nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2019. (II. 28.) ITM utasítás
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2020-02-29
2020-12-31
6
Jogszabály

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2019. március 1-jén lép hatályba.

3. §1

1. melléklet a 4/2019. (II. 28.) ITM utasításhoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogállása és alapadatai

1. § (1) A minisztérium önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv, amely – gazdálkodását tekintve – gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

(2) A minisztérium alapadatai a következők:

a) megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium,

b) rövidítése: „ITM”,

c) angol megnevezése: Ministry for Innovation and Technology,

d) német megnevezése: Ministerium für Innovation und Technologie,

e) francia megnevezése: Ministere de l'Innovation et de la Technologie,

f) székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.,

g) telephelyei:

1.2 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

2. 1055 Budapest, Szemere utca 6.

3. 1134 Budapest, Váci út 45.

4. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

5. 1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.

6. 1016 Budapest, Mészáros utca 58/b.

7. 1015 Budapest, Batthyány utca 3.

8. 1033 Budapest, Mozaik utca 5.

9. 1066 Budapest, Teréz körút 38.

10. 1082 Budapest, Baross utca 76.

11.3 1027 Budapest, Csalogány utca 9–11.

12. 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

13. 1149 Budapest, Róna utca 54–56.

14. 1149 Budapest, Róna utca 79/b.

15. 1147 Budapest, Telepes utca 51.

16. 1183 Budapest, Gyömrői út 157260. hrsz.

17. 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Fenntartási Centrum, 216. épület (J–K) szárny I. emelet

18. 8220 Balatonalmádi, Hétvezér utca 9.

19. 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.

20. 9737 Bük, Ifjúság útja 78.

21. 3412 Bogács, Hóvirág utca 38.

22. 2638 Kemence, Nagyvölgy 1027. hrsz.

23. 8360 Keszthely, Csány László utca 3.

24. 2900 Komárom, Szent István tér 3.

25. 7700 Mohács, Indóház utca 2.

26. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

27. 9400 Sopron, Ógabona tér 6.

28. 6721 Szeged, Lechner tér 14.

29. 3910 Tokaj, Benedek utca 27.

30. 2220 Vecsés, Lincoln út 1.

31.4 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.

32. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

33. 1088 Budapest, József körút 6.

34. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.

35. 1138 Budapest, Váci út 188.

h) postacíme: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.

i) postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1

j) központi ügyfélszolgálatának címe: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.

k) vezetője (fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője): innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

l) alapítója: Országgyűlés,

m) alapítás dátuma: 2008. május 15.,

n) alapító okirat kelte, száma: 2018. július 3., KIHÁT/637/3 (2018),

o) jogállása: a költségvetési törvény által meghatározott, a központi költségvetésben fejezetet alkotó, központi költségvetési szerv,

p) számlavezetője: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),

q) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00290713-0000000,

r) adóigazgatási azonosító száma: 15764412-2-41,

s) PIR törzsszáma: 764410,

t) szakágazata: 841103 Minisztériumok tevékenysége,

u) kormányzati funkciója: 011120 kormányzati igazgatási tevékenység.

(3) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét a minisztérium alapító okirata határozza meg. A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végez.

(4) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetésének XVII. fejezete.

2. A minisztérium szervezete

2. § (1) A minisztérium önálló szervezeti egységei: a kabinet, a titkárság és a főosztály.

(2) Nem önálló szervezeti egység az osztály.

3. § (1) A minisztérium szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A minisztérium szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(3) A minisztérium szervezeti egységeinek a felsorolását a 3. függelék tartalmazza.

(4) A 4. függelék tartalmazza

a) a miniszter által irányított, felügyelt költségvetési szerveket, háttérintézményeket, valamint ezek tekintetében a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető megnevezését,

b)5 a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt lévő alapítványokat, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető megnevezését.

(5) Az egyes ágazatok tekintetében a közigazgatási hatósági döntések, valamint az egyéb intézkedések kiadmányozási rendjét az 5. függelék tartalmazza.

(6)6 A miniszter által gyakorolt munkáltatói jogokról a 6. függelék rendelkezik. A 6/A. függelék tartalmazza a közigazgatási államtitkár által átruházott munkáltatói jogköröket. A minisztériumban a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyeket a 7. függelék tartalmazza. Az egyes fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos irányítási feladatokhoz kapcsolódóan a miniszter irányítási és ellenőrzési jogköreit a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető kijelölését, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő, döntés-előkészítő önálló szervezeti egység megnevezését a 8. függelék tartalmazza.

(7) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében az illetékes helyettes államtitkár nem utasítható. Az irányító hatósági önállóságuk megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó főosztályok együttműködnek az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információ teljes körű átadásában.

(8) A minisztériumban alkalmazandó iratminták a minisztérium belső honlapján kerülnek közzétételre.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE

3. A miniszter

4. § (1) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között irányítja a minisztériumot.

(2) A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen

1. meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait,

2. meghatározza a miniszteri programot, meghatározza és jóváhagyja a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervét és az ágazati célkitűzéseket,

3. jóváhagyja a minisztérium éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,

4. jogszabályban meghatározott körben kormány-előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi a köztársasági elnöki határozatot,

5. meghatározza a személy- és munkaügyi tevékenység alapelveit, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét, a gazdálkodás, az ellenőrzés, a munkavégzés, az ügyintézés, az iratkezelés és a titokvédelem előírásait,

6. megállapítja az irányítás és a felügyelet rendjét,

7. gyakorolja a jogszabályban meghatározott alapítói jogokat, ennek keretében a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz az irányítása alatt működő intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről,

8. jóváhagyja az irányítása, felügyelete alatt álló központi hivatalok, költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével,

9. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti fenntartói irányítási jogkörében kiadja, illetve módosítja az állami felsőoktatási intézmények alapító (megszüntető) okiratait,

10. gyakorolja a felügyeleti, tulajdonosi jogokat,

11. kitüntetéseket, címeket és díjakat adományoz, illetve von meg,

12. együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával,

13. jogszabály szerint tagot delegál a térségi fejlesztési tanácsokba,

14. irányítja a jogszabályban irányítása alá rendelt központi hivatalokat és a minisztérium alá tartozó költségvetési intézményeket,

15.7 ellátja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP), valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 2–3. és 5. prioritása tekintetében a szakpolitikai felelősi feladatokat,

16. a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár javaslatára kinevezi és felmenti a légügyi főigazgatót,

17. gyakorolja az Nftv. szerint őt megillető, az állami felsőoktatási intézmény rektora és kancellárja megbízása, felmentése kezdeményezésével és gazdasági vezetőivel kapcsolatos fenntartói jogköröket,

17a.8 az Nftv.-ben foglaltak alapján az állami hatáskörök ellátásában közreműködő testületek vonatkozásában előterjesztői, delegálási jogot gyakorol, a miniszterelnök intézkedését kezdeményezi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak megbízása, a főiskolai tanárok kinevezése vonatkozásában, továbbá a köztársasági elnök intézkedését kezdeményezi az egyetemi tanárok kinevezése vonatkozásában,

18. gyakorolja az irányítása alá tartozó központi hivatalok és azok területi szervei vezetői felett, valamint a jogszabályban meghatározott információbiztonsági felügyelő tekintetében a kinevezés (kirendelés) és felmentés tekintetében a munkáltatói jogokat,

19. ellátja az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott, az ágazatához tartozó szakképesítésért felelős miniszteri feladatokat,

20. az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében biztosítja az európai uniós fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

21. ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz,

22.9 az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár által elkészített, a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeknek az energiaszektor dekarbonizálására és modernizációjára fordítható része és egyéb hazai, az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok felhasználásának éves szakpolitikai tervezését tartalmazó dokumentum alapján közvetlen utasítást adhat ki a bevételek felhasználása tárgyában az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) összhangban,

23.10 rendelkezik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) felett.

(3) A miniszter gyakorolja a tulajdonosi, alapítói, felügyeleti, közreműködői jogokat a jogszabály vagy megállapodás alapján a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok felett.

(4) A miniszter a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjeként gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott hatásköröket és feladatokat.

(5) A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt háttérintézményi irányítási, felügyeleti, továbbá tulajdonosi, alapítói joggyakorlási rendtől írásbeli utasítással eltérhet.

5. § A miniszter irányítja

a) a közigazgatási államtitkár,

b)11 parlamenti és stratégiai államtitkár,

c)12 a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

d)13 a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

e)14 az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

f)15 az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár,

g)16 a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

h) a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és

i) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

j) az „Egy a természettel” Titkársági Főosztály vezetőjének,

k)17 a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

tevékenységét.

6. § A miniszter munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

7. § (1)18 A miniszter általános helyettesítését akadályoztatása vagy távolléte esetén – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 21. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály, kormányhatározat vagy jelen utasítás eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva miniszterhelyettesként a parlamenti és stratégiai államtitkár látja el. A miniszter helyettesítését az európai uniós fejlesztésekkel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár látja el.

(2) A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettesítését ellátó államtitkár kijelölésére egyedi utasítást adhat ki.

(3)19 A miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén, a miniszter iránymutatása szerint eljárva a minisztert

a) a belgazdasággal, a gazdaságfejlesztéssel, az iparügyekkel és a felnőttképzés koncepcionális irányaival, a fejlesztési célelőirányzatok kezelésével, szabályozásával és ellenőrzésével, a területfejlesztéssel, valamint a Modern Városok Programmal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

b) a kormányzati tudománypolitikával, a tudománypolitika koordinációjával, valamint a felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

c) a bányászati ügyekkel, az energia- és klímapolitikával és a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával, az elektromobilitással összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

d)20 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításával, hulladékgazdálkodással, víziközmű-szolgáltatással, az építésgazdasággal és a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozással összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár,

e) a fogyasztóvédelemmel és a kereskedelemmel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

f) az állami infrastruktúra-beruházásokkal és közlekedéssel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,

g) az infokommunikációval, az elektronikus hírközléssel, az informatikával, az audiovizuális médiával, a digitalizációval és a Digitális Jólét Programmal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a közigazgatási államtitkár,

h)21 a foglalkoztatáspolitikával és társadalmi párbeszéddel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

helyettesíti.

(4) A miniszter nem helyettesíthető

a) a miniszteri rendelet, a miniszter által kiadott normatív utasítás, illetve a más miniszterrel egyetértésben kiadandó rendelethez adott egyetértési nyilatkozat aláírásában,

b) a miniszter irányítása, fenntartói joggyakorlása alatt működő intézmény

ba) alapításával, átalakításával, megszüntetésével,

bb) szervezeti és működési szabályzatának kiadásával, módosításával – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – kapcsolatos döntések meghozatalában,

c) a miniszter a 6. függelék I. alcímében foglalt táblázat 1., 2. pontja, valamint II. alcímében foglalt táblázat 1., 2., 4. pontja szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása során,

d) a Magyarország állami kitüntetéseinek adományozására a miniszterelnöknek adott javaslat megtétele tekintetében,

e) a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek címzett ügyiratok aláírásában,

f) a miniszter által adományozható elismerés (díj, Miniszter Elismerő Oklevele) oklevelének aláírásában.

(5)22 A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén a Kormány ülésén a parlamenti és stratégiai államtitkár, egyidejű akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a miniszter által egyedileg kijelölt államtitkár, a Kormány európai uniós tematikájú ülésein az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár helyettesíti.

(6) A miniszter az Országgyűlés munkájával összefüggő miniszteri hatáskörök gyakorlása tekintetében – az (1) bekezdéstől eltérően – egyedileg a minisztérium más államtitkárát is kijelölheti.

(7)23 A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén jogszabály rendelkezései szerint a pénzügyminiszter helyettesíti az egyetemi rektorok megbízására és felmentésére, az egyetemi tanárok kinevezésére és felmentésére vonatkozó, a köztársasági elnök részére megküldendő miniszteri javaslat aláírása tekintetében, továbbá a köztársasági elnök egyéb intézkedésének kezdeményezésében, illetve ellenjegyzésében.

4. A közigazgatási államtitkár

8. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti – a minisztérium szervezetéhez tartozó, a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár feladatkörében gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

9. § (1) A közigazgatási államtitkár

a)24 gyakorolja a munkáltatói jogokat a – Vasúti Igazgatási Szerv kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak kivételével – a minisztérium állományába tartozó foglalkoztatottak felett,

b) a miniszternek aláírás céljából történő felterjesztés előtt jóváhagyja a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

c) döntések, jogszabályok, szabályzatok, valamint intézkedések kiadását kezdeményezheti az arra jogosult vezetőnél,

d) gondoskodik az alárendeltségébe tartozó helyettes államtitkárok, illetve szervezeti egységek tekintetében a miniszter, államtitkár irányítási jogkörében hozott döntéseinek végrehajtásáról, valamint a szakmaterülettől független közigazgatási koordinációs kérdésekben a helyettes államtitkárokat közvetlenül irányítja és ellenőrzi,

e) az illetékes államtitkár útján kezdeményezi az államtitkárok, a nem közvetlen alárendeltségébe tartozó helyettes államtitkárok szakmai irányítási jogkörébe tartozó döntések meghozatalát, azok végrehajtásának ellenőrzését,

f)25 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében – a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasításban meghatározottak szerint – a miniszter által átruházott hatáskörben – tulajdonosi jogköröket gyakorol.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a minisztérium egységes szempontok alapján történő jogszabály-előkészítési tevékenységét és a közigazgatási feladatok ellátását.

10. § (1) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) koordinálja a Szabályzat és a minisztérium belső szabályzatainak kötelező felülvizsgálatát,

b) javaslatot tesz a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási, illetve intézményi munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszter Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,

c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve intézményi munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

e) felelős a minisztérium beszerzési és közbeszerzési terve összeállításáért, folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését,

f) felelős a minisztérium utazási és fogadási tervének összeállításáért, és annak érdemi nyomon követéséért,

g) segíti a kormánybiztos, szükség szerint miniszteri biztos munkáját, ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,

h) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,

i) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező kormány-előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,

j) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, kabinetek üléseivel, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért,

k) koordinálja az általa létrehozott szakmai munkacsoport működését,

l) koordinálja az államtitkárok – 15. § a) pont ad) alpontjában meghatározott feladatainak – végrehajtását,

m) az érintett ágazatok közreműködésével koordinálja a Modern Városok Programban és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó egyéb településfejlesztési programokban a minisztérium szakpolitikai felelősségébe tartozó projektek előkészítését, megvalósítását és nyomon követését.

n) felelős a minisztérium közbeszerzéseinek és beszerzéseinek szabályozottságáért,

o) felel a minisztérium közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó feladatokért,

p) meghozza a közbeszerzési eljárások eredményére vonatkozó döntést.

(2) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) meghatározza a működés pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a minisztérium személyügyi és a szervezeti működése összhangban van-e a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

c) koordinálja a személyügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás-gazdálkodásáért,

d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a minisztérium személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,

e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,

f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos feladatokat és a megítélt támogatások felhasználásának folyamatát,

g)26 figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos fejlesztését és működtetését,

h) irányítja a minisztérium iratkezelési tevékenységét, a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását,

i) gondoskodik a minisztérium iratkezelési szabályzatának elkészítéséről és karbantartásáról,

j) elősegíti a minisztérium ágazati informatikai feladatainak ellátását,

k) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően az informatikai szakterületet érintő szabályzatok elkészítéséről,

l) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően a biztonsági ügyeletre, az ágazati honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozó szabályok, az ágazati létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésére vonatkozó jogszabályok szakmai javaslatának elkészítéséről és a kapcsolódó feladatok ellátásáról,

m) irányítja a minisztérium honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátását és

n) gondoskodik a minisztériumi Ügyfélszolgálati Információs Iroda működtetéséről.

(3) A közigazgatási államtitkár

a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,

b) ellátja a minisztérium képviseletét az uniós tematikájú Kormányüléseket előkészítő, közigazgatási államtitkári szintű Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: közigazgatási államtitkári szintű EKTB) ülésein,

c) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását,

d) megkéri a jogszabályban előírt esetekben a vezetői kinevezések kapcsán a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának előzetes egyetértési nyilatkozatát,

e) irányítja a jogi képviseleti feladatok ellátását, ennek keretében előzetesen engedélyezi a perbeli egyezség megkötését,

f) előzetesen jóváhagyja az ügyvédi kamarába történő – kamarai jogtanácsosi, vagy jogi előadói – tagfelvételre irányuló kérelem benyújtását.

(4) A közigazgatási államtitkár gondoskodik a minisztérium minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről, ennek keretében a belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről, továbbá a külső ellenőrzések koordinációjáról.

(5) A közigazgatási államtitkár gyakorolja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben

a) a miniszterhez,

b) a miniszterhez mint a fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,

c) a miniszterhez mint a költségvetési szerv vezetőjéhez

telepített jogköröket.

(6) A közigazgatási államtitkár mint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gondoskodik

a) a minisztériumi szervezet a rá vonatkozó szabályoknak, a miniszter és a Kormány által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működtetéséről (integritás),

b) a szervezet integritásának biztosítására irányuló, a belső kontrollrendszerbe illeszkedő vezetési és irányítási rendszer kialakításáról és működtetéséről (integritásirányítási rendszer),

c) az integritás tanácsadó kijelöléséről és munkája irányításáról,

d) a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását működtető mechanizmusról.

(7) A közigazgatási államtitkár a minisztérium személyügyi feladatai tekintetében irányítja

a) a minisztérium személyügyi politikájának megvalósítását,

b) a miniszter feladatkörébe tartozó ágazati és egyéb személyügyi döntések előkészítését,

c) az emberi erőforrásokkal kapcsolatos közszolgálati feladatok jogszerű ellátását,

d) a minisztérium személyi állománya kiválasztásával, jogviszonyának létrehozásával, módosításával és megszüntetésével összefüggő, valamint a miniszter által irányított, felügyelt intézményekkel kapcsolatos személyügyi feladatok ellátását, illetve ezen intézmények személyügyi tevékenységének összehangolását.

(8)27 A közigazgatási államtitkár irányítja a – támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] szerinti informatikai és ezen alapuló információs rendszerek kivételével – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

11. § A közigazgatási államtitkár irányítja

a) az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) az Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,

e) a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének, valamint

f) a Személyügyi Főosztály vezetőjének,

g)28 a digitalizációért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

12. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

13. § A közigazgatási államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, azok akadályoztatása vagy távolléte esetén az európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén – a minisztert helyettesítő jogkörök kivételével – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5. Az államtitkárok

5.1. Általános rendelkezések

14. § A minisztériumban

a)29 parlamenti és stratégiai államtitkár,

b)30 gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

c)31 felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

d)32 energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

e)33 építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár,

f)34 kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

g) közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és

h) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,

i)35 foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

működik.

15. § Az államtitkárok

a) a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok, valamint főosztályok tekintetében szakmai, politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Ksztv. 3. §-a szerinti hatásköröket, amely hatáskörükben

aa) részt vesznek az ágazat szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában,

ab) eljárnak az ágazat szakmapolitikai ügyeiben, meghozzák a miniszteri döntést nem igénylő szakmapolitikai döntéseket, szükség esetén közvetlenül intézkednek vagy a miniszternél intézkedést kezdeményeznek,

ac) a miniszternek aláírás céljából történő felterjesztés előtt jóváhagyják a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

ad) meghatározzák az ágazati költségvetési javaslat kidolgozásának alapelveit és irányítják az ágazati költségvetés tervezésének, a költségvetés végrehajtásának és a költségvetési beszámoló elkészítésének feladatait, továbbá gondoskodnak a költségvetési tervjavaslatok szakmai tartalmának meghatározásáról, az egyes szakmai programok számszaki megalapozásáról,

ae) részt vesznek az ágazattal kapcsolatos európai uniós és nemzetközi feladatok ellátásában,

af) részt vesznek az ágazati jogszabályok szakmai előkészítésében, illetve a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében gondoskodnak a feladat ellátásáról,

ag) kialakítják az ágazati gazdasági és gazdálkodási stratégiát,

ah) gondoskodnak szakpolitikájuk kidolgozása és végrehajtása során a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítéséről,

b) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül a szakterületet érintő koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki, kialakítják és képviselik a minisztériumi álláspontot,

c) ágazatukat érintően javaslatot tesznek az európai uniós társfinanszírozású programok éves fejlesztési kereteinek, felhívásainak és szükség esetén operatív programjainak a tartalmára, módosítására, és azokat megküldik az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár számára,

d) a miniszter utasításainak megfelelően, a kommunikációért felelős szervezeti egység vezetője szakmai iránymutatásai szerint ellátják a minisztérium sajtóképviseletét,

e) javaslatot tesznek a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervének fő célkitűzéseire és tartalmára,

f) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,

g) a miniszter utasításainak megfelelően részt vesznek az érdekegyeztetésben és a miniszter által meghatározott minisztériumközi bizottságok munkájában,

h) javaslatot tesznek a miniszter számára stratégiai partnerségi megállapodások megkötésére,

i) javaslatot tesznek a minisztériumi szervezet kialakítására és módosítására,

j) javaslatot tesznek a miniszter számára díjak, kitüntetések adományozására,

k)36 a parlamenti és stratégiai államtitkár megkeresésére soron kívül tájékoztatást adnak parlamenti ügyekben,

l) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza,

m) egymással előzetesen egyeztetnek, ha a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok) szakmai irányítása vagy a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti hatáskörök gyakorlása keretében kiadott utasítások, körlevelek és egyéb intézkedések más államtitkár hatáskörét is érintik,

n) minden szerdán írásban tájékoztatják a minisztert – napi bontásban – a következő heti államtitkári programjaikról,

o)37 folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a parlamenti és stratégiai államtitkár részére a szakterületükhöz tartozó feladatok előrehaladásáról.

5.2.38 A parlamenti és stratégiai államtitkár

16. §39 A parlamenti és stratégiai államtitkár

a) miniszterhelyettesként ellátja a miniszter általános helyettesítését,

b) eljár a feladatkörébe tartozó ügyekben, valamint – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezése hiányában – a minisztert helyettesítő feladatkörével összefüggő, illetve a miniszter által rá átruházott ügyekben,

c) közreműködik a minisztériumhoz tartozó ágazatok fő szakmai, politikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában,

d) a miniszter által kijelölt ügyekben ellátja a minisztériumhoz tartozó ágazatok közötti koordinációs feladatokat,

e) felügyeli, összehangolja és elemzi a minisztériumi stratégia kiemelt projektjeinek végrehajtását, ennek keretében javaslatot fogalmazhat meg a végrehajtással összefüggésben,

f) irányítja, szervezi és összefogja a minisztérium kommunikációját, gondoskodik a folyamatos, összehangolt és kiegyenlített minisztériumi kommunikáció megteremtéséről,

g)40 kommunikációs szempontból jóváhagyja a parlamenti válaszokat,,

h) intézkedést kezdeményezhet az államtitkároknál, illetve akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a helyettes államtitkároknál,

i) tájékoztatást kérhet az államtitkároktól a szakterületükhöz tartozó feladatok előrehaladásáról,

j) politikai szempontból véleményezheti az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket, és azokra javaslatot tehet,

k) koordinálja a minisztérium Országgyűléssel kapcsolatos feladatainak ellátását,

l) gondoskodik a minisztérium országgyűlési munkájának szervezéséről és összehangolásáról, az Országgyűlés és a minisztérium közötti információs összeköttetésről, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések, beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról,

m) ellátja az Országgyűlés európai uniós forrásokhoz kapcsolódó ellenőrző funkciójával kapcsolatos feladatokat,

n)41

17. §42 A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja

a) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a Parlamenti Kapcsolatok Főosztály vezetője,

c) a Kommunikációs Főosztály vezetője

tevékenységét.

18. § (1)43 A parlamenti és stratégiai államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2)44 A parlamenti és stratégiai államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

19. §45 A parlamenti és stratégiai államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a minisztérium Országgyűléssel kapcsolatos feladatainak ellátásával kapcsolatban a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, általános ügyekben a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kabinetfőnöke helyettesíti. A parlamenti és stratégiai államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár látja el.

5.3.46 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár

20. § (1)47 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a belgazdaságért való felelőssége körében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét.

(2)48 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az iparügyekért való felelőssége körében

a) gondoskodik az iparügyekkel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

b) gondoskodik a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a nemzeti akkreditálásra és szabványosításra vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséről,

c)49

d) az ipar és gazdaságfejlesztés lehetőségeit alapvetően befolyásoló képzési területeken kezdeményezési joggal rendelkezik a kialakítandó programok és szabályozást illetően a szakpolitikai célok összehangolása érdekében,

e)50 a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok tekintetében kezdeményezési és véleményezési joggal rendelkezik, különös tekintettel az európai uniós támogatásból illetve a hazai költségvetési forrásból származó gazdaságfejlesztési és innovációs források felhasználására, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések véleményezésére,

f)51 ellátja a felnőttképzés gazdaságstratégiai megalapozásával kapcsolatos feladatokat.

(3)52

(4)53

(5)54 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a gazdaságfejlesztésért való felelőssége körében

a) gondoskodik a gazdaságfejlesztéssel és vállalkozáspolitikával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében közreműködik,

c) meghatározza az általános és ágazati stratégiákat, beleértve a fejlesztési stratégiákat is,

d) részt vesz az európai uniós források operatív programjainak végrehajtása során a gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési célok meghatározásában és megvalósításában,

e)55

f) közreműködik a gazdaságfejlesztést ösztönző kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: K+F+I) tevékenységek ösztönzésében és összehangolásában az általános K+F+I tevékenységekkel,

g) az államtitkári hatáskörbe utalt döntések tekintetében gondoskodik a fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

h) közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

i) a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint képviseli Magyarországot az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,

j) közreműködik a minisztérium Balaton Fejlesztési Tanácsban való tagságával összefüggő feladataiban, ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat.

(6)56 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a külföldi működő tőke befektetések ösztönzéséért való felelőssége körében

a) a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének, valamint a hazai vállalkozások működő tőke-exportjának elősegítésére kidolgozott stratégiát végrehajtja,

b) felügyeli az ipari parkokkal kapcsolatos és a vállalkozásfejlesztési feladatok ellátását.

(7)57 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a stratégiailag fontos vállalati szegmensekkel kapcsolatos felelőssége körében stratégiát és programot dolgoz ki a magyar gazdasági életben kiemelt jelentőséget betöltő vállalkozások szegmenseinek, különösen a magyar tulajdonosi hátterű vállalkozások gazdasági helyzetének megerősítése, regionális versenyképességének fokozása érdekében, valamint kapcsolatot tart ezekkel a vállalkozásokkal.

(8)58 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az iparfejlesztéssel és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatosan, a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére különös figyelemmel

a) irányítja a Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozását,

b) koordinálja és előkészíti a tudásalapú iparágak, és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programokat, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi megvalósításukat, azok nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében,

c) kidolgozza a Kormány vállalkozásfejlesztési stratégiáját, felel a kis- és középvállalkozások fejlesztéspolitikai, valamint a versenyképességükre vonatkozó gazdaságpolitikai koncepcióiért és programjaiért.

(9)59 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a 15. § a) pontjában foglaltak alapján irányítja

a) az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár tevékenységét,

b) a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

(10) A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik. A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnök tevékenységét.

(11)60 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) az iparral összefüggő államtitkári hatáskörök tekintetében az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdaságfejlesztéssel, fejlesztési programokkal és vállalkozáspolitikával összefüggő államtitkári hatáskörök tekintetében a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

c) egyéb államtitkári hatáskörök tekintetében a kabinetfőnök

helyettesíti.

5.4.61 Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

21. § (1)62 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

a) felel az ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért, illetve azok végrehajtásáért, közreműködik a nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében,

b) felelős a terület tárcaközi szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

c) közreműködik az illetékességébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokban,

d) a részt vesz a 2020 utáni európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezésében, valamint a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás, fejlesztés és innováció vonatkozású programrészekre és azok szakpolitikai célokkal való összhangjának biztosítására,

e) gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

f) felterjeszti a miniszter részére a támogatásra javasolt projekteket,

g) irányítja az ágazatot érintő végrehajtási feladatok ellátását, koordinálja és felügyeli a támogatási szerződésekben foglalt átfogó és konkrét célok megvalósulását,

h) részt vesz a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciók kialakításában, ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

i) kezdeményezi és irányítja a kutatás-fejlesztési és innovációs ösztönzést célzó eszközrendszer kialakítását elősegítő programok kidolgozását, és részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában,

j) közreműködik a gazdaságfejlesztést ösztönző K+F+I tevékenységek ösztönzésében, és biztosítja azok összehangolását az általános K+F+I tevékenységekkel,

k) részt vesz Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére,

l) részt vesz a tudásalapú iparágak, és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programok kidolgozásában,

m) ellátja a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] szerinti szakpolitikai felelős hatáskörébe utalt feladatokat,

n) a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok tekintetében kezdeményezési joggal rendelkezik, különös tekintettel az európai uniós támogatásból, illetve a hazai költségvetési forrásból származó kutatási és innovációs források felhasználására, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések elkészítésére,

o)63

p) képviseli a minisztériumot az innovációval és tudománypolitikával kapcsolatos belső és külső egyeztetéseken,

q) az érintett szakterületekkel együttműködve meghatározza, végrehajtja és nyomon követi Magyarország 2021–2030 közötti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját,

r) a hatáskörrel rendelkező minisztériummal együttműködve részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában,

s)64 szakmai, politikai irányítást gyakorol

sa)65

sb) a társadalmi esélyegyenlőség felsőoktatásban való érvényesítése,

sc) a felsőoktatási ágazat működése, hazai és európai uniós forrásokból történő fejlesztése,

sd) a felsőoktatási, valamint az ágazati költségvetési, gazdasági stratégia tervezése,

se) a felsőoktatási ágazat területén a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatok és az európai uniós tagsággal összefüggő szakmai feladatok,

sf) a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerése,

sg) a nemzeti felsőoktatás,

sh) a minisztérium irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények fenntartói irányításából eredő feladatok koordinálása,

si) felsőoktatási törvényességi felügyeleti, törvényességi ellenőrzési és a felsőoktatási ágazatot érintő személyügyi javaslatokkal kapcsolatos döntések előkészítése,

sj) a felsőoktatásban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő igazgatási feladatok,

sk) a külhoni magyarok felsőoktatása

tekintetében.

21/A. §66 (1)67 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár ellátja a következő – a felsőoktatás-politikai döntések meghozatala szempontjából illetékességgel rendelkező – testületekkel kapcsolatos, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján meghatározott miniszteri feladatokat:

a) Külhoni Magyar Oktatási Tanács,

b) Felsőoktatási Kerekasztal,

c) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács.

(2)68 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár jogszabály felhatalmazása alapján közreműködik az irányítói, felügyeleti jogok gyakorlásában, illetve kapcsolatot tart

a) a felsőoktatási intézmények rektoraival, kancellárjaival,

b) a Magyar Rektori Konferenciával,

c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal,

d) a Felsőoktatási Tervezési Testülettel,

e) az MTA-val,

f) az Oktatási Hivatallal,

g) a Duális Képzési Tanáccsal,

h) a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanáccsal.

22. §69 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár irányítja

a) az innovációért felelős helyettes államtitkár,

b) a szakképzésért felelős helyettes államtitkár,

c) a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

23. § (1)70 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2)71 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár irányítja kabinetje vezetőjének tevékenységét.

24. §72 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén általános ügyekben a szakképzésért való felelőssége körében a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, innovációért való felelőssége körében az innovációért felelős helyettes államtitkár, felsőoktatásért való felelőssége körében a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége körében a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a tudomány- és innovációpolitikáért való felelőssége körében az innovációért felelős helyettes államtitkár, a felsőoktatásért való felelőssége körében a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5.5.73 Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár

25. §74 (1) Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár gondoskodik

a) az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, az integrált energia- és klímatervezés rendszerének kialakításáról, a tervek elkészítéséről,

b) az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, az energiaellátással és az energiaellátás-biztonsággal, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásáról,

c) a nemzetközi klímapolitikai feladatok ellátásáról, valamint a hazai klímapolitika stratégiai és szabályozási feltételeinek kialakításáról,

d) az európai uniós és unión kívüli energetikai- és klímapolitikai célú pénzügyi források, ennek részeként az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételek felhasználására vonatkozó, az energiaszektor dekarbonizálását és modernizációját célzó stratégia kialakításáról és végrehajtásáról,

e) a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeknek az energiaszektor dekarbonizálására és modernizációjára fordítható része és egyéb hazai, az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok felhasználásának éves szakpolitikai tervezését tartalmazó dokumentum elkészítéséről és negyedéves felülvizsgálatáról,

f) a megújuló energiaforrások hasznosítására, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok szakpolitikai tervezéséről és felügyeli azok kidolgozását, működtetését és végrehajtását,

g) az elektromobilitással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról,

h) az épületenergetikai szabályozásról, valamint az ezzel kapcsolatos programok és épület-energiatakarékossági programok szakpolitikai tervezéséről, azok kidolgozásáról, működtetéséről és végrehajtásáról,

i) a Kormány Energetikai Kabinetjének működtetéséről,

j) az Energetikai Innovációs Tanács tevékenységének koordinálásáról és titkársági feladatainak ellátásáról,

k) a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a kiotói egységek, az európai uniós emisszió kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és az erőfeszítés-megosztási uniós jogi aktusok hatálya alá tartozó egységek értékesítésével kapcsolatos vezetői döntések meghozataláról, az értékesítésre vonatkozó szerződéseknek a miniszter nevében történő aláírásáról,

l) a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint az Európai Unió Energia Tanácsának, illetve szakterületét érintően a Környezetvédelmi Tanácsának ülésén való képviseletéről.

(2) Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár

a) felügyeli a hatáskörébe utalt hazai (nem európai uniós) fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,

b) közreműködik a hatáskörébe utalt európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

c) irányítja az energia- és klímapolitikai területhez tartozó hazai, európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos projekt és program szintű feladatok végrehajtását, illetve az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok kezelését, szabályozását és ellenőrzését,

d) a hatáskörébe utalt döntések tekintetében gondoskodik a megadott célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről,

e) közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő, energia- és klímapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, véleményezésében.

(3) Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár felel a felelősségi körébe utalt projektek megvalósításának szakmai irányításáért. Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár e feladatainak ellátása tekintetében szakmailag önállóan jár el és nem utasítható.

(4) Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

b) a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

c) a Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(5) Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tevékenységének szakmai irányítását.

26. § (1)75 Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2)76 Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

27. §77 Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetében a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár látja el.

5.6.78 Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár

28. § (1) Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár

a)79 felügyeli a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozását – ideértve a vállalati fenntarthatóságot is –,

b) felügyeli a hulladékgazdálkodási területhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás előkészítését,

c) felügyeli az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítését, gondoskodik annak végrehajtásáról,

d) felügyeli a kiemelt közszolgáltatások (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások) szabályozásával és gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátását,

e) az államtitkári hatáskörbe utalt döntések tekintetében gondoskodik a fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

f) közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programok népszerűsítésében,

g)80 felel a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásának koordinációjáért az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárral egyetértésben.

(2) Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár az építésgazdaságért való felelőssége körében

a) gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat,

c) gondoskodik az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél,

d) gondoskodik az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén,

e) felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását.

29. § (1)81 Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár irányítja

a) a közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,

b) – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat kivéve, amelyek tekintetében nem utasítható – a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár és

c) a Stratégiai Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(2) Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert vagy a parlamenti és stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén – a minisztert és a parlamenti és stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörök kivételével – a közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5.7.82 A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

30. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

a) gondoskodik a kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

b) meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c) közreműködik az e-kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

d) gondoskodik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

e) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

f) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat,

g) gondoskodik az érintett ágazatokban a fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, valamint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáról,

h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivatalok fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

i) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivataloknak a kereskedelmi feladataival összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

j) kapcsolatot tart a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervekkel és kamarákkal,

k) véleményezi az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs koncepciókat, valamint projektötleteket és azokra javaslatot tehet, valamint a támogatások szakmai véleményezésében, elosztásában és végrehajtásában is részt vehet,

l) felterjeszti a miniszter részére a pályázati eljárás lebonyolítását követően a békéltető testületi tagoknak és elnököknek javasolt pályázókat.

31. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

32. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár tevékenysége felett.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a Kereskedelempolitikai Főosztály vezetőjének tevékenysége felett.

33. § A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert vagy a parlamenti és stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az általa kijelölt személy helyettesíti. Kijelölés hiányában a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

5.8. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

34. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

a) a kormányzat ágazati célkitűzései alapján meghatározza a közlekedéspolitika fejlesztési irányait, összehangolja a közlekedéspolitikai célkitűzéseket, a közlekedésfejlesztés fő irányait, a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos koncepcionális kérdéseket, valamint szervezi, önállóan irányítja és felügyeli a közlekedéspolitikai feladatok végrehajtását, kivéve a költségvetési, az IKOP és az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (a továbbiakban: CEF) forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját,

b) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az országos, elővárosi és regionális autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokra, valamint a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó személyszállítási közszolgáltatási szerződéseket, a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat, valamint meghozza az éves vasúti és helyközi autóbuszos közszolgáltatási menetrend módosításának előkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, valamint a személyszállítási közszolgáltatás és a belföldi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás szervezésére vonatkozó egységes, országosan és regionálisan összehangolt közszolgáltatási menetrendi koncepciót,

c) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja a vasúti pályaműködtetési szerződéseket, továbbá a pályaműködtetési szerződésekkel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat,

d) javaslatot tesz a közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztését szolgáló költségvetési előirányzatok felosztására,

e) a szabályozási feladatok kivételével ellátja a közlekedési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ben meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó közlekedési szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,

f) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti, a tehergépkocsik belföldi közlekedésére vonatkozó korlátozás felfüggesztésére vonatkozó jogkört,

g) egyetértése esetén jóváhagyja a kijelölési bizottság döntési javaslatait,

h) a miniszter hatáskörébe tartozóan jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés költségvetési támogatásával kapcsolatos döntési javaslatot,

i) irányítja a jogellenes légiközlekedési cselekmények elleni védelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok ellátását,

j) felügyeli a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság szakmai tevékenységét,

k) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a felügyeleti igazolványokra való jogosultság kérdésében és a miniszter nevében aláírja a jogosultak számára kiadásra kerülő felügyeleti igazolványokat,

l) a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló jogszabályban foglalt, az országos közutak közútkezelője által ellátható építtetői feladatok projektlistáját tartalmazó szerződés jóváhagyását,

m)83 a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az intelligens közlekedési rendszerek (a továbbiakban: ITS) üzemeltetésével, és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetésével kapcsolatos követelmények teljesítésének értékelését

n) a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol, javaslatot tesz azok közlekedéspolitikáért felelős vezetőinek kinevezése, felmentése tekintetében,

o) irányítja, szervezi és összehangolja a közlekedési szakpolitikák hazai és nemzetközi (két- és többoldalú, valamint európai uniós) vonatkozásait, az ezzel foglalkozó fórumokon képviseli a minisztert, illetve gondoskodik annak képviseletéről,

p) önállóan gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat,

q) a logisztika területén horizontális koordinációs feladatainak ellátása keretében:

qa) kialakítja a logisztikai ágazat szakpolitikai koncepcióját és a szakmai munkaprogramot az európai uniós és nemzetközi eljárások és irányelvek figyelembevételével az érintett szakterületek bevonásával,

qb) kapcsolatot tart a logisztika területén működő szakmai szervezetekkel és érdekképviseletekkel,

qc) részt vesz a logisztikai rendszerek, szolgáltatások és fejlesztések szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációjában,

qd) javaslatot dolgoz ki a hazai és nemzetközi logisztikai kapcsolatok fejlesztésére, részt vesz e kapcsolatok létrehozásában és előkészítésében,

qe) nyomon követi az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló logisztikai és a logisztikai projektekkel összefüggő egyéb projekteket,

qf) részt vesz a logisztikai interoperabilitás technikai és intézményi rendszereinek kialakításában,

qg) javaslatot tesz az intermodális logisztikai központok infrastruktúra hálózat fejlesztésére és részt vesz annak kialakításában,

r) ellátja a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv szakmai irányítását,

s) a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint ellátja Magyarország képviseletét a Közlekedési Tanács ülésein ellátja.

35. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

a) irányítást gyakorol

aa) a közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

ab) – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat kivéve, amelyek tekintetében nem utasítható – a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és

ac) – az elsőfokú közlekedési hatósági ügyekben való döntéshozatal esetét kivéve – a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

tevékenysége felett, és ennek érdekében, a miniszter által átruházott hatáskörben utasítást adhat számukra;

b) irányítja a

ba) Közlekedési Stratégiai Főosztály,

bb) Másodfokú Hatósági Főosztály,

bc) Másodfokú Közúti Ellenőrzési Főosztály,

bd) Közlekedésbiztonsági Szervezet és

be) Légügyi Főigazgató

tevékenységét.

(2) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. §-ában és 4. § (1) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében a Közlekedésbiztonsági Szervezet vezetője nem utasítható.

36. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság, valamint a Közlekedési Stratégiai Főosztály működik.

(2) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

37. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a közlekedésért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén – a minisztert helyettesítő jogkörök kivételével – a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5.9. Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

38. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

1. felelős az európai uniós források és a nemzetközi együttműködési programok felhasználásához szükséges jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

2. gondoskodik a Kormány európai uniós fejlesztéspolitikai döntéseinek végrehajtásáról,

3. felügyeli az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását, valamint a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,

4. irányítja a felhívások minőségbiztosítási folyamatát, a minőségbiztosítást követően jóváhagyja a pályázati felhívásokat,

5. felügyeli a 2014–2020 programozási időszakban az éves fejlesztési keret tervezési folyamatát,

6. felügyeli a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működését, ennek keretében kontrolling rendszert működtet,

7. irányítja a fejlesztéspolitika elemzési, értékelési és monitoring rendszerét,

8. meghatározza a minisztérium és az irányító hatóságok közötti együttműködés feltételeit,

9. felügyeli az európai uniós és hazai források tekintetében a fejlesztéspolitika egységes informatikai és információs rendszerének működését,

10. kialakítja az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az elszámolható költségek nemzeti szabályait,

11. irányítja az állami projektértékelői jogviszonyokkal kapcsolatos feladatok ellátását,

12. a feladat- és hatáskörét érintően kapcsolatot tart az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek intézményeinek képviselőivel,

13. felügyeli az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzését,

14. felügyeli az operatív programok egységes, integrált ügyfélszolgálatának működését,

15. felügyeli az operatív programok jogorvoslati rendszerének működését,

16. felügyeli a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott XIX. Uniós fejlesztések fejezet (a továbbiakban: XIX. Uniós fejlesztések fejezet) költségvetés-tervezéssel, végrehajtással, előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatait,

17.84 irányítja a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezését, továbbá gondoskodik a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról,

18. ellátja a támogatási döntési javaslatok ellenjegyzési feladatait a költségvetési források célhoz kötött felhasználásának biztosítása tekintetében,

19. ellátja a közvetlen uniós forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,

20. gyakorolja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti döntés-előkészítő bizottság vonatkozásában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt delegálási jogot,

21. gyakorolja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti monitoring bizottságok vonatkozásában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt delegálási jogot,

22. ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 78/A. §-ában a miniszter feladat-és hatáskörébe utalt feladatokat,

23.85 gyakorolja a miniszter az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése, 10. § (4) bekezdése, valamint 21. § (5) bekezdése szerinti hatáskörét a 100 millió forintot meg nem haladó összegű finanszírozási igények tekintetében,

24. gyakorolja a miniszter 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti ellenjegyzési jogát,

25. gyakorolja a miniszter 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 48/A. §-a szerinti kötelezettségvállalási jogát,

26. szervezi az európai uniós források felhasználásával összefüggő kommunikációs tevékenységet,

27. a kohéziós politika területét érintően, a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén, a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint gondoskodik Magyarország Általános Ügyek Tanácsa ülésén való képviseletéről.

28.86 koordinálja a 2021–2027 uniós programozási időszak fejlesztéspolitikai informatikai rendszerek kialakítását,

29.87 az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében irányítja a végrehajtási és tervezési feladatokat,

30.88 vezeti az MFF szakmai munkacsoportot, képviseli a munkacsoportban kialakított minisztériumi álláspontot,

31.89 közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz, és a képviseletet ellátja az európai uniós tematikájú Kormányüléseket előkészítő, közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülésein,

32.90 gyakorolja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. pontja szerinti, ingatlanvásárlást érintő átcsoportosítással összefüggő döntési hatáskört, ha az átcsoportosítás eredményeként az ingatlanvásárlásra elszámolni kívánt összeg nem haladja meg az elszámolható költségek 6%-át,

33.91 ellátja a gazdaságfejlesztési célú pénzügyi eszközök – beleértve valamennyi támogatási időszak visszaforgó forrásainak – stratégiai tervezésének és felhasználásának tárca szintű koordinációját,

34.92 javaslatot tesz az uniós költségvetési időszak visszaforgó pénzeszközeinek felhasználására.

39. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

a) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

b)93 a fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c)94 a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,

d)95 a Kiemelt Projektek Főosztályának vezetője, valamint

e) a Tájékoztatás-szervezési Főosztály vezetője

tevékenységét.

40. § (1) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

41. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén – jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – általános ügyekben a kabinetfőnöke, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szakterületért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

5.10.96 A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

41/A. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében

a) gondoskodik a szociális párbeszéddel és érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében kidolgozza az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd országos, ágazati és munkahelyi szintű rendszerének működésére vonatkozó javaslatokat, kapcsolatot tart a szociális partnerekkel,

b) a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint képviseli a Kormányt, illetve a minisztériumot a szociális párbeszéd fórumain, bizottságaiban, valamint a szociális partnerek rendezvényein, a kormányzati oldal állandó képviselőjeként az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) ülésein,

c) részt vesz a kormányzati jövedelem- és bérpolitika kidolgozásában mind a verseny-, mind a közszféra tekintetében,

d) részt vesz a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának kidolgozásában, valamint ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

e) irányítja a munkanélküliek ellátásával, a foglalkoztatást és a munkaerőpiaci átmenetek kezelését elősegítő támogatásokkal, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és a munkaerőpiaci képzések fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok szakmai előkészítését,

f) irányítja a foglalkoztatáspolitika területén az európai uniós tagsággal összefüggő feladatok ellátását,

g) irányítja a foglalkoztatáspolitika, a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony, a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelem fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok szakmai előkészítését,

h) a miniszter akadályoztatása esetén ellátja az NFA feletti rendelkezési jogkörből eredő feladat- és hatásköröket,

i) irányítja az NFA foglalkoztatási alaprész központi és decentralizált kerete arányának meghatározásával, a decentralizálás elveinek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, az NFA-val kapcsolatos jogszabály-alkotási feladatokat,

j) irányítja a foglalkoztatási szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési és regionális programok keretein belül végrehajtott programok kidolgozását, illetve megvalósítását, továbbá azok végrehajtása tekintetében együttműködik az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárral,

k) irányítja a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés ellátását.

41/B. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár, valamint

b) az NFA Pénzügyi Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

41/C. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátását kabinet és titkárság segíti.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár irányítja kabinetje vezetőjének tevékenységét.

41/D. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

6. A miniszter kabinetfőnöke

42. § (1) A Miniszteri Kabinetet a miniszter kabinetfőnöke vezeti, akinek a tevékenységét a miniszter irányítja.

(2) A miniszter kabinetfőnöke

a) közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

b) részt vesz a minisztérium feladatkiadási, utókövetési, számonkérési és határidő-figyelési rendszerének kialakításában, működtetésében, irányításában, figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,

c) információt kérhet az állami vezetőktől és a szervezeti egységek vezetőitől,

d) intézkedést kezdeményezhet az államtitkároknál, illetve akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a helyettes államtitkároknál,

e) véleményt nyilváníthat a fejezeti és igazgatási előirányzatok felhasználásakor a tervezett kötelezettségvállalások megalapozottságáról és javaslatot tehet a teljesítés elfogadása tekintetében.

(3)97 A miniszter kabinetfőnöke

a) meghatározza a Miniszteri Kabinet munkarendjét, közvetlenül irányítja és vezeti a Miniszteri Kabinetet, irányítja a Miniszteri Kabinet tagjainak, tanácsadóinak a munkáját,

b) irányítja a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály vezetőjének tevékenységét, és ezáltal irányítja a Szervezési és Koordinációs Osztály vezetőjének és a Protokoll Osztály vezetőjének a tevékenységét is.

(4) A miniszter kabinetfőnöke

a)98 a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály közreműködésével ellátja a miniszter által meghatározott feladatokat,

b) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek az előkészítésében, közreműködik a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányításában,

c) részt vesz a miniszteri döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, előzetesen állást foglal a döntéstervezetek társadalompolitikai megalapozottságáról,

d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a minisztérium képviseletét meghatározott ügyekben,

e) közreműködik a miniszter programjainak szervezésében, közszereplésekre, szakmai, hazai és nemzetközi programokra való felkészítésében,

f) szignálásra, aláírásra előkészíti a miniszterhez érkező iratokat, beadványokat,

g) a miniszterhez érkezett írásbeli megkeresések esetében előzetesen állást foglal a válaszadás módjáról, a miniszteri szintű válaszadás szükségességéről, áttekinti és értékeli a miniszteri válaszok tervezetét,

h) szakmailag előkészíti a miniszteri szintű értekezleteket és jóváhagyja azok napirendjét, utóköveti a Miniszteri Értekezleten, miniszteri szintű egyeztetéseken kiadott feladatokat,

i) szervezi a miniszter hatáskörébe tartozó ügyek előkészítését, véleményezi a tervezett és végrehajtott intézkedéseket.

7. Az államtitkár kabinetfőnöke

43. § (1) Ha e Szabályzat alapján a minisztériumban működő államtitkár munkáját kabinet segíti, akkor az államtitkár kabinetfőnöke

a) közreműködik az államtitkári döntések előkészítésében, kormányzati megalapozásuk elősegítésében, valamint végrehajtásuk ellenőrzésében,

b) közvetlenül vezeti az államtitkár kabinetjét,

c) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

d) segíti az államtitkárt a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos feladatai ellátásában,

e)99 közreműködik az államtitkár programjainak szervezésében, miniszteri utasítás szerint a reprezentációs feladatok koordinációjában, segíti az államtitkár munkáját,

f) részt vesz az államtitkári döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, előzetesen állást foglal a döntéstervezetek társadalompolitikai megalapozottságáról,

g) összehangolja az ágazati civil kapcsolatok működtetését,

h) koordinálja az ágazatot érintő ellenőrzési vizsgálatokat [Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, belső ellenőrzés] és vezeti ezek vonatkozásában az ott tett megállapítások, következtetések, javaslatok folyamatos nyilvántartására, a vállalt intézkedések rögzítésére, a határidőre történő megvalósulás nyomon követésére és a felelősök számonkérésére alkalmas nyilvántartást,

i) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kit. 218. § (3) bekezdése alapján az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők, valamint az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető felett.

(2) A munkáltatói jogokat a kabinetfőnök felett az államtitkár gyakorolja a Kit. 217. § (2) bekezdése alapján.

(3) Az államtitkár kabinetfőnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén – ha nem az államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – az államtitkár kabinetjének általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

8. A helyettes államtitkárok

8.1. Általános rendelkezések

44. § A minisztériumban

a) jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

c) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,

e) gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

f) innovációért felelős helyettes államtitkár,

g)100 szakképzésért felelős helyettes államtitkár,

h)101 energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

i) klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

j)102 közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,

k) környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár,

l)103 digitalizációért felelős helyettes államtitkár,

m) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár,

n) közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

o) közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár,

p) közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

q) európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

r)104 fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár és

s)105 fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,

t)106 felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, valamint

u)107 stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

v)108 munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár

működik.

45. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a) feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a minisztériumot,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és jogalkotási, illetve intézményi munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) gondoskodik a felelősségi körébe tartozó jogszabályok, döntések szakmai előkészítéséről,

d) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter, illetve az államtitkár állandó vagy eseti jelleggel megbízza,

f) feladatkörében részt vesz a szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elvek és stratégiák meghatározásában és az ágazati informatikai rendszerek kialakításával, működtetésével és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,

g) irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységét, az általa közvetlenül felügyelt szakterületet, javaslatot tesz az ott felmerült problémák megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, a tevékenységét irányító államtitkár útján kezdeményezi más államtitkárok, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok irányítási jogkörébe tartozó döntések meghozatalát, feladatok előkészítését, azok végrehajtásának ellenőrzését,

h) a g) pontban foglaltaktól eltérően, döntést nem igénylő kérdésekben állásfoglalás kialakítása céljából más helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységet megkereshet, az irányítási jogkört gyakorló helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett,

i) ellátja a fejezet költségvetésének tervezésével, a fejezet költségvetési beszámolójának készítésével és végrehajtásával, valamint az igazgatási költségvetés készítésével és beszámolójának végrehajtásával kapcsolatos, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott – feladatkörébe tartozó – feladatokat, részt vesz a költségvetési tervjavaslatok szakmai tartalmának meghatározásában, az egyes szakmai programok számszaki megalapozásában,

j) a hatáskörébe tartozó feladatok előkészítése kapcsán gondoskodik a civil társadalmi, szakmai kapcsolatok működtetéséről,

k) szakterülete tekintetében ellátja a miniszter által irányított, felügyelt intézményekkel kapcsolatosan a miniszteri munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő tájékoztatási, kiértesítési feladatokat,

l) a szakterületét érintő szakképesítések tekintetében ellátja az OKJ módosításával kapcsolatos, a miniszterhez telepített feladatokat,

m) szakterülete tekintetében – jogszabály kiadása, illetve jogszabály kiadásához történő miniszteri egyetértés megadása kivételével – ellátja a szakképzésről szóló törvény szerinti, a miniszterhez telepített feladatokat, illetve a miniszter nevében meghozza a hatósági döntéseket,

n) együttműködik a közigazgatási államtitkárral a minisztérium belső kontrollrendszerének kialakításában és működtetésében, valamint a belső kontrollrendszer alrendszerét képző integritásirányítási rendszer kialakításában és működtetésében, továbbá a szakterülete tekintetében gyakorolja az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti, az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés visszavonásához kapcsolódóan a miniszterhez mint a felettes szerv vezetőjéhez telepített előzetes, írásbeli egyetértési jogkört,

o) a szakterülete tekintetében ellátja a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti, a vámmentes vámkezelésre jogosító engedély kiadásához kapcsolódóan a miniszterhez telepített tájékoztatási feladatokat,

p) szakterületén biztosítja a statisztikai adatgyűjtéssel, adatszolgáltatással, a statisztikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását,

q)109 gondoskodik az általa irányított önálló szervezeti egységek reprezentációs és protokoll-, valamint rendezvényszervezési feladatainak miniszteri utasítás szerinti ellátásáról,

r)110 gondoskodik szervezeti egységeit illetően az Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Terve és a Rendezvényterve miniszteri utasítás szerinti formában és határidőben történő elkészítéséről, és annak féléves felülvizsgálatáról.

8.2. Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

46. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítésével kapcsolatos feladatkörében

a) koordinálja a minisztériumi jogalkotási munkaterv előkészítését,

b) érvényesíti a szakmai irányítási jogkörben hozott döntések végrehajtását, valamint a minisztériumi szervezeti egységek összehangolt működését, az érintett minisztériumokkal történő egyeztetés körében ellátja a jogszabályok egységes szempontok alapján történő előkészítését a feladatköre szerint illetékes helyettes államtitkárral együttműködve,

c) koordinálja a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítését,

d) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit,

e) bármely önálló szervezeti egységet a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladattal kapcsolatos ügyben feladat elvégzésére vagy jelentéstételre utasíthat,

f) elősegíti a közigazgatási államtitkár 10. §-ban meghatározott feladatainak ellátását.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinációs feladatkörében

a) gondoskodik a szakmai vezetői értekezlet előkészítéséről és lebonyolításáról,

b) gondoskodik a más tárcáktól érkező kormány-előterjesztések tárcán belüli egyeztetéséről, egységes tárcavélemény kialakításáról, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását, indokolt esetben kezdeményezi a határidő-módosítást, kiadmányozza a kormányzati döntés-előkészítés során adott tárcaészrevételt,

c) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a Kormányüléssel, a kabinetüléssel, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,

d) nyilvántartja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Kormány ülésein és munkatervében, a jogalkotási munkatervben és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős feladatok végrehajtását, miniszteri döntés hiányában véleményeltérés esetén – a közigazgatási államtitkár döntése alapján – kijelöli a feladatokat végrehajtó szervezeti egységeket és határidőket, valamint figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását,

e) gondoskodik a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek előkészítéséről,

f) felelős a minisztérium és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), illetve a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) közötti kapcsolattartásért, valamint ennek keretében a minisztérium érdekeinek képviseletéért.

(3) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár biztonsági feladatkörében

a)111 gondoskodik a minisztérium belső informatikai feladatainak ellátásáról – az IT biztonság kivételével –, elősegíti a minisztérium ágazati informatikai feladatainak ellátását,

b) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően a biztonsági ügyeletre, az ágazati honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozó szabályok, az ágazati létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésére vonatkozó jogszabályok szakmai javaslatának elkészítéséről és a kapcsolódó feladatok ellátásáról,

c) irányítja a tárca iratkezelési tevékenységét,

d) gondoskodik a tárca iratkezelési szabályzatának elkészítéséről és karbantartásáról.

(4) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közreműködik az európai uniós fejlesztésekért felelős állami vezető által ellátott közreműködő szervezeti feladatok végrehajtásában.

47. § A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Jogszabály-előkészítő Főosztály,

b) a Koordinációs Főosztály,

c) az Igazgatási és Biztonsági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

48. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Koordinációs Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Igazgatási és Biztonsági Főosztály vezetője helyettesíti. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője gyakorolja.

8.3. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

49. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet koordináló feladatkörében

a) ellátja a minisztérium képviseletét tárcák európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárainak részvételével működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) ülésein,

b)112 a Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködve gondoskodik a közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülések előkészítésével és működésével összefüggő feladatok ellátásáról,

c) fenntartja és fejleszti a minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatrendszerét, koordinálja a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet, a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatoknak a minisztérium érdekeinek megfelelő alakítását,

d) koordinálja a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján létrehozott közös testületek működtetését,

e)113 gondoskodik a minisztérium Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Tervének és a minisztérium államtitkárságai Rendezvénytervének miniszteri utasítás szerinti összeállításáról,

f) részt vesz a szakattaséi hálózat beszámoltatásában,

g) koordinálja a Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére kihelyezésre kerülő szakdiplomaták szakmai irányításával, felkészítésével, tevékenységük ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat,

h) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a társadalmi, nemzetközi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú országokban működő magyar képviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő képviseleteivel,

i) együttműködik a partnerországokban a felelős főhatóságokkal, a Budapesten akkreditált külképviseletekkel és a külföldön működő magyar képviseletekkel, valamint a határon túli magyarok szakmai szervezeteivel,

j) gondoskodik az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokban a minisztérium képviseletének biztosításáról, koordinálja a minisztériumi képviseletet a kétoldalú kormányközi, gazdasági és egyéb vegyes bizottságokban közreműködik a munkaprogramok kialakításában és megvalósításában,

k) közreműködik a kormány- és tárcaközi egyezmények és megállapodások, valamint más két- és többoldalú együttműködési dokumentumok létrehozásában,

l) nyomon követi az európai uniós tagságból származó és nemzetközi kötelezettségek végrehajtását,

m) közreműködik a minisztérium vezetőinek tárgyalásait előkészítő szakmai anyagok és tárgyalási javaslatok összeállításában, gondoskodik a tárgyalási eredmények dokumentálásáról és utógondozásáról,

n) közreműködik a tárcaálláspont kialakításában az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő kormány-előterjesztések és más tervezetek tárgyában,

o) nemzetközi koordinációs bizottságot szervez a minisztérium nemzetközi feladatainak relációs és szakmai szempontú összehangolására,

p) ellátja az európai uniós és nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő feladatokat,

q) javaslatot tesz a tárca stratégiájának nemzetközi kapcsolatokat érintő elemeire,

r)114 ellátja az Erasmus+ program (2014–2020) Nemzeti Hatósága képviseletét.

(2)115 Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Európai Uniós Főosztály,

b) a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint

c) a Rendezvénykoordinációs és Utazásszervezési Osztály

vezetőjének tevékenységét.

50. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

51. §116 Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője helyettesíti. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője gyakorolja. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a Rendezvénykoordinációs és Utazásszervezési Osztály vezetőjének tevékenységét az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetője irányítja.

