nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról
2019-05-12
infinity
2
Jogszabály

1/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-a és 8. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya, alkalmazási köre

1.1. Az utasítás alkalmazási köre

a) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) előirányzataira,

b) az NKFI Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtására,

c) az NKFI Alapból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos támogatási döntéshozatalra, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra, pénzügyi kifizetésre és a támogatások felhasználásának ellenőrzésére,

d) az NKFI Alapból átadott pénzeszközökre,

e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalra (a továbbiakban: NKFI Hivatal) mint alapkezelő szervre terjed ki.

1.2. Az NKFI Alap kezelésének, az NKFI Alappal kapcsolatos gazdálkodás szabályozásának és ellenőrzésének irányításáért az NKFI Hivatal elnöke felelős. Az ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (7) bekezdése alapján az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztálya (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály), a szakmai feladatokat az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya (a továbbiakban: Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály), valamint az NKFI Hivatal Kutatás-fejlesztési Főosztálya (a továbbiakban: Kutatás-fejlesztési Főosztály) látja el.

II. Fejezet

Az NKFI Alap gazdálkodásának részletes szabályai

2. A tervezés és a költségvetési javaslat

2.1. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat előkészítési szakaszában az NKFI Alap költségvetési javaslatának tervezetét az NKFI Hivatal az államháztartásért felelős miniszter által, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közzétett tájékoztató szerint készíti el, az NKFI Alapra nézve tervezett kiadási főösszeg figyelembevételével.

2.2. A tervezési feladatokkal összefüggésben a 2.3. pontban meghatározott szervezeti egységek részére a tervezési követelményeket, előírásokat, határidőket és egyéb szempontokat az NKFI Hivatal elnöke körlevélben határozza meg, az Ávr. 16. § (1) bekezdése szerint.

2.3. Az NKFI Alap költségvetési javaslatát a Költségvetési Főosztály állítja össze a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály szakmai javaslata alapján. A költségvetési javaslatot az NKFI Hivatal elnöke egyezteti az államháztartásért felelős miniszterrel, majd a Költségvetési Főosztály vezetője véglegesíti azt, és elnöki jóváhagyást követően megküldi az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

3. Elemi költségvetés, előirányzat-felhasználási terv

3.1. Az NKFI Alap elemi költségvetése összeállításához a Költségvetési Főosztály vezetője által bekért adatszolgáltatás alapján, az adatbekérő levélben meghatározott rendben és határidőre a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok (elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály esetén a szakterületileg illetékes elnökhelyettessel való egyeztetést követően) adatszolgáltatást teljesítenek. Az elemi költségvetést a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: SZPO) állítja össze – az Áht. 28/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 31/A. §-a alapján, az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével –, amelyet véleményezésre megküld az innovációs és általános elnökhelyettes, valamint a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes részére.

3.2. Az NKFI Alap elemi költségvetését az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott elemi költségvetésről a Költségvetési Főosztály adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a költségvetési évet megelőző év november 30-ig, a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

3.3. Amennyiben a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesülése érdekében szükséges, az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül módosítani, véglegesíteni kell.

3.4. Az NKFI Alap havi előirányzat-felhasználási tervére vonatkozó, az Ávr. 133. § (2) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatások összeállítása az SZPO feladata. A havi előirányzat-felhasználási terv összeállítása során a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok a Költségvetési Főosztály vezetőjének felkérésére adatszolgáltatást teljesítenek. Az előirányzat-felhasználási tervet az SZPO tölti fel a Kincsár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

3.5. Az NKFI Alap támogatásokat tartalmazó, tárgyévre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az Ávr. 133. § (2a) bekezdése szerinti határidőre, havi bontásban az SZPO készíti el és tölti fel a Kincsár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

4. Pénzeszközátadás

4.1. Az NKFI Hivatal költségvetése működési és felhalmozási bevételi előirányzatként tartalmazza az NKFI Alap kezelésére biztosított alapkezelői díjat, amelyet az egyéb működési és felhalmozási bevételektől elkülönítve kell nyilvántartani.

4.2. Az NKFI Alap kezelésével összefüggő kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat összegét a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 14. §-a alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.

4.3. Az alapkezelői díj egyösszegű, az NKFI Hivatal részére történő átutalásáról minden év február 28-ig az SZPO gondoskodik.

