nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2019. (V. 31.) BVOP utasítás
a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól
2019-06-02
infinity
2
Jogszabály

5/2019. (V. 31.) BVOP utasítás

a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendeletre, továbbá a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasításra – a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és valamennyi büntetés-végrehajtási intézet, intézmény (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos, munkavállalói és rendvédelmi alkalmazotti állományára (a továbbiakban: dolgozó).

II. FEJEZET

SZÁLLÓFÉRŐHELYEK, LAKÓEGYSÉGEK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

2. A kérelem igénylésének rendje:

a) a dolgozó férőhely elhelyezési igényét jelen utasítás 1. melléklete szerint nyújtja be – a szolgálati út betartásával – a bv. szerv személyügyi szakterülete részére,

b) az igényjogosultság fennállását a személyügyi szakterület igazolja, és az igényt nyilvántartásba veszi,

c) amennyiben a dolgozó által benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy azokból a jogosultsági feltételek egyértelműen nem állapíthatók meg, a személyügyi szakterület – 15 napos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a dolgozót,

d) a férőhely igénybevételéhez a személyügyi szakterület – garzon elhelyezés esetén a szociális bizottság javaslatának figyelembevételével – javaslatot készít,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el, engedélyezés esetén meghatározza a kiutalás időtartamát, típusát (egyszemélyes, normál, garzon), döntéséről a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a személyügyi szakterület vezetője útján írásban értesíti az igénylőt, valamint a szállót kezelő bv. szervet,

f) az igénylő az engedélyről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően köteles felvenni a kapcsolatot a tájékoztatásban kijelölt ügyintézővel a szállóférőhely használatára vonatkozó megállapodás megkötése érdekében.

3. A szállót kezelő bv. szerv és az igénylő az engedélyezésről történő tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megállapodást kötni. A dolgozó a megállapodás megkötésével egy időben a 2. melléklettel nyilatkozik, hogy a szállódíj az illetményéből levonásra kerülhet.

4. A szállóférőhely igénybevételének megszüntetését a 3. melléklet szerint kell a szolgálati út betartásával a bv. szerv személyügyi szakterülete részére benyújtani. A bv. szerv személyügyi szakterülete a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a szállót kezelő bv. szervet.

5. A szállót kezelő bv. szerv tárgyhó 25-ig intézkedik a szállódíj igénylő illetményéből történő levonására, valamint a szállódíj fizetési kötelezettség megszűnése esetén a levonás megszüntetésére tárgyhó 25-ig a BVOP Illetmény-számfejtési Osztálya felé.

III. FEJEZET

AZ ALBÉRLETI, BÉRLETI DÍJ HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

6. A jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak akkor részesíthető a dolgozó támogatásban, ha a hozzájárulás fedezete az adott bv. szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A hozzájárulás igénylésének rendje:

a) a dolgozó a hozzájárulás iránti kérelmet a 4. melléklet szerint nyújtja be a szolgálati út betartásával a bv. szerv személyügyi szakterületére,

b) a hozzájárulás feltételeinek fennállását a bv. szerv személyügyi szakterülete igazolja, és az igényt nyilvántartásba veszi,

c) amennyiben a dolgozó által benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy azokból a jogosultsági feltételek egyértelműen nem állapíthatók meg, a bv. szerv személyügyi szakterülete – határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a dolgozót,

d) a bv. szerv gazdasági szakterületének vezetője – a szerződés és számla vagy számviteli bizonylat alapján – nyilatkozik a dolgozó számára kifizethető támogatás összegéről, a folyósítás kezdetének napjáról vagy a hozzájárulás elutasításáról,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el, döntéséről a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője útján írásban értesíti a dolgozót, engedélyezés esetén meghatározza a folyósítható támogatás havi összegét.

8. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a alapján nyújtható kiegészítő juttatás igénylésének rendje:

a) a dolgozó kiegészítő juttatás iránti kérelmet az 5. melléklet útján nyújtja be a szolgálati út betartásával, a munka- vagy szolgálati helye szerinti közvetlen vezető részletes indokolásával ellátva a bv. szerv személyügyi szakterületére,

b) a hozzájárulás feltételeinek fennállását a bv. szerv személyügyi szakterülete igazolja, és az igényt nyilvántartásba veszi,

c) amennyiben a dolgozó által benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy azokból a jogosultsági feltételek egyértelműen nem állapíthatók meg, a bv. szerv személyügyi szakterülete – határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a dolgozót,

d) a bv. szerv ingatlangazdálkodásért felelős szakterületének vezetője mint helyi lakásügyi szerv, a szerződés alapján nyilatkozik a dolgozó számára adható kiegészítő juttatás mértékéről,

e) a bv. szerv gazdasági szakterületének vezetője – a fentiek és a számla vagy számviteli bizonylat alapján – nyilatkozik a dolgozó számára kifizethető támogatás összegéről, a folyósítás kezdetének napjáról vagy a hozzájárulás elutasításáról,

f) a munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el, döntéséről a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője útján írásban értesíti a dolgozót, engedélyezés esetén meghatározza a folyósítható támogatás havi összegét,

g) a kérelem együttes felterjesztésének feltételeit a Rendelet 16. §-a szabályozza.

