nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról
2019-07-17
infinity
1
Jogszabály

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kormányzati feladatai végrehajtásának összehangolása és

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés

érdekében – javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként – létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács

a) támogatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem elősegítésével kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását;

b) javaslatot tesz a nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia kialakítására és folyamatos felülvizsgálatára a pénzügypolitikai célok figyelembevételével;

c) figyelemmel kíséri az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről szóló 1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat végrehajtását;

d) utóköveti a Kormány által jóváhagyott szakterületi akciótervek végrehajtását;

e) a szakértői szintű Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.1. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport javaslata alapján megvitatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló jogszabályok és egyéb kormányzati intézkedések tervezetét;

f) figyelemmel kíséri a nemzeti kockázatértékelés minden harmadik évben történő felülvizsgálatát, valamint a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását;

g) évente javaslatot tesz az elkészített nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálatának szükségességéről;

h) figyelemmel kíséri a nemzeti kockázatértékelés eredményei alapján indokolt kockázatkezelési eljárásokat, intézkedéseket, és javaslatot tesz az intézkedési terv előkészítésére (jogi és nem jogi eszközök);

i) figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződésekből és egyéb nemzetközi kötelezettségekből fakadó, a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet érintő hazai feladatokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára, valamint segíti azok végrehajtását;

j) elősegíti és összehangolja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt;

k) kapcsolatot tart a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelemben érintett szolgáltatókkal, felügyeleti, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, szakértői csoportokkal;

l) gondoskodik arról, hogy a tervezett és javasolt pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket a Nemzeti Versenyképességi Tanács is megvizsgálja.

3. A Tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelősségével kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára.

4. A Tanács tagja:

a) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter,

b) a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter,

c) a külpolitikáért felelős miniszter,

d) az igazságügyért felelős miniszter,

e) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter,

f) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter,

g) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője,

i) az országos rendőrfőkapitány,

j) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,

k) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,

l) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója,

m) az Információs Hivatal főigazgatója,

n) a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója,

o) a Szerencsejáték Felügyelet elnöke,

p) a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott,

q) a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője,

r) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

által kijelölt személy.

5. A Kormány felkéri

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,

b) a legfőbb ügyészt,

c) az Országos Bírósági Hivatal elnökét,

d) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét,

e) a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét,

f) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét,

hogy delegáljon képviselőt a Tanácsba. A delegáltak állandó meghívottként vesznek részt a Tanács ülésein.

6. A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter eseti jelleggel a Tanács működésébe más szervezeteket és személyeket is bevonhat.

7. A 4. pont a)–g) alpontja vonatkozásában a Tanács tagjaként államtitkár jelölhető ki.

8. A 4. pont h)–r) alpontja vonatkozásában a Tanács tagjaként vezetői munkakört betöltő, illetve vezetői álláshelyen foglalkoztatott személy jelölhető ki.

9. A Tanács tagjai – e szerepkörükben ellátott tevékenységükért – tiszteletdíjban nem részesülnek.

10. A Tanács a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatására munkacsoportot hozhat létre.

11. A Tanács szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. A Tanács ülését a Tanács elnöke hívja össze és vezeti. A Tanács rendkívüli ülésének összehívását a Tanács bármely tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Tanács elnökénél, a kezdeményezésről az elnök dönt.

12. A Tanács elnöke a Tanács működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg, a Tanács tagjai véleményének kikérését követően.

13. A Tanács működési feltételeiről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

14. A Tanács működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő szakmai titkárság látja el.

15. Ez a határozat a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

16. A Kormány felhívja a 4. pontban meghatározott személyeket, és felkéri az 5. pontban meghatározott személyeket, hogy 2019. augusztus 31. napjáig gondoskodjanak a Tanács tagjainak, illetve állandó meghívottjainak kijelöléséről.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!