4.4. Az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz NKFI Hivatal költségvetésében történő elszámolásának, valamint az NKFI Hivatal és az NKFI Alap közötti elszámolásnak az éves beszámolóval összefüggő szabályait az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzatáról szóló elnöki utasítás tartalmazza.

5. Előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás

5.1. Az NKFI Alap költségvetési kiadási és bevételi előirányzat módosításait az SZPO készíti elő és jóváhagyásra küldi az NKFI Hivatal elnökének.

5.2. Amennyiben az előirányzat-módosítás az előző évi költségvetési maradvány felhasználására irányul, az Áht. 86. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a módosítás az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásával hajtható végre. Az előirányzat-módosításra vonatkozó előterjesztést a 7.3. pontban foglalt éves költségvetési beszámoló összeállítását követően az SZPO készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az NKFI Hivatal elnökének.

5.3. Az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség az elkülönített állami pénzalapok kiadási előirányzatai terhére történő előirányzat-átcsoportosításhoz, ha azokon megtakarítás keletkezik, illetve kormányhatározatban meghatározott közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. Amennyiben az NKFI Alap programstratégiája végrehajtása során szükségessé válik az előirányzat-átcsoportosítás, azt a szakmai főosztályok adatszolgáltatása alapján az SZPO kezdeményezi.

5.4. Az 5.2. és 5.3. pontban meghatározottak szerint jóváhagyott előirányzat-átcsoportosítást, illetve -módosítást az SZPO jelenti be a Kincstárnál és könyveli a Forrás KGR integrált pénzügyi és számviteli rendszerben (a továbbiakban: Forrás KGR rendszer).

5.5. A kormányhatározatban meghatározott közfeladatok változásakor, amennyiben szükséges a címrendek módosítása, azt az SZPO kezdeményezi az államháztartásért felelős miniszter felé.

6. Kötelezettségek, követelések támogatási előlegek kezelése, nyilvántartása

6.1. Az NKFI Alapból finanszírozott támogatások fizetési kötelezettségei vállalásáról szóló jognyilatkozatok megtételével (kötelezettségvállalásokkal), követelések előírásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat az NKFI Hivatal elnöke külön rendelkezésben, elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjeiről szóló elnöki utasításokban (a továbbiakban: Eljárásrend) tartalmazza.

6.2. Az NKFI Alap kötelezettségállományának nyilvántartása érdekében

a) a Forrás KGR rendszerben az SZPO által vezetett kötelezettségvállalások állománya, valamint annak alakulására vonatkozó, a főkönyvi könyvelést alátámasztó, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 14. mellékletében meghatározott követelményeknek a szakmai főosztályok pályázati szakrendszerek nyilvántartásaival együttesen teljeskörűen felelnek meg;

b) az NKFI Alapból biztosított támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségállomány tekintetében a pályázati kiírásért felelős szervezeti egységtől függően – a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vagy a Kutatás-fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: támogatást kezelő szakmai főosztály) az innovációs pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: PKR rendszer), az európai uniós pályázatkezelő szakrendszerében (a továbbiakban: EUPR rendszer) vagy a kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: EPR rendszer) –, a hatáskörükbe tartozó gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatok támogatására, a kötelezettségek egyedileg (a nyilvántartási szám, a partner, a szerződés tárgya, a támogatás összege és a támogatási szerződés időbeli hatálya alapján) történő azonosítására, valamint az azokhoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok lekötése összegének megállapítására alkalmas részletező nyilvántartásokat vezetnek.

6.3. A támogatási szerződések, okiratok SZPO általi előirányzat fedezet vizsgálata és rögzítése a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően a FORRÁS KGR rendszerben történik. Az így rögzített kötelezettségvállalásokat – azok aláírását követően – a pénzügyi integrált rendszerben a megfelelő főkönyvi számlákon az SZPO, valamint a PKR, az EPR és az EUPR rendszerben a támogatást kezelő szakmai főosztály késedelem nélkül rögzíti.

