nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet
a Műszaki Szabályozási Bizottságról
2019-04-12
infinity
1
Jogszabály

7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

a Műszaki Szabályozási Bizottságról

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: MSZB) feladata a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében:

a) jogszabály vagy szabvány által nem szabályozott tárgykörben műszaki előírások felülvizsgálata, valamint más bizottságok feladatkörébe nem tartozó műszaki előírások előkészítése, megalkotása,

b) az a) pontban hivatkozott felülvizsgálat keretében a piaci szereplők korszerű műszaki ismeretekkel való ellátása érdekében azon szabványok körének a meghatározása, melyeket célszerű kedvezményesen és magyar nyelven biztosítani a felhasználók számára,

c) javaslatot tesz a műszaki szabályozásért felelős miniszter részére a szabványok kedvezményes és magyar nyelven történő hozzáférésének lehetőségét biztosító pénzügyi források felhasználására, valamint

d) javaslatot tesz az iparügyekért felelős miniszter részére a szabványok, műszaki előírások megalkotásához szükséges kutatási feladatokkal kapcsolatban.

(2) Az MSZB elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

(3) Az MSZB működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

(4) Az MSZB elnöke és tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Az MSZB akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök – vagy meghatalmazott helyettese – és legalább további két tag – vagy meghatalmazott helyettese – jelen van.

(5) Az MSZB a döntéseit zárt ülésen vagy ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével hozza meg. A szakértői testület ügyrendjében meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját akként, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és befolyásmentes kommunikáció biztosított legyen. Ülés tartása esetén az MSZB döntéseit nyílt szavazással, szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) Az MSZB szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az ülést az MSZB elnöke hívja össze.

(7) Az MSZB összehívására, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott műszaki előírás megalkotására, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabványra az MSZB bármely tagja javaslatot tehet, amelyre vonatkozó javaslatot a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére kell megküldeni.

2. § (1) Az MSZB feladatainak koordinálását, titkársági feladatait, működésével és a feladatok ellátásával összefüggő egyéb feltételeinek biztosítását az MSZT látja el.

(2) Az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott javaslatokat az MSZT kezdeményezésére teszi meg az MSZB.

3. § A Bizottság alakuló ülését az MSZT hívja össze.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!