nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2020-06-13
2020-09-16
4
Jogszabály

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok Ávr. 30. §-a szerinti felhasználási szabályait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzatok terhére nyújtandó, ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás biztosítása a támogatási igény elbírálására jogosultnak a támogatás célját, valamint a támogatandó tevékenység tervezett megvalósítását figyelembe vevő döntésétől függően támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal történik.

3. § E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat

a) 4. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

b)1

c)2 19. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

d)3 37. sora alapján

da) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

db) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

e)4 41. sora alapján

ea) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

eb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

f)5 24. sora alapján

fa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

fb) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,

fc) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

fd) mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás,

fe) elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás,

ff) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,

fg) induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

fh)6 határon átnyúló együttműködésben érintett és a COVID-19-koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: világjárvány) miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

g)7 14. sora alapján

ga) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

gb) induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

gc) megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,

h) 6–8. sora alapján

ha) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

hb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

hc) kutatás-fejlesztési támogatás,

hd) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,

i)8 25. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

j)9 31. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatás

nyújtható.

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag a felhívott rendeletekben meghatározott átlátható támogatásként nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

5. § (1) Nem ítélhető meg e rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(2) Nem ítélhető meg e rendelet alapján

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági csekély összegű támogatás és regionális beruházási támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, regionális beruházási támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás,

e) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

h) mezőgazdasági csekély összegű támogatás, ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

i) az erdészeti ágazat számára mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás,

j) nagyvállalkozásnak mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás.

6. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező csekély összegű támogatás és mezőgazdasági csekély összegű támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná a 702/2014/EU bizottsági rendeletben megállapított értékeket.

7. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

8. § E rendelet alapján regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás és elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2020. december 31-ig, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás, valamint a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

9. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére euróban meghatározott összegnek, valamint a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. § (1) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági csekély összegű támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

(6) A támogatás a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással az EUMSz 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, azzal, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

11. §10 E rendelet 11–40/C. §-a alkalmazásában:

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,

2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

4. áttelepítés: egy azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy annak egy részének áthelyezése az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény). Áthelyezés akkor valósul meg, ha az eredeti és a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, valamint a kedvezményezett vállalatcsoportja valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

5. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

6. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

7. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdése szerinti tevékenység,

8. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

9. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

10. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

11. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

11a.11 határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások: azon Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások, melyek tevékenységük során határon átnyúló együttműködésben is érintettek és tevékenységük, illetve az általuk megvalósítani tervezett beruházások a világjárvány miatt veszélybe kerültek,

12. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

13. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

14. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás

a) amely független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy

b) amely esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,

15. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

16. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

17. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

18. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja szerinti munkahely,

19. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő- vagy szolgáltató egység,

20. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

21. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

22. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

23. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,

24. mezőgazdasági ágazat: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

25. mezőgazdasági termék: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (4) bekezdése szerinti ágazat,

26. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

27. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

28. mezőgazdasági üzem: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,

29. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

30. működési eredmény: a beruházás hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

31. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

32. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

33. növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,

34. saját forrás: a kedvezményezett által a beruházáshoz igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás,

35. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

36. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

37. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

38. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,

39. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

40. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

41. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

42. természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

12. § (1) Regionális beruházási támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás és kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) Regionális beruházási támogatás esetén a projekt megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

(3) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás és kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén a projekt megkezdésének napja a tevékenységek megkezdése vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, illetve a berendezések megrendelésére vagy szolgáltatások igénybevételére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy bármely egyéb, a projektet vagy a tevékenységet visszafordíthatatlanná tévő kötelezettségvállalás közül a legkorábbi. Nem tekintendő a munkák vagy a tevékenység megkezdésének a földterület megvásárlása, az engedélyek beszerzése és a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

(4) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege meghaladja egy 100 millió euró elszámolható költségű beruházás esetében a 16. §-ban meghatározott mechanizmusnak megfelelően kiszámított összeget.