9. A hozzájárulás folyósítása átutalással, a dolgozó által megadott folyószámlára a havi illetménnyel egyidejűleg történik. A folyósítás időtartamára a Rendelet 13. § (6) bekezdése, valamint a 17. §-a az irányadó.

10. A dolgozó – a számfejtés érdekében – köteles a bérbeadó által, saját nevére az albérleti díjról kiállított számlát vagy számviteli bizonylatot a tárgyhót követő hónap 20. napjáig leadni a gazdasági szakterület részére.

11. A dolgozó köteles minden olyan változást bejelenteni, amely a hozzájárulás jogalapját vagy kifizetését befolyásolja.

12. A bv. szerv személyügyi szakterülete a jóváhagyott támogatásokról, a folyósítás egy éves határidejének lejártáról naprakész nyilvántartást vezet. A bérleti, albérletidíj-hozzájárulásban bejelentett változásokat a 6. melléklet szerinti nyomtatványon rögzíti, és a BVOP Illetmény-számfejtési Osztályára haladéktalanul továbbítja.

13. A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha a dolgozó

a) jogviszonya megszűnik, a megszűnés napján,

b) bérleti jogviszonya bármely okból megszűnik, illetőleg megszüntetésre kerül, annak időpontjával,

c) a bérleti, albérleti díjról kiállított számlát a tárgyhót követő hónap 20. napjáig nem nyújtja be,

d) a hozzájárulással kapcsolatban valótlan nyilatkozatot tesz, adatot közöl, vagy bejelentési kötelezettségét megszegi.

14. A pénzügyi fedezet hiányában elutasított kérelmeket a bv. szerv személyügyi szakterülete tartja nyilván. Költségvetési feltételek realizálódása, illetve a folyósítás határidejének lejárta esetén a bv. szerv szociális bizottsága a nyilvántartásba vett igénylőket – a szociális helyzet, családi körülmények és a szolgálati érdek figyelembevételével – rangsorolja, és javaslatot tesz a hozzájárulás folyósítására.

15. A bv. szerv gazdasági szakterülete minden esetben köteles vizsgálni a leadott eredeti számla pénzügyi előírásoknak történő megfelelőségét. Az előírásoknak nem megfelelő számla alapján kifizetést nem teljesíthet, melyről haladéktalanul – a bv. szerv személyügyi szakterülete útján – értesíti a dolgozót.

16. A hozzájárulásra vonatkozó valótlan nyilatkozattételért, bejelentési kötelezettség elmulasztásáért a dolgozót kártérítési, fegyelmi, illetve büntetőjogi felelősség terheli.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

18. A szállóférőhellyel rendelkező bv. szervek kötelesek helyi szabályozásukat jelen utasításban foglaltak alapján felülvizsgálni.

19.1

1. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

…………………………………………..

bv. szerv megnevezése

KÉRELEM

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 4. § (4) bekezdése, valamint a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 5. §-a alapján kérem engedélyezni számomra szállóférőhely biztosítását.

1.    Igénylő neve:

2.    Születési helye, ideje:

3.    Szolgálati helye/beosztása:

4.    Családi állapota:

5.    Házastárs/élettárs neve:

6.    Az igénylővel együtt lakó személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a)

b)

c)

d)

e)


7.    Az igénylővel együtt költöző személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a)

b)

c)

d)

e)

8.    Az igénylővel együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme:

9.    A dolgozó állandó lakásának adatai:

a)    Lakóhelyének címe:

b)    Lakóhelyének jellege, lakáshasználat jogcíme (saját tulajdon, házastárs/élettárs tulajdona, bérlemény, szívességi lakáshasználó, egyéb):

10. Az igénylő által igényelt férőhely*:

a)    Cím: Budapest X., Venyige u. 1./Budapest XIV., Bosnyák u. 6./Budapest XV., Dal u. 10.

b)    Elhelyezés típusa: normál/egyszemélyes/garzon/közös elhelyezés (csak családtaggal történő elhelyezés esetén)

11. A kérelem indokolása:

12. A beutalás kezdő időpontja:

13. Nyilatkozom, hogy munka- vagy szolgálati helyemen, illetve annak vonzáskörzetében önálló lakással nem rendelkezem, lakhatásom egyéb módon megoldani nem tudom.

14. Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló változásokat 3 napon belül a szervezeti egység vezetőjének bejelentem. Kijelentem, hogy a jelen kérelmemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A szálló használati díj munkabéremből történő levonásához hozzájárulok.