8.4. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

52. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár felel

a) a minisztérium – mint költségvetési fejezet – kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok működtetése finanszírozási feltételeinek biztosításáért, a gazdálkodás szabályainak megtartásáért,

b)117 a minisztérium – mint irányító, illetve felügyeleti szerv – gazdálkodással összefüggő feladatai ellátásának irányításáért, koordinálásáért és végrehajtásáért, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli információs rendszer működtetéséért, valamint a miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek költségvetési-gazdálkodási, tervezési és beszámolási tevékenysége ellátásának irányításáért, továbbá a miniszter rendelkezési jogába tartozó Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal való rendelkezésért, továbbá az NKFI Alap tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámoltatási feladataiért,

c) mint a minisztérium gazdasági vezetője, a minisztérium – mint központi költségvetési szerv – gazdálkodási tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, valamint az államháztartásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak, továbbá a minisztérium szabályzatainak előírásai szerinti és a minisztérium nevében történő és hatáskörébe utalt kötelezettségvállalások, szerződéskötések tekintetében az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlásáért és szabályszerűségéért,

d) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) pénzügyi kezeléséért, továbbá részt vesz a szabályozási és ellenőrzési feladatokban,

e)118

f) a minisztérium hatósági jellegű feladataival összefüggő bevételek, így különösen az igazgatási-szolgáltatási díj, a felügyeleti díj, a bírságbevételek beszedéséért, továbbá a kapcsolódó díjrendeletek összeállításához szükséges díjszámítással kapcsolatos feladatok és költségalapú elemzések elkészítéséért, új díjtételek megállapításáért,

g) a minisztérium által elnyert európai uniós, egyéb külföldi és hazai támogatású pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatokért,

h) az állami projektértékelői jogviszonnyal kapcsolatos számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátásáért,

i)119 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntések előkészítéséért a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasításban foglaltak szerint,

j)120 a minisztérium működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításához kapcsolódóan az igazgatási forrás terhére történő pénzügyi kötelezettségvállalással járó igények – különösen megállapodáson felüli eszközbeszerzések, ingatlanbérlés, a KEF-fel, valamint a NISZ Zrt.-vel kötendő szerződések – teljesítéséért, a kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítéséért.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Ágazati Előirányzatok Főosztály,

b) a Gazdálkodási Főosztály,

c) a Költségvetési Főosztály,

d) a Kötött Források Felhasználásának Főosztálya, valamint

e) a Társasági Portfólió Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

53. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

54. § A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Költségvetési Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a Gazdálkodási Főosztály vezetője helyettesíti. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Költségvetési Főosztály vezetője, a Költségvetési Főosztály vezetőjének hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Gazdálkodási Főosztály vezetője gyakorolja.

8.4.1.121 A digitalizációért felelős helyettes államtitkár

54/A. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkár

a) irányítja a digitális gazdaságfejlesztés, a nem közigazgatási elektronikus információbiztonság-fejlesztés, a digitális kompetenciafejlesztés, a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztés és iparpolitika szakpolitikai stratégiai tervezését és végrehajtását, partnerségi, együttműködési megállapodásokkal gondoskodik az infokommunikációs stratégiai célkitűzések érvényre jutásáról,

b) felel az informatikai, valamint a nem közigazgatási elektronikus információbiztonsági ágazatok fejlesztéséért, biztosítja ezen ágazatok szabályozásának előkészítését és feltételeit,

c) felügyeli az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus hírközlés, az audiovizuális média, a nem közigazgatási elektronikus információbiztonság, a digitális gazdaság, készségek és az informatika területén, továbbá gondoskodik az ehhez szükséges hazai jogalkotási feladatok megvalósításáról,

d) felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, a digitális gazdasághoz és készségekhez és az elektronikus hírközléshez – kapcsolódó szabályozásért (különös tekintettel a jogharmonizációra), az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint működésének fejlesztéséért (különös tekintettel a kapcsolódó stratégiák kidolgozására és kapcsolódó programok meghatározására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére),

e) feladatkörével összefüggésben a digitalizációval kapcsolatos területet érintő, más szakterületek által készített tervezetekről, programokról, előterjesztésekről véleményt nyilvánít, egyetértési jogot gyakorol és javaslatot tesz a miniszter felé,

f) ellátja a minisztérium képviseletét az Országos Statisztikai Tanácsban,

g) a szabályozási feladatok kivételével ellátja az informatikai és a hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ben meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos feladatokat,

h) ellátja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség irányítását és felügyeletét, biztosítja azok működési feltételeit,

i) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően az informatikai szakterületet érintő szabályzatok elkészítéséről,

j) ellátja a Digitális Európa Programmal kapcsolatos kormányzati tervezési, koordinációs és felügyeleti feladatokat,

k) irányítja és támogatja a digitalizáció újabb szintjét jelentő gazdaságfejlesztéseket, ideértve a mesterséges intelligenciaalapú megoldásokat és a blockchain technológia gazdaság fejlesztési elemeit,

l) koordinálja a Digitális Jólét Programban a minisztérium szakpolitikai felelősségébe tartozó feladatok előkészítését, megvalósítását és nyomon követését,

m) vezeti a Digitális Jólét Program Tárcaközi Munkacsoportot, akadályoztatása esetén az üléseket kijelölt helyettese vezeti,

n) felügyeli a minisztérium elektronikus információbiztonsági szervezet-, és eszközrendszerét, összehangolja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, megvalósítja az ITM informatikai biztonsági stratégiáját, valamint irányítja a biztonsági incidensek kivizsgálását, gondoskodik a szükséges védelmi intézkedések bevezetéséről,

o) elkészíti a 2021–2027 közötti európai uniós tervezési időszak digitalizációt támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenységében.

(2) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján

a) közreműködik a Digitális Jólét Program végrehajtásában, a Digitális Jólét Program intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában,

b) ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával kapcsolatban az innovációs és technológiai miniszternek adott feladatokat,

c) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájából fakadó feladatok folyamatos és hatékony ellátása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában,

d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot,

e) a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában,

f) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,

g) ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy, valamint a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

h) működteti az okos városhoz kapcsolódó fejlesztéseket szolgáló digitális megoldások állami validálást végző okos város piacteret,

i) működteti az 5G Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait,

j) működteti a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait,

k) figyelemmel kíséri a blockchain technológiával kapcsolatos megoldásokat, és működteti a Blockchain Munkacsoportot,

l) kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt,

m) a digitális ökoszisztéma fejlődésének folyamatos nyomon követése, elemzése, értékelése, valamint a mérési rendszer továbbfejlesztése érdekében működteti a Magyar Digitális Ökoszisztéma Mérési és Értékelési Központot,

n) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében

na) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,

nb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

nc) a DJP Hálózat útján közreműködik a Digitális Jólét Program eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,

nd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,

ne) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,

nf) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

54/B. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkár irányítja az

a) Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály,

b) Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály és

c) Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

54/C. § (1) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

54/D. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A digitalizációért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője látja el.

8.4.2.122 A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

54/E. §123 A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) felügyeli a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek megvalósulását,

b) felügyeli a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok működését, ennek keretében jóváhagyja a működési rendet meghatározó dokumentumokat,

c) kezdeményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok összehívását,

d) gondoskodik a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok ülésein született döntések és javaslatok érvényesítéséről,

e) stratégiai jelentőségű témák vonatkozásában intézkedik a döntések előkészítését segítő, társadalmi hatásokat vizsgáló, a kommunikációs megjelenéseket támogató felmérések, adatgyűjtések, összehasonlító elemzések elkészítéséről,

f) véleményezi a miniszter számára a kormányzati előterjesztéseket a kormányzati stratégiai célkitűzésekhez való hozzájárulásuk szempontjából,

g) figyelemmel kíséri a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokat, szakpolitikai területeken túlnyúló javaslatot fogalmazhat meg az esetleges beavatkozásokra,

h) gondoskodik a több szakpolitikai területet, illetve a minisztérium egészét érintő stratégiai tervezés összehangolásáról és elemzéséről,

i) gondoskodik a minisztérium által előkészített és előterjesztett, átfogó nemzetstratégiai jelentőségű kormányzati és miniszteri döntések megvalósulásáról,

j) javaslatot fogalmaz meg a miniszter által irányított szervezeti egységek és háttérintézmények stratégiai dokumentumai és kezdeményezései kapcsán,

k) javaslatot fogalmaz meg a stratégiai partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos miniszteri döntésekhez,

l) javaslatot terjeszthet elő a stratégiai irányítási eszközök minisztériumon belüli alkalmazására,

m) javaslatot terjeszthet elő a minisztérium által felügyelt adatvagyon hasznosítására,

n) munkája során kapcsolatot tart a stratégiai tervezéssel és elemzéssel foglalkozó minisztériumi szervezeti egységekkel, kormányzati szervekkel és kutatóintézetekkel,

o) ellátja az alapítói joggyakorlásból fakadó feladatokat a Tempus Közalapítvány vonatkozásában.

54/F. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a)124 a Kiemelt Stratégiai Projektek Koordinációs Főosztályának vezetője,

b) a Stratégiai Elemző Főosztály vezetője

tevékenységét.

54/G. § (1) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

54/H. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a titkársága vezetőjének irányítása mellett a feladatkör szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

8.5.125 Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár

55. § (1) Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár az iparért való felelőssége körében

a) gondoskodik az egyes iparágak aktuális helyzetének elemzéséről, az iparági stratégiák megalkotásáról, a szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásról, valamint az iparágakat érintő jogszabályok előkészítéséről,

b) irányítja az ipari parkokkal kapcsolatos feladatok ellátását,

c) gondoskodik a felnőttképzés gazdaságstratégiai megalapozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(2) Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár az iparszabályozásért való felelőssége körében gondoskodik a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a mérésügyről, a nemzeti akkreditálásról, a nemzeti szabványosításról, a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a telepengedélyezésről szóló, valamint a hadiipari tevékenység, a haditechnikai termékek külkereskedelme, a kettős felhasználású termékek külkereskedelme engedélyezési eljárásaira, az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére vonatkozó jogszabályok előkészítéséről.

(3) Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Iparszabályozási Főosztály, valamint

b) az Ágazatfejlesztési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

56. § Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, az Iparszabályozási Főosztály vezetője helyettesíti. Az Iparszabályozási Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó Ágazatfejlesztési Főosztály főosztályvezetője helyettesíti.

8.6. A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

57. § (1) A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a gazdaságfejlesztéséért való felelőssége körében

a) gondoskodik a gazdaságfejlesztéssel és vállalkozáspolitikával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) szakmailag irányítja és koordinálja a gazdaságfejlesztési, vállalkozáspolitikai stratégiák és fejlesztési programok kidolgozását,

c) részt vesz a hazai gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok meghatározásában és megvalósításában,

d) részt vesz az európai uniós források operatív programjainak végrehajtása során a gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok meghatározásában és megvalósításában,

e) irányítja a gazdaságfejlesztéshez, vállalkozáspolitikához kapcsolódó értékelési szakpolitika-értékelési elemzéseket,

f) kidolgozza a vállalkozáspolitika stratégiai irányait, koordinálja az ezek érdekében tett kormányzati tevékenységeket,

g) szakmailag támogatja az európai uniós és a nemzetközi együttműködéseket a gazdaságfejlesztés és a vállalkozáspolitika területén

h) a gazdaságfejlesztés és a vállalkozáspolitika területén szervezi a vállalkozásokkal, a gazdaságszervező és gazdaságfejlesztői intézményekkel, a gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést,

i)126 felel a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

j)127 gondoskodik a szakmai illetékességébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

k)128 közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

l)129 a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár távollétében ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat,

m)130 ellátja a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő feladatainak koordinálásával, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektek kezelésével kapcsolatos állami vezetői feladatokat,

n)131 a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében, valamint a 2007–2013 és 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználásának tervezésében és végrehajtásában.

(2) A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a belgazdaságért való felelőssége körében javaslatokat tesz a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerével kapcsolatban.

(3)132 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a belgazdaságért, az iparügyekért, a külföldi működő tőkebefektetésekért és a stratégiailag fontos vállalati szegmensekkel való felelőssége körében

a)133 segíti a belgazdaság, az ipar, a külföldi működő tőkebefektetések, a stratégiailag fontos vállalati szegmensek és a gazdaságfejlesztés közötti összhang megteremtését,

b) koordinálja a belgazdaságot, az ipart, a kereskedelmet, az építésgazdaságot, a külföldi működő tőkebefektetéseket, a stratégiailag fontos vállalati szegmenseket érintő szakpolitika-értékelési tevékenységeket,

c) támogatja a belgazdaságot, az ipart, a kereskedelmet, az építésgazdaságot, a külföldi működő tőkebefektetéseket, a stratégiailag fontos vállalati szegmenseket érintő ágazati stratégiák előkészítését,

d)134 elemző, értékelő döntés-előkészítő tevékenységeket támogató adat- és szolgáltatásigényekkel kapcsolatos ügyekben tárgyal a Központi Statisztikai Hivatallal (a továbbiakban: KSH), szakmai kérdésekben dönt a KSH–ITM közötti megállapodás tartalmáról – egyeztetve a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárral.

(4)135 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Vállalkozásfejlesztési Főosztály,

b) a Stratégiai Elemzési és Értékelési Főosztály, valamint

c) a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

vezetőjének tevékenységét.

58. §136 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkár helyettesítése a helyettes államtitkár általi egyedi kijelölés alapján valósul meg.

8.7. Az innovációért felelős helyettes államtitkár

59. § (1)137 Az innovációért felelős helyettes államtitkár

1. felel az ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért, illetve azok végrehajtásáért,

2. közreműködik az illetékességébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokban, valamint a szakterületet érintő nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében,

3. kezdeményezi, koordinálja és az érintett szakterületekkel együttműködve kidolgozza a K+F+I tevékenységeket ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciókat, továbbá ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

4. kidolgozza az innovációpolitika stratégiai irányait, koordinálja az ezek érdekében tett kormányzati tevékenységeket,

5. gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről, végrehajtásáról, nyomon követéséről és értékeléséről, különös tekintettel Magyarország K+F+I stratégiájára, valamint intelligens szakosodási stratégiájára,

6. részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában és végrehajtásában,

7. közreműködik a Kormány iparfejlesztési koncepciójának, valamint a tudásalapú iparágak, ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló, gazdaságfejlesztést ösztönző stratégiai programoknak a kidolgozásában, biztosítja azok összehangolását az innovációs szakterület stratégiáival és programjaival,

8. a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében kezdeményezi és irányítja a K+F+I-t támogató programok kialakítását, különös tekintettel az európai uniós támogatásból, illetve a hazai költségvetési forrásból származó kutatási és innovációs források felhasználására, az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból finanszírozott innovációs programok bevezetésére és működtetésére, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések elkészítésére,

9. az innovációs ökoszisztéma szereplőinek innovációs és szellemi tulajdonvédelmi tudatosságát erősítő programokat dolgoz ki, és koordinálja azok megvalósítását,

10. a kutatás-fejlesztési és innovációs szakterület tekintetében ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szakpolitikai felelős hatáskörébe utalt feladatokat, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenyégében,

11. részt vesz a 2020 utáni európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezésében, valamint a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásában, kidolgozza a K+F+I vonatkozású programrészeket, és biztosítja azok szakpolitikai célokkal való összhangját, elkészíti a szakmai koncepciót a 2021–2027 közötti európai uniós tervezési időszak innovációt és kutatás-fejlesztést támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenységében,

12. gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

13.138 a miniszter iránymutatása alapján rendelkezik a Nemzet Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) felett, felelős az NKFI Alappal kapcsolatos szakpolitikai és stratégiai tervezéséért, – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti beszámoló kivételével – beszámolásáért, a finanszírozás feltételeinek szakmai biztosításáért,

14. közreműködik a hatáskörébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos tervezési feladatokban,

15. koordinálja és felügyeli a szakterületet érintő végrehajtási feladatok ellátását, koordinálja és felügyeli a támogatási szerződésekben foglalt átfogó és konkrét célok megvalósulását,

16. részt vesz a K+F+I tevékenységet ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciók kialakításában, ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

17. kezdeményezi és irányítja a K+F+I ösztönzését célzó eszközrendszer kialakítását, és részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában,

18. ellátja a Duális Képzési Tanács titkári feladatait, a Tanács működésével, üléseivel összefüggő szakmai feladatait a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködésben,

19. a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködve irányítja a duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos feladatokat,

20. felelős a terület tárcaközi szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

21. képviseli a minisztériumot az innovációval és tudománypolitikával kapcsolatos belső és külső egyeztetéseken,

22. gondoskodik a gazdaságfejlesztést ösztönző K+F+I tevékenységek ösztönzésében,

23. részt vesz a Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére,

24. részt vesz a tudásalapú iparágak és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programok kidolgozásában,

25.139 koordinálja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) feletti irányítással és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feletti szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos feladatokat,

26. irányítja a helyettes államtitkárság duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos feladatait,

27. koordinálja a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács működésével és munkájával kapcsolatban a minisztérium feladatait,

28. kapcsolatot tart a Molekuláris Ujjlenyomatvizsgáló Központtal (CMF),

29. kezdeményezi a nemzeti K+F+I területeken a szemléletváltó stratégiai projektek elindítását.

(2)140 Az innovációért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Innováció Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály és

b) az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

60. § (1) Az innovációért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az innovációért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3)141 Az innovációért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály vezetője helyettesíti. Az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek vezetői közül az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

8.8.142 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár

61. §143 (1) A szakképzésért felelős helyettes államtitkár

1. közreműködik a Kormány beruházásösztönző programjaival kapcsolatos feladatok ellátásában,

2. ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) képzési alaprész működtetésének elvi irányítását, az NFA képzési alaprész felhasználásának szakmai irányításával, elemzési, tervezési tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

3. előkészíti az NFA képzési alaprész központi és decentralizált kerete meghatározásáról és a központi keret felhasználásáról szóló miniszteri döntést,

4. részt vesz az NFA képzési alaprészéből és az európai uniós forrásokból nyújtható képzési támogatásokkal kapcsolatos stratégiai elvek, valamint a támogatások nyújtásával kapcsolatos feltételrendszer kialakításában,

5. gyakorolja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos hatáskört, jóváhagyja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv intézményi munkatervét és a végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját,

6. irányítja a szakképzéssel, a felnőttképzéssel és a képzési támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek munkáját,

7. kijelöli a szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatással, képzéssel, felnőttképzéssel, képzési támogatásokkal, valamint a szakképző iskolák fenntartásával kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,

8. irányítja a szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatáshoz, képzéshez, a szakképzési hozzájárulás rendszeréhez, valamint a felnőttképzéshez, képzési támogatásokhoz kapcsolódó törvények végrehajtási jogszabályainak előkészítését,

9. képviseli a minisztériumot a szakképzéssel – az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkárral együttműködésben – a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),

10. irányítja a gazdasági kamarák szakképzési feladatait szabályozó megállapodások előkészítését és a gazdasági kamarák szakképzési és felnőttképzési feladatainak ellenőrzését,

11. kidolgozza a minisztériumnak a szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatás, képzés fejlesztésével kapcsolatos feladatainak, továbbá a 2021–2027 európai uniós programozási időszak fejlesztéseinek irányát,

12. irányítja a minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter törvény szerinti feladatainak ellátását,

13. együttműködik a minisztérium felsőoktatási szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak irányításában,

14. irányítja a helyettes államtitkárság felnőttképzési szakértői tevékenységgel, az egész életen át tartó tanulással, a pályaorientációval és a pályakövetéssel kapcsolatos munkáját,

15. közreműködik a miniszter szakképzési és – az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködésben – felnőttképzési, képzési támogatási kormányzati politikájával kapcsolatos feladatainak ellátásában,

16. meghatározza a helyettes államtitkárság munkatervét,

17. közreműködik a hátrányos helyzetűek integrációját elősegítő szakképzési és felnőttképzési programok, pályázatok kidolgozásában,

18. javaslatot tesz a képzési szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési, energetikai és regionális programok keretein belül végrehajtott programokra,

19. ellátja a Szakképzési Innovációs Tanács elnöki feladatait,

20. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a miniszter által fenntartott szakképző iskolák tekintetében gyakorolja a miniszter Szakképzési Hídprogramban közreműködő intézmények kijelölésére vonatkozó jogkörét,

21. gyakorolja az Nkt. 83. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt, az állami fenntartású szakképző iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatainak változásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos véleményezési jogkört,

22. gyakorolja a miniszter szakképzési megállapodás megkötésére irányuló jogkörét,

23. ellátja az európai uniós társfinanszírozású programok szakpolitikai felelősi feladatait,

24. gyakorolja a miniszter szakmai tankönyvek jóváhagyásával kapcsolatos és a szakképesítések szakmai tankönyveinél alkalmazandó legmagasabb ár meghatározására vonatkozó jogkörét.

(2) A szakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály és

b) a Szakképzési Fejlesztési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

62. § (1)144 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2)145 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

63. §146 A szakképzésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk esetén a Szakképzési Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti.

8.8.1.147 A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

63/A. § A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

a) irányítja a felsőoktatást érintő nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi felsőoktatási szakmai együttműködéssel összefüggő ágazati feladatokat,

b) közreműködik a nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében, részt vesz Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) gondoskodik a felsőoktatási ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,

d) felelős a felsőoktatási terület minisztériumok közötti szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a más társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

e) az illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a felsőoktatási ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokat,

f) részt vesz az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések programterveinek kialakításában,

g) gondoskodik a felsőoktatási ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

h) felelős a felsőoktatási stratégiai és a felsőoktatási költségvetési intézkedések közötti összhang kialakításáért, továbbá azok végrehajtásáért,

i) közreműködik az Európai Unió aktuális tervezési időszakára vonatkozóan a felsőoktatási ágazatot érintő feladatok, a felsőoktatási ágazattal kapcsolatos európai uniós pályázati tevékenység ellátásában,

j) ellátja a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács Titkárságának működtetésével kapcsolatos feladatokat, működteti a Nemzeti Bologna Bizottságot,

k) közreműködik a felsőoktatási információs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok és a felsőoktatással kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,

l) felelős a felsőoktatási kompetenciaméréssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáért,

m) közreműködik a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátásában, különös tekintettel a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra,

n) közreműködik a felsőoktatási intézményben folytatott képzés költségének jóváhagyásában,

o)148 irányítja a duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos tevékenységeket.

63/B. § A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Felsőoktatási Képzési Főosztály vezetőjének,

b) a Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály vezetőjének,

c) a Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

63/C. § (1) A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

63/D. §149 A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetője, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály vezetője helyettesíti.

8.9.150 Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár

64. § Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a Nemzeti Energiastratégia kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

b) az ásványvagyon-gazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

c) a földgáz- és villamosenergia-ellátással és -ellátásbiztonsággal, távhőszolgáltatással,

d) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával,

e) az atomenergia békés célú alkalmazásával,

f) a radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel,

g) a megújuló energiaforrások hasznosításához tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok szabályozásnak előkészítésével,

h) az elektromobilitás és egyéb, alternatív közlekedési üzemanyagokkal, valamint azok infrastruktúrájával

kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

(2) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő energiapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, véleményezésében.

(3) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a képviseletet a Nemzetközi Energia Ügynökségben (IEA).

(4) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály és

b) a Villamosenergia Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(5) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bányászati, földi erőforrás-gazdálkodási, megújuló energiával kapcsolatos tevékenységének, valamint hatósági és állami feladatokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletét.

(6) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja az Országos Atomenergia Hivatal tevékenységének szakmai felügyeletét.

65. § (1) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

66. § Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkársága vezetője helyettesíti. Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály vezetője látja el.

8.10. A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

67. §151 (1) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó stratégiák kidolgozásáról és azok végrehajtásáról,

b) gondoskodik a klímapolitikai stratégiák kidolgozásáról és végrehajtásáról,

c) gondoskodik az épületenergetikai programok és épület-energiatakarékossági programok tervezéséről, és saját hatáskörben gondoskodik ezek szakmapolitikai tervezéséről, és felel azok kidolgozásáért, működtetéséért és végrehajtásáért, dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatban benyújtott kifogásokról,

d) gondoskodik az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezéséről, és saját hatáskörben gondoskodik ezek szakmapolitikai tervezéséről, és figyelemmel kíséri azok kidolgozását, működtetését és végrehajtását,

e) gondoskodik a klímapolitikai területhez, valamint az energiahatékonysági területhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok ellátásáról, valamint a vonatkozó szabályozás előkészítéséről,

f) a nemzetközi és közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerhez kapcsolódóan ellátja a miniszter feladatkörébe utalt feladatokat, amelyek keretében elvégzi a nemzetközi és közösségi emisszió-kereskedelmi rendszernek megfelelő jogszabályi harmonizációt,

g) a Magyar Állam nevében gondoskodik a kibocsátási jogosultságok közösségi és nemzetközi elszámolásával kapcsolatos tagállami jelentések megtételéről, illetve ellátja a kibocsátási jogosultságokkal, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb közösségi és nemzetközi tagállami jelentéstételi feladatokat,

h) gondoskodik a kvótakiosztással kapcsolatos ügyekben a miniszter feladatkörét érintő kiadmányozási jogkör gyakorlásáról,

i) közreműködik a 2014–2020 és az azt követő programozási időszakokban az operatív programok energia- és klímapolitikai szakpolitikai felelősségéből adódó szakmai feladatokban,

j) koordinálja az Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság szakmai illetékességébe tartozó célelőirányzatok felhasználását, kezelését, ellenőrzését,

k) közreműködik a megújuló energiaforrások hasznosítására, az elektromobilitásra vonatkozó és elektromobilitással kapcsolatos szabályozás, a kapcsolódó fejlesztési tervek és támogatási programok előkészítésében,

l) ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat klímapolitikai tevékenységének szakmai felügyeletét,

m) felel az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételnek a minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítéséért, a bevételek mitigációs, adaptációs és szemléletformálási célú felhasználásáért, illetve azok allokálására vonatkozó fejezeti kezelésű tervezési feladatok felügyeletéért,

n) közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő energia- és klímapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, szakmai véleményezésében,

o) együttműködik a közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárral a kiemelt infrastruktúrákkal (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodás) összefüggésben az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezésében.

(2) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Dekarbonizációs Főosztály,

b) a Klímapolitikai Főosztály,

c) az Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya, valamint

d) a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

vezetőjének tevékenységét.

(3) A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatósági feladatellátása körében nem utasítható.

68. § (1) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

69. § A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Klímapolitikai Főosztály vezetője helyettesíti. A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Klímapolitikai Főosztály vezetője látja el.

8.11.152 A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár

70. § (1) A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a víziközmű-szolgáltatási és hulladékgazdálkodási területhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás előkészítéséről,

b) felel az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítéséért, gondoskodik annak végrehajtásáról,

c) gondoskodik a kiemelt infrastruktúrák (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások) szabályozásával és gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,

d) felel a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

e) gondoskodik a szakmai kezelésébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

f) közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

g) gondoskodik az építésügyi nemzeti szabványosításról,

h) a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárral és az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárral együttműködésben gondoskodik a kiemelt infrastruktúrákkal (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodás) összefüggésben a megújuló energiaforrások hasznosítására, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezéséről és saját hatáskörben gondoskodik ezek kidolgozásáról, működtetéséről és végrehajtásáról,

i) a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében,

j)153 gondoskodik a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásáról, a fenntartható fejlesztési célok megvalósításáról.

(2)154 A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztály,

b) a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály, valamint

c) a Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály és

d) a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

71. § (1) A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

72. § A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályának vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály vezetője helyettesíti. A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályának vezetője látja el.

8.12. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

73. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

a) feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a minisztériumot,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) feladatkörével összefüggésben e Szabályzatban foglaltak szerint utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő kormány-előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,

d) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az Országgyűlés bizottságainak ülésén, képviseli a minisztériumot a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

f) irányítja a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében foglaltakkal összhangban –

fa) gondoskodik a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) és a KEHOP végrehajtásáról,

fb) a KEOP tekintetében felel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

fc) a KEHOP tekintetében felel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár a Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetőjének minősül, és felel az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 26. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.

(3) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár nem utasítható.

74. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) az Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya,

c) a Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály,

d) a Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály,

e) a Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály,

f) a Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály, valamint

g) a Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

75. § A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén titkársága vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya vezetője helyettesíti. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén titkársága vezetője látja el.

76. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az érintett államtitkárokkal együttműködve – gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár, a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása során együttműködik a többi helyettes államtitkárral, a kormánybiztosokkal és a miniszteri biztosokkal.

8.13.155

77. §

78. §

79. §

80. §

8.14. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

81. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

a) előkészíti különösen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a fogyasztóvédelemről, a piacfelügyeletről, a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokat,

b) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét, továbbá ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos közösségi normák jogharmonizációs feladatait,

d)156 támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, közreműködik a békéltető testületi tagok pályázati eljárás keretében történő kiválasztásában, valamint támogatja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) az érintettek véleményének ismeretében egyezteti és jóváhagyásra előkészíti a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

f) az érintettek bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

g) kidolgozza a piacfelügyeleti jogszabályokat, és ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében,

h) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel összefüggő innovációs projekteket és akcióterveket,

i) kapcsolatot tart a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet terén a szakmai érdekképviseleti szervekkel, békéltető testületekkel és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály,

b) a Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály,

c) a Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály és

d) az Európai Fogyasztói Központ

vezetőjének tevékenységét.

82. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

83. §157 A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkársága vezetője helyettesíti. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár látja el.

8.15. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár

84. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési koncepciók kialakításával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

b) a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

c) a közösségi közlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

d) a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

e) a légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

f) a b)–e) pont szerinti közlekedés szabályozásával, illetve a vonatkozó infrastruktúra működtetését és fejlesztését szolgáló források tervezésével, kezelésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

g) a közlekedési környezetvédelemmel és a veszélyes áruk szállításával összefüggő állami feladatokat,

h)158

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár a közlekedési tevékenységet koordináló és funkcionális feladatkörében

a) a kormányzat ágazati célkitűzései alapján, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányításával kidolgozza a közlekedésfejlesztés fő irányait, a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés és -működtetés stratégiai célkitűzéseit,

b) felel a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (európai uniós forrásból, központi költségvetésből és egyéb forrásból megvalósuló projektek) előkészítése, elfogadása, módosítása és nyomon követése kapcsán a minisztérium közlekedési infrastruktúra, valamint a járműállomány területére háruló feladatainak koordinálásáért, ellátásáért (tervezés, kidolgozás, felülvizsgálat, módosítási javaslatok, kötelezettségvállalás),

c) előkészíti az IKOP, továbbá a közlekedési Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívások szakmai koncepcióját úgy, hogy az illeszkedjen a Kormány ágazati, stratégiai céljaihoz, előkészíti a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret alapját jelentő szakmapolitikai koncepciót, és egyúttal javaslatot tesz a kiemelt projektek körére,

d) ellátja a Nemzeti Közlekedési Stratégia végrehajtásának szakterületi koordinációját,

e) a közúti árufuvarozó vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében szakmai stratégiát dolgoz ki,

f)159

g) szervezi és összehangolja a közlekedési szakpolitikák nemzetközi (két- és többoldalú, valamint európai uniós) vonatkozásait, az ezzel foglalkozó fórumokon – kijelölés alapján – képviseli a minisztert, rendszeresen egyeztetéseket folytat az Európai Bizottság közlekedéspolitikát befolyásoló döntéshozóival,

h) közlekedésszakmai szempontok képviseletével közreműködik a minisztérium két- és többoldalú nemzetközi közlekedési kapcsolatrendszerének fenntartásában, fejlesztésében, kiemelt figyelmet fordítva a határon túli magyarság közlekedési kapcsolatainak javítására,

i) részt vesz a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján létrehozott közös testületek működtetésében,

j) ellátja a közösségi közlekedés egységes, országos elektronikus jegy- és utastájékoztató rendszerével kapcsolatos közlekedésszakmai feladatokat,

k) ellátja a közösségi közlekedés összehangolását, koordinációját,

l) elkészíti a közösségi közlekedés koncepcióját,

m) a miniszter által átruházott hatáskörben kiadja a vasúti pályaműködtetési szerződések éves pénzügyi záradékában meghatározott költségtérítések folyósítását megalapozó teljesítésigazolást,

n) ellátja az intermodális csomópontokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,

o) ellátja a veszélyes áruk szállításával, a közlekedési környezetvédelemmel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

p) felel a vasúttársaságok pályaműködtetési szerződéseinek ellenőrzéséért,

q) ellátja a miniszter által átruházott hatáskörben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt építtetői kijelöléssel kapcsolatos feladatokat,

r) ellátja a közúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt eltérési engedélyekkel kapcsolatos feladatokat,

s) ellátja a közutak igazgatásáról szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt, az országos közutak útosztályba sorolásával, azonosításával, valamint az arra szolgáló útszám megállapításával, illetve megváltoztatásával kapcsolatos feladatokat,

t)160 ellátja a stratégiai légtér-gazdálkodási feladatokhoz fűződő teendőket, és a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport elnöki teendőit.

(3) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Vasúti Infrastruktúra Főosztály,

b) a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály,

c) a Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály,

d) a Kerékpáros Koordinációs Főosztály,

e) a Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály,

f) a Közlekedési Szolgáltatási Főosztály és

g) a Légi- és Víziközlekedési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

85. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

86. § A közlekedésért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Vasúti Infrastruktúra Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Vasúti Infrastruktúra Főosztály vezetője látja el.

8.16. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár

87. § (1) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatóságát, illetve a CEF nemzeti hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkében, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében, valamint az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében foglaltakkal összhangban –

a) gondoskodik a Közlekedési Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP), az IKOP, valamint a CEF végrehajtásáról,

b) a KÖZOP tekintetében felel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

c) az IKOP tekintetében felel a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

d) a CEF tekintetében felel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. alcímében meghatározott feladatok ellátásáért.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály,

b) a Közúti Projektek Főosztály,

c) a Kötöttpályás Projektek Főosztály,

d) a CEF Főosztály,

e) a Pénzügyi és Monitoring Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

88. § (1) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

89. § A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Kötöttpályás Projektek Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Közúti Projektek Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Helyettes Államtitkárság Titkárságvezetője helyettesíti. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetője látja el.

90. § A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatai ellátása során szakmailag önállóan jár el.

8.17. A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

91. § (1) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár önállóan gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat.

(2)161

(3)162

(4) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Hatósági Koordinációs Főosztály,

b) a Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály,

c) a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály,

d) a Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály,

e) a Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

f) a Vasúti Hatósági Főosztály,

g) a Hajózási Hatósági Főosztály,

h) a Közúti Jármű Hatósági Főosztály,

i) a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály,

j) a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály és

k) a Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(5) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése szerinti vasúti igazgatási szervként a Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Szerve jár el. A Vasúti Igazgatási Szerv a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján nem utasítható.

(6)163 A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár a közlekedésbiztonság javítása és alternatív közlekedési módok népszerűsítése érdekében ellátja a közlekedésbiztonságot érintő állami feladatok tárca szintű képviseletét, továbbá az ahhoz kapcsolódó kiemelt programok megvalósítását, e körben javaslatot tesz a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár részére.

(7)164 A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár kijelöli a légügyi hatóság vezetőjét, irányítja tevékenységét.

92. § (1) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

93. § A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságvezetője helyettesíti. A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

8.18. Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

94. §165 (1) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár a 2021–2027 programok előkészítési feladatainak kivételével:

1. ellátja a fejlesztéspolitika központi koordináló szervezeti feladatait,

2. gondoskodik az uniós fejlesztésekkel kapcsolatos kormánydöntéseknek az irányító hatóságok munkájában való érvényesüléséről,

3. gondoskodik az uniós támogatások felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,

4. felügyeli az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását, és a támogatások felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,

5. irányítja a fejlesztéspolitikai koordinációért felelős szervezet és az irányító hatóságok közötti együttműködést,

6. működteti a fejlesztéspolitikai monitoring, elemzési és értékelési rendszert, adatot szolgáltat a fejlesztéspolitikai tárgyú adatigénylések teljesítéséhez,

7. felügyeli a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működését, és működteti az intézményrendszer teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, az elvégzett vizsgálatok alapján intézményfejlesztési javaslatot tesz,

8. gondoskodik a monitoring bizottságok működtetésével kapcsolatos központi feladatok ellátásáról,

9. program- és projektvégrehajtással kapcsolatos kérdésekben kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett intézményeinek képviselőivel, az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral együttműködve, és ellátja az Állandó Képviselet kohéziós politikával foglalkozó munkatársainak szakmai irányítását,

10. a feladatkörébe utalt ügyekben jóváhagyja az EKTB feladatokhoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat, kialakítja és jóváhagyja a különböző tanácsi és bizottsági munkacsoportokban képviselendő szakmai álláspontot, mely tevékenység során együttműködik a fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral, valamint az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral,

11. irányítja az intézményi kijelölés előkészítésének és felülvizsgálatának folyamatát,

12. felügyeli az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítását és évenkénti aktualizálását,

13. felügyeli a programzárási feladatok végrehajtását,

14. ellátja az állami projektértékelői jogviszonyról szóló törvényben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat,

15. előkészíti a szakmai illetékes egységek szoros bevonásával a magyar álláspontot a kohéziós politikát illetően az Általános Ügyek Tanácsa és más nemzetközi, magas szintű ülésekre,

16. ellátja az EKTB 5. számú Regionális politika, strukturális eszközök koordinációja szakértői csoport vezetői feladatait,

17. a feladatkörébe utalt ügyekben felelős az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való technikai kapcsolattartásért,

18. ellátja a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti informatikai és ezen alapuló információs rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat az uniós és hazai források tekintetében egyaránt,

19. a 18. pont szerinti rendszerek tekintetében ellátja a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring felelős feladatait,

20. a 18. pont szerinti rendszerek tekintetében ellátja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait, felel a rendszerekben rögzített adatok hitelességéért, és kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt.

(2) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár a 2021–2027-es időszak tekintetében együttműködve a fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral

a) javaslatot tesz az uniós támogatások felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozására, a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére,

b) a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a programok tervezésében.

95. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Monitoring és Értékelési Főosztály,

b) a Fejlesztéspolitikai Szabályozási Főosztály,

c)166 a Fejlesztéspolitikai Nemzetközi Koordinációs Főosztály, valamint

d) a Projektértékelői Koordinációs Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

96. § (1) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

97. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkársága vezetőjének irányítása mellett a feladatkör szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

8.19.167 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

98. §168 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) ellátja a 2021–2027 közötti uniós programozási időszakhoz kapcsolódó, a kohéziós források felhasználásával összefüggő partnerségi megállapodás szintű központi tervezési-programozási feladatokat,

b) felügyeli, összehangolja és módszertani támogatást ad az operatív programok tervezéséhez,

c) feladatkörében véleményezi a 2021–2027 közötti időszakra irányadó uniós jogszabálytervezeteket, és részt vesz a kapcsolódó kormányzati álláspont kialakításában,

d) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve részt vesz a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság, továbbá az operatív programok monitoring bizottságainak ülésén,

e) ellátja a közvetlen uniós forrásokban való magyar részvétel eredményességét célzó feladatokat,

f) meghatározza a 2021–2027 uniós programozási időszak tekintetében a fejlesztéspolitika intézményrendszerét, koordinálja az intézményrendszer kialakítását és szabályozását,

g) gondoskodik a 2021–2027-es uniós támogatások felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, koordinálja a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését, e feladat végrehajtása során együttműködik az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral,

h) szervezi a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai panaszkezelést, a jogorvoslati és törvényességi tevékenységet, elbírálja a felterjesztett kifogásokat, szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmeket,

i) közreműködik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működésének felügyeletében, ennek keretében ellenőrzési rendszert működtet,

j) a feladat- és hatáskörét érintően közreműködik az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek intézményeinek képviselőivel történő kapcsolattartásban, a 2021–2027 közötti programozással kapcsolatos kérdésekben – az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – érvényesíti a kormányzati álláspontot az Európai Bizottság és az Állandó Képviselet felé,

k) gondoskodik az európai uniós fejlesztési programok tekintetében a hazai és európai uniós szervezetek által folytatott ellenőrzésekből adódó központi koordinációs feladatok ellátásáról, ellenőrzi az intézkedési tervek végrehajtását,

l) fejlesztéspolitikai jogi vonatkozású ügyekben közbeszerzési szakértői és jogi támogatást nyújt az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által irányított szervezetek feladatainak ellátásához,

m) ellátja az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által esetenként meghatározott fejlesztéspolitikai tervezési és jogi feladatokat,

n) koordinálja a 2021–2027-es időszak tekintetében az egyszerűsített elszámolási módszerek bevezetésének előkészítését.

99. §169 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály,

b) a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály,

c) a Fejlesztéspolitikai Tervezés-koordinációs Főosztály, valamint

d) a Fejlesztéspolitikai Intézményfejlesztési Főosztály

vezetőjének a tevékenységét.

100. § (1)170 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2)171 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

101. §172 A fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

8.20.173 A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

102. §174 (1) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

a) felügyeli az állami támogatások uniós versenyjogi szempontú vizsgálatával összefüggő feladatokat,

b) ellátja az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó vezetését,

c) ellátja a Svájci–Magyar Együttműködési Program I. időszaka tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység, a Svájci–Magyar Együttműködés Program II. időszaka tekintetében a Nemzeti Irányító Hatóság vezetését,

d) vezeti a donor országokkal történő tárgyalási folyamatokat az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési program tekintetében,

e) gondoskodik a fejlesztéspolitikai testületek tevékenységének szervezéséről, támogatásáról, ellátja és irányítja titkársági feladataikat,

f) felelős a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében – a költségvetési jogszabályokban a fejezetet irányító szerv vezetője számára előírt beszámolási, tájékoztatási, ellenőrzési és egyéb kötelezettségek teljesítése érekében – ellátja a költségvetés-tervezéssel, -végrehajtással, előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatait.

(2) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a) a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály,

b) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda,

c) az Uniós Fejezeti Főosztály, valamint

d) a Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

103. § (1)175 A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2)176 A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

104. §177 A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

8.21.178 A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár

104/A. § (1) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében

a) irányítja az álláskeresők ellátásával, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok előkészítését,

b) irányítja az Európa 2020 stratégiával, valamint az Európai Szemeszterrel összefüggő, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szakmai feladatkörébe tartozó feladatok ellátását,

c) közreműködik a Kormány beruházásösztönző, gazdasági szerkezetváltási programjaival kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint irányítja az egyedi foglalkoztatási válsághelyzet-kezelő programok kidolgozásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

d) ellátja az NFA működtetéséhez kapcsolódó elemzési, tervezési, szakmai feladatokat,

e) részt vesz az NFA foglalkoztatási alaprész központi és decentralizált kerete arányának meghatározásában, a decentralizálás elveinek kidolgozásában, valamint javaslatot tesz a központi keret felhasználására,

f) részt vesz az NFA decentralizált keretéből és az európai uniós forrásokból nyújtható foglalkozási és képzési támogatásokkal kapcsolatos stratégiai elvek, valamint a támogatások nyújtásával kapcsolatos feltételrendszer kialakításában,

g) kidolgozza a szakterületéhez tartozó munkahelyteremtő, munkahelymegőrző, foglalkoztatást elősegítő támogatásokat és munkaerőpiaci programokat, valamint a jogszabályok keretei között irányítja és koordinálja a munkaügyi szervezetrendszer által kidolgozott programokat,

h) ellátja az NFA-val kapcsolatos jogszabály-előkészítési feladatokat,

i) szakmailag előkészíti az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) alapítói döntéseit, valamint ellenőrzi azok végrehajtását,

j) ellátja az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

k) közreműködik a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kormányzati jövedelem- és bérpolitikával kapcsolatos feladatainak ellátásában,

l) kijelöli a foglalkoztatási jogi és a munkajogi – munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos –, továbbá a munkaügyi ellenőrzéssel, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,

m) koordinálja az OFA Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntések előkészítését,

n) irányítja az európai uniós forrásból megvalósuló, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó programok tervezését, azok minisztériumon belüli és Európai Bizottsággal való egyeztetését, előkészíti a foglalkoztatási szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési programok keretein belül végrehajtott programokat, illetve azok végrehajtása tekintetében együttműködik a gazdaságfejlesztési és regionális programok irányító hatóságait felügyelő államtitkárral, valamint a gazdaságfejlesztési és a területfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárokkal,

o) meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatervét,

p) ellátja az állami foglalkoztatási szerv képviseletét az Európai Unió és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES) döntéshozó testületeiben,

q) irányítja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos, valamint a munkaügyi szervezet központi informatikai rendszere adatbázisán alapuló statisztikai feldolgozási, elemzési és tájékoztatási feladatokat.

(2) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Munkaerőpiaci Főosztály,

b) a Munkaerőpiaci Programok Főosztály,

c) a Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály,

d) a Munkavédelmi Főosztály,

e) a Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály,

f) a Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

104/B. § (1) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

104/C. § A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, illetve ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály vezetője helyettesíti. A Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek vezetői közül az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

9. A miniszteri biztos

105. § (1) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységét – a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően – a miniszter irányítja.

(2) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(3) A miniszteri biztos tevékenységének ellátása során egyeztet a feladatköre szerint érintett állami vezetőkkel.

10. Az állami vezető titkárságának vezetője

106. § (1) Az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint e Szabályzat szerint az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását – ha e Szabályzat így rendelkezik – az állami vezető titkársága (e § vonatkozásában a továbbiakban: Titkárság) biztosítja.

(2) A Titkárságot vezető (e § alkalmazásában a továbbiakban: Titkárságvezető) tevékenységét – ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az (1) bekezdés szerinti állami vezető irányítja.

(3) A Titkárságvezető meghatározza a Titkárság munkatervét, elkészíti az ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. A Titkárság ügyrendjét – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami vezető hagyja jóvá.

(4) A Titkárságvezető

a) gondoskodik a beérkező iratok feldolgozásáról, az állami vezető döntése esetén annak intézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka megszervezéséről, a vezető hivatalos programjának szervezéséről és nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri a vezető által kiadott feladatok határidőben történő végrehajtását,

b) részt vesz a szakmai anyagok előkészítésében, egyeztetésében, szakterületén koordinálja azok előkészítését, továbbá érdemi ügyintézői feladatokat lát el,

c) szervezi, koordinálja az állami vezető által tartott értekezleteket és gondoskodik az értekezletek technikai lebonyolításával kapcsolatos feladatokról,

d) ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal,

e) ellátja a Titkárság feladatköréhez kapcsolódó, az a)–d) pontban nem említett egyéb ügyeket.

(5) A Titkárságvezetőt a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben – akadályoztatása vagy távolléte esetén – a Titkárság eseti jelleggel vagy a Titkárság ügyrendjében állandó jelleggel kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

(6) A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatkörében a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat is ellátja.

(7) Ha e Szabályzat alapján a minisztériumban működő államtitkár munkáját kabinet segíti, akkor az államtitkár titkársága ellátja az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feladatokat, valamint elősegíti az államtitkári kabinetfőnök 43. §-ban meghatározott feladatainak ellátását. Ebben az esetben az államtitkár titkárságának ügyrendjét az államtitkári kabinetfőnök hagyja jóvá.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI EGYSÉGEI

11. Az önálló szervezeti egység

107. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a 2. függelékben, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység a feladatkörébe tartozó ügyekben aláírásra előkészíti az alapvető jogok biztosától érkezett megkeresésre adandó válaszlevél tervezetét.

12. A szervezeti egységek vezetői

108. § (1)179 Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az e Szabályzat szerint az irányítást gyakorló helyettes államtitkártól, miniszter kabinetfőnökétől és az egyéb állami vezetőktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti az önálló szervezeti egység munkáját, és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője – az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben – elkészíti az önálló szervezeti egység ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egységhez tartozó feladatok végrehajtását.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, e Szabályzat vagy az irányítást gyakorló állami vezető eltérően nem rendelkezik.

109. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetőjének a helyettese

a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt,

b) az általa vezetett osztály tekintetében ellátja az osztályvezetői feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetőjének helyettese az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a szervezeti egység feladatai elvégzésének irányításában és ellenőrzésében.

110. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetője utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása vagy távolléte esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

(3) Az osztályvezető

a) ellenőrzi az osztályon készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá tartozók munkáját és ellenőrzi a folyamatban lévő ügyek intézését,

b) eljár mindazon ügyben, amellyel a főosztályvezető megbízza,

c) vezetői rendelkezés, illetve az ügyrend alapján helyettesítheti a főosztályvezetőt,

d) javaslatot tesz az osztályán dolgozók illetményemelésére, jutalmazására, kitüntetésére, a főosztályvezetőnek, valamint más, a főosztályvezető hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök gyakorlására.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI

13. Miniszteri értekezlet

111. § (1) A miniszteri értekezlet a minisztérium legfőbb döntés-előkészítő szerve.

(2) A miniszteri értekezlet a miniszter vezetésével hetente áttekinti a minisztérium operatív feladatainak ellátását.

(3) A miniszteri értekezlet javaslatot tesz

a) intézkedés tételére,

b) intézkedés elfogadására,

c) egyeztetés megindítására,

d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő minisztériumi álláspontra.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, valamint annak keretei között a miniszteri értekezlet megtárgyalja különösen a szakmai vezetői értekezlet által elé utalt kormány-előterjesztéseket, miniszteri rendeletek tervezeteit, jelentéstervezeteket, valamint egyéb döntés-előkészítő anyagokat és azokról politikai vezetői döntést hoz.

(5) A miniszteri értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.

(6) A miniszteri értekezlet során a miniszter tájékoztatást ad a Kormányülésen elhangzottakról és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

(7) A miniszteri értekezletre a miniszter eltérő rendelkezése hiányában a kormányülést követően kerül sor. A miniszteri értekezlet pontos időpontjáról az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

(8) A miniszteri értekezletet a miniszter vezeti.

(9) A miniszteri értekezlet előkészítése és a napirendjének összeállítása a Miniszteri Kabinet feladata.

(10) A miniszteri értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a miniszter kabinetfőnöke, a Kommunikációs Főosztály vezetője. A miniszteri értekezletre más személyeket a miniszter hív meg.

(11) A miniszteri értekezlet résztvevőinek tájékoztatása, javaslata alapján a miniszter döntéseket hoz és iránymutatásokat ad.

(12) A miniszteri értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a Miniszteri Kabinet emlékeztetőt készít, amelyet az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát.

14. Az államtitkári vezetői értekezlet

112. § (1) Az államtitkári vezetői értekezlet

a) a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörébe tartozó,

b) az államtitkár vezetésével áttekinti az államtitkár és az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörébe tartozó

feladatok ellátását.

(2) Az államtitkári vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység készíti elő.

(3) A miniszteri értekezleten elhangzottakról a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár államtitkári vezetői értekezleten tájékoztatót tart.

(4) Az államtitkári vezetői értekezlet résztvevői

a) a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok, valamint szükség esetén a Miniszteri Kabinet tanácsadója,

b) az államtitkár, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok, az államtitkári kabinetfőnök valamint szükség esetén a Miniszteri Kabinet szakterület szerint érintett tanácsadója és a közigazgatási államtitkár.

(5) Az államtitkári vezetői értekezletre más személyeket a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár hív meg.

(6) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(7) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy az államtitkári vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát, valamint tájékoztatásul megküldi a közigazgatási államtitkárnak és a miniszter kabinetfőnökének.

15. Szakmai vezetői értekezlet

113. § (1) A szakmai vezetői értekezlet a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti az egyes ágazati szakmai feladatok ellátását.

(2) A szakmai vezetői értekezletre hetente, a közigazgatási államtitkár által meghatározott időpontban kerül sor.

(3) A szakmai vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti, aki a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(4) A szakmai vezetői értekezlet résztvevői a minisztérium valamennyi helyettes államtitkára, a közigazgatási államtitkár titkárságvezetője, a Kommunikációs Főosztály vezetője, a Miniszteri Kabinet képviselője, a Parlamenti Kapcsolatok Főosztály vezetője, valamint a közigazgatási államtitkár által meghívott személyek. A résztvevőket és a meghívottakat szervezetszerű helyettesük helyettesítheti.

(5) A szakmai vezetői értekezletet a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár készíti elő. A szakmai vezetői értekezletre olyan kormány-előterjesztés, jelentés nyújtható be, melynek minisztériumon belüli egyeztetése előzetesen megtörtént. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik továbbá emlékeztető készítéséről, valamint arról, hogy a szakmai vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök tájékoztatást kapjanak.

16. A vezetői felkészítő és tájékoztató értekezlet

114. § (1) A kormányülést, a kabinetek üléseit és a közigazgatási államtitkári értekezletet megelőző felkészítésre a kormányzati döntéshozatali fórum adott ülésén részt vevő állami vezető által meghatározott rendben kerül sor.

(2) A kormányülésre, a közigazgatási államtitkári értekezletre, a Kormány kabinetjei üléseinek napirendjére felvett és az ülés előtt megküldött kormány-előterjesztések véleményezése szervezésének, az ülésekre való vezetői felkészítés koordinálásának, a felkészítő dokumentáció összeállításának (a továbbiakban: felkészítés) első helyi felelőse a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár.

(3) A kormányülés, a kabinetülés valamint a közigazgatási államtitkári értekezlet napirendje a beérkezését követően továbbításra kerül a miniszter, a közigazgatási államtitkár, továbbá valamennyi állami vezető részére. A napirendek megküldéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(4) A miniszter és a közigazgatási államtitkár számára a felkészítő elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Ennek elkészítéséhez a jogi és igazgatási helyettes államtitkár kijelöli a szakmai véleményt adó helyettes államtitkárt. A szakmai véleményt tartalmazó feljegyzést a igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a kijelölésben megadott határidőig kell eljuttatni.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a minisztérium valamely szakterülete által előkészített, (2) bekezdés szerinti napirenden szereplő kormány-előterjesztés vagy jelentés esetén a felkészítő elkészítéséről – a (6) bekezdés szerinti határidőben – a kérdéses kormány-előterjesztést vagy jelentést előkészítő szakterület gondoskodik.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár döntése alapján – különös szakértelmet igénylő kormány-előterjesztések, jelentések esetén – az általa meghatározott határidőre a felkészítőt az érintett szakmai szervezeti egység készíti el. A felkészítőt ebben az esetben is a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére kell megküldeni, aki gondoskodik a miniszter, valamint a közigazgatási államtitkár részére történő eljuttatásáról.

(7) A kormány-előterjesztés előzményeit, tartalmát és a minisztérium álláspontját bemutató felkészítőt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére kizárólag elektronikusan kell megküldeni.

(8) A felkészítő tartalmazza

a) az előzmények leírását, ezen belül a közigazgatási egyeztetés eredményére, illetve a minisztérium álláspontjára vonatkozó információkat, valamint – ha volt ilyen – a korábbi közigazgatási államtitkári értekezlet, kormányülés, kabinetülések döntését,

b) a kormány-előterjesztés, jelentés rövid tartalmi összefoglalását, kiemelve a kormány-előterjesztésnek, jelentésnek a minisztérium feladat- és hatáskörét érintő elemeit, valamint

c) a képviselni javasolt álláspontot.

(9) Az egységes formátum biztosítása érdekében a jogi- és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által (mintapéldány megadásával) meghatározott formában kell a felkészítőt elkészíteni.

17. A szakmai munkacsoport

115. § A közigazgatási államtitkár több államtitkár, helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti vagy állandó feladat elvégzésére szakmai munkacsoportot hozhat létre. A szakmai munkacsoport ügyrendjében meg kell határozni a szakmai munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait. A szakmai munkacsoport tagját a helyettesítésére egyébként jogosult személy helyettesítheti.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

18. Kiadmányozás

116. § A kiadmányozási jog

a) a miniszter hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,

b) – ha e Szabályzat így rendelkezik – a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy

c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára

ad felhatalmazást.

117. § (1) A miniszter kiadmányozza

a) a Kormányhoz benyújtandó kormány-előterjesztést, jelentést,

b) a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat országgyűlési tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat a 120. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel, továbbá az Országgyűlés elé beterjesztendő törvényjavaslattal, határozati javaslattal kapcsolatos benyújtó levelet,

c) a miniszteri rendeletet, a miniszterrel egyetértésben kiadandó miniszteri rendelethez adott egyetértési nyilatkozatot, a közjogi szervezetszabályozó eszközt,

d) a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, továbbá a más országok politikai vezetőinek címzett ügyiratot,

e) a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratokat,

f) – e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány tagjainak szóló ügyiratot,

g) a miniszter irányítása alatt működő intézmény alapításával, átalakításával, megszüntetésével – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével –, szervezeti és működési szabályzatának kiadásával, módosításával kapcsolatos döntéseket,

h) a 6. függelék szerint a miniszter jogkörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett ügyiratokat,

i) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.

(2) Eltérő miniszteri rendelkezés hiányában az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a szervezeti egység közvetlen irányítását ellátó helyettes államtitkár, a szakterületért felelős ágazati államtitkár – ha az irat miniszteri biztos feladat- és hatáskörét érinti, a miniszteri biztos –, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a miniszter kabinetfőnökének felülvizsgálata mellett kell felterjeszteni a miniszterhez. Az ügyiratot az előadói ív felzetén aláírással és dátummal kell ellátnia a felülvizsgálat előtti szignálást végző személynek.

(3)180 A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a 7. § (4) bekezdése szerinti ügyiratok kivételével – helyettesítés keretében a parlamenti és stratégiai államtitkár, a miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesítés keretében a közigazgatási államtitkár intézkedik és kiadmányoz.

(4) A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a miniszter 6. függelék szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása körébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a 7. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – helyettesítés keretében a közigazgatási államtitkár intézkedik és kiadmányoz.

(5) A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt kiadmányozási rendtől írásbeli utasításával eltérhet.

118. § (1) A közigazgatási államtitkár kiadmányozza

a) a munkáltatói jogköreinek gyakorlása során keletkezett személyügyi tárgyú ügyiratokat,

b) a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során benyújtandó támogatott módosító javaslatok listáját,

c) az alapvető jogok biztosának – több ágazati államtitkár feladatkörét érintő – írásbeli megkeresésére adott válaszleveleket,

d) a miniszteri rendelet kihirdetéséhez szükséges, miniszteri egyetértő nyilatkozatot kérő levelet,

e) a feladatkörébe tartozó egyéb ügyiratokat,

f) az ÁSZ és a KEHI elnökének címzett ügyiratokat, ha a megkeresés több ágazati államtitkár feladatkörét érinti,

g) a minisztériumhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatának befejezését követően a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről szóló értesítést, ha a megkeresés különböző ágazatok szakterületeit érinti.

(2) A közigazgatási államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – helyettesítés keretében – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó helyettes államtitkár kiadmányoz.

(3) A közigazgatási államtitkár kiadmányozási jogát helyettes államtitkári jogállású személyre ruházhatja át.

119. § (1) A szakterület szerint illetékes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot

a) a feladatkörébe tartozó ügyekben a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek kivételével,

b)181 feladatkörében az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak, a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a legfőbb ügyésznek, – ha a megkeresés más ágazati államtitkár feladatkörét nem érinti – az ÁSZ és a KEHI elnökének, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnökének címzett ügyiratok, valamint – a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett – az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott válaszlevelek tekintetében,

c) az alapvető jogok biztosának írásbeli megkeresésére adott válaszlevelek tekintetében, ha a megkeresés más ágazati államtitkár feladatkörét nem érinti,

d) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben,

e) – gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár véleményének kikérésével – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti fenntartói nyilatkozatok tekintetében.

(2) Az államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – helyettesítés keretében – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó helyettes államtitkár, államtitkári kabinetfőnök vagy főosztályvezető intézkedik és kiadmányoz.

120. § (1) A helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot

a)182 a feladatkörébe tartozó ügyekben a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a szakterület szerint illetékes államtitkárok kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek kivételével,

b) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben,

c) a szakterületét érintően, a minisztériumhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatának befejezését követően a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről szóló értesítés tekintetében.

(2)183 A helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte, illetve a tisztség betöltetlensége esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a helyettes államtitkár helyettesítésére vonatkozó eltérő tartalmú, egyedi miniszteri utasításban történő kijelölés hiányában – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó vezető intézkedik és kiadmányoz.

(3)184

121. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot a minisztérium tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, valamint az egyéb – jogszabályon vagy jogügyleten alapuló – dologi jogának hatálya alatt álló ingóságok ügyében, így különösen az ingóságokkal összefüggő egy- vagy többoldalú jognyilatkozatok megtételében.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot a kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavélemény tekintetében.

122. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője gyakorolja a kiadmányozási jogot

a)185 a hatáskörébe tartozó olyan ügyekben, amelyekben az nincs a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, államtitkár vagy helyettes államtitkár részére fenntartva,

b) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben.

(2) A főosztályvezető akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyben – helyettesítés keretében – a főosztály ügyrendjében meghatározott osztályvezető, illetve kormánytisztviselő intézkedik és kiadmányoz.

(3) A főosztályvezető a szervezeti egységén belüli egyéb kiadmányozási jog gyakorlását az ügyrendben vagy írásbeli meghatalmazásban szabályozza.

123. § A közigazgatási hatósági döntések kiadmányozását

a) az egyes ágazatok tekintetében – a közlekedési hatósági ügyek kivételével – az 5. függelékben meghatározott vezető,

b) az 5. függelék rendelkezése hiányában a miniszter nevében eljárva a szakterület szerint illetékes helyettes államtitkár

látja el.

124. § (1) Az 5. függelékben nevesített feladatkörében érintett önálló szervezeti egység vezetője – a közlekedési hatósági ügyek kivételével – a miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó döntéseket – előkészíti és kiadmányozza.

(2) A közlekedési hatósági ügyekben az első fokú döntéseket – a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, valamint a Vasúti Igazgatási Szerv hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a miniszter nevében és megbízásából azon szervezeti egység vezetője kiadmányozza, amely szervezeti egység feladat- és hatáskörébe a jelen utasítás alapján az érintett hatósági ügy tartozik.

(3) A Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály hatáskörébe tartozó első fokú döntéseket a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár nevében és megbízásából a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály vezetője kiadmányozza.

(4) A Vasúti Igazgatási Szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási döntéseket a Vasúti Igazgatási Szerv vezetője kiadmányozza.

(5) A közlekedési hatósági ügyekben a másodfokú döntéseket – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a miniszter nevében és megbízásából a Másodfokú Hatósági Főosztály vezetője kiadmányozza.

(6) A (3) bekezdés szerinti közlekedési hatósági ügyekben a másodfokú döntéseket a miniszter nevében és megbízásából a Másodfokú Közúti Ellenőrzési Főosztály vezetője kiadmányozza.

(7) A közlekedési hatósági ügyekben döntést hozó vezető e jogkörben való eljárása során nem utasítható.

(8) Az önálló szervezeti egység vezetője, ha a közigazgatási hatósági döntések kiadmányozását főosztályvezető látja el, a főosztályvezető a közigazgatási hatósági döntésekre vonatkozóan a szervezeti egységén belüli kiadmányozási jog gyakorlását az ügyrendben szabályozza.

125. § A minisztérium által megkötésre kerülő szerződést vagy kiadmányozásra kerülő egyoldalú jognyilatkozatot a tárgya szerint illetékes szervezeti egység készíti elő, és azt – feltéve, hogy a szerződés megkötésére vagy a jognyilatkozat kiadmányozására vonatkozó szabályzatban foglalt eljárásrend eltérően nem rendelkezik – a szerződéses jogviszony létrejöttét vagy az egyoldalú nyilatkozat kiadását megelőzően a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére is be kell mutatni.

126. § A 4. függelék I. pontja szerinti, a miniszter által irányított, felügyelt költségvetési szervek irányításával, felügyeletével kapcsolatos jogkörök gyakorlása körében történő kiadmányozást

a) a miniszter kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek,

b) a hatósági jogkörök és az 5. függelék szerinti egyéb jogkörök,

c) a 6. függelék II. alcíme szerinti munkáltatói jogkörök, továbbá

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti fenntartói nyilatkozatok

tekintetében történő kiadmányozás kivételével a 4. függelék I. pontjában meghatározott állami vezető látja el. Ha állami vezető a 4. függelék I. pontja szerinti kijelölés alapján jár el, a költségvetési szerv irányításával, felügyeletével kapcsolatos jogait csak a közigazgatási államtitkár jogi és pénzügyi szempontú egyetértő véleményének beszerezése után gyakorolhatja.

127. §186 A 4. függelék II. pontja szerinti alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos jogosítványok tekintetében a kiadmányozás a 4. függelék II. pontjában foglaltak szerint történik.

128. § (1) A miniszter, illetve – ha a kiadmányozásra más személy jogosult – a kiadmányozásra jogosult személy, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

(2) A kiadmányozási jog gyakorlásának részletes szabályait a szervezeti egység vezetője az ügyrendben határozza meg oly módon, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelmények érvényesülése mellett biztosítva legyen a gyors ügyintézés.

129. § Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetve a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítői jog a megfelelő szabályzatokban foglaltak megtartásával gyakorolható.

130. § Az ügyiratot átmeneti vagy központi irattárba – a szervezeti egység vezetőjével történt engedélyeztetést követően – az ügyintéző helyezheti. Az irattárba helyezés tényét a szervezeti egység ügykezelője rögzíti az iktató rendszerben.

131. § A nemzetközi és európai uniós ügyek kivételével a minisztériumközi bizottságokban, vegyes bizottságokban a minisztérium képviseletére kijelölt munkatárs a bizottsági tagságból eredő ügyekben aláírási joggal rendelkezik, a munkahelyi vezető folyamatos tájékoztatása mellett.

19. Az utasítási jog gyakorlásának szabályai

132. § (1) A minisztériumon belül a vezetői utasítások írásbeliek és szóbeliek lehetnek.

(2) Az írott formában megjelenő normatív jellegű utasítások előkészítése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.

(3) A miniszteri utasítások kiadását a tárgykör szerint illetékes szervezeti egység vezetője készíti elő.

(4) A (3) bekezdés szerint előkészített utasítás tervezetét miniszteri aláírásra történő felterjesztés érdekében meg kell küldeni a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

(5)187 A miniszteri, közigazgatási államtitkári egyedi utasítások nyilvántartásáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(6)188 A miniszteri, közigazgatási államtitkári egyedi utasítás a minisztérium belső honlapján történő közzététellel válik érvényessé.

20. A jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv készítése

133. § (1) A minisztérium fő jogszabály-előkészítési és kormányzati döntés-előkészítési feladatait – a Kormány munkatervéhez igazodva – a félévenként összeállított minisztériumi jogalkotási munkaterv foglalja össze.

(2) A jogalkotási munkaterv tervezetét féléves időszakra a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár készíti elő. A terv tartalmazza a Kormány munkatervében, valamint a jogszabályokban szereplő minisztériumi kötelezettségeket, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság és a Kormány határozataiból, a tagállami státuszból származó, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő egyéb, valamint a minisztériumi belső kezdeményezésű feladatokat. A végleges javaslatot a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a közigazgatási államtitkár útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszternek. A jogalkotási munkatervet a miniszter hagyja jóvá.

(3) Ha a jogalkotási munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőben nem lehetséges, a szakmai előkészítésért feladatkörénél fogva elsődlegesen felelős szervezeti egység vezetője a felügyeletet ellátó helyettes államtitkárt, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt és a közigazgatási államtitkárt – a megjelölt határidő lejárta előtt – köteles tájékoztatni. A jogalkotási munkatervben foglalt határidők egyszeri alkalommal történő halasztását – a halasztás szakmai indokát megjelölő, erre irányuló írásbeli kérés alapján – a közigazgatási államtitkár engedélyezheti a miniszter tájékoztatása mellett. E rendelkezés alkalmazandó a Kormány által kiadott feladatokra is.

(4) Az intézményi munkaterv a minisztériumi szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket, azok teljesítési határidőit, a teljesítésükhöz szükséges feltételeket, valamint a teljesítésükért felelősöket tartalmazza.

(5) Az intézményi munkaterv tervezetének egyéves időszakra történő előkészítéséről a közigazgatási államtitkár gondoskodik. Az intézményi munkatervet a miniszter hagyja jóvá.

(6) A jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv előkészítése során figyelemmel kell lenni a két munkaterv közötti összhang megteremtésére, valamint arra, hogy a jogalkotási munkaterv is az intézményi célok megvalósítását szolgálja.

(7) A szervezeti egységek a minisztériumi jogalkotási, illetve intézményi munkaterv alapján elkészítik saját munkatervüket, amelyet a szervezeti egységet irányító állami vezető hagyja jóvá.

21. A hivatali egyeztetés rendje

21.1. Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek minisztériumon belül történő egyeztetési rendje

134. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés során a minisztérium egységes álláspontot alakít ki.

(2) A minisztériumok (kormányhivatalok) kormány-előterjesztés-, illetve jogszabálytervezeteinek (a továbbiakban együtt: tervezet) véleményezése során az egységes hivatali álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezetet a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár – véleményezési határidő megjelölésével – elektronikus úton eljuttatja a feladatkörében érintett

a) szervezeti egység, intézmény vezetőjének tevékenységét közvetlenül irányító helyettes államtitkár titkárságának,

b) funkcionális szervezeti egységeknek,

c) – államtitkár által közvetlenül irányított – szakmai szervezeti egységeknek

annak feltüntetésével, hogy a tervezetet egyidejűleg mely további szervezeti egységek, intézmények részére küldte meg. Ha a véleményező szervezeti egység álláspontja szerint a tervezet további szervezeti egység feladatkörét is érinti, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnál haladéktalanul kezdeményezi a véleményezésre való megküldést. A minisztérium háttérintézményeinek véleményezésbe történő bevonása a szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység feladata és felelőssége.

(3)189 A (2) bekezdés szerinti tervezetek – tájékoztatásul – elektronikus úton minden esetben megküldésre kerülnek a miniszter, az államtitkárok és a miniszter kabinetfőnöke vagy az általuk kijelölt személy részére.

(4) A véleményező helyettes államtitkárságok a szervezeti egységeik és a háttérintézmények észrevételeit helyettes államtitkárságonként összefogva és egyeztetve a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére juttatják el részükre megadott határidőn belül.

(5) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt vagy szervezeti egységet irányít, az államtitkárság egységes és egyeztetett véleményét az államtitkár által kijelölt helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység küldi meg a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a helyettes államtitkárok, az önállóan véleményező szervezeti egységek, intézmények észrevételeinek figyelembevételével gondoskodik a minisztérium véleményét összefoglaló válaszlevél tervezetének elkészítéséről.

(7) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a kormány-előterjesztések véleményezésre történő kiadása során a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – különleges szakértelem szükségessége esetén – a Szabályzatban meghatározott feladatkörökre tekintettel megjelöli azt a szervezeti egységet, amelynek feladatkörét az adott tervezet elsődlegesen érinti, és amelynek feladata a minisztériumi álláspont kialakításához szükséges szakmai álláspont kialakítása. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár ebben az esetben is a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kiküldi a kormány-előterjesztést véleményezésre és tájékoztatásul. Az összefogó a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint véleményezők szakmai véleménye alapján köteles a minisztérium szakmai szempontú összegző álláspontját kialakítani.

(8) Véleményeltérés esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik egyeztetés kezdeményezéséről. Ha a véleményeltérés ezt követően is fennáll, a minisztérium véleményét összefoglaló válaszlevél tartalmáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján a közigazgatási államtitkár dönt. A döntési javaslatban ismertetni kell a helyettes államtitkárok, önállóan véleményező szervezeti egységek álláspontját.

(9) Ha a válaszadási határidő bármely okból nem tartható, akkor erről és a válaszlevél várható elkészülési időpontjáról rövid úton tájékoztatni kell a véleményt kérő minisztériumot (kormányhivatalt). Az esetlegesen késedelmesen elkészült válaszlevelet munkapéldányként elektronikus úton kell megküldeni a véleményt kérő minisztérium (kormányhivatal) részére.

(10) Ha az érintettek a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.

(11) Az észrevételek alapján, illetve a szükséges egyeztetés után elkészített válaszlevél tervezetét a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár írja alá. A minisztériumi véleménynek a címzett részére történő megküldéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(12) Ha a kormány-előterjesztést küldő minisztérium (kormányhivatal) a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a minisztériumot az észrevételt megfogalmazó helyettes államtitkár vagy az általa irányított szervezeti egység képviseli. A képviselet tekintetében fennálló véleményeltérés esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár jelöli ki a képviselő szervezeti egységet.

21.2. A minisztériumban előkészített tervezetek minisztériumon belül történő egyeztetési rendje

135. § (1) A jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt tartalmazó tervezet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kormány-előterjesztés), valamint az ehhez kapcsolódó hatásvizsgálati lap előkészítésére a jogalkotási munkaterv alapján, illetve – a közigazgatási államtitkár tájékoztatása mellett – állami vezető utasítása alapján kerülhet sor.

(2) A jelentést, valamint a kormány-előterjesztést az előkészítésért felelős szervezeti egység (a továbbiakban: előkészítő) – a feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek bevonásával – készíti el.

(3)190 A kormány-előterjesztés, jelentés – a minisztérium állami vezetőivel, a miniszter kabinetfőnökével, az érintett szervezeti egységek vezetőivel, valamint a feladatkörüket tekintve érintett háttérintézmények vezetőivel történő – belső egyeztetését az előkészítő koordinálja. Kormány-előterjesztésnek, jelentésnek az egyeztetése a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárral, ha pénzügyi-gazdasági hatása van, a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárral, európai uniós és nemzetközi kapcsolódás esetén az európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárral kötelező. A kormány-előterjesztést, jelentést a Jogszabály-előkészítő Főosztály részére kodifikációs és jogi megfelelőség ellenőrzése céljából meg kell küldeni.

(4) A kormány-előterjesztés, jelentés belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben külön indokolás mellett lehet. Az egyeztetés elektronikus úton történik. Az ennek során érkezett észrevételeket az előkészítő értékeli, az elfogadott észrevételeket átvezeti.

(5) Ha a belső egyeztetésre küldött kormány-előterjesztés, jelentés tartalmát illetően az előkészítő és az érintett szervezeti egységek között érdemi véleményeltérés van, azt két- vagy többoldalú megbeszélés útján kell egyeztetni az előkészítésért felelős állami vezető tájékoztatása mellett.

(6) A kormány-előterjesztés, jelentés kommunikációs záradékát az előkészítő és a Kommunikációs Főosztály munkatársa közösen készíti el. A kormány-előterjesztést, jelentést az előkészítő megküldi a Kommunikációs Főosztály részére, aki a kommunikációs záradék áttekintését és szükség szerinti kiegészítését, módosítását követően visszaküldi azt a belső egyeztetést végző szervezeti egység részére.

(7) A kormány-előterjesztés, jelentés szakmai vezetői értekezletre történő benyújtását a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(8) A miniszteri értekezletre történő benyújtást megelőzően a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott kormány-előterjesztést, jelentést az előkészítő megküldi a Kommunikációs Főosztály részére a kommunikációs terv véglegezése és jóváhagyása érdekében.

(9) A miniszteri értekezlet dönt a kormány-előterjesztésben, jelentésben foglaltakról, ha

a) a kormány-előterjesztés vagy jelentés politikai döntést igényel, vagy

b) a kormány-előterjesztést vagy jelentést a közigazgatási államtitkár miniszteri értekezleten történő tárgyalás céljából felterjeszti.

(10) A kormány-előterjesztés, jelentés jóváhagyását követően a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a kormány-előterjesztés előzetes véleményezés céljából történő megküldéséről.

(11) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik az előkészítő előzetes véleményezés eredményéről történő tájékoztatásáról.

136. § (1) Ha az előzetes véleményezés eredménye alapján a kormány-előterjesztés közigazgatási egyeztetésre bocsátása engedélyezésre kerül, vagy elrendelték a jelentés közigazgatási egyeztetését, a közigazgatási egyeztetésre bocsátásról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. A közigazgatási egyeztetéssel egyidejűleg a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a kormány-előterjesztés érintett civil, szakmai szervezetek részére társadalmi egyeztetés céljából történő megküldéséről.

(2) A beérkezett vélemények értékeléséről az előkészítő, valamint a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Az elfogadott észrevételek átvezetéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3) Véleményeltérés esetén az előkészítő a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közreműködésével a szakmai-civil szervezetekkel közvetlenül megkísérli a vitás kérdések tisztázását. A minisztériumok közötti véleményeltérés egyeztetését először ügyintézői, majd főosztályvezetői szinten kell megkísérelni. Ebben az esetben az egyeztetésben történő részvételről az előkészítő és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Ha az egyeztetés eredménytelen volt, azt helyettes államtitkári, államtitkári, közigazgatási államtitkári, végül miniszteri szinten kell folytatni. Ennek kezdeményezéséről, szükség esetén a szóbeli egyeztetés megszervezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint az előkészítő gondoskodik.

137. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter – miniszteri rendelet kihirdetéséhez szükséges – egyetértő nyilatkozatának beszerzéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2) A miniszteri rendelet aláírattatásáról a közigazgatási államtitkár titkárságán keresztül a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3) Ha a miniszteri rendelet kihirdetéséhez jogszabály alapján más miniszter egyetértése szükséges, annak beszerzéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(4) Az aláírt miniszteri rendelet kihirdetése iránt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár intézkedik.

138. § (1) A kormány-előterjesztésnek és a jelentésnek a kormányzati döntéshozatalt előkészítő fórumok, illetve a Kormány általi megtárgyalása céljából a Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő benyújtásáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2) A kormányzati döntéshozatalt előkészítő testületek értekezleteire, illetve a kormányülésre történő felkészítés megszervezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3)191

139. § (1) A törvénytervezetet és az országgyűlési határozattervezetet tartalmazó kormány-előterjesztés alapján a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat – ideértve a beszámolót és a tájékoztatót is – (a továbbiakban együtt: javaslat) kormányülést követő véglegezéséről, az esetleg szükséges javítások, módosítások átvezetéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2)192 Az Országgyűléshez történő benyújtással kapcsolatos feladatok ellátásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik – a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően – a javaslat egy példányának Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő megküldésével.

(3)193 A miniszteri nyitóbeszéd és a zárszó elkészítéséért az előkészítő felelős. A szükséges koordináció elvégzéséről a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(4)194 A parlamenti és stratégiai államtitkár az egységes minisztériumi álláspont kialakítása érdekében gondoskodik a javaslathoz benyújtott képviselői, bizottsági módosító javaslatokkal összefüggésben a területért felelős államtitkár, a közigazgatási államtitkár, az előkészítésért felelős más állami vezető, az előkészítő és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár tájékoztatásáról. Az előkészítő a minisztériumi álláspont kialakítását követően gondoskodik a Kormány döntését megalapozó kormány-előterjesztés elkészítéséről.

(5) Az Országgyűlés bizottságainak ülésein a minisztérium képviseletét a miniszter, illetve a minisztert helyettesítő jogkörében az államtitkár látja el. Az államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén – kijelölés alapján – a helyettes államtitkár vagy a minisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult, vezetői megbízatással rendelkező kormánytisztviselő helyettesíti.

(6)195 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás összeállításáról és a tájékoztatás Miniszterelnöki Kormányirodára történő eljuttatásáról – a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően – a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(7)196 Az egységes javaslattervezet elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik, a javaslattervezetet a miniszter ellenjegyzi. Az egységes javaslattervezet benyújtásának koordinálásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(8) A zárószavazás előtti módosító javaslat elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik az előkészítő bevonásával.

(9)197 A zárószavazást követően az elfogadott törvény vagy országgyűlési határozat szövegének elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. A javaslat végleges szövegének az Országgyűlés elnöke részére történő megküldéséről – miniszteri aláírást követően – a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

140. § (1) A nem kormány-előterjesztésben előkészített közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében a 136–137. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) A minisztérium belső szabályzatainak elkészítését, belső egyeztetését, valamint szakmai vezetői értekezletre való előkészítését az előkészítő végzi. A szabályzatok belső egyeztetését az illetékes helyettes államtitkár, közvetlenül a miniszter alá rendelt szervezeti egység esetében pedig a szervezeti egység vezetője engedélyezi, szakmai vezetői értekezletre történő benyújtását a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(3) A belső szabályzatoknak a minisztérium belső honlapján történő megjelentetése kötelező. A Hivatalos Értesítőben közzétett belső szabályzatoknak a minisztérium belső honlapján történő megjelentetésének kezdeményezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a Kommunikációs Főosztály felé. A miniszter vagy a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott, de a Hivatalos Értesítőben közzé nem tett belső szabályzatok belső honlapon történő közzétételét az előkészítő kérésére a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár kezdeményezi a Kommunikációs Főosztálynál.

21.3. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság működéséhez kapcsolódó egyes eltérő eljárási szabályokról

141. § (1) A 141–155. §-t kell alkalmazni a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: a Kormány ügyrendje) 52. pontja szerint a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) hatáskörébe tartozó előterjesztés és jelentés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ülésanyag) a minisztérium keretén belüli és a miniszter vagy a minisztérium irányítása, felügyelete, tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai irányítása alatt álló szervezettel történő egyeztetésére.

(2) Jelen alcím rendelkezései által megállapított eljárásrendre a 134–140. §-t nem kell alkalmazni, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetet.

(3) Abban az esetben, ha az ülésanyag

a) jogszabály elfogadására irányul, ezen alcím rendelkezései szerinti eljárásrendet a 152. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni,

b) tekintetében vita alakult ki, a 150. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

142. §198 A Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: FKB Titkárság) a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányításával koordinálja az ülésanyagokkal kapcsolatos, ezen alcím rendelkezései szerinti feladatok ellátását.

143. § Az eljárási cselekményeket főszabály szerint elektronikus úton kell elvégezni, és az elektronikus út kizárólagosságának feltüntetése esetén azt nem szükséges papír alapon is megismételni. Egyes eljárási cselekmények jellegükre tekintettel papír alapon, postai úton is elvégezhetőek.

144. § (1)199 Ha állami vezető döntése értelmében ülésanyagot kell előkészíteni, akkor a tárgykör szerint feladatkörében érintett helyettes államtitkár vagy főosztály vezetője tájékoztatja a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt és az FKB Titkárságot

a) az ülésanyag munkacíméről,

b) az ülésanyag tárgyáról,

c) a kapcsolódó határidőkről és egyéb kötelezettségekről, valamint

d) más, az ülésanyaggal kapcsolatos lényeges információkról

az FKB azon ülését megelőző kilenc munkanappal, amely napirendjére az ülésanyagot fel kívánják vetetni.

(2) Az FKB Titkárság az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást adó számára jelezheti, ha az ülésanyag előkészítésébe valamely szervet vagy személyt szükséges bevonni.

145. § (1)200 Az ülésanyag előkészítéséért felelős helyettes államtitkár az ülésanyagot megküldi a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárnak és az FKB Titkárságnak legkésőbb az FKB azon ülését megelőző hetedik munkanapon 16 óráig, amely napirendjére az ülésanyagot fel kívánják vetetni.

(2) Ha az ülésanyag az FKB Titkárságra az (1) bekezdés szerinti határidőn túl érkezik meg, akkor az FKB Titkárság ezen ülésanyag tekintetében úgy jár el, hogy azt az FKB soron következő második ülésén tárgyalhassa meg. Az FKB Titkárság erről tájékoztatja az ülésanyag előkészítőjét.

(3)201 Az ülésanyag előkészítéséért felelős helyettes államtitkár – az indokok bemutatásával, a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és az FKB Titkárság egyidejű tájékoztatása mellett – kérheti, hogy az FKB elnöke vagy az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár minősítse sürgősnek az ülésanyagot.

(4) Ha az FKB elnöke vagy az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár úgy dönt, hogy egy anyagot sürgősnek minősít, akkor az azzal kapcsolatos teendőket soron kívül kell intézni, az ezen alcím rendelkezései szerinti eljárásrendre vonatkozó határidőket és időközöket nem kell alkalmazni.

146. § (1) Az FKB Titkárság az ülésanyagot véleményezés céljából megküldi a minisztérium közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai és – érintettsége esetén – a miniszter vagy a minisztérium irányítása, felügyelete, tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai irányítása alatt álló szervezet részére.

(2) Az FKB Titkárság az (1) bekezdés szerinti véleményezésre határidőt állapít meg, amely a minisztériumban irányadó munkarendre figyelemmel nem lehet rövidebb hat munkaóránál.

(3) Ha az ülésanyag a 145. § (4) bekezdése szerint sürgős, akkor az FKB Titkárság a (2) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja a véleményezés határidejét, viszont – figyelemmel az ülésanyag terjedelmére, összetettségére és lehetséges hatásaira – a határidőt olyan módon állapítja meg, hogy a határidőn belül az érintett érdemi választ adhasson.

(4) Az, aki az (1) bekezdés szerint véleményezés céljából megkapta az ülésanyagot, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti határidőn belül tájékoztatja az ülésanyag előkészítőjét – az FKB Titkárság egyidejű értesítése mellett – az ülésanyaggal kapcsolatos álláspontjáról, vagy jelzi, hogy nem tesz észrevételt.

147. § (1) Az ülésanyag előkészítője a részére megküldött észrevétel vagy vélemény alapján

a) az ülésanyagot átdolgozza, illetve

b) az el nem fogadott észrevételekre, véleményekre érdemi választ ad.

(2)202 Az (1) bekezdés szerint átdolgozott ülésanyagot annak előkészítője legkésőbb az FKB azon ülésének napját megelőző negyedik munkanapon 16 óráig megküldi a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és az FKB Titkárság részére, amelynek a napirendjére az ülésanyagot fel kívánják vetetni. A határidő elmulasztása esetén a 144. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, ha az anyag nem minősül sürgősnek.

148. § (1) Az FKB Titkárság a 147. § (1) bekezdés szerinti ülésanyagot visszamutatja ugyanazon szervezeti egységek részére, akik részére a 146. § (1) bekezdése alapján véleményezésre megküldte. Ha az ülésanyag a 147. § (1) bekezdés szerinti átdolgozás folytán más szervezeti egységet vagy szervezetet is érint, akkor az FKB Titkárság ezen szervezeti egységek részére is megküldi.

(2) Az FKB Titkárság – figyelemmel az ülésanyag terjedelmére, összetettségére és lehetséges hatásaira – a határidőt olyan módon állapítja meg, hogy a határidőn belül az érintett érdemi választ tudjon adni. Ha a véleményezésre felkért szervezeti egység vagy szervezet első alkalommal kapja meg az anyagot és az nem minősül sürgősnek, akkor a rá irányadó határidőt a 146. § (2) bekezdés szerint kell megállapítani.

149. § Ha a visszamutatásra észrevétel nem érkezett, az ülésanyag előkészítője gondoskodik a visszamutatásra kiküldött ülésanyag miniszter általi jóváhagyásának kezdeményezéséről, és az észrevételek hiányáról és a jóváhagyás kezdeményezéséről tájékoztatja az FKB Titkárságot.

150. § (1)203 Ha az ülésanyagra a 148. § (1) bekezdés szerinti visszamutatás során is észrevétel érkezik, akkor az ülésanyag előkészítője tájékoztatja a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt és a FKB Titkárságot.

(2)204 Az (1) bekezdés szerinti esetben az ülésanyag előkészítéséért felelős helyettes államtitkár az észrevételt tevő szakterületért felelős helyettes államtitkár bevonásával egyeztetést szervez, és arra meghívja a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a vitás kérdést az azonos államtitkár irányítása alatt álló érintett helyettes államtitkárok esetében az őket irányító államtitkár részére kell felterjeszteni döntés céljából. Ha a vitás kérdésben érintett helyettes államtitkárokat nem azonos államtitkár irányítja, akkor a vitás kérdést a Szakmai Vezetői Értekezlet elé kell terjeszteni döntés érdekében. Ha a Szakmai Vezetői Értekezlet ülésén történő egyeztetés sem vezet eredményre, akkor a vitás kérdést a miniszter részére kell felterjeszteni döntés céljából.

(4) Ha a vitás kérdésről nem a miniszter döntött, akkor az ülésanyag előkészítője gondoskodik az egyeztetett ülésanyag miniszter általi jóváhagyásának kezdeményezéséről.

151. § (1) A miniszteri jóváhagyás céljából felterjesztett ülésanyagokat soron kívül kell a miniszter elé tárni.

(2) A Miniszteri Kabinet az ülésanyag jóváhagyása tekintetében a miniszter által meghozott döntésről haladéktalanul értesíti az ülésanyag előkészítőjét.

152. § Ha az ülésanyag jogszabály elfogadására irányul, a 113. §-ban, valamint a 135. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

153. § (1)205 Az ülésanyag előkészítője a 151. § (2) bekezdés szerinti jóváhagyásról haladéktalanul – a miniszter által jóváhagyott ülésanyag egyidejű megküldésével – tájékoztatja a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt és az FKB Titkárság vezetőjét. Az FKB Titkárság gondoskodik a 151. § (2) bekezdés szerinti jóváhagyott ülésanyag napirendre történő felvételéről.

(2)206 Ha az ülésanyag előkészítője az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és a 151. § (2) bekezdés szerint jóváhagyott ülésanyagot legkésőbb a FKB azon ülését megelőző második munkanapon 16 óra 30 percig, amely ülés napirendjére az ülésanyagot fel kívánják vetetni, nem küldi meg az FKB Titkárság részére, akkor a 145. § (2) bekezdését kell alkalmazni, ha az ülésanyag nem minősül sürgősnek.

154. § (1) Ha az ülésanyagot nem a minisztérium készítette elő, az FKB Titkárság az ülésanyagot megküldi a minisztérium helyettes államtitkárai és – érintettsége esetén – a miniszter vagy a minisztérium irányítása, felügyelete, tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai irányítása alatt álló szervezet részére véleményezés céljából.

(2) Az FKB Titkárság az (1) bekezdés szerinti véleményezésre határidőt állapít meg, amely a minisztériumban irányadó munkarendre figyelemmel nem lehet rövidebb 6 munkaóránál.

(3) Ha az ülésanyag sürgős vagy azt az FKB működésére irányadó szabályoktól eltérően nyújtották be és tárgyalásától eltekinteni nem lehet, akkor az FKB Titkárság a (2) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja a véleményezés határidejét, viszont – figyelemmel az ülésanyag terjedelmére, összetettségére és lehetséges hatásaira – a határidőt olyan módon állapítja meg, hogy a határidőn belül az érintett érdemi választ lehessen adni.

(4) Az, aki az (1) bekezdés szerint véleményezés céljából megkapta az ülésanyagot, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti határidőn belül tájékoztatja az FKB Titkárságot az ülésanyaggal kapcsolatos álláspontjáról, vagy jelzi, hogy nem tesz észrevételt.

(5)207 Az FKB Titkárság a (4) bekezdés szerinti észrevételekről tájékoztatja az FKB elnökét, az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárt és a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt.

155. § (1) Ha az FKB az ülésén feladatot határoz meg valamely szervezeti egység vagy szerv részére, az FKB Titkárság erről tájékoztatja az érintetteket.

(2) Az, akinek a részére az FKB feladatot határozott meg, azt az FKB által meghatározott tartalommal és határidőn belül elvégzi. Ha a feladat döntéshozatal előkészítésére irányul, akkor a döntéshozatalt az arra irányadó szabályok szerint szükséges kezdeményezni.

22. Ügyintézési határidő

156. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a Kormány ügyrendje és a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére megállapított határidő 30 nap, kivéve a vezető által megállapított egyedi ügyintézési határidőt.

(4) A határidőket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a minisztériumban történő érkeztetés, ennek hiányában az első iktatás napja, befejező napja pedig a regisztrált továbbítás napja.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen.

(6) Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben az illetékes helyettes államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

23. Az ügyintézés általános szabályai

157. § (1) A szervezeti egység dolgozója köteles a tudomására jutott hivatalos információt ahhoz az érintett szervezeti egységhez eljuttatni, amelynek arra feladata elvégzéséhez szüksége van, illetve amely szükség esetén az információ alapján hivatalból köteles eljárást kezdeményezni.

(2) A miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a kabinetfőnökök, a titkárságvezetők és a főosztályvezetők, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) a feladat- és hatáskörük gyakorlását az alárendeltségükbe tartozó vezetőre írásban eseti jelleggel vagy visszavonásig átruházhatják,

b) az alárendeltségükbe tartozó személyektől bármely ügyet magukhoz vonhatnak,

c) az ügyek intézésére – a jogszabályok keretei között – szükség szerint érdemi és eljárási utasítást adhatnak,

d) a jogszabályok keretei között megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység bármely vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetve a döntés megsemmisítését, megváltoztatását az illetékes vezetőnél kezdeményezhetik.

(3) Az ügyintézésért felelős az eljárás során a következőket látja el:

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyben előzőleg keletkezett iratok pótlólagos összegyűjtéséről, csatolásáról,

b) ha az ügyben más szervezeti egység álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,

c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az ügyet kísérő lapon külön feljegyzi,

d)208 az országgyűlési bizottsági üléseken történtekről rövid összefoglalót készít, melynek állami vezetők rendelkezésére bocsátásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik,

e) megállapításait, javaslatát az ügyiratban röviden összegzi és elkészíti a kiadmány tervezetét,

f) az ügyiratot kiadmányozza vagy továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz,

g) az előadói ívre feljegyzi a kezelői és kiadói utasításokat.

(4) A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a közvetlen vezető másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A miniszter által kiadmányozásra kerülő ügyiratokat, a miniszternek címzett előterjesztéseket, jelentéseket, feljegyzéseket ellenkező miniszteri rendelkezés hiányában a szervezeti egység közvetlen irányítását ellátó helyettes államtitkár, a szakterületért felelős ágazati államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a miniszter kabinetfőnökének útján kell felterjeszteni.

(5) A miniszterhez címzett

a)209 hivatalos megkereséseket a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke szignálja ki az érintett államtitkárnak, illetve a közigazgatási államtitkárnak,

b) egyedi ügyekben érkezett beadványokra az a) pontban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a szignálás az illetékes államtitkárnak, közigazgatási államtitkárnak, helyettes államtitkárnak szól.

(6) Az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok nevére érkező ügyiratokat a címzettek hatáskörükben szignálják ki az általuk irányított állami vezetőknek, illetve az illetékes szervezeti egységek vezetőjének, vagy keresik meg a válaszadásra feladatköre szerint illetékes államtitkárt. A közvetlenül a szervezeti egységhez címzett ügyiratokkal kapcsolatos teendőket – ha az ügyiratot kiszignáló felsővezető annak helyben való iktatását nem rendelte el, iktatás után – a főosztályvezetők saját hatáskörükben végzik.

24. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

158. § (1) A minisztérium valamennyi vezetője, szervezeti egysége és munkatársa köteles a minisztériumi feladatok végrehajtásában együttműködni. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a minisztériumi szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a miniszter kijelölt.

(2) A miniszter az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetők és tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

25. Az alapvető jogok biztosával és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével való kapcsolattartás

159. § (1) Az alapvető jogok biztosa, illetve a NAIH elnöke által végzett vizsgálatot a minisztérium önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.

(2) A Jogszabály-előkészítő Főosztály által az érintett minisztériumi szervezeti egységek bevonásával előkészített, a NAIH elnökének megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően kell aláírásra felterjeszteni.

(3) Az érintett minisztériumi szervezeti egységek által előkészített, az alapvető jogok biztosának megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően kell aláírásra felterjeszteni.

26. A minisztérium képviselete

160. § (1) A minisztériumot a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a képviselet rendjére e Szabályzatnak a miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók, az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a minisztériumot a miniszter kabinetfőnöke képviseli.

(2) A képviseleti kapcsolatok irányától függően a munkamegosztási rend a következő:

a)210 a kormány-, illetve minisztériumközi bizottságokban az adott bizottság szintjének és feladatkörének megfelelően a miniszter kijelölése alapján a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy a miniszter kabinetfőnöke, illetve a szakterület szerint érintetten az államtitkár vagy az általuk kijelölt helyettes államtitkár, illetve személy képviseli a minisztériumot,

b)211 a minisztériumokkal, a központi közigazgatási, valamint az érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolattartásban az adott témakör fontosságának és jellegének megfelelően a miniszter, a miniszter kabinetfőnöke, a közigazgatási államtitkár, a szakterület szerint érintett államtitkár, a feladatkörével összefüggésben érintett helyettes államtitkár, illetve az érintett főosztályvezető a kapcsolattartás rendje szerint képviseli a minisztériumot,

c)212 a minisztériumoknál, a központi közigazgatási és egyéb szerveknél megtartott értekezleteken és tárgyalásokon a minisztérium képviseletére a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke, illetve a szakterület szerint érintett államtitkár, továbbá annak kabinetfőnöke által kijelölt személy, ennek hiányában a téma szerint érintett helyettes államtitkár, a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult, aki az értekezlet tárgya szerint – e Szabályzat előírásai alapján – érintett,

d) az önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban a kabinetfőnökök, a szakterület szerint érintett helyettes államtitkárok és szervezeti egység vezetői, illetve az általuk megbízott kormánytisztviselők képviselik a minisztériumot.

(3) A minisztériumnak a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a Jogtanácsosi Főosztály kamarai jogtanácsos és ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó kormánytisztviselői látják el a közigazgatási államtitkár által adott egyedi, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartásba vett általános meghatalmazás alapján.

(4) A közigazgatási államtitkár egyedi meghatalmazást adhat a jelen utasítás szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező más szervezeti egység kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó, valamint a külön jogszabályban képviseleti joggal rendelkező más kormánytisztviselői részére is az adott szervezeti egység tevékenységével összefüggésben kialakult közigazgatási jogvitában történő képviseleti feladatok ellátására.

(5) A közlekedési hatósági közigazgatási peres és nem peres eljárásokban, valamint a közlekedési hatósági feladatokkal összefüggő valamennyi peres és nem peres eljárásban – ideértve különösen a közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti pereket, a kényszertörlési, felszámolási és végelszámolási eljárásokat, valamint a közigazgatási bírság behajtásával kapcsolatos eljárásokat – a képviseletet a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője látja el. Ezen eljárásokban a nyilatkozattételi kötelezettség és jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása a főosztályvezetőt illetik. A főosztályvezető képviseleti jogosultságát az adott perben eljáró, perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőkre átruházhatja. A Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője peren kívüli és perbeli egyezséget csak a közigazgatási államtitkár – Jogtanácsosi Főosztály útján kért – előzetes írásbeli engedélye alapján köthet.

(6) A minisztérium jogi képviseletére különösen indokolt esetben ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával – a Jogtanácsosi Főosztály előzetes szakmai véleményének kikérésével – a közigazgatási államtitkár, vagy miniszter előzetes jóváhagyását követően köthető szerződés. A jelen bekezdés alapján kötött szerződés esetében a jogi képviselő részére a meghatalmazást a közigazgatási államtitkár kiadmányozza.

(7) Az Országgyűlés bizottsága előtti képviseletre a 139. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(8)213 Az Országgyűlés bizottságai előtti képviselet módjáról a képviseletet ellátó vezetők listájával a parlamenti és stratégiai államtitkárt legkésőbb az ülés napján reggel 8 óráig tájékoztatni kell.

(9) A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot az 1316/2013/EU rendeletben tagállami felelősségi körbe utalt, nemzeti hatósági feladatok tekintetében a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár képviseli.

(10) A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot a CEF Főosztály vezetője képviseli azokban az esetekben, ha az 1316/2013/EU rendelet szerint benyújtott pályázatok vonatkozásában a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az állam.

161. § Ha a nemzetközi programokon és a protokolleseményeken való részvételre a minisztérium több állami vezetője jogosult, akkor a miniszter határozza meg a minisztérium képviseletének rendjét ezeken az eseményeken, és jelöli ki a részt vevő személyt.

162. § A minisztériumnak a külső gazdálkodó vagy civil szervezetek által szervezett képzéseken előadói minőségben történő képviseletét, illetve az ilyen képzéseken történő, a minisztérium által fizetett hallgatói részvételt a közigazgatási államtitkár engedélyezi.

27. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

163. § (1) A sajtó tájékoztatását az érdekelt minisztériumi szervezeti egységek bevonásával a Kommunikációs Főosztály végzi. A sajtó részére tájékoztatást a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok és a Kommunikációs Főosztály adhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kommunikációs Főosztály egyedi esetekben nyilatkozattételre külön jogosult személyt is kijelölhet a sajtó tájékoztatása céljából.

(3) Nyilatkozatot – állami vezető eltérő döntése hiányában – csak a Kommunikációs Főosztály tudomásával (sajtónyilvános esemény, konferencia stb.) vagy előzetes engedélyével (szervezett sajtótájékoztató) lehet adni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szakmai folyóiratok számára készített, szakmai vagy egyébként ismeretterjesztési, tudományos célból készült írásos anyagok tekintetében.

(5) A sajtó útján nyilvánosságra hozandó közlemény kiadásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik a feladatkör szerint illetékes államtitkár vagy helyettes államtitkár előterjesztését és tartalmi jóváhagyását követően.

(6) A minisztériumra vonatkozó bírálatokra a sajtóválaszt a feladatköre szerint érintett főosztályvezető, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek tekintetében pedig a szerv vezetője készíti elő a törvényes határidőben. A válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik az érintett ágazat szakmai jóváhagyását követően.

(7) A Kommunikációs Főosztállyal mindig kapcsolatba kell lépni, illetve tájékoztatni kell, ha bármely szervezeti egységtől, felsővezetőtől, szakértőtől újságíró vagy bármely sajtóorgánum szerkesztősége háttérinformációt, nyilatkozatot, konkrét ügyben reagálást kér, vagy ha a minisztérium tervezett intézkedése a lakosság valamely csoportjának életviszonyára kihatással van. Közvetlen megkeresés esetén tájékoztatni kell az újságírót, hogy kérését előzetesen szükséges egyeztetnie a Kommunikációs Főosztállyal. Az egyeztetésre a nyilatkozattétel előtt kerül sor.

(8) Megkeresés esetében a Kommunikációs Főosztály munkatársai referálnak a minisztérium vezetőinek, és a döntésről soron kívül értesítik a megkeresett szervezeti egységet.

(9) A nyilatkozónak hosszabb, elemző nyilatkozattétel, írásbeli interjú esetén joga van kérni a publikálni kívánt anyag megtekintését. A szöveget visszaküldés előtt ellenőrzi a Kommunikációs Főosztály. A sajtó számára csak az ellenőrzött anyag kerülhet visszaküldésre.

(10) A Kommunikációs Főosztály a közvéleményt érintő minisztériumi döntésekről, illetve ezek előkészületeiről tájékoztatást kap.

(11) A minisztérium közleményeit előzetes egyeztetés alapján kizárólag a Kommunikációs Főosztály adhatja ki.

(12) A sajtótájékoztatók zökkenőmentes lebonyolítása és jó szakmai előkészítése érdekében a sajtótájékoztató tartalmáról, a résztvevők pontos köréről három nappal az esemény előtt értesíteni kell a Kommunikációs Főosztályt.

(13) A minisztérium külső és belső honlapjára csak a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával kerülhet fel tartalom.

(14) A minisztérium jogi képviseleti feladatellátásával összefüggésben a bírósági tárgyaláson megjelent sajtóképviselő részére tájékoztatást a jogi képviselő nem adhat, a sajtó tájékoztatására a jelen szabályzatban foglalt általános rendelkezések az irányadóak.

28. A külföldi kiküldetések engedélyezésének rendje

164. § A kiküldetések engedélyezésére a következők szerint kerül sor:

a) a miniszter engedélyezi és rendeli el a közigazgatási államtitkár külföldi kiküldetését, a közigazgatási államtitkár engedélyezi és rendeli el az államtitkárok külföldi kiküldetését,

b) a helyettes államtitkárok és az a) pontban felsoroltakon kívül minden további személy külföldi kiküldetését az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzatban kijelölt állami vezető engedélyezi és rendeli el.

c) a közigazgatási államtitkár látja el (elrendelőként) kézjegyével a miniszter „Kiküldetés engedélyezése” formanyomtatványát, a Kormány tájékoztatásáról, a miniszter kiutazásának engedélyeztetéséről a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

165. § (1) A miniszter kiadja

a) a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatot,

b) a közérdekű adatok közzétételi szabályzatát,

c) a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatot,

d) az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,

e) a bizonylati szabályzatot,

f) a KEF és a NISZ Zrt. által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéről szóló szabályzatot,

g) a minisztérium egyedi iratkezelési szabályzatát,

h) a közbeszerzési szabályzatot,

i) a miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló szabályzatot,

j) a Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti, valamint mobiltelefonos készenléti szolgálat szabályzatát,

k) a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát,

l) a nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködés rendjéről szóló szabályzatot,

m) a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzatot,

n) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatot,

o) a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számviteli szabályzatait (Leltározási és leltárkészítési szabályzat, Számviteli politika, Számlarend, Értékelési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Bizonylati szabályzat).

(2) A közigazgatási államtitkár kiadja

a) a belső ellenőrzési kézikönyvet,

b) a közszolgálati szabályzatot,

c) a kockázatkezelésről, a szabálytalanságok kezeléséről és a gazdálkodási tevékenységek ellenőrzési nyomvonaláról szóló szabályzatot,

d) az ITM igazgatás gazdálkodási szabályzatát,

e) a pénzkezelési szabályzatot,

f) a leltárkészítési és leltározási szabályzatot,

g) felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatot,

h) az önköltségszámítási szabályzatot,

i) az eszközgazdálkodási szabályzatot,

j) a reprezentációs szabályzatot,

k) az informatikai biztonsági szabályzatot,

l) a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló bejelentések fogadásáról, feldolgozásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatot,

m)214

n)215

o) a gépjármű használati szabályzatot.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet és a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására jogosíthatja fel.

(4) A közigazgatási államtitkár a belső honlapon közzéteszi a minisztériumban alkalmazandó belső szabályzatok listáját a szabályzat címe, normatív utasításban kiadott szabályzatok esetében a szabályzat száma, továbbá az előkészítéséért felelős szervezeti egység és a kiadására jogosult állami vezető megjelölésével.

166. § (1) Az önálló szervezeti egységek vezetői e Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készítenek.

(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetője írja alá, és jóváhagyásra a tevékenységét irányító állami vezető elé terjeszti, majd a jóváhagyott ügyrendet másolatban megküldi a közigazgatási államtitkárnak.

167. § Ahol e Szabályzat átruházott hatáskörben történő feladatellátást említ, a hatáskör gyakorlására e Szabályzat alapján kerül sor.

1. függelék216

MHKT_4.PDF

2. függelék

A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

I.6. A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek

I.6.0.0.1.217 Miniszteri Kabinet

A Miniszteri Kabinet

1. munkakapcsolatot tart az államtitkári kabinetekkel, titkárságokkal, a helyettes államtitkárok titkárságával és a közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjével, szükség esetén munkakapcsolatba lép a minisztérium szervezeti egységeivel, háttérintézményeivel és a Kormány más szerveivel,

2. a tanácsadók útján figyelemmel kíséri a szakterületi munkát, kapcsolatot tart a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán az ágazati államtitkárságok kabinetfőnökeivel, helyettes államtitkáraival, a közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjével, az egyes ügyekben teljeskörűen tájékozódik,

3.218 a tanácsadók útján részt vesz a miniszter és a miniszter kabinetfőnöke által meghatározott projektek és programok koordinálásában,

4. tájékoztatást kérhet a jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv megvalósításáról, az aktuális hazai és európai uniós finanszírozású programokról,

5. véleményezi a minisztériumon belül az állami és szakmai kitüntetésekkel és díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos felterjesztéseket, előterjesztéseket és folyamatokat,

6. az e Szabályzatban meghatározott esetek kivételével a szakterületért felelős államtitkári kabinetek útján megkeresett szervezeti egységek közreműködésével irányítja a miniszteri válaszadást igénylő megkeresések választervezeteinek elkészítését,

7. részt vesz a miniszteri döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, közreműködik a minisztériumhoz tartozó ágazatok politikai arculatának kialakításában, formálásában, a miniszter és az államtitkárok politikai döntéseinek, továbbá a Kormány általános politikájának megvalósításához kapcsolódó miniszteri feladatok előkészítésében, végrehajtásában és annak ellenőrzésében,

8. eljár a miniszter által meghatározott ügyekben,

9. a miniszter döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,

10. szervezi a stratégiai partnerségi megállapodások megkötését, előkészíti a megállapodásokkal kapcsolatos miniszteri döntéseket,

11. folyamatosan figyelemmel kíséri a miniszteri programokat, javaslatot tesz a meghívások tekintetében, az ágazatoktól kért és kapott szakmai anyagok alapján,

12. a miniszteri programokkal összefüggésben elkészíti a háttéranyagokat és a beszédtervezeteket, és megküldi azokat a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály munkatársai részére,

13. folyamatosan figyelemmel kíséri a heti miniszteri programokat, szükség esetén az egyes egyeztetésekhez, megbeszéléshez, találkozókhoz megfelelő anyagokat készít,

14. tanácsadói útján részt vesz az ágazati államtitkárságok államtitkári vezetői értekezletein,

15. állami vezető meghívására részt vesz a minisztérium vezetői értekezletein,

16. felterjeszti a miniszter részére az előkészített állami és szakmai kitüntetésben, díjban és elismerésben részesülő személyekre vonatkozó javaslatokat,

17. a miniszter közvetlen iránymutatásai alapján segíti a kommunikációs szakterület munkáját a miniszter döntéseinek társadalmi elfogadtatása érdekében,

18. ellátja a miniszter képviseletét a Balaton Fejlesztési Tanácsban,

19. ellátja az autó-motorsport fejlesztésekhez kapcsolódóan, külön kormányhatározatban a miniszter részére meghatározott feladatokat.

I.6.0.0.2.219 Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály

A Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály segíti a miniszter és a miniszter kabinetfőnöke tevékenységének az ellátását. A Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály vezetője a miniszter kabinetfőnöke irányításával vezeti a Szervezési és Koordinációs Osztály, valamint a Protokoll Osztály vezetőjének tevékenységét.

A Főosztály

1. megtervezi, vezeti a miniszter programjait, koordinálja azok szervezését, vezeti a miniszteri naptárat, közreműködik az ahhoz kapcsolódó dokumentumok előkészítésében,

2. tájékoztatja az államtitkárságokat a miniszter programjairól,

3. folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

4. koordinálja, támogatja a miniszter irányítása alá tartozó miniszteri tanácsadók munkáját,

5. koordinálja a miniszterhez kötődő miniszteri szintű rendezvények protokollfeladatait, kapcsolatot tart a kommunikációs szakterülettel,

6. kapcsolatot tart a miniszteri utazások tekintetében a nemzetközi szakterülettel,

7. tervezi és koordinálja a miniszteri kitüntető címekkel és elismerésekkel és az állami kitüntetésekkel összefüggő feladatokat az illetékes szakterületnek iránymutatást ad,

8. a miniszter és a kabinetfőnök hivatali közéleti tevékenységének szervezésével és szakmai, adminisztratív munkájának segítésével biztosítja a folyamatosságot a miniszter és a kabinetfőnök mindennapi hivatali munkájában és a közvetlen irányítása alá tartozó szervekkel kapcsolatos teendői ellátásában,

9. nyilvántartja, előkészíti, összehívja, megszervezi a miniszter és a kabinetfőnök feladatkörébe tartozó egyeztetéseket, illetve a miniszter vagy a kabinetfőnök kezdeményezésére megtartandó megbeszéléseket,

10. koordinálja a miniszter és a kabinetfőnök programjaihoz kapcsolódó vezetői információs dokumentumok, felkészítők, beszédtervezetek előkészítését.

I.6.0.0.2.1. Szervezési és Koordinációs Osztály

Az Osztály

1. figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,

2. koordinálja szakterületek irányába a miniszterhez érkezett megkeresések, kérelmek, panaszok, és közérdekű bejelentések megválaszolását,

3. összeállítja a Miniszteri Értekezlet napirendjét és nyomon követi a miniszteri értekezleten meghatározott feladatok, iránymutatások végrehajtását,

4. megszervezi a miniszter kabinetfőnöke által vezetett, rendszeresen megtartott koordinációs értekezletet,

5. részt vesz a minisztérium szakpolitikai döntéseinek előkészítésében,

6. gondoskodik a miniszter és a kabinetfőnök programjaihoz kapcsolódó vezetői információs dokumentumok, felkészítők, beszédtervezetek előkészítéséről, és megküldi azokat a miniszter kabinetfőnöke részére,

7. gondoskodik a miniszter által adományozható elismerésekre vonatkozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséről,

8. miniszteri döntésre előkészíti a Személyügyi Főosztály által előkészített és megküldött, az állami kitüntetésekkel és miniszteri elismerésekkel kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat,

9. koordinálja a felsőoktatási szakterület által előkészített magasabb vezetői (rektori/kancellári) kinevezésekkel, megbízásokkal, felmentésekkel, visszavonásokkal kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat,

10. koordinálja a felsőoktatási szakterület által előkészített egyetemi és főiskolai tanári kinevezések ütemezésével, miniszter útján történő felterjesztésével a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak megbízásával kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat.

I.6.0.0.2.2. Protokoll Osztály

Az Osztály

1. teljeskörűen előkészíti, megszervezi és ellátja a miniszteri protokolláris programokhoz kötődő feladatokat a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve,

2. gondoskodik a miniszterhez kötődő rendezvénynaptár alapján az éves munkaterv elkészítéséért, illetve felel az abból adódó protokolláris feladatok teljes körű végrehajtásáért,

3. előkészíti és felel a miniszteri naptárhoz kötődő protokolláris rendezvénytábla naprakész vezetéséért, illetve az abból adódó protokolláris feladatok teljes körű végrehajtásáért,

4. gondoskodik a tevékenységi körébe eső rendezvények lebonyolításához szükséges protokolleszközök, illetve a miniszteri eseményekhez kapcsolódóan a megfelelő szintű ajándékok beszerzéséről, illetve felel a nyilvántartás szakszerűségéért és jogszerűségéért,

5. szervezi a minisztérium nemzeti és állami ünnepségeit, kitüntetés- és díjátadó ceremóniáit, a miniszteri állománygyűléseket,

6. sajtónyilvános események tekintetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a kommunikációs szakterület vezetőjével, nemzetközi események tekintetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a nemzetközi szakterület vezetőjével, illetve minden egyéb szakmai rendezvény esetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a szakmai területekkel.

I.6.0.0.3.220 „Egy a természettel” Titkársági Főosztály

1. A Főosztály – a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában –

a) ellátja a kormánybiztosi titkársági feladatokat,

b) biztosítja a kormánybiztos munkájához kapcsolódó feladatok folyamatos támogatását.

2. A Főosztály vezetője irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.

3. A Főosztály vezetőjének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

I.6.1. A közigazgatási államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

A Közigazgatási Államtitkári Titkárság segíti a közigazgatási államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően

1. folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási, illetve az intézményi munkatervi feladatok teljesítését,

2. figyelemmel kíséri a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve az intézményi munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatok végrehajtását, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

3. a közigazgatási államtitkár kijelölése esetén koordinálja a komplex megközelítést igénylő, több szervezeti egység feladatkörét érintő egyedi ügyek intézését,

4. közreműködik a közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,

5. véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit a közigazgatási államtitkár döntése alapján,

6. közreműködik a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak erősítésében,

7. a közigazgatási államtitkár döntése alapján közreműködik a minisztérium és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben,

8. koordinálja a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt lévő helyettes államtitkárságok és főosztályok munkáját,

9. kapcsolatot tart a minisztérium szakmai vezetőivel, szükség szerint jelentést, beszámolót kér munkájukról,

10. szükség szerint támogatja a feladatában érintett miniszteri biztos tevékenységét,

11. koordinálja a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek, valamint a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek elkészítését.

I.6.1.0.2. Jogtanácsosi Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel

1. a közbeszerzési szabályzat, valamint

2. a közérdekű adatok megismerésének rendjéről, a közérdekű adatok közzétételéről és a személyes adatok védelméről szóló szabályzat

előkészítéséért.

b) A minisztérium szerződéskötési feladatai körében

1. szerződések jogi megfelelőségét tanúsítja,

2. jogi véleményt ad a főosztályok részéről történő megkeresés alapján a minisztérium által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos jogi megítélést igénylő ügyekben,

3. jogi szempontból véleményezi a minisztérium által kötendő és az illetékes szakmai szervezeti egység által előkészített szerződéseket, amelynek során a véleménye a gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki,

4. felel a minisztériumban alkalmazandó szerződésminták kidolgozásáért, szükség szerinti aktualizálásáért.

c) A minisztériumi jogi képviseleti feladatellátás körében

1. a jelen Szabályzat alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység tevékenységével összefüggésben kialakult közigazgatási jogvita kivételével ellátja a minisztérium által, vagy a minisztérium ellen indított peres és nemperes eljárásokban a minisztérium képviseletét (ideértve a beadványok elkészítését és határidőben történő benyújtását, valamint a tárgyaláson történő személyes részvételt is) az érintett szakmai szervezeti egységek bevonásával. A per tárgya szerint érintett szakterület felelőse köteles a szükséges szakmai segítséget, intézkedést, írásbeli tájékoztatást a Főosztály részére megadni és a Főosztály vezetőjének kérése alapján a szakmai álláspontot megfogalmazó kormánytisztviselő jelenlétét a bírósági tárgyaláson szükséges esetén biztosítani,

2. ellátja a minisztérium, mint Munkáltató képviseletét a Közszolgálati Döntőbizottság előtt indult eljárásokban, ideértve a Közszolgálati Döntőbizottság által hozott döntés felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásokban történő minisztériumi képviseletet is.

d) A minisztériumi beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatellátás körében

1. közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalásokat készít a minisztériumon belül,

2. ellátja a közbeszerzésekről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ajánlatkérői feladatokat,

3. közbeszerzési szempontból vizsgálja és véleményezi a részére megküldött szerződéseket és szabályzatokat, a minisztérium szervezeti egységeinek megkeresése alapján közbeszerzési jogi és szakmai állásfoglalásokat készít,

4. felméri és összesíti az önálló szervezeti egységek éves visszterhes beszerzési igényeit, és összeállítja a minisztérium éves közbeszerzési tervét, valamint annak módosítását,

5. nyilvántartja a minisztérium közbeszerzési eljárásait, valamint a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei által szabályozott beszerzéseket,

6. közbeszerzési szempontból vizsgálja és nyilvántartja a minisztérium közbeszerzési kötelezettséggel nem érintett visszterhes beszerzéseit,

7. kialakítja és vezeti a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat (közbeszerzési tervek, bonyolított eljárások, egyeztetések), végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket,

8. bonyolítja és koordinálja a minisztérium közbeszerzési eljárásait,

9. képviseli a minisztériumot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyó eljárásokban,

10. ellenőrzi a minisztérium hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások során kötött egyes szerződések teljesítését,

11. felelős a minisztérium közbeszerzési eljárásainak engedélyezéséért és szabályszerű lebonyolításáért, ennek keretében a közbeszerzési eljárásokat érintő köztes és érdemi döntések meghozataláért, továbbá a minisztérium közbeszerzési tervének és a közbeszerzési terv módosításainak elfogadásáért,

12. ellátja a központosított közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos feladatokat,

13. a külön jogszabályban meghatározott előírások szerint kezdeményezi a közbeszerzések előzetes engedélyezési és ellenőrzési eljárását, valamint ennek keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel vagy az ellenőrzést végző más szervezettel,

14. gondoskodik a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről szóló kormányrendelet által előírt ajánlatkérési feladatok év eleji, illetve év közbeni ellátásáról, valamint az e kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódóan kiadott miniszteri rendeletben felsorolt termékek vonatkozásában a beszerzési igények felméréséről, az e rendeletek hatálya alá tartozó beszerzések nyomon követéséről, a büntetés-végrehajtás központi ellátó szerve által kijelölt gazdasági társasággal történő ellátási szerződés megkötéséről,

15. ellátja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet szerinti kapcsolattartási, valamint a rendelet által szabályozott központosított közbeszerzési rendszert érintő, közbeszerzési jellegű feladatokat,

16. koordinálja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatások előkészítését.

e) Funkcionális feladatai körében

1. különösen indokolt esetben írásbeli szakmai javaslatot terjeszt a közigazgatási államtitkár elé, amelyben javaslatot tesz a pervitel külső megbízás útján való bonyolítására,

2. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár, valamint az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában,

3. jogi szempontból véleményezi a minisztérium hazai pályázataival kapcsolatban benyújtott kifogásokat elbíráló döntéseket,

4. ellátja a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, ennek keretében állást foglal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesíthetősége tekintetében, valamint előkészíti és koordinálja a közérdekű adatigénylésekre megküldendő válaszokat,

5. ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő tevékenységet, ennek keretében

5.1. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő szervezeti egység, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,

5.2. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,

5.3. ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában, az érintettek joggyakorlásának biztosításában,

5.4. együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, amely felé kapcsolattartó pontként működik,

6. ellátja a kamarai jogtanácsos, valamint ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó minisztériumi kormánytisztviselők esetében a kamarai tagdíj ügyintézésével kapcsolatos feladatokat.

