nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2019-04-18
2019-04-18
1
Jogszabály

15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)1

(3) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a)2

b)3

c)4

d) 3. melléklet II. 28. pontjában a „100%-ához” szövegrész helyébe a „125%-ához” szöveg,

e) 3. melléklet II. 31. pontjában a „Hpt. 79. § (2) bekezdésében előírt szavatolótőke követelmény 5%-a, míg az összbefektetések könyv szerinti (nettó) értéke nem haladhatja meg a Hpt. 79. § (2) bekezdésben előírt szavatolótőke követelmény 100%-át” szövegrész helyébe a „szavatolótőke 5%-a, míg az összbefektetések könyv szerinti (nettó) értéke nem haladhatja meg a szavatolótőke 125%-át” szöveg

lép.

2. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás megnevezését meghatározó mezőben az „NHP és az NHP+” szövegrész helyébe az „NHP, az NHP+ és az NHP fix” szöveg, az adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mezőben az „illetve a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+)” szövegrész helyébe az „a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+), illetve a Növekedési Hitelprogram Fixben (a továbbiakban: NHP fix)” szöveg, az adatszolgáltatás határidejét meghatározó mezőben a „pillére és az NHP+” szövegrész helyébe a „pillére, az NHP+ és az NHP fix” szöveg,

b)5

c)6

d)7

e) 2. melléklet I. B. 3. pont 3.2., 3.5. és 3.6. alpontjában az „L74 és P56” szövegrészek helyébe az „L74, P56, P67, P68, P69, W08” szöveg,

f)8

g) 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája címében az „NHP és az NHP+” szövegrész helyébe az „NHP, az NHP+ és az NHP fix” szöveg

lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a)–c) pontja, a 2. § (3) bekezdés b)–d) és f) pontja, a 3. melléklet 2. pontja, valamint a 4. melléklet 2., 3., 5. és 7. pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. melléklet 4. pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelethez

1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 1–19. sora szerinti felügyeleti jelentés tekintetében az adatszolgáltatásra kötelezettek körét meghatározó mezők helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Adatszolgáltatásra kötelezettek)

 

(SF0101)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0102)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0103)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF02)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF03)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF040102)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF040301)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF040401)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0801)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0802)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0901)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF0902)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF12)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF1301)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF1302)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF1303)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF14)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF43)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

 

(SF46)

hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

2. melléklet a 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelethez

1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 3. melléklet II. 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

24. 4LAN Egyes mérlegtételek állománya

A tábla a hitelintézetek statisztikai mérlege kiemelt eszköz és forrás oldali tételeinek állományait tartalmazza. A betétek, hitelkövetelések és hiteltartozások és a kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya az instrumentum bruttó tőkeösszegét takarja, a statisztikai felhalmozott kamatát, értékvesztését, továbbá statisztikai értékelési különbözetét nem tartalmazza. Az eszközoldali hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya sorokon a nettó könyv szerinti érték az értékvesztéssel növelve jelentendő.

Az eszköz és forrás tételeket mindig eredeti lejáratuk alapján kell lejárati kategóriákba sorolni. A tábla adatai információt nyújtanak a hitelintézetek rövidtávú likviditási helyzetének megítélésé-hez. Egyes forrástételeket a hátralévő futamidő szerint is be kell mutatni.

A külföldön fióktelepet működtető magyarországi hitelintézet táblájában a külföldi fióktelepek adatai a hitelintézet adataival együtt szerepelnek. Esetükben az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. szerinti M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 02. „Hitelintézetek statisztikai mérlege – az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai” táblájának hivatkozásai az irányadóak.

Az azonnali elszámolás keretében a napi zárást követően lebonyolított tranzakciókat a tárgynapot követő munkanapra vonatkozóan küldendő jelentésben kell szerepeltetni (a pénteki zárást követően elszámolt, illetve a szombati és a vasárnapi tranzakciókat a hétfői munkanapra vonatkozó jelentésben kell szerepeltetni, kedden).

Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, és azon a napon bármilyen ügylet lebonyolítására sor került, arra vonatkozóan az adatszolgáltatást minden esetben teljesíteni kell.

Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, de azon a napon ügyletkötés nem történt, akkor aznapra nemleges adatszolgáltatást kell beküldeni.

Ha az adatszolgáltatás teljesítési határideje bankszünnapra esik, és ezért az adatszolgáltató aznap adatszolgáltatást nem tud küldeni, akkor a bankszünnapon teljesítendő adatszolgáltatásokat a következő – nem bankszünnap – munkanapon kell határidőre teljesíteni.

A tábla sorai

SOR

MEGNEVEZÉS

HIVATKOZÁS [alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. szerinti M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás, illetve a 4LAN és a 10GB kódú tábla vonatkozó sorai]

4LAN1

Eszköz oldali tételek

 

4LAN11

Likvid eszközök

 

4LAN111

Készpénz (pénztár)

M01 01/02 tábla 002 sor

4LAN112

Látra szóló és folyószámla betétek

M01 01/02 tábla 005 + 006 + 007 + 008 sorok

4LAN1121

ebből: Központi Bank

M01 01/02 tábla 005 sor

4LAN113

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszúBelföld, Központi kormányzat, Központi bank

M01 01/02 tábla 311 + 332 - 268 - 289 -262 - 283 - 305 - 326 sorok

4LAN1131

ebből: szabad rendelkezésű

ideértve a lekötött, de ki nem használt hitelkerethez kapcsolódó értékpapírokat is

4LAN12

Jegybankkal szembeni követelés

4LAN121+4LAN122

4LAN121

Repóügyletekből eredő követelés + Folyószámla hitel + Egyéb hitel, rövid – Belföld, Központi bank

M01 01/02 tábla 009 + 040 + 064 + 088 sorok

4LAN122

Lekötött betétek, hosszú, Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl
Belföld, Központi bank

M01 01/02 tábla 013 + 112 + 136 sorok

4LAN13

Bel- és külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés

4LAN131+4LAN132

4LAN131

Látra szóló és folyószámla betétek + Lekötött betétek, rövid + Repóügyletekből eredő követelés +
Folyószámlahitel + Egyéb hitel, rövid +
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid –
Belföld, Hitelintézetek, GMU, Monetáris pü-i intézmények, Egyéb külföld, Monetáris pü-i intézmények

M01 01/02 tábla 010 + 011 + 012 + 041 + 054 + 059 + 065 + 078 + 083 + 089 + 102 + 107 - 263 - 273 -
278 + 306 + 316 + 321 sorok

4LAN132

Lekötött betétek, hosszú + Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl +
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú –
Belföld, Hitelintézetek, GMU, Monetáris pü-i intézmények, Egyéb külföld,
Monetáris pü-i intézmények

M01 01/02 tábla 014 + 015 + 016 + 113 + 126 + 131 + 137 + 150 + 155 - 284 - 294 - 299 + 327 + 337 + 342 sorok

4LAN14

Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkel, pénzügyi kieg. tev.-et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (belföldi)

= 4LAN141+4LAN142

4LAN141

Repóügyletekből eredő követelés + Folyószámlahitel + Egyéb hitel, rövid – Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid – Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070 + 071 + 090 + 091+ 092 + 093 + 094 + 095 + 264 + 265 + 266 + 267 + 307+ 308 + 309 + 310 sorok

4LAN142

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb
5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl –
Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú – Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 285 + 286 + 287 + 288 + 328 + 329 + 330 + 331 sorok

4LAN15

Egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések

4LAN151+4LNA152+4LAN153

4LAN151

Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

4LAN1511+4LAN1512

4LAN1511

Folyószámlahitel hitel – Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

M01 01/02 tábla 063 sor

4LAN1512

Repóügyletekből eredő követelés + Egyéb hitel, rövid + Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú – Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

M01 01/02 tábla 039 + 087 + 111 + 135 + 261 + 282 + 304 + 325 sorok

4LAN152

Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int

4LAN1521+4LAN1522

4LAN1521

Folyószámlahitel hitel – Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 075 + 076 sorok