13. § (1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Nagyvállalkozás esetén meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt, és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

14. § (1) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

15. § (1) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz.

(2) A regionális beruházási támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a beruházó nyilatkozzon arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

16. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az adott régió regionális támogatási térképében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték ötven százaléka, és

c) a százmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték nulla százaléka.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

17. § (1) Regionális beruházási támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszközök költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – huszonnégy havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, vagy

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejártakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az a vonatkozó számviteli szabályok előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszi ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

c) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja, vagy

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

18. § (1) Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a 18–22. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

19. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége
(pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

20. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

21. § A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 20. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

22. § (1) A 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

23. § (1) Elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (a 23–26. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület, vagy egyéb, a tagállamok nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programjaiban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása vagy

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és

b) azoknak a beruházásoknak az esetében, amelyekhez a 2011/92/EU irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatra van szükség, a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, ideértve azokat a tiltásokat és korlátozásokat, amelyek kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti támogatásokra vonatkoznak.

(4) A támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.

24. § (1) A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását,

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló beruházás esetén

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény átlagos éves fogyasztását, és

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk
(2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(2) Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell meghatározni.

(3) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

25. § A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (12)–(14) bekezdése szerinti maximális intenzitásokat.

26. § (1) A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gépek és berendezések vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó általános költségek, például építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, a megvalósíthatósági tanulmányok költségei akkor is, ha a tanulmányok eredményei alapján nem merülnek fel az a) és b) pontban említett kiadások,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

e) a 1. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,

f) az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha

fa) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,

fb) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő – a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,

fc) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és

fd) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,

g) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállításához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciált károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,

h) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzésének költsége számolható el.

(2) Nem támogatható az (1) bekezdés f) pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,

b) tározó létrehozására irányuló,

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló

beruházásra.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,

b) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,

c) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők számára a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás kivételével,

d) állatok vásárlásának finanszírozásához, kivéve a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása és az említett tényezők általi károkozás megelőzéséhez.

27. § (1) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk (9)–(10) bekezdése szerinti maximális intenzitásokat.

(3) A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gépek és berendezések vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó általános költségek, például építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, a megvalósíthatósági tanulmányok költségei akkor is, ha a tanulmányok eredményei alapján nem merülnek fel az a) és b) pontban említett kiadások,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége

számolható el.

(4) A beruházásnak meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, valamint az érintett tagállam nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak. Azoknak a beruházásoknak az esetében, amelyekhez a 2011/92/EU irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatra van szükség, a támogatás nyújtását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a hatásvizsgálat elvégzésének és az érintett beruházási projekt engedélyezésének az egyedi támogatás odaítélésének időpontja előtt meg kell történnie.

(5) Nem nyújtható támogatás

a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához,

b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához.

(6) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, ideértve azokat a tiltásokat és korlátozásokat, amelyek kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti támogatásokra vonatkoznak.

28. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (a 28–32. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.

29. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az egymillió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a másfélmillió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a kétmillió eurót.

(2) Az öt és tíz év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a tíz év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az öt évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az ötéves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

30. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) a másfélmillió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a hárommillió eurót,

(2) Az öt és tíz év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a tíz év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az öt évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az ötéves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

31. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

32. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 29–31. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 29–31. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

33. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (a 33–35. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

34. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 33. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 33. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

35. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

36. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a kétszázezer eurót.

37. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

38. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 40. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 40. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen megvalósított beruházás esetén 15 százalékponttal, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

(4) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(5) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

39. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

40. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kis méretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

40/A. §12 (1) A határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása (a 40/A–40/C. § vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottságnak a világjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható.

(3) A támogatás az azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 40/C. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét.

40/B. §13 (1) A támogatás a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások beruházásainak támogatása érdekében nyújtható.

(2) A támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely

a) igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a világjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,

b) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,

c) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,

d) vállalja, hogy a támogatásból határon átnyúló együttműködés keretében beruházást valósít meg,

e) nyilatkozik arról, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg az adott beruházást.

