nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2019. (III. 8.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról
2019-04-02
infinity
2
Jogszabály

1/2019. (III. 8.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 4. § (1) bekezdésére – a büntetés-végrehajtási szervek technikai ellátásának fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyag- és eszköztervezési feladatokhoz igazodó normák egységes szabályairól a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szervek) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed

a) a fegyverekre, lőszerekre, kényszerítő eszközökre, védőfelszerelésekre, pirotechnikai, optikai szakanyagokra (a továbbiakban együtt: fegyverzeti szakanyagok);

b) az egyéni légzésvédelmi, egyéni bőrvédelmi eszközökre, sugárzásjelző, felderítő és mérőműszerekre, vegyi jelző és felderítő, mentesítő és fertőtlenítő felszerelésekre (a továbbiakban együtt: vegyivédelmi szakanyagok).

3. A bv. szervek személyi állományának ellátására – a kiképzési célú felhasználást is beleértve – kizárólag a büntetés-végrehajtási szervezet – a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás alapján kiadott – Rendszeresítési Szabályzata előírásai szerint rendszeresített, alkalmazásba vagy használatba vett fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyag tervezhető.

4. Az ellátás során törekedni kell arra, hogy a rendszerben lévő fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok közül az azonos rendeltetésűek típusszáma csökkenjen.

II. Fejezet

A FEGYVERZETI SZAKANYAGELLÁTÁS TERVEZÉSE

5. A bv. szervek személyi állománya részére tervezhető személyhez (beosztáshoz) rendelt felszereléseket és alegységkészleteket az 1–2. melléklet tartalmazza.

6. Fegyverzeti szakanyagok az 1–2. mellékletben meghatározott norma szerinti mennyiségben tervezhetőek.

7. A szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges lőszermennyiséget a 2. melléklet 1. és 2. folyószámú felszámítási jogcímei terhére a bv. szerv vezetője határozza meg.

III. Fejezet

A VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGELLÁTÁS TERVEZÉSE

8. A bv. szervek személyi állománya részére tervezhető vegyivédelmi szakanyagokat kizárólag alegységkészletben kell tervezni, amelyet a 3. melléklet tartalmaz.

9. Vegyivédelmi szakanyagok csak a 3. mellékletben meghatározott norma szerinti mennyiségben tervezhetőek.

IV. Fejezet

A SZÜKSÉGLETEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK RENDJE

10. A bv. szervek az 1–3. mellékletben szereplő normák alapján kötelesek a bv. szervre vonatkozóan anyagnemenként eszközszükségleti táblázatot (a továbbiakban: ESZT) készíteni.

11. Az ESZT készítésének szabályai:

a) a felszámítási jogcímek adatait az állománytábla alapján a biztonsági szakterület vezetője adja meg a gazdasági ellátásért felelős vezetőnek;

b) a BVOP-ra vonatkozó ESZT-t a Biztonsági Szolgálat készíti el;

c) az ESZT tartalmát, formáját a fegyverzeti szakanyagokra a 4. és 6. melléklet, a vegyivédelmi szakanyagokra az 5. és 7. melléklet határozza meg;

d) a táblázatban konkrét mennyiségeket kell megadni;

e) a rendszeresített eszközök módosulása esetén, valamint a szervezeti felépítésben, a normában történő minden egyes változás alkalmával új ESZT-t kell készíteni.

12. Az ESZT-k jóváhagyásának és felterjesztésének rendje:

a) a bv. szervek ESZT-it a bv. szerv vezetője hagyja jóvá, és egy eredeti példány megküldésével terjeszti fel a Biztonsági Szolgálat vezetőjének az utasítás hatálybalépését követő 30. munkanapig;

b) a bv. szervek ESZT-i alapján a szervezet összesített ESZT-jét a Biztonsági Szolgálat készíti el, amelyet az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesén keresztül terjeszt fel jóváhagyásra az országos parancsnoknak az utasítás hatálybalépését követő 60. munkanapig;

c) a b) pont szerint jóváhagyott szervezeti összesített ESZT-t az országos parancsnok terjeszti fel 2 példányban a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárának az utasítás hatálybalépését követő 90. munkanapig.

13. A bv. szervek vezetői kötelesek minden év január 31-ig az ESZT-kkel kapcsolatos feladatok végrehajtásával, valamint a rendelkezésre álló készletekkel összefüggően a bv. szervre vonatkozó értékelő beszámoló jelentést felterjeszteni a Biztonsági Szolgálat részére.