4LAN1522

Repóügyletekből eredő követelés + Egyéb hitel, rövid + Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú – Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 051 + 052 + 099 + 100 +123 + 124 + 147 + 148 + 271 + 292 + 314 + 335 sorok

4LAN153

Repóügyletekből eredő követelés + Folyószámlahitel + Egyéb hitel, rövid + Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú + Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú – Belföld: Központi kormányzat, Helyi önkormányzatok,
TB alapok, GMU Nem pénzügyi vállalatok, GMU Nem monetáris pénzügyi intézmények, GMU Államháztartás, GMU Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int., Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok, Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 048 + 049 + 050 + 053 + 055 + 056 + 057 + 058 + 060 + 061 + 062 + 072 + 073 + 074 + 077 + 079 + 080 + 081 + 082 + 084 + 085 + 086 + 096 + 097 + 098 + 101 + 103 + 104 + 105 + 106 + 108 + 109 + 110 + 120 + 121 + 122 + 125 + 127 + 128 + 129 + 130 + 132 + 133 + 134 + 144 + 145 + 146 + 149 + 151 + 152 + 153 + 154 + 156 + 157 + 158 - 269 - 270 - 272 - 274 - 275 - 276 - 277 - 279 - 280 - 281 - 290 - 291 - 293 - 295 - 296 - 297 - 298 - 300 - 301 - 302 + 312 + 313 + 315 + 317 + 318 + 319 + 320 + 322 + 323 + 324 + 333 + 334 + 336 + 338 + 339 + 340 + 341 + 343 + 344 + 345 sorok

4LAN16

Részletezett ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

 

4LAN2

Forrás oldali tételek

 

4LAN21

Látra szóló és folyószámla betétek + Lekötött betétek, rövid + Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl + Repóügyletekből szerzett forrás+ Felvett hitel, rövid + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túlBelföld, Központi bank

M01 01/02 tábla 528 + 552 + 576 + 600 + 701 + 725 + 749 + 773 sorok

4LAN22

Bel- és külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség

4LAN221+4LAN222+4LAN223

4LAN221

Látra szóló és folyószámla betétek – Belföld, Hitelintézet, GMU Monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

M01 01/02 tábla 529 + 542 + 547 sorok

4LAN222

Lekötött betétek, rövid + Repóügyletekből szerzett forrás + Felvett hitel, rövid – Belföld, Hitelintézet, GMU Monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

M01 01/02 tábla 553 + 566 + 571 + 702 + 715 + 720 + 726 + 739 + 744 sorok

4LAN223

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú,
2 éven túl + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl –
Belföld, Hitelintézet, GMU Monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

M01 01/02 tábla 577 + 590 + 595 + 601 + 614 + 619 + 750 +763 + 768 + 774 + 787 + 792 sorok

4LAN23

Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettség

4LAN231+4LAN232

4LAN231

Látra szóló és folyószámla betétek –
Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 539 + 540

4LAN232

Lekötött betétek, rövid + Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl + Repóügyletekből szerzett forrás + Felvett hitel, rövid+ Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 563 + 564 + 587 + 588 + 611 + 612 + 712 + 713 + 736 + 737 + 760 + 761 + 784 + 785 sorok

4LAN24

Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettség

4LAN241+4LAN242

4LAN241

Látra szóló és folyószámla betétek – Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

M01 01/02 tábla 527 sor

4LAN242

Lekötött betétek, rövid + Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl + Repóügyletekből szerzett forrás + Felvett hitel, rövid + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

M01 01/02 tábla 551 + 575 + 599 + 700 + 724 + 748 + 772 sorok

4LAN25

Látra szóló és folyószámla betétek + Lekötött betétek, rövid + Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl + Repóügyletekből szerzett forrás+ Felvett hitel, rövid + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

4LAN251+4LAN252+4LAN253

4LAN251

Látra szóló és folyószámla betétek – Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535

4LAN252

Lekötött betétek, rövid + Repóügyletekből szerzett forrás+ Felvett hitel, rövid – Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 sorok

4LAN253

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú,
2 éven túl + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl –
Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 sorok