(3) A támogatás nem nyújtható a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdése szerinti elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás megvalósításához.

40/C. §14 (1) A támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak – az Atr. 2. § 6d. pontja szerinti halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás esetén a 120 000 eurónak – megfelelő forintösszeget azzal, hogy a támogatás összege a beruházás értékének maximum 60%-a lehet.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára az (1) bekezdés szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, melyekre az (1) bekezdésben foglalt eltérő maximális támogatási értékhatárok vonatkoznak, a támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdés szerinti követelmények ellenőrizhetők. A több ágazatot érintő tevékenységre irányuló támogatások együttes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatás nem nyújtható exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.

(5) Az e §-ban meghatározott összegek a támogatói döntés meghozatalának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

(6) A támogatásról szóló támogatói okirat vagy támogatási szerződés 2020. december 15-ig írható alá.

(7) Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

41. §15 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a kereskedelemfejlesztéssel, illetve a közép-európai területi fókuszú kereskedelmi és regionális gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatainak körében az alább felsorolt feladatokat:

1. a miniszter segítése a külgazdasági tevékenység ellátásában,

2. javaslattétel a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira,

3. részvétel a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában, közreműködés a kereskedelemfejlesztési szakmai anyagok összeállításában,

4. részvétel a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

5. részvétel a kereskedelemfejlesztési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében a kereskedelemfejlesztési eszközök működtetése, továbbá a kereskedelemfejlesztési pályázatok kezelése: a záró beszámolók és kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének, az esetleges hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatoknak és a fenntartási időszaki monitoring eljárással kapcsolatos feladatoknak az elvégzése,

6. kapcsolattartás és együttműködés a kereskedelem-fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel,

7. a hazai exportra és az azt befolyásoló világgazdasági környezetre vonatkozó elemzések, prognózisok készítése, együttműködés az érintett tudományos szakmai intézményekkel, szervezetekkel,

8. szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködés a kereskedelemfejlesztési szakmai kommunikáció szervezésében, az exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról való gondoskodás, a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatok ellátása,

9. a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének segítése,

10. együttműködés Magyarország külképviseleteivel, kapcsolattartás a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire,

11. külföldi regionális exportfejlesztési és promóciós partnerirodák kiválasztása és működtetése, működésük felügyelete,

12. a külgazdasági attasék felkérése illetékességük szerinti relációkban konkrét exportügyletek elősegítésére,

13. rendszeres és folyamatos információ nyújtása a külgazdasági attasék számára exportfejlesztési tevékenységről,

14. közreműködés a kiutazó üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában,

15. kereskedelemfejlesztési tárgyalások előkészítése és lebonyolítása, a vállalt kötelezettségek végrehajtásának koordinálása,

16. országspecifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal a magyar vállalkozások külpiaci megjelenésének proaktív segítése,

17. az exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára,

18. a beutazó delegációk számára az exportképes vállalkozások és termékek bemutatása,

19. konstrukciók kidolgozása a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására,

20. tanácsadás külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási kérdésekben, képzések keretében,

21. tanácsadás és segítségnyújtás a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint a különféle állami támogatási rendszerekről és a befektetési és privatizációs lehetőségekről tájékoztatás,

22. tájékoztatás magyar vállalkozások számára adott célország külföldi tendereiről,

23. információgyűjtés és továbbítás kis- és középvállalkozók számára export- és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről,

24. a belföldi akvizíciós partnerhálózat kiválasztása és felkészítése, működésének felügyelete,

25. közreműködés a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,

26. a meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon,

27. az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását,

28. a minisztériummal együttműködve a regionális vállalati és projektspecifikus adatbázisok működtetése,

29. közreműködés a digitális exportfejlesztési stratégia végrehajtásában, a hazai digitális megoldások külföldön történő megismertetése, azok exportjának elősegítése,

30. részvétel a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésében,

31. a kereskedelemfejlesztési szakmai programokról, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról való gondoskodás,

