nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2018. (XII. 28.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2019-01-01
2019-01-01
0
Jogszabály

11/2018. (XII. 28.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre:

a) a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett NKFI Hivatal költségvetési fejezetében megállapított vagy az NKFI Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról jogszabály rendelkezik, a jelen utasítást csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás.

Dr. Birkner Zoltán s. k.,
elnök

1. melléklet a 11/2018. (XII. 28.) NKFIH utasításhoz

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csoport
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2.

349117

Fejezeti kezelésű
előirány-
zatok

Nemzet-
közi tagdíjak

 

 

1. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tagdíjának
befizetése

2. CERN LHC ALICE kísérlet
(A Large Ion Collider Experiment) díjának befizetése
az NKFI Hivatal
szerződéskötéskori
jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-034 hivatkozási számú
szerződés alapján

3. CERN LHC CMS
kísérlet
(Compact Muon Solenoid) díjának befizetése
az NKFI Hivatal
szerződéskötéskori
jogelőd szervének
elnöke által
2002-ben aláírt
CERN-RRB-2002-033 hivatkozási számú
szerződés alapján

4. Az Európai Röntgen-
szabadelektron lézer Létesítmény (XFEL) tagdíjának befizetése
az Európai Röntgen-
szabad-elektronlézer Létesítmény építéséről
és üzemeltetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet alapján.

1. Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet (CERN)

2. Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet (CERN)

3. Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet (CERN)

4. Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény GmbH (European XFEL GmbH)

5. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA)

6. ITER projekt
és a Fusion for energy (F4E)

7. von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI The von Karman Institute for Fluid
Dynamics)

8. Tevékeny és Önálló Életvitel Program
(AAL, Active and Assisted Living Programme)

9. Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet –Globális Tudományos Fórum (OECD GSF)

10. Az Európai
Társadalomtudományi
Elemzések
Európai
Kutatási Infrastruktúra-
konzorcium

(European Social
Survey ERIC – ESS ERIC)

1–22. közvetlen kifizetés egy vagy több részletben

 

 

 

 

 

 

5. Az Európai
piacorientált
K+F együttműködés (EUREKA, European
market oriented
R&D cooperation)
tagdíjának befizetése.

6. Az ITER projekt
és a Fusion for energy
(F4E)
tagdíjának befizetése
a 2006. 11. 21-én aláírt Megállapodás
az ITER Nemzetközi Fúziósenergiai
Szervezetének
létrehozásáról
az ITER projekt közös megvalósításáért,
valamint a 2007. 03. 27-től fennálló EURATOM
tagság alapján

7. von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI, The von Karman Institute
for Fluid Dynamics) tagdíjának befizetése
az OM KFHÁT
helyettes államtitkárának belépési nyilatkozata
alapján

8. Tevékeny és Önálló
Életvitel Program
(AAL, Active and Assisted Living Programme) tagdíjának befizetése a 2008-tól érvényes nemzetközi
konzorciumban
megvalósuló fejlesztések
és a 2015. 04. 29-én
aláírt szerződés
alapján

11. Európai Kutatási Infrastruktúra a Képalkotó Technológiákért a Biológiai- és Orvosbiológiai Tudományokban
(The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences Euro-BioImaging – EuBI)

12. Közös Nyelvi Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Common Language Resources and Technology Infrastructure
as a European Research Infrastructure Consortium –

CLARIN ERIC).

13. Európai Spallációs Neutronforrás-központ Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (European Spallation Source as a European Research Infrastructure Consortium –

ESS ERIC)

14. Innovációs ügynökségek európai hálózata (The European Network of Innovation Agencies – TAFTIE)

15. Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma európai kutatási infrastruktúra konzorcium

(Consortium of European Social Science Data
Archives – European Research Infrastructure Consortium – CESSDA–ERIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OECD GSF (OECD
Global Science Forum) tagdíjának befizetése a Gazdasági
Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának,
az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek
és a csatlakozási nyilat-
kozatnak a kihirdetéséről szóló 1998. évi
XV. törvény alapján