I.6.1.0.3. Ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében kidolgozza a Belső Ellenőrzési Alapszabályt, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, a belső ellenőrökre vonatkozó Etikai Kódexet, valamint a főosztály Stratégiai tervét.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját, melynek érdekében kapcsolatot tart a fejezethez tartozó háttérintézmények, így a miniszter irányítása, vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványok belső ellenőrzési vezetőivel, számukra módszertani segítséget nyújt a feladataik színvonalas elvégzése érdekében,

2. ellátja a minisztériumot érintő ÁSZ, KEHI és szükség szerint az egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, kivéve az operatív programokhoz kapcsolódó külső ellenőrzéseket,

3. ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknál lefolytatandó, a minisztérium felelősségi körébe tartozó ellenőrzések koordinációs feladatait, melynek érdekében kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel.

c) Funkcionális feladatai körében

1.221 a független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében hozzájárul a minisztérium működésének fejlesztéséhez, eredményességének növeléséhez, a minisztérium céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve javaslataival fejleszti a minisztérium irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát, munkáját közvetlenül a közigazgatási államtitkár alárendeltségében végzi, jelentéseit közvetlenül a közigazgatási államtitkár részére küldi meg, elemzi, vizsgálja és értékeli a közpénzek, eszközök és források rendeltetésszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos, valamint szabályszerű felhasználását, a költségvetés bevételeivel és kiadásaival összefüggő jogszabályok betartását, a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a központi költségvetés és zárszámadás megalapozottságának elősegítése érdekében jár el, szükség szerint ellenőrzi a minisztérium által irányított intézmények által készített éves beszámolókat, az általuk működtetett belső kontrollrendszer megfelelőségét, az éves elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségét és a beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása szabályszerűségét,

2. ellenőrzi a fejezeti kezelésű pénzeszközök felhasználását a minisztériumhoz tartozó többségi állami tulajdonú szervezeteknél, valamint ellenőrzi a fejezet költségvetéséből adott juttatásokat és támogatásokat a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél,

3.222 ellenőrzi a miniszter irányítása alatt működő háttérintézményeket, így a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveket, a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokat, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokat,

4. ellátja a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó elkülönített alapok felhasználásának kockázatelemzésen alapuló ellenőrzését,

5. biztosítja a minisztérium hatáskörébe tartozó operatív programok irányító hatóságok és közreműködő szervezetek belső ellenőrzését,

6.223 ellátja – megállapodás alapján – a belső ellenőrzési feladatokat azon gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, ahol a gazdasági szervezet feladatait a minisztérium látja el,

7.224 kidolgozza – kockázatelemzés alapján – a minisztérium stratégiai és éves ellenőrzési terveit, amelyek magukban foglalják a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére, a képzésre és továbbképzésre, esetenként külső erőforrás bevonására vonatkozó javaslatokat is,

8. összesíti a miniszter által irányított költségvetési szervek ellenőrzési terveit, és elkészíti a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét,

9. elkészíti a fejezet éves összefoglaló jelentését a miniszter által irányított költségvetési szervek ellenőrzési beszámolóinak összesítése és a minisztérium éves ellenőrzési jelentése alapján,

10.225 ellátja a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzései tevékenységének szakmai felügyeletét,

11. ellenőrzi az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtását,

12. a miniszter, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzéseket hajt végre, melyről előzőleg kikéri a KEHI elnökének véleményét,

13. tanácsadói tevékenységet lát el a minisztérium működésének fejlesztéséhez, racionalizálásához kapcsolódóan.

d) Egyéb feladatai körében

1. nyilvántartást vezet az ellenőrzési feladatok megvalósításáról és az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának állásáról és a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre írásban beszámol a KEHI elnöke részére a minisztérium által a tárgyévben végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról,

2. nyilvántartja az ÁSZ és KEHI ellenőrzések javaslataira készített intézkedési terveket és azok végrehajtását (kivéve az operatív programok vonatkozásában lefolytatott vizsgálatokat), és a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolójában tájékoztatja a KEHI elnökét,

3.226 részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési, EU Támogatások munkájában, együttműködik az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, módosítása, az ellenőrzési rendszer fejlesztése, módszertani útmutatók elkészítése tekintetében,

4. véleményezi a miniszter által irányított költségvetési szervek vezetői javaslatára az adott költségvetési szerv belső ellenőrzési egység vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket (kinevezés, felmentés),

5. erősíti a minisztérium korrupcióellenes elkötelezettségét,

6. részt vesz a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok ellenőrzési rendszerének kialakításában, fejlesztésében.

7.227 segíti a közigazgatási államtitkárt álláspontjának kialakításában az SzMSz, valamint a minisztérium belső szabályzatainak módosítására irányuló kezdeményezésekkel kapcsolatban,

8.228 vizsgálja az SzMSZ, a minisztérium belső szabályzatai és a szervezeti egységek ügyrendjeinek összhangját,

9.229 figyelemmel kíséri a minisztérium működésének főbb szabályait, folyamatait, a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg eljárásrendek, útmutatók, iratminták alkalmazására.

I.6.1.0.4. Személyügyi Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtási rendeletére vonatkozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséért,

2. a minisztérium közszolgálati szabályzatának, valamint a személyügyi szakterületre vonatkozó egyéb belső szabályzatoknak a kidolgozásáért,

3. a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat előkészítéséért.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében felel

1. a szakdiplomatákkal kapcsolatos, a minisztérium hatáskörébe tartozó személyügyi feladatok ellátásáért,

2. az Európai Bizottság által meghirdetett nemzeti szakértői pályázat közzétételéért, a pályázó minisztériumi kormánytisztviselő jelöléséért, kiküldetésükkel kapcsolatos munkajogi ügyintézéséért (ide nem értve a kiutazással és hazautazással, valamint a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő ügyintézést), kint tartózkodásuk meghosszabbításáért és ennek kapcsán a Miniszterelnökség illetékes szerveivel való kapcsolattartásért,

3. a külképviseleteken a minisztérium érdekeit képviselő szakdiplomaták és családjuk élet- és munkakörülményei alakulásának folyamatos figyelemmel kíséréséért, az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért,

4. a minisztériumi kormánytisztviselők európai uniós gyakornoki feladatok ellátására történő kirendeléséért, az EU-tagállamok és más államok, illetve szervezetek által meghirdetett ösztöndíjak közzétételéért.

c) Funkcionális feladatai körében felel:

1. a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyügyi, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kártérítési, szociális, jóléti és kegyeleti döntések előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a minisztérium közszolgálati, béren kívüli juttatásokról szóló és egyéb belső szabályzataiban a főosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a személyi anyagok kezeléséért, a minisztériumi munkaköri rendszer kialakításáért,

2. a minisztérium létszámgazdálkodással összefüggő feladatainak előkészítéséért,

3.230 a minisztérium állományába tartozó vezetők és beosztott kormánytisztviselők, a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkoztatásával összefüggő feladatok ellátásáért,

4. a közszolgálati és közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben a minisztériumi belső pályáztatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért,

5. a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára vezetői kinevezésekkel kapcsolatos kifogásolási jogának megkérésével összefüggő tevékenység ellátásáért,

6. a személyi állomány egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságával, foglalkozás-egészségügyi helyzetével kapcsolatos tevékenység felügyeletéért,

7. a minisztérium állománya személyügyi adatainak számítógépes feldolgozásáért és a jogszabályban előírt adatszolgáltatásért a Közszolgálati Nyilvántartás és más szervek részére,

8. a külső szervektől véleményezés céljából érkezett tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában való közreműködésért,

9. a minisztérium dolgozóinak képzésével, továbbképzésével, közigazgatási alap- és szakvizsgaszervezésével, tanulmányi szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátásáért,

10. a minisztériumi kormánytisztviselők minősítésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásáért, a teljesítményjutalmazás végrehajtásával, valamint az intézményi vezetők minősítésével és tevékenységük értékelésével kapcsolatos teendők ellátásáért,

11. a minisztérium által kötött munkaszerződések, illetve munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt létrehozó szerződések előkészítéséért, illetve nyilvántartásáért,

12. a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények első számú vezetőjével, gazdasági vezetőjével, jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkörbe tartozó, a munkaviszony, valamint munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések előkészítéséért, illetve véleményezéséért a költségvetési szervek esetében a Költségvetési Főosztály, illetve az érintett vezetők személyi anyagának kezeléséért,

13. a minisztérium esélyegyenlőségi tervével kapcsolatos feladatok ellátásáért,

14. az Igazgatási és Biztonsági Főosztály részére nyújtott, munkavédelemmel kapcsolatos szakmai támogatást nyújtásának ellátásáért, igény esetén a munkavédelmi képviselőválasztás lebonyolításának előkészítésében való közreműködésért,

15. a minisztérium személyügyi feladatinak ellátása keretében a SzEAT rendszerben történő adatrögzítésért,

16. az egyes főosztályok létszámkeretének meghatározásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokért,

17. a minisztérium alaplétszámába tartozó álláshelyek nyilvántartásáért,

18. biztosítja az állami kitüntetésekhez és miniszteri elismerésekhez kapcsolódó tárgyi és technikai feltételeket,

19. előkészíti, egységesíti, tartalmilag és formailag ellenőrzi a szakmai területek által összeállított állami és szakmai kitüntetésben, díjban és miniszteri elismerésben részesülő személyekre vonatkozó javaslatokat, melyeket táblázatos formában összesítve véleményezés és további intézkedés céljából továbbít a Miniszteri Kabinetnek.

20.231 felel a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan a minisztériumi munkatársak továbbfoglalkoztatási kérelmeinek összegyűjtéséért és a Miniszteri Kabinet részére történő továbbításáért.

d) Egyéb feladatai körében felel

1. a minisztériumi dolgozók szociális helyzetének figyelemmel kíséréséért, a belső szabályzatokban foglalt jóléti, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szociális és lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátásáért, valamint az üdültetéssel kapcsolatos feladatkör ellátásáért,

2. a minisztérium és felsőoktatási intézmények közötti együttműködések, szakmai gyakorlatokkal összefüggő megállapodások kialakításáért,

3. a Kormány által alapított ösztöndíjprogram megvalósításában történő közreműködésért,

4. a minisztériumi érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásért.

I.6.1.1. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.1.1. Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően

1. szervezi a szakmai vezetői értekezletet, melynek keretében javaslatot tesz a napirendre, az értekezlet jóváhagyott napirendjét a kapcsolódó ülésanyagokkal együtt megküldi a résztvevők részére,

2. a szakmai vezetői értekezletről emlékeztetőt készít, intézkedik annak jóváhagyása iránt, nyomon követi az értekezleten kiadott feladatok végrehajtását,

3. a szakmai vezetői értekezletre benyújtásra kerülő kormány-előterjesztések, jelentések tervezetei, miniszteri rendeletek tervezetei, valamint egyéb döntés-előkészítő anyagok kapcsán írásos szakmai álláspontot alakít ki, ennek során vizsgálja az irányadó tartalmi és formai követelményeknek való megfelelést, javaslatokat tesz azok egységes érvényesítése érdekében.

4.232 ellátja a minisztériumban az integritás tanácsadói feladatokat.

I.6.1.1.2. Jogszabály-előkészítő Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek (törvényjavaslatok, kormány- és miniszteri rendelet tervezetek), előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb határozatok, utasítások előkészítéséért (szövegezés, szerkesztés, a magyar jogrendbe való beilleszkedés megteremtése), ezen belül:

1.1. az irányításhoz szükséges normatív rendelkezések szabályozási szintjének (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, miniszteri utasítás, miniszteri belső utasítás, közigazgatási államtitkári utasítás) meghatározásáért,

1.2. a jogszabályok tervezeteinek, indokolásának elkészítéséért az illetékes szakfőosztály által előkészített szakmai tervezet alapján,

1.3. az előterjesztések, jogszabályok tervezeteinek belső véleményezését követően a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetésre történő megküldésért, majd közigazgatási és - a szakmai előterjesztő erre irányuló kezdeményezése esetén - társadalmi egyeztetéséért,

1.4. a jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztések, szakmai indokolások minisztérium honlapján való közzététele érdekében a Kommunikációs Főosztálynak történő megküldéséért,

1.5. a miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet és a Kormány döntésének megfelelő véglegesítéséért; az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,

1.6. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok egységes javaslat tervezeteinek előkészítéséért, valamint a törvény- és a határozati javaslat szövegének véglegesítéséért, kihirdetésre történő előkészítéséért,

1.7.233 a miniszteri rendeletek, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök aláíratásáért, kihirdetéséért, közzétételéért,

2. felel a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítéséért,

3. felel a háttérintézmények szervezeti és működési szabályzatainak miniszteri utasításként történő kiadásáért, illetve miniszteri jóváhagyásra felterjesztéséért, az irányított költségvetési szervek miniszteri jóváhagyást igénylő egyéb belső szabályzatainak miniszteri jóváhagyásra történő előkészítéséért, valamint egyéb szabályzatainak véleményezéséért,

4. felel a feladat racionalizációval összefüggő jogszabály-módosításoknak az érintett főosztályokkal együttműködve történő előkészítéséért,

5. ellátja a minisztériumi előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseinek napirendre vételével kapcsolatos feladatokat, e körben kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával a kormányülések, továbbá a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek előkészítésével kapcsolatosan.

b) A Jogszabály-előkészítő Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. felkérésre véleményezi a szakmai szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, jogi szakértelmet is igénylő, az 1. pont alá nem tartozó döntések tervezetét,

2. a szakmai főosztályok bevonásával elkészíti a választervezeteket az Alkotmánybíróságtól és az ügyészségtől érkezett megkeresésekre,

3. jogi szempontból véleményezi az alapvető jogok biztosának írt választervezeteket.

c) A Főosztály funkcionális feladatai körében

1. véleményezi a miniszter által irányított, felügyelt szervek - a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével -szervezeti és működési szabályzatának, alapító okiratának tervezeteit,

2. megkeresésre jogi véleményt ad a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó költségvetési szervek számára,

3. előkészíti a minisztériumi jogalkotási munkaterv tervezetét

4. nyomon követi a minisztérium által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit az előkészítéstől a megjelentetésig.

5. nyilvántartja az egyedi miniszteri és közigazgatási államtitkári utasításokat.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. felel a jogharmonizációs célú jogalkotási feladatoknak a koordinálásáért, kezeli a felmerülő jogértelmezési, -alkalmazási problémákat,

2.234 felel az áruk és szolgáltatások szabad áramlását érintő, a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály-tervezetek notifikációjának ellátásáért,

3. véleményezi az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabály tervezeteit,

4.235 felel a tárca hatáskörébe tartozó jogharmonizációs javaslatok egyeztetésért és véglegesítéséért,

5. ellátja az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabályok kihirdetését követő notifikációjával és az egyes közösségi jogi aktusokban előírt, jogszabálytervezetek egyéb notifikációs eljárásainak koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

6. felel a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya által előkészített nemzetközi szerződések, tárcamegállapodások (a továbbiakban együtt: nemzetközi szerződés) létrehozásával, módosításával és felmondásával kapcsolatos jogi feladatok felülvizsgálatáért, és az EU keretében létrejövő nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozással összefüggő jogi feladatok ellátásáért.

I.6.1.1.3. Igazgatási és Biztonsági Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. kidolgozza és évente felülvizsgálja a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló miniszteri rendeleteket,

2. kidolgozza a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány különleges jogrend időszakában kiadandó rendelettervezeteit a minisztériumhoz tartozó ágazatok tekintetében,

3. kidolgozza a kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok ellátását szabályozó miniszteri utasítást,

4. elkészíti a minisztérium Iratkezelési Szabályzatát és a minisztérium Biztonsági Szabályzatát, ezeket folyamatosan karbantartja, jogszabályváltozások esetén a szükséges módosításokat kidolgozza,

5. előkészíti és aktualizálja a tárca különleges jogrend időszaki működését szabályozó Honvédelmi Intézkedési Tervét,

6. elkészíti a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletet.

b) Funkcionális feladatai körében

1. közreműködik a külső szervektől véleményezés céljából érkezett biztonsági és igazgatási tárgyú tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában,

2. összeállítja a minisztérium féléves munkatervét,

3. a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről a közigazgatási államtitkárt és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt rendszeresen tájékoztatja,

4. gondoskodik a minisztérium épületébe történő ki- és belépés, valamint a parkolás rendjéről, továbbá ellátja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF), valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ Zrt.) a kapcsolattartói feladatokat az épületbiztonság és a költöztetés vonatkozásában, valamint koordinálja a minisztériumi épületek használatával kapcsolatos feladatok ellátását, továbbá koordinálja a KEF és a NISZ Zrt. által a minisztérium részére biztosított szolgáltatási és ellátási feladatokat, illetve gondoskodik a kapcsolattartó által jóváhagyott igényeknek a KEF, valamint a NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatához való eljuttatásáról,

5. ellátja a minisztérium vezetésének rendelkezése alapján az egyéb igazgatási és iratkezelési, valamint biztonsági feladatokat,

6. ellátja a minősített adatokra vonatkozó biztonsági vezetői feladatokat, a Biztonsági Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,

7. működteti a nemzeti és külföldi minősítettadat-nyilvántartót,

8. félévenként ellenőrzi a szervezeti egységeknél lévő kormányzati iratok meglétét, illetve elkészíti az erről készült tájékoztatót, és megküldi az irányító helyettes államtitkároknak,

9. működteti a minisztérium Központi Iratkezelő Irodáját,

10. átveszi a minisztérium vagy részlege címére postán, kézbesítő útján vagy elektronikusan (KÉR-en keresztül) érkezett, illetve személyesen kézbesített küldeményeket (levél, jelentés, csomag stb.),

11. érkezteti a minisztériumhoz beérkező küldeményeket,

12. ellátja a tárca által használt iratkezelési szoftver szakmai felügyeletét,

13. regisztrálja, módosítja és megvonja az iratkezelési szoftverhez való hozzáférési jogosultságokat,

14. elküldi az iratokat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint,

15. elvégzi az iratelszámoltatást a minisztériumi dolgozók munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésekor,

16. figyelemmel kíséri a kiadmányozási jog gyakorlását,

17. közvetlen kapcsolatot tart a tárca részére postai úton érkezett küldeményeket érintően a Magyar Posta Zártkörűen Működő Zrt.-vel,

18. összeállítja az éves küldeményforgalmi statisztikát,

19. betartatja az iratkezelésre vonatkozó szabályokat (Iratkezelési Szabályzat, körlevelek), és a betartást ellenőrzi,

20. koordinálja a minisztériumi küldemények, iratok belső és külső kézbesítését,

21. ellátja az iratkezeléssel kapcsolatos képzések szervezését, belső oktatások megtartását,

22. működteti a minisztérium Központi Irattárát az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, és gyűjti, továbbá elhelyezi a minisztériumi részlegek nem selejtezhető iratait,

23. rendezi, selejtezi az iratokat, valamint a kezelésében lévő iratokat segédletekkel ellátja,

24. átadja a rendezett, maradandó értékű iratokat az előírt őrzési időt követően az illetékes levéltár, illetve szerv (szervezet) részére, az iratselejtezési eljáráshoz szükséges levéltári hozzájárulást beszerzi,

25. a Magyar Nemzeti Levéltárral és más levéltárakkal, valamint tudományos intézetekkel hivatali és szakmai együttműködést folytat,

26. működteti a minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodáját,

27. kezeli a panaszok és a közérdekű bejelentések szakszerű átvételét, ügyintézését,

28. felel a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,

29. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában,

30. felel a védett állománnyal kapcsolatos feladatok ellátásáért,

31. ellátja a minisztériumi bélyegzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

32.236 vezeti a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.

c) Egyéb feladatai körében:

1. ellátja az ország biztonság- és védelempolitikájának alapelveiben, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában, továbbá a honvédelemről, a katasztrófavédelemről és az atomenergiáról szóló törvényekben meghatározott feladatokat, előkészíti a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó ágazati intézkedéseket,

2. meghatározza a védelmi igazgatás keretében az ágazat hatáskörébe tartozó védelmi feladatok szakmai követelményeit, megtervezi az ágazati védelmi költségeket, valamint gondoskodik az országvédelem polgári feladatainak ágazati végrehajtásáról,

3. kidolgozza az ágazati Nukleárisbaleset-elhárítási Tervet (ágazati BEIT), elemzéseket készít, az érintett ágazatok feladatait meghatározza és koordinálja, a végrehajtást ellenőrzi, veszélyhelyzetben a minisztériumi intézkedéseket előkészíti,

4. közreműködik a gazdaságbiztonsági tartalékolással kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában,

5. végrehajtja az ágazat működőképességét biztosító, a minisztérium kezelésében lévő Állami Céltartalék (ÁC) készletezési tevékenységét, ellátja a minisztériumi szabályozást, a tartalékok kezelésével megbízott szerveket ellenőrzi,

6. vizsgálja a Befogadó Nemzeti Támogatással (HNS) összefüggésben az igények kielégítését biztosító ágazati kapacitások és szolgáltatások rendelkezésre állását, rendszeresen felülvizsgálja és pontosítja a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati adatbázisát,

7. közreműködik a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) hazai megvalósításával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában, valamint a nemzeti Biztonsági Beruházási Bizottság munkájában,

8. ellátja a NATO-tagsággal, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel (CEP - Civil Emergency Planning) összefüggésben jelentkező minisztériumi feladatokat,

9. működteti, szabályozza az egységes riasztást, berendelést és készenlétbe helyezést,

10. ellátja a biztonsági és védelmi felkészülésből a minisztériumra háruló speciális feladatokat,

11. koordinálja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottsági tagsággal összefüggő tárcafeladatokat, közreműködik a Bizottság éves munkatervének végrehajtásában, valamint az ágazati katasztrófakockázat értékelésben,

12. szervezi a tárcaképviseletet a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ tevékenységében, segíti a tárca főfelelősségével felállítandó Védekezési Munkabizottságok adminisztratív tevékenységét,

13. koordinálja a terrorizmus elleni védekezésből fakadó ágazati feladatokat, végrehajtja a tárca hatáskörébe tartozó létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a vonatkozó jogalkotási feladatokat,

14. közvetlen kapcsolatot tart a védelmi felkészülést irányító minisztériumokkal és az érintett szervekkel (Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzeti Biztonsági Felügyelet, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség), továbbá tevékenységi körében kiemelten a Honvédelmi Minisztériummal és a Belügyminisztériummal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal,

15. koordinálja a hazai és nemzetközi katonai, katasztrófavédelmi és válságkezelési gyakorlatokon történő tárcarészvétellel összefüggő feladatok végrehajtását,

16. ellátja a tárca képviseletét a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságban, a Felsőszintű Munkacsoportban, a Munkavédelmi Bizottságban, és végrehajtja az ebből adódó feladatokat,

17. felel a kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok koordinálásáért, az ügyeleti szolgálatok (heti pihenőnapon és szabadnapon, illetőleg ünnepnapon tartott válsághelyzeti, különleges jogrendi időszaki) működtetésének meghatározásáért, szervezéséért és ellátásának biztosításáért,

18. koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel kapcsolatos feladatok végrehajtását,

19. koordinálja a NATO Stabilization & Reconstruction ágazati szakértőinek kijelölését, felkészítését,

20. ellátja a tárcaképviseletet a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Munkacsoportban (HIKOM),

21. biztosítja a védelmi feladatok végrehajtásában közreműködő ágazati szervek honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítését,

22. véleményezi és összehangolja a miniszter irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó közlekedési és energetikai szervezetek Honvédelmi Intézkedési Terveit,

23. elkészíti a minisztérium betelepülési tervét,

24.237 ellátja a minisztérium Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) adatgyűjtéseinek és adatátvételeinek koordinációs feladatait, együttműködve a Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal,

25.238 elvégzi a minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek és adatátvételeinek éves felülvizsgálata során történő koordinációt, valamint közreműködik a tárca – kötelező – OSAP adatszolgáltatásai teljesítésében, együttműködve a Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal,

26.239 ellátja a tárca képviseletét a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületben (NSKT), együttműködve a Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal,

27. ellátja az Európai Uniós pályázatokat érintő hatósági megkeresések, valamint a közérdekű bejelentések és a csalásellenes intézkedésekhez kapcsolódó feladatok koordinálását,

28. ellátja a tárca képviseletét a Magyar Szabványügyi Testület Bizottságában.

I.6.1.1.4. Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében

1. nyilvántartja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Kormány ülésein és munkatervében, a minisztérium jogalkotási munkatervében és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős feladatok végrehajtását, miniszteri döntés hiányában javaslatot tesz a feladatokat végrehajtó szervezeti egységekre és határidőkre, valamint figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását,

2. szervezi az Országgyűlés és a Kormány döntéseiből, határozataiból a minisztériumra háruló feladatok végrehajtását, e feladatokat az ügykör szerint felelős szervezeti egységek között elosztja, az esetleges vitás kérdéseket egyezteti és a feladatelosztást a minisztérium vezetőihez, illetve az érintettekhez eljuttatja,

3. gondoskodik a Miniszterelnöki Kormányirodának a lejárt határidejű kormányhatározatokból adódó, továbbá a kormány ülésein nem határozati formában kiadott feladatok végrehajtásáról, az esetlegesen felmerülő akadályokról igény szerint jelentést tesz,

4.240 megküldi az érintettek részére a kormányülések, kabinetülések, illetve a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjét; szervezi, koordinálja a napirendi pontokban szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos vezetői felkészítők készítését, a beérkezett anyagokat az ülésen részt vevő állami vezető részére eljuttatja,

5.241 kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával a kormányülések, kabinetülések, továbbá a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek előkészítésével kapcsolatosan,

6. a minisztérium vezetése és az érintett önálló szervezeti egységek részére megküldi az Országgyűléstől, a Kormánytól, más állami szervektől vagy társtárcáktól érkező emlékeztetőket, jelentéseket, intézkedési terveket, szükség esetén felhívja a figyelmet az intézkedési kötelezettségre,

7. koordinálja a más tárcáktól érkező tervezetek tárcán belüli egyeztetését, amelynek keretében elkészíti az egységes minisztériumi véleményt, intézkedik annak aláírása iránt és kiküldi azt, az esetleges egyeztetéseken képviseli a minisztériumi véleményt vagy gondoskodik a minisztériumi vélemény képviseletének megszervezéséről,

8.242 gondoskodik a kormányülés, az európai uniós tematikájú kormányülés, a kabinetülések és a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjén szereplő előterjesztések, jelentések kapcsán felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az elkészült felkészítők állami vezetők részére történő eljuttatásáról,

9. figyelemmel kíséri a más minisztériumtól érkező együttes előterjesztések miniszteri aláírásra történő előkészítését,

10. gondoskodik a kormány-előterjesztések és a jelentések kormányzati döntéshozatalt előkészítő testületek, illetve a Kormány általi megtárgyalása céljából a Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő benyújtásáról, ideértve a Jogszabály-előkészítő Főosztálytól elektronikusan kapott, véglegezett ülésanyag állami vezetőkkel történő jóváhagyatását is,

11. ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói feladatokat,

12. a minisztérium vezetése és az érintett önálló szervezeti egységek részére megküldi az Országgyűléstől, a Kormánytól, más állami szervektől vagy társtárcáktól érkező emlékeztetőket, jelentéseket, intézkedési terveket, szükség esetén felhívja a figyelmet az intézkedési kötelezettségre,

13.243 gondoskodik a kabinet döntései alapján a más tárcák felelősségi körébe tartozó ülésanyagnak miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztést megelőzően visszamutatásáról az érintett ágazatok részére,

14.244 a miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztést megelőző visszamutatás során kijelöli a feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egységet,

15.245 koordinálja a más tárcáktól érkező jogharmonizációs javaslat tárcán belüli egyeztetését, amelynek keretében elkészíti az egységes minisztériumi véleményt, intézkedik annak aláírása iránt és kiküldi azt, az esetleges egyeztetéseken gondoskodik a minisztériumi vélemény képviseletének megszervezéséről.

b)246

I.6.1.2. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.2.1.247 Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

a) Funkcionális feladatai körében

1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,

2. figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ügyintézését,

3. koordinálja a minisztérium rendezvényeinek – a Rendezvényterv szerint – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó államtitkárságokat érintő tervezését és végrehajtását, valamint a minisztérium külföldi utazásainak – az Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Terv szerint – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeket és az államtitkárságokat érintő tervezését és végrehajtását a vonatkozó miniszteri utasításokban foglaltak szerint.

b) Kodifikációs feladatai körében gondoskodik a rendezvényszervezési, utazásszervezési és tolmácsolási feladatok, valamint a kiemelt rendezvények ellátásához kapcsolódó szabályzatok megalkotásáról, illetve felülvizsgálatáról.

I.6.1.2.2. Európai Uniós Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai gazdasági, intézményi illeszkedését,

2. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai jogrendbe illeszkedését,

3. figyelemmel kíséri az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő uniós jogszabályokat,

és azokról az érintett főosztályokat tájékoztatja,

4. előkészíti az Európai Unió és tagállamai, valamint a harmadik országok közötti nemzetközi szerződések szövegének végleges megállapítását, valamint kihirdetését biztosító előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja az EKTB működésével összefüggő, valamint az EKTB-ben történő tárcaképviselethez kapcsolódó feladatokat,

2. kidolgozza, egyezteti és képviseli az európai uniós döntéshozatalban való részvételhez a magyar álláspontot,

3. teljesíti az EU intézményei felé teljesítendő jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettséget,

4. előkészíti a minisztérium állami vezetői szintű európai uniós tárgyalásait, összeállítja a szakmai háttéranyagokat, javaslatokat,

5. egyezteti és összeállítja más kormányzati szervek európai uniós tárgyalásaihoz a minisztériumot érintő javaslatokat,

6. ellátja a minisztériumhoz tartozó uniós ágazati politikák területén egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint egyéb bizottsági munkacsoportokban szakértők delegálásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, folyamatosan nyomon követi e bizottságokba delegált szakértők tevékenységét,

7. kapcsolatot tart Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére a tárca által delegált szakdiplomatákkal,

8. kezeli az uniós intézményektől érkezett hivatalos megkereséseket, az érdekeltek bevonásával előkészti, egyezteti a válaszleveleket, gondoskodik azok hivatalos úton történő megküldéséről,

9. ellátja az EU bővítési, valamint szomszédságpolitikai folyamatából eredő feladatokat, képviseli a tárcaálláspontot.

10.248 a Koordinációs Főosztállyal együttműködve ellátja a közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülések előkészítésével és működésével összefüggő feladatokat.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. összefogja és koordinálja a tárca szervezeti egységeinek európai uniós tevékenységét,

2. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az európai uniós ügyekben,

3. a Személyügyi Főosztállyal együttműködve ellátja a tagállami működés során az Európai

Unió tanácsi és bizottsági munkacsoportjaiban részt vevők európai uniós továbbképzési feladatait,

4. felel a kötelezettségszegési eljárásoknak, az EU PILOT és egyéb bizottsági megkereséseknek, az EU bírósági ügyeknek koordinálásáért, az érintett szervezeti egységek bevonásával kezeli a felmerülő uniós jogértelmezési, -alkalmazási problémákat.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a minisztériumhoz tartozó európai uniós ágazati politikáknak a minisztérium egészét átfogó, a stratégiai elképzelésekkel összhangban álló koordinációját,

2. az EU döntéshozatali eljárásának minden szintjén a leghatékonyabban képviseli a magyar érdekeket,

3. kapcsolatot tart az EU intézményeivel és az EU tagállamainak Magyarországra akkreditált külképviseleteivel,

4. koordinálja az Európai Unió harmadik országokkal létesítendő egyezményeivel összefüggő tárcafeladatokat,

5. elkészíti az európai uniós tárgyalásokból adódó intézkedési terveket, kijelöli - az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján - az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,

6. ellátja az EKTB 10. Közlekedéspolitikai szakértői csoport vezetését és titkársági feladatait.

7.249 vezeti és működteti az EKTB feladatainak ellátásában közreműködő 33. számú Oktatás és Képzés szakértői munkacsoportot, valamint koordinálja a minisztérium képviseletét és a szakterületek részvételét a minisztériumot érintő más EKTB szakértői csoportokban,

8.250 biztosítja az Európai Uniónak a minisztérium felelősségi területébe tartozó programjaiban a magyar részvételt, valamint koordinálja a hazai megvalósítást szolgáló feladatok ellátását, ezen feladat keretében

8.1. ellátja és koordinálja az Erasmus+ program (2014–2020) nemzeti hatósági feladataival kapcsolatos tevékenységeket, valamint képviseli Magyarországot a programbizottságban és a programhoz kapcsolódó egyéb hivatalos eseményeken, szorosan együttműködik továbbá a program hazai megvalósításáért felelős Tempus Közalapítvánnyal (Nemzeti Iroda).

I.6.1.2.3. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében ellátja a két- és többoldalú nemzetközi szerződésekkel, ezen belül a nemzetközi egyezmények, tárcamegállapodások létrehozásával, módosításával, felbontásával kapcsolatos feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. részt vesz a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon és a nemzetközi kormányközi szervezetekben, valamint a kormányközi vegyes bizottságokban, valamint összehangolja és koordinálja az érdekek érvényesítését,

2. ellátja a minisztérium nemzetközi regionális együttműködésekben végzett munkájának és az ott vállalt, minisztériumot érintő feladatok végrehajtásának koordinációját,

3. ellátja a minisztérium képviseletét a Határellenőrzési Munkacsoportban az érdekelt főosztályok bevonásával, valamint koordinálja a tárcaközi bizottság határozatainak végrehajtását,

4. a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve részt vesz a nemzetközi fejlesztéspolitikához kapcsolódó minisztériumi koordinációban, képviseli az érintett ágazatokat a minisztériumközi bizottságokban [NEFE (nemzetközi fejlesztési együttműködés)],

5.251 ellátja a Magyar–Baden–Württembergi Vegyes Bizottság és a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, illetve az egyéb, az innovációért és technológiáért felelős miniszter társelnökletével működő gazdasági együttműködési kormányközi és vegyes bizottság titkársági feladatait, beleértve az egyes ülések koordinációját és megszervezését, továbbá a projektek és vállalások, ülések közötti utánkövetését és további, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, kapcsolódó feladatokat,

6. ellátja a vegyes kamarákkal működtetett munkacsoportok (AmCham, DUIHK) titkársági feladatait.

7.252 ellátja a felsőoktatási ágazat nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és fejlesztésével, a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésével, tudománypolitikai együttműködések erősítésével összefüggő szervezési, hivatali és reprezentációs feladatokat,

8.253 közreműködik a minisztérium alapításával létrejött, nemzetközi oktatással foglalkozó alapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.

c) Funkcionális feladatai körében

1. összeállítja a minisztérium vezetői szintű éves nemzetközi tevékenységi programtervét,

2. előkészíti a minisztérium vezetői szintű két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásait, javaslatokat állít össze más kormányzati szervek nemzetközi tárgyalásaihoz, elkészíti a tárgyalásokból adódó intézkedési terveket; kijelöli az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, valamint ellenőrzi ezen feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,

3. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon, a nemzetközi kormányközi szervezetekben és vegyes bizottságokban,

4.254 közreműködik többek között a Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT/ITF), Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF), Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD), Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), Energia Charta, Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA), Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ, CECE, Európa Tanács, EBESZ nemzetközi szervezetek minisztériumi felelősségi körbe tartozó témáinak előkészítésében, a tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,

5. kapcsolatot tart a tárcát érintő átfogó nemzetközi ügyekben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve a külföldi szakmai körök szervezeteivel,

6. közreműködik a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és fejlesztésével összefüggő, valamint a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében,

7. részt vesz a szakfőosztályok nemzetközi feladatainak ellátásában,

8. felel a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések nyilvántartásáért,

9. közreműködik a minisztérium éves költségvetésében szereplő nemzetközi tagdíjakra vonatkozó előirányzat tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

d) Egyéb feladatai körében

1. szükség szerint adatot szolgáltat a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az állami vezetők nemzetközi programnaptárjához,

2.255 ellátja a minisztérium tevékenységével összefüggő fordíttatási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatokat, a szolgáltatások megrendelését, gondoskodik a kapcsolódó szabályzatok megalkotásáról, illetve felülvizsgálatáról.

3.256 ellátja a külföldi lektori igazolásokkal kapcsolatos felsőoktatási hatósági feladatokat, beleértve az igazolások kiadását és nyilvántartását.

I.6.1.3. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.3.1. Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.1.3.2. Ágazati Előirányzatok Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében véleményezi a költségvetést érintő jogszabályok tervezeteit, közreműködik a fejezet által kezdeményezett - feladatkörébe tartozó - jogszabályok előkészítésében.

b) Funkcionális feladatai körében

1. felel a fejezeti szintű gazdálkodást érintő, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások előkészítéséért, figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, felel a hatáskörébe tartozó szabályozás előkészítésével összefüggő hatásvizsgálatok előkészítéséért,

2. közreműködik az egyes önálló szervezeti egységek első helyi felelősségébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások kialakításában,

3. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartásával összefüggő feladatokat (címrendi besorolás, új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése), elkészíti a törzsadattárat érintő adatszolgáltatásokat,

4. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési felügyeletét, az előirányzatok felhasználásáról - az adott fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi és számviteli feladatait ellátó szervezetek bevonásával - megbízható, átlátható adatokat biztosít az integrált könyvelési rendszeren keresztül,

5. naprakész nyilvántartást vezet az érvényes kötelezettségvállalásokról és azok teljesítéséről meghatározott időnként, illetve szükség szerint egyeztetést végez az előirányzat szakmai kezelőivel,

6. összeállítja a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó, jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat,

7. végzi a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítési (pénzügyi, előirányzat-átadási) feladatait,

8. előkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokat, 9. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatokkal fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás keretében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladatait,

10. végzi a fejezeti kezelésű előirányzatok keretnyitási-finanszírozási feladatait, koordinálja a szakmai kezelők finanszírozási tervi adatszolgáltatását, összeállítja az időszaki adatszolgáltatási kötelezettségeket és továbbítja a Kincstár felé,

11. végzi a fejezeti-kezelésű előirányzatok éves költségvetési maradványának elszámolását,

12. nyilvántartja a fejezeti kezelésű előirányzatok éven túli kötelezettségvállalásait,

13. feladatainak ellátása során kapcsolatot tart külső szervezetekkel, a minisztérium más szervezeti egységeivel,

14. a szakterületekkel egyeztetve ellátja a zárszámadási törvénytervezet összeállításával kapcsolatos feladatokat, a fejezeti és a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó szakmai mellékletek elkészítését, és a szakmai tevékenység értékeléséről szóló szöveges indoklás összeállítását,

15. közreműködik a Költségvetési Főosztály által összeállítandó, fejezet gazdálkodásával kapcsolatos vezetői információs jelentések összeállításában,

16. közreműködik a Költségvetési Főosztály által összeállítandó, a fejezet bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás készítésében,

17. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok kapcsán az előirányzat-módosítások végrehajtását és nyilvántartását,

18. közreműködik a fejezet költségvetését érintő megállapodások elkészítésében.

I.6.1.3.3.257 Költségvetési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elkészített díj- és bírságrendelet előterjesztések intézményfelügyeleti szempontból történő felülvizsgálatáért,

2. felel a minisztérium mint eljáró közlekedési hatóság hatáskörébe tartozó díj- és bírságrendeletek költség-kalkulációjának elkészítéséért, javaslatot tesz a díjtételek megállapítására, valamint felel ezen feladatok tekintetében a hatásvizsgálatok költségvetési részének összeállításáért az érintett szakterületek bevonásával,

3. koordinálja és összefogja a fejezet költségvetését érintő megállapodásokat az érintett szakterületek, a Gazdálkodási Főosztály és az Ágazati Előirányzatok Főosztályának közreműködésével,

4. gazdasági-pénzügyi szempontból véleményezi – az Ágazati Előirányzatok Főosztály és a Gazdálkodási Főosztály bevonásával – a szakmai kezelők által készített, valamint a külső szervek által egyeztetésre megküldött előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket,

5. véleményezi az intézmények szervezeti és működési szabályzatainak tervezeteit.

b) Koordinációs feladatai körében koordinálja az intézmények közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak megjelenítésével kapcsolatos jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott teendők végrehajtását.

c) Funkcionális feladatai körében

1. felel a fejezet és a fejezet irányítása és felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek tekintetében alapító okiratok és módosításainak – a Jogszabály-előkészítő Főosztály, a Jogtanácsosi Főosztály és az érintett szervezeti egységek véleménye kikérése melletti – előkészítéséért, véglegesítéséért, nyilvántartásba vételének kezdeményezéséért,

2.258 ellátja a fejezet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet éves költségvetési tervjavaslat elkészítésével kapcsolatos feladatokat, elősegíti a mindenkori költségvetési és pénzügy-politikai irányelvek érvényesítését,

2a.259 ellátja az NKFI Alap fejezet éves költségvetési tervjavaslat előkészítésével kapcsolatos irányító szervi feladatokat,

3. ellátja a fejezet (fejezeti kezelésű előirányzatok és költségvetési szervek) éves költségvetési maradványának fejezeti szintű összesítésével, felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat az Ágazati Előirányzatok Főosztályának közreműködésével,

4. ellátja a kormányzati szakpolitikai feladatokkal kapcsolatos tervezési feladatokat, javaslatot tesz a felhasználására vonatkozó szabályozási javaslat elkészítésére, ellátja a szakmai kezelői feladatokat,

5. összesíti a zárszámadási törvénytervezethez kapcsolódó fejezeti szintű adatszolgáltatást és szöveges indoklást,

6.260 ellátja az intézmények és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet elemi költségvetésének, illetve beszámolási tevékenységének (éves beszámoló, időközi mérlegjelentések, időközi költségvetési jelentések, maradványelszámolás, zárszámadás) összeállításával kapcsolatos feladatokat,

6a.261 ellátja az NKFI Alap fejezet beszámolási tevékenységével összefüggő irányító szervi feladatokat,

7. ellátja az intézmények költségvetési, előirányzat-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

8. a Gazdálkodási Főosztály és az Ágazati Előirányzatok Főosztály közreműködésével összeállítja a fejezet gazdálkodásával kapcsolatos vezetői információs anyagokat, kimutatásokat,

9. felel a Jogszabály-előkészítő Főosztállyal és a Személyügyi Főosztállyal együttműködve az intézmények irányítási vagy felügyeleti jogának átadás-átvételével kapcsolatos feladatok ellátásáért,

10. a Társasági portfólió Főosztállyal együttműködve felel az intézmények társasággá vagy a társaságok intézménnyé alakításával, továbbá a költségvetési szerveknek gazdasági társaság alapításával, a költségvetési szervek és társaságaik jogutódlásával kapcsolatos szakmai koncepció és az azzal összefüggő hatásvizsgálatok, valamint a szakmai tervezetek elkészítéséért,

11. a szakmai felelős szervezeti egységek bevonásával az intézmények által vagyonkezelt, bérelt vagy más jogcímen használt kincstári körbe tartozó állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos – jogszabályban, valamint vagyonkezelési és más szerződésben – a miniszter egyetértéséhez vagy véleményalkotásához kötött feladatokat döntésre előkészíti,

12. a szakmai kezelő indokolással ellátott javaslata alapján – a Személyügyi Főosztály bevonásával – ellátja az intézmények létszámkeretének meghatározásával kapcsolatos feladatokat,

13. a fejezet bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról – a szakmai kezelőkkel és az Ágazati Előirányzatok Főosztályával egyeztetve – adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltés érdekében,

14. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatokkal, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal (a továbbiakban: KNPA), valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos főkönyvi és analitikus könyvelést, elkészíti az éves beszámolót és időközi mérlegjelentéseket és költségvetési jelentéseket, részt vesz a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó évközi költségvetési adatszolgáltatások teljesítésben,

15. elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokra, a KNPA-ra, valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó számviteli szabályozást,

16. kezeli és karbantartja a törzsadattári nyilvántartást, koordinálja a fejezeti címrend változásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

17. ellátja a fejezeti tartalék-előirányzatok felhasználása engedélyeztetésével összefüggő döntés-előkészítési, koordinációs feladatokat a Gazdálkodási Főosztállyal egyeztetve,

18. a fejezeti kezelésű előirányzatok, a KNPA, a tulajdonosi joggyakorlás, az ITM Igazgatás tekintetében ellátja az alkalmazott pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai követelményeknek és a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő működésének felügyeletét, az ennek biztosításához szükséges változtatásokat kezdeményezi,

19. az ITM fejezeti kezelésű előirányzatok, a KNPA, a tulajdonosi joggyakorlás vonatkozásában teljeskörűen végzi, az ITM Igazgatás tekintetében szükség szerint közreműködik a Gazdálkodási Főosztállyal az alábbi feladatok ellátásában:

19.1. a minisztériumi pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatai ellátásában,

19.2. a törzsadat és jogosultsági rendszer karbantartásában,

20. felel a közlekedési hatósági feladatellátással összefüggésben kivetett bírságot vagy pótdíjat megállapító döntések pénzügyi nyilvántartási rendszerének kialakításáért, a jogerős határozatok pénzügyi adatainak analitikus nyilvántartásáért, ellátja az ezzel összefüggő pénzügyi feladatokat, különös tekintettel a nemzetgazdasági számlák feletti jogosultságból adódó jogkörökre,

21. koordinálja a közlekedési hatáskörében a szakterületek bevonásával eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági bevétel beszedéssel kapcsolatos tevékenységét; intézkedik a hatósági bevétel beszedése során felmerülő problémák kezelése érdekében,

22. figyelemmel kíséri a közlekedési hatósági bevételek realizálódását, felelős a közlekedési hatósági bevételek és az ezzel összefüggő követelések elkülönített nyilvántartásáért, elemzést készít a terv-tény adatok alapján,

23. felel a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan az intézmények – ide nem értve a minisztériumot – továbbfoglalkoztatási kérelmeinek összegyűjtéséért és a Miniszteri Kabinet részére történő továbbításáért,

24. előkészíti a szakterületek vagy a partnerek által jelzett, a minisztériumnak a Főosztály felelősségi körébe tartozó elkülönített kincstári keretszámlájára tévesen befizetett összegek visszautalását,

25. részt vesz a közlekedési szakágazathoz kapcsolódó – hatósági tevékenységgel összefüggő – átutalásos vevőszámlák kiállításában, a hatósági tevékenységgel összefüggő egyéb számla kiállítása az egyes szakmai területek feladata,

26. ellátja a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettség teljesítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; valamint elvégzi a közlekedési hatósági bevételek tekintetében a jogszabályban meghatározott, %-os mértékű továbbutalási kötelezettség teljesítését,

27. végzi a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközponttal kapcsolatos pénzügyi elszámolások és átutalások ellenőrzését.

I.6.1.3.4. Gazdálkodási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti és aktualizálja a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat,

2. kidolgozza és évenként felülvizsgálja a Közszolgálati Szabályzat béren kívüli juttatásokról szóló rendelkezéseit.

b) Koordinációs feladatai körében

1. adatot és információt szolgáltat az ellenőrzést végző szervezetek részére, közreműködik a vizsgálat lebonyolításában, biztosítja a gazdálkodási dokumentumokba való betekintés lehetőségét,

2. előkészíti és véleményezi az ITM Igazgatás költségvetését érintő megállapodásokat,

3. közreműködik a protokollkiadásokról, ideiglenes külföldi kiküldetésekről, a kincstári VIP-kártya kiadási és használati rendjéről, valamint a fordítási és tolmácsolási feladatok ellátásáról szóló belső szabályozás elkészítésében,

4. ellátja a minisztérium raktárának kezelésével, továbbá az eszközök és készletek leltározásával összefüggő feladatokat.

c) Funkcionális feladatai körében

1. tervezi - a Költségvetési Főosztály bevonásával - az ITM Igazgatása cím éves intézményi költségvetés tervezését, valamint ellátja az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat,

2. ellátja és nyilvántartja a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítását, javaslatot készít a költségvetési törvényben jóváhagyott kiemelt előirányzatok jogcímek közötti felosztására, engedélyeztetésére, szabályozására, ellenőrzi a felhasználás szabályszerűségét,

3. ellátja az ITM Igazgatás költségvetését érintő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését, nyilvántartását, és a pénzügyi teljesítések utalványozását, érvényesítését,

4. ellátja a pénzkezelési feladatokat készpénzkezelés, valutakezelés, deviza-, forint- és kártyafedezeti kincstári bankszámlák kezelését, nyilvántartását,

5. ellátja a személyi juttatások előirányzathoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat a Személyügyi Főosztály adatszolgáltatása alapján, a személyi juttatások tervezésével, jogcímenkénti felosztási javaslatának elkészítésével és engedélyeztetésével, felhasználásával, illetve pénzügyi ellenjegyzésével és teljesítésével, valamint nyilvántartásával, és az illetményszámfejtéssel kapcsolatos számviteli feladatokat,

6. véleményezi az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatait érintő szerződéseket és megállapodásokat, szükség szerint koordinálja e megállapodások elkészítését,

7.262 ellátja az ITM Igazgatás főkönyvi és analitikus könyvelését, elkészíti a negyedéves mérlegjelentéseket, időközi költségvetési jelentéseket és a költségvetési beszámolót,

8. bérkönyvelést végez azon személyek tekintetében, akik személyi költségei munkavégzésükre tekintettel elszámolhatók a projektek terhére,

9. elvégzi a Minisztériumba beérkező számlák pénzügyi és számviteli szempontú vizsgálatát,

10. ellátja a minisztériumi dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsöneivel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat,

11. az ITM Igazgatás könyveiben szereplő eszközök tekintetében ellátja a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettséget,

12. a Kötött Források Felhasználásának Főosztályával együttműködve ellátja a kötött forrásból szállítói finanszírozással történő teljesítések számviteli feladatait,

13. összeállítja az ITM Igazgatás maradvány elszámolását és adatot szolgáltat a Költségvetési Főosztály részére,

14.263 felel az ITM Igazgatás egységes számviteli szabályozásának elkészítéséért,

15. nyilvántartja az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatát érintő kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi teljesítéseket az integrált gazdálkodási rendszerben,

16. ellátja az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatait terhelő igazolt, engedélyezett, érvényesített és utalványozott számlák kiegyenlítésével, valamint a vevői számlák kiállításával kapcsolatos feladatokat,

17. közreműködik a bel- és külföldi kiküldetések költségeinek elszámolásában és a külföldi kiküldetések költségeinek felosztásában, nyilvántartást vezet a keretfelhasználásról, felügyeli a más intézmények által támogatott kiküldetési költségek megtérítését,

18. vezeti a minisztériumi felsővezetők meghatározott vendéglátási kereteit terhelő kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását és bonyolítja azok pénzügyi teljesítését,

19. kezeli az ITM Igazgatás keretszámlájára érkező sajátos bevételekkel kapcsolatos feladatai körében a bevételeket, jogcímenként nyilvántartja, eleget tesz - a szakterületek adatszolgáltatásai alapján - a hozzá kapcsolódó áfabevallási és -befizetési kötelezettségnek, teljesíti a hozzá kapcsolódó tranzakciós kötelezettséget, kezeli és nyilvántartja a követeléseket,

20. előkészíti a szakterületek vagy a partnerek által jelzett, a minisztériumnak a főosztály felelősségi körébe tartozó elkülönített kincstári keretszámlájára tévesen befizetett összegek visszautalását,

21. teljesíti a pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget,

22. működteti az illetményszámfejtő helyet és a minisztérium részére történő bérszámfejtést és a feladathoz tartozó adatszolgáltatásokat biztosítja,

23. ellátja a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat, végzi a letiltásokkal, levonásokkal és jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat,

24. közreműködik a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói és kifizetőhelyi feladatok ellátásában,

25. működteti a szerződéseket nyilvántartó adattárat,

26.264

27. ellátja a megszűnt Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet (a továbbiakban: KSZ), valamint a KSZ jogelőd költségvetési szerveinek állományával kapcsolatos társadalombiztosítási és munkajogi feladatokat,

28. gondoskodik - szükség szerint a Költségvetési Főosztály közreműködésével - az ITM Igazgatás pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatai ellátásáról, valamint karbantartja - szükség szerint a Költségvetési Főosztály közreműködésével - az ITM Igazgatás törzsadat-és jogosultsági rendszert.

I.6.1.3.5. Kötött Források Felhasználásának Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében részt vesz a projektek finanszírozását érintő feladatokkal kapcsolatos szabályozások elkészítésében.

b) Funkcionális feladatai körében

1. elkülönített nyilvántartást vezet az ITM által elnyert európai uniós, egyéb külföldi és hazai támogatású pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatokról, közreműködik az elszámolások összeállításában,

2. ellátja az állami projektértékelői jogviszonnyal kapcsolatos számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat,

3. ellátja az európai uniós, egyéb külföldi és hazai finanszírozású projektekhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatokat, ennek keretében:

3.1. a szakmai területekkel együttműködve megtervezi a projektek költségvetését,

3.2. gondoskodik a támogatási szerződések, konzorciumi megállapodások szükséges aktualizálásáról,

3.3. lehívja a likviditási tervvel alátámasztott előlegek összegét és figyelemmel kíséri azok felhasználását,

3.4. a projektek támogatási szerződésben rögzített költségsorai tekintetében monitorozza a kiadásokat,

3.5. nyilvántartást vezet azon személyek tekintetében, akik személyi költségei munkavégzésükre való tekintettel elszámolható a projektek terhére,

3.6. elvégzi a minisztériumba beérkező számlák projekt szempontú felülvizsgálatát,

3.7. gondoskodik az elszámolhatóságot alátámasztó dokumentumok összeállításáról,

3.8. közreműködik a projektek elkülönített nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

3.9. összeállítja és benyújtja a projektek időszaki és záró pénzügyi elszámolásait,

3.10. egyezteti a projektek terhére elszámolt költségek analitikus nyilvántartásait a főkönyvi kivonatokkal,

3.11. koordinálja a projekteket érintő ellenőrzéseket,

3.12. adatot szolgáltat a projektek vonatkozásában a Gazdálkodási Főosztály és a Költségvetési Főosztály részére,

3.13. részt vesz az irányító hatóságok működésének finanszírozására kötött szerződések elszámolásában.

4. közreműködik a miniszter rendelkezési jogába tartozó egyes elkülönített állami alapokkal összefüggő jogszabályban meghatározott és a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében, ennek keretében a tervezési, beszámolási feladatok ellátásában, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás véleményezésében,

5. részt vesz a KNPA-val kapcsolatos jogszabályok tervezeteinek pénzügyi előkészítésében,

6. kialakítja a KNPA pénzeszközeinek szabályszerű felhasználásához szükséges eljárásjogi, szervezeti és módszertani környezetet,

7. elkészíti a KNPA havi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét, valamint megküldi a Magyar Államkincstár részére,

8. a szakmai kezelővel együttműködve részt vesz a KNPA és az RHK Kft. közötti finanszírozási keretszerződés, valamint az éves támogatási szerződések tervezetének előkészítésében és jóváhagyásra történő előterjesztésében,

9. nyilvántartja és kezeli az RHK Kft. által megkötött szerződéseket,

10. részt vesz a KNPA-ból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú terveinek és ezek részeként a befizetési kötelezettségekre vonatkozó javaslatoknak az előkészítésében,

11. ellátja a KNPA-t érintő belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó pénzügyi tárgyú adat- és információszolgáltatási feladatokat, ezzel összefüggésben intézkedési tervet készít, és felel annak nyomon követéséért,

12. ellátja a KNPA-ból finanszírozott - az éves költségvetési törvényben nevesített - feladatok ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási feladatait, valamint felel a pénzügyi teljesítések lebonyolításáért,

13. gondoskodik a KNPA követeléskezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

14. ellátja a KNPA Szakbizottságának működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat,

15. részt vesz a KNPA-ból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

16. koordinálja a KNPA pénzügyi felhasználásával kapcsolatos, a minisztériumot érintő egyeztetési és előkészítési folyamatokat,

17. ellátja a KNPA költségvetési tervezésével és zárszámadási feladataival kapcsolatos feladatokat.

I.6.1.3.6. Társasági Portfólió Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást.

b) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja a minisztérium portfólió kezelési politikája megvalósításának végrehajtását,

2. koordinálja a gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartást, szükség esetén szakmai konzultációkat szervez.

c) Funkcionális feladatai körében

1.265 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok tekintetében - a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítás szerint - előkészíti a közigazgatási államtitkár döntéseit, illetve javaslatait, ennek keretében ellátja

1.1. a létesítő okiratok elkészítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetési feladatokat, továbbá előkészíti a létesítő okiratokat miniszteri jóváhagyásra,

1.2. az alapítói határozatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

1.3. az alapítással, megszűntetéssel, átalakulással, részesedés átruházásával kapcsolatos feladatokat,

1.4.266 a Szervezeti és Működési Szabályzatok, Javadalmazási Szabályzatok, Befektetési Szabályzatok, felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,

1.5.267

1.6. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók megválasztásával visszahívásával, díjazásával kapcsolatos feladatokat,

1.7. a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat,

1.8.268 a vezető tisztségviselőkkel, felügyelőbizottsági tagokkal szembeni kártérítési igények érvényesítése előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

1.9. a törzstőke felemelésével, leszállításával kapcsolatos feladatokat,

1.10. az éves beszámolók, közhasznúsági mellékletek elfogadásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

1.11. az üzleti tervek elfogadása, módosítása előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

1.12. a hitelfelvétellel, pótbefizetés elrendelésével és visszatérítésével, osztalékelőleg fizetésével kapcsolatos feladatokat.

2. megkeresésre szakmai véleményt ad a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok számára,

3. ellátja a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

4.269 előkészíti a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkavégzésre irányuló jogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,

5. elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,

6. véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok tervezeteit.

I.6.1.4.270 A digitalizációért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.4.1.271 Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a digitalizációért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

A Titkárság további feladatai

a) Adminisztratív feladatai körében

1. biztosítja a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindezen ügyek vitelét,

2. ellátja a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó iratkezeléssel kapcsolatos teendőket,

3. ajánlásokat fogalmaz meg, tájékoztatást és támogatást nyújt a minisztérium szervezeti egységei, valamint a kormányzati szereplők részére a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos feladataik ellátásához,

4. előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi, és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség szerint továbbítja a minisztérium szervezeti egységei és a minisztériumok részére a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos beérkezett megkereséseket,

5. gondoskodik a beérkező küldemények átvételéről, azok csoportosításáról, a küldemények számítógépes érkeztetéséről és a kézbesítőkönyvekbe való bejegyzéséről,

6. gondoskodik a beérkező papíralapú vagy elektronikus levelek megválaszolásáról mindazon témakörökben, amelyek a Digitális Jólét Program által kijelölt feladatkörbe tartoznak,

7. ellátja a miniszter, illetve a digitalizációért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb írásos dokumentumok előkészítését.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja a Digitális Jólét Munkacsoport koordinációs és szervezési feladatait,

2. elemzéseket készít a miniszter, illetve a digitalizációért felelős helyettes államtitkár iránymutatásai alapján,

3. szakmai egyeztetéseket koordinál,

4. döntés-előkészítő anyagokat készít,

5. kapcsolatot tart a minisztérium érintett szervezeti egységeivel és más kormányzati szereplőkkel,

6. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával koordinálja a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos sajtómegkereséseket, a sajtónak kiadandó válaszokat,

7. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával sajtótájékoztatókat szervez a Digitális Jólét Program témájában,

8. szakmai rendezvényeken képviseli a Digitális Jólét Programot a miniszter, illetve a digitalizációért felelős helyettes államtitkár iránymutatása alapján.