32. a hazai kis- és középvállalkozások exportra való felkészülését elősegítő Exportakadémia működtetése,

33. együttműködés a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel,

34. a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozók, üzleti fórumok belföldön és külföldön történő megszervezése,

35. közép-európai partnerirodák, valamint a Magyarország területén működő belföldi irodahálózat kiválasztása, felkészítése és működtetése,

36. vállalati igények felmérése, az illetékességi területen működő ágazati szereplők célirányos felkutatása és látogatása,

37. a hazai és határon túli exportképes árualap felkutatása,

38. külkereskedelem-technikai, értékesítési valamint a különféle uniós és állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben külpiaci információk (országspecifikus üzleti és gazdasági információk), gyűjtése és továbbítása a kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési kapacitásaik optimalizációja céljából,

39. együttműködés és közvetlen kapcsolattartás helyi vállalkozásokkal, hazai és határon túli gazdaságfejlesztő szervezetekkel, a területen működő külgazdasági diplomatákkal, az államigazgatás egyéb szerveivel és érdekképviseletekkel,

40. a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében való közreműködés,

41. a miniszter által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a közép-európai térség tekintetében a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján, vagy annak közreműködésével látja el.

42. § A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a minisztérium kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak oktatási, kulturális, sport- és rekreációs lehetőségeit biztosító programok megszervezésével és ezek feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság útján, vagy annak közreműködésével látja el.

43. § A 3. §

a) a) pontja, valamint f) pont fc) alpontja a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156/1., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikkei,

b) b) pont ba) alpontja, c) pontja, d) pont da) alpontja, e) pont ea) alpontja és f) pont fa) alpontja az EUMSz 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) f) pont fb) alpontja az EUMSz 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

d) b) pont bb) alpontja, d) pont db) alpontja, valamint e) pont eb) alpontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke,

e) f) pont fc) és fd) alpontja az EUMSz 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

45. §16

1. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez17

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azono-
sító

Címnév

Al-
cím
név

Jog-
cím
csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költségve-
tési támogatás közremű-
ködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Célelőirányzatok

4

197524

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKD rendelet) alapján használható fel.

Az EKD rendelet szerinti jogi személyek

Az EKD rendeletben foglaltak szerint

 

Az EKD rendeletben foglaltak szerint.

Az EKD rendeletben foglaltak szerint

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA NZrt.)

5

247423

Kötött segélyhitelezés

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet szerinti kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás és adomány, valamint hitelbiztosítási díj fedezetének a biztosítása.

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet szerint, valamint

előirányzat-átcsoportosítással.

6

297346

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában. Az előirányzat az előző évek költségvetési maradvány lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási szerződései esetében. Az előirányzat biztosítja az előirányzat céljával összefüggő kiadások fedezetét.

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet, költségvetési szerv

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat átcsoportosítással

7

375617

Kereskedelemfejlesztési célú támogatások

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja az Exportfejlesztési Pályázati Program lebonyolításához szükséges fedezetet. Az előirányzat fedezetet biztosíthat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladatainak körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadások fedezetét.

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet, költségvetési szerv, egyesület

