nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
49/2018. (XII. 21.) ORFK utasítás
az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról
2019-01-01
2019-01-01
0
Jogszabály

49/2018. (XII. 21.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. pont 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.5. átmeneti irattár: az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben a papíralapú irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti – selejtezés vagy központi irattárba adás előtti – őrzése történik;”

2. Az Utasítás 4. pont 4.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.9. elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített – elektronikus úton érkezett, készített, illetve továbbított irat, amelyet a vonatkozó jogszabályok szerinti hitelesítési rend szerint hitelesítettek;”

3. Az Utasítás 4. pont 4.23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.23. határidős irattár: olyan irattári típus, amiben olyan ügyek őrzése történik, melyek elintézése még azért nem zárult le, mert abban bármilyen eljárási cselekmény vagy felülvizsgálat várható;”

4. Az Utasítás 4. pont 4.26. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.26. hozzáférési jogosultság: a felhasználó részére a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye és munkaköre alapján megadott funkciók és szerepkörök;”

5. Az Utasítás 4. pont 4.34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.34. iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása – elektronikus irat esetén hozzáférhetővé tétele – az irattárból;”

6. Az Utasítás 4. pont 4.63. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.63. NOVA SZEÜSZ küldési mód: a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) olyan szolgáltatása, amely hivatali kapun keresztül biztosítja a hiteles elektronikus iratok kézbesítését az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) azonosítóval rendelkező szervezetek számára;”

7. Az Utasítás 4. pont 4.75. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.75. ügyfélkapu: a Szabályzat alkalmazásában az Eütv. vhr.-ben meghatározott, regisztrációhoz kapcsolódó tárhely, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon, biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó rendszerekkel;”

8. Az Utasítás 4. pontja a következő 4.82–4.83. alponttal egészül ki:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.82. cégkapu: a kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely;

4.83. hivatali kapu: a kijelölt szolgáltató által az együttműködő szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím.”

9. Az Utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. Amennyiben az elektronikus ügyintézés biztosításához kialakított űrlapban módosítás, vagy új űrlap kialakítása válik szükségessé, a módosítást vagy az új űrlap létrehozását az űrlappal érintett szakterület vezetőjének előterjesztése alapján az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetője engedélyezi, figyelemmel a tájékoztatási kötelezettségre jogszabályban előírt határidőre.”

10. Az Utasítás 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. A hiteles másolatkészítési eljárási rendet úgy kell kialakítani, hogy a másolatkészítés és hitelesítés folyamata – egy vagy két lépésben – garantálja a másolat teljes képi és tartalmi megfelelését.”

11. Az Utasítás 68–69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„68. Az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzat mellékletében kell szerepeltetni az elektronikus aláírásra feljogosított személyek névjegyzékét.

69. Az elektronikus aláírás használatára feljogosított személyek körében bekövetkezett változást a névjegyzéken folyamatosan át kell vezetni.”

12. Az Utasítás 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„79. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerveknél vegyes iratkezelést kell működtetni. Az iratok nyilvántartására az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetője által külön nyilvántartásban (a továbbiakban: iktatókönyvek nyilvántartása) nyilvántartott tárgykör szerint felfektetett iktatókönyveket kell vezetni.”

13. Az Utasítás 93. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyintézők:)

d) végzik saját készítésű papíralapú irat esetén a másolatkészítési szabályzatban meghatározott feladatokat;”

14. Az Utasítás 93. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyintézők:)

h) figyelemmel kísérik az elektronikus úton továbbított küldemények visszaigazolásainak beérkezését, és amennyiben az adott nyugta legkésőbb 5 munkanapon belül az elektronikus rendszerben nem jelenik meg, úgy haladéktalanul gondoskodnak a küldemény ismételt expediálásáról, tömegesen előforduló esetben jelentik a felmerült hibát az iratkezelésért felelős vezetőnek.”

15. Az Utasítás 104. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„104. A Robotzsaru rendszer elektronikus küldemények listájában történik az elektronikusan érkezett, valamint a továbbított küldemények nyilvántartása.”

16. Az Utasítás 195. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irat akkor hiteles, ha)

a) a kiadmányozó vagy aláíró az elektronikus iratot jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel látta el;”

17. Az Utasítás 195. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(Az irat akkor hiteles, ha)

d) a hiteles papíralapú másolat a hiteles elektronikus iratról a másolatkészítési szabályzatban foglaltaknak megfelelően készült.”

18. Az Utasítás 230–232. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„230. Az elektronikus ügyirat utolsó irata keletkezésének időpontjában hatályos Irattári Terv alapján javasolt irattári tételszám megjelölésével az ügyintéző engedélyezés céljából jelzi a vezetője részére az ügyirat lezárását, – vezetői engedélyezés esetén – rögzíti az irattárazás feltételeit a Robotzsaru rendszer „Utasítások ügykezelőknek” rovatában. Az ügykezelő a lezárás engedélyezését követően az utasításnak megfelelően jár el.

231. Az ugyanabban az ügyben keletkezett különböző megőrzési idejű ügyiratdarabokból összeálló ügyiratnak mindig a leghosszabb megőrzési időt biztosító ügyiratdarab irattári tételszámát kell adni. Az irattári tételszámot papíralapú ügyirat esetén, mind az előadóíven, mind a Robotzsaru rendszerben, elektronikus ügyirat esetén a Robotzsaru rendszerben fel kell tüntetni.

232. Papíralapú irat irattárba helyezés előtt az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben hiányosságot észlel, azt jelzi az ügyintézőnek, aki köteles soron kívül gondoskodni annak pótlásáról. Azon ügyiratok esetén, amelyek jogosultsági szintje „g” jogosultsági szinttől magasabb hozzáférési szintű, az ügyirat irattárba helyezésénél vezetői döntéshez kötötten az ügyintéző a felelős az irattárba helyezés szabályainak betartásáért.”

19. Az Utasítás 235. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„235. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervek szervezeti elemei kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó azon ügyiratot, melynek elintézése még azért nem zárult le, mert abban bármilyen eljárási cselekmény vagy felülvizsgálat várható, határidős irattárba helyezni. A határidős irattárban lévő ügyiratot elintézést követően átmeneti irattárba kell helyezni, és – külön ütemtervben megállapított időben – rendezett állapotban azokat a központi irattárnak kell leadni.”

20. Az Utasítás 238. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„238. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervek szervezeti elemei kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó papíralapú ügyirataikat egy adott tárgyévben az általuk működtetett átmeneti irattárban megőrizni és azt követően – külön ütemtervben megállapított időben – rendezett állapotban azokat a központi irattárnak átadni.”

21. Az Utasítás 242. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„242. Az iratok központi irattárba történő befogadására az érkeztető pont ütemtervet köteles készíteni.”

22. Az Utasítás 305. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külső szervnek, személynek, valamint a belső levelezés során készített irat esetén az iraton – a 10. melléklet szerinti minta felhasználásával – fel kell tüntetni Times New Roman betűtípussal:)

e) a szöveg alatt bal oldalon a keltezést – székhely, év, hónap, nap megjelölést alkalmazva – (12-es betűmérettel, félkövér betűstílussal);”

23. Az Utasítás 394. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„394. A szabálysértési hatóság a lefoglalt lőfegyverdarab, lőszerelem, légfegyver, gáz- és riasztófegyver, valamint pirotechnikai termék elkobzásáról vagy a lefoglalásának megszüntetéséről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság fegyverzeti műszaki szakterületét, illetve a tűzszerész szolgálatot a tárgykezelő útján értesíti.”

24. Az Utasítás

a) 1. pont nyitó szövegrészében az „elektronikus iratkezeléssel” szövegrész helyébe az „iratkezeléssel” szöveg;

b) 80. pontjában az „A 2. mellékletben meghatározottakon kívül más” szövegrész helyébe az „Új” szöveg;

c) 94. pontjában az „a 2. mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe az „az iktatókönyvek nyilvántartásában nyilvántartott” szöveg;

d) 111. pontjában a „szolgálatirányító parancsnoknak” szövegrész helyébe a „szolgálatparancsnoknak” szöveg;

e) 162. pontjában az „elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető bélyegzőlenyomatát” szövegrész helyébe az „ügyviteli szerv körbélyegzőjét” szöveg,

f) 192. pontjában az „A 7. mellékletben felsorolt” szövegrész helyébe az „Az iktatókönyvek nyilvántartásában meghatározott” szöveg;

g) 232. pontjában az „Irattárba helyezés” szövegrész helyébe a „Papíralapú irat irattárba helyezés” szöveg;

h) 358–359. pontjában a „más módon” szövegrész helyébe a „személyes kézbesítéssel” szöveg;

i) 382. pontjában a „kérelem” szövegrész helyébe a „kérelmező” szöveg;

j) 387. pontjában a „NOVA SZEÜSZ küldési móddal és Neo Postával” szövegrész helyébe az „a címzettől függően NOVA SZEÜSZ küldési móddal vagy NEO Postával” szöveg

lép.

25. Hatályát veszti az Utasítás

a) 4. pont 4.4. alpontja;

b) 4. pont 4.7. alpontja;

c) 4. pont 4.12. alpontja;

d) 4. pont 4.18. alpontja;

e) 4. pont 4.20. alpontja;

f) 4. pont 4.28. alpontja;

g) 4. pont 4.30. alpontja;

h) 4. pont 4.32–4.33. alpontja;

i) 4. pont 4.36. alpontja;

j) 4. pont 4.38–4.39. alpontja;

k) 4. pont 4.41. alpontja;

l) 4. pont 4.44–4.46. alpontja;

m) 4. pont 4.50. alpontja;

n) 4. pont 4.53. alpontja;

o) 4. pont 4.55–4.62. alpontja;

p) 4. pont 4.66–4.68. alpontja;

q) 4. pont 4.72. alpontja;

r) 4. pont 4.77–4.78. alpontja;

s) 4. pont 4.80. alpontja;

t) 224. pontja;

u) 236. pontja;

v) 239–241. pontja;

w) 305. pont c) alpont cf) alpontja;

x) 355. pontjában a „fegyelmi” szövegrész;

y) 2. melléklete;

z) 7. melléklete.

26. Az Utasítás 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

27. Az Utasítás 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

28. Az Utasítás 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

29. Az Utasítás 1. függeléke helyébe a 4. melléklet lép.

30. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

31. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,
országos rendőrfőkapitány

1. melléklet a 49/2018. (XII. 21.) ORFK utasításhoz

„4. melléklet a 40/2017. (XII. 29) ORFK utasításhoz

CÍMER
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
(SZERVEZETI EGYSÉG, SZERVEZETI ELEM MEGNEVEZÉSE)

Tárgy: Értesítés tévesen továbbított küldemények továbbításáról

Ügyintéző:

Tel.:

..................................................

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Vezetője

(cím)

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a(z) (küldemény azonosító adatai: érkeztető rendszer által rögzített azonosító) számon a(z) (címzett szerv megnevezése) részére küldött hiteles elektronikus küldemény tévesen az Országos Rendőr- főkapitányságra érkezett, amelyet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/D. § (1a) bekezdésére figyelemmel a címzett szerv részére továbbítottam.

Keltezés (székhely, év, hó, nap)

        Tisztelettel:

        aláíró neve
        aláíró beosztása

Cím: xxxx Budapest, xxxx u. x-x.; xxxx Budapest, Pf. xxxx
Telefon: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; Fax: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; E-mail: xxx@xxx.police.hu

2. melléklet a 49/2018. (XII. 21.) ORFK utasításhoz

„5. melléklet a 40/2017. (XII. 29) ORFK utasításhoz

CÍMER
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
(SZERVEZETI EGYSÉG, SZERVEZETI ELEM MEGNEVEZÉSE)

Tájékoztatás tévesen továbbított és a címzett nem megállapítható/nem bekapcsolt szerv küldeményről

Ügyintéző:

Tel.:

............................................................

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Vezetője

Keltezés (székhely, év, hó, nap)

        Tisztelettel:

        aláíró neve
        aláíró beosztása

Cím: xxxx Budapest, xxxx u. x-x.; xxxx Budapest, Pf. xxxx
Telefon: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; Fax: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; E-mail: xxx@xxx.police.hu

3. melléklet a 49/2018. (XII. 21.) ORFK utasításhoz

„10. melléklet a 40/2017. (XII. 29) ORFK utasításhoz

CÍMER
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
(SZERVEZETI EGYSÉG, SZERVEZETI ELEM MEGNEVEZÉSE)

„Kezelési jelzés”:

„Kezelési utasítás”:

Tárgy:

Hiv. szám:

Ügyintéző: (neve, rendfokozata)

Tel.: (városi, BM telefonszám)

(címzett neve, – ha van – rendfokozata) asszonynak/úrnak,

[címzett beosztás (szervezet nevével kezdve)]

(cím)

Tisztelt (rendfokozat, ha az nincs, beosztás, magánszemély teljes neve) Asszony/Úr!

Keltezés (székhely, év, hó, nap)

        Tisztelettel:

        aláíró neve
        aláíró beosztása

Melléklet:

Cím: xxxx Budapest, xxxx u. x-x.; xxxx Budapest, Pf. xxxx
Telefon: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; Fax: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx; E-mail: xxx@xxx.police.hu

4. melléklet a 49/2018. (XII. 21.) ORFK utasításhoz

„1. függelék a 40/2017. (XII. 29) ORFK utasításhoz

IRATTÁRI TERV

Az irattári tervben alkalmazott rövidítések jelmagyarázata:

NS – Nem selejtezhető irattári tétel, az e kategóriába sorolt iratok közlevéltárnak történő átadására a táblázatban megjelölt időben kerül sor.

HŐ – Helyben őrzendő, nem selejtezhető. Levéltárba kerüléséről külön intézkedés dönt.

D/PM – A papír alapon érkezett, hiteles elektronikus másolattá alakított, de papír alapon is megőrzendő iratok.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. A rendőri tevékenységgel összefüggő általános iratfajták

Irattári tételszám keret: 1-től 60-ig
(felhasznált: 1-től 60-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés
(D/PM)

1.

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok

 

 

 

 

a)

ORFK tájékoztatók, belső normák (Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrendek, utasítások, intézkedések), szabályzatok és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok eredeti, irattári példányai:

NS

15 év

 

 

b)

részintézkedéseket tartalmazó körlevelek, tájékoztatók, közlemények, intézkedési tervek, más szerv által készített normák:

3 év

 

 

 

c)

Másolatkészítési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

d)

Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

e)

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

f)

Információátadási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

g)

Együttműködési szerződések, együttműködési megállapodások, amennyiben a másik fél nem rendelkezik elektronikus aláírással:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

2.

Tervezetek véleményezése, belső norma-
előkészítéssel, együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség alaptevékenységét meghatározó norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

a Rendőrség működésével kapcsolatos norma-
előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

3 év

 

 

 

c)

az a) és a b) pontba nem sorolható norma-
előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Az alapvető jogok biztosától és helyetteseitől, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől érkező megkeresésekkel kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A Rendőrséghez intézett miniszteri, országgyűlési megkeresésekre adott válaszok

 

 

 

 

a)

A Rendőrség felügyeletét ellátó miniszterhez intézett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok iratai:

5 év

 

 

 

b)

az Országgyűlés bizottságaitól, egyéni képviselőktől érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Külföldi országok rendőri szerveivel történő együttműködés során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

nemzetközi jogi kötelezettségek alapján a rendőri tevékenység egészét érintő jelentések, átfogó értékelések vagy egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók:

NS

15 év

 

 

b)

egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók, kölcsönös tájékoztatók, tárgyalási tervek, úti jelentések, jegyzőkönyvek, megállapodások stb.:

10 év

 

 

 

c)

a részadatokat tartalmazó iratok, egyedi intézkedésekkel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

d)

RABIT-, FRONTEX-, valamint EU-
(Schengeni) kötelezettségvállalásból fakadó határrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, előkészítési megbeszélések, levelezések, szakértői vélemények, jelentések:

1 év

 

 

 

e)

nemzetközi kapcsolattartás egyéb dokumentumai:

1 év

 

 

 

f)

külföldről érkezett vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

g)

külföldre továbbított vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Határügyi főmegbízottak, határmegbízottak bizottsági, fővegyesbizottsági, vegyesbizottsági tagok kinevezési, felmentési javaslatairól szóló kinevezés kinevezést, illetve felmentést követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nemzetközi tárgyalásokon aláírt jegyzőkönyvek (emlékeztetők), főkapitányi, főigazgatói, határügyi főmegbízotti, határmegbízotti, fővegyesbizottsági, bizottsági, helyi vegyesbizottsági, igazgatósági, munkabizottsági tárgyalásokról készített jelentések:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

8.

Az államhatár megjelölésével, a határjelek karbantartásával és a határnyiladék állapotával kapcsolatos iratanyagok, az államhatár rendjével összefüggő ügyek, engedélyezések, szakhatósági állásfoglalások iratai:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

9.

Rendőri szerv szervezetére, működésére, ellátottságára vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

rendőri szerv szervezetére, létszámára vonatkozó összesített iratok, állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák:

NS

15 év

 

 

b)

rendőri szerv pénzügyi, anyagi, műszaki ellátottságára, fejlesztésére vonatkozó összesített iratok:

NS

15 év

 

 

c)

területi módosítások (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrőrsök, körzeti megbízotti székhelyek területi módosítása):

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

10.

