nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2019. (III. 20.) AM utasítás
a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről
2019-03-21
infinity
1
Jogszabály

1/2019. (III. 20.) AM utasítás

a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti minőségrendszerként történő elismeréséről szóló 26/2018. (X. 1.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti miniszteri döntés elősegítése céljából az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) létrehozza a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottságát (a továbbiakban: MENB).

2. § A MENB

a) formai és tartalmi szempontból véleményezi a miniszter részére beküldött mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó rendszerek nemzeti minőségrendszerként történő elfogadása, illetve az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerek elismerése iránti kérelmet,

b) az elfogadásról, illetve az elismerésről a kérelem megalapozottságának figyelembevételével döntési javaslatot tesz a miniszter részére.

3. § (1) A MENB elnöke az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztályának vezetője.

(2) A MENB tagjai:

a) a MENB elnöke,

b) a Minisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára által kijelölt személy,

c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke által kijelölt személy,

d) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke által kijelölt személy,

e) a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója által kijelölt személy.

(3) A MENB elnöke és tagjai a MENB-ben végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

4. § A MENB működésének feltételeiről, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium gondoskodik.

5. § A MENB szervezetének és működésének, a MENB tagjainak helyettesítési rendjének részletes szabályait az 1. melléklet szerinti, a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága ügyrendje tartalmazza.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (III. 20.) AM utasításhoz

A Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága ügyrendje

A MENB a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti minőségrendszerként történő elismeréséről szóló 26/2018. (X. 1.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti miniszteri döntés elősegítése céljából, a miniszter javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testülete.

I. A MENB SZERVEZETE

1. A MENB személyi összetételét a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről szóló AM utasítás (a továbbiakban: utasítás) határozza meg.

2. A MENB elnöke (a továbbiakban: elnök)

a) képviseli a MENB-et,

b) a titkárság közreműködésével gondoskodik a MENB ülésének előkészítéséről és összehívásáról,

c) vezeti a MENB ülését.

3. A MENB tagjai a MENB munkájában személyesen vesznek részt. A MENB tagja akadályoztatása esetén az ülésen való részvételre szavazati joggal rendelkező helyettest hatalmazhat meg. A helyettesítésre vonatkozó írásbeli meghatalmazást a helyettesnek az ülést megelőzően el kell juttatnia a titkársághoz, vagy legkésőbb az ülés kezdetekor be kell mutatnia az elnöknek.

II. A TITKÁRSÁG

1. A MENB-et tevékenysége ellátásában titkárság segíti, amelynek feladatait az Agrárminisztérium Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztálya látja el.

2. A titkárság

a) kezeli a miniszterhez beérkezett kérelmeket, beszámolókat,

b) szervezi a MENB üléseit,

c) döntés-előkészítést végez a MENB részére,

d) jegyzőkönyvet készít a MENB üléseiről, és gondoskodik annak megküldéséről a MENB tagjai részére,

e) kezeli a MENB dokumentumait,

f) nyilvántartást vezet az elismert rendszerekről.

III. A MENB MŰKÖDÉSE

1. A MENB feladatait az utasítás határozza meg.

2. A MENB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

3. A MENB ülését a titkárság közreműködésével elektronikus úton az elnök hívja össze az ülésnapot legalább 5 nappal megelőzően. Az elnök a meghívóval egyidejűleg megküldi az ülés napirendi javaslatát és az egyes napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat. A napirendet az elnök javaslatára a MENB fogadja el.

4. Az elnök a megalapozott döntéshozatal érdekében a napirenden szereplő ügyek érintettjeit az ülésre meghívhatja.

5. A MENB akkor határozatképes, ha legalább 4 tag jelen van az ülésen. Amennyiben nem áll fenn a határozatképesség, az ülést az elnök elhalasztja, és újra összehívja a legközelebbi időpontra, amikor az ülés határozatképessége várhatóan biztosítható.

6. A MENB döntéseit a jelen lévő tagok többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7. A MENB az ülés keretében az elfogadott napirend szerint

a) elvégzi a miniszterhez beérkezett kérelmek szakmai felülvizsgálatát,

b) feltárja az esetleges meg nem feleléseket,

c) elvégzi az elismert rendszerek éves felülvizsgálatát,

d) döntési javaslatot fogad el a miniszter részére.

8. Az ülésről jegyzőkönyv vagy jegyzőkönyvi kivonat készül. A jegyzőkönyvet az elnök aláírásával hitelesíti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!