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat átcsoportosítással

8

375639

Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat biztosítja a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.) közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadások fedezetét. Az előirányzat a következő külgazdaságfejlesztési feladatok végrehajtását segíti elő:
a) közép-európai partnerirodák kiválasztása, felkészítése és működtetése;
b) Magyarország területén működő belföldi irodahálózat kiválasztása, felkészítése és működtetése;
c) exportlehetőségek felkutatása a közép-európai partnerirodák bevonásával;
d) üzleti partnerek kiközvetítése;
e) magyar cégek külpiacra jutásának elősegítése proaktív kiajánlások formájában;
f) kiállítások, vásárok szervezése a magyar vállalkozások számára;
g) exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára;
h) vállalati igények felmérése, az illetékességi területen működő és ágazati szereplők célirányos felkutatása és látogatása;
i) a hazai és határon túli exportképes árualap felkutatása;
j) a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése;
k) Magyarország külképviseleteivel való együttműködés az a)-j) és az l)-x) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, kapcsolattartás a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel;
l) a külgazdasági attasékkal való együttműködés az exportfejlesztési tevékenységek megvalósítása során az a)-k) pontokban, illetve m)-x) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében;
m) közreműködés a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában;
n) külkereskedelem-technikai, értékesítési, valamint az európai uniós és állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben külpiaci információk (országspecifikus üzleti és gazdasági információk), gyűjtése és továbbítása a kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési kapacitásaik optimalizációja céljából;
o) tanácsadás a külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási kérdésekben képzések keretében;
p) tanácsadás és segítségnyújtás a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tájékoztatás a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint a befektetési és privatizációs lehetőségekről;
q) külföldi tenderfigyelés folytatása, tájékoztatás a magyar vállalkozások számára adott célország tendereiről;
r) a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozók, üzleti fórumok szervezése belföldön és külföldön;
s) együttműködés és közvetlen kapcsolattartás helyi vállalkozásokkal, hazai és határon túli gazdaságfejlesztő szervezetekkel, a területen működő külgazdasági diplomatákkal, az államigazgatás egyéb szerveivel és érdekképviseletekkel;
t) a meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon;
u) az ügyfélkapcsolatok kezelése, ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását;
v) a közép-európai potenciális partnerszervezeteket tartalmazó adatbázis fejlesztése, fenntartása és folyamatos frissítése, különös figyelemmel a határon túli gazdaságfejlesztési programokban való felhasználás igényeire;
w) a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében való közreműködés;
x) az a)-w) pontokban meghatározott feladatokkal összefüggésben a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésében való részvétel.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., költségvetési szerv

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat átcsoportosítással

9

348695

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt.

költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

határon túli költségvetési támogatás esetén a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján el lehet tekinteni

A minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény azon szakmai programjainak támogatásával kapcsolatos feladatok megvalósítása során, amelyek más költségvetési szerv irányítása, szakmai felügyelete alatt, vagy közreműködése mellett valósulnak meg, lebonyolító szerv járhat el.

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy-összegben vagy részletekben; időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

10

247412

Kormányfői protokoll

Az előirányzat a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodás alapján ellátott kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó tárgyévi kiadásokhoz szükséges fedezetet biztosítja.

gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

előirányzat-átcsoportosítással, közvetlen kifizetéssel teljesítésarányosan

11

359162

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

Célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek elsősorban külföldi közönség számára történő, Magyarország diplomáciai kapcsolatait elősegítő népszerűsítése, a magyarság kulturális értékeinek bemutatása, hagyományainak és kapcsolatainak ápolása. Az előirányzat biztosít forrást a külképviseleteken és a külföldi magyar intézetekben megvalósuló kulturális, oktatási és tudományos programokra, támogatási szerződések keretében nyújtható támogatásra külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez, valamint a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenéséhez kapcsolódóan.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy-összegben vagy részletekben; időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással

12

359384

Állami protokoll támogatása

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján, a diplomáciai protokollal, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásával kapcsolatos feladatok lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával történő végrehajtása.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

előirányzat-átcsoportosítással, közvetlen kifizetéssel, egy összegű, illetve részletekben történő kifizetéssel, teljesítésarányosan

13

351640

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Az előirányzat forrást biztosít:
a) az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő
díjfizetési kötelezettségek teljesítésére,
b) az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására,
c) a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó
űrtechnológiai fejlesztések, programok, feladatok megvalósítására,
d) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjának, továbbá egyéb felmerülő költségeknek (különösen projektfinanszírozás) a teljesítésére, valamint

e) az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

az ágazatban működő szervezetek, mint kedvezményezettek; felsőoktatási intézmények, állami kutatóintézetek, űripari szereplők,

költségvetési szervek

pályázati úton vagy egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján, vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással vagy tagdíj fizetés útján

14

379017

 

 

Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás útján azon hazai vállalkozások támogatása, amelyek a Nyugat-Balkán térségében tőkebefektetéseket kívánnak végrehajtani, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokhoz fedezet biztosítása.