4LAN26

Egyéb szektorokkal szembeni kötelezettségek

4LAN261+4LAN262

4LAN261

Látra szóló és folyószámla betétek – Belföld: Központi kormányzat, Helyi önkormányzatok, TB alapok, GMU Nem pénzügyi vállalatok, GMU Nem monetáris pénzügyi intézmények, GMU Államháztartás, GMU Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int., Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 536 + 537 + 538 + 541 + 543 + 544 + 545 + 546 + 548 + 549 + 550 sorok

4LAN262

Lekötött betétek, rövid + Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves + Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl + Repóügyletekből szerzett forrás + Felvett hitel, rövid + Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld: Központi kormányzat, Helyi önkormányzatok, TB alapok,; GMU Nem pénzügyi vállalatok, GMU Nem monetáris pénzügyi intézmények, GMU Államháztartás, GMU Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int., Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok, Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit int.

M01 01/02 tábla 560 + 561 + 562 + 565 + 567 + 568 + 569 + 570 + 572 + 573 + 574 + 584 + 585 + 586 + 589 + 591 + 592 + 593 + 594 + 596 + 597 + 598 + 608 + 609 + 610 + 613 + 615 + 616 + 617 + 618 + 620 + 621 + 622 + 709 + 710 + 711 + 714 + 716 + 717 + 718 + 719 + 721 + 722 + 723 + 733 + 734 + 735 + 738 + 740 + 741 + 742 + 743 + 745 + 746 + 747 + 757 + 758 + 759 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 769 + 770 + 771 + 781 + 782 + 783 + 786 + 788 + 789 + 790 + 791 + 793 + 794 + 795 sorok

4LAN27

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4LAN271+4LAN272

4LAN271

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid

M01 01/02 tábla 873 sor

4LAN272

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, legfeljebb
2 éves, + 2 éven túl

M01 01/02 tábla 874 + 875 sorok

4LAN28

Egyéb információk

 

4LAN281

Tulajdonosoktól származó források

A 10GB táblákban meghatározott körre vonatkoztatva (hitelkeretek nélkül)

4LAN282

Tulajdonosoknak nyújtott források

A 10GB táblákban meghatározott körre vonatkoztatva (hitelkeretek nélkül)

4LAN283

Befektetésektől származó források

A 10GB táblákban meghatározott körre vonatkoztatva (hitelkeretek nélkül)

4LAN284

Befektetéseknek nyújtott források

A 10GB táblákban meghatározott körre vonatkoztatva (hitelkeretek nélkül)

4LAN285

Tartalékkötelezettség

Kötelező jegybanki tartalék összege

 

Hátralévő lejárat szerint összesen
(forint + deviza HUF-ban)

4LAN29

Külföldről származó források

4LAN29 = 4LAN291 + 4LAN292 + 4LAN293 + 4LAN294 + 4LAN295

M01 01/02 tábla 541+…+550+565+…+574+589+…+598+613+…+622+714+…723+738+…+747+762+…771+786+…+795+ (873+874+875) - (a belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - rövid; hosszú, legfeljebb 2 év; hosszú, 2 éven túl értékének levonásával)

4LAN291

1 napon belül lejáró külföldi források

1 napon belül lejáró külföldi források

4LAN292

1 héten belül lejáró külföldi források

1 napon túli lejáratú de 1 héten belül lejáró források

4LAN293

1 hónapon belül lejáró külföldi források

1 héten túli lejáratú de 1 hónapon belül lejáró források

4LAN294

1 éven belül lejáró külföldi források

1 hónapon túli lejáratú de 1 éven belül lejáró források

4LAN295

1 éven túli lejáró külföldi források

1 éven túli lejáratú források

25. CASHFLOW Cash-Flow jelentés

A tábla a hitelintézet következő harminc napra vonatkozó likviditási pozícióját mutatja napi bontásban, valamint lehetővé teszi a hitelintézetek esetén a hitelintézetek rövidtávú likviditási helyzetének megítélését.