6.4. A kötelezettségvállalás aláírását követően a támogatást kezelő szakmai főosztály a kötelezettségvállalás dokumentumának egy eredeti példányát (amennyiben az elektronikus adattovábbítás feltételei adottak lesznek, onnantól elektronikusan) vagy a 6.2. pont a) alpontjában meghatározott nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat az SZPO részére megküldi. Az SZPO ellenőrzi az esetleges módosítások átvezetésének meglétét és szabályszerűségét az elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben, megfelelőség esetén könyveli a kötelezettségvállalást a Forrás KGR rendszerben nem végleges kötelezettségvállalásként, ezt követően a pályázati dokumentációt továbbítja a támogatást kezelő szakmai főosztály illetékes osztályának. A kötelezettségvállalás dokumentuma eredeti példányának megőrzéséről a támogatást kezelő szakmai főosztály gondoskodik.

6.5. Az NKFI Alap követelésállományának főkönyvi könyvelése alátámasztása céljából, a követelések Áhsz. 14. mellékletében meghatározott követelmények szerinti nyilvántartása érdekében azok részletező nyilvántartása az NKFI Alap Számla- és bizonylati rendjében meghatározott körben

a) az SZPO által kezelt Forrás KGR rendszerben, valamint

b) a támogatást kezelő szakmai főosztály által kezelt PKR, EPR, illetve EUPR rendszerben

együttesen valósul meg.

6.6. A vissza nem térítendő – elszámolási kötelezettséggel folyósított – támogatásokhoz kapcsolódó követeléseket a kötelezettségvállalás megkötését követően kiutalásra kerülő támogatási előleggel egyező összegben, az előleg pénzforgalmi teljesülését és a kiadási előirányzat teljesítésként történő főkönyvi elszámolását követően, a megfelelő nyilvántartási számlán a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni.

6.7. A folyósított, vissza nem térítendő támogatások jogosulatlan, valamint a rendeltetésétől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követeléseket a támogatást kezelő szakmai főosztály adatszolgáltatása alapján a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni. Amennyiben a követelés érinti a kötelezettségvállalás főkönyvi könyvelésben rögzített összegét, annak módosítását – a követelés pénzügyi és költségvetési számvitelben történő egyidejű rögzítésével – mind a Forrás KGR rendszerben, mind pedig – amennyiben a rendszer erre alkalmas – a PKR, az EPR, illetve az EUPR rendszerben el kell végezni.

6.8. A 6.7. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal elnökének utasításában meghatározott okmányok (felszólító levél, ellenőrzési jegyzőkönyv, maradvány-visszakérő levél stb.) egy példányát megküldi az SZPO részére.

6.9. A visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatos követeléseket a támogatás folyósítását és főkönyvi elszámolását követően nyilvántartásba kell venni a Forrás KGR rendszerben, valamint – amennyiben a rendszer erre alkalmas – az EPR, az EUPR vagy a PKR rendszerekben. A nyilvántartásba vételt a kötelezettségvállalásban rögzített adatok alapján kell végrehajtani.

6.10. A követelés főkönyvi könyvelésből történő kivezetését

a) az elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatások pénzügyi részbeszámolójának, valamint záró beszámolójának elfogadása mértékéig, a követelés kivezetésére vonatkozó szakmai teljesítésigazolás, valamint a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása,

b) a jogosulatlan, valamint a rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követelések, továbbá a visszatérítendő támogatások, kötelezett részéről történő teljesítésére vonatkozó bankkivonatnak a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály történő azonosítása alapján az SZPO végzi.

6.11. Az SZPO – az Ávr. 169. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében – az általa nyilvántartott kötelezettségvállalások, követelések Forrás KGR rendszerben nyilvántartott adatait havonta, – a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések állományát negyedévente – a tárgyhónapot (tárgynegyedévet) követő hónap 18-ig egyezteti a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztállyal, – amennyiben a rendszer erre alkalmas – a PKR, EPR, illetve az EUPR rendszerekben nyilvántartott adatokkal.

6.12. A 6.11. pontban előírtak végrehajtása során a követelésállományt érintően külön kell egyezetni:

a) a folyósított támogatások jogosulatlan, illetve rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből adódó támogatásokhoz kapcsolódóan nyilvántartott főkönyvi adatokat az azokat alátámasztó okmányok (így különösen: a felszólító levél, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a maradvány-visszakérő levél, bevételi utalványrendelet) alapján, valamint a követelések behajtásával kapcsolatosan a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály által megtett intézkedések megtörténtét és azok eredményességét;

b) a visszatérítendő támogatásokhoz kapcsolódó követelések teljesülését a kötelezettségvállalásban foglalt előírások kedvezményezett részéről történő szerződésszerű teljesítésének tételes ellenőrzésével;

c) a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Forrás KGR rendszer nyilvántartási számláin szereplő adatait a kiadási előirányzatok teljesítési adatai, valamint a részteljesítésekre vonatkozó beszámolók alapján.