I.6.1.4.2. Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez – kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek szakmai előkészítéséért,

2. felel a közigazgatásban informatikai eszközzel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérhetősége és felhasználása szabályozásának szakmai előkészítéséért,

3. felel a nemzeti mobilfizetési rendszerrel kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítéséért – a nemzeti mobilfizetési szervezet tulajdonosi joggyakorlójával együttműködve –,

4. felel a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati szabályozás szakmai előkészítéséért,

5.272 részt vesz a különleges jogrendre való felkészülésről szóló ágazati szabályozás szakmai koordinálásáért,

6. szakmailag véleményezi az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét,

7. szakmailag véleményezi a más szervek hatáskörébe tartozó, az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez – kapcsolódó előterjesztések, jelentések tervezetét,

8. felel a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR), a földmegfigyelési tevékenységekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítéséért – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve –,

9. felel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésével kapcsolatos szabályozási feladatok ellátásáért,

10.273

b) Koordinációs feladatai körében

1. felel az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának előkészítéséért,

2. felel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal történő kapcsolattartásért,

3.274

c) Funkcionális feladatai körében

1. gondoskodik az informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos, valamint az infokommunikációs tárgyú szerződések kidolgozásával, a szerződések előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

2.275 koordinálja a nemzeti adatvagyon hasznosítását célzó programok kidolgozását és megszervezését,

3. közreműködik a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer szakmai felügyeletével és általános jogi támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

4. ellátja a nemzeti mobilfizetési rendszer szakmai felügyeletével és jogi támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló törvény alkalmazása alóli egyedi felmentés adásával kapcsolatos feladatokat,

5. ellátja a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglalt felügyeleti feladatokat,

6. felügyeli a nemzetközi műholdas hírközlő szervezetek hazai szakmai feladatait, valamint a nemzeti rendelkezési jog alá tartozó műholdpozíciók hasznosításával összefüggő feladatokat,

7. ellátja a földmegfigyelési nemzeti adatvagyon hasznosítását célzó FIR kialakításának és továbbfejlesztésének, szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

8. ellátja a FIR operatív működtetésére kijelölt szerv irányításával és felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

9.276

10.277

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó európai uniós tanácsi és bizottsági munkában, illetve részt vesz ennek hazai koordinációjában (EKTB),

2. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor nemzetközi szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi szervezetekben; és folyamatos kapcsolatot tart e szervezetekkel az egyes hazai szakterületek szabályozási igényeinek érvényesítése és képviselete érdekében (pl. ITU, CEPT, OECD, ETSI),

3. felel az infokommunikáció szakterületének két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataiból eredő kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

4. felel az infokommunikációval kapcsolatos EU-normák, valamint két- és többoldalú nemzetközi szerződésekből eredő nemzetközi kötelezettségek teljesülésének ellenőrzéséért, valamint az ágazat nemzetközi trendjeinek nyomon követéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

5.278 részt vesz az európai Digitális Európa Program mesterséges intelligenciát érintő kidolgozásában és végrehajtásában,.

I.6.1.4.3.279 Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében kidolgozza a minisztérium informatikai biztonságpolitikáját és stratégiáját, és informatikai biztonsági szabályzatát.

b) Koordinációs feladatai körében

1. folyamatosan monitorozza a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó, infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények, valamint a velük szerződött gazdasági társaságok szolgáltatási tevékenységét, javaslatot tesz a szolgáltatások fejlesztésére,

2. felel a magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalícióval történő kapcsolattartásért.

c) Funkcionális feladatai körében

1. részt vesz a széles sávú infrastruktúra fejlesztését érintő jogszabályok szakmai előkészítésében, gondoskodik azok végrehajtásáról,

2. az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtásának keretében:

2.1. gondoskodik a széles sávú infrastruktúra országos elérhetőségének biztosításáról,

2.2. folyamatosan felügyeli a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési projekteket, részt vesz azok előkészítésében, felügyeli és ellenőrzi azok végrehajtását,

2.3. biztosítja a kormányzat gazdasági érdekeinek érvényesítését, az infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, de nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal történő együttműködés feltételeit,

2.4. véleményezi az ágazati infokommunikációs stratégiákat, felügyeli azok végrehajtását, az azzal kapcsolatos döntést előkészíti,

3. a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a miniszter tulajdonosi jogot gyakorol

3.1. előkészíti az informatikai működési és fejlesztési konszolidációt, részt vesz annak megvalósításában,

3.2. folyamatosan felügyeli, értékeli az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének működését, annak feltételeit, az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos bármely tevékenység biztonsági megfelelőségét,

3.3. felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének fejlesztését, a fejlesztések közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politikának való megfelelőségét, ennek keretében vizsgálja a szervezetek infokommunikációs stratégiai dokumentumait, szabályzatait, fejlesztési terveit és éves közbeszerzési tervét,

3.4. nyilvántartja azok infokommunikációs infrastruktúráért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személyéhez köthető, egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos adatokat, döntéseket,

3.5. az egyetértési jog gyakorlása érdekében véleményezi azok infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásait, és az ezzel kapcsolatos döntést előkészíti, ellenőrzi a megkötött kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok szakmai teljesülését,

3.6. felel az informatikai biztonsági előírások megfelelőségének és betartásának felügyeletéért és ellenőrzéséért, ellátja a törvényben meghatározott informatikai biztonsági felügyelő feladatát,

3.7. az egyetértési jog gyakorlása érdekében kidolgozza a feladatellátás kontrolling rendszerét,

4. az érintett minisztériumokkal együttműködve gondoskodik a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló Korm. rendeletben meghatározott intézményi kör számára biztosított oktatási, illetve kutatói adathálózat (HBONE és Diákháló hálózat), valamint az arra épülő országos szolgáltatások üzemeltetési és fejlesztési feltételeiről,

5. gondoskodik a nyílt forráskódú szoftverek és a szabadszoftverek használatának ösztönzéséről, a használat arányának növeléséről,

6. részt vesz a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati jogszabályok kialakításában és végrehajtásában,

7. közreműködik a különleges jogrendre való felkészülésről szóló jogszabályok kidolgozásában, végrehajtásában,

8. közreműködik a hazai és az Európai Unió kiberbiztonsági joganyagai kidolgozásában,

9. gondoskodik a minisztérium biztonsági szintbe, valamint információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolásáról, valamint ellenőrzi a biztonsági követelmények teljesülését az elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában,

10. a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozása keretében kidolgozza az adatvagyon hasznosítását célzó programokat,

11. működteti a tisztaszoftver programot, ennek keretében biztosítja a magyarországi általános vagy középiskolai képzést nyújtó köznevelési intézmények számára a programban érintett jogtisztalicensz-használatot, intézkedik a szükséges beszerzések lebonyolításáról,

12. közreműködik az idősügyi infokommunikációs programok előkészítésében és megvalósításában,

13. előkészíti a közszféra honlapjai és mobilalkalmazásai akadálymentes hozzáférhetőségének megvalósításához szükséges intézkedéseket,

14. informatikai biztonsági szempontból véleményezi az elektronikus információs rendszerek beszerzésére, fejlesztésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződéseket,

15. részt vesz a közadatok újrahasznosításával és a nemzeti adatpolitikával foglalkozó jogszabályok, koncepciók és stratégiai dokumentumok kidolgozásában, valamint az ezekkel összefüggő programok végrehajtásában,

16. ellátja a magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció szakmai felügyeletét, összesíti és a kormányzati munkát összehangolja a szervezet működéséből származó eredményekkel,

17. felel a hazai mesterséges intelligencia-kutatás, fejlesztés és alkalmazás elősegítése érdekében létrehozandó stratégia megalkotásáért és azt követően a stratégia végrehajtásáért.

I.6.1.4.4. Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Funkcionális feladatai körében

1.280 kidolgozza az infokommunikáció – különösen az informatika, az audiovizuális média, a digitális gazdaság és készségek, és az elektronikus hírközlés – fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, szakpolitikákat, és összehangolja ezek megvalósítását,

2. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében a digitális készségeket, infokommunikációs szektort, a széles sávú infrastruktúrát és digitális gazdaságot érintő, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megjelölt fejlesztési programok kidolgozásáért és végrehajtásért,

3. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az európai, illetve az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, az infokommunikációt érintő fejlesztési programok kialakításáért, a hatáskörébe tartozó pályázati felhívások elkészítéséért, illetve ezek véleményezéséért, összehangolásáért, nyomon követéséért, felügyeletéért,

4. a 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritások szakpolitikai felelőseként részt vesz az Operatív Programok kialakításában, az éves fejlesztési kereteik kidolgozásában, a konstrukció felhívások, kiírások elkészítésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,

5.281

6. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az informatikus- és mérnökképzés minőségi és mennyiségi paramétereinek meghatározásáért, a szakmai és civil szervezetekkel együtt meghatározza a fejlesztési irányokat,

7. ellátja a közösségi internet-hozzáférési pontok (Digitális Jólét Program Pontok) fenntartásával és fejlesztésével összefüggő irányítási és felügyeleti feladatokat,

8. kidolgozza az infokommunikáció területén történő beruházásösztönzés fejlesztéséhez, a vállalatok digitális képességeinek erősítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez, a piacra jutás elősegítéséhez nélkülözhetetlen programokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

9. gondoskodik a digitális készségfejlesztést népszerűsítő kampányok előkészítéséről és lebonyolításáról, felel az ehhez kapcsolódó programok, koncepciók kidolgozásáért,

10. a rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével folyamatosan monitorozza az infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztést célzó projekteket és programokat,

11. véleményezi és döntésre előkészíti az infokommunikációval, az információs társadalommal, digitális gazdasággal, az innovációval, valamint a széles sávú infrastruktúrával összefüggő programok támogatásával kapcsolatos dokumentumokat,

12. a szabályozási feladatok kivételével ellátja az informatikai és az elektronikus hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ban meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és elektronikus hírközlési szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,

13.282 részt vesz az elektronikus hírközlési és infokommunikációs nemzetközi és hazai szervezetekkel való együttműködés biztosítására irányuló feladatokban,

14. felügyeli az információs társadalom fejlesztési statisztikai adatgyűjtésének rendszerét,

15. biztosítja a társadalmi és tudományos szféra érdekképviseleti szervezeteivel való kapcsolattartást, és partneri kapcsolatot alakít ki a gazdasági és a civil szféra szereplőivel,

16. együttműködik a szakmailag illetékes minisztériumokkal az innovációs politika meghatározásában,

17. felel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért.

18.283 előkészíti a hatáskörébe tartozó szakmai díjak alapítását, valamint támogatását (például az Ipar 4.0 Díjat),

19.284 részt vesz az ipar digitális alakulásához kapcsolódó Ipar 4.0 kormányzati stratégia kidolgozásában, és a folyamatos visszacsatolások révén fejleszti azt, a stratégia végrehajtásához közpolitikai és fejlesztéspolitikai eszközöket javasol,

20.285 ellátja az Ipar 4.0 programhoz kapcsolódó feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja és felügyeli a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtását célzó infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztési projekteket és programokat,

2. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,

3. koordinálja a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtása szempontjából az oktatási és egészségügyi infokommunikációs fejlesztések végrehajtását.

I.6.2.286 A parlamenti és stratégiai államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.2.0.1.287 Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet

A Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet segíti a parlamenti és stratégiai államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását.

I.6.2.0.2. Parlamenti Kapcsolatok Főosztály

A Főosztály feladatai

1. megszervezi a miniszter, illetve az államtitkárok részvételét az Országgyűlés plenáris ülésein, segíti munkájukat,

2. tájékoztatja a minisztert és az államtitkárokat, valamint az érintett vezetőket az Országgyűlés teljes ülésének napirendjéről, a minisztérium feladat- és hatáskörét érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri vagy államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról,

3. gondoskodik a tárcát érintő napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések, képviselői levelek, egyéb országgyűlési megkeresések válaszainak szakfőosztály általi elkészíttetéséről, esetleges háttérinformációk, háttéranyagok beszerzéséről, és ezekről nyilvántartást vezet,

4. gondoskodik a minisztérium előterjesztése alapján a Kormány által elfogadott törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések és egyéb tájékoztatók (e pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: dokumentumok) Országgyűléshez történő benyújtásáról és tárgyalásáról, e körben – a dokumentumok minisztériumi gazdájaként – különösen felelős a Kormány ügyrendje és a Házszabály szerinti, a dokumentumok tárgyalásához, jóváhagyásához, kihirdetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáért, amelyekhez ágazati szakmai támogatást a hatáskörrel rendelkező főosztálytól, kodifikációs segítséget a Jogszabály-előkészítő Főosztálytól kérhet, továbbá kapcsolatot tart a Kormányiroda és az Országgyűlés érintett szervezeti egységeivel, saját hatáskörben információadással válaszol kérdéseikre,

5. figyelemmel kíséri a minisztérium feladatkörét érintő képviselői önálló indítványokat, gondoskodik az azokkal kapcsolatos szakértői vélemények elkészítettségéről, valamint vezetőkhöz történő eljuttatásáról,

6. felel az országgyűlési képviselők, bizottságok, tisztségviselők részéről érkező – a minisztérium feladatkörét érintő – megkeresésekre készült választervezetek, tájékoztatók elkészíttetéséért,

7. összeállítja a miniszter és az államtitkárok részére az Országgyűlés ülésein tárgyalásra kerülő anyagokat,

8. gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező, minisztériumot érintő dokumentumoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő megküldéséről,

9. folyamatos tájékoztatást nyújt a minisztérium vezetői részére az Országgyűlés minisztériumot érintő munkájáról,

10. folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a társminisztériumok parlamenti munkájában részt vevő szervezeti egységeivel, a Miniszterelnöki Kormányirodával és az Országgyűlés Hivatalával,

11. gondoskodik az Országgyűlés plenáris ülésére, illetve a bizottsági ülésekre delegált minisztériumi szakértők állandó és eseti országgyűlési beléptetéséről,

12.288 gondoskodik a parlamenti és stratégiai államtitkár számára hátterek, felkészítők, elemzések elkészítéséről, amelyek elkészítése érdekében háttéranyagot kérhet be a szakterületektől,

13. elkészítteti és rendelkezésre bocsátja a miniszter éves bizottsági meghallgatásához szükséges háttér- és felkészítő anyagokat,

14. megszervezi az állandó, al-, ideiglenes és eseti bizottsági üléseken való szakértői képviseletet,

15. segíti az állandó, al-, ideiglenes és eseti bizottsági üléseken való szakértői képviseletet a szakértők bizottsági ülések helyszínén történő koordinálásával, a kirendelt szakértők rendelkezésére bocsátja a napirenden szereplő anyagokat.

I.6.2.0.3. Kommunikációs Főosztály

A Főosztály feladatai

1. irányítja, szervezi és összefogja a minisztérium kommunikációját, gondoskodik a folyamatos, összehangolt és kiegyenlített minisztériumi kommunikáció megteremtéséről, melynek keretében ellátja a minisztérium sajtó, PR, marketing és belső kommunikációs feladat- és hatásköreit,

2. kampányokat tervez és folytat a minisztérium döntéseinek társadalmi elfogadtatása, a minisztérium arculatának kialakítása, javítása érdekében, jóváhagyja a minisztérium szervezeti egységeinek tervezett kampányait,

3. jóváhagyja a minisztérium által alkalmazott marketing eszközöket, online és nyomtatott kiadványokat,

4.289 ellátja a minisztérium külső és belső honlapja arculatának és – a szervezeti egységek közreműködésével – tartalmának meghatározásához kapcsolódó feladatokat, szerkeszti a minisztérium kezelésében vagy fenntartásával működő honlapot,

5. koordinálja a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények sajtó- és kommunikációs munkáját,

6. előkészíti és szükség szerint aktualizálja a szervezeten belüli információ és kommunikáció rendjéről és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények nyilatkozati rendjéről szóló szabályzatot,

7.290 előkészíti és szervezi a miniszter, valamint a minisztérium államtitkárainak sajtószereplését, az államtitkári kabinetekben dolgozó kommunikációs feladatokat ellátó munkatársak bevonásával,

8. gondoskodik a minisztérium sajtóközleményeinek kiadásáról,

9.291 válaszol a sajtó megkereséseire a szakterületért felelős államtitkár útján megkeresett szervezeti egységek közreműködésével és jóváhagyásával,

10. az államtitkárságok kérésére vagy saját hatáskörben kezdeményezi a sajtóval kapcsolatos helyreigazításokat,

11.292 előkészíti a miniszter és igény esetén a minisztériumi államtitkárok nyilvános programjához szükséges beszédeket, összeállítja a kommunikációs felkészítőket,

12. biztosítja a minisztérium vezetőinek a rendszeresen frissülő kommunikációs paneleket,

13. kommunikációs szakmai szempontból jóváhagyja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére megküldésre kerülő, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja által előírt adatszolgáltatások tartalmát,

14.293 kommunikációs szempontból véleményezi a parlamenti válaszokat, illetve a közérdekű adatigénylésekre előkészített választerveket.

I.6.2.1. A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

I.6.2.1.1. Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 106. §-ában meghatározott feladatokat.

I.6.2.1.2.294 Kiemelt Stratégiai Projektek Koordinációs Főosztálya

A Főosztály feladatai

1. összehangolja és nyomon követi a minisztériumi kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását,

2. véleményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeivel összefüggésben készült előterjesztéseket és jelentéseket,

3. összefogja és koordinálja a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásával összefüggésben felmerülő, a szakterületeken átívelő feladatokat,

4. javaslatot fogalmazhat meg a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásával összefüggésben,

5. elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős operatív munkacsoportok működési rendjét meghatározó dokumentumokat,

6. rendszeres időközönként és eseti jelleggel tájékoztatást kér a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős munkacsoportok működéséről és a kiemelt projektek végrehajtásának előrehaladásáról,

7. kezdeményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős munkacsoportok összehívását,

8. részt vesz a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladása érdekében összehívott munkacsoportok ülésein,

9. nyomon követi a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladása érdekében összehívott munkacsoportok ülésein született döntések és javaslatok megvalósulását,

10. gondoskodik a minisztérium kiemelt stratégiai projektjei előrehaladásának monitorozására szolgáló informatikai felület megvalósításáról és működtetéséről,

11. rendszeres időközönként jelentés formájában tájékoztatást készít a miniszter számára a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladásáról.

I.6.2.1.3. Stratégiai Elemző Főosztály

A Főosztály feladatai

1. összehangolja és elemzi a több szakpolitikai területet, illetve a minisztérium egészét érintő stratégiai tervezést,

2. nyomon követi a minisztérium által előkészített és előterjesztett, átfogó nemzetstratégiai jelentőségű kormányzati és miniszteri döntések megvalósulását,

3. stratégiai jelentőségű témákban a döntések előkészítését segítő, társadalmi hatásokat vizsgáló, a kommunikációs megjelenéseket támogató felméréseket, adatgyűjtéseket, összehasonlító elemzéseket készít,

4. véleményezi a miniszter által irányított szervezeti egységek és háttérintézmények stratégiai dokumentumait és kezdeményezéseit,

5. döntési javaslatot fogalmazhat meg a miniszter által irányított szervezeti egységek és háttérintézmények stratégiai dokumentumait és kezdeményezéseit illetően,

6. véleményezi a miniszter számára a kormányzati előterjesztéseket a kormányzati stratégiai célkitűzésekhez való hozzájárulásuk szempontjából,

7.295

8. javaslatot fogalmazhat meg a stratégiai irányítási eszközök minisztériumon belüli alkalmazására,

9. munkája során kapcsolatot tart a stratégiai tervezéssel és elemzéssel foglalkozó minisztériumi szervezeti egységekkel, kormányzati szervekkel és kutatóintézetekkel,

10. előkészíti a stratégiai partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos miniszteri döntéseket,

11. javaslatot dolgozhat ki a minisztérium által felügyelt adatvagyon hasznosítására.

I.6.3.296 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.3.0.1.297 Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkári Kabinet

A Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkári Kabinet segíti a gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását.

I.6.3.1.Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.3.1.1. Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.3.1.2.298 Iparszabályozási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a mérésügyről, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a létesítés-üzemeltetés műszaki biztonsági követelményeiről, a telepengedélyezésről, valamint az áruk és szolgáltatások műszaki és biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályokat,

2. előkészíti a nemzeti akkreditálással kapcsolatos jogszabályokat,

3. előkészíti a gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, a mérőeszközök, valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák megfelelőség értékeléséről szóló jogszabályokat,

4. előkészíti a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építményekről szóló jogszabályokat,

5. előkészíti a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai tevékenység, haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére vonatkozó műszaki tartalmú jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, az illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termékekre, gyermekjátékok biztonságosságára vonatkozó, valamint a robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos egyes jogszabályokat,

6. előkészíti, az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére vonatkozó jogszabályokat,

7.299

8.300

9.301

10.302 kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti a kreatív ipari ágazat stratégiáját,

11.303

12.304

13. előkészíti a nemzeti szabványosításról szóló jogszabályokat,

14.305

15.306

16.307

17. előkészíti a nemzeti szabványokhoz történő kedvezményes hozzáférés biztosítása érdekében működő bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja a megfelelőség értékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat,

2. ellátja a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a kodifikációs feladataihoz tartozó, kormányablak tudástárral kapcsolatos feladatokat,

4. képviseli a minisztériumot Budapest Főváros Kormányhivatala Haditechnikai Véleményező Munkacsoportjának ülésein,

5.308

6.309

7.310

8.311 koordinálja a kreatív ipari stratégiájának, ágazati cselekvési tervének végrehajtását,

9.312

10.313

11.314

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. ellátja a nemzetközi és az európai uniós kötelezettségeken alapuló, a nemzeti akkreditálással, valamint a kijelöléssel összefüggő feladatok irányításával kapcsolatos feladatokat,

2. ellátja az európai uniós jogharmonizáció keretében felmerülő, műszaki szabályozási tárgyú kodifikációs feladatokat,

3. ellátja a G7 áruk szabad áramlása tanácsi munkacsoporttal kapcsolatos feladatokat, előkészíti és koordinálja a tárgyalási álláspontokat,

4. ellátja az európai uniós jogharmonizáció keretében felmerülő, haditechnikai tárgyú kodifikációs feladatokat, továbbá a képviseleti feladatokat a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésével összefüggő uniós és nemzetközi döntéshozatali fórumokon; kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel,

5. szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz az Ecodesign Bizottság, az Energiacímkézés Bizottság és a Konzultációs Fórum, a Játékok Munkacsoport (Toys), a Textiltermékek címkézése Munkacsoport munkájában,

6. ellátja a képviseleti feladatokat a kodifikációs feladatkörébe tartozó műszaki szabályozási és mérésügyi területen működő európai uniós munkabizottságokban,

7. ellátja az áruk szabad áramlása 9. számú EKTB szakértői csoport vezetésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat,

8.315

9. ellátja az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetével (UNIDO) kapcsolatos minisztériumi feladatokat, részt vesz az UNIDO munkájában,

10. ellátja a nemzetközi és az európai uniós kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatokat,

11. a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) közreműködésével ellátja hazánk képviseletét a Szabványügyi Bizottságban, valamint a szabványosításhoz kapcsolódó európai uniós műszaki harmonizációs munkacsoportokban,

12.316 részt vesz - feladatkörével összefüggésben - az európai uniós munkacsoportok jogharmonizációs munkájában és közreműködik az európai uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,

13. véleményezi a feladatkörével összefüggésben az EKTB előterjesztéseit, az EKTB szakértői munkacsoportokban a tárgyalási álláspontokat és előterjesztéseket.

d)317 Funkcionális feladatai körében

1. ellátja az Akkreditálási Tanáccsal kapcsolatos titkársági feladatokat,

2. ellátja a Kreatív Ipari Kerekasztallal kapcsolatos titkársági feladatokat.

e) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. ellátja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági ügyekben hozott döntéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat.

2. ellátja a mérésügyi, a műszaki biztonsági, a kijelölő hatósági, a gazdasági célfelhasználásra szánt termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti, valamint a nemesfémtárgyak és termékekkel kapcsolatos vizsgálati, hitelesítési és tanúsítási feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági ügyekben hozott döntéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat.

3. ellátja a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti telepek működésével kapcsolatos hatósági ügyekben hozott döntések felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat,

4. ellátja a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

f) Egyéb feladatai körében

1. ellátja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság irányításához kapcsolódó feladatokat,

2.318

3. ellátja a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben az iparügyekért felelős miniszter részére meghatározott szakmai irányítási feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok tekintetében,

4.319 lefolytatja a Budapest Főváros Kormányhivatalának a feladatkörébe tartozó egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az iparügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok tekintetében,

5. a sajátos építmények tekintetében közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél-, utó- és témaellenőrzéseiben az építésügyi és építésfelügyeleti feladatellátás tekintetében,

6.320 A felnőttképzés gazdaságstratégiai megalapozása keretében kijelöli a felnőttképzéssel kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait, meghatározza a minisztérium felnőttképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak, továbbá a 2021–2027 európai uniós programozási időszak fejlesztéseinek irányait.

7.321

8.322

9.323

10.324

11.325 részt vesz azon tárgyalási álláspontok kialakításában, amelyek az iparszabályozást érintő európai uniós döntéshozatalhoz kapcsolódnak,

12.326 szakmailag közreműködik a nemzeti szabványok kidolgoztatásában,

13. képviseli a minisztériumot a Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsában és a Testület közgyűlésén.

I.6.3.1.3. Ágazatfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1.327 előkészíti az ipari technológiaváltásra, az Ipar4.0-ra és azt ipari parkokra vonatkozó jogszabályokat,

2.328 kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti a gazdaságfejlesztési stratégiákban, ágazatfejlesztési tervekben szereplő, stratégiákat, közreműködik azok végrehajtásában,

3. előkészíti - különösen - a stratégiai iparágak, valamint a védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntéseket,

4. a hazai ipar versenyképessége szempontjának érvényesítésével véleményezi az előterjesztéseket, tervezeteket,

5. szakmailag előkészíti és kidolgozza a kiemelt ágazatok iparstratégiai támogatásaihoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának szabályait,

6. közreműködik a stratégiai jelentőségű, kiemelt gazdálkodó szervezetek csőd- és felszámolási eljárásával kapcsolatos előterjesztések elkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében

1. gondoskodik az „Ipari park” és a „Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatok előkészítéséről, a döntés-előkészítésről és a döntések végrehajtásáról, az ipari parkok ellenőrzésről,

2. ellátja az Ipari Park Tanács titkársági feladatait,

3. társadalmi együttműködés keretében kapcsolatot tart a feldolgozóipar területén működő társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel, kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel, egyetemekkel, kutató intézetekkel, valamint gondoskodik javaslataik feldolgozásáról, a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásáról,

4. ellenőrzi a kiemelt ágazatokra vonatkozó stratégiák végrehajtását,

5. együttműködik a kiemelt ágazatok fejlesztésében érintett más minisztériumokkal és kormányzati szervekkel.

6. közreműködik a közbeszerzések során a hazai iparpolitikai szempontok érvényesítésében.

7. ellátja a kiemelt ágazatok iparpolitikai bizottságainak koordinációs, és titkársági feladatait (pl. a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság),

8.329

9.330

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában, különös tekintettel az OECD Ipari Innovációs és Vállalkozási Bizottságára (OECD CIIE) és munkacsoportjaira (az ülés témájától függően és megbízás alapján ellátja a nemzeti képviseletet),

2. ellátja a képviseleti feladatokat a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésével összefüggő uniós és nemzetközi döntéshozatali fórumokon; kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel,

3. ellátja az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis védelmi iparral kapcsolatos, az ipari ügyekért felelős miniszterre háruló feladatokat,

4. betölti a nemzeti ipari összekötői képviseletet (Industrial Focal Point).

d) Funkcionális feladatai körében

1.331 támogatáspolitikai célú szakmai javaslatot tesz az ipari technológiaváltás ágazati rendszereinek és eszközeinek fejlesztésére, az ágazati technológiaváltáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek megújítására és szabályozásának fejlesztésére,

2. javaslatot tesz az ágazati és regionális innovációs rendszerek szabályozásának kidolgozására és az ezekkel kapcsolatos stratégiai dokumentumok kidolgozására, valamint ipari innovációs infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos programokat kezdeményez,

3.332 ellátja a gazdaságfejlesztési stratégia szempontjából kiemelt ágazatok cselekvési programjai, illetve az Ipar 4.0, az ipari technológiaváltásra irányuló kezdeményezések keretében indított ágazatfejlesztési programok tevékenységének koordinálását,

4.333 ellátja az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai, az Ipar 4.0 program és a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésére szolgáló előirányzat tervezése és kezelése keretében az előirányzattal kapcsolatos szakpolitikai döntés-előkészítési feladatokat,

5. közreműködik a gazdaság- és iparfejlesztési programok, valamint fejlesztési források felhasználásának tervezésében, és képviseli a kiemelt ágazati gazdaságfejlesztési szempontokat az egyes európai uniós forrásokból finanszírozott operatív programok szakmai kialakításában és megvalósításában,

6.334 ellátja a központi költségvetésben szereplő Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program, az Ipar 4.0 program, a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésére szolgáló program, a védelmi felkészülési célú és az MKIK támogatására szolgáló előirányzatainak tervezése és kezelése keretében az előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési feladatokat.

e) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében közreműködik a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek engedélyezésével és ellenőrzésével, valamint külkereskedelmével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

f) Egyéb feladatai körében

1.335 közreműködik az ágazati technológiaváltás ösztönzését célzó stratégiák megalkotásában, véleményezi azokat, különösen a kiemelt ágazatok tekintetében,

2. szakmai támogatást nyújt a feladatkörébe tartozó mintaprojektek tekintetében, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását, ellenőrzését,

3. együttműködik a stratégiai jelentőségű szakágazatok szereplőivel középtávú iparági programok kialakításában,

4.336

5. tájékoztatást ad a minisztériumi vezetők részére a kiemelten fejlesztendő ágazatok folyamatainak alakulásáról,

6. szervezi a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek minősített időszaki igényei kielégítését szerződések megkötésével, a rögzített hadiipari kapacitások fenntartásával, a munkaerő meghagyásának szabályozásával,

7. az egyedi haditechnikai beszerzések esetében képviseli a minisztériumot a védelmi és biztonsági ipart érintő kérdésekben,

8. közreműködik a NATO védelmi programokban való magyar részvételhez kapcsolódó gazdasági, ipari kooperációs és ellentételezési tevékenységet,

9. a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint előkészíti és segíti Magyarország képviselőjének munkáját az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,

10. részt vesz a gazdasági vegyes bizottságok munkájában, és koordinálja a feldolgozóipari és a kiemelt ágazatok fejlesztését érintő együttműködést, valamint részt vesz a munkacsoportüléseken.

I.6.3.2. A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.3.2.1. A Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.3.2.2. Vállalkozásfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabályt,

2. véleményezi a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos jogi szabályozást,

3. részt vesz a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásaira vonatkozó, ezek megvalósításának gyorsítását és egyszerűsítését célzó jogszabály előkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében

1. előkészíti a kis- és középvállalkozás-fejlesztést érintő kormányzati döntéseket,

2. részt vesz a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok összehangolását célzó feladatok ellátásában,

3. koordinálja és összehangolja a gazdaságfejlesztést célzó, általános és ágazati stratégiákhoz kapcsolódó, kkv-fejlesztési feladatokat,

4. koordinálja a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő kormányzati stratégia végrehajtását, nyomon követését,

5. ellátja az Országos Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Alap kezelésének szakmai felügyeletét,

6. ellátja a Start Garancia Alap kezelésének szakmai felügyeletét,

7. működteti a Vállalkozásfejlesztési Tanácsot, valamint az általa létrehozott SBA koordinációs munkabizottságot,

8. kapcsolatot tart a kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok vonatkozásában a társadalmi partnerekkel,

9. együttműködik a kis- és középvállalkozói szektor fejlődését elősegítő intézményekkel.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. ellátja a magyar képviseletet a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő kérdésekben az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban, különösen a COSME program Bizottságában, továbbá bilaterális nemzetközi kapcsolatok keretében, különös tekintettel az Európai Bizottság Enterprise Policy Group üléseire és az OECD kis- és középvállalkozói, valamint a Foglalkoztatás és szociális innováció európai programja - EaSI Progress mikrofinanszírozási és a WES - Európai Hálózat a Női Vállalkozók Támogatására munkacsoportjában,

2. ellátja az EKTB 12. számú (iparpolitika, kis- és középvállalkozások) szakértői csoport vezetését,

3. kialakítja a tárgyalási álláspontot az európai uniós döntéshozatalhoz kapcsolódóan a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben,

4. figyelemmel kíséri, elemzi az EU tagállamainak, az OECD-tagországok kis- és középvállalkozási fejlesztési politikáját, stratégiáját,

5. közreműködik az EU 2014-2020-ra valamint 2021-2027-re vonatkozó kohéziós politikájának kidolgozásában, megvalósításában,

6. adaptálja az EU-ban meghirdetett vállalkozásfejlesztési programokat (SBA, COSME, Belső Piaci Program),

7. ellátja a közösségi szintű kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok (Small Business Act, Európai Vállalkozási Díj, Európai KKV Hét) hazai koordinációját,

8. részt vesz a kormányközi és gazdasági vegyes bizottságok munkájában, és koordinálja a kkv fejlesztést érintő feladatokat, valamint lebonyolítja a kkv munkacsoportok üléseit.

d) Funkcionális feladatai körében

1.337 előkészíti a kis- és középvállalkozások 2019–2030 közötti évekre szóló fejlesztési stratégiáját, nyomon követi az abban foglalt célok megvalósulását, elkészíti és végrehajtja a stratégiai intézkedési terveit,

2. előkészíti a vállalkozások működési, szabályozási környezetének javítására irányuló minisztériumi kezdeményezéseket, különös tekintettel a vállalkozások adminisztratív terheinek mérésére és az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló javaslatok kidolgozására,

3. figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatását,

4. elemzéseket készít és javaslatokat fogalmaz meg a hazai vállalkozások versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében, ösztönzi az erre irányuló programok végrehajtását,

5. a 2021-2027-as tervezési időszakra vonatkozóan a gazdaságfejlesztést, innovációt, kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló operatív program(ok) vonatkozó területeinek szakmai felelőseként részt vesz az operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó tervdokumentumok kialakításában,

6. részt vesz a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő, más tárcák felelősségébe tartozó fejlesztési politikák, operatív programok, regionális és kiemelt térségfejlesztési koncepciók kialakításában,

7. részt vesz a vállalkozói portál kialakításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásában,

8. ellátja az intézményi kezességi díjtámogatások rendszerének szakmai feladatait,

9. részt vesz a Széchenyi Kártya Programmal összefüggő szakmapolitikai feladatok ellátásában,

10. javaslatot tesz a kis- és középvállalkozások növekedését segítő, Magyarország központi költségvetési forrásaiból és az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból létrejövő finanszírozási programok kialakítására, és részt vesz azok megvalósításában, továbbá javaslatot tesz az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból visszaforgó forrásokból finanszírozott hitel- és tőkeprogramok bevezetésére és részt vesz azok működtetésében,

11. javaslatot tesz kis- és középvállalkozások számára elérhető alternatív finanszírozási és forrásbevonási programok kialakítására, és részt vesz azok megvalósításában,

12. értékeli és elemzi a kis- és középvállalkozás-finanszírozási programok és finanszírozott szolgáltatások gyakorlatát és hatékonyságát, illetve elemzi a piaci igényeket az állami eszközök iránt,

13. a vállalkozói kultúra és üzleti ismeretek szintjének emelését célzó programokat dolgoz ki, és koordinálja azok megvalósítását,

14. a vállalati életszakaszokhoz és méretekhez illeszkedő fejlesztési programokat dolgoz ki és koordinálja azok megvalósítását, különös tekintettel a vállalkozások generációváltását elősegítő programokra

15. kidolgozza és koordinálja a speciális vállalkozói csoportok, így különösen a fiatalok, nők vállalkozói tevékenységét ösztönző programokat,

16. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásának szakmai felelőseként részt vesz az Országos Vállalkozói Mentorprogram kidolgozásában, ellátja annak szakpolitikai felügyeletét és részt vesz a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósításában, ellátja a minisztériumi és kormányzati képviseletet a projekt megvalósítására létrehozott konzorciumban,

17. kezdeményezi a kkv-k termelékenységét, hatékonyságát javító intézkedések kialakítását, különös tekintettel a vállalati és termelési folyamatok digitalizációjára, illetve részt vesz azok megvalósításában,

18. részt vesz a vállalkozások nemzetköziesedését elősegítő programok kidolgozásában,

19. a vállalatok közötti együttműködést ösztönző programokat alakít ki, különösen tekintettel a hálózatosodásra, klaszteresedésre,

20. támogatott beszállítói-integrátori programokat, a kis- és középvállalkozások beszállítóvá válását és a beszállító vállalkozások piaci pozícióinak javítását célzó programokat dolgoz ki és hajt végre,

21. koordinálja és nyomon követi az egyes, üzleti környezet javítására irányuló minisztériumi és kormányzati kezdeményezések, intézkedések végrehajtását,

22. az innovatív gazdaságfejlesztés hatékony ösztönzése érdekében kis- és középvállalkozás-fejlesztési céllal kezdeményezi és véleményezi a kutatást, fejlesztést és innovációt támogató programok kialakítását és megvalósítását,

23. megteremti a pénzügyi és vállalkozói ismeretek magasabb szintű oktatását biztosító feltételeket a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés keretei között, működteti a Pénz7 Vállalkozói Témahét programot,

24. a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásának szakmai felelőseként részt vesz az Operatív Program kialakításában, akcióterveinek kidolgozásában, elkészíti a pályázati felhívások szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenyégében,

25.338 elkészíti a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszak gazdaságfejlesztést és kis- és középvállalkozás-fejlesztést támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz az intézkedések értékelési, monitoring és minőségbiztosítási tevékenységében,

26. a 2014-2020-as tervezési időszak további operatív programjainak, így különösen a VEKOP, TOP esetében részt vesz a kkv szektort érintő prioritások, intézkedések végrehajtásában.

I.6.3.2.3 Stratégiai Elemzési és Értékelési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében

1. összehangolja a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárság hazai gazdaságfejlesztési célú költségvetési előirányzataiban, és további esetleges jövőbeni fejlesztési programokban megfogalmazott monitoring és értékelési követelményeket,

2.339 koordinálja az EU 2014-2020-ra valamint 2021-2027-re vonatkozó kohéziós politikájához kapcsolódó gazdaságfejlesztési stratégiák és programok elkészítését,

3. kapcsolatot tart a minisztérium társfőosztályaival, és figyelemmel kíséri, illetve részt vesz a vállalkozásokat érintő stratégiák, programok, projektek kidolgozásában, azokra javaslatokat, észrevételeket tesz.

4.340 ellátja az ITM Adatalapú kormányzás munkacsoportjának titkársági feladatait,

5.341

b) Funkcionális feladatai körében

1. véleményezi a gazdaságfejlesztési stratégiában, és a kapcsolódó iparfejlesztési tervekben (pl. Irinyi Tervben) szerepelő kiemelt ágazati stratégiákat, az építőipari ágazati és az építőanyag-ipari ágazati stratégiákat, illetve a kkv fejlesztési stratégiákat az átfogó hazai gazdaságfejlesztési stratégiákhoz való illeszkedés, illetve a jövőbeni értékelések és elemzésekhez szükséges monitoring követelmények biztosítása szempontjából,

2. stratégiai szintű elemzéseket és (költségvetési) hatásértékeléseket készít a hazai gazdaságfejlesztési és ágazati stratégiák továbbfejlesztéséhez, illetve jövőbeni stratégiák kialakításához,

3. részt vesz a jelentősebb kkv fejlesztési, vállalati adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló és ágazati stratégiákhoz kapcsolódó minisztériumi kezdeményezések kialakításában,

4. stratégiai tervezési feladatkörében részt vesz a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásához kapcsolódó konstrukciók és pályázati kiírások elkészítésében,

5.342 stratégiai tervezési feladatkörében részt vesz a 2021-2027-es uniós tervezési időszakra vonatkozóan a gazdaságfejlesztést, kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó tervdokumentumok szakmai tervezésében és a dokumentumok kialakításában, a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárság szakpolitikai felelősségébe tartozó programok és prioritások támogatási konstrukcióinak elkészítésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,

6. részt vesz az ITM Adatcentrum kialakításában, a kapcsolódó adatgyűjtésben és elemzések elkészítésében,

7.343 ellátja a Magyar Tőkealap felállításával és végrehajtásával kapcsolatos szakpolitikai és koordinációs feladatokat;

8. részt vesz a GINOP kiemelt projektek stratégiai illeszkedésének vizsgálatában, illetve a koncepciók kialakításában,

9.344

10.345 gyűjti és rendszerezi a hazai támogatási programok (, KKV fejlesztési programok, Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai, Ipar 4.0 program) végrehajtása nyomán előálló monitoring adatokat,

11. a rendelkezésre álló monitoring adatok, illetve további adatszolgáltatások felhasználásával rendszeres és ad hoc monitoring és értékelési jelentéseket készít a hazai támogatási programok végrehajtására és eredményességére vonatkozóan,

12. elkészíti az államtitkárság értékelési tervét, és szervezi az abban szereplő értékelési feladatok elvégzését,

13. áttekintéseket készít az államtitkárság tevékenységi körébe eső tevékenységekhez hasonló, más országokbeli projektek, programok értékelési tapasztalatairól,

14. gyűjti és rendszerezi az államtitkárság szakmai tevékenysége során keletkező adatokat és információkat, ezekre építve értékelési tudásbázist épít ki és működtet,

15. folyamatosan nyomon követi a hazai és az uniós értékelési tevékenységeket és az értékelési módszertanok alakulását.

I.6.3.2.4.346 Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. kidolgozza a feladatkörébe tartozó fejlesztésekhez kapcsolódó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, feladatkörét érintően figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, és előkészíti a szabályozás-előkészítéssel összefüggő hatásvizsgálatokat,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikát szolgáló egyes hazai fejlesztési források felhasználására vonatkozó szabályozás kidolgozásában, és figyelemmel kíséri a kormányzati támogatási döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja a szakmai kezelésébe utalt költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó szakmai feladatokat, különös tekintettel a Kormány vagy a külön ITM utasításban meghatározott döntéshozó döntése alapján felmerülő támogatói feladatokra, együttműködve a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel,

2. együttműködik és kapcsolatot tart a fejlesztési ügyek intézésében közreműködő egyéb szervezeti egységekkel, valamint szervezetekkel,

3. gondoskodik a kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok teljesítéséről és az e célt szolgáló anyagi eszközöknek az érintett miniszterekkel együttműködve történő felhasználásáról,

4. elősegíti a területfejlesztési koncepciók és programok összhangját,

5. előkészíti a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok gazdaságfejlesztést célzó projektjei megvalósításához szükséges, a Kormány egyedi hozzájárulására vonatkozó előterjesztéseket,

6. ellátja a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok keretében a minisztériumot érintő feladatok koordinálásával összefüggő teendőket,

7. közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében, a kedvezményezett térségek besorolásáról és a területfejlesztési koncepciók, programok egyeztetésének, elfogadása rendjének, módszertanának kidolgozásáról szóló jogszabályok előkészítésében,

8. ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos szakmai feladatokat, együttműködik az országos szakmai kamarák képviselőivel,

9. szervezi az országos és az országos jelentőségű, valamint az országhatáron átnyúló, közös koncepciók és tervek kialakítását, gondoskodik elkészítésükről,

10. közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában, a hazai és az európai uniós fejlesztési források összhangjának vizsgálatával,

11.347

c) Funkcionális feladatai körében

1. közreműködik a miniszterhez, a hazai fejlesztési forrásokkal összefüggő fejlesztéspolitikai felelőssége körében intézett parlamenti kérdések, interpellációk, egyéb megkeresések választervezeteinek előkészítésében,

2. ellátja a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a helyi önkormányzatok támogatásaira szolgáló fejezetében egyes fővárosi projektek finanszírozására jóváhagyott, felhasználás tekintetében a miniszterhez rendelt egyes források döntés-előkészítésével összefüggő minisztériumi feladatokat,

3. ellátja az egyes megyei jogú városok támogatásával összefüggésben a támogatói okiratokban a miniszter részére meghatározott feladatokat,

4. ellátja a Modern Városok Programnak és a Magyar Falu Programnak a felelősségi körébe utalt konkrét projektjei és támogatási programjai kezelésével kapcsolatos feladatokat,

5. ellátja és szervezi a szakmai kezelésébe utalt költségvetési források terhére, valamint a miniszter egyedi döntése alapján nyújtott egyes támogatásokkal összefüggésben a döntés-előkészítéssel, a támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kiadásával, valamint ezek támogatói oldalon történő végrehajtásával összefüggő feladatokat, együttműködve az érintett főosztályokkal,

6. ellátja a Széchenyi Kártya Program miniszter hatáskörébe tartozó konstrukcióinak feladatait,

7. közreműködik a fejlesztési források terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátásában a könyvvizsgálat, ÁSZ-vizsgálat és egyéb ellenőrzések során,

8.348 közreműködik a szakmai kezelésbe utalt költségvetési előirányzatok tekintetében az éves beszámoló és annak alátámasztásául szolgáló leltárak elkészítésében,

9. képviseli a területfejlesztés szakmai érdekeit a nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi területfejlesztési együttműködésekben, különös tekintettel az Európai Unió és az OECD munkájára, valamint a visegrádi országok együttműködésére,

10. elősegíti az érintett miniszterekkel együttműködve a forráskoordinációt és a programfinanszírozás megvalósulását,

11. módszertani segítséget nyújt a különböző szinten és szakterületeken működő területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez.

I.6.4.349 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.4.0.1.350 felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős Államtitkári Kabinet

A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős Államtitkári Kabinet segíti a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását.

I.6.4.0.2.351

I.6.4.0.3.352

I.6.4.1. Az innovációért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.4.1.1. Innovációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Innovációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az innovációért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően

1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,

2.353 figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét.

I.6.4.1.2.354 Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály

A Főosztály feladatai

a)355 Funkcionális feladatai körében

1. kidolgozza a tudománypolitikát érintő stratégiákat, szakmai anyagokat, és elemzéseket készít, elemzi a tudománypolitika területen működő szervezetek működését, teljesítményét, az intézkedésekre javaslatot tesz,

2. közreműködik a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikát általánosan érintő kormányzati koncepciók, és stratégiák kidolgozásában, valamint a kiemelt szakpolitikai partnereivel együttműködve részt vesz az innovációpolitikát érintő tanulmányok, elemzések, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében,

3. részt vesz a Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködés megvalósításából fakadó operatív és stratégiai feladatok ellátásában,

4. részt vesz az ELI ALPS lézeres kutatóközponttal kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában és koordinációjában,

5. kapcsolatot tart és a tudománypolitikát érintő feladatkörében együttműködik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal,

6. közreműködik a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrásai felhasználásának szakmai koordinálásában,

7. végrehajtja a Kormány tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájának megvalósításával kapcsolatosan a felsőoktatásra háruló feladatokat,

8. együttműködik a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programmal és a Programtanács tudománypolitikai tevékenységével kapcsolatos szakmai tevékenységben,

9. kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal (a továbbiakban: OTDT),

10. kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján a magyar külképviseletekkel, különös tekintettel a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatra,

11.356 a kormányzati kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitika megvalósításának érdekében – az NKFIH-val együttműködve – ellátja a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózat kialakításával, működtetésével és szakmai irányításával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

12.357 az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztállyal együttműködve szükség szerint képviseli a minisztériumot a gazdasági vegyes bizottságok ülésein, és véleményezi a tudománypolitikai szakterület szempontjából kiemelt tudományos szereplőkkel történő együttműködési megállapodások aláírását,

13. fejezeti kezelésű előirányzatok esetén ellátja a szerződéstervezetek, támogatói szerződések és támogatói okiratok előkészítésével összefüggő feladatokat; ellátja a főosztály által kezelt előirányzatokkal kapcsolatos szakmai feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1.358 közreműködik a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztések előkészítésében,

2. elkészíti az állam-, kormány- és tárcaközi tudományos, kutatási témájú kormány-előterjesztéseket,

3. véleményezi az állam-, kormány- és tárcaközi tudományos, kutatási és innovációs témájú szerződéstervezeteket,

4. segíti a helyettes államtitkár kapcsolattartását a szakterület intézményeivel, koordinálja, elemzi a partner szervezetek által jelzett javaslatokat, előkészíti a vezetői döntéseket,

5. folyamatos kapcsolatot tart a minisztérium társfőosztályaival, és figyelemmel kíséri a szakterületet érintő stratégiák, programok, projektek kidolgozását, azokra javaslatokat, észrevételeket tesz, figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek tudománypolitikára gyakorolt hatását.

I.6.4.1.3.359 Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály

A Főosztály feladatai

a)360 Funkcionális feladatai körében

1. kidolgozza a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikát érintő javaslatokat, stratégiákat, és kiemelt szakpolitikai partnereivel együttműködve részt vesz az innováció-politikát érintő tanulmányok, elemzések, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében,

2. elemzi a hazai vállalatok innovációs teljesítményeit, javaslatot tesz azok innovatív tevékenységét ösztönző rugalmas és hatékony intézkedések kialakítására, valamint közreműködik a gazdaság digitális átalakítását célzó programok tervezésében és végrehajtásában,

3. elemzi a tudománypolitika területén működő szervezetek működését, teljesítményét, gondoskodik a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikához kapcsolódó szabályozási rendszer felülvizsgálatáról és szükség szerint kezdeményezi módosítását,

4. javaslatokat tesz az újonnan megjelenő üzleti modellek adaptációjára, az ipari startup ökoszisztémát, az ipari innovációs- és infokommunikációs infrastruktúrát fejlesztő programok indítására, a már működő innovációs gazdaságfejlesztési programok továbbfejlesztésére; folyamatosan nyomon követi a stratégia szerinti feladatok végrehajtását,

5.361 ellátja az NKFIH irányításával kapcsolatos feladatokat, ellátja az NKFI Alap előirányzatainak tervezését, és koordinálja az NKFI Alap programstratégiájával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

6. a tudománypolitikáért felelős szervezetekkel együttműködve közreműködik a tudománypolitikát, és annak elért eredményeit érintő elemzések készítésében, a stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében,

7. közreműködik a tudománypolitika területen működő szervezetek működésének, teljesítményének értékelésében, javaslatot tesz azok innovatív tevékenységét ösztönző rugalmas és hatékony intézkedések kialakítására,

8. szakmai javaslatot tesz a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályozás fejlesztésére, a hazai kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozott találmányok tekintetében tett szabadalmi bejelentések számának növelésére irányuló intézkedések, valamint a technológia-transzfert ösztönző környezet kialakítására. E körben egyeztet a szabályozással érintett tárcákkal, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (a továbbiakban: SZTNH),

9. ellátja az SZTNH feletti szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos operatív feladatokat, beszámolóra, jelentéstételre kötelez, emellett szakmailag támogatja a tevékenység törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági ellenőrzését. Szakmai együttműködést végez a nemzetközi és eu-s ügyekben (például tárcaálláspontot fogalmaz meg az előzetes döntéshozatali kérelmek kapcsán az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakterületen),

10. a hazai innovatív vállalkozások versenyképességének javítása érdekében elemzéseket készít és fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, továbbá javaslatot tesz,

11. közreműködik a hazai és nemzetközi versenyképességi trendek, folyamatok elemzéséről, előrejelzéséről készülő dokumentumok kidolgozásában és véleményezésében,

12. a minisztérium képviselőjeként részt vesz az Európai Bizottság innovatív ágazatokat érintő tanácsadó testületeiben,

13. közreműködik az Európai Unió Versenyképességi Tanács innovációs és ipari vonatkozású üléseinek az előkészítésében, hozzájárul a nemzeti tárgyalási álláspontok és mandátumok összeállításához,

14. a főosztály feladatkörének megfelelő témákban részt vesz a Magyar OECD Nemzeti Bizottság munkájában,

15.362 a minisztérium képviselőjeként – a Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztállyal szükség szerint együttműködve – részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában, különös tekintettel az OECD Kutatási és Technológiai Szakpolitikáért Felelős Bizottság (Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP) és munkacsoportjaira (az ülés témájától függően és megbízás alapján ellátja a nemzeti képviseletet),

16. részt vesz a kétoldalú tárcaközi megállapodások, a kétoldalú nemzetközi megállapodások tervezetének kidolgozásában, véleményezésében, egyeztetésében, véleményezi Magyarország képviselete kapcsán az illetékes nemzetközi fórumokhoz beterjesztésre kerülő beadványokat, ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi témák véleményezését a szakmai főosztályokkal együttműködve,

17. részt vesz a szakterületet érintő bilaterális nemzetközi tárgyalásokban, feladat- és hatáskörében javaslatot tesz az állam- és kormányközi, tartományi és regionális szintű kapcsolatfelvételre,

18. szakterületi javaslatot tesz a minisztériumi állami vezetők utazási és nemzetközi tárgyalási programtervéhez, és közreműködik a feladatok végrehajtásában,

19. kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján a magyar külképviseletekkel,

20. előkészíti a hatáskörébe tartozó szakmai díjak alapítását, valamint támogatását,

21. az innovatív vállalkozások versenyképességének javítása, megjelenési és kapcsolatépítési lehetőségük elősegítése, a széles körű nemzetközi láthatóság érdekében szakmai javaslatot tesz hazai, nemzetközi rendezvények megvalósítására és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken történő részvételre, azokon történő megjelenésre, valamint az illetékes társfőosztályok bevonásával gondoskodik a szükséges forrás biztosításáról és végrehajtja azokat,

22. a minisztérium képviselőjeként részt vesz az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség, a Magyar Formatervezési Tanács, a Mesterséges Intelligencia Koalíció és az 5G Koalíció munkájában, szakértőként részt vesz az Iparjogvédelmi Szakértői Testület munkájában,

23. a minisztérium képviselőjeként, helyettesítő póttagként részt vesz az Európai Kutatási Térség és Innováció Bizottsága (ERAC) stratégiai tanácsadó testület munkájában,

24. nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs konferenciákat, szakmai műhelybeszélgetéseket, workshopokat szervez,

25. közreműködik és szakpolitikai iránymutatást ad az EKTB 31. Tudomány és kutatás szakértői csoport munkájában,

26. szakmai iránymutatást nyújt a kutatás-fejlesztési minősítési rendszer működtetésére vonatkozóan, nyomon követi annak eredményességét, javaslatot tesz a szabályozásának fejlesztésére és e körben egyeztet a szabályozással érintett SZTNH-val,

27. innovációpolitikai szempontok szerepeltetése érdekében javaslatokat fogalmaz meg a duális felsőoktatás fejlesztése érdekében, a Duális Képzési Tanács munkaprogramjának kialakításában,

28. együttműködik a szakterület más minisztériumokkal közös hatáskörű feladatainak végrehajtásában,

29. részt vesz a gazdasági vegyes bizottságok üléseinek előkészítésében, szükség esetén képviseli a minisztériumot,

30. részt vesz a 2021–2027 közötti európai uniós tervezési időszak innovációt és kutatás-fejlesztést támogató konstrukcióinak szakmai koncepciójának előkészítésében, a tárcaálláspont kialakításában, valamint a programok értékelési és monitoring tevékenységében.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja az Ipar 4.0 kezdeményezés keretében létrejött, tudásgazdasági alapra helyezett Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform tevékenységének koordinálását, ideértve a bilaterális és regionális (különös tekintettel a Fraunhofer Intézetre, és a V4-re) nemzetközi kapcsolatépítéséből adódó gazdaságdiplomáciai feladatokat is,

2.363 segíti a helyettes államtitkár kapcsolattartását az innovációt megvalósító vállalkozásokkal, szervezetekkel, koordinálja, elemzi a nagy partneri szervezetek, kamarák, szakmai szövetségek [pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Innovációs Szövetség (a továbbiakban: MISZ)], ), vállalkozások által jelzett javaslatokat, előkészíti a vezetői döntéseket,

3.364 koordinálja, elemzi az NKFIH és a kapcsolódó testületek, civil szervezetek (például az Innovációs Testület, Open Science Szakértői Bizottság, Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület, Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság), által jelzett javaslatokat, észrevételeket, stratégiai partnerségi megállapodást kezdeményez a 2010. évi CXXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően, az NKFIH irányításával kapcsolatos szakmai vezetői döntésekhez javaslatokat tesz, a vezetői döntéseket előkészíti,

4.365 koordinálja, elemzi az SZTNH és a kapcsolódó társadalmi szervezetek, testületek (például a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület), tanácsok (például Magyar Formatervezési Tanács) által jelzett javaslatokat, észrevételeket, stratégiai partnerségi megállapodást kezdeményez a társadalmi részvételről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az SZTNH felügyeletével kapcsolatos szakmai vezetői döntésekhez javaslatokat tesz,

5. az innovációt és a digitalizációt érintő feladatkörében folyamatos kapcsolatot tart a minisztérium társfőosztályaival, és figyelemmel kíséri a vállalkozásokat érintő stratégiák, programok, projektek kidolgozását, azokra javaslatokat, észrevételeket tesz, figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek innováció-politikára gyakorolt hatását,

6. értékeli és elemzi az innovációs gazdaságfejlesztési programok gyakorlatát és hatékonyságát, illetve elemzi a piaci igényeket az állami eszközök iránt, javaslatokat tesz a vállalkozások digitalizációs fejlesztéseit, innovációs együttműködését, és növekedésüket segítő, ösztönző új programok kialakítására, a meglévő programok hatékonyságának javítására,

7. kapcsolatot tart és funkcionális feladatköreihez kapcsolódóan együttműködik a digitális ökoszisztémát alkotó szereplőkel, intézményekkel.

8.366 kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján a magyar külképviseletekkel, és a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal,

9.367 koordinálja, elemzi a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács elé terjesztendő javaslatokat.

I.6.4.1.4.368

I.6.4.2.369 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.4.2.1.370 Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a szakképzésért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően

a) Funkcionális feladatai körében

1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,

2. figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ügyintézését,

3. az európai uniós társfinanszírozású fejlesztési projektekkel kapcsolatos feladatkörében

3.1. közreműködik az Európai Szociális Alappal, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és az Európai Stratégiai Befektetési Alappal összefüggő tárcaközi tervezési munkákban,

3.2. kifejleszti és működteti a projekt monitoring rendszerét, ennek keretében felügyeli a projektek számszerűsíthető céljainak, mérföldköveinek teljesülését, szükség esetén beavatkozást kezdeményez,

3.3. vizsgálja a projekt keretében létrejövő kiemelt jelentőségű szakmai eredménytermékek minőségét és szakmai tartalmát,

3.4. közreműködik a 2007–2013 programozási időszak projektjeinek zárásával, ellenőrzéseivel és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

3.5. ellátja a 2007–2013 programozási időszak kiemelt projektjeihez kapcsolódó fenntartási kötelezettségek teljesítését.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja az európai uniós forrásokból támogatott szakképzési és – a 2007–2013 és 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló – felnőttképzési programok tervezésével és szakmai irányításával, a projektek előrehaladásának nyomon követésével, valamint a fenntartással kapcsolatos feladatokat,

2. részt vesz az operatív programok szakképzés és felnőttképzés fejlesztést szolgáló prioritásai megvalósításának nyomon követésében,

3. együttműködik az irányító hatósággal a felhívások szakmai koncepciójának kialakítása során, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket,

4. részt vesz a projektek megvalósításával összefüggő egyezetéseken, a megvalósulást érintő egyeztetésekről, kötelezettségvállalásokról tájékoztatást nyújt az adott projektre vonatkozóan döntési jogkörrel rendelkező szereplő részére a projekt előrehaladásával, a felmerült problémák jellegével és a kezelésükre javasolt intézkedésekkel kapcsolatban,

5. a 2018. május 22. – 2019. január 31. közötti időszakban a VEKOP 8. és GINOP-6. prioritás kiemelt projektjeiben végzett szakmai minőségbiztosítási feladatok megvalósításához igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását bizonyító dokumentumokat hiánytalanul megőrzi papír alapon és elektronikusan, a támogatási szerződésekben meghatározott időpontig megfelelően tárolja,

6. az európai uniós forrásból támogatott fejlesztési programokkal kapcsolatos feladatai ellátása körében rendszeresen egyeztet a Szakképzési Fejlesztési Főosztállyal.