Szervezési ügyiratok

 

 

 

 

a)

jóváhagyott távlati és éves szervezeti, létszámfejlesztési tervek:

NS

15 év

 

 

b)

szervezetre, létszámra vonatkozó javaslatok, részadatokat tartalmazó iratok:

3 év

 

 

 

c)

a hatáskörileg illetékes vezetők által jóváhagyott szervezetet és létszámot érintő szervezési javaslatok, melyek alapján a szervezési állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák módosulnak:

5 év

 

 

 

d)

saját hatáskörben elbírált létszám- és szervezési módosítást tartalmazó átirat:

2 év

 

 

 

e)

saját készítésű szervezési létszámjavaslatok, amelyeknek jóváhagyását a hatáskörileg illetékes vezető elutasította:

2 év

 

 

 

f)

az állománytáblázatokban, munkaköri nómenklatúrákban jóváhagyott – szervezetet és létszámot nem változtató – ruházati norma, iskolai végzettség, beosztás és illetmény kulcsszám előírását módosító irat:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tervek, munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló jelentések, beszámolók

 

 

 

 

a)

kormány által meghirdetett programok, éves ellenőrzési és munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

egy-egy feladatról szóló tervek, végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Állami szervekkel, jogi személyekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal

 

 

 

 

a)

a kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok (megszűnéstől, felmondástól számított):

15 év

 

D/PM

 

b)

a meg nem kötött szerződések, az alá nem írt megállapodások iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ügyeleti szolgálatok, Tevékenység-irányítási központok összefoglalói, beszámolói:

 

 

 

 

a)

Országos Napi Tájékoztató Jelentés (NTJ):

NS

15 év

 

 

b)

területi szervek Napi Jelentése (NJ):

5 év

 

 

 

c)

Ügyeleti egyéb beszámolók, statisztikák:

3 év

 

 

 

d)

Ügyeleti szolgálatok által adott utasítások, feladatok:

3 év

 

 

 

e)

Ügyeleti szolgálatok által rendkívüli eseményekről készült kivizsgálások, jelentések:

3 év

 

 

 

f)

Ügyeleti szolgálatok által végzett egyéb tevékenység:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Segélyhívási rendszerrel összefüggő iratok:

 

 

 

 

a)

Hívásfogadással kapcsolatos iratok, megkeresések:

1 év

 

 

 

b)

Hívásfogadó rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

HIK üzemeltetési iratok:

1 év

 

 

 

d)

HIK szakirányítás:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Végzett munkáról szóló jelentések, statisztikák

 

 

 

 

a)

éves jelentések, statisztikák egyes szakterületek tevékenységéről, jelentősebb feladatok, parancsok, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról készített összefoglaló jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

szakirányítással kapcsolatos iratok, értékelő, tájékoztató jelentések, javaslatok, elemzések:

5 év

 

 

 

c)

részjelentések, egyéb időközi (félévi, negyedévi, havi) statisztikák, amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, valamint kevésbé jelentős adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű, egy-egy ügyre vonatkozó jelentések:

3 év

 

 

 

d)

önkormányzatoknak, közgyűlésnek küldött beszámolók, tájékoztatók a keletkeztető szervnél:

5 év

 

 

 

e)

más szervtől érkezett önkormányzati, közgyűlési beszámolók, tájékoztatók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Szakmai, szakirányítói, vezetői és költségvetési ellenőrzésekről
(vizsgálatokról) szóló iratok

 

 

 

 

a)

átfogó ellenőrzés és utóellenőrzés anyaga:

NS

15 év

D/PM

 

b)

témaellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

5 év

 

 

 

c)

célellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

3 év

 

 

 

d)

mobil ellenőrzéssel kapcsolatban keletkezett anyagok:

3 év

 

 

 

e)

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai rendszerek ellenőrzésének anyagai:

NS

15 év

 

 

f)

nem átfogó jellegű pénzügyi ellenőrzések és teljesítményellenőrzések anyagai:

10 év

 

 

 

g)

külföldi minősítésű iratok kezelésével kapcsolatos ellenőrzések iratai:

10 év

 

 

 

h)

lefolytatott ellenőrzési nyilvántartás (valamennyi ellenőrzés vonatkozásában):

NS

15 év

 

 

i)

ellenőrzési ütemtervek:

5 év

 

 

 

j)

ellenőrzési tervek:

3 év

 

 

 

k)

általános ellenőrzések anyagai:

3 év

 

 

 

l)

egyéb szakirányítói levelezés, észrevételek iratai:

3 év

 

 

 

m)

állományvédelmi ellenőrzések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nyílt parancsok, megbízólevelek

 

 

 

 

a)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-nyilvántartás (használatból történt kivonás után):

1év

 

 

 

b)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb (betelte, illetve a kiadott nyílt parancsok visszavétele után):

1 év

 

 

 

c)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-igénylés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek iratai

 

 

 

 

a)

országos rendőrfőkapitányi, főigazgatói értekezletek hanganyagai, valamint országos rendőrfőkapitányi, főigazgatói értekezletek főkapitányi klub írásos előterjesztései, emlékeztetői:

NS

15 év

 

 

b)

megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, rendőrkapitányságok vezetői, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői által tartott értekezletek, parancsnoki értekezletek anyagai:

NS

15 év

 

 

c)

igazgatói értekezletek anyagai:

5 év

 

 

 

d)

más szervekkel közösen tartott értekezletek, megbeszélések anyagai:

5 év

 

 

 

e)

fogadónappal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

f)

egyéb értekezletekről készült hanganyagok, főkapitányi klub hanganyagai:

1 év

 

 

 

g)

egyéb értekezletekről készült emlékeztetők:

1 év

 

 

 

h)

berendelő:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Belföldi és külföldi tapasztalatcsere (tanulmányút, képzés)
kapcsán keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

részadatokat tartalmazó iratok:

1 év

 

 

 

c)

a külföldi rendőri szervek által meghirdetett képzések iratai:

3 év

 

 

 

d)

nem rendőri vagy rendvédelmi szervekkel történő együttműködéshez kapcsolódó tanulmányút, továbbképzés kapcsán készült úti jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések

 

 

 

 

a)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége fennáll):

5 év

 

 

 

b)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége nem áll fenn):

1 év

 

 

 

c)

a rendőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

 

 

 

d)

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, fegyveres biztonsági őrök intézkedése elleni panasz:

5 év

 

 

 

e)

a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalása nyomán indított Ákr. eljárás iratai:

NS

15 év

 

 

f)

a Független Rendészeti Panasztestülettel kapcsolatos iratok:

5

 

 

21.

Személyi állomány részéről felterjesztett, a rendőri munkával kapcsolatos javaslatok, észrevételek, kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Egyes ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

egyes ügyekben adott szakvélemények, jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

megkeresések, levelezések, meghívók, köszönőlevelek:

1 év

 

 

 

c)

választásokkal, népszámlálással kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

d)

téves címzésű, illetve helytelen kézbesítésű iratok, melyeknél

1 év

 

 

 

 

a címzett és a feladó nem állapítható meg:

 

 

 

 

e)

a tolmácsnyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelmek:

3 év

 

 

 

f)

bűnügyekben adott jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

g)

egyéb bejelentések:

3 év

 

 

23.

Védelemigazgatási tevékenységgel összefüggő iratfajták

 

 

 

 

a)

különleges jogrend bevezetésére, magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatban készített tervek, intézkedési tervek, okmányok, különleges jogrendi feladatok ellátására való felkészültség helyzetéről szóló átfogó jelentések, illetve az állomány értesítésével (berendelésével) kapcsolatos tervek, iratok:

10 év

 

 

 

b)

igénybejelentéssel kapcsolatban keletkezett, kiutalásra kerülő objektumok, gépjármű-
technikai eszközök és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos iratok (kiutaló határozatok, szerződések hatályon kívül helyezését, megszűnését követően):

1 év

 

 

 

c)

tartalék vezetés elhelyezésével, hírrendszerével, irányítási és vezetési rendszerével, szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos tervek (érvényesség megszűnését követően):

10 év

 

 

 

d)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok a készítő szervnél:

10 év

 

 

 

e)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok más szervnél:

5 év

 

 

 

f)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok a készítő szervnél:

a megbízás megszűnését követő 1 év

 

 

 

g)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

h)

létfontosságú rendszerelemek kijelölésével, védelmével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

védelmi igazgatási szakterülettel összefüggő szakmai konferenciák, értekezletek, továbbképzések iratai:

5 év

 

 

 

j)

védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Objektum- és körletvédelmi tervek, objektumvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

objektum- és körletvédelmi tervek, melyek az állandó védelemre kijelölt létesítményekre vonatkoznak:

NS

 

 

b)

az a) pont alá nem tartozó objektum- és körletvédelmi tervek:

1 év

 

 

 

c)

objektumvédelemmel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Térképekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

térképellátási jegy, térképszelvények kifizetésével kapcsolatos levelezések, átutalás:

10 év

 

 

 

b)

munkatérképek, diszlokációs és illetékességi területet, szolgálati helyeket ábrázoló térképek és kapcsolódó táblázatok új kiadását követő:

1 év

 

 

 

c)

a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

A minősítés felülvizsgálatával kapcsolatban keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a minősített adat felülvizsgálata során keletkezett minősítési javaslatok, határozatok:

a felülvizsgált irat megőrzési idejéig

 

 

 

b)

a minősítés felülvizsgálatáról szóló értesítések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Felülvizsgálati jegyzék:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Titoktartással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

titoktartási kötelezettség alóli felmentések, minősített iratok megismerésének engedélyezésével kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

b)

egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat (a felhasználói engedély visszavonását követően):

8 év

 

 

 

c)

személyi biztonsági tanúsítvány:

lejártát követően
– ha másik
adatbázisban rögzítve vannak
az adatok – azonnal vagy
8 év

 

 

 

d)

felhasználói engedélyekhez kapcsolódó névjegyzék (az új megnyitásától számított):

5 év

 

 

 

e)

szignálásra jogosult vezetők tájékoztatása során keletkezett iratok, névjegyzékek:

1 év

 

 

 

f)

minősített adathordozó kiviteli engedélye:

1 év

 

 

 

g)

minősített adatot feldolgozó értekezletek biztosítási tervei:

3 év

 

 

 

h)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény nem állapítható meg):

5 év

 

 

 

i)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény megállapítható):

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Más szerv által készített minősített irathoz kapcsolódó betekintő lapok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Kiállításokkal kapcsolatos iratok (kiállítások szervezése, ezzel összefüggő levelezések, forgatókönyvek, értékelő jelentések):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

A közvélemény tájékoztatásával, valamint belső tájékoztatással összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett rendőri vonatkozású tájékoztatók, közlemények, felhívások (bűnügyi, rendészeti, gazdasági, közigazgatási, szabálysértési, körözési tartalmú):

5 év

 

 

 

b)

helyreigazítási kérelmekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére –
adott, érdemi információt és/vagy statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatás:

5 év

 

 

 

d)

a Rendőrség internetes honlapján található felhívások rejtetté tétele:

5 év

 

 

 

e)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett, saját kezdeményezésű, kevésbé jelentős adatokat tartalmazó tájékoztatók, közlemények (közlekedési baleset, forgalomkorlátozás, országos összesítő, közlekedési prognózis):

1 év

 

 

 

f)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére –
adott, kevésbé jelentős, érdemi információt, statisztikai adatot nem tartalmazó tájékoztatás:

1 év

 

 

 

g)

álláspályázatok közzététele:

1 év

 

 

 

h)

belső tájékoztatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

i)

egyéb sajtótevékenységgel kapcsolatban keletkezett anyagok, kommunikációs témájú állampolgári megkeresések:

1 év

 

 

 

j)

sajtótájékoztatók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Propaganda-előadások

 

 

 

 

a)

külső szerveknél tartott propaganda- és más előadások beszédvázlatai, propagandamunkával kapcsolatos tervek:

1 év

 

 

 

b)

előadások tartásával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

c)

adatszolgáltató lapok:

1 év

 

 

 

d)

rendvédelmi fakultációs képzésekkel, egyéni és csapatversenyekkel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

e)

információs kutatási tevékenységbe bevont polgári információs és tájékoztatási intézményekkel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

f)

filmjegyzék (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Ügyészi felügyelettel összefüggésben keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Alapítványokkal, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet működésével összefüggő iratok:

15 év

 

 

 

b)

pénzügyi iratok – a költségvetés kivételével – (felszámolást követően):

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Felügyeleti szervekkel, társszervekkel, együttműködő szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Szakmai módszertani anyagok, szakmai tanulmányok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

37.

Bűnmegelőzési, vagyon-, környezet-, áldozat- és ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos iratok, szignalizációk:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Fegyelmi ügyek iratai

 

 

 

 

a)

szolgálati viszony megszüntetése:

szolgálati viszony megszűnését követő 50 év

 

 

 

b)

egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba történő visszavetés, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetében:

5 év

 

 

 

c)

fegyelmi fenyítéssel zárult katonai vétségek és illetménycsökkentés fenyítéstől enyhébb súlyú fenyítéssel zárult fegyelmi iratok:

3 év

 

 

 

d)

azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy (az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő, de legalább 3 év), valamint a parancsnoki nyomozás iratai (a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörben a feljelentés elutasításáról vagy megszüntetéséről határoz):

5 év

 

 

 

e)

szabálysértések, közigazgatási eljárások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások iratai a határozat jogerőre emelkedésétől:

2 év

 

 

 

f)

figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

1 év

 

 

 

g)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

1 év

 

 

 

h)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során nem került sor méltatlanság, kifogástalan életvitel, megbízhatatlanság megállapítására:

3 év

 

 

 

i)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során méltatlanság, kifogásolható életvitel, megbízhatatlanság megállapítására került sor:

szolgálati viszony megszűnését követő 50 év

 

 

 

j)

parancsnoki kivizsgálás iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Perképviseleti tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

peres ügyek (jogerőre emelkedést követően):

5 év

 

 

 

b)

peren kívüli eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

személyi sérüléssel összefüggő kártérítési perek anyagai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

40.

Be- és kiléptetésre, parkolásra, csomagszállításra vonatkozó engedélyek és iratok

 

 

 

 

a)

kérelmek:

3 év

 

 

 

b)

nyilvántartások:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

önértékelésről, minőségirányítási rendszer külső és belső auditjáról, elégedettségmérésről készült értékelő jelentések, összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

önértékeléssel, elégedettségméréssel, minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb minőségügyi iratok:

10 év

 

 

 

c)

a szervezet stratégiája iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Adatvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hozzáférési jogosultságok nyilvántartása:

a jogosultság visszavonását követő
5 év

 

 

 

b)

adattovábbítási nyilvántartás:

20 év

 

 

 

c)

személyes adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

d)

közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

e)

adatkezelési tevékenységek nyilvántartásával és hatásvizsgálatával kapcsolatos iratok:

az adatkezelés visszavonását követő
15 év

 

 

 

f)

különleges adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

20 év

 

 

 

g)

hozzáférési jogosultságok igénylésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

h)

adattárakból történő lekérdezések nyilvántartása:

5 év

 

 

 

i)

adatvédelemmel kapcsolatos jelentések, értékelések:

5 év

 

 

 

j)

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

k)

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal történő kapcsolattartással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

elutasított közérdekű adat és érintett személyes adat

megismerése iránti kérelem

5 év

 

 

43.

Pályázatokkal kapcsolatos iratok, finanszírozási alapok felhasználásával kapcsolatos iratok, pályázati anyagok

 

 

 

 

a)

a pályázat előkészítésével és a pályázatban való közreműködéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

D/PM

 

b)

nemzetközi, EU-s és hazai pályázatok pénzügyi és szakmai iratai (a pályázat lezárását követen):

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

44.

