nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
2019-03-02
2019-03-21
3
Jogszabály

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

A Kormány

az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben,

a 3. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. alcím vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsra (a továbbiakban: NHIT),

b)1

(2) Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

e) az a)–d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja. [az a)–e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet]

(3) E rendelet meghatározza

a)2

b) az NHIT feladatait,

c) az érintett szervezetek informatikai beszerzésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit,

d) a kormányzati központosított informatikai közbeszerzési rendszer részletes szabályait,

e)3

f) az NHIT szervezetét, valamint

g) az NHIT eljárására vonatkozó szabályokat.

(4) E rendelet alkalmazásában

1. Digitális Kormányzati Ügynökség Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által üzemeltetett e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;

2. éves informatikai beszerzési terv: az adott évre vonatkozó, valamennyi, előre tervezhető, az érintett szervezet operatív működéséhez szükséges informatikai eszközt és szoftvert részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;

3. információs rendszer: az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége;

4. informatikai beszerzés: az informatikai eszköz, valamint a szoftver kormányzati informatikai beszerzése megvalósítása érdekében történő fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat;

5. informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési tervben, valamint az informatikai fejlesztési tervben szereplő egyedi informatikai beszerzést részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;

6. informatikai eszköz: az olyan hardver eszköz, továbbá a hardver eszköz üzemszerű működéséhez vagy karbantartásához szükséges eszköz és segédanyag, amelyet az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeltében ilyen eszközként meghatározott;

7. informatikai fejlesztési terv: az érintett szervezet operatív informatikai működéséhez nem szükséges, az adott évben megvalósítandó informatikai eszköz-, valamint szoftverállomány korszerűsítéshez vagy bővítéséhez szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint alkalmazásfejlesztési igényeket felsoroló elektronikus dokumentáció;

8. rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: előre nem látható, az informatikai eszköz- vagy szoftverállományban hiányt eredményező esemény miatt az érintett szervezet informatikai működési hatékonyságának csökkenésével, vagy a működésének leállásával fenyegető helyzet miatt szükségessé váló beszerzés céljából a pótolni szükséges informatikai eszközt és szoftvert részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;

9. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az érintett szervezet mindennapi működéshez szükséges, informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges informatikai eszközöket vagy szoftvereket részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;

10. szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;

11. szoftver: az informatikai eszköz memóriatartalma, és az ahhoz tartozó valamennyi fejlesztési dokumentáció, valamennyi felhasználói dokumentáció, valamennyi kereskedelmi dokumentáció, valamint az ezek bármelyikét tartalmazó adathordozó.

2. Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács és a Digitális Kormányzati Ügynökség feladatai

2. §4

3. §5

4. § (1) Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) ellátja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének szakmai felügyeletét;

b) e rendeletben meghatározottak szerint elbírálja az érintett szervezetek informatikai beszerzésre vonatkozó igényeit;

c) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottakkal összhangban figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazása során az NHIT által meghatározott e-közigazgatási és informatikai fejlesztési irányok megvalósulását.

(2)6

(3)7 Az NHIT stratégiai tudományos tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:

a) véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat;

b) javaslatot tesz a kormányzati informatikai fejlesztések és alkalmazásfejlesztések irányának meghatározására;

c) a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és az informatikával összefüggő előterjesztéseit, egyedi döntéseit.

(4)8

(5)9 Az NHIT ellátja a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatban e rendeletben meghatározott stratégiai tudományos feladatokat.

3. A kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárás

5. §10

6. § (1) Az érintett szervezet informatikai beszerzésével összefüggő feladatainak ellátására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és – (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(2)11

(3) A Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az e rendeletben foglalt eljárási szabályok alkalmazása alól, különös tekintettel a védelmi és biztonsági tárgyú informatikai beszerzések esetére.

7. §12

8. § (1)13

(2)14

(3)15

(4)16

(5)17

(6)18

(7)19

(8)20

(9)21

(10)22

(11)23

(12) Az éves informatikai beszerzési terv és az informatikai fejlesztési terv végrehajthatóságáról a miniszter – az NHIT álláspontjának figyelembevételével – dönt.

9. §24

10. §25

11. §26

12. §27

13. §28

14. §29

4. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szervezete

15. § (1) Az NHIT tagjainak száma 5 fő.

(2) Az NHIT-t elnök vezeti, az elnök az NHIT tagja.

(3) Az elnök munkáját alelnök segíti, az alelnök az NHIT tagja. Az alelnök az elnököt távolléte esetén teljes jogkörben helyettesíti.