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, magyarországi székhellyel és

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, költségvetési szervek

külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt szervezet bevonásával pályázati úton, továbbá egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben történő kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

lehetséges

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat átcsoportosítással

15

359584

 

 

MFK NKft. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerének az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK NKft.) általi kidolgozásához és működtetéséhez, hogy ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az MFK NKft. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, továbbá egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására.

MFK NKft., költségvetési szervek

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződés útján

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel; időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat átcsoportosítással

16

379195

 

 

A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz

Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyarország és a Szerb Köztársaság között 2018. február 9-én lezajlott kormányzati csúcs alkalmával aláírt és nemzetközi szerződésként a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet útján kihirdetett kétoldalú gazdasági és technikai együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében létrehozásra kerülő támogatási program megvalósításához, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokhoz.

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, külföldi szervezetek

külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt szervezet bevonásával pályázati úton, továbbá egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel; időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

lehetséges

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással

17

381906

 

 

HIPA NZrt. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a HIPA NZrt.

feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, valamint a társaság lebonyolító szervi feladatainak és egyes szakmai feladatoknak az ellátásához szükséges kiadások finanszírozására, továbbá az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

HIPA NZrt.,

költségvetési szervek

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

18

381084

 

 

Stipendium Hungaricum

Az előirányzat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a magán- és egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket –, a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

Fedezetet biztosít a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásához, valamint a Magyar Diplomáciai Akadémiával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásához, továbbá az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

költségvetési szervek, köztestületek,

Tempus Közalapítvány,

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

19

296746

Európai Területi Társulások támogatása

Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével, valamint saját fejlesztéseik, projektjeik megvalósításával kapcsolatos költségekhez, továbbá európai területi együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást, továbbá az előirányzat céljával összefüggő kiadásokhoz biztosít fedezetet.

magyarországi székhelyű európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, költségvetési szervek valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítással

20

374817

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

A Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő kulturális értékként történő megőrzése és az azzal kapcsolatos egyes közművelődési feladatok ellátása. Az előirányzat fedezetet biztosít a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek fenntartása, megőrzése, hasznosítása és üzemeltetése, valamint a magyar-török kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok ellátására, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány,

költségvetési szervek

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat átcsoportosítással

21

263090

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete részére az éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására, valamint a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában foglalt céljaival összhangban álló, az Alapító által meghatározott projektek finanszírozására, továbbá az előirányzat céljával összefüggő egyéb kiadásokhoz fedezet biztosítása.

Demokrácia Központ Közalapítvány, Tom Lantos Intézet, Külügyi és Külgazdasági Intézet,

költségvetési szerv, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény, egyéb külföldi szervezet

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat átcsoportosítással

22

278967

Külföldi magyar emlékek megőrzése

Célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása, amely a külképviseletek útján nyújtható pénzbeli felajánlásról szóló megállapodással is megvalósulhat. Az előirányzat a céljával összefüggő kiadásokhoz biztosít fedezetet.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek, külföldi szervezetek külföldi kormányzati vagy önkormányzati szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat átcsoportosítással

23

296735

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata működéséhez. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Az előirányzat fedezetet biztosít az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata, költségvetési szervek

pályázati rendszeren kívül, egyedi írásos kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel,

az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat átcsoportosítással

24

375817

Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

A határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósítása, kiemelt figyelemmel a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában, a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiájában, az erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiában, a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiában, a horvátországi magyarok vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájában és a Muravidék gazdaságfejlesztési program és akciótervben foglalt célokra, valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása. Ezenkívül az előirányzat fedezetet biztosít egyéb határon túli projektekhez, továbbá az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet, úgymint a Prosperitati Alapítvány, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaság-
fejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány, a Fundatia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány, az ECONO-
MICA HUNGA-
RICA Alapítvány, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet, Lendva nevű intézet, a CED Közép-
európai Gazdaság-
fejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és más kijelölt szervezet, költségvetési szervek, külföldi szervezetek, illetve a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása tekintetében Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások

a gazdaságfejlesztési programok esetén külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, vagy egyedi döntés alapján, minden esetben támogatási szerződésben meghatározott feltételek mellett;

a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása esetén külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, vagy egyedi döntés alapján, minden esetben a lebonyolító szerv által kiállított támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt feltételek mellett

előleg biztosítható

vissza nem térítendő vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-átcsoportosítással; az intézmény-
rendszer felállításához és működtetéséhez a lebonyolító szervvel kötött megállapodással

a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása során a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján el lehet tekinteni;

a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása tekintetében az Ávr. 84. § (2) bekezdés szerint

 

Azon határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatásával kapcsolatos feladatok megvalósítása során, amelyek más költségvetési szerv irányítása, szakmai felügyelete alatt, vagy közreműködése mellett valósulnak meg, lebonyolító szerv járhat el.

A határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása esetén a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

25

368684

Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása

Az előirányzat célja a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítése. Alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz. Az előirányzat fedezetet biztosít az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

magyarországi székhelyű gazdasági társaság, közalapítvány, társulás, köztestület, szövetkezet, önkormányzat, költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény

pályázati úton, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással

26

381117

 

 

Regionális stratégiai fejlesztések

Az előirányzat célja a stratégiai fejlesztések megvalósítását szolgáló szervezetrendszer létrehozásához, működéséhez, az egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások forrásának biztosítása.

gazdálkodó szervezetek, költségvetési szerv,

közalapítvány,

köztestület,

egyéni vállalkozó

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben

vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással

27

380162

 

 

Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása

Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra egyrészt a minisztérium továbbképzési és rekreációs feladatainak, a magyar diplomata-képzésben való közreműködésnek a támogatása. Másrészt az előirányzat fedezetet biztosít az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásának – kiemelten a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetésének, az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátásának, a biztonságos működés érdekében, valamint a minisztérium egyes - a kötelezően központi szolgáltató által nyújtott központosított informatikai szolgáltatások kivételével - informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszereinek üzemeltetésének, valamint az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységnek – a támogatására is, valamint az előirányzat céljával összefüggő egyéb kiadásokra.

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság, KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság, költségvetési szerv

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

28

380173

 

 

Mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a mexikói földrengés okozta károk enyhítésével összefüggő támogatásra, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, külföldi szervezetek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerint felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

29

380184

 

 

Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása

Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra a csángó-magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok támogatása. Az előirányzat fedezetet biztosít a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységének összehangolására, ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával történő együttműködésre, a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésére, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárására, megőrzésére irányuló feladatok ellátására, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, külföldi szervezetek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

határon túli költségvetési támogatás esetén a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

 

A csángó-magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolító szervként járhat el.

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-átcsoportosítással

30

385373

 

 

A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből

Az előirányzat fedezetet biztosít a külföldi válsághelyzet esetén önhibájukon kívül külföldön rekedt magyar állampolgárok védelmének, ellátásának, hazaszállításának, valamint biztonságuk külföldön történő biztosításának finanszírozásához, továbbá szükség esetén a belföldi ellátást biztosító, külképviseletek közreműködésével megvalósuló kiadások teljesítésére. Az előirányzat jogszabályban, valamint a Kormány határozatában foglalt döntés, továbbá a külgazdasági és külügyminiszter egyedi döntése alapján használható fel.

természetes személyek, (magyar és külföldi) gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, kormányzati vagy önkormányzati szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények

egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítés-arányosan

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyedi döntés alapján

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

 

31

385517

 

 

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

Az előirányzat a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet (a továbbiakban: VNT rendelet) alapján használható fel.

A VNT rendelet szerinti jogi személyek

A VNT rendeletben foglaltak szerint

A VNT rendeletben foglaltak szerint

A VNT rendeletben foglaltak szerint

 

A VNT rendeletben foglaltak szerint

 

HIPA NZrt.

