nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
2019-08-18
2019-08-18
0
Jogszabály

22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 23. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

f) Barnamezős terület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 43. pontja szerinti fogalom.”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

i) Pályázó: e rendelet szerinti pályázaton támogatási jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) szerezni kívánó EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség tagállamában székhellyel rendelkező, továbbá Magyarországon a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, önkormányzat.”

(3) Az R. 1. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

j) Tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonos.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve különösen a hirdetmény elkészítését és közzétételét, valamint a kiírási dokumentáció kidolgozását – a Hivatal látja el.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:)

a) a kiírandó mennyiség vagy kiosztható maximális éves új támogatás vagy együttesen a kiírandó mennyiség és a kiosztható maximális éves új támogatás;”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:)

d) névleges teljesítőképesség szerinti pályázati kategóriák;

e) az egészben megegyező tényleges tulajdonosú pályázók által egyes kategóriákban elnyerhető támogatás maximális mértéke.”

(3) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az induló támogatott ár nem lehet magasabb a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metár kormányrendelet) 1. melléklet 3. pont b) alpontja szerinti árnak a Metár kormányrendelet 2. melléklete szerint indexált aktuális értékénél.”

(4) Az R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az ajánlati biztosítékot és a teljesítési biztosítékot azonos elv alapján, megkülönböztetéstől mentesen kell megállapítani az egyes technológiákra és pályázókra. A biztosíték mértéke a megvalósítani tervezett beruházás értékétől függően különböző lehet. A biztosítékok meghatározásának módját és mértékét a kiírási dokumentáció tartalmazza.”

4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok:)

„15. olyan nem szabályozott piacon jegyzett társaság, amelynek tényleges tulajdonosa nem megismerhető,”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázati eljárásból az adott pályázat vonatkozásában ki kell zárni a pályázót, ha

a) a pályázatban az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott valamely kizáró okról nem nyilatkozik, vagy a pályázati eljárás során olyan információ merül fel, amely alapján megállapítható, hogy a pályázó nem valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett,

b) a szükséges adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívás ellenére sem közli teljeskörűen vagy a valóságnak megfelelően.”

5. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A pályázat kötelező tartalmi elemei:)

f) a pályázó tényleges tulajdonosairól szóló nyilatkozat.”

(2) Az R. 8. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

j) a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes ajánlatát (műszaki gazdasági tájékoztató) a hálózati csatlakozásra vonatkozóan, amely ajánlat a pályázat benyújtásakor érvényes; vagy a hálózati csatlakozási folyamat ennél előrehaladottabb állapotát hitelt érdemlő módon bizonyító, a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes által kiállított dokumentumot; valamint a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes nyilatkozatát a tervezett csatlakozási pont EOV koordinátáira vonatkozóan.”

(3) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a pályázó az elnyert támogatási jogosultság időtartama alatt nem felel meg a pályázati feltételeknek, akkor a meg nem felelés időtartamára támogatási jogosultságát a Hivatal – hatósági eljárást lezáró – határozatában felfüggeszti. A feltételeknek való meg nem felelés utólagos megállapítása esetén a pályázó a támogatási jogosultságát elveszíti azon időszakra, amelyre a feltételek nem teljesülnek, és az általa ezen időszakra kapott támogatás jogosulatlannak minősül. Erről a Hivatal a hatósági eljárást lezáró határozatában dönt.”

6. § Az R. 9. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5a)–(5c) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az Értékelő Bizottság tagja az Értékelő Bizottság elnöke, a miniszter által kijelölt személy, aki a miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban áll, valamint a Hivatal elnöke által kijelölt három személy, akik a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állnak.

(4) Az Értékelő Bizottság egy tagját és egy póttagját a miniszter jelöli ki. Az Értékelő Bizottság további póttagjait a Hivatal elnöke jelöli ki.

(5) Az Értékelő Bizottság tagját akadályoztatása esetén az adott tagot jelölő személy által jelölt póttag helyettesíti.