Külföldre kézbesítendő iratok külföldre továbbítása során keletkezett iratok, a külföldre kézbesítendő határozatok felülvizsgálata során keletkezett iratok (kivéve a nem magyar állampolgárral szemben szabálysértési és/vagy bírósági eljárás során hozott határozat külföldre történő kézbesítésével kapcsolatos iratokat):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Távoltartással kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Személyi védelemmel kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Schengeni egyezménnyel, közösségi jog alkalmazásával kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvek

 

 

 

 

a)

nem minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

5 év

 

 

 

b)

minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített

8 év

 

 

 

 

jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

 

 

 

 

c)

minősített és nem minősített iratok átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés szervezeti elem megszűnése vagy feladatkörének megváltozása kapcsán:

15 év

 

 

 

d)

egyéb jellegű átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Oktatási vonatkozású anyagok

 

 

 

 

a)

iskolai rendtartás, felvételi szabályzat, tanulmányi és vizsgaszabályzat, anyakönyvi napló, törzskönyv, vizsgabizonyítványok nyilvántartása, tantervek, minőségbiztosítási iratok, képzési programok, oktatásra vonatkozó évi összefoglaló jelentés, gyakorló csapatszolgálatról készített jelentés, iskola által készített tananyagok, tankönyvek, tansegédletek:

NS

 

 

b)

előadások, segédanyagok, felvételi eljárással kapcsolatos levelezés:

1 év

 

 

 

c)

osztálynapló, haladási és oktatási napló, hallgatók tanulmányi statisztikája, vizsgáról felvett jegyzőkönyvek, szaktanfolyami képzés osztálynaplója, OKJ-s képzés törzslapjai:

10 év

 

 

 

d)

szakdolgozat:

NS

15 év

 

 

e)

évi óraelosztási tervek, tanmenetek, vizsgatételek, foglalkozási tervek, beiskolázási névsorok, javaslatok:

1 év

 

 

 

f)

szaktanfolyami, illetve egyéb képzések írásbeli képzési dokumentumai, feladatlapjai:

1 év

 

 

 

g)

tudományos tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

h)

akkreditációs eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

a rendészeti szakgimnáziumok szakirányítása során kiadott állásfoglalások:

3 év

 

 

 

j)

a rendészeti szakgimnáziumok szakirányítása során keletkezett iratok, létszámkimutatások:

3 év

 

 

 

k)

a rendészeti szakgimnáziumok döntéseivel szemben benyújtott panaszok:

3 év

 

 

 

l)

a rendészeti szakképzés vizsgái (elnök, tag, szakértő kijelölése, engedélyezése stb.):

1 év

 

 

 

m)

szakmai megállapodások, szerződések:

NS

15 év

 

 

n)

képzések hatóságnak történő bejelentése:

NS

15 év

 

 

o)

lélektaktikai képzésekkel kapcsolatos kutatások, tanulmányok:

15 év

 

 

 

p)

képzések kötelező bejelentésének dokumentumai:

10 év

 

 

 

q)

képzések lebonyolítása során keletkező dokumentumok (jelenléti ív, képzési szerződés, tanúsítvány):

3 év

 

 

 

r)

szolgáltatás igénylőlap (szállítás, étkezés, tanterem, oktatástechnika):

8 év

 

 

 

s)

továbbképzési pont igazolás:

5 év

 

 

 

t)

bűnügyi labor működésével kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

u)

külsős hallgatók rendőrségi szakmai gyakorlatával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Személyi állomány oktatásával, kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

állami oktatás év végi összesített adatai, jelentés:

NS

15 év

 

 

b)

oktatási anyagok, tanulmányok, rendőri szerv által a szakirányítása alatt álló szervek részére kiadott kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint éves képzési tervek:

NS

 

 

c)

személyi állomány részére készített, valamint a felsőbb szervektől érkezett kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint az egyéni képzési tervek:

3 év

 

 

 

d)

állami és szakmai oktatással, továbbképzéssel, kiképzéssel (RBV, gépkocsivezetői tanfolyam stb.) kapcsolatos levelezések, javaslatok, névsorok stb.:

1 év

 

 

 

e)

rendészeti szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlata, rendészeti szakgimnáziumi felvételi eljárás során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

f)

foglalkozási tervek, jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

oktatással kapcsolatos levelezések, átiratok, feljegyzések:

1 év

 

 

 

h)

a Rendőrség belső képzéseivel kapcsolatos előterjesztések, jelentések, adatszolgáltatások, átiratok:

3 év

 

 

 

i)

a rendészeti szervező képzés iratai:

3 év

 

 

 

j)

a rendészeti alap- és szakvizsga, a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéshez kapcsolódó levelezés:

3 év

 

 

 

k)

nyelvi képzés iratai:

1 év

 

 

 

l)

a közvélemény tájékoztatásával összefüggő feladatok tárgyában megtartott értekezletek, továbbképzések:

1 év

 

 

 

m)

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő levelezések:

1 év

 

 

 

n)

roma pályázat:

1 év

 

 

 

o)

utánpótlási és vezetői adatbankkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

p)

iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

r)

képzési törzskönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

51.

Csapaterős állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kiképzési központ által készített szakanyagok, tanulmányok, oktatási segédanyagok:

NS

 

 

b)

harcrendi elemek leírásai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

52.

Külső partnerrel – oktatással, képzéssel – kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

a)

roma ügyek:

3 év

 

 

 

b)

pályaorientáció:

3 év

 

 

 

c)

egyéb, más civil szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos ügyek:

1 év

 

 

 

d)

az országos középiskolai rendészeti tanulmányi verseny iratai:

3 év

 

 

53.

Külső Határok Alap (KHA), Európai Visszatérési Alap (EVA), Belső Biztonsági Alap (BBA) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) iratai:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Esélyegyenlőségi tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Polgári válságkezelés

 

 

 

 

a)

missziókba történő kiutazások pályázatai, kiválasztás iratai:

3 év

 

 

 

b)

missziókba utazók képzésével, kiképzésével, felkészítésével kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

missziókhoz anyagi és egyéb eszközök beszerzésének iratai:

3 év

 

 

 

d)

missziókba történő kihelyezés, visszaillesztés iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Más elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerve által megküldött, további ügyintézést nem igénylő iratok (normák, tervek, összefoglaló jelentések, együttműködési megállapodások, értekezletek, ellenőrzések anyaga, módszertani útmutatók, állásfoglalások):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

A minősített adatok kezelésének engedélyezésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

adatkezelési engedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

b)

a rendszerengedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

c)

a biztonsági vezetők kijelölésével, kinevezésével, megbízásával kapcsolatos iratanyagok a jogviszony megszűnését követően:

5 év

 

 

 

d)

az engedélyezési eljárással kapcsolatosan keletkezett, kisebb jelentőségű iratok:

3 év

 

 

 

e)

a személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói engedélyek kiadásával és visszavonásával kapcsolatos iratanyagok:

3 év

 

 

58.

Belső kontroll rendszer működésével, fejlesztésével és felülvizsgálatával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kockázat-nyilvántartás:

5 év

 

 

 

b)

Kockázatkezelési Bizottság jegyzőkönyvek, feljegyzések, tájékoztatók:

5 év

 

 

 

c)

ellenőrzési nyomvonalak:

5 év

 

 

 

d)

a Belső kontroll rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos általános iratok:

5 év

 

 

 

e)

az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

f)

az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

h)

információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

nyomon követési rendszer (Monitoring) rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Jogsegélykérelem:

a bűncselek-
mény elévülési idejéig

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Szervezeti teljesítményértékelés iratai:

5 év

 

 

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. Az ügykezeléshez használt nyilvántartási segédletek, ügykezeléssel kapcsolatos iratok

Irattári tételszám keret: 61-től 100-ig
(felhasznált: 61-től 75-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

61.

Főnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

62.

Alapnyilvántartások

 

 

 

 

a)

iktatókönyv, iktatólap:

NS

15 év

 

 

b)

szigorú számadású anyagok nyilvántartó könyvei:

NS

15 év

 

 

c)

irattári törzskönyv:

NS

15 év

 

 

 

bűnjelnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

63.

Iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

tárgy-(név)mutató:

NS

15 év

 

 

b)

iratok selejtezéséről készült levéltár által jóváhagyott jegyzőkönyv:

NS

 

 

c)

iratok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

 

 

d)

kutatási nyilvántartás:

NS

 

 

e)

kutatási kérelmek és engedélyek levéltárban őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

f)

kutatási kérelmek és engedélyek a rendőri szerveknél kezelt és őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

g)

beérkező és kimenő futárjegyzékek nyilvántartása:

8 év

 

 

 

h)

elektronikus adathordozók nyilvántartása: (utolsó bejegyzést követően)

8 év

 

 

i)

beérkező elektronikus nyugták nyilvántartása:

15 év

 

 

 

j)

név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása
(a benne nyilvántartott anyagok selejtezése után):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Iratkezelési bizonylatok

 

 

 

 

a)

munkakönyv, postakönyv a lezárást követően:

5 év

 

 

 

b)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) lezárását követően:

5 év

 

 

 

c)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) (a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve

selejtezése után) minősített iratok könyvei:

8 év

 

 

 

d)

kiadási füzet (a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után):

8 év

 

 

 

e)

név szerinti nyilvántartó karton (a felhasználó minősített adat felhasználására való jogosultságának megszűnését követően a rajta szereplő iratok visszavétele után):

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Sokszorosítással és iratmásolással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

sokszorosítást és iratmásolást kérő kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

sokszorosítást és iratmásolást nyilvántartó naplók:

5 év

 

 

 

c)

minősített adathordozók sokszorosítását, másolását nyilvántartó sokszorosítási napló:

lezárását vagy beteltét követő 15 év

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Iratok eltűnésével kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

15

 

 

b)

minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv (az érintett irat érvényességi idejének lejártát követően):

NS

15

 

 

c)

jelentési kötelezettséggel kapcsolatos iratok:

NS

15

 

 

 

 

 

 

 

67.

Bélyegzők

 

 

 

 

a)

szerv elnevezését tartalmazó bélyegzők lenyomattal ellátott nyilvántartása:

NS

 

 

b)

egyéb bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók nyilvántartása (a használatból történt kivonás után):

1 év

 

 

 

c)

bélyegző-, személyi (negatív) pecsétnyomó-
igénylés:

1 év

 

 

 

d)

elvesztéssel kapcsolatos ügyirat:

3 év

 

 

 

e)

bélyegzők megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

68.

Éves iratellenőrzésről szóló jelentések

 

 

 

 

a)

összesített jelentés:

5 év

 

 

 

b)

a szervek által készített jelentések:

3 év

 

 

 

c)

az évi iktatott iratokról készített összesített ügyforgalmi kimutatás a központi és területi szerveknél:

NS

 

 

 

 

 

 

 

69.

Minősített iratok átvételét igazoló aláírásminták:

NS

 

 

 

 

 

 

 

70.

Levéltárakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

levéltárnak átadott iratok jegyzéke:

NS

 

 

b)

levéltárakkal kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Futárjegyzék, kísérőjegyzék

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok futárjegyzéke, kísérőjegyzéke:

3 év

 

 

 

b)

minősített iratok futárjegyzéke:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Egyéb iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

kódcsere-nyilvántartó könyv:

lezárást követő 8 év

 

 

 

b)

próbariasztások nyilvántartó könyve:

lezárást követő 8 év

 

 

 

c)

karbantartási napló:

lezárást követő 8 év

 

 

 

d)

biztonsági területre belépő személyek nyilvántartása:

lezárást követő 8 év

 

 

 

e)

tartalék kulcsok, kódok nyilvántartása:

lezárást követő 8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, javaslatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

jegyzőkönyv megnyithatatlan, sérült vagy tévesen érkezett elektronikus küldemény érkezéséről:

3 év

 

 

 

b)

egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

KÉR-től átvett olyan papíralapú iratok, amelyekről hiteles elektronikus másolat készült és az a Robotzsaru rendszerben hiteles elektronikus iratként megtalálható:

2 év

 

 

III. Személyzeti tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 101-től 150-ig
(felhasznált: 101-től 122-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

101.

A személyi állomány jogviszonyaival kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

soron kívüli előléptetés, soron kívüli előresorolás, kitüntetés, jutalmazás, illetménymegállapítás, beosztás- és munkakörváltozás, megbízás, vezénylés, átrendelés, kinevezés, véglegesítés:

1 év

 

 

 

b)

hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, tisztjelölti szolgálati jogviszony és munkaviszony megszüntetése:

3 év

 

 

 

c)

állomány-nyilvántartások:

1 év

 

 

 

d)

munkaköri leírás, teljesítményértékelés, minősítés, követelmény meghatározás:

az új munkaköri leírás kiadása után 5 év (szöveges megőrzési idő)

 

 

 

e)

személyi állománnyal kapcsolatos jelentések, statisztikák, havi létszám jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Felvétellel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

felvételi kérelmek, ezekkel kapcsolatos levelezések, információk, kérdőjegyek, javaslatok, orvosi vélemények, kérdőívek, életrajzok, visszavételi kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

rehabilitációs ügyek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

103.

Ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok, tanulmányi szerződések (az iskola befejezése után)

 

 

 

 

a)

ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok:

3 év

 

 

 

b)

tanulmányi és ösztöndíj szerződések
(a visszatartási idő lejárta után):

6 év

 

 

 

c)

tisztjelöltek által benyújtott, ösztöndíjszerződéssel nem járó kérelmekkel (szak-, szakirányváltási, párhuzamos képzés, külföldi tanulmányok, jogviszony szüneteltetése) kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

d)

a tisztjelöltekkel történő levelezések tájékoztatási

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

Polgári személyek kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

Személyi dosszié átvételére és személyi iratok átadására vonatkozó füzetek, kiadókönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Hivatásos szolgálati, tisztjelölti, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

Személyi állomány nyilvántartó anyagai

 

 

 

 

a)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton:

a szolgálati viszony megszűnését követő 50 év

 

D/PM

 

b)

személyi anyagnyilvántartó könyv:

50 év

 

 

 

c)

szolgálati idő igazolásával kapcsolatban keletkezett kérelmek, átiratok, más kereső foglalkozás nyilvántartó kartonja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony stb.:

3 év

 

 

 

d)

személyi és fogyaték dosszié átvételével kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

e)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton selejtezéséről készült jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

108.

Munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kötött szerződés:

születését követő
99. év

 

 

 

b)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

A személyi állományra vonatkozó parancsok, határozatok

 

 

 

 

a)

személyi parancsok, határozatok nyilvántartókönyve és névmutató könyve:

születését követő
99. év

 

 

 

b)

személyi parancsok, határozatok eredeti példányai:

NS

 

 

c)

változásjelentések:

1 év

 

 

 

d)

más szerv által kiadott személyi parancsok, határozatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

110.

Szolgálati, munkáltatói igazolványra vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők és érvényesítő szelvények, átvételi adatlapok (visszavonást követően):

1 év

 

 

 

b)

az elveszett és elrongálódott igazolvány, szolgálati jelvény pótlását kérő kérelmek, körözések, szolgálati igazolvány és jelvény rendelések, jelentések:

3 év

 

 

 

c)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők, szolgálati azonosító jelvények selejtezéséről készült jegyzőkönyv:

10 év

 

 

 

d)

bevont, megrongálódott, érvénytelen (hatályát vesztett) igazolványok, nyugdíjas igazolványok, azonosító jelvények, hímzett azonosítók (bevonást követően):

3 hónap

 

 

 

e)

a szolgálati igazolványokkal kapcsolatos iratok, igénylések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

Lőkiképzés

 

 

 

 

a)

lőkiképzési terv, valamint lőkiképzés végrehajtásáról készült összefoglaló jelentés, lőgyakorlat időpontjának és helyének jelentése:

3 év

 

 

 

b)

lőkiképzési okmány (komplex lőkiképzési terv, foglalkozási jegy, terv, vázlat):

10 év

 

 

 

c)

lőtérutasítás:

NS

15 év

 

 

d)

lőtérigénylés a szervektől, lőtérhasználati engedély, ütem- és naptári terv, lőkiképzési eredményjegyzék, egyéni, szerv szerinti, lőszer-
és kiképzési anyagok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

e)

a lőkiképzéssel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Testnevelési és sportügyek

 

 

 

 

a)

testnevelési tanterv, tematika és program:

1 év

 

 

 

b)

sportfoglalkozással, versenykiírással, versenynaptárral, pontértékeléssel kapcsolatos iratok, bajnokságok jegyzőkönyvei:

1 év

 

 

 

c)

fizikai erőnléti felmérések iratai (következő felmérést követően):

1 év

 

 

 

d)

versenynaptár:

3 év

 

 

 

e)

versenykiírás (sporttalálkozó), programfüzet:

3 év

 

 

 

f)

sportbelépők igénylése:

1 év

 

 

 

g)

sporttal kapcsolatos megkeresések, levelezések, további intézkedést nem igénylő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Szociális jellegű ügyek

 

 

 

 

a)

hősi halottakra vonatkozó adatok, emlékükre állított emlékművek és emléktáblák okmányai:

NS

15 év

 

 

b)

segélykérelem, ezzel kapcsolatos javaslat, jelentés:

3 év

 

 

 

c)

kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

d)

szociális bizottság ülésének jegyzőkönyve és az ehhez kapcsolódó iratok:

3 év

 

 

 

e)

a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyek:

20 év

 

 

 

f)

vissza nem térítendő lakáscélú támogatások igénylésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

5 év

 

 

 

h)

az e)–g) alpontok szerinti iratok, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta vagy a támogatás folyósítására nem került sor:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

114.

Személyi állománnyal kapcsolatos egyéb irat, javaslat, kérelem (illetmény nélküli szabadság, munkaidőrend, szolgálatmentesség, jogviszony szünetelés stb.):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

Mentesítési kérelmek vizsgálatával, intézéséről készült jelentések, okiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Áthelyezésre, szolgálati viszony megszüntetésére, visszavételre vonatkozó kérelmek, javaslatok megvalósulás hiányában:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

Társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok küldése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

118.

Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos levelezések iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

119.

Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok, az ellenőrzött személlyel kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatban keletkezett iratok:

 

 

 

 

a)

a jogosultság megállapítása esetén,

a rendvédelmi
egészség-
károsodási ellátására jogosultság megszűnését követő 5 év

 

 

 

b)

amennyiben rendvédelmi egészségkárosodási ellátásre jogosultság nem kerül megállapításra

3 év

 

 

 

c)

egészségkárosodással kapcsolatos egyéb iratok

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

Rendfokozati vizsgával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 151-től 200-ig
(felhasznált: 151-től 164-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

151.

Betegellátással kapcsolatos okmányok, naplók, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

egészségügyi törzskönyvek:

születését követő
99. év

 

 

 

b)

ambuláns- és táppénzes naplók:

5 év

 

 

 

c)

orvosi felmentési, beutalási javaslatok és leletek:

1 év

 

 

 

d)

a baleseti jegyzőkönyvek, határozatok dokumentációja:

50 év

 

 

 

e)

védőoltás nyilvántartókönyv:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, dokumentációk

 

 

 

 

a)

a Rendőrség hivatásos állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos dokumentációk, vélemények (jogviszony létesítése esetén):

jogviszony megszűnését követően 9 év

 

 

 

b)

a Rendőrség hivatásos állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem kerül sor):

a vizsgálattól számított 1 év

 

 

 

c)

a Rendőrség személyi állományban lévők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, az egészségügyi gondozásokról készült iratok:

jogviszony megszűnését követően 9 év

 

 

 

d)

gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartási könyvek:

5 év

 

 

 

e)

balesetekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel kapcsolatos minősítések, illetve határozatok:

jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

f)

az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal
(új felvételesek, FÜV eljárás, balesetek, gépjármű-
vezetői alkalmassági vizsgálatok stb.) kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

g)

a Rendőrség hivatásos állománya egészségügyi alkalmasságára vonatkozó irat:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

153.

Egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

egészségügyi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógy-üdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

Munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi munkával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavédelemmel, balesetvédelemmel és tűzvédelemmel összefüggő ügyiratok:

5 év

 

 

 

b)

szolgálati, munkabalesetek iratai:

a balesetet szenvedett személy
80. életévéig

 

 

 

c)

munkavédelmi, közegészségügyi (egészségvédelmi), tűzvédelmi oktatás iratai (megismételt oktatást követően):

5 év

 

 

 

d)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

e)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi (nem hatósági) ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

f)

fertőző betegek nyilvántartókönyve:

15 év

 

 

 

g)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi véleményezések:

5 év

 

 

 

h)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szakhatósági állásfoglalások, munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

5 év

 

 

 

i)

rendkívüli járványügyi események (haváriák) kivizsgálásával kapcsolatos ügyiratok:

5 év

 

 

 

j)

üzembe helyezéssel kapcsolatos iratok:

NS

 

 

k)

munkakörnyezeti kockázatértékelés dokumentuma:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

A hatósági és bűnügyi orvosi munkával kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, naplók

 

 

 

 

a)

hatósági és bűnügyi orvosi vizsgálatok nyilvántartási könyvei:

10 év

 

 

 

b)

látleletek, a hatósági és bűnügyi orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett egyéb ügyiratok (orvosi szakvélemények, levelezések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

Alapellátó pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, vélemények (a szolgálati jogviszony létesítése esetén):

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

b)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem került sor):

a vizsgálattól számított 1 év

 

 

 

c)

a Rendőrség személyi állományában lévők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, a pszichológiai gondozásokról készült feljegyzések:

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

d)

pszichológiai ellátásban részesülők nyilvántartó könyve (ambuláns-, betegforgalmi napló):

5 év

 

 

 

e)

pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

f)

rendkívüli eseményekről készült jelentések:

3 év

 

 

 

g)

a Rendőrség hivatásos állománya pszichikai alkalmasságára vonatkozó irat:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

157.

A személyi állomány RBV védelmének egészségügyi biztosítására vonatkozó ügyiratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

158.

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozással és társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozási szerződéssel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

b)

ÁNTSZ működési engedély, NEAK finanszírozási szerződés
(az érvényesség megszűnése után):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

159.

Egészségügyi tájékoztató anyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

160.

Gyógyszerek bevonásáról és selejtezéséről szóló jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

Rendezvényekhez, demonstrációkhoz, kiképzési feladatokhoz kapcsolódó egészségügyi biztosításokkal összefüggő ügyiratok, levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

Fogászati, szemészeti (látásjavító szemüveg/kontaktlencse, képernyős szemüveg) költségtérítése:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

I. fokú és II. fokú Felülvizsgálati ügyek szakvéleményei (FÜV):

a jogviszony megszűnését követően 50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

Közlekedéspszichológiai vizsgálatok iratanyagai:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Gazdasági-pénzügyi tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 201-től 300-ig
(felhasznált: 201-től 300-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/papíralapú megőrzés

201.

Számvitel-nyilvántartások és bizonylataik

 

 

 

 

a)

intézményi költségvetési beszámoló, mérleg és az azt alátámasztó leltárnyilvántartás, főkönyvi kivonat, valamint a kapcsolódó dokumentáció:

NS

15 év

D/PM

 

b)

állami költségvetéssel szembeni befizetésekről szóló bevallások (szja, áfa stb.):

8 év

 

 

 

c)

NAV ellenőrzések jegyzőkönyvei:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

202.

Szervezési és az anyagi-technikai szolgálattal kapcsolatos szabályozó jellegű iratok

 

 

 

 

a)

az anyagi szolgálatnak és az anyagellátás rendszerének szervezésével kapcsolatos intézkedések:

10 év

 

 

 

b)

a veszélyes (nem veszélyes) hulladékok és mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

készletek leltározásával és rovancsolásával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

d)

takarékossággal kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

e)

új szervek élelmezési ellátásával kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

f)

vámkezelési ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

203.

Kárügyek

 

 

 

 

a)

kárügyek, kártérítések és a megtérített kárügyek iratai:

5 év

 

 

 

b)

behajthatatlan kárügyekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

veszendőbe ment (káló) anyagok törlésével és a kárviselés kimondásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

Gazdálkodással kapcsolatos javaslatok, jelentések

 

 

 

 

a)

anyagátadási jegyzőkönyvek, anyagstatisztikai, energiafelhasználási jelentések:

5 év

 

 

 

b)

anyagi készletjelentések, felesleges, illetve előtalált anyagokról szóló jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

205.

Igénylések, vételezések és a központi beszerzésű termékek ellátásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

Közbeszerzési és beszerzési eljárással kapcsolatos ügyiratok:

 

 

 

 

a)

a közbeszerzési és beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos iratok: (az eljárás lezárulásától)

5 év

 

D/PM

 

b)

a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes irat:

5 év

 

D/PM

 

c)

a jogorvoslati eljárás esetén: (a jogerős befejezéséig)

5 év

 

D/PM

 

d)

az a) alpont szerinti szerződésekre nem kerülő eljárások iratai:

1 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

207.

Árközlő ügyiratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

208.

Ellátási tervnyilvántartási könyv:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

Tervfüzetek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

Fejlesztéssel, termékek rendszeresítésével és korszerűsítésével kapcsolatos javaslatok, iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

211.

Tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok, valamint tűzveszélyes tevékenység engedélyezése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

212.

Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyiratok

 

 

 

 

a)

környezetvédelemmel kapcsolatos átiratok, jelentések, tájékoztatások:

2 év

 

 

 

b)

környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések a hatóságok, más ellenőrző szervek felé:

5 év

 

 

 

c)

környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek:

10 év

 

 

 

d)

környezetvédelmi oktatás iratai megőrzés:

5 év

 

 

 

e)

vízbiztonsági terv megőrzés:

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

Biztonságtechnikai berendezések, építési, szerelési igények iratai:

3 év

 

 

 

a)

biztonságtechnikai rendszerek karbantartása, javítása:

1 év

 

 

 

b)

biztonságtechnikai berendezések tárolt kép- és hanganyagainak lekérdezése

3 év

 

 

214.

Közüzemi szerződések iratai:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

215.

Építési és elhelyezési szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervek, javaslatok, iratok:

5 év

 

 

 

b)

építési (felmérési vázlat) programok, ezek felülvizsgálati anyagai és utólagos módosításuk:

10 év

 

 

 

c)

tervezési megbízások, szerződések:

5 év

 

D/PM

 

d)

építési és egyéb engedélyek – vízjogi, közműi, szolgalmi, kazánfelállítási, használatbavételi stb. – (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

területfelhasználási engedély és megállapodás
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

f)

építési, engedélyezési, szerelési tervdokumentációk, nyomvonalrajzok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

g)

építési (kivitelezési) szerződések, építésinapló-
másolat, felmérési napló:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

216.

Beruházás, felújítás átadás-átvételi okmányok és egyéb iratok

 

 

 

 

a)

műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési jegyzőkönyv, épületátadási dokumentáció, hatósági engedélyek, bizonyítványok
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

b)

kivitelezési, megvalósítási tervdokumentációk
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

c)

beruházási engedélyokiratok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

d)

kivitelezési tervdokumentációk egy példánya
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

beruházási pénzügyi elszámolás, lezárás:

10 év

 

D/PM

 

f)

különféle beruházási, felújítási keret átadás-
átvételek megállapodásai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

Veszélyesnek minősülő gépek, technológiák üzembe helyezési eljárásával és műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok, levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

218.

Ingatlangazdálkodási ügyek

 

 

 

 

a)

elhelyezési adatokat, azok felülvizsgálatát tartalmazó ügyiratok, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

b)

épületekkel vagy helyiségekkel, azok kiutalásával összefüggő hatósági határozatok; ingatlanok használatára vonatkozó épületcserék, leadások, átvételek megállapodásai, bérleti szerződések
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

25 év

 

D/PM

 

c)

ingatlankisajátítási határozatok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

10 év

 

 

 

d)

ingatlan-nyilvántartás (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

épületbontási anyagokkal kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

f)

lakásvásárlások:

10 év

D/PM

 

g)

bérleti szerződések:

a lejáratot követő 5 év

 

 

 

h)

lakásokkal kapcsolatos rendelkezési jog:

a megszűnést követő 5 év

 

 

 

i)

nyilvántartás:

10 év

 

 

 

j)

bérlőkijelölések:

a lejáratot követő 5 év

 

 

 

k)

megállapodások, nyilatkozatok, bérlő kiválasztási joggal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

l)

lakásigénylések, lakáscsere-kérelmek, szállóügyek, garázsügyek iratai, lakásbizottsági anyagok:

15 év

 

 

 

m)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

5 év

 

 

 

n)

jogcím nélküli lakáshasználó:

NS

 

 

o)

lakáselidegenítéssel kapcsolatos ügyiratok:

NS

 

 

p)

munkáltatói kölcsönök igénylésével, elosztásával, állami kezességvállalással felvett lakásépítési/lakásvásárlási támogatással kapcsolatos iratok
(a lejárat időpontját követően):

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

219.

Fegyverzettel kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

fegyverkészlet-jelentés, fegyvervizsgálattal, ellenőrzéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

fegyverzeti eszközök selejtezési iratai:

10 év

 

 

 

c)

fegyverek elvesztése:

5 év

 

 

 

d)

beszolgáltatott, előtalált bűnjelként lefoglalt fegyverek iratai:

10 év

 

 

 

e)

fogyatékba került fegyverzeti okmányok:

10 év

 

 

 

f)

fegyverzettel kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

fegyverek tárolásával kapcsolatos okmányok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

220.

Vegyivédelmi anyagok gazdálkodásával, felhasználásával kapcsolatos okmányok (felszerelési lapok), iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

221.

Műszaki technikai, fotótechnikai, optikatechnikai, bűnügyi technikai, egészségügyi technikai anyagokkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

Saját kivitelezésű javítással és karbantartással kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

223.

Gépjárművel kapcsolatos forgalmi okmányok és járulékos irataik

 

 

 

 

a)

gépjármű-vizsgáztatás, rendszám és forgalmi engedély iratai:

3 év

 

 

 

b)

gépjárműügyelet jelszavai (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

c)

menetlevélügyek, igénybevételi igazolványok:

8 év

 

 

 

d)

gépjárműtörzskönyv (lap):

10 év

 

 

 

e)

üzemanyagkártyák átadás-átvételi jegyzőkönyvei:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

224.

Gépjárműállomány-nyilvántartás

 

 

 

 

a)

nyilvántartás és járulékos iratai, járművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási okmányok:

5 év

 

 

 

b)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok a kivonó szervnél:

10 év

 

 

 

c)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

225.

Balesettel, sérüléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

baleseti nyilvántartó füzet:

5 év

 

 

 

b)

baleseti jegyzőkönyvek:

jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

c)

maradandó sérüléssel kapcsolatos jegyzőkönyvek:

jogviszony megszűnését követően 50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

226.

Nagyjavítással, gépjárművek balesetével, és gépjármű-lecserélésekkel, értékesítésekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

227.

Élelmezési és vonatanyag-szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

élelmiszer-igénylés, -beszerzés és kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

b)

havi elszámolások és a havi elszámolásokra, összesítőkre kiadott felmentvények, észrevételek:

5 év

 

 

 

c)

elszámolás védőételről, védőitalról:

3 év

 

 

 

d)

takarmány-, kutyatáp-biztosítás, ellátás és elszámolás iratai, okmányai:

3 év

 

 

 

e)

állatorvosi bizonyítványok, boncolási bizottsági jegyzőkönyv:

3 év

 

 

 

f)

név szerinti (állat) állománynapló nyilvántartása:

5 év

 

 

 

g)

állatnyilvántartó lap és járulékos iratai:

3 év

 

 

 

h)

kérelem anyag- és eszközigénylésre:

1 év

 

 

 

i)

rendezvényekkel kapcsolatos kérelmek, megrendelők:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

228.

Ruházati anyagok gazdálkodásával, ellátásával, elszámolásával kapcsolatos iratok, okmányok

 

 

 

 

a)

ruházati kp. kifizetési jegyzékek másolatai:

8 év

 

 

 

b)

utalványfüzet, kiadási jegyzék és adott évi ut. füzetek:

5 év

 

 

 

c)

fogyatékba került ruházati okmányok:

5 év

 

 

 

d)

központi beszerzésű anyagok megrendelői:

5 év

 

 

 

e)

védő- és munkaruházattal kapcsolatos igénylések, raktári bizonylataik másolati példányai, egyenruházattal kapcsolatos véleményezések:

3 év

 

 

 

f)

egyenruházattal kapcsolatos beszerzés, megrendelés:

5 év

 

 

 

g)

egyen-, munka-, és védőruházati ellátással

kapcsolatos egyéb levelezés

1 év

 

 

 

h)

Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) ruházati

ellátásával összefüggő megrendelők, kiadási

bizonylatok, fogyatékba visszavett ruházat, és ezzel

kapcsolatos levelezések

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

Bútor berendezési gazdálkodással és elszámolással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

230.

Számlákkal, terhelésekkel és a keretekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

231.

Anyagi ügyek

 

 

 

 

a)

anyagigénylések:

1 év

 

 

 

b)

anyagnyilvántartások (RBV anyagok, irodai eszközök stb.) és változási okmányok:

1 év

 

 

 

c)

gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (tartós magáncélú igénybevétel, garázsigénylés, szolgálati gépkocsivezetés):

8 év

 

 

 

d)

információtechnológiai eszközök anyagnyilvántartásával kapcsolatos eszközlisták, bizonylatok:

8 év

 

 

 

e)

a büntetés-végrehajtási szervezettel, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

232.

Anyagi eszközökkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

utalványok a leltári tárgyakat képező anyagokról (az anyagok bevonása, selejtezése után):

1 év

 

 

 

b)

utalványok fogyóeszközt képező anyagokról:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

Devizában és/vagy valutában felmerülő kiadások és azokkal kapcsolatos iratok, nyilvántartások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

234.

Az éves költségvetés, költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések (tervjavaslatok, kincstári és elemi költségvetések)

 

 

 

 

a)

éves költségvetés:

NS

15 év

 

 

b)

költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések:

10 év

 

 

 

c)

tárgyévi költségvetés felhasználására vonatkozó adatszolgáltatások, jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

235.

Előirányzat-gazdálkodás iratai, előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás és -felhasználás, -zárolás, pótelőirányzat:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

236.

Előirányzat-felhasználási keret előrehozásával kapcsolatos levelezések:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

237.

Egyes gazdasági események végrehajtására vonatkozó engedélyek, kisebb jelentőségű elvi állásfoglalás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

238.

Ideiglenes foglalkoztatással kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

239.

Áthúzódó kiadások felmérése, bejelentése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

240.

Csekk- és egyéb aláírás-bejelentések, érvénytartamuk lejárta után:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

241.

Az éves közlekedési bérlet és kedvezményes utazási utalvány igénylése, átvételéről vezetett nyilvántartások, átvételi elismervények:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

242.

Újítással, innovációval kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

innovációs bejelentések és azokkal kapcsolatban keletkezett iratok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek:

NS

15 év

 

 

b)

újítással, innovációval kapcsolatos egyéb dokumentációk, szakvélemények:

5 év

 

 

243.

Építési, felújítási számlák, beruházási és egyéb hitelnyújtások, módosítások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

244.

Használatból kivonásra kerülő eszközök selejtezése során keletkező iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

245.