15. Hozzájárulok a fenti személyes adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom hiánya a kérelmem elbírálását befolyásolhatja.

Dátum:

………………………………………………………
név, rendfokozat

Az elhelyezés biztosítását a kérelmező számára javaslom/nem javaslom*.

……………………………………………………
szolgálati elöljáró/munkahelyi
vezető

––––––––––––––––––––––––––––

* A megfelelő aláhúzandó.

2. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

MEGBÍZÁS

Alulírott …………………………………………… (név) ……………………………… (adóazonosító jel) megbízom az Illetmény-számfejtési Osztályt, hogy ..…………… Ft-ot ……………… év …………………… hó ….……… napjától a(z) …………………………………………. (szállót kezelő bv. intézet/intézmény) …..…………………………… számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára szálló férőhely térítési díj címen utalják át.

Budapest, ……………………………

……………………………
aláírás

Igénybevevő:

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………………………………………………....

Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Tanúk:

Név: …………………………………    Név: …………………………………

Cím: …………………………………    Cím: …………………………………

Szem. ig. sz.: …………………………    Szem. ig. sz.: …………………………

3. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

SZOLGÁLATI JEGY

………………………………

bv. szerv vezetője

………………………………

Helyben

Tisztelt ……………………… Úr!

Alulírott …………………………………………… kérem, szíveskedjen engedélyezni ……………………… hatállyal a(z) ………………………………………… szállón biztosított férőhely-jogosultságom megszüntetését.

Indoklás:

Lakhatásom egyéb módon megoldódott.

Budapest, ………………………………….

Tisztelettel:

név, rendfokozat

Javaslom/nem javaslom:

szolgálati elöljáró/munkahelyi vezető

4. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

…………………………………………..

bv. szerv megnevezése

KÉRELEM

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (4) bekezdése, valamint a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 17. § (1) bekezdése alapján kérem engedélyezni számomra bérleti/albérleti/lízing* hozzájárulás kifizetését.

1.    Dolgozó neve:

2.    Születési helye, ideje:

3.    Szolgálati helye/beosztása:

4.    Adóazonosító jele:

5.    Családi állapota:

6.    Házastárs/élettárs neve:

7.    A dolgozóval együtt lakó személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a)

b)

c)

d)

e)

8.    A dolgozóval együtt költöző személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a)

b)

c)

d)

e)

9.    A dolgozóval együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme:

10.    A dolgozó állandó lakásának adatai:

a)    Lakóhelyének címe:

b)    Lakóhelyének jellege, lakáshasználat jogcíme (saját tulajdon, házastárs/élettárs tulajdona, bérlemény, szívességi lakáshasználó, egyéb):

11. A dolgozó tartózkodási helye, az albérlet, a bérelt, lízingelt lakás adatai:

a)    Cím:

b)    Szobaszám:

c)    Bérleti díj összege:

12. A kérelem indokolása:

13. Nyilatkozom, hogy munka- vagy szolgálati helyemen, illetve annak vonzáskörzetében önálló lakással nem rendelkezem, lakhatásom egyéb módon megoldani nem tudom. Az általam bérbe, albérletbe, lízingbe vett lakást életvitelszerűen lakom.

14. A hozzájárulás igényelt összege:

15. Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló, illetőleg a hozzájárulás folyósítását érintő változásokat 3 napon belül a szervezeti egység vezetőjének bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul felvett hozzájárulás összegét a Ptk. szerinti kamatokkal terhelten vissza kell fizetnem.

16. Hozzájárulok a fenti személyes adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom hiánya a kérelmem elbírálását befolyásolhatja.

Dátum:

………………………………………………………
dolgozó aláírása

A hozzájárulás kifizetését kérelmező számára javaslom/nem javaslom*.

……………………………………………………
közvetlen vezető

A hozzájárulás kifizetésének feltételei fennállnak/nem állnak fenn.*

……………………………………………………
a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője

Szociális Bizottság javaslata:

…………………………………………………….
elnök

A kérelemben, a mellékelt szerződésben foglaltakra tekintettel, a vonatkozó rendelkezések alapján a dolgozó számára kifizethető maximális összeg …………… havonta.

o    Hozzájárulok a kérelem alapján a kérelmező számára havi …………… forint hozzájárulás kifizetéséhez
20…… év ……………… hónap …… napjától.

vagy**

o    Hozzájárulás kifizetéséhez nem járulok hozzá.

…………………………………………………
gazdasági szakterület vezetője

o    A dolgozó számára engedélyezem havi ……………………………… forint hozzájárulás kifizetését 20…… év ……………… hónap …… napjától.

vagy**

o    A kérelmet elutasítom.

…………………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

* A megfelelő aláhúzandó.