(5a) Az Értékelő Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vagy póttag látja el az Értékelő Bizottság vezetését.

(5b) Ha az Értékelő Bizottság elnökét az Értékelő Bizottság tagja helyettesíti, az Értékelő Bizottság elnöki jogkörében eljáró személy az Értékelő Bizottságba bevon egy további póttagot a Hivatal elnöke által jelölt póttagok közül.

(5c) Az Értékelő Bizottság tagjait, valamint a póttagokat az Értékelő Bizottság elnöke legalább 30 nappal a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét megelőzően megbízza. Az Értékelő Bizottság az e rendelet és a kiírási dokumentáció által meghatározott keretek között az ügyrendjét maga állapítja meg.”

7. § Az R. 10. és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) Az Értékelő Bizottság megszűnik a pályázat eredményének vagy eredménytelenségének kihirdetését követő napon.

(2) Az értékelő bizottsági tag vagy póttag megbízatása megszűnik, ha

a) az Értékelő Bizottság megszűnik,

b) a tag vagy póttag megbízatását – annak összeférhetetlensége esetén – az Értékelő Bizottság elnöke a tag kijelölésére jogosult javaslatára visszavonja, vagy

c) a tag vagy póttag a megbízatásáról lemond.

11. § (1) Összeférhetetlenség miatt nem lehet az Értékelő Bizottság tagja vagy póttagja az a személy, aki

a) valamely benyújtott pályázat előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen módon részt vett,

b) a pályázati eljárás során pályázatot nyújtott be,

c) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója vagy foglalkoztatója,

d) a pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, részvényese, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

e) annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetve amelynek a pályázó tulajdonosa, részvényese, tagja, vagy

f) az a)–e) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.

(2) Ha összeférhetetlenségi ok merült fel, arról az összeférhetetlenségi ok felmerülését követő 3 napon belül az Értékelő Bizottság elnökét tájékoztatni kell.

(3) A tag és a póttag megbízatásának visszavonása esetén az új tagot és póttagot a 9. § (3) bekezdés szerinti jelölés alapján az Értékelő Bizottság elnöke nevezi ki.”

8. § Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a beérkezett pályázat nem teljeskörűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor az Értékelő Bizottság – a 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja kivételével – legfeljebb egy alkalommal és 15 napos határidővel a pályázót a hiányok pótlására hívhatja fel.”

9. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatok benyújtási határidejét követő harmadik munkanapon az Értékelő Bizottság ügyrendjében meghatározott számú tagja közjegyző jelenlétében felbontja a pályázatokat, és erről jegyzőkönyvet készít. A Hivatal a bontástól számított 3 munkanapon belül a honlapján közleményben teszi közzé a pályázók és a pályázatok azonosító adatait (pályázó neve, létesítés helye, igényelt kapacitás, erőműegység típusa) és a benyújtott ajánlati árakat.”

(2) Az R. 13. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha több pályázó is azonos ajánlati árat nyújt be, akkor e pályázatok közül a barnamezős területen megvalósuló beruházásokat kell előnyben részesíteni.

(2b) Ha vannak olyan pályázatok, amelyek csak részlegesen lennének elfogadhatók, akkor a kiírási dokumentációban meghatározott szabályokat kell alkalmazni ezen pályázatok sorrendjének megállapítására.”

10. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Hivatal – az Értékelő Bizottság 12. § (5) bekezdésében meghatározott összefoglaló értékelésének elkészítését követő 5 munkanapon belül – megállapítja a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és erről honlapján közleményt tesz közzé.

(1a) Ha a Hivatal a pályázati eljárás eredményességét vagy a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségét állapítja meg, az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 15 munkanapon belül, hivatalból indított hatósági eljárás keretében meghozott határozatokban a benyújtott pályázatokat

a) a 13. § (2) bekezdésével összhangban, egészében vagy – a 4. § (7) bekezdésében meghatározott esetben – részben nyertesnek nyilvánítja, vagy

b) érvénytelenné nyilvánítja, vagy

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben elutasítja.