Használatból kivonásra kerülő eszközök értékesítésével kapcsolatos dokumentumok, közjegyzői okirat:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

246.

Bevételekkel kapcsolatos levelezések

 

 

 

 

a)

hatósági jogkörhöz kapcsolódó követelésekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

b)

bevételekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

247.

Szállítási szerződések, megrendelő levelek:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

248.

Számlák, könyvelési okmányok, bankbizonylatok:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

249.

Illetményelőleg-kérelmek, ha kifizetési okmánnyá válnak:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

250.

Könyvelési számlalapok, analitikus nyilvántartások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

251.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kötelezettségvállalási nyilvántartások és ezek bizonylatai:

8 év

 

 

 

b)

kötelezettségvállalással, fedezetigazolásokkal kapcsolatos dokumentumok, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

252.

Csekk- és elszámolási utalvány nyilvántartás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

253.

Illetmények megállapítására vonatkozó személyi okmány pénzügyi példánya (jogviszony megszűnését követően):

20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

254.

Személyi kiadásokkal (pótlékok, pótdíjak, kiküldetési díjak, albérleti díjak stb.) kapcsolatos levelezés, ha nem válik kifizetési okmánnyá:

5 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

 

255.

Gyermektartásra és egyéb tartásdíjra vonatkozó ügyiratok és azok nyilvántartásai (követelhetőség után):

5 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

 

256.

Letiltások köztartozásra:

10 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

 

257.

Bérleti szerződések, egyéb megállapodások (a lejáratot követően):

15év

D/PM

 

 

 

 

 

 

 

258.

Magánnyugdíj-pénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségügyi biztosítási tagság be- és kilépésre vonatkozó nyilatkozat:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

259.

Személyi kiadások kifizetésére vonatkozó nyilvántartások, illetményfizetési jegyzékek:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

260.

Éves kimutatás (törzskarton):

90 év

 

 

 

 

 

 

 

 

261.

Egyénenkénti utalási lista:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

262.

Nyomtatványokkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

szigorú számadásos nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

b)

egyéb nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

263.

Társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek:

jogviszony megszűnését követően 50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

264.

Elkobzott, illetve letéti tárgyakkal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

265.

Adóhatósággal kapcsolatos ügyiratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

266.

Egyéb pénzügyi levelezések, okmányok

 

 

 

 

a)

levelezések (béralap, illetményügyek, vizsgadíjak):

5 év

 

 

 

b)

finanszírozással kapcsolatos levelezések, finanszírozási tervek:

10 év

 

 

 

c)

lakásalappal való gazdálkodás ügyiratai:

10 év

 

 

 

d)

üdültetéssel kapcsolatos anyagok:

5 év

 

 

 

e)

szállítóval történő levelezések, számlaegyeztetések:

5 év

 

 

 

f)

tartozásjelentések, adósságállomány jelentés:

5 év

 

 

 

g)

beszedett bírságok pénzügyi feldolgozásával kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

h)

szakértők, tolmácsok, egyéb hatósági költségekkel kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

i)

fizetési meghagyás kezdeményezése, lejárt adósok, vevőkkel kapcsolatos levelezések, felszólítások:

5 év

 

 

 

j)

költségtérítéssel kapcsolatos jelentések, levelezések:

8 év

 

 

 

k)

cafetéria-igényléssel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

l)

fizetési könnyítés iránti kérelmek:

5 év

 

 

 

m)

költségtérítéssel, egyéb személyi jellegű kifizetéssel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

n)

cafetéria igénylés, folyósítás iratai

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

267.

Szabadságra (alap, pót, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli) vonatkozó iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

268.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nyilvántartása (tanulmányok befejezését követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

269.

Helyi tervezésű, központi biztosítású ellátási igények iratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

270.

Távközlési szolgáltatók és vállalkozók építési, szerelési, szolgáltatási igényeinek iratai:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

271.

Hírközlő berendezések felújítási, javítási igényei:

3 év

 

 

 

a)

informatikai eszközök javításával kapcsolatos ügyintézés

5 év

 

 

272.

Rádiófrekvenciás zavartatásokról jelentés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

273.

Életvédelmi földelések ellenőrzési jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

274.

Üzemeléssel és forgalmazással kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

forgalmi, nyilvántartási, archiválási jegyzőkönyvek, telefaxok naplója:

1 év

 

 

 

b)

javítási, üzemidő, hibanyilvántartó, vonalfelügyeleti napló:

1 év

 

 

 

c)

mérési és vizsgálati eredmények:

3 év

 

 

 

d)

kábelkönyv, D és HH kábelhálózati törzskönyvek (módosítás után):

1 év

 

 

 

e)

távbeszélő és rádió számkiosztás nyilvántartás (érvényesség lejárta után):

1 év

 

 

 

f)

statikus vagy dinamikus rádióforgalmi csoport létesítésének, új szituációs vagy állapotüzenet programozásának, a forgalmi csoportba új rádiótag felvételének vagy kizárásának, az EDR rendszerbe forgalmi jogosultság megadásának kérése:

5 év

 

 

 

g)

EDR rendszerbe történő üzemeltetés forgalmi (egyéni, csoporthívás indítások, hívószám szerint, melyik bázisállomáson üzemelt) és pozíciós (adott időintervallumon belül a GPS vevővel ellátott rádiókészülék pozíciós adatai térkép vagy táblázatos formában, adott helyhez meghatározott sugarú körön belül tartózkodó hívószámú rádiókészülékek pozícióinak megadása) adatok kérése:

1 év

 

 

 

h)

EDR diszpécser (stabil rádióállomás) eseménynapló és EDR diszpécser (stabil rádióállomás) hibanapló:

1 év

 

 

 

i)

ügyeleti és segélyhívó mellékállomásokra beérkező hívások hanganyagainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

j)

tarifikációs rendszer hívásadatainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

275.

Távközlési névsorok, elektronikus e-mail, Group Wise címek és azokhoz kapcsolódó jogosultságok levelezési iratai

 

 

 

 

a)

alapügyiratok (névsor visszavonása után):

1 év

 

 

 

b)

névsorok, elektronikus címek, jogosultságok szervi szintű kimutatása (visszavonást követően):

1 év

 

 

 

c)

távbeszélő-szolgáltatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

d)

mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

276.

Állomás-nyilvántartó kartonok (módosítást követően):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

277.

Szerviztevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hibajelentő, jelentés, munkalap:

1 év

 

 

 

b)

jegyzőkönyv, számlák:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

278.

Számítástechnikai és információtechnológiai rendszerfejlesztéssel kapcsolatos helyzetfelmérés, feladatterv, rendszerterv, programdokumentáció, kezelési utasítás, döntés- előkészítéséhez szükséges részanyagok, tervezetek stb. (érdekmúlást követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

279.

A rendőri szervek részére telepített szoftverek

 

 

 

 

a)

szoftverek beszerzésével, véleményezésével kapcsolatos iratok, elosztók (kivonás után):

5 év

 

 

 

b)

rendőri szervek szoftverigénye (beszerzett programokból):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

280.

Informatikai eszközök meghibásodásával és a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

281.

Rögzítésre felküldött bizonylatok, adatlapok
(a feldolgozást, ellenőrzést, archiválást követően):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

282.

Energiagazdálkodással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

energia-továbbszámlázással, -vételezéssel kapcsolatos szerződések (lejáratot követően):

5 év

 

 

 

b)

közműdíjak kiegyenlítésével kapcsolatos iratok, energia- és közműszolgáltatókkal folytatott levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

283.

A rendőri szervek igénylései alapján kiállított flóbert fegyvertartási, gáz- és riasztófegyver viselési, jogi személyek részére kiadott fegyvertartási, lőfegyvergyártói, -forgalmazói, javítói engedélykártyák

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott engedélyek megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

284.

Európai lőfegyvertartási engedély nyilvántartásával kapcsolatos iratok, átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

285.

A rendőri szervek igénylése alapján kezelt személy- és vagyonőr; magánnyomozó; biztonságtechnikai tervező, szerelő; biztonságtechnikai szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványok

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott igazolványok megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

286.

Értekezletek, továbbképzések anyagi-technikai elhelyezési biztosításának iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

287.

Rádióforgalmi adatkiutaló lap:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

288.

Rejtjeltevékenység

 

 

 

 

a)

kulcsváltással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

b)

rejtjeltechnikai eszközök karbantartási, javítási iratai:

1 év

 

 

 

c)

rejtjeles kapcsolattartással összefüggő dokumentációk, megállapodások, azok módosításai, érvényességük lejárta után:

1 év

 

 

 

d)

rejtjelfelügyelet valamennyi anyagával kapcsolatos átadás- átvételi jegyzőkönyvek:

NS

 

 

e)

kezelői engedélyek, valamint bizonyítványok, vizsgajegyzőkönyvek, rejtjel-hozzáférési engedély (érvényességük lejáratát követően):

15 év

 

 

 

f)

kutatási, fejlesztési témákban keletkezett ügyiratok, szerződések, követelmények, tervek, rajzok, mérési jegyzőkönyvek, leírások, engedélyezési és rendszeresítési okmányok:

NS

D/PM

 

g)

rejtjelző eszközökkel kapcsolatos javítások, szállítólevelekkel, anyagbizonylatolási okmányok:

NS

 

 

h)

rejtjelző eszközök kulcsoló anyagaival kapcsolatos levelezések, kiadások, bevételezések:

3 év

 

 

 

i)

rejtjelző eszközök eseménynaplója:

10 év

 

 

 

j)

különleges jogrendi rejtjelző munkával kapcsolatos tervek, ügyiratok (érvényességük lejárta után):

1 év

 

 

289.

A Rendőrség tudományos tevékenységével, a Rendőrségi Tudományos Tanácsának munkájával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

290.

Nemzetgazdasági mérlegjelentéshez adatszolgáltatás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

291.

Visszautalás, átvezetés, átrögzítés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

292.

Adóhatósági, ügyfél megkeresések, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

293.

Informatikával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

internet használati statisztikával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

elektronikus tárhely méretével (levelezésé, hálózati meghajtó stb.), módosításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

egyéb informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

 

 

d)

informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

3 év

 

 

 

e)

informatikai rendszerekkel kapcsolatos megkeresés:

5 év

 

 

 

f)

log állományok elemzésével kapcsolatos megkeresések, iratok:

10 év

 

 

 

g)

informatikai szerver szolgáltatás igénybejelentő:

10 év

 

 

 

h)

jogosultságváltozással nem járó hozzáférés újraengedélyezésével kapcsolatos megkeresések (pl. lejárt jelszó újragenerálása):

5 év

 

 

 

i)

internet használati igény, internet irányú levelezés hozzáférés igénylésével, módosításával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

j)

távoli hozzáférés biztosításával (RSA, Token, APN, Active Sync stb.) kapcsolatos megkeresések:

10 év

 

 

 

k)

elektronikus házi őrizettel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

informatikai adatszolgáltatás:

3 év

 

 

 

m)

kép- és hangrögzítő rendszerekből (gyermek- meghallgató, táv-meghallgató, objektumvédelmi videórendszer stb.) történő adatok lementése és továbbítása:

1 év

 

 

 

n)

informatikai szaktanácsadás biztosítása a szakágak részére:

1 év

 

 

 

o)

intranetes közzététel és tartalom módosítás:

1 év

 

 

 

p)

informatikai rendszerekhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok kezelése:

érdekmúlást követő 5 év (szöveges megőrzési idő)

 

 

294.

Elővezetések végrehajtásával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

az érintett az összeget befizette:

2 év

 

D/PM

 

b)

végrehajtási eljárás indult, ideértve a végrehajtási eljárás során a behajthatatlan ügyállapotra állítást (a követelés esedékességétől számított):

8 év

 

 

 

c)

követelés elévülése, végrehajtáshoz való jog elévülése esetén:

1 év

 

 

 

d)

egyéb okból történt fizetési kötelezettség megszűnése esetén:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

295.

Működési engedélyekkel kapcsolatos:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

296.

Pénzügyi tasak:

50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

297.

Nyugdíjmegállapító szerv felé teljesített adatszolgáltatás:

30 év

 

 

 

 

 

 

 

 

298.

Informatikai tevékenységhez kapcsolódó jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

299.

Teljesítés igazolások:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

300.

Kormányhivatal által hozott határozat, végzés, levelezés, kártalanítási összeg megtérítésére irányuló belső iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 301-től 350-ig
(felhasznált: 301-től 348-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

301.

Büntetőeljárás során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a feljelentés elutasítása esetén:

5 év

 

 

 

b)

nyomozásmegszüntetés vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévülése

 

 

 

c)

el nem évülő bűncselekmények esetében:

NS

 

 

d)

bűnügyek egyesítésével kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

e)

hatáskör/illetékesség hiányában más hatósághoz vagy más szervhez áttett ügyek iratai:

1 év

 

 

 

f)

az elévülés okán megszüntetett büntetőeljárásokban (az utolsó nyomozati cselekménytől számított):

1 év

 

 

 

g)

az ügyészi szerv vagy a nyomozóhatóság megkeresése alapján folytatott vagyon-
visszaszerzési eljárás, az alapját képező nyomozás megszüntetése, vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

h)

el nem évülő bűncselekményekkel kapcsolatban folytatott vagyon-visszaszerzési eljárás:

NS

 

 

i)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyon-visszaszerzési eljárás eredményes lezárása:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

j)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyon-visszaszerzési eljárás eredménytelen:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

k)

kábítószer-bűnjellel kapcsolatos iratok (megsemmisítés idejétől számítva):

5 év

 

 

 

l)

az előkészítő eljárással kapcsolatos iratok (amennyiben a beszerzett adatok büntetőeljárásban bizonyítékként nem használhatók fel):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

302.

Eltűntek és ismeretlen halottak, valamint rendkívüli halálesetek ügyében keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

felkutatott (megtalált) eltűntek esetén (tartózkodási hely megállapítását követő):

1 év

 

 

 

b)

meg nem talált eltűntek esetén:

NS

 

 

c)

az utóbb azonosított ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok (a holttest azonosítását követő):

1 év

 

 

 

d)

az azonosítatlanul maradt ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:

NS

 

 

e)

a c) és d) pont alá nem tartozó rendkívüli halálesetekkel összefüggő iratok:

20 év

 

 

 

f)

nem rendkívüli halál miatti eljárás során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

303.

Rendkívüli események (üzemi baleset, tűz stb. és egyéb jelentések iratai, ha nyomozáselrendelés nem történt meg):

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

304.

A személy- és tárgykörözések elrendelésével, folytatásával összefüggésben keletkező iratok (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

a)

SIS körözés (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

b)

a kiskorú eltűntek körözési felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

305.

Poligráfos hazugságvizsgálattal kapcsolatos iratok (hazugságvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, regisztrátumok, szakértői vélemények):

20 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

306.

Bűnjelkezeléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

bűnügyi iratok:

a bűnügyi iratok megőrzési idejéig

 

 

 

b)

közigazgatási iratok:

az államigazgatási iratok megőrzési idejéig

 

 

 

c)

bűnjelekkel kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

 

 

d)

bűnjelek selejtezésével, megsemmisítésével, értékesítésével kapcsolatos iratok

(selejtezést/megsemmisítést/értékesítést követően):

5 év

 

 

 

e)

bűnjel nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyv:

NS

 

 

 

 

 

 

 

307.

Magánnyomozói szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

308.

Helyszínen végzett munkáról kiállított iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

309.

Technikusi anyagfelhasználási nyilvántartás:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

310.

Nyomozókutyák (szagazonosító, nyomkövető stb.) helyszíni munkájával kapcsolatos anyagok (naplók, jegyzőkönyvek, jelentések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

311.

A bűnügyi szervek által őrzött ENYÜBS adatszolgáltatással kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

312.

Külföldiek bevándorlásával/letelepedésével/tartózkodási engedélyezésével kapcsolatos megkeresések, szakhatósági vélemények:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

314.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett iratok, illetve azzal összefüggő iratok:

a lezárást követő 2 év

 

 

 

b)

a titkos információgyűjtés a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, ha nem bűncselekmény, hanem egyéb ok miatt került elrendelésre:

a lezárást követő 2 év

 

 

 

c)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, amennyiben büntetőeljárás indul:

a büntet-
hetőség elévüléséig, elítélés esetén
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig, de legfeljebb
20 év

 

 

 

d)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együtt-
működés megszűnésétől számított: eseti adatközlők
10 év

 

 

 

e)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együtt-
működés megszűnésétől számított: informátorok
10 év

 

 

 

f)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együtt-
működés megszűnésétől számított: bizalmi személy 20 év

 

 

 

g)

az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a lezárást követő
2 év

 

 

 

h)

a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított 20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

317.

Titkos információgyűjtéssel és a leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatban keletkezett speciális működési kiadások (T-ellátmánnyal kapcsolatos) elszámolásai, bizonylatai

 

 

 

 

a)

pénztárkönyv:

NS

 

 

b)

szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja, értékcikk-nyilvántartó füzet, a kiadott elszámolási utalványok nyilvántartókönyve:

10 év

 

 

 

c)

munkafüzet, a pénztárkönyvi alapbizonylatok,
az utólagos elszámolásra kiadott pénzösszegek forgalmát nyilvántartó tömb, a „T” ellátmány gazdálkodásához kapcsolódó egyéb anyagok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

318.