V. Fejezet

A TARTALÉKOK KÉPZÉSE

14. A felszámítási jogcímek figyelembevételével a fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok után a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasításban meghatározottak alapján tartalékot kell képezni az alábbiak szerint:

a) a bv. szervek tekintetében a tartalékképzési kötelezettség meghatározásakor az ESZT-ben meghatározott mennyiségek 5%-át, de szakanyag fajtánként legalább 1 db-ot kell tervezni;

b) minden szolgálati célú fegyver után az egy javadalmazásnak megfelelő mennyiségű lőszert kell tartalékként tervezni;

c) a tartalékok kialakítására (lépcsőzésére) a bv. szervek vezetői az a) pont figyelembevételével saját hatáskörben intézkednek oly módon, hogy az a felhasználás helyén, elkülönítetten legyen tárolva. Amennyiben a tartalékok biztonságos tárolása helyben nem biztosítható (pl. több objektummal rendelkező bv. intézet), azt a bv. szerv központi raktárában kell elhelyezni;

d) az alegységszintű tartalékokat a bv. szerv fegyverraktárában, a büntetés-végrehajtás szintű tartalékokat a Központi Anyagraktárban kell tárolni;

e) a központi ellátás alá vont tartalék szakanyagok biztosítása a Műszaki és Ellátási Főosztállyal együttműködésben a Biztonsági Szolgálat feladata, a tartalékok kialakításának költségeit az éves költségvetési tervben kell rögzíteni;

f) a bv. szervek vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik a készletek rendelkezésre állását és állapotát, szükség esetén kezdeményezik a felhasznált tartalékok központi ellátásból történő visszapótlását;

g) a szavatossági időhöz kötött, valamint az elhasználódott szakanyagok amortizációs pótlása (cseréje) a Biztonsági Szolgálat vezetőjének feladata, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetési tervben szerepeltetni kell;

h) a lejárt szavatosságú, valamint elhasználódott szakanyagok megsemmisítését, a keletkező hulladékok kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) költségét a Műszaki és Ellátási Főosztály tervezi a használatból való kivonás és a selejtezés szabályai szerint.

15. Az ESZT-ben tervezhető fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok típusait, valamint a tartalékkészletek létrehozását (megalakítását), az amortizálódott szakanyagok cseréjét a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás hatályos rendelkezései szerint kell tervezni és végrehajtani.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

17.1

1. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

FEGYVERZETI NORMA
a személyhez (beosztáshoz) rendelt felszerelésekre, valamint az alegységkészletekre

Fsz.

Felszámítási jogcímek

Lőfegyver

Robbanó- és pirotechnikai szakanyag

Optikai eszköz

Védő- és kényszerítő eszköz

Védőeszköz

Kényszerítő eszköz

9x19 mm-es 96M P9RC vagy Glock 17 pisztoly

9x19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62x39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mossberg 500 sörétes puska, 18,5” vagy 20” csőhosszal

Színes jelzőrakéta indító szerkezet 15 mm-es

Színes jelzőrakéta (piros, fehér, zöld) színenként

B 8x30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény
(külső viselésű, MSZK 1114-1 szerinti
L4/K2 védőfokozat)

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak (MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat)

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml)

Könnygáz permetszóró palack (750 ml)

Rendőrbot (normál)

Lábbilincs*

Bilincsrögzítő öv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

A büntetés-végrehajtás alárendelt szerveinél a műveleti csoportok állománya és a BVOP Támogató Főosztály, Műveleti Osztály állománya után megalakítandó készletek %-ban, szervenként db-ban meghatározva

100%

50%

20%

20%

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 db

100%

25%

50%

2.

A büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevő erők után felszámítandó készletek %-ban, szervenként db-ban meghatározva

50%

10%

10%

10%

 

10 db

10%

 

 

 

 

5%

5%

100%

50%

2 db

100%

10%

15%

3.

A BVOP Főügyeletesi szolgálat alegységkészletében db-ban meghatározva

5 db

1 db

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 db

2 db

 

1 db

 

 

4.

A BVOP Központi Anyagraktár alegységkészletében db-ban meghatározva

2 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 db

5 db

 

5 db

 

 

5.

A büntetés-végrehajtás alárendelt szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban meghatározva az 1–2 fsz. kivételével

20%

8%

7%

7%

4 db

20 db

5%

5%

5%

5%

2%

5%

5%

30%

30%

1%

30%

10%

15%

* A rendszeresítési eljárást követően.

2. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

LŐSZERNORMA
1 db lőfegyver után biztosítandó szolgálati lőszer mennyisége töltény típusonként javadalmazásban (ja) és darabban (db)

Fsz.

