nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2019. (II. 28.) HM utasítás
a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről
2019-03-01
infinity
1
Jogszabály

13/2019. (II. 28.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre (a továbbiakban: köznevelési intézmény), valamint a Magyar Honvédség Parancsnokságára és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre terjed ki.

2. § A köznevelési intézményben tanuló érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé orientálása és tanulmányainak támogatása érdekében honvéd középiskolai ösztöndíj elnevezéssel ösztöndíjat alapítok.

3. § (1) A honvéd középiskolai ösztöndíjra a köznevelési intézmény 9–12. évfolyamán nappali tagozatos, magyar állampolgársággal rendelkező tanuló jogosult.

(2) Az ösztöndíj (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti mértékét a félévi értesítőben, illetve a tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján kell minden félév, illetve tanév végén megállapítani.

(3) Az ösztöndíj mértéke a köznevelési intézmény 9. évfolyam első félévében tanulónként egységesen 8000 forint havonta, valamint a második félévétől kezdődően és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 3,01 alatt van, 8000 forint,

b) 3,01–3,50 között van, 10 000 forint,

c) 3,51–4,00 között van, 15 000 forint,

d) 4,01–4,50 között van, 20 000 forint,

e) 4,51 és azt meghaladó esetben, 30 000 forint.

(4) A tanulónak, amennyiben javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani. A tanév ismétlésére kötelezett tanuló ösztöndíja az adott tanév első félévében a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg, a tanév második felében az első félévben elért tanulmányi átlageredmény alapján a (3) bekezdés a)–e) pontja szerint megállapított összeg.

(5) Az ösztöndíjat a törvényes magyar pénznemben kell megállapítani, és havonta előre, de legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig kell a tanuló törvényes képviselője által megadott fizetési számlára utalni.

(6) Az ösztöndíj a tanulót kizárólagosan a tanítási év időszakában (3) bekezdés szerinti mértékben illeti meg. Ha a tanuló tanulói jogviszonya tanítási év közben szűnik meg, a tanulói jogviszonya megszűnésének hónapját megelőző hónapra vonatkozóan jogosult utoljára ösztöndíjra.

4. § (1) Az ösztöndíj megállapításával kapcsolatos nyilvántartási, tanulmányi feladatokat a köznevelési intézmény látja el.

(2) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat a köznevelési intézmény pénzügyi ellátására kijelölt katonai szervezet látja el.

5. § A honvéd középiskolai ösztöndíjban részesülő tanuló a miniszter által alapított ösztöndíjak közül a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíjra és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíjára nyújthat be pályázatot.

6. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Első alkalommal az ösztöndíj 3. § (3) bekezdése szerinti mértékét legkésőbb az utasítás hatálybalépését követő 5 munkanapon belül kell megállapítani, és az összegét legkésőbb 2019. március 10-ig kell a 3. § (1) bekezdésben meghatározott tanuló részére folyósítani.

(3) A honvéd középiskolai ösztöndíjban részesülő tanulót a 2018/2019-es tanévben a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj, a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás alapján elnyert ösztöndíj teljes összege is megilleti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!