6.13. A végrehajtott egyeztetéseket az eltérések tételes kimutatásával kell dokumentálni. Az eltérés rendezéséről a Költségvetési Főosztály vezetője írásban intézkedik. Az eltérés rendezésére vonatkozó intézkedésnek megfelelően a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály és az SZPO legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig gondoskodik az általa vezetett nyilvántartás adatainak módosításáról.

7. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatások

7.1. Az NKFI Alap könyvvezetését és pénzforgalmát az SZPO végzi.

7.2. Az SZPO elkészíti az NKFI Alap számviteli politikáját, amely a következőket tartalmazza:

a) az eszközök és források értékelési szabályzata,

b) az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,

c) pénzkezelési szabályzat,

d) számla- és bizonylati rend.

7.3. A költségvetési év zárását követően az elemi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegben kimutatható vagyonról a költségvetési évre vonatkozóan éves költségvetési beszámolót kell készíteni az Áhsz.-ben meghatározott alaki és tartalmi követelmények betartásával. Az éves költségvetési beszámolót az SZPO készíti el, azt a Fejezeti Költségvetési Osztály ellenőrzését és az NKFI Hivatal gazdasági vezetőjének aláírását követően az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. Az SZPO az éves költségvetési beszámolót az Áhsz. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évet követő év május 31-ig feltölti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

7.4. Az NKFI Alap törvényes működésének biztosítékaként könyvvizsgáló bízható meg a számviteli törvény szerinti beszámoló és zárszámadás megbízhatóságának, valódiságának és jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizésére. Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgáló ellenőrizheti. A könyvvizsgálót az NKFI Hivatal elnöke bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos egyéb ügyekben a Költségvetési Főosztály vezetője jár el. A könyvvizsgálat költségeit a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya az NKFI Alap működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások terhére számolja el az NKFI Hivatal költségvetésében.

7.5. A költségvetési év zárását követően az NKFI Hivatal zárszámadással kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott módon és határidőre. Az adatszolgáltatást az SZPO állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően a Költségvetési Főosztály vezetője továbbítja az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

7.6. Az SZPO az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévente időközi mérlegjelentést, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést készít, amelyet a Fejezeti Költségvetési Osztály ellenőrzését követően megküld az NKFI Hivatal elnöke részére jóváhagyásra. Az éves jelentés az éves költségvetési beszámolóval együtt készül és kerül feltöltésre a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

8. Egyéb adatszolgáltatások

8.1. Az SZPO az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időközi költségvetési jelentést készít az Ávr. 169. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az időközi költségvetési jelentést a Költségvetési Főosztály vezetője és az NKFI Hivatal Elnöke írja alá.

8.2. Az Ávr. 33/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a támogatást kezelő szakmai főosztállyal együttműködve a Költségvetési Főosztály állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően megküldi az államháztartásért felelős miniszternek.

8.3. Az Áht. 56/C. §-ában meghatározott – kincstári monitoring rendszerrel kapcsolatos – adatátadás a támogatást kezelő szakmai főosztály feladata.

8.4. A támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal elnöke részére legalább negyedévente, a negyedévet követő hónap 18. napjáig részletes tájékoztatást küld az NKFI Alap által finanszírozott feladatok, programok, pályázatok és pályázaton kívüli támogatási konstrukciók helyzetéről és alakulásáról, különös tekintettel az előkészítés alatt álló kötelezettségvállalásokra és a követelések helyzetére. A tájékoztatást a Költségvetési Főosztály által biztosított főkönyvi adatok figyelembevételével, a Költségvetési Főosztály vezetőjének a főkönyvi adatokkal való egyezésre vonatkozó záradékával ellátva kell felterjeszteni az NKFI Hivatal elnökének.