(1b) Az (1a) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Hivatal az ajánlati biztosítékot felszabadítja.”

(2) Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a pályázó a támogatási jogosultság elnyerését követően a pályázati eljárás során figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, azt köteles 8 napon belül bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni a működési támogatás időtartamának Metár kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elnyert egyéb állami támogatásra vonatkozó hiteles dokumentumokat. A Hivatal a kérelem alapján határozatban dönt a működési támogatás időtartamának módosításáról.”

11. § (1) Az R. 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az erőműegység értékesítése esetén az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási jogosultság új tulajdonos számára történő megállapításának feltétele – az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett –, hogy az új tulajdonos megfeleljen az eredeti pályázati feltételeknek.

(4) A nyertes pályázónak a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül igazolnia kell a kiírási dokumentációban meghatározott teljesítési biztosíték rendelkezésre állását, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot a Hivatal lehívja, és a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján a pályázó elveszíti a támogatási jogosultságot. A lehívott összeg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti egyéb bevételnek minősül. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állásának igazolása esetén a Hivatal az ajánlati biztosítékot felszabadítja.”

(2) Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a nyertes pályázó az általa megvalósítandó erőműegységgel kapcsolatban, a támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott, kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt követő

a) legkésőbb 10 munkanapon belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a teljesítési biztosíték fel nem szabadított részét a Hivatal lehívja, azt a pályázó a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti;

b) egy éven belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti a projektre vonatkozó támogatási jogosultságát, és e rendelet szerint kiírt pályázaton 3 évig nem indulhat.”

(3) Az R. 17. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (6) bekezdés a) pontja szerint lehívott összeg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti egyéb bevételnek minősül.”

12. § Az R. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a Hivatal a kötelező átvételre vagy pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra irányuló kérelmet a (6) bekezdés szerint elutasítja, a kérelmező a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben történő kihirdetését követően az adott év végéig nyilatkozhat arról, hogy kéri beadványának az új feltételek melletti, 1. melléklet szerint a következő évre meghatározott korlát terhére történő elbírálását. A (6) bekezdés szerint elutasított kérelem esetében az elutasított kérelem beérkezésének dátumát kell alapul venni a kérelem elbírálásánál. Ezen bekezdés alkalmazása esetén a kérelmezőre a kötelező átvételre és prémium típusú támogatásra vonatkozó jogszabályokban a (6) bekezdés szerint elutasított kérelem beérkezési dátuma óta bekövetkező módosítások is vonatkoznak.”

13. § Az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról szóló 22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

14. § Az R.

1. 1. § (1) bekezdés c) pontjában és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „költség” szövegrész helyébe az „érték” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „termelőképesség” szövegrész helyébe a „teljesítőképesség” szöveg,

3. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „megvalósítási határidő” szövegrész helyébe a „kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidő” szöveg,

4. 6. § (1) bekezdés g) pontjában az „az eredmény” szövegrész helyébe az „az eredményesség vonatkozásában kiadandó közlemény” szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés 9. pontjában a „költség” szövegrészek helyébe az „érték” szöveg,

6. 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a „pályázat” szövegrész helyébe a „közbeszerzési eljárás, koncessziós pályázat, e rendelet szerinti pályázat vagy szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárásról szóló miniszteri rendelet szerinti pályázat” szöveg,

7. 7. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az Értékelő Bizottság” szöveg,

8. 8. § (1) bekezdés d) pontjában az „árat tartalmazó külön dokumentum” szövegrész helyébe az „ár megjelölése a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint” szöveg,

9. 8. § (5) bekezdésében a „részvételi” szövegrész helyébe a „pályázati” szöveg,

10. 8. § (7) bekezdésében a „részvételi, illetve jogosultsági” szövegrész helyébe a „pályázati” szöveg,

11. 8. § (8) bekezdésében a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat és határidőket” szöveg,

12. 9. § (1) bekezdésében az „öt póttaggal” szövegrész helyébe a „nyolc póttaggal” szöveg,