 

32

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

33

004174

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokra, valamint nemzetközi egyezményeken és bilaterális vagy multilaterális megállapodásokon, nemzetközi fejlesztési együttműködéseken alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz való hozzájárulások teljesítésére, továbbá a nemzetközi szervezetekhez delegált nemzeti szakértők kiadásaira is.

nemzetközi szervezet, valamint más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet,

költségvetési szerv

közvetlen kifizetés,

előirányzat átcsoportosítás

34

255390

Európai uniós befizetések

Magyarország Európai Unió által működtetett Európai Uniós Alapokhoz való hozzájárulásainak teljesítése. Az előirányzat felhasználása a kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel valósul meg.

Európai Uniós Alapok

közvetlen kifizetés

35

349551

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához, valamint fedezet biztosítása az előirányzat céljával összefüggő kiadásokhoz.

nemzetközi szervezet, valamint más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet,

költségvetési szerv

egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetéssel,

előirányzat átcsoportosítással

36

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

37

241790

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Az előirányzat célja a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz, nemzetközi fejlesztési együttműködésekre irányuló egyezményeken és bilaterális vagy multilaterális megállapodásokon alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz való hozzájárulások teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján mentesül

lehetséges

Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők.

Az előirányzat terhére adományozó levél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható.

-

-

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

Az előirányzat fedezetet biztosít az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

38

277045

Humanitárius segélyezés

Az előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosítása.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján mentesül

lehetséges

Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére adományozó levél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható. Az előirányzat fedezetet biztosít az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

39

275867

Afganisztán PRT támogatása a NEFE keretében

Az előirányzat célja a NEFE keretében megvalósult afganisztáni PRT program utókezelése.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

40

331984

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

Az előirányzat fedezetet biztosít az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok támogatására.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

lehetséges

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

41

347295

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen Magyarországnak Ukrajnában történő megismertetése érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs és egyéb fejlesztési programok szervezése, támogatása;

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

lehetséges

b) Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi, kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;

c) az Európai Unió tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése;

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

d) az előirányzat céljával összhangban az Európai Unió és az Ukrajnában működő külföldi szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek érdekében határon átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása. Az előirányzat terhére adományozó levél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható. Az előirányzat fedezetet biztosít az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

42

352028

Peres ügyek

Fedezetet nyújt a minisztériummal szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

magán- és egyéb jogi személy, költségvetési szerv

egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

43

197535

Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat a minisztérium fejezetében más helyen nem tervezett feladatok végrehajtásának finanszírozására szolgál. Ezen felül az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására is felhasználható a rendelkezésre álló forrás.

költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok

előirányzat átcsoportosítás

2. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez18

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

1

Áht.
azono-
sító

Címnév

Al-
cím név

Jog-
cím-
cso-
port név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2

Központi kezelésű előirányzatok

3

Vállalkozások folyó támogatása

4

Normatív támogatások

5

019051

 

 

 

Eximbank Zrt.

kamatkiegyenlítése

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet alapján, az előirányzat célja a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

Eximbank Zrt.

 

 

A Magyar Államkincstár utalványa alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyósítja.

 

 

Magyar Állam-kincstár

 

 

6

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

7

351895

Eximbank Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít az Eximbank Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

Eximbank Zrt.

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

8

382406

 

 

Adria Port Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít az Adria Port Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

Adria Port Zrt.

 

 

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

 

 

9

382817

 

 

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési

Hálózat Nonprofit Kft.

 

 

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

10

382828

Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít a Comitatus-Energia Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

Comitatus-Energia Zrt.

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

11

384606

 

 

KKM Subsidium Kft. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít a KKM Subsidium Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

KKM Subsidium Kft.

 

 

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

 

 

12

386862

 

 

MANEVI Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít a MANEVI Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre.

MANEVI Zrt.

 

 

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

 

 

13

 

 

Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

14

383084

 

 

Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése

Az előirányzat fedezetet biztosít az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelésre a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint.

Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!