nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Programozási Munkacsoport létrehozásáról
2019-02-12
2019-05-08
1
Jogszabály

1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Programozási Munkacsoport létrehozásáról1

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti testületként létrehozza a Programozási Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

2. A Munkacsoport feladata

a) a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás és operatív programok tervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása és a tervezési folyamat felügyelete,

b) az a) alpontban meghatározott dokumentumokat érintő előterjesztések előzetes megvitatása, továbbá

c) az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások nyomon követése és a mandátumok előzetes véleményezése.

3. A Munkacsoport elnöke az innovációért és technológiáért felelős miniszter által kijelölt állami vezető.

4. A Munkacsoport – elnökön kívüli – tagja:

a) a miniszterelnök kabinetfőnöke által delegált 1 fő,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált legfeljebb 2 fő,

c) a miniszterelnök általános helyettese által delegált legfeljebb 1 fő,

d) az agrárminiszter által delegált legfeljebb 3 fő,

e) a belügyminiszter által delegált legfeljebb 2 fő,

f) az emberi erőforrások minisztere által delegált legfeljebb 7 fő,

g) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által – az elnökön kívül – delegált legfeljebb 7 fő,

h) a honvédelmi miniszter által delegált legfeljebb 1 fő,

i) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált legfeljebb 1 fő,

j) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által delegált legfeljebb 1 fő,

k) a pénzügyminiszter által delegált legfeljebb 3 fő.

5. A 4. pontban meghatározott miniszterek a Munkacsoportba állami vezető tagot delegálnak. Akadályoztatásuk esetén az elnököt és a tagokat az általuk írásban kijelölt tag helyettesítheti.

6. A tag megbízatása megszűnik

a) a megbízás visszavonásával,

b) a megbízásról való lemondással,

c) a megbízás alapjául szolgáló állami vezetői jogviszony megszűnésével vagy

d) a Munkacsoport megszűnésével.

7. A Munkacsoport munkájában állandó meghívottként vesz részt a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által delegált személy, az irányító hatóságok képviselői és a Munkacsoport titkára.

8. Az ülésre az elnök a napirendi pont tárgyában érintett megyei önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai, illetve más térségi szereplők képviselőjét, továbbá más külső szakértőt – eseti vagy állandó jelleggel – is meghívhat.

9. A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább tíz alkalommal ülésezik.

10. Az elnök és a tagok Munkacsoporton belüli munkájukért díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.

11. A Munkacsoport titkárát az elnök jelöli ki.

12. A Munkacsoport ügyrendjét maga fogadja el.

13. A Munkacsoport megbízatása megszűnik az operatív programok Európai Bizottság általi elfogadásáról szóló értesítés magyar fél általi kézhezvételével.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

15. Ez a határozat hatályát veszti a 13. pontban meghatározott feltétel bekövetkezését követő napon. A 13. pont szerinti feltétel bekövetkezésének naptári napját az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben a feltétel bekövetkezését követően haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!