nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2019. (II. 21.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
2019-02-22
2019-02-22
1
Jogszabály

10/2019. (II. 21.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a 7. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § A Rendelet 41. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A csekkjogi szabályok szerinti leszámolóhelyi fizetés céljából a beszedési megbízás akkor is benyújtható, ha a csekken fizetési helyként nem a leszámolóhely szerepel, de a csekken fel van tüntetve a leszámolóhely. Ha a csekken nincs feltüntetve a leszámolóhely, a beszedési megbízás közvetlenül a leszámolóhelyre nyújtható be.

(4) Ha a csekket a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a csekkben fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató vagy a csekkben megjelölt leszámolóhely a csekkjogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a kibocsátó a csekk szövegében felmentette a csekkbirtokost az óvás felvételének vagy azzal azonos hatályú nyilatkozat kiállíttatásának kötelezettsége alól. Ha a csekkbirtokos a terhelendő számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult.”

6. § (1) A Rendelet 46. § (1) bekezdésében a „Bankkártyával” szövegrész helyébe a „Fizetési kártyával” szöveg, a „bankkártyahasználat” szövegrész helyébe a „fizetési kártya használatának” szöveg lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet III.2. pontjában a „határozat számát és a határozatot” szövegrész helyébe a „dokumentum megnevezését, annak számát vagy szám hiányában a dokumentum beazonosítását lehetővé tévő hivatkozást, valamint határozat esetén az azt” szöveg lép.

7. § (1)5

(2) Hatályát veszti

a) a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet,

b) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 8/2011. (VII. 13.) MNB rendelet.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1) bekezdése 2019. március 31-én lép hatályba.

(3) Az 1–4. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!