** A megfelelő sor X-szel jelölendő.

5. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

…………………………………………..

bv. szerv megnevezése

KÉRELEM

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 14. §-a, valamint a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 18. § (1) bekezdése alapján kérem engedélyezni számomra bérleti/albérleti/lízing hozzájárulást kiegészítő támogatás kifizetését.

1.    A kérelmező adatai

Neve:

Születési neve:

Állományviszonya:

Beosztása:

Jelenlegi beosztásának kezdeti időpontja:

Születési helye, ideje:

Anyja születési neve:

Személyi igazolvány száma:

Adóazonosító jele:

Munkahelye:

Munkahelyi telefonszáma:

Belügyi jogviszony kezdete:

Családi állapota:

Házastárs/élettárs neve:

Házastárs/élettárs munkahelye:

2.    A kérelmezővel együtt lakó személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat):

3.    A kérelmezővel együtt költöző személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat):

4.    A kérelmezővel együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme:

5.    A kérelmező állandó lakásának adatai

A lakás címe:

A lakás személyi tulajdonú (társasház, családi ház) önkormányzati bérlakás, belügyi rendelkezésű bérlakás, más szerv kezelésében áll, egyéb: ……………………………………………

A kérelmező jogcíme: tulajdonos (……) arányban, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, lízingbe vevő, családtag, eltartó, jogcím nélküli lakáshasználó, szívességi lakáshasználó, haszonélvező, egyéb:

6.    A kérelmező tartózkodási helye, az albérlet, a bérelt, lízingelt lakás adatai (cím, szobaszám, alapterület, bérleti díj/lízingdíj összege):

A bejelentkezés időpontja: ……… év …………………… hó …… nap.

A jogcíme:

7.    A kérelem indokolása:

Kijelentem, hogy a bérbeadóval sem én, sem a velem együtt költöző személyek nem állnak közvetlen hozzátartozói kapcsolatban.

A kiegészítő támogatás igényelt összege: ……………… Ft/hó.

Összesen: ………………………… Ft/hó.

Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló, illetőleg a hozzájárulás folyósítását érintő változásokat 3 napon belül az állományilletékes parancsnoknak, illetőleg hivatali szervezet vezetőjének bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul felvett hozzájárulás összegét a Ptk. szerinti kamatokkal terhelten vissza kell fizetnem.

………………………………, ………… év …………………… hó …… nap

…………………………………………
kérelmező aláírása

A kérelmező munkahelye szerinti vezető véleménye, részletes indokolása:

…………………………………………
vezető

A helyi lakásügyi szerv igazolása a hozzájárulás feltételeinek fennállásáról:

…………………………………………
vezető

A helyi lakásügyi szerv javaslata a kiegészítő támogatás mértékéről:

…………………………………………
vezető

A szerv gazdasági vezetőjének záradéka a fedezet rendelkezésre állásáról:

A kérelemben, a mellékelt szerződésben foglaltakra tekintettel, a vonatkozó rendelkezések alapján a dolgozó számára kifizethető maximális összeg …………… havonta.

o    Hozzájárulok a kérelem alapján a kérelmező számára havi ………………… forint hozzájárulás kifizetéséhez 20…… év ……………… hónap …… napjától.

vagy*

o    Hozzájárulás kifizetéséhez nem járulok hozzá.

…………………………………………
gazdasági szakterület vezetője

A munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye:

o    A 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 18. § (5) bekezdése alapján a dolgozó számára havi …………… forint kiegészítő hozzájárulás kifizetését 20…… év ……………… hónap …… napjától a ………… év ……………… hó …… napjáig javaslom engedélyezni.

vagy*

o    A kérelmet elutasítom.

A munkáltatói jogkör gyakorlójának indokolása:

…………………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Az önálló belügyi szerv vezetőjének engedélye:

o    A 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 18. § (5) bekezdése alapján a dolgozó számára engedélyezem havi …………… forint hozzájárulás kifizetését 20…… év ………………… hónap …… napjától a ……… év ………………… hó …… napjáig.

vagy*

o    A kérelmet elutasítom.

…………………………………………………
országos parancsnok

–––––––––––––––––––––––––

* A megfelelő sor X-szel jelölendő.

6. melléklet az 5/2019. (V. 31.) BVOP utasításboz

Tárgy: Albérleti hozzájárulás változásjelentés

Ügyintéző:

Telefon:

BVOP Közgazdasági Főosztály

Illetmény-számfejtési Osztály

Budapest

Tisztelt Osztályvezető Asszony/Úr!

A bv. szerv személyi állományából a következő dolgozó vonatkozásában, az alábbiak szerint kérem, hogy az albérletidíj-hozzájárulások módosítására intézkedni szíveskedjen:

Dolgozó neve

Adóazonosító jele

Hozzájárulás kezdete

Hozzájárulás
bruttó összege

Hozzájárulás
vége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

……………………………………………………………

a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!