III. Fejezet

Az NKFI Alapból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

9. A támogatási döntés

9.1. Az NKFI Alapból költségvetési támogatás pályázat alapján vagy pályázaton kívül – egyedi kérelem, törvény, kormányrendelet, kormányhatározat vagy nemzetközi megállapodás alapján – nyújtható. Az NKFI Alapból meghirdetett pályázati kiírások keretösszegeiről az SZPO a Forrás KGR rendszertől elkülönített nyilvántartást vezet, amelyhez a támogatást kezelő szakmai főosztály adatot szolgáltat a pályázati kiírás NKFI Hivatal elnöke általi jóváhagyását követően.

9.2. A pályázatok – támogatási döntés előtti – értékelésének koordinálása az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatkörtől függően, az Eljárásrendben foglaltak szerint történik. A pályázatok támogathatóságára az NKFI Hivatal elnöke által összehívott, a KFItv. szerinti testület tesz javaslatot (a továbbiakban: döntési javaslat).

9.3. A döntési előterjesztést és a döntési javaslatot a támogatást kezelő szakmai főosztály készíti elő az Eljárásrendben foglaltak szerint.

9.4. A döntési előterjesztést, a döntési javaslatot és az ezeket alátámasztó dokumentációt a támogatást kezelő szakmai főosztály megküldi az NKFI Hivatal elnökének. A támogatási döntést az SZPO részére az Eljárásrendben meghatározottak szerint kell megküldenie a támogatást kezelő szakmai főosztálynak.

9.5. A támogatási döntésről – az Ávr. 73. § (1) bekezdése alapján – a pályázók az Eljárásrendben meghatározottak szerint kerülnek tájékoztatásra.

9.6. A támogatást kezelő szakmai főosztály gondoskodik a döntés elektronikus pályázatkezelő rendszerben történő rögzítéséről.

10. A támogatási szerződés megkötése, támogatói okirat kibocsátása és ezek módosítása

10.1. A támogatási szerződés megkötésére, a támogatói okirat kibocsátására és ezek módosítására vonatkozó részletes szabályokat az Eljárásrend és a pályázati kiírás, illetve annak mellékletei határozzák meg.

10.2. Az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződéstervezetet elsőként a kedvezményezett írja alá.

10.3. Amennyiben a kedvezményezett által aláírt és visszaküldött szerződéstervezet és annak mellékletei formai és tartalmi (szakmai, jogi, pénzügyi) szempontból megfelelőek, a támogatást kezelő szakmai főosztály megküldi a szerződéstervezetet és mellékleteit legalább 2 példányban a pénzügyi ellenjegyző részére ellenjegyzés céljából, aki az ellenjegyzést követően továbbítja azt a kötelezettségvállaló részére aláírás végett.

10.4. Az SZPO a szerződést a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba veszi, amelynek során a szabad előirányzat lekötése mellett:

a) rögzíti a kötelezettségvállalás részletező nyilvántartásához szükséges valamennyi – az Áhsz. 14. mellékletében szereplő – adatot, amennyiben azok teljeskörűen nem állnak rendelkezésre, írásban értesíti a támogatást kezelő szakmai főosztályt, és bekéri a hiányzó adatokat;

b) egyezteti a kötelezettségvállalás főkönyvi és részletező adatait az elektronikus pályázatkezelő rendszerben nyilvántartottakkal.

11. A támogatás folyósítása és a beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése

11.1. A támogatási előleg folyósításának feltételeit, határidejét, ütemezését és összegét a pályázati kiírás és a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat határozza meg. Az előlegösszeg folyósításának határidejét a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban kell rögzíteni.

11.2. Az első előlegösszeg kiutalását követő további előlegösszegek kiutalásának részletes feltételeit és szabályait – különös tekintettel a pénzügyi beszámolóban az elszámolást érintő időszakban fel nem használt előleg összegének kezelésével kapcsolatos eljárásrendre és az el nem számolt előleg összegének hatására a következő támogatási előleg összegére – a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban (ideértve annak mellékleteit is) kell meghatározni.

11.3. A támogatást kezelő szakmai főosztály az előlegigénylést, a kedvezményezett által a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolót az Eljárásrendben meghatározottak szerint ellenőrzi.

11.4. Amennyiben a beszámoló pénzügyi része csökkentett összeggel került elfogadásra vagy elutasításra kerül, és ez által a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a támogatást kezelő szakmai főosztály felszólítja a kedvezményezettet a megállapított, rendeltetésellenesen, jogszabály- vagy szerződésellenesen felhasznált összeg Ávr. 99. §-a szerinti visszafizetésére, egyidejűleg a levél egy példányát az SZPO részére továbbítja a követelés nyilvántartásba vétele érdekében.