I.6.4.2.2.371 Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti a szakképzéshez és – a gazdaságfejlesztési szakterülettel együttműködésben – a felnőttképzéshez, valamint a szakképzési hozzájárulás és támogatás rendszeréhez kapcsolódó törvényeket, valamint azok végrehajtási jogszabályait (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek),

2. közreműködik a szakképzést érintő jogszabályok (a köznevelési törvény, felsőoktatási törvény és a végrehajtási rendeleteik) módosításában,

3. gondoskodik a szakmák, szakképesítések tekintetében a képzési, valamint a kimeneti követelmények, programtantervek, illetve programkövetelmények előkészítéséről, jóváhagyásáról, kiadásáról.

b) Koordinációs feladatai körében

1. képviseli a minisztériumot a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),

2. koordinálja a szakmákat, szakképesítéseket tartalmazó, Kormányrendeletben kiadott, illetve honlapon közzétett jegyzék folyamatos fejlesztését és korszerűsítését,

3. végzi a mindenkor hatályos jegyzékben szereplő szakképesítések, szakmák és a korábban kiadott államilag elismert szakképesítések megfeleltetését,

4. ellátja a szakmai vizsgáztatás működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat, gondozza és kiadásra előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó vizsgaelnöki jegyzéket és szakértői névjegyzéket, a vizsgaelnöki delegálással kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el,

5. gondoskodik az OKJ-ban meghatározott szakképesítésekhez szükséges bizonyítványok és nyomtatványok előállításához és forgalmazásához szükséges minisztériumi engedélyek előkészítéséről,

6. ellátja a szakképzésben az egységes minőségirányítási rendszer előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

7. kapcsolatot tart a szakképesítésért felelős minisztériumokkal, a szakképzést folytató intézményekkel, gazdasági kamarákkal, a felnőttképzést folytató intézményekkel és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Program Bizottsággal, együttműködik a köznevelési, a felsőoktatási és a felnőttképzési szakterülettel, a megyei kormányhivatal oktatási főosztályaival,

8. előkészíti és vizsgálja a minisztérium által a gazdasági kamaráknak átadott szakképzési feladatok ellátását,

9. közreműködik a szakképzési stratégia nyomon követésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

10. közreműködik az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,

11. működteti és fejleszti az iskolai szakképzés rendszerét,

12. ellátja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolák feladatellátásának irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

13. ellátja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv középirányítói feladatellátásának irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

14. javaslatokat dolgoz ki a szakmaitanár-továbbképzési és gyakorlati oktatói képzési és továbbképzési feladatokra és annak ellátására.

c) Funkcionális feladatai körében

1. gondoskodik a vizsgaszervezési engedéllyel rendelkezők nyilvántartásának, a gyakorlati képzés folytatására jogosultak nyilvántartásának a minisztérium honlapján történő nyilvánosságra hozataláról,

2. előkészíti a gazdasági kamara javaslata alapján a szakmai versenyek versenyfelhívását a Hivatalos Értesítőben történő közzététel céljából,

3. előkészíti a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakmai tankönyvek jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeként koordinálja és előkészíti a szakképesítések szakmai tankönyveinél alkalmazandó legmagasabb ár meghatározására vonatkozó döntést,

4. az állami szakképzési és felnőttképzési szerven keresztül működteti a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának és az adatszolgáltatásnak az informatikai támogatását és a komplex szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartását,

5. a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén ellátja a komplex szakmai vizsgák szakmai ellenőrzési feladatait, kezdeményezi a komplex szakmai vizsgát szervező intézmények, illetve a komplex szakmai vizsgák hatósági ellenőrzését,

6. a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával előkészíti a szakképzésről szó 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint a szakképesítésért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket,

7. közreműködik a Digitális Jólét Programban és a Digitális Oktatási Stratégiában meghatározott feladatok megvalósításában,

8. előkészíti a szakképzési kerettantervnek a gyakorlati képzésben történő teljesülése szakmai-pedagógiai ellenőrzésének elrendelését,

9. javaslatot készít a szakképző iskolák finanszírozására,

10. elemzi a szakképzési intézményrendszer igénybevételének és feltételrendszere alakulásának helyzetét.

d) Egyéb feladatai körében

1. elkészíti az Országgyűlésből érkező, a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő szóbeli és írásbeli kérdésekre, valamint interpellációkra vonatkozó válaszokat,

2. választ ad a minisztériumhoz érkezett szakképzési hozzájárulási és támogatási jogi tárgyú beadványokra.

I.6.4.2.3.372 Szakképzési Fejlesztési Főosztály

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a szakképzést érintő jogszabályok szakmai előkészítésében, véleményezésében,

2. véleményezi a projektekkel, az európai uniós források tervezésével, programozással és a programok végrehajtásával kapcsolatos jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében

1. képviseli a minisztériumot a szakképzés-fejlesztési és a nemzetközi feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, nemzetközi gazdasági kamarák, kormányhivatal stb.),

2. részt vesz a minisztériumnak a szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetésein (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal, ágazati készségtanácsok, ágazati képző központok, vállalatok stb.),

3. képviseli a minisztériumot a képzési stratégiai, digitális módszertani és nemzetközi feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),

4. közreműködik az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításában a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztállyal,

5. kapcsolatot tart a minisztériumokkal, a szakképzést folytató intézményekkel, gazdasági kamarákkal, a felnőttképzést folytató intézményekkel, a köznevelési és a felsőoktatási szakterülettel a szakképzés-fejlesztéssel összefüggő szakmai fejlesztések és feladatok tekintetében,

6. javaslatot tesz a statisztikai rendszer folyamatos korszerűsítésére, az EU- és a hazai programok nyomon követéséhez szükséges indikátorrendszer igényeinek figyelembevételével,

7. közreműködik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatait szabályozó megállapodás előkészítésében, végrehajtásának vizsgálatában, javaslatot tesz a megállapodás módosítására,

8. feladatkörét érintően részt vesz az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,

9. közreműködik a Digitális Jólét Programban és a Digitális Oktatási Stratégiában meghatározott, a szakképzési szakterületet érintő feladatok megvalósításában, közreműködik a szakképzési feladatok ellátásának koordinációjában,

10. javaslatot tesz a pályaorientáció rendszerének fejlesztésére, kialakítja az iskolai rendszerű szakképzésben a pályaválasztás és a pályakövetés országos szakmai rendszerét,

11. közreműködik az európai uniós forrásokból támogatott szakképzési programok tervezésével és szakmai irányításával, a projektek előrehaladásának nyomon követésével, valamint a fenntartással kapcsolatos feladatokban,

12. ellátja a Szakképzési Innovációs Tanács titkársági feladatait,

13. ellátja az ágazati készségtanácsok működésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

c) Funkcionális feladati körében

1. módszertani fejlesztéseket és mintaprojekteket kezdeményez és felügyel a duális szakképzés és az ágazati képző központok fejlesztése érdekében, figyelemmel kíséri és segíti a projektek előrehaladását, működésük tapasztalatairól elemzéseket készít,

2. módszertani fejlesztéseket és mintaprojekteket kezdeményez és felügyel a hátrányos helyzetűek integrációja érdekében,

3. ellátja a modern városok programok keretében a szakképzési fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési és beszámolási feladatokat,

4. ellátja a szakképzési centrumok tartalmi és infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, beszámolási feladatokat,

5. részt vesz a szakképzés területén létrejövő K+F+I programok megalkotásában és a megvalósításukkal kapcsolatos feladatokban,

6. ellátja a minisztérium szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatait, részt vesz a kutatás-fejlesztést szolgáló tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, részt vesz a fejlesztésekhez szükséges források tervezésében, a szakképzés-fejlesztési stratégiák készítésében,

7. közreműködik a leghatékonyabb ösztönzési, támogatási, stratégiai módszerek kidolgozásában a képzés előmozdítása érdekében a szakképzés területén,

8. ellátja a szakképzés nemzetközi kapcsolataiból fakadó feladatokat, előkészíti a szakképzés területén a nemzetközi vonatkozású szakmai anyagokat,

8.1. az OECD-vel összefüggésben:

8.1.1. ellátja az OECD-tagsággal összefüggő, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár felelősségébe tartozó feladatokat (felmérésekben való részvétel, jelentések készítése),

8.1.2. képviseli a szakterületet az OECD ülésein, illetve szakmai bizottságaiban: PIAAC Irányítótestület (PIAAC BPC), Szakképzési Szakértői Munkacsoport (NE VET) és a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó alárendelt munkacsoportok,

8.2. Az Európai Unióval összefüggésben:

8.2.1. ellátja a szakképzési képviseletet az Oktatás és képzés, Foglalkoztatási, Versenyképességi, Európa 2020 EKTB szakértői munkacsoportokban,

8.2.2. közreműködik a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO), valamint az Oktatási, Ifjúsági és Sport Tanács (EYSC) üléseinek, a kormánydelegáció mandátumának egyeztetésében a szakképzés vonatkozásában, közreműködik az Európai Tanács (EiT) – felelősségi körébe tartozó – témáinak előkészítésében, a tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,

8.2.3. ellátja az OIKST munkáját előkészítő tanácsi formációkban való minisztériumi képviseletet, különös tekintettel az Oktatási Tanácsi Munkacsoportban (Education Committee) folyó tárgyalásokra,

8.2.4. közreműködik az Európai Bizottság ESZA Bizottságának (ESF Committee) munkájában,

8.2.5. közreműködik az Európai Bizottság Foglalkoztatási Bizottságának (Employment Committee) munkájában, a Foglalkoztatási Bizottság által tárgyalt anyagok feldolgozásában, véleményezésében, a magyar álláspont kialakításában a szakképzés vonatkozásában,

8.2.6. részt vesz az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) Igazgatótestületének munkájában,

8.2.7. részt vesz az Európai Képzési Alapítvány (ETF) Igazgatótestületének munkájában,

8.2.8. ellátja az Európai Bizottság Szakképzési Főigazgatók (DGVT) informális vezetői testületében a magyar főigazgatói szerepkörből adódó feladatokat,

8.2.9. részt vesz az Európai Bizottság Oktatás és Képzés 2020 munkaprogramjának szakértői munkacsoportjainak munkájában,

8.2.10. ellátja a Refernet Nemzeti Képviselő feladataival járó kötelezettségeket,

8.2.11. ellátja az EURES és az ESCO (European Classification) magyarországi rendszere működtetésének a szakképesítéseket érintő feladatait,

8.2.12. koordinálja az Európai Tanács szakképzést érintő ajánlásainak végrehajtását,

8.3. közreműködik az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtásával, az Európai Bizottság, az ILO, az UNESCO iránymutatásaival és ajánlásaival kapcsolatos szakképzési stratégiák és jelentések, intézkedési tervek kidolgozásában, és részt vesz az ezzel összefüggő tárcaközi munkában,

8.4. közreműködik a Gazdasági Vegyes Bizottságok munkáját előkészítő feladatokban, és ellátja a szakképzés bilaterális kapcsolatainak fejlesztését,

8.5. ellátja a minisztérium és a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi kamara közötti együttműködésből származó feladatokat,

8.6. együttműködik az Amerikai Kereskedelmi Kamarával és más bilaterális szervezetekkel a szakképzést érintő feladatokban,

9. javaslatot tesz az NFA képzési alaprész vagy európai uniós forrás terhére megvalósítandó szakképzési programokra,

10. előkészíti a miniszter által megkötendő szakképzési megállapodásokat, ellátja azok formai és tartalmi fejlesztését,

11. közreműködik a Digitális Jólét Programban és a Digitális Oktatási Stratégiában meghatározott feladatok projektekben megvalósításra kerülő feladatai végrehajtásának nyomon követésében,

12. részt vesz a kutatás-fejlesztést szolgáló tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, a szakképzés-fejlesztési stratégiák készítésében, ellátja a fejlesztésekhez szükséges források tervezését,

13. előkészíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatait szabályozó megállapodást, vizsgálja annak végrehajtását, javaslatot tesz a megállapodás módosítására,

14. tervezi és ellenőrzi az NFA képzési alaprész éves felhasználását,

15. irányelveket dolgoz ki a képzési alaprész központi és decentralizált keretének odaítéléséről,

16. ellátja az NFA képzési alaprész kezelésének szakmai feladatait, kapcsolatot tart az alapkezelő szervvel,

17. az NFA képzési alaprészéből a miniszter egyedi döntésével nyújtható támogatások keretében

17.1. vizsgálja a vállalkozások által a támogatásra vonatkozóan benyújtott szándéknyilatkozatok és támogatási kérelmek tartalmát, előkészíti a miniszteri visszaigazolásokat, miniszteri döntéseket,

17.2. a miniszter támogató döntését követően intézkedik az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé a támogatási szerződés megkötésére,

18. ellenőrzi az NFA-hoz benyújtott támogatási kérelmeket, egyezteti az előterjesztéseket, előkészíti a miniszteri döntés dokumentumait, szükség szerint részt vesz a támogatási szerződések előkészítésében, megkötésében, a támogatási összeg folyósításában, a szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolások kiállításában,

19. segíti és felügyeli az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az NFA képzési alaprésszel kapcsolatos feladatellátását,

20. elemzéseket készít a képzési alaprész felhasználásáról,

21. javaslatot készít a szakképzési hozzájárulás és a képzési alaprész forrás- és felhasználási rendszerének fejlesztésére,

22. ellátja a szakmai kezelésébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetés-tervezési, támogatások biztosítására, kezelésére vonatkozó szakmai feladatokat.

d) Egyéb feladatai körében

1. elkészíti az Országgyűlésből érkező, a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő szóbeli és írásbeli kérdésekre, valamint interpellációkra vonatkozó válaszokat,

2. választ ad a minisztériumhoz érkezett a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő beadványokra.

I.6.4.3.373 A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

I.6.4.3.1. Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság az 1. melléklet 106. §-ában meghatározott általános feladatain túl, egyéb feladatai körében

1. ellátja a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács titkárságának működtetésével kapcsolatos feladatokat,

2. működteti a Nemzeti Bologna Bizottságot, koordinálja a bolognai folyamatban való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtását,

3. kapcsolatot tart a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, az Oktatási Hivatallal,

4. ellátja a Magyar Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatos, felsőoktatást érintő feladatokat,

5.374 előkészíti a minisztérium intézményi munkatervére vonatkozó, a felsőoktatási ágazatot érintő javaslatokat, valamint – az előbbiek alapján – a felsőoktatási ágazat egyeztetett féléves munkatervét, figyelemmel kíséri a munkatervben foglalt, a jogszabályok szerinti, a minisztérium vezetői értekezletein meghatározott, valamint a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár által egyedileg meghatározott feladatok végrehajtását,

6. koordinálja a felsőoktatási szakterületre érkező előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezését, és az érintett szervezeti egységektől határidőben beérkezett vélemények alapján elkészíti és továbbítja az egységes felsőoktatási ágazati álláspontot tartalmazó választervezetet,

7. ellátja a Kormány ügyrendjében nevesített, a kormányzati döntéshozatalt előkészítő testületek értekezleteinek, valamint a kormányülések napirendjeivel kapcsolatos vezetői felkészítésből adódó, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek kompetenciájába tartozó feladatokat,

8. közreműködik a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek által előkészített jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések koncepciójának, tervezetének egyeztetésében.

9.375 a digitalizációért felelős helyettes államtitkár mellett közreműködik a Digitális Jólét Programban és a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában meghatározott, a felsőoktatási szakterületet érintő részfeladatok megvalósításában, közreműködik a felsőoktatási feladatok ellátásának koordinációjában.

I.6.4.3.2. Felsőoktatási Képzési Főosztály

a) A Felsőoktatási Képzési Főosztály koordinációs feladatai körében

1. felelős a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos minisztériumi, valamint a képzési és képzésfejlesztési feladatok ellátásáért és az állami (rész)ösztöndíjas képzésbe felvehető hallgatói létszám megállapításával kapcsolatos döntések előkészítéséért,

2. intézi a pedagógusképzés felsőoktatási feladatait,

3. részt vesz a Magyar Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatos felsőoktatási feladatok előkészítésében, végrehajtásában,

4. kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel a főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben,

5. előkészíti a felsőoktatási ágazatot érintő alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosítását,

6. ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos szakterületi feladatokat, valamint a felsőoktatási szakterületet érintő esélyegyenlőséggel, fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos feladatokat,

7. ellátja a felsőoktatási tudományos képzéssel (doktori képzés) kapcsolatos döntések előkészítését, és közreműködik az annak támogatásával kapcsolatos döntések előkészítésében,

8. együttműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, az Országos Doktori Tanáccsal, a Felsőoktatási Tervezési Testülettel, valamint az Oktatási Hivatallal,

9. szakmai véleményt ad a hallgatói jogok és kötelezettségek teljesítésével összefüggő megkeresésekkel kapcsolatban,

10. közreműködik az intézményfejlesztési tervek főosztályt érintő tematikus tartalmának vizsgálatában, különös tekintettel az intézményfejlesztési tervekben foglalt képzési tervekre,

11. kapcsolatot tart a külhoni felsőoktatási intézményekkel,

12. kapcsolatot tart a külhoni felsőoktatás-fejlesztésre tekintettel folytatott székhelyen kívüli képzésekkel rendelkező magyarországi felsőoktatási intézményekkel,

13. szakmailag előkészíti a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár külhoni felsőoktatási tevékenységével kapcsolatos utazásokat,

14. kapcsolatot tart a külhoni felsőoktatási pályázatok lebonyolító szervezetével.

b) A Felsőoktatási Képzési Főosztály funkcionális feladatai körében

1. ellátja a felsőoktatásban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő, az oklevelek, végzettségek és szakképzettségek elismerésével kapcsolatos igazgatási feladatokat,

2. előkészíti az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntéseket,

3. ellátja a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos szakmai feladatokat,

4. előkészíti a felsőoktatási ágazati jogszabályok és módosításaik tervezetét,

5. részt vesz a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználási irányai meghatározásában,

6. előkészíti a képzések létesítési eljárásával kapcsolatos miniszteri döntéseket,

7. előkészíti a külhoni felsőoktatási tárgyú szerződéseket,

8. ellenőrzi a külhoni felsőoktatási támogatások felhasználását,

9. részt vesz a külhoni felsőoktatási pályázatok előkészítésében,

10. ellátja a Makovecz Ösztöndíj Programmal kapcsolatos feladatokat,

11. előkészíti a székhelyen kívüli képzési helyek felsőoktatási felvételi meghirdetéseit,

12. a Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztállyal együttműködve javaslatot tesz a magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni felsőoktatási tevékenységének támogatására,

13. javaslatot tesz a külhoni felsőoktatási feladatokkal összefüggő jogszabályok módosítására,

14. ellátja a külhoni felsőoktatással összefüggő egyéb feladatokat.

15.376 közreműködik a feladatait érintő felsőoktatási stratégiai és fejlesztési programok kialakításában, megvalósításában és nyomon követésében.

c) A Felsőoktatási Képzési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. előkészíti az 5. függelék „A) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben” pontjában feladataként megjelölt hatósági döntéseket,

2. előkészíti az 5. függelék „B) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben” pontjában feladataként megjelölt döntéseket.

I.6.4.3.3.377 Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja a felsőoktatási stratégia és fejlesztési programok kialakítását, megvalósítását és nyomon követését,

2. közreműködik a felsőoktatást érintő hazai, európai uniós és nemzetközi stratégiai és fejlesztési programok szakmai feladatainak ellátásában,

3. közreműködik a Magyar Tudomány Ünnepe felsőoktatási programjainak koordinálásában,

4. végzi a felsőoktatási minőségpolitikával kapcsolatos ágazati feladatokat, segíti a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosításának fejlesztését,

5. közreműködik az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program megvalósításával, valamint a digitális felsőoktatási tananyagok és egyéb tudományos tartalmak elérhetővé tételével kapcsolatos minisztériumi szakmai feladatok ellátásában,

6. ellátja a nemzeti felsőoktatási kiválóság és tehetséggondozás rendszerével kapcsolatos ágazati feladatokat, koordinálja a kapcsolódó ösztöndíjprogramokat, javaslatot tesz azok szabályozására,

7. koordinálja a felsőoktatás stratégiai és fejlesztési feladataiból adódó programok, ágazati feladatok kidolgozását és megvalósítását, javaslatot tesz azok szabályozására,

8. közreműködik az intézményfejlesztési tervek főosztályt érintő tematikus tartalmának vizsgálatában, különös tekintettel a stratégiai szinergiára és a fejlesztési elemekre,

9. kapcsolatot tart a duális képzésben részt vevő felekkel, közreműködik a duális képzéssel kapcsolatos döntések meghozatalában, szükség esetén együttműködik a Duális Képzési Tanáccsal,

10. ellátja a hazai és nemzetközi felsőoktatási mobilitással, valamint a felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatos ágazati feladatokat,

11. az európai uniós és nemzetközi feladatai körében közreműködik a felsőoktatási ágazatot érintő feladatok ellátásában, valamint az európai uniós és egyéb nemzetközi szervezeti tagságból következő feladatok megvalósításában,

12. részt vesz a főosztály feladatköréhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésében, biztosítja az Európai Unió által társfinanszírozott forrásokkal, valamint az egyéb forrásból támogatott programokkal való összhangot.

b) Felsőoktatási fejlesztéspolitikai feladatai körében, az európai uniós fejlesztési programok tekintetében

1. részt vesz a felsőoktatást érintő európai uniós fejlesztéspolitikával kapcsolatos egyeztetéseken,

2. együttműködik a stratégiai döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,

3. részt vesz a felsőoktatási és a felsőoktatást érintő programok előkészítésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében előkészíti az 5. függelék „A) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben” pontjában feladataként megjelölt döntéseket.

I.6.4.3.4. Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály

a) A Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály koordinációs feladatai körében

1. ellátja az állami felsőoktatási intézmények fenntartói irányításából eredő, törvényben meghatározott feladatokat, kapcsolatot tart az állami felsőoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos ügyekben,

2. ellátja a felsőoktatási intézményfejlesztési tervekkel kapcsolatos véleményezési, igazgatási és koordinációs feladatokat,

3. részt vesz a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek által előkészített jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések koncepciójának, tervezetének államtitkárságon belüli egyeztetésében, feladatkörébe tartozó ügyekben kormány-előterjesztés tervezetet készít,

4. ellátja a felsőoktatás területén adományozható köztársasági elnöki, valamint miniszteri kitüntetésekkel és egyéb oktatási elismerésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

b) A Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. előkészíti az 5. függelék „A) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben” pontjában feladataként megjelölt hatósági döntéseket,

2. előkészíti az 5. függelék „B) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben” pontjában feladataként megjelölt döntéseket.

c) A Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály funkcionális feladatai körében

1. előkészíti a felsőoktatás szervezetét érintő, a köztársasági elnök és a miniszterelnök hatáskörébe tartozó kinevezéseket és felmentéseket, valamint a magasabb vezetői megbízásokat és felmentéseket,

2. jóváhagyásra előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó állami felsőoktatási intézmények rektorainak, kancellárjainak vezetői illetményére és munkaköri leírására vonatkozó javaslatot, ellátja a fenntartó hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásából fakadó adminisztrációs feladatokat,

3. előkészíti az állami felsőoktatási intézmény belső ellenőrzési vezetője megbízásának és a megbízás visszavonásának a fenntartó előzetes egyetértésével összefüggő feladatait,

4. a felsőoktatási ágazat tekintetében koordinálja és felügyeli a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok közzétételét,

5. előkészíti az állami felsőoktatási intézmények alapító (megszüntető) okiratait és az alapító okiratok módosítását, ellenőrzi a szervezeti és működési szabályzataikat,

6. elkészíti az állami felsőoktatási intézmények, háttérintézmények esetleges átszervezésére vonatkozó részletes átszervezési feladat- és ütemtervet az érintett szakterületek bevonásával,

7. szakmailag előkészíti és koordinálja az állami felsőoktatási intézmények vagyongazdálkodásával összefüggő ágazati feladatokat,

8. ellátja az állami felsőoktatási intézményekben működő konzisztóriumokkal kapcsolatos ágazati feladatokat,

9. szakmapolitikai prioritások meghatározása útján koordinálja a felsőoktatási ágazat költségvetési tervezését,

10. ellátja a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységek hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséből eredő feladatokat,

11. ellátja a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatokat, előkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket, közreműködik azok végrehajtásában,

12. ellátja a felsőoktatási intézmények költségvetésének tervezésével és beszámoltatásával, a nem állami felsőoktatási intézmények finanszírozásával, a felsőoktatási intézmények finanszírozásának szabályozásával kapcsolatos feladatokat,

13. kialakítja az állami felsőoktatási intézmények vezetőinek rendszeres adatszolgáltatási rendszerét, az érkező adatszolgáltatásokat feldolgozza és elemzi,

14. közreműködik a felsőoktatási intézmény működése, gazdálkodása ellenőrzése céljából az intézmény tanulmányi, gazdálkodási, illetve egyéb nyilvántartási adatainak ellenőrzésében,

15. összefogja és koordinálja a felsőoktatási terület ágazati és fenntartói irányítást érintő statisztikai, adatgyűjtési és információs rendszereinek működtetését,

16. megszervezi és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programnak megfelelő ágazati és fenntartói irányítást érintő felsőoktatási adatgyűjtéseket, adatellenőrzést, adatfeldolgozást és adatszolgáltatást, egyeztetve az oktatási ágazat más főosztályaival, összeállítja, megszerkeszti az adatgyűjtésekről szóló statisztikai tájékoztatókat, felügyeli az oktatási ágazat statisztikai nyilvántartásait,

17. a felsőoktatási szakterületek részére biztosítja az eseti és rendszeres elemzésekhez szükséges pénzügyi, gazdálkodási jellegű adatokat, elsődleges elemzéseket, prognózisokat készít,

18. a felsőoktatási ágazati statisztika fejlesztése körében karbantartja az ágazati és fenntartói irányítást érintő statisztikai kérdőíveket, a statisztikai fogalomrendszereket, részt vesz a statisztikák harmonizációját és nemzetközileg összehasonlítható indikátorok fejlesztését célzó hazai programokban,

19. ellátja a felsőoktatási fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésével, felhasználásával és beszámoltatásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

20. az egyházi és magán felsőoktatási intézmények tekintetében ellátja a költségvetési törvényben meghatározott állami oktatási célú támogatások tervezésével, folyósításával, nyilvántartásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

21. koordinálja a felsőoktatási szakterület pénzügyi-gazdálkodási jellegű statisztikai, adatgyűjtési és információs rendszereinek működését,

22. közreműködik a stratégiai döntések előkészítését szolgáló, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések elkészítésében,

23.378 közreműködik a feladatait érintő felsőoktatási stratégiai és fejlesztési programok kialakításában, megvalósításában és nyomon követésében.

I.6.5.379 Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.5.0.1.380 Az Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

Az Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

1. segíti az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását,

2. ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tevékenységével kapcsolatos szakmai koordinációs feladatokat,

3. ellátja az Energetikai Innovációs Tanáccsal kapcsolatos koordinációs és titkársági feladatokat,

4. részt vesz a nemzetközi és európai uniós energia- és klímapolitikai szakterületet érintő koordinációs feladatokban, illetve kapcsolatot tart és folyamatos egyeztetéseket folytat a Magyarország EU mellett működő Állandó Képviselettel a szakterületét érintő ügyekben.

I.6.5.0.2.381 Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja a nemzetközi jogszabályi kötelezettségen alapuló és az energiastratégiához kapcsolódó hazai, közösségi és nemzetközi jelentések elkészítését, gondoskodik a jelentések leadásáról,

2. a feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós kohéziós politikai ügyek tekintetében kapcsolatot tart az illetékes irányító hatóságokkal és a fejlesztéspolitika elemzési, értékelési és monitoring rendszeréért felelős szakterülettel.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. részt vesz a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) kialakításához kapcsolódó európai bizottsági szakértői munkacsoportok munkájában,

2. közreműködik az OECD, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és más energia- és klímapolitikai elemzési műhelyek munkájában; kialakítja a szakmai álláspontokat,

3. közreműködik a nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért (földgáz, villamos energia, kőolaj területén), valamint a közös nemzetközi energetikai infrastruktúra projektek kialakításában,

4. részt vesz a Central and South Eastern Europe Connectivity (CESEC) együttműködésben, a földgáz és villamos energia projektek megvalósítása terén. Részt vesz a szakértői szintű egyeztetéseken, elkészíti és képviseli a magyar álláspontot,

5. részt vesz a Transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletből (TEN-E rendelet) fakadó feladatok, valamint az uniós közös érdekű projektekkel (PCI) kapcsolatos feladatok ellátásában, és képviseli a magyar álláspontot,

6. közreműködik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) Energia programjával összefüggő feladatokban képviselve a magyar érdekeket,

7. közreműködik a többéves pénzügyi keretterv (MFF) kidolgozásában, tervezésében az energiapolitikát érintő szakmai feladatok tekintetében.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. kidolgozza az új Nemzeti Energiastratégiát és végrehajtja a kormányhatározatban megfogalmazott feladatokat,

2. felelős az Energiaunió irányításáról szóló rendelet alapján a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) elkészítéséért, felülvizsgálatáért – kiemelten – a Klímapolitikai Főosztály és a Dekarbonizációs Főosztály bevonásával,

3. figyelemmel kíséri a nemzetközi energiapolitikai és energiastratégiai döntéseket, valamint az infrastruktúra projektek előrehaladását,

4. képviseli az energiastratégiai és – nemzetközi vonatkozásban – az energia- és klímapolitikai ágazatot a más minisztériumok és egyéb szervek által készített ágazati politikák kidolgozása során,

5. felel az alternatív meghajtású járművek elterjedését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásáért,

6. kidolgozza az államtitkárság kiemelt projektjeihez szükséges stratégiai elemzéseket,

7. elkészíti és koordinálja az államtitkárság teljes szakterületét lefedő szakpolitikai jelentéseket,

8. ellátja az európai uniós fejlesztési időszakokban az energia- és klímapolitikát érintő szakterületi felelősségből adódó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott feladatokat, és a 20. § szerinti javaslattételt a GINOP 4. és a VEKOP 5. prioritási tengelye tekintetében az államtitkárság szakfőosztályainak bevonásával,

9. ellátja a stratégiai tervezés fő irányvonalaiból levezetett fejlesztéspolitikai igények mentén az energiaszektor fejlesztését, modernizációját és dekorbonizációját segítő célelőirányzatok, valamint a zöldítési célú egyéb hazai és nemzetközi források szakpolitikai tervezését, fejlesztési koncepció kialakítását az államtitkári titkárság szakfőosztályainak bevonásával,

10. közreműködik az Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya által ellátott, a KEHOP 5. prioritási tengelye tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott feladatokban,

11. ellátja az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek esetén azok energia- és klímapolitikai célú felhasználásának szakpolitikai tervezését.

I.6.5.1.382 Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.5.1.1.383 Energiapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Energiapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.5.1.2.384 Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő körben – a földgáz-, a távhőszektor, valamint az atomenergiához és a bányászathoz kapcsolódó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, valamint az ezek megalapozásához szükséges szakmai anyagokat,

2. elkészíti a földgázellátást, a távhőszabályozást érintő, valamint az atomenergia és a bányászati tárgyú döntések előkészítéséhez kapcsolódó hatásvizsgálatokat,

3. közreműködik a villamosenergia tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával összefüggő jogszabályalkotáshoz kapcsolódó hatásvizsgálatok elkészítésében,

4. előkészíti a tárca földgáz- és távhőszektorhoz kapcsolódó, valamint atomenergia és bányászati tárgyú jogalkotási programját, továbbá a Kormány földgázipari, távhőszabályozási, valamint atomenergia és bányászati tárgyú törvényalkotási programjára és munkatervére vonatkozó szakmai javaslatot.

b) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében felel a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti miniszteri határozatok előkészítéséért.

c) Funkcionális feladatai körében

1. biztosítja a helyettes államtitkár, valamint az irányítása alá tartozó szervezetek feladatkörébe tartozó atomenergia és bányászati ügyekben a jogszerűséget,

2. előkészíti a földgázipari és távhőszabályozási, valamint az atomenergia és bányászati tárgyú döntéseket, figyelemmel kíséri végrehajtásukat,

3. közreműködik – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő körben – a villamosenergia-szektorhoz és az elektromobilitáshoz kapcsolódó energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalapozásához szükséges szakmai anyagok kialakításában,

4. közreműködik az energiaszabályozási tárgyú döntések előkészítésében, ennek során piacmonitoringot folytat és energiagazdálkodási szempontú elemzéseket végez,

5. kidolgozza a bányászati koncessziós politikát, felel a bányászati koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért, a koncessziós pályázati eljárások lebonyolításáért, ennek keretében előkészíti a koncessziós pályázati kiírásokat, a koncessziós szerződéseket, valamint támogatja a koncessziós pályázatokat értékelő Minősítő Bizottság munkáját,

6. közreműködik a minisztérium hatáskörébe tartozó energetikai árszabályozási feladatokban,

7. felel a bányabezárással és a korábbi állami szénbányászati tevékenységből eredő tájrendezéssel kapcsolatos állami kötelezettségből a minisztériumra háruló feladatok ellátásáért, felel a bányajáradékkal, az ásványvagyon-gazdálkodással, a földtani kutatással összefüggő döntések előkészítéséért,

8. ellátja a földgáz- és távhőszabályozás, valamint az atomenergia és bányászati szabályozást érintő értelmezési és tájékoztatási feladatok előkészítését,

9. kezdeményezi a tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező szakmai közreműködés igényének felmerülése esetén a megfelelő kompetenciával rendelkező főosztály, egyéb szerv, szervezet bevonását,

10. jóváhagyásra előterjeszti a miniszter részére a KNPA-t érintő – a Költségvetési Főosztály útján felterjesztett – költségvetést és beszámolót,

11. szakmailag előkészíti a miniszternek az Országos Atomenergia Hivatallal és a KNPA-val kapcsolatos döntéseit, az alapkezelői feladatok kivételével,

12. előkészíti az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos kormányzati és országgyűlési beszámolókat,

13. ellátja a radioaktív hulladékokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

14. figyelemmel kíséri az atomenergiával kapcsolatos kiemelt fontosságú – biztonsági, műszaki, társadalmi, nemzetközi – kérdéseket, fejleményeket, amelynek alapján kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét,

15. ellátja a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósításával kapcsolatos, az energiapolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalt állami feladatokat,

16. ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó bányászati és atomenergia szakmai képzési, képesítési és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, valamint az atomenergia szakképzés fejlesztése, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, az atomenergia szakterületet érintő szakképzésekkel kapcsolatos jogalkotási feladatokat,

17. ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az EU szakmai szervezeteivel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazás területén működő más nemzetközi, regionális kormányközi és egyéb szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat,

18. szakmailag előkészíti az atomenergia békés célú felhasználását érintő két- és többoldalú nemzetközi szerződéseket és tárcamegállapodásokat,

19. ellátja az atomenergia békés célú felhasználása területén folytatott kétoldalú együttműködéssel összefüggő feladatokat,

20. az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködve részt vesz a nemzetközi egyezményekből és európai uniós tagságból fakadó jelentéstételi kötelezettségek teljesítésében,

21. felel a földgázellátás biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú területek folyamatos figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért, gondoskodik a minisztérium képviseletéről földgázellátási válsághelyzet esetén a válsághelyzet megoldására létrehozott bizottságban,

22. közreműködik a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT), illetve a Nemzeti Energiastratégia földgázipari és távhőszabályozási, valamint az atomenergia és bányászati vonatkozású részeinek kialakításában,

23. közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő a földgáz-, a távhőszektorhoz kapcsolódó tématerület esetén a szakpolitikai véleményezésében.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. előkészíti a helyettes államtitkárság feladatkörébe tartozó, földgázipari, távhőszabályozási, atomenergia és bányászati tárgyú jogszabályokra vonatkozó jogharmonizációs javaslatokat,

2. szakmai szempontból véleményezi az uniós jogszabályok végrehajtásával, az uniós jogszabályok átültetésének elmulasztásával, valamint az EU-s intézményektől érkező, földgázipari, távhőszabályozási, valamint atomenergia és bányászati tárgyú megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspontokat,

3. földgázipari, távhőszabályozási, valamint atomenergia és bányászat tekintetében részt vesz az európai uniós döntéshozatali eljárásaiban, valamint a nemzetközi tárgyalásokon képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

4. a földgázipar, a távhőszektor, valamint az atomenergia és a bányászat tekintetében részt vesz az EU és más nemzetközi szervezet munkájában,

5. felelős a nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek kialakításában,

6. közreműködik a gázszektor, a bányászat területét érintő témakörökben a nemzetközi szerződések előkészítésében,

7. a földgáz projektek megvalósítása terén részt vesz a Central and South Eastern Europe Connectivity (CESEC) együttműködésben, ellátva az ezzel kapcsolatos szakértői szintű egyeztetéseken való képviseletet és képviseli a magyar álláspontot,

8. ellátja a feladatkörébe tartozó transzeurópai energiaipari infrastruktúra vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletből (TEN-E rendelet) fakadó feladatokat, valamint az uniós közös érdekű projektekkel (PCI) kapcsolatos feladatokat, és képviseli a magyar álláspontot,

9. közreműködik az operatív programok feladat- és hatáskörébe tartozó földgáz- és távhőszektor tekintetében a szakmapolitikai felelős feladataiban, illetve részt vesz a programok kialakításában, akcióterveinek kidolgozásában, részt vesz a pályázati kiírások véleményezésében, az értékelési és monitoring tevékenységben.

e) Egyéb feladatai körében

1. szakmai szempontból véleményezi a más minisztériumok és egyéb szervek által előkészített jogszabálytervezeteket, illetőleg azokat tartalmazó kormány-előterjesztések tervezeteit,

2. kapcsolatot tart a nukleáris létesítményekkel, hatóságokkal, kormányzati szervekkel, intézményekkel,

3. előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó szerződéseket,

4. a szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan kezdeményezi és koordinálja az atomenergia és bányászat szakterületén jelentkező feladatok ellátását a tevékenységgel érintett szervezetéknél,

5. közreműködik a szakmai felügyeleti jog gyakorlásában az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat felett,

6. részt vesz a fejezeti kezelésű előirányzatok közül az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítási fejezeti kezelésű előirányzat, a Bányanyitási feladatok kiadási fejezeti keretének felosztásában az energiapolitikai és bányászati prioritásokkal való összhang megteremtése érdekében,

7. ellátja az Energetikai Kabinet teendőit,

8. részt vesz a szakterületet érintő fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai előkészítésében,

9. közreműködik bányafelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél- és témaellenőrzésében.

I.6.5.1.3.385 Villamosenergia Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő – a villamosenergia tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséhez, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, a társfőosztályok szakmai közreműködése mellett,

2. előkészíti a tárca villamosenergia tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséhez, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó jogalkotási programjára, továbbá a Kormány villamosenergia energetikai tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséhez, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó törvényalkotási programjára és munkatervére vonatkozó szakmai javaslatot,

3. elkészíti – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő körben – a villamosenergia szektorhoz, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséhez, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalapozásához szükséges szakmai anyagokat,

4. elkészíti a villamosenergia tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó döntések előkészítéséhez kapcsolódó hatásvizsgálatokat,

5. közreműködik – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő – a földgáz- és távhőszektorhoz, valamint a földgáz biztonsági készletezéséhez, az üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetek előkészítésében, beleértve az európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges hazai szabályozás kialakítását is,

6. felel az elektromobilitásra vonatkozó és elektromobilitással kapcsolatos szabályozás előkészítéséért, valamint a kapcsolódó témakörökben érintett kormányzati és szakmai társadalmi szervekkel való egyeztetésért.

b) Koordinációs feladatai körében

1. szervezi és koordinálja az elektromobilitás fejlesztését, részt vesz az elektromobilitás elterjesztését ösztönző pályázatok, projektek előkészítésében, továbbá együttműködik az érintett minisztériumokkal, más kormányzati szervekkel és az e célokat elősegítő európai uniós támogatású fejlesztések előkészítésében,

2. ellátja a megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzésével összefüggő szabályozás szakmai előkészítésével összefüggő feladatokat,

3. kidolgozza és fejleszti az elektromobilitás ösztönzésére irányuló Jedlik Ányos Terv koncepcióját, és felügyeli annak végrehajtását.

c) Funkcionális feladatai körében

1. biztosítja a helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó villamosenergia ügyekben a jogszerűséget,

2. ellátja a feladatkörébe tartozó szerződések, egyéb dokumentumok ágazati szempontú előkészítésével és véleményezésével összefüggő feladatokat,

3. felel a villamosenergia tárgyú, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával összefüggő államigazgatási feladatok ellátásáért,

4. ellátja a minisztérium hatáskörébe tartozó energetikai árszabályozási feladatokat,

5. ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozást érintő értelmezési és tájékoztatási feladatok előkészítését,

6. felel a villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú területek folyamatos figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért, gondoskodik a minisztérium képviseletéről a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén létrehozott Krízis Munkabizottságban,

7. közreműködik a kőolaj biztonsági és kereskedelmi (ticket szerződés) készletezési tevékenységből a minisztériumra háruló feladatokban,

8. javaslatot tesz a megújuló energiák ösztönzését érintő támogatási és egyéb nem finanszírozási típusú intézkedésekre, közreműködik azok végrehajtásában,

9. részt vesz a megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzésére vonatkozó támogatási konstrukciók bíráló és monitoring bizottsági munkájában,

10. közreműködik az alternatív meghajtású járművek elterjedését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásában,

11. közreműködik a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) és a Nemzeti Energiastratégia feladat- és hatáskörébe tartozó részeinek kialakításában,

12. közreműködik az operatív programok feladat- és hatáskörébe tartozó megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzésére irányulóan a szakmapolitikai felelős feladataiban, illetve részt vesz a programok kialakításában, akcióterveinek kidolgozásában, a pályázati kiírások véleményezésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,

13. közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok villamos energia szektort érintően a szakpolitikai véleményezésében.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. előkészíti a helyettes államtitkárság feladatkörébe tartozó, villamosenergia tárgyú jogszabályokra vonatkozó jogharmonizációs javaslatokat,

2. ágazati szempontból véleményezi az uniós jogszabályok végrehajtásával, az uniós jogszabályok átültetésének elmulasztásával, valamint az EU-s intézményektől érkező, a feladatköréhez kapcsolódó, jogközelítéssel összefüggő megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspontokat,

3. a feladatkörébe tartozó energiaszabályozás tekintetében részt vesz az európai uniós döntéshozatali eljárásaiban, valamint a nemzetközi tárgyalásokon képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

4. a feladatkörébe tartozó ügyekben részt vesz az EU és más nemzetközi szervezet munkájában, így különösen a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) munkájában,

5. ellátja az EKTB 11. Energia szakértői csoport vezetését és titkársági teendőit,

6. közreműködik az energiaszabályozási tárgyú nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében,

7. javaslatot tesz feladatkörét érintően a Svájci–Magyar Együttműködési Program, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok munkájára, különös tekintettel a megújuló energiára vonatkozó támogatási konstrukciók megtervezésére,

8. részt vesz a feladatkörét érintő nemzetközi projektekben; ellátja a projektek előkészítésében, menedzselésében, a stratégiai partnerségi feladatokat, a nemzetközi, európai uniós megújuló energiával, energiahatékonysággal kapcsolatos pályázati rendszerek, valamint a nemzetközi programokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységében,

9. a villamosenergia projektek megvalósítása terén részt vesz a Central and South Eastern Europe Connectivity (CESEC) együttműködésben, ellátva az ezzel kapcsolatos a szakértői szintű egyeztetéseken való képviseletet, és elkészíti és képviseli a magyar álláspontot,

10. ellátja a feladatkörébe tartozó Transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletből (TEN-E rendelet) fakadó feladatokat, valamint az uniós közös érdekű projektekkel (PCI) kapcsolatos feladatokat, és képviseli a magyar álláspontot,

11. ellátja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) Energia programjával összefüggő villamos energiát érintő feladatokat, képviselve a magyar érdekeket.

e) Egyéb feladatai körében

1. részt vesz a villamos energiával kapcsolatos nemzetközi szervezetek és a regionális kormányközi (V4) és egyéb szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai feladatok ellátásában, kialakítja és képviseli a magyar álláspontot,

2. közreműködik az Energia- és klímapolitikai Programok és Projektek Főosztállyal a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló és megvalósítandó projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában,

3. ágazati szempontból véleményezi a más minisztériumok és egyéb szervek által előkészített jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztések tervezeteit.

I.6.5.2. A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.5.2.1. A Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.5.2.2. Dekarbonizációs Főosztály

A Főosztály feladatai

a)386 Kodifikációs feladatai körében

1. felel az energiahatékonyság, energiatakarékosság ösztönzéséhez és felhasználásához kapcsolódó szabályozás szakmai előkészítéséért, beleértve az európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges hazai szabályozás kialakítását is,

2. felel az épületek energetikai követelményeire és az energiahatékonyságára vonatkozó szabályozás szakmai előkészítéséért, beleértve az európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges hazai szabályozás kialakítását is,

3. a jogszerű és egységes joggyakorlat kialakulásának elősegítése érdekében a jogalkotásért felelős Klímapolitikai Főosztály felé szakmai javaslatokkal él az emisszió-kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban, szakmai javaslatokat fogalmaz meg a kvótabevételek felhasználásának szabályozását érintően, részt vesz a klímapolitikával kapcsolatos hazai jogszabályok előkészítésében és az ehhez kapcsolódó egyeztetéseken,

4. felel a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezéséért.

b) Koordinációs feladatai körében

1.387

2. ellátja az energiahatékonyságot, -takarékosságot, racionalizálást szolgáló, azzal összefüggő döntések meghozatalának előkészítésében, ezek végrehajtását figyelemmel kíséri,

3. kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a hazai és nemzetközi társadalmi, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, oktatási és kutatási intézetekkel, kamarákkal,

4.388 közreműködik az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek allokálásának szakpolitikai tervezésében, és figyelemmel kíséri a felhasználásának végrehajtását,

5.389

6. együttműködik és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és társadalmi szervezetekkel, képviseli és érvényre juttatja a feladatkörébe tartozó szakmai követelményeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében ellátja az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerében a térítésmentes kibocsátási egységek kiosztásával kapcsolatos feladatokat.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. a feladatköréhez tartozó ügyekben elkészíti az EU és más nemzetközi szervezetek részére a szakmai beszámolókat, adatszolgáltatásokat, rész vesz a feladatköréhez tartozó nemzetközi és európai uniós intézmények munkájában,

2. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében tartja a kapcsolatot az illetékes irányító hatósággal, közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,

3.390 részt vesz a energiahatékonysággal kapcsolatos nemzetközi projektekben; ellátja a projektek előkészítését, menedzselését, a stratégiai partnerségi feladatokat, a nemzetközi, európai uniós megújuló energiával, energiahatékonysággal kapcsolatos pályázati rendszerek, valamint a nemzetközi programokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet,

4.391 felel az energiahatékonysággal kapcsolatos nemzetközi szabályozás kialakításában való részvételért az Európai Bizottság CA-EED, CA-EPBD munkacsoportjaiban, továbbá a nemzetközi szervezetek, így különösen a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) munkájában történő részvételért,

5.392 ellátja az az épületek energiahatékonyságára vonatkozó európai uniós tagságból fakadó feladatokat,

6.393

e)394 Funkcionális feladatai körében

1. kidolgozza az energiahatékonyság, az energiatakarékosság fokozására és az épületenergetikára vonatkozó stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és részt vesz a programok megtervezésében és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, ellenőrzését,

2. ellátja az épületenergetikai programok és épület-energiatakarékossági programok szakpolitikai tervezését és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, ellenőrzését,

3. javaslatot tesz a Svájci–Magyar Együttműködési Program, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok munkájára, különös tekintettel az energiahatékonyság, épületenergetika területére, valamint az ezekkel összefüggő építésgazdasági innovációra vonatkozó támogatási konstrukciók megtervezésére,

4. ellátja az energiatakarékosság, energiahatékonyság, épületenergetika tárgykörében az energia- és más országstratégiák (pl. EU 2020, Duna Stratégia) elkészítésében és végrehajtásában jelentkező minisztériumi feladatokat,

5. javaslatot tesz az energiahatékonyság és épületenergetika ösztönzését érintő támogatási és egyéb nem finanszírozási típusú intézkedésekre, közreműködik azok végrehajtásában (operatív programok),

6. javaslatot tesz a közfeladat-ellátás energiahatékonyságának javítására, az energiaköltségek csökkentésére irányuló intézkedésekre,

7. részt vesz az energiatakarékosság ösztönzésére vonatkozó támogatási konstrukciók bíráló és monitoring bizottsági munkájában,

8. részt vesz a feladatköréhez tartozó tárcaközi bizottságok, munkabizottságok munkájában,

9. gondoskodik a többéves pénzügyi keretterv (MFF) kidolgozásához, tervezéséhez kapcsolódóan a feladatkörét érintő feladatok ellátásáról (javaslattétel, hatáselemzés, hazai stratégiai dokumentumokkal történő összhang biztosítása), valamint közreműködik a vonatkozó operatív programok kidolgozásában,

10. közreműködik az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek allokálásának épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő szakpolitikai tervezésében,

11. közreműködik az operatívprogramok energiahatékonyság ösztönzésére irányuló fejezetei tekintetében a szakmapolitikai felelős feladataiban, illetve részt vesz a programok kialakításában, akcióterveinek kidolgozásában, a pályázati kiírások véleményezésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,

12. szakmai támogatást nyújt a feladatkörébe tartozó mintaprojektek tekintetében, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását, ellenőrzését,

13. elemzéseket készít, és javaslatokat fogalmaz meg a hazai gazdaság energiahatékonyságának javítása érdekében,

14. gondoskodik a Magyar Állam tulajdonába tartozó, az európai uniós és nemzetközi jog alapján keletkezett üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséről, ideértve a projekt alapú kvótaértékesítést is, ezzel kapcsolatban egyeztetéseket tart a potenciális kvótavásárlókkal, tájékoztatást nyújt a kvótabevételek felhasználását érintő hazai jogszabályokról és kötelezettségekről,

15. a Magyar Állam tulajdonába tartozó, az európai uniós és nemzetközi jog alapján keletkezett üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítése esetén előkészíti az adásvételi szerződés tervezetét a Klímapolitikai Főosztállyal és a Jogtanácsosi Főosztállyal együttműködésben,

16. az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítésre vonatkozó megkötött szerződés esetén nyomon követi annak teljesülését, gondoskodik a szerződésből eredő feladatok végrehajtásáról,

17. előkészíti a feladatkörét érintő kérdésekben az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerét érintő tájékoztatásokat, útmutatásokat, és gondoskodik azok érintettek részére történő közzétételéről, megküldéséről,

18. együttműködik az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén belüli hitelesítő szervezetek akkreditációjával kapcsolatban felmerülő feladatok ügyében a Nemzeti Akkreditálási Hatósággal,

19. a hazai és nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben előkészíti a szükséges kimutatásokat, közleményeket, előrejelzéseket, jelentéseket, adattartalmakat,

20. ellátja a feladatkörét érintő, a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a jelentésekhez szükséges adatok bekéréséről és leadásáról,

21. a feladatköréhez tartozó ügyekben elkészíti az EU és más nemzetközi szervezetek részére a szakmai beszámolókat, adatszolgáltatásokat, részt vesz a feladatköréhez tartozó nemzetközi és európai uniós intézmények munkájában, munkacsoportjaiban,

22. szakmai együttműködés keretében együttműködik más szervekkel, hatóságokkal és a társadalom, valamint a versenyszféra széles rétegeivel az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése és káros folyamatai elleni védelem érdekében,

23. közreműködik az európai uniós és nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai álláspontok kialakításában,

24. a Nemzeti Klímavédelmi Hatósággal együttműködésben felügyeli a hazai emisszió-kereskedelmi rendszer működését,

25. közreműködik a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT), illetve a Nemzeti Energiastratégia, energiahatékonysági és épületenergetikai vonatkozású részeinek kialakításában,

26. közreműködik a Modern Városok program, a Magyar Falu Program, valamint egyes településfejlesztési programok feladat- és hatáskörből adódó, energiahatékonyságot és épületenergetikát érintő szakpolitikai véleményezésében.

f) Egyéb feladatai körében

1.395 közreműködik az Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztállyal a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában,

2.396 szakmai javaslatot a vállalatok energiahatékonysági, társasági adókedvezményére vonatkozóan.

I.6.5.2.3. Klímapolitikai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1.397 felel a klímapolitika területéhez tartozó hazai szabályozásért – beleértve a mindenkor hatályos Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok előkészítését, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer részletes működésére vonatkozó szabályozás szakmai előkészítését –, különösen a 2050-ig tartó dekarbonizációs útiterv végrehajtásához szükséges szabályozásért,

2. felel a klímapolitika területéhez tartozó európai uniós feladatok ellátására vonatkozó szabályozásért, ideértve többek között

2.1.398 az emisszió-kereskedelmi rendszerére vonatkozó jogszabályokkal való összhang megteremtését, beleértve a piaci stabilitási tartalékhoz kapcsolódó szabályozást,

2.2. az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítésére, az egységek nyilvántartására és kezelésére, valamint az értékesítési bevételek felhasználására vonatkozó szabályozást,

2.3. a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó szabályozást,

2.4. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló szabályozást,

2.5.399 az európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges szabályozást a feladat- és hatáskörébe utalt területeken,

2.6. a földhasználathoz, a földhasználat-változáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátásra és -elnyelésre vonatkozó szabályozást,

2.7. az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekre, valamint a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatású gázkibocsátás csökkentések meghatározására vonatkozó szabályozást,

2.8. a nemzetközi klímafinanszírozás szabályozását, ide értve a vonatkozó nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos szabályozási feladatokat,

3. felel a klímapolitika területéhez tartozó nemzetközi szabályozásból - különösen az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéből, annak Kiotói Jegyzőkönyvéből, illetve az ahhoz fűzött Dohai Módosításból, a Párizsi Megállapodásból, valamint az ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezményből és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyvből - fakadó hazai jogszabályalkotásért,

4. felel minden egyéb, az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos vagy azt érintő nemzetközi szerződés, megállapodással kapcsolatos egyéb hazai klímapolitikai jogszabályok szakmai előkészítéséért az érintett főosztályok bevonásával,

5.400 előkészíti – a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság és a Dekarbonizációs Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében azok szakmai javaslata figyelembevételével – a klímapolitikai tárgyú jogszabályok megalkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében

1. felel a nemzetközi és európai uniós klímapolitikai döntések, jogszabályok hazai végrehajtásának, szakpolitikai keretei kialakításának és a végrehajtás ellenőrzésének megszervezéséért,

2. koordinálja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a feladatkörét érintő, a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló, valamint a klímapolitikai stratégiához kapcsolódó hazai, európai uniós és nemzetközi klímapolitikával kapcsolatos jelentések elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatokat, ennek körében gondoskodik a jelentésekhez szükséges adatok bekéréséről,

4. koordinálja a magyar részvételt az uniós intézmények klímapolitikához kapcsolódó tevékenységeiben, kutatási programjaiban,

5. koordinálja és felügyeli az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódó hazai feladatok végrehajtását, különösen a Kiotói Jegyzőkönyv és a Párizsi Megállapodás alapján létrehozott rugalmassági mechanizmusokhoz kapcsolódó feladatokat,

6. gondoskodik a közép- és hosszú távú üvegházhatású gáz kibocsátási előrejelzések, valamint a kapcsolódó szakpolitikák figyelembevételével végzett előrejelzések elkészítésének tárcaközi koordinációjáról,

7.401 közreműködik az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek esetén azok adaptációs, mitigációs, szemléletformálási, valamint nemzetközi klímafinanszírozási célú felhasználásának szakpolitikai tervezésében,

8.402 közreműködik az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételnek a minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítésében,

9.403 kialakítja és koordinálja a Tárcaközi Éghajlatvédelmi Munkacsoport működését,

10.404 koordinálja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye alatt benyújtandó jelentések előkészítését,

11. koordinálja a nemzetközi klímafinanszírozáshoz kapcsolódó magyar álláspont kialakítását,

12. véleményezi a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és egyéb előterjesztések tervezeteit,

13.405 kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a hazai és nemzetközi társadalmi, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, oktatási és kutatási intézetekkel, kamarákkal, társtárcákkal és háttérintézményekkel,

14. koordinálja a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a szemléletformálási programokat, illetve ezek fejlesztését és szervezését,

15.406 előkészíti és koordinálja a nemzeti éghajlatváltozási jelentések megjelenését és elősegíti az abban foglaltaknak a széles nyilvánossággal történő megismertetését.

16.407 részt vesz a klímapolitikával kapcsolatos hazai jogszabályok, tervek, stratégiák előkészítéséhez kapcsolódó egyeztetéseken.

c)408 Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében ellátja a nemzetközi rugalmassági mechanizmusok keretében megvalósuló projektekkel kapcsolatban az engedélyezési és átadási feladatokat.

d) Nemzetközi és európai uniós feladatai körében

1. ellátja a klímapolitika területéhez tartozó nemzetközi és európai uniós feladatokat,

2. kialakítja a nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai álláspontokat, és részt vesz az uniós álláspont kialakításában és a nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokon,

3. képviseli az éghajlatváltozással foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarországot,

4.409 képviseli - a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladat és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében annak szakmai javaslata figyelembe vételével - a fluortartalmú gázokkal foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarországot,

5. részt vesz a nemzetközi klímapolitika területét érintő szerződések, támogatások, pályázatok előkészítésében és véleményezésében,

6. kialakítja és felülvizsgálja Magyarországnak a nemzetközi klímafinanszírozásban betöltött szerepéről szóló stratégiát,

7.410 képviseli Magyarországot egyéb, a feladatait érintő nemzetközi tárgyalásokon és egyéb rendezvényeken,

8. ellátja Magyarország képviseletét a Zöld Klíma Alap (GCF), valamint a Klímatechnológiai Központ és Hálózat (CTCN) döntéshozó testületeinek ülésein,

9. ellátja Magyarország képviseletét a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) döntéshozó testületében,

10.411 ellátja Magyarország képviseletét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OECD klímapolitikai érintettségű munkacsoportjaiban,

11. ellátja az európai uniós klímapolitikai döntések kialakításához kapcsolódó minisztériumi feladatokat,

12. kialakítja és képviseli a magyar álláspontot az éghajlatváltozással kapcsolatos európai uniós komitológiai munkában, összhangban az európai uniós és nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai állásponttal,

13. kialakítja és képviseli a magyar álláspontot az ózonréteg védelmével, valamint az F-gázokkal kapcsolatos európai uniós komitológiai munkában, összhangban az európai uniós és nemzetközi tárgybéli tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai állásponttal,

14. előkészíti az európai uniós klímapolitikai és ózonréteg védelmét és F-gázokat érintő tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai álláspontokat, és részt vesz az európai uniós klímapolitikai tárgyalásokon,

15. ellátja Magyarország képviseletét az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületben (IPCC),

16. közreműködik a 10c derogációs támogatási mechanizmussal és a Modernizációs Alappal kapcsolatos feladatok ellátásában.

e) Funkcionális feladatai körében

1. ellátja a klímapolitika területéhez, valamint az ózonréteg védelméhez tartozó hazai feladatokat,

2. figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi a klímapolitikára vonatkozó nemzetközi, és európai uniós döntések, jogszabályok, valamint a klímapolitikai stratégia és cselekvési tervei hazai végrehajtását,

3. figyelemmel kíséri a fluortartalmú gázok szabályozása vonatkozásában a nemzetközi, és európai uniós döntések, jogszabályok végrehajtását, a kapcsolódó jogszabályok keletkezését, felülvizsgálatát, módosítását,

4. kidolgozza a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, az ehhez kapcsolódó klímapolitikai cselekvési terveket, figyelemmel kíséri ezek, valamint a megvalósításukat szolgáló intézkedések végrehajtását, eredményességét, valamint javaslatot tesz ilyen intézkedések megtételére,

5. gondoskodik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatairól, valamint a stratégia végrehajtásának éves szintű ellenőrzéséről és a stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről,

6. a Magyar Állam nevében gondoskodik a kibocsátási jogosultságok uniós és nemzetközi elszámolásával kapcsolatos jelentések megtételéről,

7. nemzetközi és európai uniós jogi kötelezettségből adódó feladataihoz kapcsolódóan követi a nemzetközi ügyleti jegyzőkönyv, továbbá az európai uniós forgalmi jegyzék hazai működtetését,

8. figyelemmel kíséri a klímapolitikai tárgyú online piaci rendszerek szolgáltatásait, elemzési programokat, kutatásokat hazai, uniós és nemzetközi területen egyaránt,

9.412 kialakítja az érintett tárcákkal együttműködésben a közösségi erőfeszítés-megosztási jogi aktusok hatálya alá tartozó szektorokra vonatkozó karbonpiaci modelleket,

10. koordinálja a klímatechnológiai együttműködéseket a fejlődő országokkal,

11. gondoskodik a többéves pénzügyi keretterv (MFF) vonatkozásában a feladatkörébe tartozó feladatokról,

12.413 közreműködik a nemzetközi klímafinanszírozás támogatására létrehozott háttérintézmény működésének szakmai ellenőrzésében,

13.414 közreműködik az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjának (LIFE) Éghajlat-politikai Alprogramjával kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázatkiválasztás és ellenőrzés területén, ellátja az Éghajlat-politika Alprogrammal kapcsolatosan a nemzeti kapcsolattartói feladatokat és az állandó bizottsági üléseken való képviseletet, valamint ellátja a LIFE Program önerő támogatás célelőirányzattal kapcsolatos szakpolitikai feladatokat,

14. ellátja a Nemzeti Üvegházgáz Adatbázis című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00009 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatos szakpolitikai feladatokat,

15. részt vesz a klímapolitika területét érintő szerződések, támogatások, pályázatok előkészítésében és véleményezésében,

16. elősegíti a klímapolitikai szempontok érvényesülését más szakpolitikai intézkedésekben, stratégiákban,

17. figyelemmel kíséri az egyéb kormányzati ágazati stratégiák és cselekvési tervek összeegyeztethetőségét a klímapolitikai célokkal, azokról indokolt esetben értékelést készít és tájékoztatja a döntéshozókat,

18. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében népszerűsítő és szemléletformálási tevékenységet lát el,

19. részt vesz a feladatköréhez tartozó tárcaközi bizottságok, munkabizottságok munkájában,

20. ellátja az éghajlatváltozással kapcsolatos hazai kutatási eredményekre vonatkozó adatok gyűjtését, rendszerezését,

21. kapcsolatot tart a kutatóhelyekkel és egyéb szakértőkkel, működteti a nemzeti IPCC szakértői egyeztető kört,

22. részt vesz az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó eseményeken,

23. elősegíti az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó legfrissebb tudományos ismeretek beépülését a hazai klímapolitikai stratégiába és cselekvési tervekbe, valamint a döntéshozatalba,

24. közreműködik a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) klímapolitikai vonatkozású részeinek kialakításában,

25.415 közreműködik az Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztállyal a 2003/87/EK Irányelv 10c cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló és megvalósítandó projektekkel kapcsolatos feladatai ellátásában,

26. részt vesz a Svájci, az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok munkájában, különös tekintettel a klímapolitika területére, közreműködik az ezekkel összefüggő támogatási konstrukciók megtervezésében.