Az azonnali elszámolás keretében a napi zárást követően lebonyolított tranzakciókat a tárgynapot követő munkanapra vonatkozóan küldendő jelentésben kell szerepeltetni (a pénteki zárást követően elszámolt, illetve a szombati és a vasárnapi tranzakciókat a hétfői munkanapra vonatkozó jelentésben kell szerepeltetni, kedden).

Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, és azon a napon bármilyen ügylet lebonyolítására sor került, arra vonatkozóan az adatszolgáltatást minden esetben teljesíteni kell.

Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, de azon a napon ügyletkötés nem történt, akkor aznapra nemleges adatszolgáltatást kell beküldeni.

Ha az adatszolgáltatás teljesítési határideje bankszünnapra esik, és ezért az adatszolgáltató aznap adatszolgáltatást nem tud küldeni, akkor a bankszünnapon teljesítendő adatszolgáltatásokat a következő – nem bankszünnap – munkanapon kell határidőre teljesíteni.

Az adatszolgáltatás fő devizanemenkénti bontásban tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelőző vonatkozási nap (T nap) zárásig az adatszolgáltató saját nevében, saját kockázatára megkötött szerződések alapján a következő harminc napon be- és kiáramló tételeket, napi bontásban. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a jövőben tervezett, de még meg nem kötött ügyleteket.

Az adatszolgáltatás csak a Treasury likviditási pozíciójához figyelembe vett tételeket tartalmazza, vagyis az ügyfélkihelyezések és -betétek miatti pénzmozgásokat – az egyes repóügyletek és nagybetétek kivételével – nem. Ennek megfelelően a kitöltés során figyelmen kívül kell hagyni az ügyfelek megbízásából kötött (értékesítés jellegű), és ezek fedezésére megkötött ellentétes irányú ügyleteket. Amennyiben erre az adatszolgáltató belső nyilvántartó rendszere nem képes, akkor mind az ügyféltételt, mind a fedezeti párját jelenteni kell, úgy, hogy azok nullára zárják egymást.

A cash-flow tételek nem tartalmazzák a leányvállalatokkal kötött szerződések alapján a következő harminc napon be- és kiáramló tételeket (ide nem értve az alapkezelőkkel kötött ügyleteket). Azonban az anyavállalattal és azok kapcsolt vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzáramlások jelentendők.

A cash-flow tételek a derivatív ügyletekkel kapcsolatos pótlólagos fedezetet biztosító letéti követelményszámlákon („margin számlák”) elhelyezett kihelyezésekhez kapcsolódó szerződés szerinti pénzmozgásokat nem tartalmazzák.

A munkaszüneti napokat követő jelentési napokon, a munkaszüneti napokon lejáró tételeket is a jelentési nap cash-flow-jában szükséges feltüntetni.

A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam.

A táblák első oszlopában meghatározott 1. nap alatt az adatszolgáltatás teljesítésének napja (T+1. munkanap) értendő.

Az egyes oszlopokban csak az adott napon ki-, illetve beáramló tételeket, tehát nem kumulált állományokat kell jelenteni. A beáramló tételeket pozitív előjellel, míg a kiáramló tételeket negatív előjellel kell szerepeltetni.

A tábla sorai

Fő devizanemenként (1-HUF, 2-EUR, 3-USD, 4-CHF, 5-Egyéb deviza portfólió) ismétlődő sorok

A CASHFLOWX01 Bankközi Kihelyezés – Forrás sorokon (ahol az „X” az adott devizához tartozó számot helyettesíti) kell kimutatni a megkötött szerződések alapján azon bankközi, illetve központi bank (beleértve az EKB-t és az eurórendszer központi bankjait, nem beleértve az MNB-t) felé történő kihelyezéseket és az adatszolgáltatónál elhelyezett betéteket, bankközi forrásokat (beleértve az MNB-től, az EKB-tól és az eurórendszer központi bankjaitól származó forrásokat), amelyek értéknapja az adatszolgáltatás napja vagy az azt követő 29 nap. Az egynapos oszlopban kell jelenteni a nem a kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló forint bankszámlák egyenlegeit is (a többi nostro számla egyenlegét a CASHFLOW701-es blokkban kell jelenteni).

