nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról
2020-01-02
2020-08-19
3
Jogszabály

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állandó lábgyűrű: olyan, a haszongalamb lábára helyezhető azonosítási eszköz, amely le nem bomló anyagból készül, hamisíthatatlan, könnyen olvasható, egyedi azonosításra alkalmas és csak egyszeri felhasználást lehetővé tevő jelzést tartalmaz, valamint olyan kialakítású, hogy az állat egész élete során az állaton marad anélkül, hogy az ártalmas volna az állatra;

2. haszongalamb: 72 órás vagy ennél idősebb, hústermelésre szánt vagy e szárnyaskategória előállítását célzó tenyésztési program keretében, fogságban nevelt galamb;

3. támogatási időszak: a támogatási kérelem

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2019. augusztus 1. és 2019. október 15.,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2019. október 16. és 2020. április 30.,

c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2020. május 1. és 2020. október 15.

közötti időszak.

2. A támogatás célja és mértéke

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető.

(2) A támogatás mértéke a támogatási időszakban vásárolt haszongalamb ellenértékének 75%-a, de legfeljebb 6000 forint/haszongalamb azzal, hogy az nem haladhatja meg a 4. § szerinti kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

(3) Egy haszongalamb után kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.

(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A (2) bekezdés szerinti támogatási mérték meghatározásakor, ha a kérelmező az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

a) az általános forgalmi adó levonására jogosult, a nettó vételárat,

b) az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, a bruttó vételárat

kell figyelembe venni.

(6) A támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés x) pontjában meghatározott – egyéb termékek, XXIV. rész – termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

3. A támogatás forrása és keretösszege

3. §1 A támogatás 2020. évben rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 100 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bc) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11–11/A. §-ában foglalt feltételeknek, és

bd) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatában foglalt feltételeknek, vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;

c)2 a haszongalambot állandó lábgyűrűvel látta el, és

ca) az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti támogatási időszakban legalább 400 darab,

cb) az 1. § 3. pont b) és c) alpontja szerinti támogatási időszakban – támogatási időszakonként – legalább 100 darab

haszongalambot vásárolt; valamint

d) a tenyészetét legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig a megyei kormányhivatal részére a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint – annak 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltakra tekintettel – bejelentette.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem

a) 2019. október 1-jétől október 15-éig,

b) 2020. május 1-jétől május 15-éig,

c) 2020. október 1-jétől október 15-éig

a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) A kérelmező az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a 4. § b) pontja szerinti nyilatkozatokat;

b) a vásárolt haszongalambokról szóló, a kérelmező nevére kiállított – a megvásárolt haszongalambfajta megnevezését és darabszámát tartalmazó – számla másolati példányát, valamint a számlák pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolati példányát;

c) a haszongalamb Magyarországon történt beszerzése esetén az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. melléklete szerinti állattartói nyilatkozat és 2. melléklete szerinti, a szolgáltató állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány másolati példányát;

d) a haszongalambok tartási helye szerint területileg illetékes járási hivatal alábbiakról szóló igazolásának másolati példányát:

da) az Európai Unió más tagállamaiból történt beszerzés esetén az állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló, 2004. március 30-i 599/2004/EK bizottsági rendelet melléklete szerinti Állategészségügyi Bizonyítvány másolati példányát,

db) a harmadik országból történt beszerzés esetén a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről szóló, 2004. február 18-i 282/2004/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmány másolati példányát;

e) a haszongalambok állandó lábgyűrűvel történő megjelölését igazoló, a kérelmező nevét és a lábgyűrűn található jelzést tartalmazó dokumentumot; valamint

f) a kérelmező írásbeli nyilatkozatát a b)–e) pontban meghatározott dokumentummásolatok hitelességéről és helytállóságáról.

6. A támogatási kérelem elbírálása és a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

(2) Az érintett támogatási időszakon kívül vásárolt, illetve pénzügyileg nem rendezett haszongalamb-vásárlás után igényelt támogatást a Kincstár elutasítja.

(3) Ha a támogatási kérelem szerinti jogos igény összegével a kérelmező a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett jogos igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(4) Ha az érintett benyújtási időszakra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A Kincstár – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlátnak a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében – a támogatási kérelmekről a benyújtási időszakot követő 45 napon belül döntést hoz.

(6) A támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(7)3 Ha a számla az elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, akkor a számla összegének forintra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!