27.416 elkészíti a hazai jogszabályokban előírt beszámolókat a nemzetközi és európai uniós kvóták értékesítéséből származó bevételek felhasználása tekintetében,

28.417 közreműködik az operatív programok tervezése kapcsán a feladat- és hatáskörébe tartozóan, a klímapolitikát érintően a szakpolitikai felelős feladataiban, illetve részt vesz a programok kialakításában, akcióterveinek kidolgozásában, a pályázati kiírások véleményezésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,

29.418 előkészíti a klímapolitikával kapcsolatos lakossági tájékoztató jelentéseket,

30.419 közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok feladat- és hatáskörből adódó, klímapolitikát érintő szakpolitikai véleményezésében.

f) Egyéb feladatai körében

1. ismeretterjesztés útján elősegíti a hazai éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások eredményeként létrejövő innovációk térnyerését,

2.420 elősegíti az éghajlatváltozásra vonatkozó ismeretek közösségi médiafelületeken történő megismerésének lehetőségét,

3. elősegíti a magyarországi éghajlatváltozást értékelő tudományos éghajlatváltozási jelentések elkészítését.

4.421 a Kommunikációs Főosztállyal együttműködve és jóváhagyásával részt vesz a klímatudatos szemléletformálás elterjesztésében.

I.6.5.2.4. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A Hatóság feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezéséért,

2. felel a feladatkörét érintő kérdésekben tájékoztatások, útmutatások előkészítéséért és kiadásáért,

3. szakmai iránymutatásokkal felel a jogszerű és egységes joggyakorlat kialakulásának elősegítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében

1. létrehozza, kezeli a klímagázt tartalmazó meglévő és újonnan telepített hűtőkörök azonosító kódrendszerét, kiadja a hűtőkör adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címkét elektronikus formában, kezeli a hűtőkörök nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra, valamint a klímagázokra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti, illetőleg a klímagázok hazai kül- és belkereskedelmében, piacra helyezésében, ártalmatlanításában közreműködő, csak regisztrációra kötelezett vállalkozások nyilvántartását biztosító adatbázist és monitoring rendszert,

2. kezeli és működteti a Klímagáz adatbázist,

3. létrehozza, működteti és kezeli a képesített személyekre és képesített vállalkozásokra vonatkozó képzési, képesítési rendszereket, valamint a kapcsolódó adatbázist és monitoring rendszert,

4. a vonatkozó jogszabály szerint ellátja a képesítésekre és képzésekre vonatkozó tájékoztató, tanácsadó és felvilágosító feladatokat,

5. a hazai és nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben előkészíti a szükséges kimutatásokat, előrejelzéseket, jelentéseket, adattartalmakat,

6. figyelemmel kíséri és elemzi a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására vonatkozó, valamint az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket,

7. szakmai együttműködés keretében együttműködik más szervekkel, hatóságokkal és a társadalom, valamint a versenyszféra széles rétegeivel az éghajlatváltozás veszélyei és káros folyamatai elleni védelem szempontjainak meghatározásában és végrehajtásában,

8. kidolgozza és végrehajtja a Hatóságot illető díjbevételek ellenőrzésével, bevételezésével, kikényszerítésével kapcsolatos részletes hatósági feladatokat,

9. felülvizsgálja és aktualizálja az internetes honlapra kerülő, a Hatóság feladatkörével kapcsolatos anyagokat és szolgáltatásokat,

10. elkészíti a Hatóság éves jelentésének felügyeletidíj-bevételezésével összefüggő részét, ezen túlmenően, értékeléseket, elemzéseket készít a hatóság feladatainak magas szintű ellátásához, a díjfizetési rendszer rendszeres felülvizsgálatához, és ezzel kapcsolatban javaslatokkal él a jogalkotásért felelős Klímapolitikai Főosztály felé ,

11. felügyeli az emisszió-kereskedelmi rendszer működését.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. első fokon eljár a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, így különösen

1.1. kiállítja a klímagázokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyzeti képesítési és cégképesítési igazolást,

1.2. kiszabja a klímavédelmi bírságot, alkalmazza az egyéb jogkövetkezményeket,

1.3. vezeti a hatósági nyilvántartásokat,

1.4. biztosítja az elektronikus kapcsolattartást és ügyintézést az F-GÁZ ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfelek számára,

1.5. jogsértés esetén, illetve kérelemre eljár a személy- és cégképesítési ügyekben,

1.6. elbírálja a benyújtott mentességi kérelmeket, elutasítja, vagy megfelelőségük esetében indokolással ellátott tagállami kérelmet készít, és benyújtja azokat az Európai Bizottság felé,

1.7. más hatóság hatáskörébe tartozó, de a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges egyéb jogszabályi kötelezettségek ellenőrzését ellátó szervek megkeresésére megindítja a szükséges eljárásokat,

1.8. polgári, szabálysértési és büntetőjogi eljárásokat kezdeményez, ellátja a Hatóság által meghozott döntések ellen beérkező bírósági felülvizsgálatok esetében a perképviseletet,

1.9. az Európai Bizottság megkeresése esetén nyilatkozatot ad ki az auditori megfelelőségről a fluorozott szénhidrogének forgalombahozatali kvótaszabályozása kapcsán,

1.10. az Európai Bizottság megkeresése esetén hatósági nyilatkozatokat tesz a klímagázokkal kapcsolatos szabályozás végrehajtása területén,

1.11. kezeli az Európai Bizottság klímagázokkal kapcsolatos közleményeit, szabályzatait, tájékoztatóit, állásfoglalásait, továbbá elérhetővé teszi az ügyfelek számára,

1.12. dönt a hatósági címkézés egyéb formai követelményeiről,

1.13. hiteles formában kiadmányozza a képesítési igazolásokat azok más uniós tagállamban való felhasználása érdekében,

1.14. elismeri a más uniós tagállambeli képesítési jogosultságot,

1.15. nyilvántartja és kezeli az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos kivételes tevékenységek végzését engedélyező, az Európai Bizottság által kiadott engedélyeket,

1.16. az Európai Bizottság előzetes tájékoztatásával egyedi kérelemre engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet szerinti szabályozott anyagok termelését, gyártását,

1.17. elbírálja az 1005/2009/EK rendelet szerinti mentességi kérelmeket, azokat elutasítja, vagy megfelelőségük esetében indokolással ellátott tagállami kérelmet készít, és benyújtja az Európai Bizottság felé,

1.18. engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet szerinti metil-bromid létesítményben való felhasználását vagy más illetékes hatóság megkeresése esetén szakmai állásfoglalást készít,

1.19. felhatalmazza a vállalkozásokat az 1005/2009/EK rendeletben szabályozott kritikus felhasználási célokra szánt halonok tárolása céljából (halonbank),

1.20. engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti termelési szintek túllépését a hazai ipari racionalizáció céljából,

1.21. kapcsolatot tart az üvegházhatású gázokkal tevékenységet végzőkkel.

2. ellátja a klímagázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését és felügyeletét,

3. első fokon eljár az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló hatályos jogszabályokban meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, így különösen

3.1.422 vizsgálja a kibocsátási engedély iránt benyújtott kérelmeket, (kiadmányozásra) előkészíti és kiadmányozza a kibocsátási engedélyeket, eljár a kibocsátási engedély módosítása, visszavonásával kapcsolatos hatósági ügyekben, jóváhagyja és felülvizsgálja a légijármű-üzemeltetők által benyújtott nyomonkövetési tervet,

3.2.423 vizsgálja az éves kibocsátási jelentéseket, értékeli az engedélyesek bejelentéseit,

3.3. ellenőrzi a kibocsátási engedélyben és a nyomonkövetési tervben meghatározott előírások teljesítését, valamint az éves kibocsátási jelentéseket, azok jogszabályi megfelelését,

3.4. biztosítja az elektronikus kapcsolattartást és ügyintézést az ügyfelek számára,

3.5. vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat,

3.6. kiszabja a bírságot, alkalmazza az egyéb jogkövetkezményeket,

3.7.424 az emisszió-kereskedelmi rendszerrel összefüggő feladatok ellátása során tevékenységét érintően szükség szerint helyszíni ellenőrzést tart,

3.8. együttműködik az illetékes minisztériummal a PRTR létrehozása és működtetése kapcsán felmerülő nemzetközi jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásában, az ennek elősegítésére kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetésében, továbbfejlesztésében,

4.425 ellátja a villamosenergia-termelők részére a 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján az Intelligens Hálózat Mintaprojekt vonatkozásában a támogatás kifizetésnek és felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

5.426 a hatósági ügyekkel összefüggésben tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén feljelentés megtételét kezdeményezi.

d) Funkcionális feladatai körében

1. szervezi a feladatkörében országosan végzett ellenőrzéseket,

2. szakmai felügyeletet gyakorol a feladatkörébe utalt ügykörök és tevékenységek tekintetében a képesített vállalkozások, tulajdonosok és üzemeltetők felett,

3. ellenőrzi a címkézési és forgalombahozatali követelményeket - ideértve a 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is,

4. segíti más illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységét, biztosítja a képesítések helyzetére, valamint a klímagázok felhasználására vonatkozó adatokhoz való hozzáférést,

5. kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal és intézményekkel, szakterületén figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, érvényesülését, munkakapcsolatot tart az Európai Unió tagországainak nemzeti tisztviselőivel, és részt vesz a klímagázokkal kapcsolatos tevékenység és az emisszió-kereskedelmi rendszer továbbfejlesztésére irányuló uniós tevékenységben,

6. koordinálja a fluorozott szénhidrogének uniós forgalombahozatali kvótarendszer adatbázishoz való hozzáférési jogosultság igénylését az illetékes magyar hatóságok számára, valamint főfelelősként ellátja az ezen adatbázishoz való hazai hozzáféréssel kapcsolatos feladatokat,

7. befogadja az Európai Bizottság felé benyújtandó forgalombahozatali mentességi kérelmet,

8. ellátja az emisszió-kereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb feladatokat,

9. ellátja a kibocsátási egység forgalmi jegyzék működtetésével és kezelésével járó feladatokat figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire, elvégzi a jogszabályban meghatározott allokációs feladatokat, ellátja a Kiotói Egyezmény végrehajtásával összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat,

10. ellátja a feladatkörébe tartozó, különösen a Klímagáz adatbázishoz kapcsolódó, az állami és európai uniós forrásból megvalósuló projektek előkészítését, megvalósításával kapcsolatos szakpolitikai feladatokat.

I.6.5.2.5.427 Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében

1. az Államtitkárság szakfőosztályainak szakmapolitikai tervei alapján ellátja az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek allokálásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat, és saját hatáskörben gondoskodik a felhasználásának végrehajtásáról,

2. felülvizsgálja, majd döntésre előkészíti a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatban benyújtott kifogásokat és a támogatások jogosulatlan felhasználásából eredő követeléskezelés peres és nemperes eljárásaihoz kapcsolódó előkészítő feladatokat,

3. ellátja a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek előkészítését és megvalósítását,

4. szervezi és koordinálja a megvalósítás alatt álló közlekedés zöldítési programokat,

5. szervezi és koordinálja a megvalósítás alatt álló, elektromobilitás elterjesztésére irányuló nemzetközi projekteket (pl. H2020 finanszírozású projektek),

6. ellátja az elektromobilitás elterjesztését, az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások és a geotermikus energia hasznosítását szolgáló, illetve azzal összefüggő programok és projektek végrehajtását.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyek tekintetében tartja a kapcsolatot az illetékes irányító hatósággal, közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,

2. részt vesz a nemzetközi klímafinanszírozási projektek előkészítésében és felel azok végrehajtásáért,

3. részt vesz a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a kapcsolódó nemzetközi munkacsoportokban és nemzetközi projektekben,

4. felel a KEHOP 5. prioritási tengelye tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

5. közreműködik az EU 2021–2027-re vonatkozó kohéziós politikájának kidolgozásában, valamint az energia- és klímapolitikai ágazatot érintő operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó tervdokumentumok kialakításában,

6. közreműködik az operatív programok kapcsán az energia- és klímapolitikát érintően a szakpolitikai felelős feladataiban, illetve részt vesz a pályázati kiírások véleményezésében, az értékelési és monitoring tevékenységben.

c) Funkcionális feladatai körében

1. felel az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Támogatási Szerződés kezeléséért,

2. a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében részt vesz az energia- és klímapolitikai mintaprogramok előkészítésében, és felügyeli az energia- és klímapolitikai mintaprogramok végrehajtását,

3. javaslatot tesz közfeladat-ellátás energiahatékonyságának javítására, az energiaköltségek csökkentésére irányuló intézkedésekre, valamint koordinálja az erre irányuló programok végrehajtását,

4. közreműködik az energiahatékonysághoz és épületenergetikához, az elektromobilitás elterjesztéséhez, a közlekedés zöldítéséhez, a geotermikus energia hasznosítására irányuló, valamint ezekhez kapcsolódó szemléletformáló projektek kezdeményezésében,

5. ellátja az energiahatékonysághoz és épületenergetikához, az elektromobilitás elterjesztéséhez, a közlekedés zöldítéséhez, a geotermikus energia hasznosítására irányuló, valamint ezekhez kapcsolódó szemléletformáló projektek végrehajtásának koordinációját,

6. ellátja a bányászati fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos – az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály által szakmailag támogatott – koordinációs feladatokat,

7. ellátja a Nemzeti Energiatakarékossági Program működtetésével kapcsolatos pályázatkezelési, ellenőrzési teendőket,

8. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,

9. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos – az Államtitkárság szakfőosztályai által szakmailag támogatott – végrehajtási feladatokat, ennek körében ellátja a pályázat kiírásával, a támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés vagy támogatói okirat kezelésével, a kedvezményezett beszámoltatásával, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésével, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésével és a projektek zárásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

10. az elektromobilitás elterjesztését és az energiahatékonyságot szolgáló, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó projektek eredményeinek, valamint pályázati kiírásokról tájékoztatást nyújt, lakossági kommunikációt folytat a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával,

11. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bíráló és monitoring bizottságok vezetését,

12. ellátja a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek végrehajtási feladatait.

I.6.6.428 Az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.6.0.1.429 Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkári Kabinet

Az Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fennhatóságért Felelős Államtitkári Kabinet segíti az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását.

I.6.6.0.2.430 Stratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai

1. szakmai véleményt ad az államtitkár részére felterjesztett anyagokról, az előkészítés alatt álló koncepciókról, fejlesztési programokról, stratégiai jelentőségű dokumentumokról, és értékeli a döntési javaslatokat,

2. kapcsolatot tart az államtitkár szakmai tevékenységéhez kapcsolódó civil és társadalmi szervezetekkel, valamint a Főosztály illetékességi körébe tartozó kedvezményezettekkel és a végrehajtást támogató szervezetekkel,

3. figyelemmel kíséri és elemzi a döntések előkészítését segítő, a döntések hatásait vizsgáló kutatásokat, felméréseket, adatgyűjtéseket,

4. a főosztály tagjai felelősségi területüknek megfelelően részt vesznek az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok által tartott vezetői értekezleteken, és figyelemmel kísérik a helyettes államtitkárok irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját,

5. a főosztály tagjai munkájuk hatékony ellátása érdekében közvetlenül tájékoztatást kérhetnek a működési területükhöz tartozó helyettes államtitkároktól, illetve a helyettes államtitkárok által irányított szervezeti egységektől az államtitkári kabinetfőnök és az érintett helyettes államtitkár előzetes egyetértésével és tájékoztatásával,

6. figyelemmel kíséri, koordinálja a kiemelt kockázatú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú hazai és európai uniós forrásból megvalósuló projektek, illetve projektjellegű feladatok végrehajtását, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz.

A Főosztály építésgazdasággal összefüggő feladatkörére tekintettel

a) Kodifikációs feladatai körében

1. kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját,

2. előkészíti a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével kapcsolatos jogszabályokat,

3. előkészíti az építésgazdasággal összefüggő egyéb – ide nem értve az építésügyi – jogszabályokat,

4.431 előkészíti az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj, vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét meghatározó jogszabályt,

5. előkészíti az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó jogszabályt.

b) Koordinációs feladatai körében

1. gondoskodik a Kormány általános politikájával összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról,

2. koordinálja az építőipari és az építőanyag-ipari ágazat stratégiájának, ágazati cselekvési tervének végrehajtását,

3. társadalmi együttműködés keretében kapcsolatot tart az építésgazdaság területén működő társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel, kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, valamint gondoskodik javaslataik feldolgozásáról, a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásáról,

4. az illetékes szakmai kamarával együttműködve ellátja az építőipari vállalkozói kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét,

5. ellátja a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

c) Funkcionális feladatai körében

1. szakmai irányítóként közreműködik az építőipari ágazat hatékonyságnövelésére irányuló támogatási programok kiírásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok – a kijelölt kezelővel való együttműködés keretében történő – ellátásában,

2. közreműködik az építőipari támogatási programok tervezése és kezelése keretében a szakpolitikai típusú döntés-előkészítési feladatok ellátásában,

3. előkészíti és kidolgozza az építőipari ágazat hatékonyságnövelésére irányuló támogatási forrás felhasználásának szabályait,

4. előterjeszti az építőipari ágazat hatékonyságnövelésére irányuló támogatási program keretében megvalósuló beruházások támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára irányuló javaslatokat,

5. közreműködik a támogatási program(ok)hoz kapcsolódóan kötendő kezelői és egyéb szerződések előkészítésében.

d) Egyéb feladatai körében

1. figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek építőipari szektorra gyakorolt hatását, részt vesz a jogszabálytervezetek véleményezésében,

2. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős tárcával együttműködésben közreműködik az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében,

3. részt vesz azon tárgyalási álláspontok kialakításában, amelyek az építésgazdaságot érintő európai uniós döntéshozatalhoz kapcsolódnak,

4. szakmailag közreműködik az építésügyi szabványosítási tevékenységben, az építésügyi nemzeti szabványok kidolgoztatásában,

5. érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél,

6. az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén gondoskodik az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról,

7. ellátja az építési termékkel kapcsolatos feladatokat.

I.6.6.0.3.432

I.6.6.1.433 A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.6.1.1.434 A Közszolgáltatási Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Közszolgáltatási Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.6.1.2.435 Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály

A Főosztály

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a tárca felelősségi körébe tartozó fenntartható fejlődéssel, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítéséért, valamint a kapcsolódó témakörökben érintett kormányzati és szakmai társadalmi szervekkel való egyeztetésért,

2. felel a főosztály feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek, előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében

1. szervezi és koordinálja a fenntartható fejlődéssel, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos ügyek elterjesztését, felel a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezettudatos szemléletformáló pályázatok, projektek szakmai tartalmának kialakításáért, továbbá együttműködik az érintett minisztériumokkal, más kormányzati szervekkel és operatív programokkal az e célokat elősegítő fejlesztések előkészítésében,

2. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával a környezettudatos szemléletformálási feladatai körében kidolgozza a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére és a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó éves kommunikációs tervet,

3. kidolgozza a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezettudatos szemléletformálás hatékony eszközeit,

4. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával felel a gyártókkal, a gyűjtőkkel és hasznosítókkal, továbbá a piac egyéb szereplőivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos országos kommunikációs akciók kidolgozásáért, valamint elemzéseket készít az egyes akciók hatékonyságáról, eredményeiről,

5. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával kidolgozza és fejleszti a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szemléletformálási stratégiákat,

6. a fenntartható fejlődéssel, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos feladatkörében részt vesz a gazdaságstratégiával összefüggő döntések meghozatalának előkészítésében, ezek végrehajtását figyelemmel kíséri,

7. felel a fenntartható fejlődéssel, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiai tervezési folyamatokért, koordinálja a tárca ezzel összefüggő hazai és nemzetközi feladatait, különös tekintettel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia végrehajtásával, felülvizsgálatával, megújításával kapcsolatos feladatokra, valamint felel a kormányzati fenntartható fejlődési stratégia elkészítéséért, továbbá a kormányzati és szakmai társadalmi szervekkel való egyeztetésért,

8. közreműködik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG), különösen a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos, a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó cél hazai megvalósításában,

9. felel az EU Integrált Termék Politika/Fenntartható Fogyasztás és Termelés (IPP/SCP) munkacsoportjában a szakmai feladatok ellátásáért, a magyar álláspont kialakításáért és képviseletéért,

10. felel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal való szakmai kapcsolattartásért,

11. felel a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásának koordinációjáért, egyetértésben az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. kapcsolatot tart a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyek tekintetében az illetékes irányító hatósággal, közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,

2. részt vesz a fenntartható fejlesztési tárgyú, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos nemzetközi projektekben,

3. ellátja az EU fenntartható fejlődési stratégiájával összefüggő, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos szakmai feladatokat,

4. részt vesz az EU, az ENSZ vonatkozó testületeivel, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vállalati fenntarthatósággal foglalkozó munkaszervezeteivel való együttműködésben,

5. részt vesz a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a kapcsolódó nemzetközi munkacsoportokban.

d) Funkcionális feladatai körében

1. felel a szakmai kezelésébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért,

2. részt vesz a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kommunikációs projektek kidolgozásában a Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztállyal együttműködve,

3. a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kommunikációs akciókról, illetve pályázati kiírásokról tájékoztatást nyújt, lakossági kommunikációt folytat a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával,

4. részt vesz a fenntartható fejlesztési területhez tartozó európai uniós feladatok ellátásával kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai fejlesztési keret felhasználásához szükséges tervek kialakításában,

5. közreműködik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG) indikátorrendszerének kidolgozásában és működtetésében a KSH-val együttműködve,

6. részt vesz a Modern Városok Program, valamint egyes, településfejlesztési programok főosztályt érintő feladatainak végrehajtásában.

I.6.6.1.3.436

I.6.6.1.4. Kiemelt Infrastruktúrák Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. szakmailag előkészíti a miniszter, mint a Kormány víziközmű-szolgáltatásért felelős tagjának hatáskörébe tartozó szabályozásokat, így különösen a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységről, valamint a víziközmű-szolgáltatáshoz és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályokat,

2. szakmailag véleményezi, egyezteti és összehangolja a Belügyminisztérium által a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról készített előterjesztéseket,

3. részt vesz a tárca rezsicsökkentésre, nonprofit közszolgáltatásra, illetve az egyes közszolgáltatások általános szabályozására vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében,

4. szakmailag előkészíti a miniszter, mint a Kormány hulladékgazdálkodásért, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős tagjának hatáskörébe tartozó szabályozásokat, így különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításának, alkalmazásának, alkalmazása ellenőrzésének és megfizetésének feltételeit meghatározó jogszabályokat,

5. szakmailag előkészíti az EU Körforgásos gazdaság csomaggal kapcsolatos, a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő jogszabályokat, a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával,

6. felelős az Európai Unió szakterületi jogszabályainak harmonizálásáért, különös tekintettel egyes speciális hulladékáramokra (az elemek és akkumulátorok, a csomagolás, és az elektronikai és elektromos készülékek esetében a Termékdíj és hulladékhasznosítási Főosztály közreműködésével),

7. felelős a hulladékkezelés technikai követelményeinek, a kezelő létesítmények kialakításának és üzemeltetésének műszaki szabályai meghatározásáért,

8. felelős a környezetvédelmi hatóságok feladat- és hatásköréről, illetékességéről rendelkező jogszabályok hulladékgazdálkodási vonatkozású szakmai előkészítéséért,

9. felelős az országos környezetvédelmi hatósággal, a területi környezetvédelmi hatósággal és a minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve a hulladékgazdálkodást érintő egyes környezetvédelmi szabályozó eszközökre (hulladéklerakási járulék, hulladékgazdálkodási biztosítékadás, valamint a gazdátlan hulladékgazdálkodási vonatkozású környezeti terhek kezelésére történő környezetvédelmi céltartalék) képzésre, valamint ezek módosítására vonatkozó javaslatok előkészítéséért,

10. felelős a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő, jogalkotással összefüggő javaslatok és megkeresések tekintetében a koordinációért.

b) Koordinációs feladatai körében

1.437 koordinálja a miniszter, mint a Kormány víziközmű-szolgáltatásért felelős tagja hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a szemléletformálási programokat, illetve ezek fejlesztését és szervezését, ennek keretében együttműködik a más ágazatok szemléletformálásáért felelős Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztállyal,

2. biztosítja a minisztérium részvételét a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,

3. a minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve részt vesz a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő, a zöldgazdaság fejlesztéséhez és a zöld ipari innovációhoz kapcsolódó, minisztériumon belüli feladatok ellátásában és szakmai anyagok elkészítésében.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. szakterületén felelős Magyarország EU-ban és nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. felelős az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv felülvizsgálatával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért együttműködve az érintett társminisztériumokkal,

3. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

4.438 felel a KEHOP 2. prioritási tengelye, valamint a 3. prioritási tengely 1. és 2. egyedi célkitűzése tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért és ellátja a víziközmű-szolgáltatás tekintetében a szakpolitikai felelős feladatait a 2021–2027 programozási időszakban egyaránt,

5. ellátja az EU 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keretének tervezésével és végrehajtásával összefüggő, a víziközmű-szolgáltatást és a hulladékgazdálkodást érintő szakpolitikai feladatokat,

6. részt vesz az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint - ha szükséges - az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bevonásával az EU vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, KEHOP terhére finanszírozott szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggő feladatok megvalósításában,

7. felelős a Bázeli Egyezménnyel foglalkozó nemzetközi környezetvédelmi tanácsi munkacsoport (WPIEI Basel) üléseken képviselendő magyar álláspontok kialakításáért és képviseletéért,

8. felelős az EU Körforgásos gazdaság csomaggal kapcsolatos, a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő szakmai álláspont kialakításáért és képviseletéért,

9. felelős az egyéb tanácsi munkacsoportok ülésein képviselendő, a hulladékgazdálkodási és - a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával - a kiterjesztett gyártói felelősségi szakterületet érintő szakmai álláspont kialakításáért,

10. felelős a hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó EU-s és nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai uniós irányelvek szerinti adatszolgáltatás kivételével,

11. felelős a hulladékgazdálkodást érintő két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből, szerződésekből és együttműködésekből eredő szakmai feladatok ellátásáért.

d) A hulladékgazdálkodást érintő, a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben az európai uniós tagságból adódó, valamint más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek megvalósításának folyamatos koordinációjával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint

1. fenntartja és szükség szerint felülvizsgálja a projektkoordinációs feladatainak infrastrukturális feltételrendszerét, ezzel kapcsolatosan közreműködik jogszabályjavaslatok, illetve jogszabály-módosítások kidolgozásában,

2. együttműködik a hulladékgazdálkodást érintő, a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az ivóvízminőség-javító beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, továbbá az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és - ha szükséges - az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint összehangolja azok feladatait,

3. részt vesz a hulladékgazdálkodást érintő, a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben a kormányzati beavatkozások kidolgozásában,

4. koordinálja a derogációs határidővel érintett, KEHOP pályázattal még nem rendelkező agglomerációk beruházásainak projektként történő megindítását,

5. nyomon követi az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt, a hulladékgazdálkodást érintő, a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek végrehajtását az irányító hatóság illetékes szervezeti egységével együttműködve,

6. folyamatosan elemzi az önkormányzatok európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásaival összefüggésben felmerülő problémákat, szükség esetén intézkedési tervet dolgoz ki, mely alapján a beruházások végrehajtását akadályozó problémák egyértelműen és rövid idő alatt beazonosíthatók, és ennek megfelelően a (további) intézkedés szükségessége megállapítható,

7. a beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően beavatkozást kezdeményez az arra kizárólagosan feljogosított szervezetnél,

8. a beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően (további) kormányzati intézkedéseket, jogszabály-módosításokat, jogszabálytervezeteket készít elő, kezdeményezi a nem megfelelően előrehaladó projektek Kormány általi saját hatáskörbe vonását,

9. a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot tart a támogatási konstrukció szakmai tartalmában érintett minisztériummal, különös tekintettel a Belügyminisztériumra,

10. a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot tart az érintett önkormányzatokkal, kedvezményezettekkel,

11. együttműködik a társfőosztályokkal a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházások derogációs határidőre történő megvalósításának érdekében,

12. eleget tesz - külön utasítás alapján - az ivóvízminőség-javító beruházásokkal kapcsolatos éves jelentéstételi kötelezettségének.

e) Funkcionális feladatai körében

1. felelős a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő környezetipari stratégia kialakításában való részvételért a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával,

2. felelős - a minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve - a hulladékgazdálkodás átfogó stratégiai céljainak meghatározásáért, különös tekintettel a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, valamint a hulladék hasznosítására,

3. felelős a hulladékgazdálkodás különböző időtávú és szintű terveinek kialakításáért, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv kidolgozásáért és felülvizsgálatáért,

4. felelős a hulladékgazdálkodási célok elérését biztosító programok kidolgozásáért, javaslatok készítéséért a hulladékgazdálkodási rendszerek és létesítmények létrehozására vagy átalakítására annak érdekében, hogy a gyűjtő és kezelő rendszerek az ország egész területét lefedjék,

5. felelős a gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből képződött hulladékok átvételi, gyűjtési, hasznosítási rendszerének kialakításáért, működésük nyomon követéséért,

6. felelős a hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és kezelésének ellenőrzését és kontrollját szolgáló szakmai javaslatok kidolgozásáért,

7. felelős a hulladékgazdálkodás informatikai hátterét biztosító és a jogérvényesítést szolgáló adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés szakmai szempontjainak meghatározásáért, a csomagolási hulladék, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kivételével; a hulladékelemek és -akkumulátorok tekintetében a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával,

8. felelős az OKIR részét képező EHIR informatikai szakpolitikai rendszerek szakmai működtetéséért,

9. felelős a hulladékgazdálkodási szakterület vonatkozásában a jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatásáért és az azzal összefüggő intézkedések megtételéért,

10. szakmai irányítási jogkörében felelős az egységes hulladékgazdálkodási jogalkalmazási gyakorlat kialakításáért, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási szakmai ellenőrzésében való részvételért,

11. felelős az országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási szakterületi tevékenységének fejlesztéséért, munkatársainak szakmai továbbképzéséért,

12. hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik és kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatósággal, az ipari, szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, önkormányzatokkal és az egyéb érintett hatóságokkal,

13. felelős a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő, a környezetpolitikát, a döntéshozatalt és a tájékoztatást szolgáló környezeti mutatók módszertani és szakmai fejlesztésének, rendszerezésének, minőségbiztosításának és közreadásának koordinálásáért, a környezeti mutatókkal és számlákkal kapcsolatos nemzetközi (ENSZ, OECD, EU) iránymutatások és fejlesztések hazai megvalósításának elősegítéséért, valamint a környezeti adatgazdálkodással összefüggő hazai és nemzetközi feladatok összehangolásáért, továbbá a miniszter országos statisztikai adatgyűjtő programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásának koordinálásáért,

14. közreműködik a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan folyósított, feladatkörébe tartozó pályázati és egyéb források elosztásának és felhasználásának szakmai ellenőrzésében,

15. közreműködik a hulladékgazdálkodással összefüggő lakossági szemléletformálásra fordítható pályázati és egyéb támogatások elosztásának és felhasználásának tervezésében, a döntés és a szakmai bírálat előkészítésében és az ellenőrzésében.

f) Egyéb feladatai körében

1. felel a nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek kialakításában,

2. részt vesz a víziközmű-szolgáltatásért, valamint a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,

3. felel a minisztérium hatáskörébe tartozó, víziközmű-szolgáltatásokhoz és hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozási feladatok ellátásáért,

4. részt vesz a víziközmű-szolgáltatást és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő kormányzati programok, mintaprojektek előkészítésében,

5. felel a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás biztonságos feladatellátása szempontjából kiemelten fontos területek figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

6. a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és figyelemmel kíséri annak tevékenységét. Javaslatot tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás vonatkozásában vezetett nyilvántartások adattartalmára és a miniszter ez irányú feladataival összefüggésben igénybe veszi azokat, különös tekintettel a közszolgáltatási díjakat megalapozó nyilvántartásokra,

7. ellátja - a minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - különösen a hulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése - gazdasági eszközeinek szabályozásával, támogatásával, fejlesztésével összefüggő minisztériumi feladatokat,

8. szakmai, gazdaságossági, hatékonysági összesítéseket és elemzéseket készít a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szabályozás, az ezzel kapcsolatos díjak rendszere vonatkozásában, illetőleg az éves költségvetéssel való kapcsolatukkal összefüggésben, továbbá ezen hatásköre gyakorlásával összefüggésben részt vesz a költségvetési és zárszámadási tervezetek előkészítésében és véleményezésében,

9. szakmai, gazdaságossági, hatékonysági összesítéseket és elemzéseket készít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szabályozás, a díjak alkalmazásának és ellenőrzésének rendszere vonatkozásában, illetőleg az éves költségvetéssel való kapcsolatukkal összefüggésben,

10. ellátja a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területek fejlesztésével, szolgáltatásaival összefüggő feladatokat,

11. részt vesz a víziközművek vonatkozásában - az érintett társminisztériumokkal (Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pénzügyminisztérium) közösen - a derogációs határidővel érintett feladatok szabályozásának és intézkedési terveinek kidolgozásában, szükség szerint ezek végrehajtásának ellenőrzésében,

12. részt vesz a KEHOP és a megvalósítását szolgáló pályázati rendszer kidolgozásában -- különös tekintettel a Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése prioritási tengelyre, valamint a Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések prioritási tengely 1. és 2. egyedi célkitűzésére -, ennek keretén belül átülteti a meglévő indikátor és értékelési rendszert a hazai forrásrendszerre a fejlesztések hatékonyságának, eredményességének objektív mérése érdekében; egységesen alkalmazható, mérhető mutatókat határoz meg a következő pénzügyi ciklus vonatkozásában, együttműködve az irányító hatósággal, és ellátja ezen feladatokat a 2021-2027 programozási időszakban,

13. a hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, és ellátja a szakmai irányítással kapcsolatos tevékenységet,

14. a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, és ellátja a szakmai irányítással kapcsolatos tevékenységet, együttműködve a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel,

15. együttműködik a víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodást érintő feladatok ellátása terén a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter illetékes szervezeti egységeivel,

16. felelős a többségi állami tulajdonban álló víziközmű, valamint hulladékgazdálkodási gazdasági társaságok szakmai irányításáért,

17. felelős a hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó nemzeti adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

18. a hulladékgazdálkodási tervezéshez kapcsolódóan figyelemmel kíséri a hulladékok jellemző összetételét.

19.439 részt vesz a Svájci, az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok munkájában, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási és a víziközmű-szolgáltatás területére, közreműködik az ezekkel összefüggő támogatási konstrukciók megtervezésében,

20.440 részt vesz a Modern Városok Program keretében a szakterületi illetékességébe tartozó véleményezési feladatok ellátásában.

I.6.6.1.5. Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok gyűjtésének és hasznosításának tervezési feladatai körében

1. az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (a továbbiakban: OGyHT), illetve módosításainak elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése, illetve a terv elkészítéséhez szükséges adatok gyűjtése, szűrése, elemzése,

2. figyelemmel kíséri és értékeli a hulladékgazdálkodás - tevékenységi köréhez kapcsolódó - folyamatait,

3. teljesíti az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, továbbá az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése szerint előírt adatszolgáltatásokat,

4. közreműködik a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási technikák, technológiák fejlesztési irányaira, valamint az elérendő célokra vonatkozó javaslattételben,

5. figyelemmel kíséri a nemzetközi és uniós jogszabályok változásait, elemzi azok gyűjtést, illetve hasznosítást érintő hatásait, valamint vizsgálja a nemzetközi és a hazai hulladékgazdálkodási trendeket,

6. közreműködik a hulladékgazdálkodási feladatok támogatásával és a termékdíjakkal kapcsolatos előirányzatok aktuális középtávú terveinek, tervszámainak előkészítésében,

7. közreműködik a hulladékgazdálkodási feladatok támogatásával kapcsolatos előirányzatra vonatkozó zárszámadások előkészítésében,

8. kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai érdekképviseleti szervezetekkel,

9. közreműködik egyes nemzeti jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási tervek (Országos Hulladékgazdálkodási Terv, Területi Hulladékgazdálkodási terv, Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) előkészítésében.

b) Kodifikációs feladatai körében

1. felelős a termékdíjat, betétdíjat érintő jogi szabályozás előkészítéséért, ennek keretében - többek között - a környezetvédelmi termékdíj mértékének, a termékdíjköteles termékek körének meghatározásáért,

2. közreműködik a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályának, az EU Körforgásos gazdaság csomaggal kapcsolatos, a Főosztály szakterületét érintő jogszabályok szakmai előkészítésére vonatkozó feladatának ellátásában,

3. közreműködik a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló európai uniós irányelvek vonatkozásában a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályának az Európai Unió szakterületi jogszabályainak harmonizálására vonatkozó szakmai feladatainak ellátásában.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. felelős a hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai uniós irányelvek szerinti adatszolgáltatások teljesítéséért,

2. közreműködik az elemekről és akkumulátorokról, valamint hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló európai uniós irányelvek szerinti adatszolgáltatások teljesítésében a rendelkezésére álló adatok Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályának történő megküldésével,

3. közreműködik a Kiemelt Infrastruktúrák Főosztályával, a kiterjesztett gyártói felelősségi szakterületet érintő magyar álláspont kialakításában,

4. felelős a tanácsi munkacsoportok ülésein képviselendő, a Főosztály szakterületét érintő szakmai álláspont kialakításáért.

d) Funkcionális feladatai körében

1. közreműködik a hulladékgazdálkodás informatikai hátterét biztosító és a jogérvényesítést szolgáló adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés szakmai szempontjainak meghatározásában, a Főosztály szakterületét érintően,

2. felelős a termékdíj és betétdíj szakterület vonatkozásában a jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatásáért és az azzal összefüggő intézkedések megtételéért.

e) Az OGyHT végrehajtása érdekében szükséges közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. összegyűjti és az illetékes szervezeti egység részére átadja a közbeszerzési tervhez szükséges adatokat,

2. teljes körűen előkészíti az OGyHT végrehajtásához szükséges hulladékhasznosítási közbeszerzési eljárásokat,

3. felelős a hulladékhasznosítási közbeszerzési eljárások megindítását megelőző jóváhagyások és engedélyek beszerzésének előkészítéséért, a hatóságokkal való kapcsolattartásban történő részvételért, valamint e hatóságok észrevételei alapján az eljárások dokumentumainak átdolgozásáért, az esetleges hiánypótlások teljesítéséért,

4. aktívan közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásában és bírálati folyamatában,

5. a közbeszerzési eljárások eredményeként aláírásra előkészíti és megköti a szerződéseket,

6. aktívan részt vesz a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt zajló jogorvoslati eljárásokban, illetve szakmai segítséget nyújt a Minisztérium jogi képviseletét ellátó személyek részére, valamint rendelkezésre bocsátja a Közbeszerzési Döntőbizottsági tárgyaláshoz szükséges adatokat, megteszi a szükséges észrevételeket.

f)441 A hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó feladatai körében

1. előkészíti, véleményezteti, jóváhagyatja a fejlesztési irányokat, célokat,

2. gondoskodik a pályázati kiírások és módosítások, egyedi támogatási lehetőségről szóló tájékoztatás megjelentetéséről,

3. gondoskodik a hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásáról,

4. elvégzi a beérkezett pályázatok, egyedi kérelmek formai ellenőrzését,

5. gondoskodik a pályázatok, egyedi kérelmek bírálatáról, pénzügyi szempontból a Hulladékhasznosítási Elszámolási Főosztály bevonásával,

6. előkészíti a támogatási szerződéseket és támogatói okiratokat, gondoskodik aláíratásukról,

7. szakmai szinten közreműködik a támogatási szerződések, okiratok jelentési és elszámolási, megvalósítási és fenntartási kötelezettségeinek Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály által végzett ellenőrzésében,

8. a támogatói okiratok, támogatási szerződések módosításában szükség esetén szakmailag közreműködik,

9. részt vesz a Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály által végzett helyszíni ellenőrzéseken, a záró- vagy fenntartási jelentések kapcsán szükséges ellenőrzési feladatokban.

I.6.6.1.6. Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály

A Főosztály feladatai

a)442 A hulladék-gazdálkodási feladatok támogatásához kapcsolódó elszámolási feladatok körében

1. közreműködik a közbeszerzési és versenyeztetési eljárások nyerteseivel kötött szolgáltatásmegrendelési szerződések és együttműködés kidolgozásában,

2. gondoskodik a szolgáltatásmegrendelési elszámoláshoz kapcsolódó eljárásrendek, nyomtatványok (negyedéves jelentések) elkészítéséről, aktualizálásáról, a nyomtatvány honlapon történő elérhetőségéről,

3. működteti a szolgáltatásmegrendelési elszámoláshoz kapcsolódó eljárásrendek által meghatározott elszámolási, igazolási folyamatokat,

4. ellátja a szolgáltatásmegrendelési szerződésekkel kapcsolatos elszámolási és dokumentum alapú ellenőrzési feladatokat, a negyedéves jelentések teljességi, tartalmi, számszaki, formai és hulladékgazdálkodási szakmai szempontból történő ellenőrzését,

5. kiállítja a szolgáltatásmegrendelés tárgykörébe eső teljesítési igazolásokat, ellátja a nyilvántartási, számítási feladatokat,

6. nyomon követi a szerződő partnerek kifizetési kérelmeit, kiszűri a szabálytalan kifizetési kérelmeket (követeléseket),

7. előkészíti a szerződött partnerek részéről érkező megkeresések, kérdések megválaszolását,

8. felelős az OGYHT tervezéséhez, továbbá nemzeti- és uniós jogszabályok által előírt bevallások teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásért a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály részére,

9. teljesíti a szerződéskötést követő és az elszámolásokat érintő kifizetést követő adatszolgáltatást a NAV részére a vonatkozó szabályozás alapján,

10. kapcsolatot tart a NAV Központi Irányításával az elszámolásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése érdekében,

11. a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztállyal együttműködve közreműködik a hulladékkezelési szoftver kidolgozásában, továbbfejlesztésében,

12. felelős a hulladékkezelési szoftverhez kapcsolódóan a felhasználói szintű igények meghatározásáért, a fejlesztés felhasználói szintű ellenőrzéséért,

13. ellenőrzi a hatósági engedélyek érvényességét,

14. ellátja a hasznosítói adatbázis törzsadatainak karbantartását.

b) A hulladék-gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó támogatásokhoz kötődő felügyeleti feladatai körében

1.443 ellátja a kifizetésekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat (e körben különösen a szerződéses jogviszonyban álló hulladékkezelők, valamint az iparfejlesztési támogatások, illetve a szolgáltatásmegrendelések kedvezményezettjei tevékenységének ellenőrzését), továbbá együttműködik az adott szakmai területtel a lakossági szemléletformáló támogatásokkal összefüggő helyszíni ellenőrzések teljesítésében,

2. gondoskodik a helyszíni ellenőrzések eljárásrendjének előkészítéséről, amely tartalmazza a helyszíni és egyéb rendszeres, illetve eseti ellenőrzések vizsgálati szempontjait, kötelező dokumentációját, továbbá az ellenőrzések rendjét,

3. felelős az ellenőrzéshez szükséges dokumentáció elkészítéséért, a dokumentációs rendszer működtetéséért és az ellenőrzési folyamat nyilvántartásáért, ellenőrzési jelentések készítéséért,

4. az ellenőrzési folyamat nyilvántartásán belül az ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések teljesülését nyomon követi,

5. az ellenőrzésekről folyamatos nyilvántartást vezet,

6. az ellenőrzésekhez kapcsolódó objektív, célhoz kötött, dokumentált vizsgálatokat folytat,

7. összeállítja a feladatkörébe tartozó előirányzat terhére kifizetett támogatásokkal kapcsolatos éves ellenőrzési tervet,

8. az ellenőrzések tapasztalatai és eredményei alapján folyamatosan vizsgálja az éves ellenőrzési terv aktualitását, szükség szerint javaslatot készít a módosítására,

9. a hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos adatszolgáltatást végez,

10. gondoskodik a gyártói, a forgalmazói, gyűjtési, hasznosítási rendszerek működésének nyomon követésére vonatkozó javaslatok előkészítéséről,

11.444

c) A támogatás teljesítési feladatai körében felelős a feladatkörébe tartozó előirányzat keretein belül

1. a gazdálkodástervezési és -elemzési feladatok, valamint a kapcsolódó kalkulációk, számítások elvégzéséért,

2. az előirányzatból nyújtott támogatásokra vonatkozó pénzügyi kontrolling rendszer működtetéséért, kötelezettségvállalásainak folyamatos analitikus nyilvántartásáért,

3. a támogatásokra vonatkozó statisztikák, előterjesztések, terv-tény kimutatások, kontrolling jelentések időszakos elkészítéséért, az érintettek részére történő adatszolgáltatásokért,

4. a hulladékhasznosítási közbeszerzések pénzügyi előkészítésért, bírálatáért,

5.445 a hulladékhasznosítási iparfejlesztési pályázatok, valamint egyedi kérelmek pénzügyi előkészítéséért, bírálatáért, a kedvezményezettekkel való kapcsolattartásáért,

6.446 a hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatási szerződések elszámolásainak szakmai és pénzügyi ellenőrzéséért, pénzügyi feladatainak koordinálásáért, monitorozásáért és elemzéséért,

7. a szolgáltatásmegrendelési szerződések teljesítésének vonatkozásában beérkezett bizonylatok ellenőrzéséért, rögzítéséért, pénzügyi rendezésének előkészítéséért,

8. a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézést igénylő bizonylatok, megkeresések ügyében történő eljárásért, az esetlegesen tévesen kiállított bizonylatok visszaküldéséért, hiányzó dokumentumok bekéréséért,

9.447 az előirányzat pénzügyi felhasználásának nyomon követéséért, keretek figyeléséért, a társfőosztályokkal történő koordinálásáért, valamint részt vesz szakmai feladat- és hatáskörét érintően a hulladék-gazdálkodási feladatok támogatására szolgáló az előirányzattal kapcsolatos szakmai kezelői feladatok ellátásában,

10. a költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódóan a fejezetet érintő részek összeállításáért, a havi tárcaprognózis elkészítésének koordinálásáért,

11. a hulladékkezelési szoftver működésének összehangolásáért, fejlesztésének, használatának koordinálásáért.

12.448 a Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztállyal együttműködve gondoskodik hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatások jelentési és elszámolási, megvalósítási és fenntartási kötelezettségek ellenőrzéséről, előkészíti a szükséges szerződésmódosításokat, ellátja a záró- vagy fenntartási jelentések kapcsán szükséges ellenőrzési feladatokat,

13.449 felülvizsgálja, majd döntésre előkészíti a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatban benyújtott kifogásokat és a támogatások jogosulatlan felhasználásából eredő követeléskezelés peres és nemperes eljárásaihoz kapcsolódó előkészítő feladatokat,

14.450 ellátja a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó szemléletformáló pályázat kiírásával, valamint az egyedi kérelmek támogatási döntés előkészítésével, támogatási szerződés vagy támogatói okirat kezelésével, kedvezményezett beszámoltatásával, költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésével, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésével és projektek zárásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

15.451 előkészíti a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kommunikációs projektek közbeszerzéseit a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály, valamint a Kommunikációs Főosztály bevonásával,

16.452 közreműködik a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásában.

I.6.6.1.7.453

I.6.6.2. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.6.2.1. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozóan az FKB, kabinetülések, a Kormány üléseire benyújtandó előterjesztések előkészítésében, koordinációjában,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében

1. szervezi és összehangolja a helyettes államtitkárság működését,

2. koordinálja a KEHOP operatív program szintű dokumentumai (operatív program stb.) szakmai tartalmának elkészítését és módosítását,

3. ellátja a 2000-2006-os, lezárt, ISPA/KA környezetvédelmi és közlekedési projektek fenntartási időszakában jelentkező feladatokat,

4. kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal, valamint a JASPERS-szel, segítséget nyújt az egyes szakterületeken történő stratégiai módosítások végrehajtásában,

5. részt vesz a 2020 utáni tervezési időszak európai uniós és hazai jogszabályainak és stratégiai dokumentumainak véleményezésében és koordinálja az ezzel összefüggő feladatokat,

6. koordinálja a KEHOP éves végrehajtási jelentés, valamint éves összefoglaló elkészítését,

7.454 koordinálja a Duna Régió Stratégiával (DRS) kapcsolatos KEHOP vonatkozású feladatokat, adatot szolgáltat a DRS titkárságnak és az Európai Bizottságnak, részt vesz a tárcaközi munkacsoport üléseken,

8. adatot szolgáltat az Európai Beruházási Bank KEOP, KEHOP és 2000-2006 közötti nagyprojektek kapcsán az államháztartásnak nyújtott hitelekhez kapcsolódóan,

9. részt vesz és nyomon követi a helyettes államtitkárság felelősségi körén kívül eső operatív programokon és projekteken kívüli, ám ezeket érintő nemzetközi projekteket (pl. Interreg, LIFE),

10. részt vesz az operatív programot érintő értékelésekkel kapcsolatos feladatok koordinációjában, nyomon követi azok teljesítését,

11. javaslatot tesz a pályázatokat lassító, pályázati rendszeren kívüli tényezők, akadályok felszámolására,

12. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

13. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

14. koordinálja az operatív programok zárásával kapcsolatos feladatait,

15. koordinálja a helyettes államtitkárság éves képzési tervének elkészítését, továbbá az aktuális képzési lehetőségekről a munkatársakat tájékoztatja,

16. megszervezi a belső és külső képzéseket (az éves képzési terv alapján),

17. a belső és külső képzésekkel összefüggésben kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,

18. megszervezi és lebonyolítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos rendezvényeket,

19. a helyettes államtitkárság többi főosztályának bevonásával elkészíti a helyettes államtitkárság éves utazási tervét,

20. részt vesz a KEHOP előrehaladására vonatkozó indikátorok (eredményindikátorok, kimeneti indikátorok, dimenziókódok, pénzügyi indikátorok, teljesítménytartalékhoz tartozó indikátorok) teljesülésének nyomon követésében és javaslatot tesz a beavatkozásokra a szakmai főosztályokkal együttműködve,

21. az illetékes szakmai főosztályra támaszkodva koordinálja a mindenkor hatályos nagyprojekt értékhatárt elérő projektek előkészítését és gondoskodik az Európai Bizottság általi jóváhagyatásukról és az ahhoz szükséges feladatok ellátásáról, adatot szolgáltat az előkészítés előrehaladásáról az EU-s forrásokat felügyelő hazai központi koordináció részére,

22. koordinálja a hazai érdekeltek, valamint az Európai Bizottság és a JASPERS szakértői közötti egyeztetéseket, véleményezi és véleményezésre megküldi az elkészített háttér dokumentumokat, azok javítására javaslatot tesz,

23. a nagyprojektek jóváhagyatása során érkező JASPERS és Európai Bizottsági kérdések megválaszolását koordinálja,

24. együttműködik a kockázatelemzési módszertan kidolgozásában,

25. javaslatot tesz a végrehajtási főosztályok részére a projektszintű kockázatelemzések, illetve azok felülvizsgálatának elvégzésére,

26. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a projektszintű kockázatelemzések eredményeinek figyelembevételével elkészíti a helyszíni ellenőrzés éves tervét,

27. a helyszíni ellenőrzés éves terve alapján leszervezi, koordinálja a helyszíni ellenőrzéseket, valamint helyszíni ellenőrzéseket folytat le,

28. szakmai támogatást nyújt a KEHOP Monitoring Bizottság titkársági feladataihoz.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

I.6.6.2.2.455 Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB, kabinetülések és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében a vízügyi és természetvédelmi projektek terén:

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli a KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése, szükség esetén azok módosítása,

3.2. a támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, a támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, állami értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.17. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.18. a projektek kockázatelemzésének elkészítése és rendszeres felülvizsgálata,

3.19. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.20. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések/beszerzések és a közbeszerzések/beszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.21. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.22. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.23. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.24. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.25. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.26. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.27. szakmai információ szolgáltatás a program éves előrehaladását nyomon követő dokumentum elkészítéséhez, valamint a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.28. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért,

5. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai mutatók alapján,

6. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

7. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

8. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

9. adatot szolgáltat a program előrehaladásával összefüggő pénzügyi tervezéshez,

10. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben, a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében,

11. ellátja a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatokból finanszírozott operatív programok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá a szakmai teljesítésigazoló feladatokat.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

I.6.6.2.3. Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB, kabinetülések és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében a közműfejlesztési, hulladékgazdálkodási és kármentesítési projektek terén

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. a támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, a támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, állami értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.17. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.18. a projektek kockázatelemzésének elkészítése és rendszeres felülvizsgálata,

3.19. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.20. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.21. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.22. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.24. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.25. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.26. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.27. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.28. szakmai információ szolgáltatás a program éves előrehaladását nyomon követő dokumentum elkészítéséhez, valamint a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.29. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért,

5. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai mutatók alapján,

6. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

7. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

8. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

9. adatot szolgáltat a program előrehaladásával összefüggő pénzügyi tervezéshez,

10. a KEOP tekintetében részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében,

11. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat,

12. elvégzi a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségének (ún. KTK) tervezési és végrehajtási ellenőrzését.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

I.6.6.2.4. Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB, kabinetülések és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében az energetikai projektek terén

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. a támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, a támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, állami értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.17. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.18. a projektek kockázatelemzésének elkészítése és rendszeres felülvizsgálata,

3.19. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.20. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.21. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.22. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.24. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.25. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.26. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.27. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.28. szakmai információ szolgáltatás a program éves előrehaladását nyomon követő dokumentum elkészítéséhez, valamint a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.29. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. elvégzi a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségének (ún. KTK) tervezési és végrehajtási ellenőrzését,

5. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért,

6. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai mutatók alapján,

7. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

8. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

9. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

10. adatot szolgáltat a program előrehaladásával összefüggő pénzügyi tervezéshez

11. a KEOP tekintetében részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében.

12. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

I.6.6.2.5. Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB, kabinetülések és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében

1. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

2. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre.

3. koordinálja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt operatív programokban történt kötelezettségvállalások nyilvántartását, az operatív programok és az előirányzatok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követését,

4. folyamatosan nyomon követi a N+3, valamint a teljesítménykerettel összefüggő célok teljesülését,

5. koordinálja a jogszabályokban előírt, illetve a felettes szervezetek felé történő jelentési kötelezettségek összeállítását, különösen a hitelesítési jelentés elkészítését,

6. elvégzi az operatív program, valamint a projektek monitoringját, és a nyomon követésükhöz szükséges belső monitoring rendszereket kialakítja, működteti,

7. elvégzi a projektekhez kapcsolódó programszámlákkal kapcsolatos adminisztratív teendőket,

8. részt vesz az európai uniós források lehívására szolgáló hitelesítési folyamatban,

9. havi rendszerességgel adatot szolgáltat a KEHOP forrásból megvalósuló projektek kifizetési előrejelzéseivel kapcsolatban,

10. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja, valamint vezetői döntésekhez előkészíti,

11. kapcsolatot tart az Igazoló Hatósággal a közösségi hozzájárulás rendezése, a költségnyilatkozatok elkészítése tekintetében,

12. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat,

13. ellátja az EMIR, FAIR és EUPR rendszerekkel kapcsolatos feladatokat (oktatások, jogosultságok, kedvezményezetti kapcsolattartás, szervezeten belüli „HELPDESK” ellátása),

14. nyomon követi és nyilvántartja a függőben lévő követeléseket, és felelős azok behajtásáért,

15. előkészíti a részletfizetési megállapodásokat,

16. adatot szolgáltat a KEHOP féléves, háromnegyed éves, éves beszámolójának elkészítéséhez,

17. felel a zárszámadáshoz kapcsolódó környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkári feladatok elvégzéséért,

18. a Kötött Források Felhasználásának Főosztálya és az Gazdálkodási Főosztály közreműködésével ellátja a KÖFOP-hoz kapcsolódó működéssel, programlebonyolítással kapcsolatos feladatokat,

19. bekapcsolódik a felszámolási és csődeljárásokba,

20. átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behajtásra váró eseteket,

21. lebonyolítja az utalásokat a kedvezményezett, illetve közvetlenül a szállító, engedményes felé,

22. felel az utalványozott támogatás EFK-ra történő utalásáért,

23. havi adatszolgáltatási kötelezettsége van az Uniós Fejezeti Főosztály felé az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 22. § alapján megítélt önerő felhasználásával kapcsolatban,

24. a Magyar Államkincstárral adatokat egyeztet, illetve adatokat szolgáltat a folyamatban lévő követelésekkel, valamint az Egységes Rovatazonosító Kódokkal kapcsolatban,

25. biztosítja az EFK likviditását,

26. ellátja az uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának gazdasági vezetője által meghatározott feladatokat és hatásköröket,

27. nyomon követi, nyilvántartja és szükség esetén megszünteti a támogatási szerződésekben lévő garanciákat, biztosítékokat,

28. közreműködik a helyszíni ellenőrzésekben,

29. elvégzi a projektek teljes körű pénzügyi, számviteli lebonyolítását és a projektek pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

30. pénzügyi szempontból ellenőrzi az előleg, az időközi és a záró kifizetési igényléseket, elkészíti és jóváhagyja a forráslehívásokat,

31. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a pénzügyi mutatók alapján,

32. KEOP tekintetében részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében,

33. lebonyolítja a KEHOP Monitoring Bizottsági üléseket és ellátja a titkársági feladatokat,

34. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában,

35. részt vesz a lebonyolítási feladatok finanszírozására kötött együttműködési megállapodás(ok) szakmai tartalmának meghatározásában valamint az(ok) éves felülvizsgálatában,

36. részt vesz a helyettes államtitkárság által indított beszerzések lebonyolításában,

37. nyomon követi a helyettes államtitkárság lebonyolítását támogató szakértői szerződések valamint működési költségek pénzügyi kereteit.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

I.6.6.2.6. Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. a közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására a felügyelt prioritások, konstrukciók területén,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntéselőkészítésben,

3. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. a támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, a támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, állami értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. helyszíni ellenőrzésekkel (előzetes helyszíni szemle, közbenső-, záró-, utólagos helyszíni ellenőrzés) kapcsolatos feladatok végrehajtása, közreműködés azok lefolytatásán, továbbá rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. a támogatási szerződésekben lévő garanciák, biztosítékok nyilvántartása, nyomon követése, megszüntetése,

3.17. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.18. a projektek kockázatelemzésének elkészítése és rendszeres felülvizsgálata,

3.19. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.20. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.21. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.22. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.23. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.24. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.25. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.26. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.27. szakmai információ szolgáltatás a program éves előrehaladását nyomon követő dokumentum elkészítéséhez, valamint a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.28. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. elvégzi a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségének (ún. KTK) tervezési és végrehajtási ellenőrzését,

5. ellátja a KEOP és KEHOP részterületekkel összefüggő ügyfélszolgálati tevékenységeket,

6. koordinálja a pályázatok, pályázati iratok papír alapú dokumentumainak külső irattárazási és elektronikus archiválási tevékenységét,

7. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,

8. elvégzi a KEOP projektjeinek teljes körű pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

9. pénzügyi szempontból ellenőrzi az előleg, az időközi és a záró kifizetési igényléseket, elkészíti és jóváhagyja a forráslehívásokat,

10. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai és pénzügyi mutatók alapján,

11. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

12. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

13. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

14. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében,

15. ellátja a KEOP, valamint a KEHOP fenntartási jelentések formai és szakmai ellenőrzésével, elfogadásával, hiánypótlásával kapcsolatos feladatokat, a fenntartási jelentések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítéseket, valamint a projektek fenntartása során jelentkező egyéb operatív feladatokat,

16. közreműködik a fenntartást érintő szakmai projekt monitoring feladatokban, valamint a rendkívüli és a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokban,

17.456 ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő, továbbá a szakmai teljesítésigazolási feladatokat,

18. IH kapcsolattartói feladatokat lát el a fejlesztéspolitika központi koordináló szervével a KTK és egyéb IH-t és projekteket érintő kommunikációs feladatok vonatkozásában.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

I.6.6.2.7. Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB, kabinetülések és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében, ellenőrzésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében

1. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

2. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

3. véleményezi és javaslatot tesz az EU támogatáspolitikájával kapcsolatos jogszabálytervezetekre, eljárásrendekre, útmutatókra, valamint ezek módosítására,

4. állást foglal eljárásrendi/módszertani, jogi szabályozási/értelmezési kérdésekben,

5. elkészíti, aktualizálja és nyilvántartja a helyettes államtitkárság szakmai feladataival összefüggő ellenőrzési nyomvonalat, tovább eljárásrendeket és útmutatókat,

6. nyomon követi a helyettes államtitkárság szakmai feladataival összefüggő jogszabályváltozásokat és ezzel összefüggésben tájékoztatást nyújt a helyettes államtitkárság szervezeti egységei részére,

7. nyilvántartja a szabálytalanságokkal kapcsolatos eseményeket a monitoring rendszerekben,

8. bekéri, összegyűjti, elemzi, feldolgozza a szabálytalanság gyanújára utaló tényeket, körülményeket, javaslatot tesz a kezelésükre,

9. javaslatot tesz a szabálytalansági gyanúval összefüggésben a kifizetések felfüggesztésére és a felfüggesztés feloldására,

10. gondoskodik a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásáról és ez alapján a szabálytalanságvizsgálati jegyzőkönyv elkészítéséről,

11. szabálytalanság megállapítása esetén nyomon követi a végrehajtást,

12. ellátja a szabálytalansági döntés kapcsán beérkezett jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében elkészíti a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos álláspontot, felterjeszti a jogorvoslati kérelmeket döntéshozatalra,

13. teljesíti a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeket,

14. ellátja és koordinálja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárságot érintő külső, belső ellenőrzési feladatokat,

15. nyilvántartja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységeket érintő büntetőfeljelentéseket és rendőrségi megkereséseket,

16. koordinálja közérdekű adatigénylésre, és panaszbejelentésre vonatkozó megkeresések megválaszolását,

17. nyilvántartja az elvégzett ellenőrzési vizsgálatokat, valamint a jóváhagyott intézkedési terveket, nyomon követi azok megvalósulását, valamint elvégzi az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

18. kialakítja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság döntései ellen beérkezett kifogáshoz kapcsolódó álláspontot, a kifogáshoz kapcsolódó szakmai álláspontot a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján felterjeszti döntéshozatalra,

19. nyilvántartja a kifogásokat és a kifogáskezelési tevékenységet a monitoring rendszerekben,

20. összeállítja az ellenőrzési intézkedési terveket és az intézkedési tervek beszámolóit,

21. koordinálja a helyettes államtitkárságot, illetve a főosztályokat érintő éves kockázatelemzés, valamint éves ellenőrzési terv elkészítését,

22. biztosítja az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodával történő együttműködést,

23. eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint,

24. együttműködik a csalás kockázatelemzése módszertanának kidolgozásában, elvégzi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott módszertan szerinti csalás kockázatelemzését, alkalmazza a csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert,

25. az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és bűnügyi jelzések megtételével egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert és az audit hatóságot,

26. részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken,

27. részt vesz az EU-s ellenőrzések (ECA, DG Regio, OLAF) kapcsán a helyszíni ellenőrzéseken.

c) Egyéb feladatai körében kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

I.6.7.457 A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.7.0.1.458 Kereskedelempolitikáért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Kabinet

A Kereskedelempolitikáért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Kabinet segíti a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását.