A CASHFLOWX02 MNB betét sor tartalmazza az MNB-vel szembeni követeléseket (overnight betétet is). A betételhelyezés és a lejárat értéknapjának megfelelő oszlopokban kell szerepeltetni a cash-flow tételeket.

A CASHFLOWX03 Repó Aktív-Passzív sorokon kell szerepeltetni a szerződés értéknapján és lejárati napján a bankközi és ügyfél-repószerződések alapján ki és beáramló forrásokat. (Mind az aktív, mind a passzív repó sorokon szerepelhetnek negatív és pozitív értékek is attól függően, hogy pénzbeáramlásról vagy kiáramlásról van-e szó.) Itt szükséges megjeleníteni az MNB-vel kötött O/N vagy annál hosszabb fedezett hitelügyletek lejáró összegét, illetve az ügylet kezdetekor beérkező összeget.

A CASHFLOWX04 Értékpapírok soron mind a kereskedési, mind a befektetési portfólióhoz kapcsolódó pénzáramlásokat jelenteni kell. Ezen a soron jelentendők az értékpapír vételi és eladási ügyletekből származó pénzáramok, a tőketörlesztés és a kamatfizetés. A saját kibocsátású értékpapírokhoz kapcsolódó pénzáramlások nem szerepeltetendők.

A CASHFLOWX05 Nagy betétek soron az egyedi ügyfelekkel kötött szerződések alapján történő, ügyletenként 5 milliárd forint feletti betételhelyezéseket, illetve lejáró betétek állományát kell szerepeltetni (előjelhelyesen).

A CASHFLOWX06 Spot üzletek soron a megkötött, de még el nem számolt azonnali devizaügyletek miatti pénzáramlásokat kell szerepeltetni. A valutapénztárral kapcsolatos pénzáramlásokat nem kell jelenteni.

A CASHFLOWX07 FX swap soron a megkötött deviza swap ügyletek miatt jelentkező pénzáramlásokat kell kimutatni, beleértve az ügyletek azonnali, még nem elszámolt lábait és a határidős lábakat is. A külföldi devizában történő pénzáramlásokat mindig az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyamon kell jelenteni, vagyis a határidős lábak napi értékelése szükséges.

A CASHFLOWX08 Kamatswap és cross-currency swap ügyletek soron a megkötött FRA, kamatswap és cross-currency swap ügyletek miatti tőke- és kamatelszámolásokat kell szerepeltetni.

A CASHFLOWX09 Outright határidős deviza ügyletek soron a megkötött határidős devizaügyletek miatti elszámolásokat kell feltüntetni.

A CASHFLOWX10 Portfólió Gap sor az adott devizanemben kitöltött táblarész záró sora, amelyben a napi ki- és beáramló tételek egyenlegét kell meghatározni.

Kiegészítő információk

A CASHFLOW701 Nostro számlaállományok soron devizanemenként kell megadni a nostro számlaállományoknak az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T napi) záró-állományát. A külföldi devizák esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam. A nem a kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló forint bankszámlák egyenlegét a CASHFLOW 101 blokkban kell jelenteni.

A CASHFLOW702 MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek soron az MNB monetáris politikai műveletei során felajánlható értékpapírok befogadási értékét kell megadni. Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az MNB-n kívüli partnerek javára zárolt állományokat és az MNB javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek fedezeteként zárolt értékpapírokat. A pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt szerepeltetni kell. A tábla első oszlopában az adatszolgáltatás vonatkozási napján felajánlható fedezetek befogadási értékét, továbbá az első napon szerződés szerint bekövetkező változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat), a további oszlopokban pedig csak a változásokat kell jelenteni. Az e soron szereplő tételek nem tartalmazzák az EKB, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állományát (a CASHFLOW702 és CASHFLOW708 sorokhoz kapcsolódóan az MNB által elfogadható fedezetek köre és befogadási értékeik megtalálhatóak a http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/fedezetertekeles oldalon).

A CASHFLOW703 Stand-by hitelkeretek soron csak a visszavonhatatlan, szerződött, még le nem hívott hitelkereteket kell jelenteni.