Szakanyagok megnevezése

Pisztolylőszer

Karabély lőszer

Puska lőszer (12/70-es puskalőszer)

Mossberg 500 sörétes puska 20”-os csővel (7 db-os tár)

Mossberg 500 sörétes puska 18,5”-os csővel (5 db-os tár)

9x19 mm pisztolylőszer
(96M P9RC pisztolyhoz)

9x19 mm pisztolylőszer
(Glock 17 Gen3 pisztolyhoz)

9x19 mm pisztolylőszer
(KGP-9 géppisztolyhoz)

7,62 mm 43M acm. karabélylőszer
(AMD-65M gépkarabélyhoz)

granulátumos riasztó lőszer

8-as sörétes lőszer

6-os sörétes lőszer

4-es sörétes lőszer

gumisörétes lőszer

gumigolyós lőszer

ólomgolyós (Brenneke) lőszer

granulátumos riasztó lőszer

8-as sörétes lőszer

6-os sörétes lőszer

4-es sörétes lőszer

gumisörétes lőszer

gumigolyós lőszer

ólomgolyós (Brenneke) lőszer

Felszámítási jogcímek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

1.

1 db fegyver szolgálati lőszerének mennyisége

1

28

1

34

1

75

1

80

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

2.

Alegység szintű tartalék

0,5

14

0,5

17

0,67

50

0,5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Büntetés-végrehajtási szervezet szintű tartalék

0,5

14

0,5

17

0,3

25

0,5

40

1 javadalmazás

3. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

VEGYIVÉDELMI NORMA
az alegységkészletekre

Fsz.

Felszámítási jogcímek

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni
bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző- és
mérőműszer

Vegyijelző- és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)*

Gázálarchoz radiaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettségmérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technikamentesítő

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A bv. szervek teljes személyi állománya (hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazott, munkavállaló) után felszámítandó mennyiség %-ban, illetve bv. szervenként db-ban meghatározva

100%

***100%

2 db

**5%

2%

2%

***5%

***1 db

2%

2%

2%

2%

2%

*** 2%

1 db

* 75M, 93M, Biomaszk, Auer, Dräger, Fenzy.

** Kizárólag hivatásos állomány részére.

*** Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek teljes személyi állománya után.

4. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

ESZKÖZSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT FEGYVERZETI SZAKANYAGOKRÓL

A számítás alapjául szolgáló teljes hivatásos állomány létszáma:

 

 

 

Jóváhagyom:
(dátum)

…………………………………
……
bv. szerv vezetőjének aláírása

A műveleti csoport létszáma:

 

 

 

Bv. szerv száma:

 

db

 

 

A bv. rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevők száma:

 

A bv. szervnél – a műveleti és helyreállítók kivételével – az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány létszáma:

0

Felhasználói jogosultság

Szakanyagok megnevezése

9x19 mm-es 96M P9RC pisztoly

9x19 mm-es Glock 17 pisztoly

Pisztolyok összesen

9x19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62x39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mosberg sörétes puska 18.5”-os csővel (5-ös tár)

12-es kaliberű Mosberg sörétes puska 20”-os csővel (7-es tár)

Puskák összesen

Színes jelzőrakéta indító szerkezet

Színes jelzőrakéta, piros

Színes jelzőrakéta, fehér

Színes jelzőrakéta, zöld

B8x30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény külső viselésű, L4/K2 védelmi fokozatú

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak L4/K2

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml-es)

Könnygáz permetszóró palack (750 ml-es)

Lábbilincs

Bilincsrögzítő öv

Rendőrbot (normál)

9x19 mm-es pisztoly lőszer

7,62x39 mm-es karabély lőszer

12-es kaliberű granulátumos riasztó lőszer

12-es kaliberű 8-as sörétes lőszer

12-es kaliberű 6-os sörétes lőszer

12-es kaliberű 4-es sörétes lőszer

12-es kaliberű gumisörétes lőszer

12-es kaliberű gumigolyós lőszer

12-es kaliberű ólomgolyós-Brenneke lőszer

 

 

db

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1.

Műveleti csoportra számított készlet (norma 1. fsz.)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

A megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevőkre számított készlet
(norma 2. fsz.)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

A bv. szervek alegységkészlete az 1–2. fsz. kivételével (norma 5. fsz.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

1–3. fsz. összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Büntetés-végrehajtási szervi szintű tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

6.

ESZT összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Vagyonkezelésben lévő készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Vezényeltek készletei (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Többlet ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Többlet korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Hiány ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Hiány korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

……………………………………………………
biztonsági szakterület vezetője

Egyetértek:

……………………………………………………
gazd
asági szakterület vezetője

……………………………………………………
humán szakterület vezetője

Kitöltési útmutató:

A táblázat feletti létszámadatokat (a sárgával kiemelt D3–D5 és M6 pozíciókat) a bv. szervek töltik ki.

A táblázat – zölddel kiemelt helyein – 1. és 2. oszlopok 1–3. soraiban a pisztolyok mennyiségét (típus szerint) a bv. szervek töltik ki úgy, hogy a ténylegesen kiadott fegyverek aránya (megoszlása) alapján szorozzák meg a 3. oszlopban lévő mennyiséget.