Fogvatartottak kikérése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

319.

Idézések, idézésekkel kapcsolatos levelezések, tájékoztató anyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

320.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

321.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

322.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

323.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

324.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

325.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

326.

Állampolgári lekérdezések (SIS II Rendelet 41. cikk, SIS II Határozat 58. cikk):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

327.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (személyes adat):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

328.

Állampolgári kérelmek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

329.

Hatósági lekérdezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

330.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (különleges adat):

20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

331.

SIS II Rendelet 24. cikk: beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

332.

SIS II Határozat 26. cikk: személykörözés (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

333.

SIS II Határozat 32. cikk: eltűnt és megóvandó személyek körözése (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

334.

SIS II Határozat 34. cikk: idézett személyek tartózkodási hely megállapítása (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

335.

SIS II Határozat 38. cikk: tárgykörözés (körözés visszavonását követő):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

336.

SVE 40. cikk: megfigyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

337.

SVE 41. cikk: forró nyomon üldözés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

338.

SIS II Határozat 36. cikk: leplezett figyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

339.

SIS II Határozat 36. cikk: rejtett ellenőrzés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

340.

Vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

külföldről érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

b)

külföldre továbbított megkeresések:

5 év

 

 

 

c)

egyéb vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

341.

Bűnügyek iratainak bekérésével kapcsolatos iratok, bűnügyek iratai, jogerős bírói ítéletek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

342.

Bűnjelek igénylésével, átadásával kapcsolatos iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

343.

Pénzmosással kapcsolatos bejelentések

 

 

 

 

a)

amennyiben 2007. december 15-éig keletkeztek (az ügy lezárását követően):

10 év

 

 

 

b)

amennyiben 2007. december 15-e után keletkeztek (az ügy lezárását követően):

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

344.

Bűnügyi szervhez érkezett bejelentések, rendőri jelentések, melyekben nem történt bűncselekmény vagy további intézkedést nem igényelnek:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

345.

Kiskorúak veszélyeztetettség miatti nyomonkövethetősége gyermekvédelmi jelzőrendszer alkalmazása során keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

346.

Bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó könyv:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

347.

Élet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések ellenőrzésének eredménye:

NS

 

 

 

 

 

 

 

348.

Védelmi Program ügyiratai:

a lezárást követő
3 év

 

 

VII. Rendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 351-től 450-ig
(felhasznált: 351-től 427-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

351.

Rendkívüli eseményekkel – elemi, természeti csapásokkal, katasztrófákkal – kapcsolatos iratok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

352.

Szexuális szolgáltatás hirdetésével kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

353.

A helyszínbírságolással kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

354.

Rendbírság kiszabásával kapcsolatos iratok:

az esedékesség naptári évének utolsó
napjától 5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

355.

Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

356.

Fellebbezési és felügyeleti eljárások iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

357.

Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

fegyveres biztonsági őrség tagjainak képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos anyagok (képzési tervek, vizsgalapok, igazolások, iskolai végzettséget igazoló iratok):

5 év

 

 

 

b)

fegyveres biztonsági őrség tagjainak szolgálati igazolvány igénylésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

fegyveres biztonsági őrség tagjának szolgálati igazolvány visszavonásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

d)

fegyveres biztonsági őrség felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos iratok, a szolgálati okmányt jóváhagyó közigazgatási hatósági határozat:

10 év

 

 

 

e)

fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrség elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások iratai az eljárást lefolytató szervnél:

NS

15 év

 

 

f)

fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrség elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások iratai az érintett (nem eljáró) szervnél a fegyveres biztonsági őrség megszűnését követően:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

358.

Gyülekezési jog hatálya alá tartozó és gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó rendezvények, törvényben, jogszabályban meghatározott bejelentések, rendezvények rendezőire, szervezőire vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

gyülekezési jog hatálya alá tartozó bejelentések iratai:

2 év

 

 

 

b)

sportrendezvények bejelentésének iratai:

2 év

 

 

 

c)

kulturális rendezvények bejelentésének iratai:

2 év

 

 

 

d)

egyéb rendezvények bejelentésének iratai:

2 év

 

 

 

e)

rendezvények biztosítási tervei:

5 év

 

 

 

f)

ellenérték fejében végezhető szolgáltatási tevékenység iratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

359.

Rendőr, fegyveres biztonsági őr lőfegyverhasználatának, illetve lőfegyver használatának nem minősülő lövésének – amennyiben a lövés sérülést vagy kárt okozott –, továbbá hivatásos vadász szolgálati lőfegyver személy elleni használatának vizsgálata során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

360.

Közterület-felügyelő, természetvédelmi őr,
az önkormányzati természetvédelmi őr, mezőőr kényszerítőeszköz-használatának és a személyes szabadságot korlátozó intézkedésének vizsgálata során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

361.

Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

362.

Halászati őrrel, hegyőrrel, mezőőrrel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

halászati őr, hegyőr, mezőőr felügyeletének ellátása során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

b)

horgász, halász ellenőrzések (halvédelmi bírság):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

363.

Sportlétesítmények biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzése során keletkezett, valamint a kiemelt sportrendezvények biztosításával kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

a)

Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság tevékenységével kapcsolatban keletkezett, sportrendezvények biztonsági szempontból történő minősítésével kapcsolatos iratok, sportrendezvények biztonsági kockázatára vonatkozó közigazgatási határozatok:

3 év

 

 

 

b)

sportrendészeti nyilvántartással,
a sportrendezvények látogatásától való eltiltással, kitiltással, kizárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

sportlétesítmények biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzése során keletkezett, valamint a sportrendezvények biztosításával kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

d)

Nemzeti Futball Információs Pont működésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

364.

A járőr- és őrszolgálatok, körzeti megbízotti és fogdaszolgálat szakmai irányítása és felügyelete során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

365.

A fogda- és személyőrzéssel kapcsolatos rendkívüli események, a fogdában elhelyezettekkel szemben alkalmazott kényszerítő eszközök tárgyában keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

366.

Fogdával és személyőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások, iratok

 

 

 

 

a)

jegyzőkönyv letéti tárgyakról, a fogvatartott tulajdonát képező, a fogva tartás során magánál tartandó tárgyairól, orvosi vélemény, napirend, átkísérési utasítás, fegyelmi, dicsérő, kérelmi lap:

5 év

 

D/PM

 

b)

őrségutasítás, őrutasítás, őrhelyleírás, őrhelyvázlat (hatályon kívül helyezést követően):

1 év

 

 

 

c)

rendelvény rendőrségi fogdában történő befogadásról, meghosszabbításról, szabadlábra helyezésről:

3 év

 

 

 

d)

napi jelentés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

367.

Sebesség-ellenőrzésről jelentés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

368.

A területi rendőri szervek által felterjesztett rendkívüli események elemzése, értékelése, nyilvántartása során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

369.

Települési önkormányzatok képviselő-testülete előtti beszámolók adatainak gyűjtése során keletkezett iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

370.

Rendőri intézkedések iratai

 

 

 

 

a)

igazoltatás, fokozott körözési ellenőrzés, csomag-, ruházatátvizsgálás, biztonsági intézkedés, helyszínbiztosítás és egyéb intézkedés során keletkezett iratok:

1 év

 

 

 

b)

elfogás, őrizetbe vétel, rendőri közreműködés igénylése, házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzése során keletkezett iratok:

3 év

 

D/PM

 

c)

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetésvégrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelettel, valamint a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelettel összefüggésben keletkezett iratok:

5 év

 

D/PM

 

d)

elővezetési költség fizetési kötelezettségével kapcsolatos levelezés:

5 év

 

 

 

e)

amennyiben az elővezetéssel kapcsolatosan költség keletkezik, úgy a határozat/végzés jogerőre emelkedésétől:

5 év

 

 

 

f)

előállítás foganatosításával összefüggésben keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

g)

az előállítás foganatosításával összefüggésben keletkezett iratok – költségmentesség esetén

1 év

 

 

371.

Kényszerítő eszközök iratai

 

 

 

 

a)

testi kényszer, bilincs, rendőrbot, szolgálati kutya alkalmazása és útzár telepítése során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

b)

lőfegyverhasználat és annak kivizsgálása során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

c)

csapaterő és tömegoszlatás alkalmazása során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

372.

Települési napló:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

373.

Baleseti napló:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

374.

Véralkohol-vizsgálattal kapcsolatos ügyek (ha más ügyirathoz nem csatolták):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

375.

Őr-, járőr-, gépkocsizó járőr-, objektumőri szolgálat fejlesztésével, szervezésével kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

376.

Osztályokon, alosztályokon, rendőrőrsökön, körzeti megbízottaknál keletkezett ügyiratok, segédletek

 

 

 

 

a)

járőrútirányterv, őrutasítás (használatból történt kivonás után):

5 év

 

 

 

b)

terület – alosztály, KMB, rendőrállomás, járőrkörzet –
leírása (használatból történt kivonás után):

1 év

 

 

 

c)

helyszínbírságolásokkal kapcsolatos nyilvántartások, kimutatások:

3 év

 

 

 

d)

az a)–c) pontba nem sorolható egyéb iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

377.

Munkahely- és lakhely-megállapítás, hatósági jelzések helyszínen történt elvételével kapcsolatos ügyek:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

378.

A közúti közlekedés rendjének kialakítására, fenntartására, szabályozására irányuló rendelkezéseket tartalmazó iratok

 

 

 

 

a)

közúti forgalomkorlátozást elrendelő,
azt megszüntető rendelkezést tartalmazó
és ezekkel összefüggésben keletkezett iratok (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

b)

közúti forgalomkorlátozás alóli felmentésre irányuló kérelmek, ezek mellékletei, határozatok, sorompó létesítésének, jelzőőr alkalmazásának kezdeményezése, elrendelése tárgyában készült iratok:

3 év

 

 

 

c)

verseny és egyéb rendezvény tartására irányuló kérelem, engedély másodpéldányai:

1 év

 

 

 

d)

túlméretes, túlsúlyos járművek, valamint méreten felüli szállítmánnyal közlekedő járművek közúti forgalomban való részvétele iránti kérelem ügyében keletkezett iratok:

1 év

 

 

 

e)

építésügyi közlekedésrendészeti szakhatósági közreműködésről készült jegyzőkönyvek, határozatok, szakvélemények:

3 év

 

 

 

f)

veszélyes árukat (ADR, AETR és ADNR) szállító járművekkel kapcsolatos feladatok ügyiratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

379.

Hajózással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

nemzetközi hajóforgalomból kapott iratok, személyzeti jegyzék, érkezési, indulási jelentés, rakjegyzék, kapitányi nyilatkozatok stb.:

5 év

 

 

 

b)

belföldi (magyar) hajózással kapcsolatos kapitányi jelentések, jegyzékek stb.:

3 év

 

 

 

c)

külföldi lobogó alatt közlekedő úszólétesítmények állapotával, üzemeltetésével kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

d)

Magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmények állapotával, üzemeltetésével kapcsolatos

iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

380.

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

vízből mentések iratai:

5 év

 

 

 

b)

külföldi hajósokkal kapcsolatos jelentések
(pl. kórházba szállítás, elhalálozás, vízből mentés, jelentkezés elmulasztása, baleset stb.):

5 év

 

 

 

c)

vízbefulladásokkal kapcsolatos iratok (öngyilkosság, vízi közlekedési baleset, vízbefulladás fürdéssel kapcsolatban, kivéve, ha
a holttest nem került elő):

5 év

 

 

 

d)

vízbefulladásokkal kapcsolatos iratok, ha a holttest nem került elő:

NS

 

 

e)

vízi balesetek közigazgatási hatáskörben rendezett ügyiratai:

5 év

 

 

 

f)

vízi közlekedési balesetek bűnügyi hatáskörben rendezett iratai (holttest felkutatásával):

5 év

 

 

 

g)

vízi közlekedési balesetek bűnügyi hatáskörben rendezett iratai (holttest felkutatása nélkül):

20 év

 

 

 

h)

vízi rendészeti állomány szolgálati baleseteivel kapcsolatos ügyek (személyi sérüléssel):

10 év

 

 

 

i)

vízi rendészeti állomány szolgálati baleseteivel kapcsolatos ügyek (személyi sérülés nélkül), szolgálati vízi járművek kárügyei:

5 év

 

 

 

j)

vízszennyezéssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

381.

Határellenőrzés során végzett rendőri intézkedésekről készült jelentések (pl. csempészet, okmányok hiánya, szignalizációs javaslatok, bírságolások stb.):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

382.

Vízi rendészeti szervek igazgatásrendészeti tevékenysége során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

vízi rendezvények engedélyezési iratai:

5 év

 

 

 

b)

vízi rendészeti szervek szakhatósági tevékenységével kapcsolatos iratok (hatályon kívül helyezés után):

5 év

 

 

 

c)

hajóutak (víziutak), vízi közlekedés irányítására szolgáló (hajózást szabályozó) jelzések, vízi létesítmények állapotával, üzemeltetésével kapcsolatos iratok (hatályon kívül helyezés után):

5 év

 

 

 

d)

vízi munkavégzéssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

e)

hajózási létesítmények állapotával, üzemeltetésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

383.

Repülőtér rendekkel, a repülés biztonságával, a légi közlekedés védelmével kapcsolatban keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

reptérépítéssel, -megszüntetéssel vagy
-átalakítással, akadályjelzések elhelyezésével, üzemeltetésével, megszüntetésével kapcsolatos légirendészeti ellenőrzések, helyszíni bejárások:

10 év

 

 

 

b)

légi közlekedés védelmével kapcsolatos ellenőrzések, nyílt és rejtett tesztelések anyagai (tervek, jelentések, jegyzőkönyvek stb.):

5 év

 

 

 

c)

légi közlekedésrendészeti ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedések, feljelentések, szakszolgálati engedélyek visszavonására tett intézkedésekkel kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

d)

légi közlekedésvédelmi berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos anyagok:

5 év

 

 

 

e)

hatósági reptérszemle, auditok anyagai:

1 év

 

 

 

f)

légi közlekedés védelmével kapcsolatos szakmai konferenciák, értekezletek, szakmai napok anyagai:

1 év

 

 

 

g)

utasbiztonsági ellenőrzést végző civil szervezetek állományának képzési, továbbképzési tervei, illetve az oktatások ellenőrzéséről szóló jelentések, listák, levelezések:

3 év

 

 

 

h)

utasbiztonsági ellenőrök oktatási és vizsgaanyagai:

5 év

 

 

 

i)

technológiai utasítások, eljárási rendek, oktatási együttműködések (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

j)

repülőtéren végrehajtott ún. „kényszerhelyzeti törzsvezetési gyakorlatok” anyagai:

5 év

 

 

 

k)

repülőtéren bekövetkezett, a légi közlekedés biztonságát is befolyásoló vagy azt veszélyeztető rendkívüli esemény (pl. áramkimaradás, meghibásodott berendezés) körülményeinek kivizsgálásáról készített jelentések:

5 év

 

 

 

l)

Repülőtér Rend, Védelmi Tervek, Kényszerhelyzeti Tervek, Evakuálási Tervek stb. véleményezésével kapcsolatos iratanyagok:

5 év

 

 

 

m)

szakhatósági állásfoglalások, véleményezések tiltott tárgyak, eszközök stb. a repülőtér szigorított védelmi területére (SRA) történő bevitelére vonatkozóan:

5 év

 

 

 

n)

szakhatósági állásfoglalások, illetve véleményezések a repülőtér területén működő vagy oda beszállítást végző, ún. „meghatalmazott ügynöki”, „ismert beszállítói” minősítést kérelmező cégek, szervezetek tekintetében:

5 év

 

 

 

o)

a légi közlekedés biztonságával kapcsolatban érkezett, illetve készített tájékoztató anyagok, javaslatok, ajánlások, egyéb levelezések
(pl. AIRPOL, ECAC, EU stb.):

5 év

 

 

 

p)

a repülőteret, illetve a hatóságok munkáját érintő EU-ellenőrzésekkel, auditokkal kapcsolatos anyagok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

384.

Helikopterek igénylésével összefüggésben keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

385.

Csapaterő-feladatokkal kapcsolatos ügyek iratai

 

 

 

 

a)

törzsvezetési és csapatgyakorlatok során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

b)

speciális csoportba beosztottak, illetve speciális fegyverkezelők kiképzése során keletkezett anyagok:

5 év

 

 

 

c)

együttműködő csapaterő-igényléssel kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

d)

az együttműködési feladatokkal (megállapodások, értekezletek) kapcsolatos iratok:

NS

D/PM

 

e)

berendelés csapatrendőri igénybevételre:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

386.

Terror-, illetve terrorjellegű cselekményekkel összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

terrorcselekménnyel és terrorisztikus jellegű cselekmények előkészületével kapcsolatos adatokat, információkat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

terrorcselekmények és terrorisztikus jellegű cselekmények megelőzésének koordinálásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

különleges műveleti tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi és hazai irodalom, megtörtént eseményekkel, módszerekkel, az alkalmazott eszközökkel, fegyverzettel kapcsolatos leírások, összesítések:

NS

 

 

d)

bombariadóval kapcsolatos, illetve egyéb tűzszerészfeladatok végrehajtása során keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

e)

a konkrét robbantási cselekményekkel összefüggésben keletkezett iratok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

387.