11.5. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázathoz kapcsolódó, kedvezményezett által visszafizetett támogatási összeget a támogatást kezelő szakmai főosztály azonosítja be, megállapítva, hogy melyik szerződéssel kapcsolatban történt a visszafizetés. Ennek érdekében az SZPO a PKR rendszert érintő bevételek esetén a bevételi utalványrendelet, míg az EPR rendszert érintő bevételek esetén a bankkivonat jóváírási tételét adja át teljesítésigazolás céljából. A bevételi tételeket azonosításukig a nem azonosított bevételek között kell nyilvántartani.

11.6. Amennyiben a kedvezményezettet a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat alapján további támogatási előlegek illetik meg, a részbeszámoló elfogadását és az arra vonatkozó követelés kivezetését követően az SZPO a támogatást kezelő szakmai főosztály adatszolgáltatása (finanszírozási lista, szakmai teljesítésigazolás a kifizetéshez) alapján a Forrás KGR rendszerben előállítja a következő támogatási előlegrészletre vonatkozó utalványrendeletet, és rögzíti annak összegét végleges kötelezettségként. Az érvényesítést a 16. pont szerint kijelölt személy, a támogatási összeg utalványozását a 17. pont szerinti személy végzi. Az utalványrendelet szerinti támogatási összeg kedvezményezett részére történő átutalásáról, valamint az elektronikus pályázatkezelő rendszerben történő rögzítéséről az SZPO gondoskodik.

11.7. A támogatott projekt befejezésére és zárására az Ávr., az Eljárásrend és a támogatási szerződés, illetve támogatói okirat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. Ellenőrzés

12.1. A támogatások rendeltetésszerű felhasználásának az Áht. 54. §-ában foglaltak szerinti ellenőrzését az Eljárásrendben meghatározott módon a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály végzi, beleértve az ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési, előkészítési, végrehajtási és döntés-előkészítési feladatokat. Az ellenőrzési feladatokban a Kutatás-fejlesztési Főosztály az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint vesz részt.

12.2. A Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály a kötelezettséget vagy a követeléseket érintő megállapításairól, azok módosításáról, előírásáról soron kívül tájékoztatja az SZPO-t, amely gondoskodik a Forrás KGR rendszerben a kötelezettség módosításáról, a követelés előírásáról.

IV. Fejezet

Hatásköri szabályok

13. Kötelezettségvállalás

13.1 Az NKFI Alap tekintetében kötelezettségvállalásra az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen jogosult kötelezettségvállalásra. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatoknál támogatói szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra – mint az elnök által jelen szabályzat szerint kijelölt személy –

a) a kutatás-fejlesztési pályázatok vonatkozásában

aa) 100 millió forintig a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

ab) 60 millió forintig a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője,

b) az a) ponton kívüli pályázatok esetén

ba) 100 millió forintig az innovációs és általános elnökhelyettes,

bb) 60 millió forintig a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője

jogosult.

13.2. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatoknál támogatói szerződések módosításának jóváhagyására, valamint a szerződésmódosítás aláírására az elnök valamennyi esetben jogosult.

13.3. A kérelemlevélen alapuló szerződésmódosítás esetén

a) a 300 millió forintos támogatási összeget el nem érő támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmek jóváhagyására és a szerződésmódosítás aláírására

aa) a kutatás-fejlesztési pályázatoknál a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője,

ab) az aa) ponton kívüli pályázatoknál a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője

jogosult;

b) az aa) és ab) pontokban kijelölt személyek a 300 millió forintos támogatási összeget elérő támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem elnöki jóváhagyását követően jogosultak a szerződésmódosítás aláírására.

13.4. Az egyszerűsített (formanyomtatvány használatával történő) szerződésmódosítás aláírására a támogatást kezelő szakmai főosztály vezetője jogosult az alábbi szerződésmódosítási típusok esetén:

a) projekt összköltségének csökkentése;

b) munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás;

c) három hónapot meghaladó határidő módosítás;

d) vezető kutató személyének változása (kutatás-fejlesztési projektnél);

e) határidő módosítás (kutatás-fejlesztési projekteknél három hónapot meghaladó határidő módosítás);

f) ÁFA levonási jog változása.