10. ESS ERIC
(European Social
Survey as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése,
a 2016. 09. 01-én aláírt csatlakozási szerződés alapján

11. Euro-BioImaging – EuBI (The European Research Infrastructure for Imaging Technologies
in Biological and Biomedical Sciences) tagdíjának befizetése,
a 2016. 07. 22-én aláírt csatlakozási
megállapodás alapján
12. CLARIN ERIC
(Common Language Resources and Technology Infrastructure
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése az Európai Bizottság
2012. 02. 29-ei határozata, valamint
a 2016. 07. 21. napján kelt csatlakozási nyilatkozat alapján.

16. Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért
(European life-sciences Infrastructure for biological Information – ELIXIR)

17. Európai Szinkrotonsugár Létesítmény (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF)

18. Egészségre,
Öregedésre és Nyugdíjba vonulásra Vonatkozó
Európai Felmérés európai kutatási infrastruktúra konzorcium (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe European Research Infrastructure Consortium –SHARE ERIC)

19. Nemzetközi Géntechnikai és Biotechnológiai Központ (International Centre
for Genetic Engineering
and Biotechnology – ICGEB)

20. Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat európai kutatási infrastruktúra konzorcium (European Clinical Research Infrastructures Network
as a European Research Infrastructure Consortium –ECRIN ERIC)

21. Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular
Biology Laboratory – EMBL)

22. Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (Current Research Information Systems – euroCRIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ESS ERIC (European Spallation Source as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az NKFI Hivatal Elnöke által 2015. december 22-én aláírt NKFIH/175-2/2016 iktatószánú Megértési Nyilatkozat alapján.

14. TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) tagdíja a 2003. október 18-án a Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda főigazgatója által aláírt tagsági kérelem alapján

15. CESSDA ERIC (Consortium
of European Social Science Data Archives – European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma európai kutatási infrastruktúra-konzorcium létrehozásáról szóló 2017.6.9 számú Bizottság Végrehajtási Határozata alapján

16. ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological Information) tagdíja a 2016. szeptember 28-án benyújtott NKFIH-2952-3/2016. iktatószámú,
„Tagsági kérelem az ELIXIR Tanácsához” tárgyú irat alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) tagdíjának fizetése a 2016. október 5-én aláírt NKFIH-2892-3/2016. iktatószámú számú együttműködési megállapodás alapján.

18. SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja a 2016. november 14-én aláírt NKFIH-2961-5/2016. iktatószámú, „Magyarország SHARE ERIC-hez való csatlakozási kérelme” tárgyú irat alapján

19. ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)
1986. december 16-án, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke által aláírt nyilatkozat alapján

20. ECRIN ERIC (European Clinical Research Infrastructures Network) tagdíja
a 2017. március 07-én kelt, „07032017 számú Magyar Tagság az ECRIN ERIC-ben” tárgyú irat alapján.

21. EMBL (European Molecular Biology Laboratory) tagdíja az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló

38/2017. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. euroCRIS (Current Research Information Systems) tagdíja
a 2012. 02. 28-án kelt „euroCRIS tagság” tárgyú befogadó elektronikus üzenet alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

359651

Fejezeti
kezelésű
előirány-
zatok

MTA
Agrár-
tudo-
mányi
Kutató-
központ
fejlesz-
téséhez
kap-
csolódó
beruhá-
zások
támo-
gatása

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény alapján.

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben meghatározott feltételek szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése alapján, a szerződés szerint

4.

363962

Fejezeti kezelésű
előirány-
zatok

ELI-HU Kutatási
és
Fejlesz-
tési Non-
profit
Köz-
hasznú Korlátolt
Felelős-
ségű
Társaság
támoga-
tása

 

 

Az ELI lézer kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojektet megvalósító ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működtetéséhez,
a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez
és az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium tagdíjához szükséges
források biztosítása
az 1127/2017. (III. 17.) Kormány határozat, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján.

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben meghatározott feltételek szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a szerződés szerint

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!