(4) Az NHIT elnöke az államtitkár illetményének megfelelő mértékű, az NHIT alelnöke az államtitkár illetménye kilencven százalékának megfelelő mértékű, míg az NHIT tagja az államtitkár illetménye nyolcvan százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül kinevezésétől megbízatása megszűnéséig.

(5) Az NHIT tevékenységének a támogatására a Kormány a Miniszterelnöki Kormányirodát jelöli ki.

16. § Az NHIT tagjának a megbízatása megszűnik:

a) felmentéssel,

b) lemondással,

c) összeférhetetlenség esetén e rendelet erejénél fogva.

17. § (1) Az NHIT tagjának megbízatása felmentéssel – azonnali hatállyal – megszüntethető, a felmentést nem kell indokolni.

(2) Az NHIT tagja feladatai ellátása alól a felmentés kimondásának napjától mentesül.

18. § Az NHIT tagja tisztségéről indokolás nélkül, bármikor – azonnali hatállyal – lemondhat.

19. § (1) Az NHIT tagja nem lehet és nem tarthat fenn tagsági vagy részvényesi viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezető tisztségviselői jogviszonyt vagy felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt olyan gazdasági társaságban amelynek tevékenységi köre informatikai eszközök, valamint szoftverek gyártására, fejlesztésére, exportjára, importja, üzemeltetésére, továbbá információs rendszerek kifejlesztésére, értékesítésére, üzemeltetésére kiterjed.

(2) Az NHIT tagja haladéktalanul bejelenti a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére, ha vele szemben az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha tagsági viszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára írásban felszólítja az NHIT tagját az összeférhetetlenség megszüntetésére.

(3) Ha az NHIT tagja az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg, a tagsága megszűnik.

5. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működése

20. § (1) Az NHIT a tárgyévet követő év március 1. napja és április 30. napja közötti időszakban értékeli a megelőző év informatikai vonatkozású fejlesztéseit.

(2) Az NHIT elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülését megelőző állami vezetői értekezlet, továbbá a Miniszterelnök meghívása alapján a Kormány ülésén.

21. § (1) Az NHIT legalább havonta egy alkalommal ülésezik (rendes ülés).

(2) Az NHIT ülését az elnök hívja össze.

22. §30

23. § (1) Az NHIT elnöke az NHIT ülését két rendes ülés között összehívhatja (rendkívüli ülés).

(2) Az NHIT elnöke az NHIT rendkívüli ülését összehívja, amennyiben azt a tagok fele vagy a miniszterelnök kezdeményezi.

24. § (1)31

(2)32

(3) Az NHIT rendes vagy rendkívüli ülésének napirendjére javaslatot tehet:

a) a miniszterelnök,

b) a miniszter,

c) az e-közigazgatásért felelős miniszter,

d) az informatikáért felelős miniszter,

e) az NHIT bármely tagja és

f) a Digitális Kormányzati Ügynökség vezető tisztségviselője.

(4) A (3) bekezdés a)–d) pontban szereplők által javasolt napirendi pontot az elnök az NHIT ülésének napirendjére felveszi. Az e)–f) pontban szereplők által javasolt napirendi pont napirendre történő felvételéről az elnök dönt.

(5) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, továbbá az elnök vagy az alelnök is jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.

25. §33

6. Az informatikai fejlesztés irányának meghatározása

26. §34

7. Záró rendelkezések

27. §35

28. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az informatikai beszerzéssel érintett informatikai eszközök körét rendeletben meghatározza.

29. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés a) és e) pontja, 2–3. §-a, 4. § (2) és (4) bekezdése, 5. §-a, 6. § (2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (1)–(11) bekezdése, 9–14. §-a, 22. §-a, 24. § (1) és (2) bekezdése, 25–27. §-a a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

8. Átmeneti rendelkezések

30. §36 (1) A 3. alcímben meghatározott kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárást – e §-ban foglalt eltérésekkel – a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól (a továbbiakban: kezdő nap) kell alkalmazni.

(2) A kezdő napot megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

(3) Az érintett szervezet a kezdő naptól számított 60 napon belül köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét a Portálra feltölteni.

(4) Az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdő naptól számított 120. nap elteltét követően tölti fel a Portálra.

(5) A kezdő naptól számított 120. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a kezdő naptól számított 120. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a Kormány egyedi döntése alapján indíthat.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglalt esetben az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényt, annak indokolását, a (6) bekezdésben foglalt esetben a Kormány egyedi döntését, a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatát a Portálra a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntést követő tíz munkanapon belül, de legkorábban a kezdő naptól számított 60. naptól feltölti.

(8) Semmis az a beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés, amely az (5) vagy (6) bekezdésbe ütközik.

(9) A Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.

9. Hatályon kívül helyező rendelkezés

31. §37

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!