I.6.7.0.2.459 Kereskedelempolitikai Főosztály

A Főosztály feladatai

1. véleményezi a kereskedelempolitikai intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokat, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

2. koordinálja a hazai kereskedelemmel kapcsolatos feladatokat, egyeztetéseket folytat e tárgykörben az érintett más szervezeti egységekkel, tárcákkal, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

3. ellátja a minisztérium részvételével történő kereskedelmi tárgyú európai uniós pályázatokkal összefüggő szakmai feladatokat,

4. minisztériumi álláspontot alakít ki és képvisel az élelmiszer-biztonsággal és az élelmiszer-kereskedelemmel kapcsolatos szabályozásban,

5. szerkeszti és gondoskodik a kereskedelempolitikai honlap tartalmának folyamatos frissítéséről, az aktuális információk, összefoglaló jelentések elektronikus úton való közzétételéről,

6. tájékoztatást nyújt a feladatkörébe tartozó témakörökben érkező kereskedelmi tárgyú megkeresések esetén,

7. kidolgozza a kereskedelempolitikai stratégiát, és felel a cselekvési terv végrehajtásáért,

8. koordinálja a kereskedelempolitikai stratégiai irányok, cselekvési terv végrehajtását,

9. ellátja a kereskedelmi szakmát érintő gazdasági folyamatok elemzését, értékelését,

10. figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek kereskedelemre gyakorolt hatását,

11. kidolgozza a kereskedelemre vonatkozó, így különösen a vásárokról, a piacokról és bevásárlóközpontokról, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabályokra, közjogi szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó tervezeteket,

12. kidolgozza a közraktárak tevékenységével és működési feltételeivel kapcsolatos jogszabályokra, közjogi szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó tervezeteket,

13. kidolgozza a fémkereskedelemmel, illetve az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításával kapcsolatos jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

14. szakterületén közreműködik Magyarországnak az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítésében és kötelezettségeinek teljesítésében,

15. közreműködik az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL) munkájában,

16. közreműködik a kereskedelem terén az Európai Unión kívüli államokkal és nemzetközi szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásában,

17. kapcsolatot tart a kereskedelmi érdekvédelmi szervekkel és kamarákkal,

18. a nemesfémek forgalmazásával kapcsolatosan közreműködik a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai felügyeletében,

19. közreműködik a közraktározás-felügyeletként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai felügyeletében,

20. ellátja a kereskedelmi hatóságok eljárásaiban másodfokú szervként működő fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai felügyeletét és azok éves ellenőrzésével kapcsolatos teendőket,

21. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a kereskedelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

22. a kereskedelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a kereskedelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

23. elemzi a kereskedelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az ITM ellenőrzési összefoglaló jelentését,

24. koordinálja és elősegíti a fémkereskedelmet érintően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a szakmai szervezetek közötti együttműködést,

25. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok kereskedelmi szempontú átfogó, cél- és témaellenőrzésében.

I.6.7.1.460

I.6.7.2. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.7.2.1. Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.7.2.2. Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti a gazdasági reklámtevékenységgel, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos szabályozást,

2. előkészíti a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

3. előkészíti a piacfelügyelettel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.

b) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatokat, egyeztetéseket folytat e tárgykörben az érintett más szervezeti egységekkel, tárcákkal, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

2. előkészíti a főosztályi hatáskörbe tartozó szakterületek vonatkozásában a döntések meghozatalát, a végrehajtásukat figyelemmel kíséri,

3. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

4. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

5. ellátja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részvételével történő fogyasztóvédelmi tárgyú európai uniós pályázatokkal összefüggő szakmai feladatokat.

6.461 ellátja a békéltető testületi tagok pályázati eljárás keretében történő kiválasztásához kapcsolódó feladatokat.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. szakterületén felelős Magyarországnak az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

3. képviseli a tárcát az Európai Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsi Munkacsoportjában, részt vesz a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos európai uniós jogszabályok kialakításában, részt vesz és képviseli a tárcát a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Programok Bizottság, a Fogyasztóvédelmi Politika Hálózat, a Fogyasztói Piacok Szakértői Csoport, az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a dohánytermékek reklámozásáról és szponzorálásáról szóló irányelvekkel kapcsolatos munkacsoportokban, részt vesz az EKTB 21. Szolgáltatások szabad áramlása szakértői csoportjában,

4. ellátja az EKTB 13. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme szakértői csoport vezetését,

5. ellátja a képviseletet az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottságában (CCP), és koordinálja az abból eredő hazai feladatokat,

6. részt vesz a főosztály hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő nemzetközi szervezetek munkájában.

d) Funkcionális feladatai körében működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot.

e) Egyéb feladatai körében

1. kidolgozza - a fogyasztóvédelmi politika koncepciójára épülő - fogyasztóvédelmi cselekvési programot, közreműködik annak végrehajtásában,

2. kidolgozza az élelmiszernek nem minősülő fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti stratégiát és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti intézményrendszer fejlesztési irányait, előkészíti a piacfelügyeleti hatóságok piacfelügyeleti programjaiból a tagállami szektorális piacfelügyeleti programot,

3. kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, a fogyasztóvédelmi oktatással, az általános termékbiztonsággal, a vámáruk fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeletével, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szervezetével és intézményeivel kapcsolatos szakpolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai programokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

4. ellátja és kidolgozza a fogyasztóvédelmi intézményrendszerben érintettek képzését, valamint szervezetfejlesztési programokat dolgoz ki és valósít meg, emellett kidolgozza a fogyasztóvédelemmel összefüggő innovációs projekteket és akcióterveket,

5. ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, valamint a békéltető testületek és a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak működtetésével kapcsolatos tervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, ennek keretében:

5.1. gondoskodik a fogyasztóvédelmi pályázati felhívás elkészítéséről és közzétételéről, illetve a pályázati útmutató kidolgozásáról és a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatásról,

5.2. ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására szolgáló előirányzatból megvalósuló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatását célzó, FV kódjelű pályázat kezelésével összefüggő feladatokat,

5.3. részt vesz a pályázatok bírálatában, gondoskodik a pályázatok miniszteri döntésre való előkészítéséről, a pályázókkal kötendő szerződés jogi és költségvetési egyeztetéséről, elbírálja a nyertes pályázók pénzügyi és szakmai elszámolásával kapcsolatos kérelmeket,

5.4. gondoskodik a békéltető testületek támogatására vonatkozó szerződés előkészítéséről, a közreműködő szervezettel való egyeztetésről, a szerződés megkötéséről, valamint a szakmai beszámolók véleményezéséről,

5.5. a hatályos szerződésekről és szerződésmódosításokról naprakész nyilvántartást vezet,

5.6. összeállítja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

5.7. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 40-43. § szerinti eljárásokat, 113. § (1) bekezdés b) pontja és 119. § (4) bekezdése szerinti fellebbezési eljárást, valamint a 113. § (2) bekezdés b) pontja és 121. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti eljárást folytat le, illetve ezek keretében megteszi a szükséges intézkedéseket.

6. előkészíti a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárást.

I.6.7.2.3. Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. javaslatot tesz a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok előkészítésére,

2. javaslatot tesz a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére.

b) Koordinációs feladatai körében

1. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

2. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

3. szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi célú ellenőrzéseihez, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait,

4. segíti a szolgáltatások ellenőrzését (távol lévők között kötött szerződések és az azok alapján nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre; elektronikus hírközlési szolgáltatások; gazdasági reklámtevékenység; utazási és utazást közvetítő szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; üzleten kívüli szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; idegenforgalmi szolgáltatások),

5. segíti a közszolgáltatások, közüzemi és közüzemi jellegű szolgáltatások, így villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, valamint vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának (a továbbiakban együtt: szakterületek) ellenőrzését, ennek keretében együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,

6. segíti az általános kereskedelmi működési feltételek, az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését a szolgáltatások és egyes termékek, valamint a közszolgáltatások vonatkozásában,

7. a szakterületeket érintően ellátja a szolgáltatók által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzatok vizsgálatát és véleményezését, javaslatot tesz az érintett hatóságoknak és szolgáltatóknak az üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek módosítására, indokolt esetben javaslatot tesz a Pest Megyei Kormányhivatalnak közérdekű kereset indításának kezdeményezésére,

8. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tárgykörben (UCP) ellátja szakterületeként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket, együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal és a Magyar Nemzeti Bankkal,

9. a gazdasági reklámtevékenységgel összefüggő tárgykörben ellátja szakterületeként a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket, együttműködik a Magyar Nemzeti Bankkal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal,

10. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél- és témaellenőrzésében,

11. előkészíti az országos és több megyét érintő fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, ennek keretében:

11.1. előkészíti az ellenőrzési útmutatót,

11.2. elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az ITM ellenőrzési összefoglaló jelentését,

12. a szakterületeit érintően javaslatot tesz és közreműködik az Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában, valamint javaslatot tesz a soron kívüli ellenőrzésekre,

13. ellátja a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező szervekkel kötendő együttműködési megállapodásokkal összefüggő feladatokat.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körben

1. ellátja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CPC-rendelet) vonatkozásában az összekötő hivatali minőséggel összefüggő adminisztratív feladatokat, kapcsolatot tart a CPC társhatóságok képviselőivel, képviseli a minisztériumot az Európai Bizottság CPC-rendeletért felelős szakbizottságában, gondoskodik a szakbizottság éves végrehajtási tervében megjelölt tagállami feladatok előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásáról, az Európai Bizottság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről (így különösen CPC sweep előkészítése és lefolytatása, szakmai tárgyú megkeresések teljesítéséhez szükséges szakmai munkaanyag összeállítása, segítségnyújtás határon átnyúló, tájékoztatást kérő megkeresések intézéséhez, részvétel szakmai tárgyú projektekben és workshopokon stb.) ellátásában,

2. ellátja a Belső Piaci Információs Rendszerrel (Internal Market Information System, az IMI Hálózat) kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,

4. képviseli az ITM-et a fogyasztóvédelem nemzetközi szervezeteiben (ICPEN, UNCTAD stb.),

5. ellátja az ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) hálózati tagságból fakadó adminisztratív és koordinatív feladatokat, a szakmai szervezeti egységek támogatásával ellátja az ICPEN-nel kapcsolatos szakmai feladatokat (pl. sweep előkészítése és lebonyolítása, szakmai anyagok összeállítása, véleményezése), továbbá kapcsolatot tart az ICPEN-tagországokkal,

6. ellátja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium fogyasztóvédelmi tárgyú nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatokat, előkészíti a fogyasztóvédelmi tárgyú nemzetközi megállapodásokat,

7. ellátja a fogyasztóvédelem terén az Európai Unión kívüli államokkal és fogyasztóvédelmi nemzetközi szervezetekkel összefüggő feladatokat,

8. részt vesz és képviseli a tárcát a Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködése Bizottság munkájában.

d) Funkcionális feladatai körében

1. szerkeszti és gondoskodik a minisztériumi honlap fogyasztóvédelmi tartalmának folyamatos frissítéséről, az aktuális információk, összefoglaló jelentések elektronikus úton való közzétételéről,

2. ellátja az e-kereskedelem terén a külön jogszabályban meghatározott súlyos jogsértést elkövető vállalkozások adatbázisban való feltüntetésével, módosításával és eltávolításával összefüggő feladatokat,

3. figyelemmel kíséri a minisztérium, illetve a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységével, valamint a fogyasztóvédelmi kérdésekkel összefüggő sajtómegjelenéseket,

4. ellátja a fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztóvédelmi referensekkel összefüggő feladatokat,

5. ellátja a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer működtetésével járó feladatokat, előkészíti a pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik a tanúsítványok kiállításáról, kézbesítéséről, közreműködik az átadással járó kommunikációs előkészítő folyamatokban,

7. működteti az e-kereskedelem ellenőrzését szolgáló IT Laboratóriumot.

e) Egyéb feladatai körében

1. fogyasztói/vállalkozói tájékoztató anyagokat készít a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben,

2. tájékoztatást nyújt a minisztériumhoz, a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben érkező - áttételt nem igénylő - fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén.

I.6. 7. 2. 4. Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. javaslatot tesz a piacfelügyelettel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére,

2. javaslatot tesz a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére.

b) Koordinációs feladatai körében

1. koordinálja a piacfelügyelettel összefüggő feladatokat, egyeztetéseket folytat e tárgykörben az érintett szervezeti egységekkel, tárcákkal, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

2. előkészíti a főosztályi hatáskörbe tartozó szakterületek vonatkozásában a döntések meghozatalát, a végrehajtásukat figyelemmel kíséri,

3. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

4. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. szakterületén felelős Magyarországnak az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

3. képviseli a tárcát az Általános Termékbiztonsági Bizottság, a Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködése Bizottság ülésein, részt vesz a piacfelügyelettel kapcsolatos európai uniós jogszabályok kialakításában, részt vesz és képviseli a tárcát az Európai Bizottság Belső Piaci Munkacsoport piacfelügyeleti kérdésekkel kapcsolatos tevékenységében,

4. részt vesz az Európai Bizottság piacfelügyeletet érintő európai uniós támogatási programjaiban, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

5. részt vesz a főosztály hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő nemzetközi szervezetek munkájában,

6. a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (a továbbiakban: RAPEX-rendszer) működtetése keretében, az uniós tagállamoktól érkező riasztásokat fogadja és felviszi a belső nyilvántartásba, majd osztályozza azokat, a riasztások szükséges adatait magyar nyelven, heti rendszerességgel, táblázatos formában feltölti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerbe (a továbbiakban: KPIR-rendszer), illetve a más hatóságokat érintő riasztásokat továbbítja az illetékes piacfelügyeleti hatóságok felé; fogadja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és az illetékes piacfelügyeleti hatóságok által kezdeményezett riasztásokat és reakciókat, a szükséges bejelentőlapok angol nyelvű kitöltése útján értesítést küld a RAPEX-rendszerbe; közreműködik a RAPEX-rendszert érintő bizottsági anyagok elkészítésében, véleményezésében; közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és az érintett piacfelügyeleti hatóságok RAPEX-rendszer oktatásában,

7. az ICSMS-en keresztül továbbítja az Európai Unió felé történő jelentési kötelezettségnek megfelelően kitöltött egyéb bejelentőlapokat (pl. biztonsági záradék),

8. ellátja az „Általános információs támogatási rendszer”, az ICSMS nemzeti kapcsolattartói feladatokat, ennek keretében koordinálja az ICSMS rendszer magyarországi működtetését a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a többi piacfelügyeleti hatóság esetében, részt vesz a rendszer fenntartói által szervezett oktatásokon, megszervezi a hatósági kapcsolattartók oktatását, közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársainak oktatásában; kapcsolatot tart az ICSMS nemzetközi rendszer-adminisztrátorával és a hatósági kapcsolattartókkal, melynek során fogadja a nemzetközi rendszer-adminisztrátortól érkező utasításokat, és azokat továbbítja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználók irányába, fogadja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználóktól érkezett észrevételeket, valamint a rendszer használatával kapcsolatosan jelzett problémákat, és azokat továbbítja a nemzetközi rendszer-adminisztrátor felé; részt vesz az Európai Bizottság által szervezett szakértői üléseken,

9. figyelemmel kíséri az Európai Unió azon aktuális információit, szakmai állásfoglalásait, eseményeit, amelyek feladatkörét érintik, és szükség esetén tájékoztatja azokról a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat.

d) Funkcionális feladatai körében működteti a Piacfelügyeleti Munkacsoportot, ellátja a RAPEX-rendszer működtetésével és a nemzeti kapcsolattartói minőséggel összefüggő feladatokat, működteti a KPIR-rendszert, valamint ellátja az „Általános információs támogatási rendszer”, az ICSMS nemzeti kapcsolattartói feladatait.

e) Egyéb feladatai körében

1. javaslatot tesz az élelmiszernek nem minősülő fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti stratégiájára és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti intézményrendszer fejlesztési irányaira, előkészíti a piacfelügyeleti hatóságok piacfelügyeleti programjaiból a tagállami szektorális piacfelügyeleti programot,

2. javaslatot tesz az általános termékbiztonsággal, a vámáruk fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeletével, valamint a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szervezetével és intézményeivel kapcsolatos szakpolitikai irányokra, fejlesztési koncepciókra, cselekvési és szakmai programokra, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

3. támogatást nyújt, illetve közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok:

3.1. piacfelügyeleti célú ellenőrzéseiben, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellenőrzéséhez a non-food termékek vonatkozásában, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait,

3.2. szakmai irányításában, a műszaki, könnyűipari és a vegyipari termékek tekintetében szakmai segítséget nyújt a termékbiztonsági ellenőrzésekkel, az általános kereskedelmi működési feltételek teljesítésével, a termékek jelölésével, az okmányok jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatban,

3.3. kifogásolt termékekre irányuló értékelésében, elméleti és gyakorlati oktatásokat tart a felügyelők számára a termékkörökre vonatkozó műszaki előírásokról, azok változásairól,

3.4. szakmai iránymutatásában, a panaszügyintézési tevékenységhez folyamatos szakmai konzultációt biztosít,

3.5. tájékoztatása érdekében a veszélyes termék forgalmazásával kapcsolatban, valamint megjelenteti az azokkal kapcsolatos közleményeket, kezdeményezi a termékek forgalmazásának korlátozásához szükséges eljárásokat,

4. kezeli a KPIR és az ICSMS rendszert,

5. javaslatot tesz az Ellenőrzési és Vizsgálati Program piacfelügyeleti tárgyú témavizsgálatai vonatkozásában, valamint a soron kívüli ellenőrzésekre,

6. termékismertetőket és fogyasztói tájékoztató anyagokat készít,

7. előkészíti az országos és több megyét érintő piacfelügyeleti ellenőrzéseket, ennek keretében elkészíti az ellenőrzési és vizsgálati útmutatót,

8. elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az ellenőrzést összefoglaló jelentést,

9. szakmai segítséget nyújt a vámáruk ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységhez,

10. szakmai kapcsolatot tart fenn az érintett piacfelügyeleti hatóságokkal, a kijelölt tanúsító és vizsgáló intézetekkel, szakmai szervezetekkel,

11. elkészíti a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem megfelelő termékek értékelését, kockázatelemzését, a laboratóriumi vizsgálatok követelményeit ki nem elégítő termékek esetében szakvéleményt készít,

12. tájékoztatást nyújt a feladatkörébe tartozó témakörökben érkező - áttételt nem igénylő - fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén,

13. ellátja az élelmiszerek és vegyipari alapanyagok laboratóriumi vizsgálatát a Minőségirányítási Kézikönyv szerint. Ennek keretében:

13.1. elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, elvégzi az élelmiszeripari, dohányipari, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek, festékek és lakkok, gyermekjátékszerek, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, fából készült termékek, textilipari termékek, bőrrel érintkező anyagok és egyéb termékek vizsgálatát, szükség esetén termék-összehasonlító minőségi és biztonsági kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez, külső megbízásra vizsgálatokat végez, az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR-be juttatja,

13.2. elvégzi a dohányipari termékek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, jogszabályi kijelölés alapján monitoring rendszerben végzi egyes festékipari termékek illékony komponenseinek meghatározását, valamint rendszeresen ellenőrzi a hazai forgalomban fellelhető cigaretták esetén a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamot,

13.3. saját kezdeményezésű vizsgálatok esetében előkészíti a mintavételi útmutatót, közreműködik a mintavételezésben, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít,

13.4. közreműködik a RAPEX-rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, részt vesz a fogyasztók oktatásával összefüggő feladatok ellátásában,

13.5. az akkreditált státusz biztosításához folyamatosan fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszert,

14. ellátja a mechanikai és villamosipari termékek laboratóriumi vizsgálatát a Minőségirányítási Kézikönyv szerint. Ennek keretében:

14.1. elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, elvégzi a háztartási villamos készülékek, audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek, villamos motoros kéziszerszámok, lámpatestek, játékok, gyermekápolási cikkek, és egyéb termékek vizsgálatát, a vizsgálati eredményeket véleményezi, a termékekről összehasonlító vizsgálatokat végez,

14.2. külső megbízásra vizsgálatokat végez, szakértői véleményt ad, az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR-rendszerbe juttatja,

14.3. részt vesz az iskolai és az iskolán kívüli oktatásokban,

14.4. saját vizsgálatok esetében elkészíti a vizsgálati útmutatót, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít, közreműködik a RAPEX-rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

14.5. az akkreditált státusz biztosításához folyamatosan fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszert.

I.6. 7. 2. 5. Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Fogyasztói Központ feladatai

a) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. közreműködik az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának másik érintett tagszervezetével együttműködve a határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok hatósági eljáráson kívüli rendezésében az erre a célra kifejlesztett elektronikus adatbázis alkalmazása útján,

2. a határon átnyúló panasz rendezésének sikertelensége esetén tájékoztatást nyújt a magyar fogyasztó részére az alternatív vitarendezési (békéltető) testületi eljárásoknak a panasszal érintett vállalkozás székhelye szerinti országban rendelkezésre álló esetleges lehetőségéről és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének egyéb módjairól,

3. a panasz rendezésének sikertelensége esetén a fogyasztó kérésére az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának másik érintett tagszervezetének együttműködése esetén továbbítja a határon átnyúló fogyasztói panaszt az érintett tagszervezet útján a kompetens alternatív vitarendező (békéltető) testület részére, és szükség esetén segítséget nyújt a vitarendezési eljárás nyomon követésében,

4. ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,

5. ellátja a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkében meghatározott feladatokat.

6.462 ellátja a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i (EU) 2013/524 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében meghatározott feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. együttműködést kezdeményez és tart fenn a magyarországi alternatív vitarendező (békéltető) testületekkel, az európai uniós, a fogyasztók tájékoztatását és érdekeinek védelmét szolgáló más hálózatokkal, egyéb uniós intézményekkel és más szervezetekkel,

2. szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn feladatköréhez kapcsolódóan a vállalkozások szakmai szövetségeivel, a fogyasztók érdekeit védő hatóságokkal,

3. részt vesz az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által szervezett közös akciókban, projektekben, felmérésekben, valamint szakmai tanulmányok elkészítésében,

4. kapcsolatot tart az Európai Bizottság Európai Fogyasztói Központok Hálózatának működését koordináló főigazgatóságával,

5. előadásokat és oktatásokat szervez, illetve megtartásuk útján részt vesz a fogyasztói tudatosság és a vállalkozások jogismeretének növelésében,

6. előkészíti és összeállítja az Európai Fogyasztói Központ következő naptári években történő működtetésével kapcsolatos partnerségi keretmegállapodás és támogatási szerződés megkötésére irányuló szakmai munkaprogramot/stratégiát és pénzügyi pályázati dokumentációt, és benyújtja azt az Európai Fogyasztói Központ működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szerv részére, valamint közreműködik a partnerségi keretmegállapodás és támogatási szerződés előkészítésében,

7. tevékenységéről beszámol az Európai Fogyasztói Központ működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szerv részére, amely során a támogatási szerződésben meghatározott határidő figyelembevételével szakmai, valamint pénzügyi jelentést készít.

8. kapcsolatot tart az Európai Fogyasztói Központ működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szervvel,

9. szakmai tanulmányúton vesz részt az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának másik tagszervezeténél, illetve szakmai tanulmányút keretében fogadja a külföldi partnerszervezeteit.

c) Funkcionális feladatai körében

1. tájékoztatást nyújt az információt kérő fogyasztók és vállalkozások részére a fogyasztói jogokról, a nemzeti és az európai uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok tartalmáról,

2. szerkeszti az Európai Fogyasztói Központ honlapjának szakmai tartalmát, gondoskodik a felület megfelelő kialakításáról,

3. tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt.

I.6.8. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.8.0.1. Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

A Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság segíti a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat

I.6.8.0.2. Közlekedési Stratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai

A Közlekedési Stratégiai Főosztály koordináló, döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, amelynek keretében

1. támogatja a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár munkáját a szakmapolitikai koncepciók, ágazati stratégiák kialakításában,

2. koordinálja a kiemelt szakpolitikai feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását,

3. közreműködik a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által szakmailag felügyelt költségvetési szervek és gazdasági társaságok működési és üzletpolitikai stratégiájának és irányelveik kialakításában, melynek érdekében vezetői információs rendszert működtet,

4. kapcsolatot tart és együttműködik a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által irányított önálló szervezeti egységekkel, illetve az általa szakmailag felügyelt költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetőivel,

5. nyilvántartja a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által kiadott feladatokat és azok végrehajtási határidejét, és közreműködik a feladatok teljesítésének ellenőrzésében, a számonkérésben, tájékozódik a feladat végrehajtásának állásáról.

I.6.8.0.3. Másodfokú Hatósági Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében

1. másodfokon eljár az útügyi közlekedési hatóságként kijelölt, országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által hozott - ideértve a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (4) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlása során hozott - döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében,

2. másodfokú hatósági jogkört gyakorol a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók első fokú időszakos, soron kívüli és záró, valamint az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által hozott első fokú döntések vonatkozásában,

3. másodfokú hatóságként jár el a hajózási hatóságként - országos illetékességgel - eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által hozott első fokú döntések ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmekben,

4. jogszabályban meghatározott közlekedési sajátos építményfajták tekintetében másodfokú építésfelügyeleti hatóságként jár el,

5. felügyeleti szervként jár el, és gyakorolja a felügyeleti jogkört az 1-4. pont szerinti ügycsoportokban az első fokú döntést hozó hatóságok vonatkozásában,

6. másodfokú közlekedési hatóságként jár el az 1-5. pont szerinti ügycsoportokon túl azon közigazgatási ügyekben, amelyekben külön jogszabály eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki,

7.463 szakhatósági és szakértői feladatkörben jár el azon közigazgatási ügyekben, amelyekben a külön jogszabályok útügyi, hajózási vagy vasúti közlekedési hatósági feladatkörben másodfokon eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelölik ki.

b) Egyéb feladatai körében

1. a miniszter fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos szakmai irányítási és ellenőrzési jogkörei gyakorlásával összefüggésben útügyi hatósági szakmai felelős szervezeti egységként

1.1. részt vesz az útügyi közlekedési hatóságok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzésében,

1.2. az útügyi közlekedési hatóságok részére rendszeresen értekezletet, konzultációt, szakmai továbbképzést szervez,

2. tanácskozási joggal részt vesz az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság munkájában.

I.6.8.0.4. Másodfokú Közúti Ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai

1. egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében másodfokon elbírálja a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként kijelölt - országos illetékességgel eljáró - Budapest Főváros Kormányhivatala által hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket,

2. másodfokú hatóságként eljár a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzésével, valamint a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontja szerinti ellenőrzés és bírságolással kapcsolatos eljárások során hozott, elsőfokú döntésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek esetén.

I.6.8.0.5. Közlekedésbiztonsági Szervezet

A Főosztály feladatai

a) Funkcionális feladatai körében

1. kezeli és működteti a légiközlekedési eseményjelentések, elemzések és a légiközlekedési balesetekre, súlyos repülőeseményekre, repülőeseményekre vonatkozó adatok, információk nyilvántartására, nyomon követésére és feldolgozására létrehozott európai uniós adatbázist (ECCAIRS),

2. kezeli a víziközlekedési balesetekre és víziközlekedési eseményekre vonatkozó adatokat tartalmazó, a Bizottság által létrehozott, az Európai Tengeri Balesetek Információs Platformja (EMCIP) európai elektronikus adatbázist,

3. kezeli a súlyos vasúti balesetekkel, vasúti balesetekkel és váratlan vasúti eseményekkel kapcsolatos, az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: ERA) által működtetett adatbázist,

4. részt vesz más országok balesetvizsgáló szervezeteivel folytatott vélemény- és tapasztalatcserében, a nemzetközi szervezetek, eseményvizsgálatokat végző hatóságok közös munkájában,

5. együttműködik a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében más hatóságokkal, szervezetekkel, ennek keretében kezdeményezi együttműködési megállapodás kötését,

6. a légiközlekedési ágazat szereplőivel közösen, illetve más kormányzati szervekkel együttműködve szükség esetén részt vesz a Légiközlekedési Balesetek Esetére Szóló Nemzeti Vészhelyzeti Terv és a Hozzátartozókat Támogató Program (Family Assistance Program) működtetésében,

7. kezeli és működteti a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott balesetvizsgáló képzést végző szervezetekről vezetett nyilvántartást,

8. elvégzi a jogszabályban meghatározott légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetekkel és egyéb közlekedési eseményekkel kapcsolatos bejelentések gyűjtését és elemzését,

9. lefolytatja a jogszabályban meghatározott légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálatát,

10. dönt azon légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálatáról, amelyek vizsgálatára nem kötelezett,

11. a légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében biztonsági ajánlást ad ki a jogszabályban meghatározott szervezeteknek,

12. a légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események bejelentése vagy a szakmai vizsgálat során tudomására jutott információk alapján tematikus vizsgálatot végezhet, és a vizsgálat alapján biztonsági ajánlást adhat ki,

13. a légiközlekedési hatósággal együttműködve elvégzi a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott elemzések nyomon követését,

14. végrehajtja az üzembentartói vizsgálattal kapcsolatban, jogszabályban meghatározott feladatokat,

15. gondoskodik a szakmai vizsgálat során begyűjtött, lefoglalt bizonyítékok - beleértve a járművek roncsait is - jogszabály szerinti őrzéséről,

16. véleményezi a külföldi balesetvizsgáló szervezetek által megküldött zárójelentés-tervezeteket,

17. 24 órás folyamatos baleseti ügyeleti szolgálatot tart fenn, és készenléti szolgálatot ad a légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetekről, és az egyéb közlekedési eseményekről szóló bejelentések, továbbá a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelező és önkéntes bejelentések fogadására és a szükséges jelentések és halaszthatatlan vizsgálati intézkedések megtételére,

18. jogszabályban meghatározott esetben hozzájárul a szakmai vizsgálat tárgyává tett légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési baleset és egyéb közlekedési esemény helyszínének megbontásához,

19. ellátja a nemzetközi szabályok szerint a Szervezet képviseletét a külföldön bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények szakmai vizsgálatában,

20. a nemzetközi szabályok szerint, másik állam balesetvizsgáló szervezetének felkérésre segítséget nyújt a szakmai vizsgálat lefolytatásában,

21. nemzetközi szabályok szerint átveheti a szakmai vizsgálat lefolytatását más állami balesetvizsgáló szervezetétől,

22. nemzetközi szabályok szerint átadhatja a szakmai vizsgálat lefolytatását más állami balesetvizsgáló szervezetének,

23. éves összesített adatokat szolgáltat a KSH-nak a légi- és víziközlekedési összefüggésben, amelyek felhasználásra kerülnek az EUROSTAT adatbázisában is.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. teljesíti a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésében, valamint 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget, és ellátja a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott kapcsolattartási pont feladatait,

2. értesíti az Európai Bizottságot a víziközlekedési balesetekről és a rendkívüli víziközlekedési eseményekről,

3. értesíti az ERA-t a súlyos vasúti balesetekkel, vasúti balesetekkel és váratlan vasúti eseményekkel kapcsolatban megindított szakmai vizsgálatról,

4. az Európai Bizottság, valamint az ERA részére megküldi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját,

5. kezdeményezi megállapodás kötését más állam kivizsgáló szervezeteivel az eseményvizsgálatok hatékony ellátása érdekében,

6.464 a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal vagy a Vasúti Infrastruktúra Főosztállyal együttműködve közreműködik az Európai Unió légiközlekedési, vízi közlekedési és vasúti közlekedési balesetvizsgálati tárgyú jogi aktusainak és egyéb, kötelező erővel nem bíró aktusainak előkészítésében, a magyar tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében,

7. részt vesz Európai Polgári Légiközlekedési Baleseteket Vizsgáló Hatóságok Hálózata (ENCASIA), Európai Polgári Repülési Konferencia Balesetvizsgáló Munkacsoportja (ECAC ACC) balesetvizsgálatot és repülésbiztonságot érintő ülésein és a munkacsoportok munkájában,

8. a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal együttműködve részt vesz az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) balesetvizsgálatot és repülésbiztonságot érintő ülésein és a munkacsoportok munkájában,

9.465 a Vasúti Infrastruktúra Főosztállyal együttműködve részt vesz az ERA balesetvizsgálatot érintő ülésein, a vasútbiztonságot érintő üléseken és a munkacsoportok munkájában,

10. a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal együttműködve részt vesz az Európai Tengerészeti Biztonsági Hivatal (EMSA) által szervezett balesetvizsgálatokkal foglalkozó Állandó Együttműködési Keret ülésein és a kapcsolódó munkacsoportok munkájában.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében bírságot szab ki a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény, a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megszegőivel szemben.

d) Egyéb feladatai körében

1. évente előkészíti a miniszter részére az előző évben vizsgált légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról szóló beszámolót,

2. ellátja a légiközlekedési, vasúti és víziközlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események tekintetében a média tájékoztatását,

3. a szakmai vizsgálatok zárójelentését a honlapon közzéteszi,

4. szervezi a légiközlekedési, vasúti és vízi közlekedési balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról szóló szakmai konferenciákat,

5. részt vesz a légiközlekedési, vasúti és vízi közlekedési balesetvizsgáló tanfolyam megtartásában és szervezésében,

6. biztosítja és nyilvántartja a balesetvizsgálati tevékenység végzését igazoló dokumentumok, magyar és angol nyelvű azonosító kártyák, valamint a belépési és behajtási engedélyek beszerzését, érvényesítését,

7. közreműködik a balesetvizsgálathoz szükséges speciális felszerelések beszerzésében.

I.6.8.0.6. A Légügyi Főigazgató

A Főigazgató feladatai

1.466 a társtárcákkal együttműködve ellátja a Légiközlekedés Védelmi Bizottság titkári és a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport titkári teendőit, együttműködve a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal,

2. képviseli a kormányzati álláspontot az ICAO, EUROCONTROL, ECAC, EASA nemzetközi légiközlekedési szervezetekkel történő kapcsolattartásban, és ellátja a szervezeti tagsággal járó főigazgatói hatáskörbe tartozó feladatokat, együttműködve a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal,

3. működteti a nemzetközi szakmai szervezetek döntései, ajánlásai végrehajtásának szervezését és koordinálását, az adatszolgáltatás ellátását,

4. vezeti a kétoldalú légügyi konzultációkat és a légiközlekedési megállapodások megkötését, módosítását célzó tárgyalásokat, ezek megnyitásáról és eredményéről tájékoztatja az Európai Bizottságot,

5.467 tájékoztatást nyújt a Légi- és Víziközlekedési Főosztály részére a 2. és 4. pontban foglalt képviselettel vagy jogalkotással összefüggő, a Légi- és Víziközlekedési Főosztályt is érintő szakmai kérdésekben.

I.6.8.1. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.8.1.1. Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a közlekedésért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.8.1.2. Vasúti Infrastruktúra Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a vasútnak minősülő kötöttpályás infrastruktúrára (vasúthálózatra) vonatkozó, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatok szakmai előkészítéséért,

2.468 felel a Nemzeti Közlekedési Stratégiában foglaltak megvalósulásához szükséges vasúti jogszabályok szakmai előkészítéséért,

3. felel a vasúthálózat értéke meghatározásának és nyilvántartásának irányítása, a vasúti forgalmi rend elveinek szakmai meghatározásáért,

4. ellátja a vasúti kritikus infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

5. ellátja a vasúti közlekedés területén felmerülő minőségbiztosítási feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében

1. felel a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (IKOP, CEF, központi költségvetésből és egyéb forrásból megvalósuló projektek, akciótervek) előkészítése, elfogadása, módosítása és nyomon követése kapcsán a minisztérium közlekedési területére háruló horizontális feladatok koordinálásáért, ellátásáért,

2. kapcsolatot tart a szakterületén működő szakmai érdekképviseleti szervezetekkel,

3.469 ellátja a vasúti infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások fejlesztésének szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációját.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. javaslatot tesz a nemzetközi vasúti kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetközi egyezmények és megállapodások szakmai tartalmára, részt vesz azok létrehozatalának előkészítésében,

2. ellátja a vasúti infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos európai uniós kötelezettségeket és a tárca ezzel kapcsolatos feladatait,

3. részt vesz a vasúti infrastruktúra területét érintő nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában (kiemelten a tagállami működés programjaival összefüggésben az Európai Bizottság, az ENSZ EGB mellett működő szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában), továbbá ellátja a szakmai képviseletből adódó feladatokat,

4. felel a minisztérium képviseletéért az Európai Unió különböző támogatási eszközeinek vasúti infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó európai uniós szakmai bizottságai, munkacsoportjai munkájában, eljár az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságánál a hatáskörébe tartozó európai uniós támogatásokkal kapcsolatos egyeztetések során,

5. meghatározza a Főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

6. a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztállyal és a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal együttműködve képviseletet lát el a Transz-európai Közlekedési Hálózat (a továbbiakban: TEN-T) Bizottságban, kapcsolatot tart az Európai Unió Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságával, a DG MOVE képviselőivel, koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését,

7.470

8. felel az európai uniós támogatással megvalósuló projektek - IKOP, CEF, Interreg projektek -, valamint az egyéb forrásból finanszírozott vasúti infrastruktúra-fejlesztési projektek megvalósulásának nyomon követéséért,

9. a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztállyal és a Légi- és Víziközlekedési Főosztállyal együttműködve ellátja a TEN-T Törzshálózati Folyosókkal, és a TEN-T hálózatokkal kapcsolatos feladatokat,

10.471 ellátja a Vasúti Igazgatási Szerv és Vasúti Biztonsági Hatóság hatáskörébe tartozó feladatok kivételével a vasúti árufuvarozási folyosókkal (RFC-kel) kapcsolatos feladatokat,

11. mandátumküldés és véleményezés útján részt vesz a TEN-T-tel kapcsolatos uniós és hazai joganyagok módosításában,

12. feltárja a vasúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztés és -működtetés elérhető európai uniós támogatású és egyéb alternatív forráslehetőségeit,

13. részt vesz az Európai Bizottság vasúti közlekedésfejlesztési projektjeiben,

14. ellátja a hazai és európai uniós támogatással megvalósításra tervezett vasúti közlekedési projektek összehangolását, a fejlesztési programokba történő beillesztését,

15. meghatározza a távol-keleti és egyéb transzkontinentális árufuvarozási stratégiák infrastruktúra pilléreit.

d) Funkcionális feladatai körében

1. felel a vasúti infrastruktúra-fejlesztési elvek kidolgozásáért, a döntések előkészítéséért és azok megvalósításának figyelemmel kíséréséért, a közlekedéssel kapcsolatos ágazati szintű tervezéséért és a feladatok végrehajtásában történő közreműködésért,

2. közreműködik a városi és elővárosi vasúti infrastruktúra-hálózat fejlesztéspolitikájának kialakításában, a közlekedési hálózatok összehangolásában,

3. részt vesz a vasúti interoperabilitás technikai és intézményi rendszereinek kialakításában,

4. felel a nagyvasúti fejlesztési programok kimunkálásáért, szakmai egyeztetéséért és rendszeres aktualizálásáért,

5. felel a vasúthálózat-fejlesztéssel, az infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos vizsgálatok, műszaki-gazdasági információk, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok elvégeztetéséért, azok elemzéséért, az utakkal és vasúti pályákkal kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenység szakmai irányításáért,

6. felel a vasúti közlekedési szakterülethez tartozó fejlesztési programok és azon belül a projektek előrehaladásának nyomon követésére és nyilvánosságra hozatalára szolgáló rendszer kidolgozásáért és működtetéséért együttműködve a közreműködő szervezetekkel,

7. felel a vasúti infrastruktúra területén belül egyes stratégiai szintű, kiemelt fontossággal kezelendő folyamatok projektmódú kezelésének biztosításáért és a rendszeres egyeztető és beszámoltató fórumok működtetéséért, a vasúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztés forrásfelhasználásának szakmai felügyeletéért,

8. ellátja a nemzeti és nemzetközi szintű vasúti közlekedési tervezéssel kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel az Országos Területrendezési Tervvel és a TEN-T-tel, valamint az országos vasúti közlekedési hálózatok üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő állami feladatok tekintetében,

9. felel a kormányzati logisztikai stratégia vasúti infrastrukturális feladatainak előkészítéséért, ellátásáért, együttműködik a koordinációt ellátó közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral,

10. kezeli a Főosztály szakmai felelősségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatait,

11. ellátja a kötöttpályás közlekedés területén felmerülő minőségbiztosítási feladatokat,

12. előkészíti a vasúthálózat nyomvonalainak, kategóriájának és jellemzőinek meghatározásával kapcsolatos állami feladatok ellátását,

13. felel a vasúthálózat kezelésének normatív és - az országos vasutak tekintetében - operatív irányításáért, a vasúthálózat kezelésével (fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével) kapcsolatos minisztériumi feladatok elvégzéséért, rendkívüli helyzetek alkalmával közreműködik a vasúti forgalom szervezésében,

14. felel az állami tulajdon körébe tartozó vasúti pályahálózat működtetését biztosító pályaműködtetési szerződések éves aktualizálásának előkészítéséért,

15. felel a pályaműködtetési szerződésekben foglalt megrendelői ellenőrzési kötelezettség végrehajtásáért,

16. szakmailag közreműködik a minisztérium vasúthálózatot érintő vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos feladatainak ellátásában,

17. szakfelügyeleti jóváhagyást terjeszt elő a vasúti közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztését szolgáló költségvetési előirányzatok terhére indítani tervezett beszerzésekkel, megrendelésekkel, szerződéskötésekkel kapcsolatban,

18. közreműködik a szakterületéhez tartozó OSAP adatgyűjtések összeállításában.

e) Egyéb feladatai körében

1. együttműködik a társfőosztályokkal a nemzetközi kapcsolatokban a vasúti infrastruktúrával összefüggő érdekek és kötelezettségek érvényesítésében,

2. képviseletet lát el a szakterületi hazai és nemzetközi vasúti infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások szervezeteiben, munkabizottságaiban, felel a közlekedéspolitikához illeszkedő, szakterületet érintő vasúti infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások politikái kidolgozásában,

3. részt vesz a vasúti közlekedési hálózatok pályahasználati díjainak meghatározására létrehozott eseti vagy állandó bizottságok munkájában.

I.6.8.1.3. Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel az országos közúthálózat forgalomirányítási és tájékoztatási rendszerének és az azzal összefüggő szabályozási feladatok szakmai meghatározásáért,

2. felel a közúti információszolgáltatás rendszere feltételeinek, a közutak egységes forgalmi rendje elveinek, a közutak forgalombiztonságának javítását célzó intézkedések és azzal összefüggő szabályozási feladatok szakmai meghatározásáért,

3. közreműködik a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer működtetéséhez szükséges, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítésében,

4. felel a közutakkal, a közúti igazgatással kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,

5.472 felel a Nemzeti Közlekedési Stratégiában foglaltak megvalósulásához szükséges közúti jogszabályok szakmai előkészítéséért,

6. közreműködik a közúthálózat állapotjellemzői, forgalmi, forgalomszabályozási és baleseti adatai gyűjtésének, karbantartásának, kezelési rendjének és az ezekkel összefüggő szabályozása szakmai kidolgozásában.

b) Koordinációs feladatai körében

1. felel a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (IKOP, CEF, központi költségvetésből és egyéb forrásból megvalósuló projektek, akciótervek) előkészítése, elfogadása, módosítása és nyomon követése kapcsán a minisztérium közlekedési területére háruló horizontális feladatok koordinálásáért, ellátásáért,

2. ellátja a szabályozási tevékenységet megalapozó kutatás-fejlesztés menedzselési feladatokat,

3. kapcsolatot tart a területen működő szakmai érdekképviseleti szervezetekkel,

4. ellátja a közúti kritikus infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

5. közreműködik az ITS és az ITS alapú szolgáltatások fejlesztésének szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációjában,

6. koordinálja és ellenőrzi az országos közutak jogszabályban meghatározott periódusonkénti, illetve rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatát.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. javaslatot tesz a nemzetközi közúti kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetközi egyezmények és megállapodások szakmai tartalmára, részt vesz azok létrehozatalának előkészítésében,

2. részt vesz a közúti közlekedés területét érintő nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában (kiemelten a tagállami működés programjaival összefüggésben az Európai Bizottság, az ENSZ EGB mellett működő szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában), továbbá ellátja a szakmai képviseletből adódó feladatokat,

3. felel a minisztérium képviseletéért az Európai Unió különböző támogatási eszközeinek közúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó európai uniós szakmai bizottságok, munkacsoportok munkájában, eljár az Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóságánál a hatáskörébe tartozó európai uniós támogatásokkal kapcsolatos egyeztetések során,

4. meghatározza a Főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

5. feltárja a közúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztés elérhető európai uniós támogatású és egyéb alternatív forráslehetőségeit,

6. részt vesz az Európai Bizottság közlekedésfejlesztési projektjeiben,

7. ellátja a közlekedési területen az Interreg Programok koordinációját, kialakítja a benyújtott projektjavaslatokkal kapcsolatos álláspontot, valamint a Vasúti Infrastruktúra Főosztállyal és a Kerékpáros Koordinációs Főosztállyal együttműködve ellátja az infrastruktúra terület képviseletét a határon átnyúló programoknál a közös Monitoring Bizottságokban, a Nemzeti Bizottságokban (transznacionális és interregionális programoknál) és az Interreg Tárcaközi Bizottságban,

8. felel az európai uniós támogatással megvalósuló projektek vonatkozásában - IKOP, CEF, TOP, Interreg projektek -, valamint az egyéb forrásból finanszírozott közúti infrastruktúra-fejlesztési projektek megvalósulásának nyomon követéséért,

9. mandátumküldés és véleményezés útján részt vesz a TEN-T-tel kapcsolatos európai uniós és hazai joganyagok módosításában,

10. ellátja a hazai és európai uniós támogatással megvalósításra tervezett közúti közlekedési projektek összehangolását, a fejlesztési programokba történő beillesztését,

11. részt vesz a közúti közlekedésbiztonság területét érintő nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában (kiemelten a tagállami működés programjaival összefüggésben az Európai Bizottság, az ENSZ EGB, a CEDR és az AIPCR mellett működő szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában), továbbá ellátja a szakmai képviseletből adódó feladatokat.

d) Funkcionális feladatai körében

1. közreműködik a közlekedéspolitikával kapcsolatos minisztériumi feladatokban, különös tekintettel a közúti infrastruktúra-fejlesztési elvek kidolgozására, a döntések előkészítésére és azok megvalósításának figyelemmel kísérésére, a közlekedéssel kapcsolatos ágazati szintű tervezésre és a feladatok végrehajtásában történő közreműködésre,

2. előkészíti és ellátja a közúthálózat nyomvonalainak, kategóriájának és jellemzőinek meghatározásával kapcsolatos állami feladatokat,

3. ellátja a közúti közlekedéssel kapcsolatos operatív programra vonatkozó, a minisztérium közlekedési területének feladatkörébe tartozó tervezési munkákat, a feladatkörét érintő területeken közreműködik más operatív programok összeállításában,

4. felel a közúthálózat-fejlesztéssel, az infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos vizsgálatok, műszaki-gazdasági információk, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok elvégeztetéséért, azok elemzéséért, a közúti infrastruktúrával kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenység szakmai irányításáért,

5. felel a közúti közlekedési szakterülethez tartozó fejlesztési programok és azon belül a projektek előrehaladásának nyomon követésére és nyilvánosságra hozatalára szolgáló rendszer kidolgozásáért és működtetéséért, együttműködve a közreműködő szervezetekkel,

6. felel a közúti infrastruktúra területén belül egyes stratégiai szintű, kiemelt fontossággal kezelendő folyamatok projektmódú kezelésének biztosításáért és a rendszeres egyeztető és beszámoltató fórumok működtetéséért, a közúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztés forrásfelhasználásának szakmai felügyeletéért,

7. ellátja a nemzeti és nemzetközi szintű tervezéssel kapcsolatos közúti feladatokat, különös tekintettel az Országos Területrendezési Tervvel és a TEN-T-tel, valamint az országos közúti közlekedési hálózatok üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő állami feladatok tekintetében,

8. ellenőrzi a közúti közlekedés területén felmerülő minőségbiztosítási feladatokat,

9. előkészíti a közutak igazgatásáról szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt, az országos közutak útosztályba sorolásával, azonosításával, valamint az arra szolgáló útszám megállapításával, illetőleg megváltoztatásával kapcsolatos szakmai döntéseket,

10. előkészíti a közúti közlekedésről szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt építtetői kijelöléssel kapcsolatos szakmai döntést,

11. előkészíti a közúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt eltérési engedélyekkel kapcsolatos szakmai döntéseket

12. felel a kormányzati logisztikai stratégia közúti infrastrukturális feladatainak előkészítéséért, ellátásáért, együttműködik a koordinációt ellátó közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral.

e) Egyéb feladatai körében

1. a közlekedési infrastruktúra-fejlesztő társaság bevonásával előkészíti a fejlesztési feladatok végrehajtására vonatkozó szerződéseket,

2. részt vesz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedésfejlesztési kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

3. együttműködik a társfőosztályokkal a nemzetközi kapcsolatokban a közúti infrastruktúra fejlesztéssel összefüggő érdekek és kötelezettségek érvényesítésében,

4. részt vesz az IKOP, CEF és más uniós források támogatásával megvalósuló projektek előrehaladási értekezletein, valamint Monitoring Bizottsági ülésein, továbbá a jogszabályokban meghatározottak szerint a Projekt Bíráló Bizottságokban, valamint a Főosztály hatáskörébe tartozó további bizottságokban és munkacsoportokban,

5. részt vesz az összközlekedési ágazati koncepció kialakításában,

6. felkérésre részt vesz az országos közúthálózat-fejlesztést érintő tárgyalásokon,

7. véleményezi az országos közúthálózat-fejlesztéssel összefüggő nyomvonalak tanulmányterveit,

8. felkérésre véleményezi a területfejlesztési koncepciókat, településrendezési, -szerkezeti terveket,

9. kapcsolatot tart a hálózatfejlesztésben érintett (társ)szervekkel, gazdasági társaságokkal,

10. közreműködik az útügyi műszaki előírások készítésével, módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésében,

11. közreműködik a szakterületet érintő hazai és nemzetközi ITS szervezetekben, munkabizottságokban, felel a közlekedéspolitikához illeszkedő ITS politika kidolgozásáért,

12. a forgalombiztonsági kockázatokat tartalmazó tervek véleményezése céljából gondoskodik a Forgalomtechnikai Bizottság összehívásáról,

13. ellenőrzi az országos közúthálózat forgalmi és baleseti alapadatait, elemzi azokat, illetve gondoskodik a baleseti adatbázis megbízhatóságának folyamatos javításáról, fejlesztéséről,

14. elvégzi a díjköteles hálózat forgalmi monitoring feladatait, feldolgozza a díjköteles hálózat forgalomszámlálási eredményeit, kiértékeli azokat,

15. részt vesz a közúti biztonságot növelő, önkormányzatok számára kiírt pályázatok lebonyolításában, a megvalósítás nyomon követésében,

16. ellenőrzi a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló jogszabályok végrehajtását,

17. koordinálja a közútkezelőkre háruló feladatok ellátását.

I.6.8.1.4. Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében

1. felel a közúti infrastruktúra-működtetésre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért,

2. felel az elektronikus útdíjszedési rendszerek működtetéséhez szükséges, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,

3. felel a közúthálózat állapotjellemzői, forgalmi, forgalomszabályozási és baleseti adatai gyűjtésének, karbantartásának, kezelési rendjének és az ezekkel összefüggő szabályozásnak a szakmai kidolgozásáért,

4. közreműködik az útvagyon értéke meghatározásának és nyilvántartásának irányításában.

b) Koordinációs feladatai körében

1. ellátja az ITS és az ITS alapú szolgáltatások fejlesztésének szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációját,

2. ellenőrzi a közúti infrastruktúra működtetés területén felmerülő minőségbiztosítási feladatokat,

3. koordinálja az országos közutak hídállományára vonatkozó adatok kezelését, az éves záró adatállomány összeállítását, előkészíti, ellenőrzi a forrásfelhasználást,

4. ellátja a koordinációs és ellenőrzési feladatokat az országos közúthálózat kezelő szervezeteinek forgalomszabályozási és hálózatkezelői tevékenységével kapcsolatosan,

5. közreműködik az országos közutak jogszabályban meghatározott periódusonkénti, illetve rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatának koordinálásában és ellenőrzésében,

6. ellátja az elektronikus útdíjszedési rendszerek monitoringjának koordinációját.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében

1. a szakterület vonatkozásában ellátja és a további érintett szakfőosztályok bevonásával koordinálja az ITS fejlesztésével kapcsolatos európai uniós kötelezettségeket és a tárca ezzel kapcsolatos feladatait,

2. meghatározza a Főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

3. részt vesz a díjszedés területén folyamatban lévő európai uniós kutatások, irányelv-, illetve bizottsági döntés-előkészítő munkák szakértői bizottságaiban, megismeri, elemzi a nemzetközi díjszedési megoldásokat, technológiákat, tapasztalatokat és trendeket, kapcsolatot tart mind a hazai, mind a nemzetközi területeken a szakmai és az érdekképviseleti szervezetekkel.

d) Funkcionális feladatai körében

1. felel a közutak kezelésének normatív és - az országos közutak tekintetében - operatív irányításáért, az országos közutak, hidak és tartozékaik kezelésével (fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével) kapcsolatos minisztériumi feladatok elvégzéséért, rendkívüli helyzetek alkalmával közreműködik a közúti forgalom szervezésében,

2. felel a közúti közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, felújítását szolgáló költségvetési előirányzatok szakmai prioritásokon alapuló feladat meghatározásáért, az előirányzatok felosztására való javaslat tételéért,

3. közreműködik a szakterületéhez tartozó OSAP adatgyűjtések összeállításában,

4. részt vesz az elektronikus útdíjszedési rendszerekkel kapcsolatos feladatokban,

5. felel a kormányzati logisztikai stratégia közúti infrastruktúra működtetési feladatainak előkészítéséért, ellátásáért, együttműködik a koordinációt ellátó közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral.

e) Egyéb feladatai körében

1. képviseletet lát el a szakterületet érintő hazai és nemzetközi ITS szervezetekben, munkabizottságokban, felel a közlekedéspolitikához illeszkedő ITS politika kidolgozásáért,

2. meghatározza a Főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

3. közreműködik a közútkezelő társasággal megkötésre kerülő üzemeltetési, karbantartási, szolgáltatási, valamint felújítási és felújítás-tervezési feladatok végrehajtására vonatkozó szerződések előkészítésében, elemzi és véleményezi a közútkezelő társaságok műszaki tervét, árait, az éves tervezett mennyiségeket,

4. a közútkezelők havi, illetve éves üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási feladatainak teljesítését a szerződés szerint nyilvántartja, vezeti a tervezéssel és az elszámolással kapcsolatos nyilvántartásokat, elemzi az adatokat,

5. gondoskodik az országos közúthálózaton a közútkezelői tevékenység független ellenőrzéséről, a teljesítések jóváhagyását az ellenőrzések eredményeinek figyelembevételével előkészíti,

6. közreműködik a közútkezelők tevékenységét szabályozó előírások kidolgozásában és aktualizálásában (a finanszírozásra vonatkozó eljárási útmutató, árkialakítási útmutató, műszaki jogcímrendszer, normatívagyűjtemény, minőségellenőrzési kézikönyv stb.),

7. ellátja az európai uniós támogatással megvalósított projektek tekintetében a műszaki utánkövetési időszak monitorozásával, jelentések készítésével (nyomon követő, záró), a jótállási kötelezettségekkel, a projektdokumentációkra vonatkozó előírások betartásával és a projektek szerződésszerű megvalósulásában érintett szervezetek által elrendelt utóellenőrzések koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

8. a társintézmények, önkormányzatok, lakosság és úthasználók részéről érkező megkeresésekre a választervezeteket előkészíti,

9. a koncessziós szerződések alapján a koncessziós szerződésekben rögzített gyakorisággal gondoskodik az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek elvégzésének ellenőrzéséről a helyszínen, ellenőrzi és véleményezi a havi, negyedéves, féléves, éves jelentéseket,

10. véleményezi a helyszíni szemlék és a burkolatállapot-adatok alapján ellenőrzött éves felújítási és rutin karbantartási programokat,

11. ellenőrzi az Országos Közúti Adatbankhoz (a továbbiakban: OKA) kapcsolódó adatgyűjtési tevékenységet és az OKA adatait, javaslatot tesz az adatbázis fejlesztésére,

12. támogatja és ellenőrzi a burkolatgazdálkodási rendszerek hazai alkalmazását,

13. előkészíti a díjköteles utak használati díjának megfizetésére szolgáló „e-matricák” értékesítése és kapcsolódó egyéb feladatok, valamint a megtett úttal arányos elek