13.5. A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen a

a) szerződés;

b) szerződésmódosítás;

c) jogszabályi előírás és az annak alapján kiadott elnöki rendelkezés.

13.6. A támogatási szerződésben meghatározott működési költségek átcsoportosítása felhalmozási költségekre, illetve a felhalmozási költségek átcsoportosítása működési költségekre a támogatási összegen belül nem igényel szerződésmódosítást, ebben az esetben az SZPO a teljesítésigazolási dokumentum alapján módosítja a Forrás KGR rendszerben rögzített kötelezettségvállalást, illetve ha szükséges, kezdeményezi az előirányzat módosítást.

13.7. A kötelezettségvállalás menete az Eljárásrendben foglaltak szerint történik.

13.8. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a 10.4. és a 13.6. pontban leírtak szerint történik.

14. Pénzügyi ellenjegyzés

14.1. Az NKFI Alap tekintetében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére

a) az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a Költségvetési Főosztály vezetője vagy

b) a Költségvetési Főosztály vezetőjének (gazdasági vezető) írásbeli kijelölése alapján az Ávr. 55. § (3) bekezdésében leírt végzettséggel rendelkező, az NKFI Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselője

jogosult.

14.2. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesüléséről.

14.3. Amennyiben a kezdeményezett kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység vezetőjét.

14.4. A pénzügyi ellenjegyzésnek időben mindig meg kell előznie a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzés nélkül kötelezettség nem vállalható.

15. Teljesítésigazolás

15.1. Az NKFI Alap tekintetében teljesítésigazolásra az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen, valamint

a) a Kutatás-fejlesztési pályázatok támogatási szerződései vonatkozásában

aa) a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

ab) a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője vagy

ac) az NKFI Hivatal elnöke által kijelölt, a Kutatás-fejlesztési Főosztályon osztályvezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője,

b) az a) ponton kívüli támogatási szerződések és kifizetések esetén

ba) az innovációs és általános elnökhelyettes,

bb) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője,

bc) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály osztályvezető munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője vagy

bd) az NKFI Hivatal elnöke által írásban kijelölt, a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály finanszírozásért felelős kormánytisztviselője

jogosult.

15.2. A teljesítésigazolás során a teljesítésigazoló ellenőrzi és igazolja az Eljárásrendben meghatározott feltételek meglétét.

15.3. A szakmai teljesítésigazolás a pályázatkezelő rendszerekből elektronikusan előállított teljesítésigazolással történik.

16. Érvényesítés

16.1. Az NKFI Alap tekintetében érvényesítésre az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján a Költségvetési Főosztály vezetője (gazdasági vezető) vagy az általa történt írásbeli kijelölés alapján az Ávr. 55. § (3) bekezdésében leírt végzettséggel rendelkező, az NKFI Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselő jogosult.

16.2. Az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit, továbbá az Eljárásrendben meghatározott feltételeket megtartották-e.

16.3. Az érvényesítés az „utalványrendelet”-en történik.

17. Utalványozás

17.1. Az NKFI Alap tekintetében utalványozásra az Ávr. 59. § (1) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen, valamint

a) a Költségvetési Főosztály vezetője vagy

b) a Költségvetési Főosztály vezetőjének javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke által írásban kijelölt kormánytisztviselő

jogosult.

17.2. A kiadások utalványozása a 16. pont szerint érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

17.3. Az utalványozás az „utalványrendelet”-en történik.

17.4. Az utalványrendeletet a Forrás KGR rendszer alkalmazásával kell előállítani.

18. A kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre és az utalványozásra jogosult személyekről, a jogosultság kezdő és befejező időpontjáról és a jogosultak aláírásmintájáról a Költségvetési Főosztály nyilvántartást vezet az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzata szerinti minták megfelelő alkalmazásával.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések

19. A támogatási előleg folyósítására vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása során a teljesítésigazolásra jogosultnak ellenőrizni és aláírásával igazolni kell az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltakat, emellett igazolnia kell azt is, hogy nem érkezett értesítés a támogatást kezelő szakmai főosztályhoz arról, hogy a kedvezményezett státuszában változás következett be, így az továbbra is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

20. Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése a támogatást kezelő szakmai főosztály feladata.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

22.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!