Tervek

 

 

 

 

a)

különleges eljárások alaptaktikai tervei:

NS

 

 

b)

műveleti tervek, taktikai eljárások:

20 év

 

 

 

c)

bevetési egyedi tervek:

3 év

 

 

 

d)

terrorveszélyeztetett objektumok egyedi védelmi tervei:

NS

 

 

e)

intézkedési résztervek:

1 év

 

 

 

f)

elhelyezési, hírrendszerre, irányítási és vezetési rendszerre, szervezeti felépítésre és működésre vonatkozó tervek (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

g)

személyvédelmi tervek:

1 év

 

 

 

h)

az a)–g) pont alá nem sorolható egyéb események, rendezvények (pl. országgyűlési képviselők választása) biztosításával kapcsolatos tervek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

388.

Jelentések

 

 

 

 

a)

különleges műveleti eljárással végrehajtott feladatokról készült jelentések, értékelések, elemzések:

NS

15 év

 

 

b)

műveleti feladatokról, bevetésekről készült jelentések:

NS

15 év

 

 

c)

fogvatartottak, kényszerkiutasítottak kísérési feladatairól készült egyedi jelentések:

3 év

 

 

 

d)

rendőrségi utasításra végrehajtott, lefoglalt kábítószer-szállítmányok kísérésének végrehajtására készült jelentések:

5 év

 

 

 

e)

a kémiai biztonságról szóló törvény által meghatározott veszélyes anyagok szállításával, biztosításával kapcsolatban keletkezett jelentések:

10 év

 

 

 

f)

pénz- és értékszállításokkal összefüggésben keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

389.

A repülőtér illetékességi területére vonatkozó minden fenyegetés írásos anyaga:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

390.

Repülőtéri Vészhelyzet Kezelési Terv (hatályon kívül helyezés után):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

391.

Veszélyeztetett légi járatok biztosítási feladatai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

392.

VIP 100 és VIP 101 biztosítási feladatok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

393.

Kábítószer-, illetve robbanóanyag-kutató kutya alkalmazásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

394.

Bizottsági ülések iratai

 

 

 

 

a)

Repülőtéri Védelmi Bizottság (RVB) üléseivel kapcsolatos iratok:

NS

15 év

 

 

b)

Repülőtéri Repülésbiztonsági Koordinációs Bizottság (RRKB) üléseivel kapcsolatos iratok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

395.

Fegyverszállítmányokkal kapcsolatos ellenőrzések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

396.

A Légiközlekedési Védelmi Bizottság (LVB) üléseivel kapcsolatos iratok:

NS

15

 

 

 

 

 

 

 

397.

Utasoktól elvett, a repülés biztonságára veszélyes tárgyakkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

398.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozásokkal és természetes személyekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a felügyelt személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységet folytató vállalkozásokkal és természetes személyekkel kapcsolatos iratok az engedély kiadására jogosult szervnél – ellenőrzési jegyzőkönyvek, rendőri jelentések, felügyeleti bírság – (a tevékenység befejezését, az engedély és az igazolvány lejártát, visszavonását követően):

2 év

 

 

 

b)

a személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói,
a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységgel összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

c)

a személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói,
a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló anyagok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

399.

A jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet végző vállalkozásokkal szemben kiszabott felügyeleti bírsággal kapcsolatos ügyiratok a felügyeleti bírság kiszabására jogosult szervnél (határozat jogerőre emelkedését követően):

az esedékesség naptári évének utolsó napjától
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

400.

Szabálysértési eljárás során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

olyan szabálysértési ügyek iratai, amelyekben illetékfizetési kötelezettség áll fenn vagy adók módjára történő behajtás kezdeményezésére történt intézkedés:

5 év

 

 

 

b)

szabálysértési marasztaló határozatot tartalmazó iratok (a határozat jogerőre emelkedését követően):

3 év

 

 

 

c)

helyszínbírság végrehajtásával kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

d)

szabálysértési megkeresések, levelezések és elmarasztalást nem tartalmazó (megszüntetés, áttétel) iratok:

1 év

 

 

 

e)

feljelentés elutasításával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

f)

előkészítő eljárás iratai:

3 év

 

 

 

g)

a Szabs. tv. 178/B. szakasza alapján alkalmazott

helyszíni figyelmeztetésekről készített jelentések,

melyek alapján nem indult szabálysértési eljárás és az elkövetés óta 90 nap eltelt:

1 év

 

 

401.

Végrehajtási jogsegély során keletkezett iratok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

olyan végrehajtási jogsegély ügyek iratai, amelyekben szabálysértési költség adók módjára történő behajtás kezdeményezésére történt intézkedés:

5 év

 

 

 

b)

pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat

átvételével, illetve átadásával kapcsolatos iratok

2 év

 

D/PM

402.

Lőfegyver ügyek

 

 

 

 

a)

a polgári használatra szolgáló lőfegyver, lőszer belföldi kereskedelmével, megszerzésével, tartásával, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggésben lefolytatott eljárások iratai (visszavonást követően):

20 év

 

 

 

b)

légfegyver, színházi kellékfegyver, lőszer belföldi kereskedelmével, megszerzésével, tartásával, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggésben lefolytatott eljárások iratai (visszavonást követően):

5 év

 

 

 

c)

kérelem elutasítása, kérelem visszavonása miatti eljárás megszüntetés:

3 év

 

 

 

d)

természetes, jogi személyek és sportegyesületek lőfegyverének ellenőrzéséről készült jelentések:

1 év

 

 

 

e)

flóbertfegyver tartására, gáz- és riasztófegyver viselésére vonatkozó eljárás iratai (visszavonást követően):

5 év

 

 

 

f)

lőfegyver-, lőszerkiviteli, -behozatali és
-átszállítási engedélyek ügyiratai:

5 év

 

 

 

g)

más hatóságnak illetékességből megküldött lőfegyver ügyek:

1 év

 

 

 

h)

fegyvervizsga, fegyverforgalmazási, házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga:

NS

 

 

i)

lőfegyverekkel kapcsolatos megkeresések, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

j)

a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési engedélyre vonatkozó eljárás iratai (visszavonást követően):

20 év

 

 

 

k)

a hadiipari tevékenység engedélyezésével kapcsolatos más hatóság által kiadott engedélyek (az érvényesség lejárta után):

5 év

 

D/PM

 

l)

vadászvizsga-bizottságba kijelöléssel kapcsolatos iratok (visszavonást követően):

2 év

 

 

 

m)

előltöltő fegyver sport és vadászati célú használatának eljárási iratai (visszavonást követően):

20 év

 

 

 

n)

társas vadászatok ütemtervei:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

403.

Lőfegyver és lőszer kereskedelmével kapcsolatos ügyiratok

 

 

 

 

a)

kereskedelem ellenőrzéséről készült jelentés:

3 év

 

 

 

b)

javítással és forgalmazással kapcsolatos ügyiratok (megszűnés után):

5 év

 

 

 

c)

üzlettől érkező jelentések a forgalomról, fegyverműhelyek javítási és fegyverboltok nyilvántartási könyve:

5 év

 

 

 

d)

fegyverműhelyek, fegyverboltok és jogi személyek ügyiratai (megszűnés után):

5 év

 

 

 

e)

film- és színházi kellékfegyverek használatának engedélyével kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

404.

Lőterekkel, robbantóanyag-raktárakkal kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

a)

lőterek engedélyezésével, raktárak nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratok (megszűnés után):

3 év

 

 

 

b)

ellenőrzési jelentés, jegyzőkönyv:

3 év

 

 

 

c)

lövészetvezetői tevékenység eljárási iratai (visszavonást követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

405.

A kábítószerek, a pszichotróp- és az új pszichoaktív anyagok, illetve a kábítószer-
prekurzorok alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti ügyek

 

 

 

 

a)

ellenőrzési jegyzőkönyvek, jelentések és az ezzel kapcsolatos levelezések:

2 év

 

 

 

b)

az állatgyógyászatban tevékenykedők nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratok
(a jogosultság megszűnését követően):

2 év

 

 

 

c)

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások iratai (a jogosultság megszűnését követően):

2 év

 

 

 

d)

a kábítószerek, a pszichotróp- és új pszichoaktív anyagok, illetve a kábítószer-prekurzorok alkalmazásával összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

e)

kábítószerekkel, pszichotróp- és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenység bejelentését igazoló, az OGYÉI által kiadott hatósági bizonyítvány, valamint mák termesztési/ termesztetési engedély (a jogosultság megszűnését követően):

1 év

 

 

 

f)

kábítószerekkel, pszichotróp- és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, az OGYÉI által kiadott eseti kutatási engedély (a jogosultság megszűnését követően):

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

406.

A robbantóanyagok, pirotechnikai termékek alkalmazásához kapcsolódó iratok

 

 

 

 

a)

pirotechnikai termékek gyártására, tárolására, forgalmazására, vizsgálatára, megsemmisítésére vonatkozó, valamint a polgári robbantási tevékenységhez, robbanóanyagok forgalmazásához kapcsolódó iratok (jogosultság megszűnését követően):

1 év

 

 

 

b)

robbanóanyag szállítására, behozatalára, kivitelére, átszállítására vonatkozó iratok:

1 év

 

 

 

c)

robbanóanyag nemzetközi szállításához kapcsolódó készleten lévő, valamint rontott biztonsági okmányok selejtezéséről készített jegyzőkönyv és a biztonsági okmányok megrendelésével kapcsolatos iratok (a selejtezéstől számított):

5 év

 

 

 

d)

robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

e)

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos iratok (jogosultság megszűnését követően):

10 év

 

 

 

f)

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével, ellenőrzésével kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

g)

a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésével kapcsolatos iratok:

2 év

 

D/PM

 

h)

piacfelügyeleti munkacsoporttal kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

i)

piacfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos iratok, megkeresések, levelezések:

2 év

 

 

 

j)

robbanóanyag belföldi szállításával,

pirotechnikai termékek felhasználásával,

kiállításával, valamint az év végi forgalmazáshoz

és tároláshoz kapcsolódó iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

407.

Megkülönböztető fény- és hangjelző, illetőleg figyelmeztető jelzés használatokra vonatkozó kérelem
(az engedély érvényességi idejének lejártát követően):

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

408.

A nukleáris, a radioaktív anyag, az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, a kábítószer, a pszichotróp- és új pszichoaktív anyag (a továbbiakban együtt: közbiztonságra veszélyes anyag és eszköz) kereskedelmére, az ország területére történő behozatalára, kivitelére, szállítására, megszerzésére, felhasználására, tárolására, megsemmisítésére vonatkozó eljárások iratai (a határozatban szereplő jogosultság megszűnését követően):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

409.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti ügyek

 

 

 

 

a)

ellenőrzési jelentések, egészségügyi szervek engedélyei:

3 év

 

D/PM

 

b)

rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések, radioaktív és nukleáris anyag elvesztésével kapcsolatos ügyek:

NS

15 év

D/PM

 

c)

szállítási engedélyek:

3 év

 

D/PM

 

d)

az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott személyek rendőrhatósági engedélye (a foglalkoztatás megszűnését követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

410.

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás, az ilyen eszközökkel kapcsolatos más hatóság által kiadott engedélyek:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

411.

Büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadással, szabadulással, eltávozással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

412.

Polgárőrséggel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

413.

Szolgálati állatokkal kapcsolatos iratok (az állat elhullását vagy kiselejtezését követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

414.

Információ- és környezettanulmány-kéréssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

415.

Közlekedési balesetek iratai

 

 

 

 

a)

közlekedési balesetek iratai, alapiratok
(pl. jelentések, jegyzőkönyvek):

5 év

 

 

 

b)

közigazgatási eljárás keretében végzett vizsgálatok, anyagi káros balesetek:

3 év

 

 

 

c)

közlekedési balesetek iratai, alapiratok
(pl. jelentések, jegyzőkönyvek), közigazgatási eljárás keretében végzett vizsgálatok, anyagi káros balesetek áttételét követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

416.

Pártfogói felügyelettel, a mellékbüntetésekkel, illetve azok nyilvántartásával kapcsolatos iratok (lejártát követően):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

417.

Talált tárgyakkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

418.

Baleset-megelőzési bizottsággal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

419.

Játékautomatákkal kapcsolatos iratok, szeszesital-kimérésekre vonatkozó bejelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

420.

Igazgatásrendészeti szigorú számadásos okmány felhasználási ívei, egyéb szigorú számadásos nyomtatványok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

421.

Közúti közlekedési bírság:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

422.

Közigazgatási bírság kiszabása során keletkezett iratok
(a határozat jogerőre emelkedését követően):

5 év

 

 

 

a)

Közlekedésrendészeti tevékenység során

kiszabott közigazgatási bírság

5 év

 

 

 

b)

Sportrendészeti tevékenység során kiszabott

közigazgatási bírság

5 év

 

 

 

c)

Gyülekezési jogról szóló törvényben

meghatározott kötelezettségszegés miatt

kiszabott közigazgatási bírság

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

423.

A Rendőrség által – a közlekedésbiztonság javítása érdekében – alkalmazott technikai eszközökkel (sebesség-ellenőrző eszközök, kép-
és hangrögzítő eszközök, elektromos alkoholszondák) kapcsolatos iratok (levelezések, jelentések, kimutatások)

 

 

 

 

a)

a Rendőrség által – a közlekedésbiztonság javítása érdekében – alkalmazott technikai eszközökkel (sebesség-ellenőrző eszközök, kép- és hangrögzítő eszközök, elektromos alkoholszondák) kapcsolatos iratok (levelezések, jelentések, kimutatások):

3 év

 

 

 

b)

légalkoholmérő eszköz és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés hitelesítési bizonyítványai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

424.

Rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

rendészeti feladatot ellátó személyek képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos anyagok:

5 év

 

 

 

b)

rendészeti feladatot ellátó személyek szolgálatiigazolvány- és szolgálatijelvény-igénylésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

c)

szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények selejtezésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

d)

rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos átiratok, leiratok, információkéréssel kapcsolatos tájékoztatások, egyéb levelezések, más hatóságnak illetékességből megküldött ügyek:

1 év

 

 

 

e)

rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló anyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

425.

Országos Törzs működése során keletkezett anyagok iratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

426.

Kapcsolattartási szolgálati helyek iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

427.

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

határokon átnyúló cseréjével kapcsolatos iratok:

 

 

 

 

a)

a gépjárművezető személyazonosságának

megállapításával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

személy címének megállapítására irányuló

megkereséssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

Iratok megküldésével és kézbesítésével kapcsolatos

iratok:

3 év

 

 

 

d)

a határozatok határon átnyúló végrehajtásával

kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Személy- és objektumvédelmi tevékenységgel összefüggő speciális iratfajták

Irattári tételszám keret: 451-től 500-ig
(felhasznált: 451-től 464-ig)

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

451.

Biztosítási tervek, védett vezetők (személyek) mozgásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

452.

Kiemelt biztosítási tervek:

NS

 

 

 

 

 

 

453.

Biztosítással kapcsolatos jelentések, feljegyzések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

454.

Az objektumok behatolásvédelmi és átvizsgáló rendszerével összefüggő nyilvántartó okmányok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

455.

Objektumok irodáinak, egyéb helyiségeinek kulcsai (kódjai) kiadását és visszavételét nyilvántartó okmány:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

456.

Védett objektumokba belépő személyek, postai küldemények biztonságtechnikai átvizsgálásával kapcsolatos panaszok, észrevételek, védett objektumok biztonságtechnikai rendszerei által rögzített felvételek kikérése:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

457.

Objektumok behatolásvédelmi és biztonságtechnikai rendszereivel összefüggő levelezések:

20 év

 

 

 

 

 

 

 

458.

Készenléti ügyeleti szolgálat ellátásáról készült jelentések, többletszolgálat- és készenlétiszolgálat-elrendelő lapok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

459.

Védett objektumok és személyek biztosításával összefüggő szolgálati utasítások (hatályon kívül helyezést követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

460.

Az Európai Hálózat a Közszereplők Védelmére (ENPPF) szervezetével és működésével kapcsolatban keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

461.

Személyvédelmi Szolgálatok Szövetsége (APPS) szervezetével és működésével kapcsolatban keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

462.

Biztosítási tervek (személyvédelmi terv):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

463.

Védett személy külföldi kiutazásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

464.

Személyvédelemmel kapcsolatos megelőző-
védelmi ellenőrzés során keletkezett iratok:

5 év

 

 

IX. Állami Futárszolgálat tevékenységével összefüggő speciális iratfajták

Irattári tételszám keret: 501-től 550-ig
(felhasznált: 501-től 507-ig)

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

501.

Az Állami Futárszolgálat rendszerébe történő be- és kikapcsolással kapcsolatos levelezés és egyéb iratok:

Kikapcsolás után:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

502.

A bekapcsolt szervek név- és címváltozásai, bekapcsolási jelleg módosítása:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

503.