A CASHFLOW704 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés soron jelentendő adat az alábbi összefüggés alapján számítandó:

D4= E – Ch, ahol

D4: Eltérés összege

E: A forint elszámolási számla jelentés napját megelőző napi záróegyenlege

Ch: A hónap hátralévő időszakában elvárt egyenleg (legalább nulla)

A kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló bankszámla egyenlegének az adott hónap hátralévő időszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétől számított eltérést kell szerepeltetni. Az elvárt egyenleghez számított eltérés kiszámításához szükséges megnézni, hogy a tartalékperiódus eddigi időszakának napjain tartott számlaállományok alapján a tartalékolási periódus hátralévő időszakában mekkora átlagos egyenleget kellene tartani ahhoz, hogy a kötelező tartalékolási kötelezettségnek az adatszolgáltató megfeleljen. Ezt az átlagos egyenleget kell összehasonlítani az elszámolási számla jelentés napját megelőző záró-állományával (T napi).

A CASHFLOW705 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása soron jelentendő adat az alábbi összefüggés alapján számítandó:

D5= Ch – Th, ahol

D5: Eltérés összege

Ch: A hónap hátralévő időszakában elvárt egyenleg (legalább nulla)

Th: Az aktuális hónap tartalék

A soron az adott hónap hátralévő időszakában tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség különbségét kell szerepeltetni.

A CASHFLOW706 Nagy kihelyezések soron devizanemenként kell megadni a következő harminc napon várható, az egyedi ügyfeleknek történő, 5 milliárd forint feletti hitelfolyósítást, illetve lejáró hitelszerződések, valamint ismert előtörlesztés állományát (előjelhelyesen).

A CASHFLOW707 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások soron kell jelenteni a saját kibocsátású értékpapírokhoz kapcsolódó, az adatszolgáltatás napján (T+1. munkanap), illetve az azt követő 29 napon történő kifizetéseket.

A CASHFLOW709 EKB, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állománya soron az EKB, illetve az eurórendszer központi bankjai által monetáris politikai műveletek során – az adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül –, szabad rendelkezésű (nem zárolt) értékpapírok állományát kell befogadási értéken szerepeltetni, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az EKB, illetve az eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt is. Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az EKB-n kívüli partnerek javára zárolt állományokat és az EKB javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek fedezeteként zárolt értékpapírokat. A tábla első oszlopában az adatszolgáltatás teljesítésének napján (T+1. munkanapon) az EKB-val kötött megállapodás alapján felajánlható fedezetek befogadási értékét (figyelembe véve a T+1. munkanapon szerződés szerint bekövetkező változásokat is), a további oszlopokban pedig a változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat) kell jelenteni.

A CASHFLOW710 Készpénz soron kell kimutatni a hitelintézetnél lévő T napi záró forint és valuta készpénzállományt, a törvényes fizetési eszközül szolgáló nemesfém érméket.

A CASHFLOW711 Operatív likviditási tartalék soron a hitelintézet T+1. munkanapon rendelkezésére álló operatív likviditási tartalék összegét kell szerepeltetni. Az operatív likviditási tartalék a CASHFLOW táblában szereplő tételekből az alábbi módon számítódik:

CASHFLOW711=CASHFLOW610,1+…+CASHFLOW610,30+CASHFLOW702,1+…+
CASHFLOW702,30+CASHFLOW709,1+...+CASHFLOW709,30+CASHFLOW707,1+…+
CASHFLOW707,30+CASHFLOW7012,1+CASHFLOW7013,1+CASHFLOW7014,1+
CASHFLOW7015,1+CASHFLOW704,1+CASHFLOW705,1+ CASHFLOW710,1”

3. melléklet a 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelethez9

1. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 104a–104c sorral egészül ki:

 

(MNB azonosító kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

„104a

P67

Lényegi fontosság meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
január 31.

104b

P68

Leginkább releváns pénznemek meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
január 31.

104c

P69

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti jelentés

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
március 31.”

2.

4. melléklet a 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelethez10

MHKT_2.PDF

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!