13. 12. § (3) bekezdésében a „60 napon belül” szövegrész helyébe a „45 napon belül” szöveg,

14. 12. § (5) bekezdésében a „hiánypótlási” szövegrész helyébe a „hiányok pótlására biztosított” szöveg,

15. 12. § (6) bekezdésében a „pályázót a Hivatal kizárja” szövegrész helyébe a „pályázót az érintett pályázatai vonatkozásában a Hivatal – összhangban a 7. § (4) bekezdéssel és a 14. § (1) bekezdéssel – kizárja az eljárásból, és a pályázat érvénytelenségéről a 16. § szerint határozatot hoz” szöveg,

16. 13. § (2) bekezdésében az „az induló támogatott árra vonatkozó ajánlatok” szövegrész helyébe a „kategóriánként az induló támogatott árra vonatkozó ajánlatok” szöveg,

17. 14. § (1) bekezdés d) pontjában a „pályázót a pályázati eljárásból kizárták” szövegrész helyébe a „pályázót az adott pályázat vonatkozásában a pályázati eljárásból e rendelet szabályai szerint ki kell zárni” szöveg,

18. 14. § (2) bekezdésében a „tisztességtelen módon befolyásolta, akkor támogatási jogosultságát” szövegrész helyébe az „akár hamis adatszolgáltatással, akár bármely más magatartással tisztességtelen módon befolyásolta, akkor támogatási jogosultságát a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján” szöveg,

19. 15. § (2) bekezdésében a „visszafizeti” szövegrész helyébe a „felszabadítja” szöveg,

20. 16. § (2) bekezdés d) pontjában az „azt a dátumot, ameddig az adott erőműegység kereskedelmi üzemét meg kell kezdeni” szövegrész helyébe az „a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt” szöveg,

21. 17. § (1) bekezdésében az „az eredményhirdetés napjától” szövegrész helyébe az „a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától” szöveg,

22. 17. § (2) bekezdésében a „módosítható” szövegrész helyébe a „vagy a (7) bekezdés alapján módosítható” szöveg és a „módosítani” szövegrész helyébe a „módosítani, és arról hatósági eljárás keretében határozatot hozni” szöveg,

23. 17. § (8) bekezdésében a „pályázat eredményhirdetésétől” szövegrész helyébe a „támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától” szöveg,

24. 2. melléklet 1. pontjában a „TT: éves új támogatás” szövegrész helyébe a „TT: éves új támogatás, amely nem lehet negatív érték” szöveg,

25. 3. mellékletében a „KT: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és a Metár kormányrendelet alapján kötelező átvétel és zöld prémium keretében múltbéli években kiosztott vagy a jövőben kiosztható éves új támogatás.” szövegrész helyébe a „KT: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és a Metár kormányrendelet alapján kötelező átvétel és zöld prémium keretében az adott évben már kiosztott vagy a jövőben kiosztható éves új támogatás.” szöveg

lép.

15. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (3)–(5) bekezdése,

b) 7. § (1) bekezdés 7. pontjában a „vagy vele egy társaságcsoportba tartozó vállalkozásnak” szövegrész,

c) 7. § (1) bekezdés 11. pontja,

d) 8. § (2) bekezdés d)–e) pontja,

e) 8. § (9) bekezdése,

f) 18. § (4) bekezdésében a „legalább hetente aktualizált” szövegrész.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelethez

„1. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez

1.     Kötelező átvétel címén kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

2.     Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

0 Mrd Ft

3.     Barna prémium címén kiosztható éves új támogatási jogosultság korlátja

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft
(csökkentve
a 2017. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017. és 2018. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2019. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2020. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2021. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2022. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2023. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2024. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2025. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves
új támogatá-
sokkal)

A barna prémium mértékének Hivatal általi megállapítása során annak mértéke nem lehet magasabb, mint a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3. pont a) alpontja szerinti ár Metár kormányrendelet 2. melléklet szerinti aktuális indexált értékének 50%-a.

4.     Pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!