A futárjáratok útvonaltervei – ezzel kapcsolatos levelezés, adatkérés – (érvényesség után):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

504.

Levél- és csomagküldemény elvesztéséről, sérüléséről, küldeményekkel kapcsolatos tudakozódás, tévirányítással kapcsolatban keletkezett iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

505.

Jegyzékirattári napló, eseménynapló (futárjáratokon történt és küldeményekkel kapcsolatos eseményekről):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

506.

Futárjárat-lap:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

507.

Futárküldeményekről, díjköteles küldeményekről havi országos összesített statisztikai kimutatások:

1 év

 

 

X. Határrendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 551-től 600-ig
(felhasznált: 551-től 584-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

551.

Határrendészeti operatív helyzetértékelések, határrendészeti elemzések

NS

15 év

 

 

a)

éves határrendészeti operatív helyzetértékelések, határrendészeti elemzések:

NS

15 év

 

 

b)

havi határrendészeti operatív helyzetértékelések, határrendészeti elemzések:

3 év

 

 

 

c)

a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

552.

Határellenőrzési rendszer változásával kapcsolatos anyagok:

NS

15 év

 

 

a)

határőrizeti rendszer értékeléséről készült jelentések:

3 év

 

 

 

b)

határforgalom-ellenőrzési technológia alkalmazásának értékeléséről készült jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

553.

Előzetes intézkedési tervek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

554.

Repüléssel kapcsolatos anyagok

 

 

 

 

a)

saját határ menti repülések anyagai felhasználást követő:

1 év

 

 

 

b)

külső szerv, személy által kért határ menti repülések felhasználást követő:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

555.

Kivizsgáló jelentések határeseményekről, tiltott határátlépésekről:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

556.

Terep-szemlevételezések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

557.

Határrendsértések, határrendi esetek iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

558.

Határforgalmi ügyekkel kapcsolatos iratanyagok

 

 

 

 

a)

együttműködési értekezletekről készült iratok, jegyzőkönyvek, emlékeztetők:

3 év

 

 

 

b)

a vámszervektől kért vámvizsgálat iratanyagai:

3 év

 

 

 

c)

együttműködő szervekkel kapcsolatos levelezések:

2 év

 

 

 

d)

elkülönített helyen történő ellenőrzés iratanyagai:

1 év

 

 

 

e)

soron kívüli ellenőrzések végrehajtása kapcsán keletkező iratanyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

559.

A határfogalom-ellenőrzés végrehajtása során alkalmazott bélyegzőkkel kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

560.

Határátkelőhelyekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

új határátkelőhely megnyitásával, határátkelőhely megszüntetésével, működtetésének szüneteltetésével, forgalmi jellegének megváltoztatásával kapcsolatos iratanyagok:

NS

15 év

 

 

b)

ideiglenes határátkelőhely megnyitásának engedélyezése, az engedélyezett időtartam lejártát követően:

1 év

 

 

 

c)

kérelmek határátkelőhelyen nem határátlépési céllal tartózkodás engedélyezésére, visszavonására, elutasítására, visszavonást követően:

1 év

 

 

 

d)

hatósági állásfoglalás, szakhatósági hozzájárulás iratanyagai:

1 év

 

 

 

e)

kényszerleszállás, kényszerkikötés, továbbhaladási engedélyezés iratanyagai:

2 év

 

 

 

f)

határátkelőhely rendje az új kiadását követően:

5 év

 

 

 

g)

határátkelőhely fejlesztésével kapcsolatos iratanyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

561.

Útlevelekkel és határátkelőhelyi dokumentációkkal kapcsolatos iratanyagok

 

 

 

 

a)

úti okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók:

5 év

 

 

 

b)

hamis, hamisított, hamisított fiktív okmányokkal, bélyegzőlenyomatokkal kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

c)

a magyar állampolgároktól lefoglalt, elvett úti okmányokkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

d)

mintaeredeti okmányokkal kapcsolatos levelezések, tájékoztatók:

5 év

 

 

 

e)

okmányok átadás-átvételi jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

562.

Határforgalmi prognózisok, határforgalom változásával, határforgalom irányításával kapcsolatos iratanyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

563.

Határrendészeti akciókkal, fokozott határrendészeti ellenőrzésekkel kapcsolatos tervek, iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

564.

Határátléptetésekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

diplomáciai futárszolgálatok átlépésének iratai:

1 év

 

 

 

b)

mellékúton történő áruszállítás:

1 év

 

 

 

c)

vízitúrák engedélyezése:

1 év

 

 

 

d)

méltányosságból beléptetett személyek iratai:

1 év

 

 

 

e)

katonai csapatok, szállítmányok átlépésének iratai:

1 év

 

 

 

f)

magyar és közjogi méltóságok átlépésének iratai:

1 év

 

 

 

g)

a nemzetpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló helyettes államtitkár által megküldött névjegyzékben szereplő személyek átléptetésének iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

565.

Határellenőrzés során alkalmazott technikai eszközökkel kapcsolatos iratanyagok

 

 

 

 

a)

határforgalom-ellenőrzés során alkalmazott technikai eszközökkel kapcsolatos iratanyagok:

NS év

 

 

b)

határőrizeti feladatok végrehajtásának támogatására kiépített infrastruktúrával (manőverút, magasfigyelő stb.) és alkalmazott technikai eszközökkel (komplex határvédelmi rendszer, stabil hőképfelderítő rendszer stb.) kapcsolatos iratanyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

566.

Szolgálati mulasztások kivizsgáló jelentései:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

567.

Szakértői vélemények iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

568.

A határrendészeti tevékenységet támogató informatikai rendszerekhez való hozzáférés nyilvántartása:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

569.

Kiemelt forgalmú időszakokra való felkészülés anyagai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

570.

Határon túli magyarokkal kapcsolatos iratanyagok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

571.

Szomszédos országok határrendészeti szervei által átadott információk iratanyagai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

572.

Menet közbeni ellenőrzés iratanyagai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

573.

Határregisztrációval kapcsolatos iratanyagok, felhasználást követően:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

574.

Munkavégzés céljából történő, határátkelőhelyen kívüli határátlépés engedélyezése, az engedély lejártát követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

575.

Határátkelőhely nyitvatartási idejének, a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételének engedélyezése,
az engedély lejártát követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

576.

A határforgalom korlátozásával, határzár elrendelésével kapcsolatos iratanyagok, a korlátozás időtartamának lejártát követően:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

577.

Integrált Vezetési Központ működésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

vezetői tanács ülésének anyagai:

5 év

 

 

 

b)

integrált vezetői csoport ülésének anyagai:

3 év

 

 

 

c)

jelentések, felterjesztések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

578.

Határrendészeti Kirendeltség vezetésével kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

kirendeltség tervokmányai:

3 év

 

 

 

b)

szolgálati utasítások:

3 év

 

 

 

c)

egyszeri belépési engedély:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

579.

Vízuminformációs rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

580.

Határtalálkozóról készült jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

581.

Tiltott határátlépéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

582.

Ideiglenes biztonsági határzárral és gyorstelepítésű
drótakadállyal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

nyilvántartások (kapukról, kulcsokról stb.):

megszűnést követető 5 év

 

 

 

b)

rongálással kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

javítással kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

d)

egyéb sérüléssel kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

e)

jelentések, megkeresések, levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

583.

Ideiglenes biztonsági határzár őrzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

létszámadatokat tartalmazó kimutatások:

3 év

 

 

 

b)

térképvázlatok:

3 év

 

 

 

c)

megakadályozás:

3 év

 

 

 

d)

átkísérés:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

584.

Határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló bélyegző alkalmazása:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Idegenrendészeti tevékenységgel kapcsolatos tárgykörök és ügykörök

Irattári tételszám keret: 601-től 650-ig
(felhasznált: 601-től 617-ig)

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

601.

Vízumkérelem (a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, a kiadott vízum esetén érvényességi idejének lejártát, illetve visszavonását követően):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

602.

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás (az igazolás érvényességi idejének lejártától, illetve a kiállító hatóságnak történő megküldésétől számított):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

603.

Visszairányítás (végrehajtástól vagy az illetékes szerv elé állítástól számított):

2 év

 

 

 

 

 

 

 

604.

Kiutasítás, kitoloncolás, önálló beutazási és tartózkodási tilalom, illetve őrizet elrendelése, végrehajtása
(a kötelezés vagy tilalom megszűnését követő):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

605.

Javaslat beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

606.

Más szerv által elrendelt kitoloncolás végrehajtása, légi tolonc esetén biztosított segítségnyújtás:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

607.

Kiutasított személy kiléptetéséről szóló értesítés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

608.

A fuvarozóval szemben megállapított visszaszállítási, illetve költségviselési kötelezettség, illetve közrendvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás (a teljesítéstől számított):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

609.

Úti okmány vagy tartózkodásra jogosító engedély elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentéséről szóló igazolás kiállítása (a kiállítástól számított):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

610.

Talált úti okmány vagy személyazonosító igazolvány továbbítása a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

611.

EGT állampolgár vagy családtagja úti okmányának vagy személyazonosító igazolványa eltűnése miatti feljelentés esetén az úti okmány vagy személyazonosító igazolvány eltűnésének tényéről az illetékes regionális igazgatóság értesítése:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

612.

Más személy részére kiállított és jogtalanul birtokban tartott útlevél, valamint forgalomból kivont útlevél megküldése a külképviseleteknek, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

613.

Visszafogadási egyezményekben meghatározott feladatok végrehajtása során keletkezett iratok:

2 év

 

 

 

a)

hatósági átszállítás iratai:

1 év

 

 

 

b)

hatósági visszaadások iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

614.

A menedékjogról szóló törvényből eredő, illetve a Dublin II. rendelet végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtása során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

615.

Kishatárforgalmi engedély (visszavonás időpontjától):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

616.

Előállítás a 2007. évi II. törvény 67. § (4) bekezdése alapján (szabadon engedés, vagy más illetékes hatóságnak történő átadás):

2 év

 

 

 

 

 

 

 

617.

Tranzitzóna eljárással kapcsolatos intézkedések:

2 év

 

 

XII. A Rendőrmúzeum tevékenységével kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 651-től 670-ig
(felhasznált: 651-től 658-ig)

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

651.

Rendezvényekkel, kiállításokkal kapcsolatos iratok
(pl. rendezvények szervezésével kapcsolatos iratok, jelentkezési lapok, forgatókönyvek, kiállítások igénylésével kapcsolatos iratok):

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

652.

Múzeumi tárgyakkal kapcsolatos átadás-
átvételi elismervények, műtárgykölcsönzési szerződések (a szerződésben, átadás-átvételi elismervényben meghatározott érvényességi idő lejártát követő):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

653.

Pályázatok, pályázatok elszámolásával kapcsolatos iratok, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai beszámolók (a pályázatok elszámolását jóváhagyó dokumentum keletkezése után):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

654.

A múzeum könyvtárával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

655.

A múzeum kiállítóhelyével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

656.

A múzeum tárgyainak, dokumentumainak, könyveinek, fotóinak nyilvántartására létrehozott leltárkönyvek, gyarapodási napló stb., a nyilvántartással kapcsolatos iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

657.

Forgatási engedélyek:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

658.

A múzeum gyűjteményével kapcsolatos megkeresések, egyéb megkeresések:

2 év

 

 

XIII. Rendőrségnél rendszeresített nyilvántartások, okmányok

Irattári tételszám keret: 671-től 680-ig
(felhasznált: 671-től 676-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás/ papíralapú megőrzés

671.

Osztályokon, alosztályokon, rendőrőrsökön, körzeti megbízottaknál rendszeresített nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Munkafüzet, fogalmazványfüzet, gyorsírófüzet:

1 év

 

 

 

b)

Kulcsdoboz-nyilvántartás:

1 év

 

 

 

c)

Indítónapló:

5 év

 

 

 

d)

Technikai eszközök kiadási, visszavételi könyve:

1 év

 

 

 

e)

Technikai eszközök javítási könyve:

3 év

 

 

 

f)

Gépjármű-menetlevelek:

5 év

 

 

 

g)

Ügyeletesi eseménynapló:

5 év

 

 

 

h)

Alegység-nyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

i)

Parancsnoki határidőnapló:

1 év

 

 

 

j)

Szolgálattervezet, szolgálati könyv:

1 év

 

 

 

k)

Szolgálati napló:

5 év

 

 

 

l)

Szolgálatvezénylés, szolgálatszervezés:

5 év

 

 

 

m)

Fegyverkiadási könyv (füzet):

5 év

 

 

 

n)

Oktatási napló:

3 év

 

 

 

o)

KMB szolgálati napló:

2 év

 

 

 

p)

Rádióhíranyag napló:

3 év

 

 

 

q)

Járőr-eligazító és -beszámoltató füzet:

3 év

 

 

 

r)

Ellenőrzési napló:

5 év

 

 

 

s)

Munkaidő-nyilvántartás, jelenléti ív:

3 év

 

 

 

t)

POS terminál zárási bizonylatai e-útdíjjal kapcsolatban:

8 év

 

 

 

u)

Térfigyelő rendszerekkel kapcsolatos munkanapló:

a lezárás után
1 év

 

 

 

v)

Nyilvántartás telefax és e-mail küldemények érkezéséről és továbbításáról:

a lezárás után
1 év

 

 

 

w)

Híreszköz-nyilvántartó:

a lezárás után
1 év

 

 

 

x)

Óránkénti bejelentkezések nyilvántartó füzete:

a lezárás után
1 év

 

 

 

y)

Egyéb betelt vagy használatból kivont nyilvántartási segédletek:

a hasz-
nálatból történő kivonását követően
1 év

 

 

 

z)

túlszolgálat elrendelés és megváltás:

5 év

 

 

 

aa)

magáncélú telekommunikációs eszköz szolgálatteljesítés közbeni használati engedély:

1 év

 

 

672.

Fogdával és személyőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Fogdakönyv:

NS

15 év

 

 

b)

Fogdaszolgálat átadás-átvételi napló:

5 év

 

 

 

c)

Bírói, ügyészi, orvosi napló:

10 év

 

 

 

d)

Fogvatartottak fogdából történő kiadásának nyilvántartó könyve:

3 év

 

 

 

e)

Egyéb nyilvántartások (látogató fogadására, küldemények továbbításáról, gyógyszerek adagolásáról, telefonhasználatról):

10 év

 

 

673.

Határrendészettel összefüggő nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Napló a határrendészeti kirendeltségek számára:

5 év

 

 

 

b)

Átléptető- és a határátlépés helyének, idejének utólagos bejegyzésére szolgáló bélyegzők átadás-átvételi és próbalenyomat könyve:

5 év

 

 

 

c)

Határátkelőhelyre nem határátlépési céllal érkezők nyilvántartása:

1 év

 

 

 

d)

Nem határátlépési célú belépésre és tartózkodásra kiadott engedélyek nyilvántartó könyve:

1 év

 

 

 

e)

Szemlejegyzőkönyv vagonok felnyitásáról:

1 év

 

 

 

f)

Útlevélkezelői fülke átadás-átvételi füzet:

1 év

 

 

 

g)

Vízumnyilvántartó könyv:

5 év

 

 

 

h)

Vízumkérelem, annak érvényességi idejének lejártától, illetve visszavonásától számított:

5 év

 

 

 

i)

Vonat átadás-átvételi könyv:

1 év

 

 

 

j)

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolások nyilvántartása:

5 év

 

 

 

k)

Munkanapló a hőkamerás gépjárművek kezeléséhez:

5 év

 

 

 

l)

Előállítottak nyilvántartó könyve:

2 év

 

 

 

m)

Előjegyzés a járőrök részére kiadott anyagokról:

3 év

 

 

 

n)

Értékmegőrző füzet:

1 év

 

 

 

o)

A vízum beillesztésére szolgáló külön lapok nyilvántartása:

5 év

 

 

 

p)

Elismervény útlevél elvételéről:

3 év

 

 

 

q)

Nyilvántartás soron kívüli határátlépésekről:

3 év

 

 

 

r)

Nyilvántartás elkülönített helyen történő ellenőrzés végrehajtásáról:

3 év

 

 

674.

Határrendészeti kirendeltség vezetésével kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Járőr-eligazító és -beszámoltató füzet:

3 év

 

 

 

b)

Nyilvántartás és előjegyzés a szolgálatellátáshoz kiadott és visszavett fegyverzeti felszerelésekről, technikai eszközökről, okmányokról:

3 év

 

 

 

c)

Nyilvántartás a külön engedéllyel beléptetett személyekről és járművekről:

3 év

 

 

 

d)

Állomáshely, lakóhely elhagyását nyilvántartó könyv:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

675.

Hajózással kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Hajóáthaladási (belforgalmi) naplók,
ki- és behajózási nyilvántartások:

3 év

 

 

 

b)

Vízirendészeti szervek ügyeletén vezetett eseménynaplók, határvizsgálati hajóforgalmi naplók:

5 év

 

 

 

c)

Vízállás-gázlónyilvántartás:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

676.

Lőkiképzéssel kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

Eseménynapló:

NS

 

 

b)

Sérülési napló:

NS

 

 

c)

Lőtérnapló:

5 év

 

 

 

d)

Őrnapló:

5 év

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!