – .doc, .docx, .odt vagy .rtf fájlformátumban – kell feltölteni. A felsorolt dokumentumok elektronikus úton történő kiadmányozását megelőzően a BIR-O rendszer a dokumentumokat csak olvasható .pdf fájlformátumba konvertálja és a 15. § (2) bekezdés a) pontjában írt elektronikus bélyegzővel látja el.”

5. § A Beisz. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A központi kézbesítési rendszeren keresztül érkezett küldemény érkezésének időpontja az az időpont, amelyről a bíróság informatikai rendszere befogadás-visszaigazolást küldött, illetve adathordozón történő benyújtás esetén az az időpont, amikor az adathordozót a jogszabályban meghatározott határidőben nyújtották be.”

6. § A Beisz. 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elektronikusan vezetett lajstromból a tárgyévre vonatkozó valamennyi adatot az év utolsó munkanapján adathordozóra kell kimenteni és az adathordozót időbélyegzővel kell ellátni. Az adathordozók őrzéséről, használható állapotban tartásáról a 192. § (7) bekezdésében írtak szerint kell gondoskodni.”

7. § A Beisz. 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgári eljárásban, a büntetőeljárásban a nyomozási bíró eljárásával kapcsolatos ügyben, az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos ügyben, a pótmagánvádas és a magánvádas ügyben, az európai elfogatóparancs végrehajtása (átadási letartóztatás) miatti ügyben, a büntetés-végrehajtási ügyekben, valamint a szabálysértési eljárásban az ügyiratot közvetlenül kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni. A másodfokú bíróság területén működő ügyész útján kell felterjeszteni az ügyiratokat a közvádas büntetőügyben a vádirat benyújtása után.”

8. § A Beisz. 133. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az iroda a cégbejegyzési ügyekről számítógépes lajstromot vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:)

g) a jogi képviselő nevét, irodájának nevét és címét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát, ügyvéd esetében az ügyvédi kamara megnevezését és a kamarai azonosító számát, kamarai jogtanácsos esetében a kamarai azonosító számát,”

9. § A Beisz. 135. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvényességi felügyeleti eljárás ügyeinek lajstroma a következő adatokat tartalmazza:)

g) a felek jogi képviselőjének nevét irodájának nevét és címét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát, ügyvéd esetében az ügyvédi kamara megnevezését és a kamarai azonosító számát, kamarai jogtanácsos esetében a kamarai azonosító számát,”

10. § A Beisz. 179. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ugyanazon fokon meghozott kizárás iránti kérelemről való döntés egyik példányát az érintett bírósági ügyhöz kell lajstromoztatni. A kizárásról való döntést követően a bíró vagy bírák nyilatkozatait a megfelelő szintű bíróság vagy bíróságok elnöki irodájába az elnöki ügy iratai közé kell visszaküldeni és ott őrizni a kizárással kapcsolatos ügyekre az irattári tervben meghatározott ideig. A kijelölésre jogosult bíróság egyúttal a felterjesztő elnöki irodának megküldi a bíróságot kizáró és más bíróságot kijelölő végzés két kiadmányát is, amelynek egyik példányát az elnök az érintett bírósági ügyhöz lajstromoztatja.”

11. § A Beisz. 190/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az alábbi iratokat nem kell lajstromozni, de jogszabályban meghatározott esetekben számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokban nyilván kell tartani:

a) nem szigorú számadású bizonylatokat

b) nyugtákat, pénzügyi-számviteli kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat;

c) munkaügyi nyilvántartásokat;

d) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;

e) a lefoglalás és a büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének, valamint az elkobzás végrehajtása szabályainak rendje szerint kezelt iratokat;

f) a bíróságon kezelt letétekre vonatkozó szabályok szerint kezelt iratokat;

g) a tárgyi és személyes költségmentesség, költségfeljegyzési jog folytán állam által előlegezett költségekkel, ideértve az állam javára fizetendő illetékek megfizetésével kapcsolatos iratokat,

h) a gyermektartásdíjak állam általi előlegezésével összefüggő iratokat;

i) a bírósági végrehajtással kapcsolatos (1994. évi LIII. törvény és annak végrehajtásához kapcsolódó rendeletek alapján kiállításra kerülő) iratokat;

j) a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a gazdasági hivatalokra háruló feladatok szabályai szerint kezelt iratokat.”

12. § A Beisz. 192. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Amennyiben bármely iratkezelő helységben, illetve a központi irattárakban, szerverszobákban elemi kár, tűzeset, vagy vízkár következtében a papíralapú vagy elektronikus iratok (adatok) károsodást szenvedtek, arról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, egyúttal értesíteni kell az illetékes közlevéltárat.”

13. § A Beisz. 199. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) A (4) bekezdés c)–h) pontjában megjelölt és 2016. január 1. napja előtt irattárba helyezett iratok esetében a levéltár előírhatja az általa megjelölt iratok levéltárba adásának mellőzését. A levéltár dokumentáltan végzi el az így megjelölt iratok kiválogatását. Ezeket az iratokat az ügyiratra vonatkozó őrzési idő letelte után ki lehet selejtezni.”

14. § (1) A Beisz. 6. melléklet II. Bírósági elnöki ügyek fejezet II.10. Ügyvédek, jogtanácsosok, ügyészek alcím 02. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám

Az irat megnevezése

A megőrzési idő években

A levéltárba átadás ideje években)

02

Jogtanácsosokkal kapcsolatos ügyek (B)

5

0

(2) A Beisz. 6. melléklet IX. Bírósági gazdasági hivatali ügyek fejezet 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám

Az irat megnevezése

A megőrzési idő években

A levéltárba átadás ideje években)

25

Foglalkoztatottak személyi anyaga, bérkartonok

50

0

15. § A Beisz.

a) 76. § (2) bekezdésében a „(2. § 44. pont)” szövegrész helyébe a „(3. § 44. pont)” szöveg;

b) 76. § (2) bekezdésében a „(2. § 45. pont)” szövegrész helyébe a „(3. § 45. pont)” szöveg;

c) 121. § (3) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg;

d) 121. § (4) bekezdésében a „II.N. ügycsoportjában” szövegrész helyébe a „II.T. ügycsoportjában” szöveg;

e) 127/A. § (6) bekezdésében a „II.O. ügycsoportjában” szövegrész helyébe a „II.U. ügycsoportjában” szöveg;

f) 193. § (7) bekezdésében az „A Pp. XVIII. Fejezetében szabályozott gondokság alá helyezéssel kapcsolatos eljárásban keletkezett ügyirat” szövegrész helyébe az „A gondnoksági perekben keletkezett ügyirat” szöveg;

g) 198. § (4) bekezdésében az „A Pp. XVIII. Fejezetében szabályozott gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos eljárásban keletkezett ügyiratok” szövegrész helyébe az „A gondnoksági perekben keletkezett ügyiratok” szöveg;

h) 199. § (5) bekezdésében az „a Pp. XVIII. Fejezetében szabályozott gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos eljárások ügyiratait” szövegrész helyébe az „a gondnoksági perekben keletkezett ügyiratokat” szöveg

lép.

16. § A Beisz. a következő 203/D. §-sal egészül ki:

„203/D. § A bíróságon 2018. december 31. napján folyamatban lévő ügyekben a szabályzat 16. § (1) bekezdése alapján a 2019. január 1. napján vagy azt követően érkezett vagy keletkezett iratot kell feltölteni a Dokumentumtárba.”

17. § Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!