A táblázat – zölddel kiemelt helyein – 6. és 7. oszlopok 1–3. soraiban a puskák mennyiségét (típus szerint) a bv. szervek töltik ki úgy, hogy a ténylegesen kiadott fegyverek aránya (megoszlása) alapján szorozzák meg a 8. oszlopban lévő mennyiséget.

5. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

ESZKÖZSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOKRÓL

A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám:

 

 

Jóváhagyom:
(dátum)


……………………………
…………
bv. szerv vezetőjének aláírása

A számítás alapjául szolgáló hivatásos személyi állományi létszám:

 

 

A számítás alapjául szolgáló bv. szerv száma:

 

db

 

Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek teljes személyi állománya:

 

 

Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek száma:

 

db

 

Fsz.

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Egyéni légzésvédelmi
eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző- és mérőműszer

Vegyijelző-
és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)

Radioaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettségmérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technikamentesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Büntetés-végrehajtási szervi szintű tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

ESZT összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vagyonkezelésben lévő készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vezényeltek készletei (+/–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Többlet ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Többlet korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Hiány ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Hiány korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

……………………………………………………
biztonsági szakterület vezetője

Egyetértek:

……………………………………………………
gazdasági szakterület vezetője


……………………………………………………
humán szakterület vezetője

6. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

ÖSSZESÍTETT ESZKÖZSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT FEGYVERZETI SZAKANYAGOKRÓL

A számítás alapjául szolgáló teljes hivatásos állomány létszáma:

 

 

 

Jóváhagyom:
(dátum)

………………………………………
bv. szerv vezetőjének aláírása

A bv. szervek műveleti csoportjainak létszáma:

 

 

 

Alárendelt bv. szervek száma:

 

db

 

 

A bv. rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevők száma:

 

A bv. alárendelt szerveinél – a műveleti és helyreállítók kivételével – az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány létszáma:

0

Felhasználói jogosultság

Szakanyagok megnevezése

9x19 mm-es 96M P9RC pisztoly

9x19 mm-es Glock 17 pisztoly

Pisztolyok összesen

9x19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62x39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mosberg sörétes puska 18.5”-os csővel (5-ös tár)

12-es kaliberű Mosberg sörétes puska 20”-os csővel (7-es tár)

Puskák összesen

Színes jelzőrakéta indító szerkezet

Színes jelzőrakéta, piros

Színes jelzőrakéta, fehér

Színes jelzőrakéta, zöld

B8x30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény külső viselésű, L4/K2 védelmi fokozatú

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak L4/K2

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml-es)

Könnygáz permetszóró palack (750 ml-es)

Lábbilincs

Bilincsrögzítő öv

Rendőrbot (normál)

9x19 mm-es pisztoly lőszer

7,62x39 mm-es karabély lőszer

12-es kaliberű granulátumos riasztó lőszer

12-es kaliberű 8-as sörétes lőszer

12-es kaliberű 6-os sörétes lőszer

12-es kaliberű 4-es sörétes lőszer

12-es kaliberű gumisörétes lőszer

12-es kaliberű gumigolyós lőszer

12-es kaliberű ólomgolyós-Brenneke lőszer

 

 

db

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1.

Műveleti osztályra, csoportra számított készlet
(norma 1. fsz.)

 

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

A megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevőkre számított készlet
(norma 2.
fsz.)

 

 

0

0

0

 

 

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

A bv. szervek alegységkészlete
az 1–2. fsz. kivételével (norma 5. fsz.)

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

BVOP Főügyeletesi szolgálat alegységkészlete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

BVOP Központi Anyagraktár alegységkészlete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

1–5. fsz. összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Büntetés-végrehajtási szervezet szintű tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

ESZT összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Vagyonkezelésben lévő készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Vezényeltek készletei (+/–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Többlet ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Többlet korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Hiány ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Hiány korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

……………………………………………………
biztonsági szolgálatvezető

Egyetértek:

……………………………………………………
biztonsági és fogvatartási helyettes

7. melléklet az 1/2019. (III. 8.) BVOP utasításhoz

ÖSSZESÍTETT ESZKÖZSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOKRÓL

A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám:

 

 

Jóváhagyom:
(dátum)


………………………………………
országos parancsnok

A számítás alapjául szolgáló hivatásos személyi állományi létszám:

 

 

A számítás alapjául szolgáló bv. szerv száma:

 

db

 

Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek teljes személyi állománya:

 

 

Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek száma:

 

db

 

Fsz.

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző- és mérőműszer

Vegyijelző- és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)

Radioaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettségmérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technikamentesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Büntetés-végrehajtási szervezet szintű tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

ESZT összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vagyonkezelésben lévő készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vezényeltek készletei (+/–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Többlet ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Többlet korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Hiány ESZT-hez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Hiány korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

……………………………………………………
biztonsági szolgálatvezető

Egyetértek:

……………………………………………………
biztonsági és fogvatartási helyettes

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!