nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2019. (V. 23.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
2019-05-24
2019-05-24
1
Jogszabály

21/2019. (V. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzetközi kapcsolatokért, statisztikáért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök hoz döntést – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:

a) a pénzforgalmi, a pénzfeldolgozási és a készpénzforgalmazási tevékenység, valamint a d) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

c) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

d) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. § (3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

(2) A Rendelet 2. § (6) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:]

j) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzügyi vállalkozás felügyeletének keretében hozott – az a) pontban nem említett –, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat.”

(3) A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén)

a) az alelnököt az ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az általa kijelölt ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén az igazgató,”

2. § A Rendelet

a) 2. § (1) bekezdés i) pontjában, (13) bekezdés b) pontjában és (14) bekezdés e) pontjában a „fogyasztóvédelmi” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi ellenőrzési” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „(1), (3) és (4)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „felfüggesztését” szövegrész helyébe a „felfüggesztését és annak visszaállítását” szöveg,

d) 2. § (5) bekezdés a) pontjában az „az SZMSZ szerint illetékes pénzpiaci, biztosítási és pénztári jogérvényesítésért felelős szervezeti egység” szövegrész helyébe az „a Pénzpiaci jogérvényesítési főosztály, a Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály” szöveg,

e) a 2. § (6) bekezdés a) pontjában az „ , illetve fogyasztóvédelmi eljárás keretében hozott” szövegrész helyébe az „eljárás keretében hozott, illetve fogyasztóvédelmi tárgyú” szöveg,

f) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „határozat, ide nem értve az egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő határozatot” szöveg,

g) 2. § (7) bekezdés 1. pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe az „a hitelintézet, a Bit. szerinti alkusz és többes ügynök” szöveg,

h) 2. § (7) bekezdés 2. pontjában az „engedélyezése” szövegrész helyébe az „engedélyezése, az engedély visszavonása” szöveg,

i) 2. § (7) bekezdés 61. pontjában a „felfüggesztésével” szövegrész helyébe a „felfüggesztésével, annak visszaállításával” szöveg,

j) 2. § (14) bekezdésében a „főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az általa irányított főosztály” szövegrész helyébe a „főosztályvezetője, főosztályvezető által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén az önálló osztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az általa irányított főosztály, önálló osztály” szöveg,

k) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „osztályvezetőt” szövegrész helyébe az „osztályvezetőt, az önálló osztály vezetőjét” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (1) bekezdés o) pontjában a „főigazgató,” szövegrész,

b) 2. § (4) bekezdése,

c) 2. § (6) bekezdés h) pontjában az „5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó” szövegrész,

d) 6. § (1) bekezdés b) pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!