nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról
2019-11-15
infinity
2
Jogszabály

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. borászati termék: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) VII. melléklet II. részében szereplő szőlőből készült termékek;

2. bortermelő: olyan hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett termelő, aki borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzemmel rendelkezik;

3. ipari célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati termékek egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

4. ipari célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra irányul;

5. krízislepárlási intézkedés: az 1308/2013/EU rendelet 216. cikke szerint végzett lepárlás után járó támogatás;

6. lepárlóüzem: borászati termék lepárlását végző olyan üzem, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) borászati termékek krízislepárlási támogatással történő lepárlása intézkedés keretében nyilvántartásba vett;

7. támogatási időszak: a 2019. augusztus 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszak;

8. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

9. termelési napló: az e rendelet szerinti támogatással érintett ipari célú nyers alkohol előállításához felhasznált borászati termékekről és azok felhasználásával előállított ipari célú nyers alkohol termékekről naprakészen vezetett nyilvántartás.

2. § (1) E rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen.

(2) A Kincstár az e rendelet vonatkozásában történő krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemeket nyilvántartásba veszi. A lepárlóüzemnek a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal postai úton kell benyújtani a Kincstár részére az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül. A bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát. A bejelentés visszavonásig érvényes.

(3) A nyilvántartásba vételre az a lepárlóüzem jogosult, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a (2) bekezdés szerinti bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Támogatási törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, valamint

b) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom-mérés eszközeivel,

c) borászati termékekből kizárólag ipari célú nyers alkoholt kíván előállítani,

d) a krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiségre vonatkozó vállalást tesz.

(4) Annak a lepárlóüzemnek, amely a Kincstár részére a borászati melléktermékek lepárlásában történő részvételhez a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet alapján bejelentést tett, és ez a bejelentése a nyilatkozattétel időpontjában érvényes, csak az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

(5) A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy

a) a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést köt, amelyben az átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói igazolás számát feltünteti,

b) a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,

c) az átvett borászati termékért legalább nettó 60 Ft/liter átvételi árat fizet,

d) az átvételi árat az átvétel napját követő 70 napon belül megfizeti,

e) az átvett borászati termékeket 2019. december 15-ig lepárolja,

f) a krízislepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari felhasználásra értékesíti vagy hasznosítja,

g) biztosítja a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, és

h) a feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

3. § (1) A Kincstár krízislepárlási intézkedésben történő részvételre a 2. § szerint nyilvántartásba vett lepárlóüzemektől legfeljebb összesen 100 000 hektoliter borászati termék lepárlására vonatkozó bejelentést fogad be.

(2) A Kincstár a lepárlóüzemek krízislepárlási intézkedésben való részvételi szándékát a bejelentések beérkezésének sorrendjében fogadja be.

(3) A Kincstár 10 napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet az (1) bekezdés szerinti összmennyiségre tekintettel befogadható mennyiségről.

(4) A bejelentő lepárlóüzem a Kincstár értesítésének kézhezvételétől számított 5 napon belül nyilatkozik arról, hogy a (3) bekezdésben foglalt esetben továbbra is részt kíván-e venni a krízislepárlási intézkedésben. A nyilatkozat hiánya a részvétel visszautasításának minősül.

(5) A Kincstár az e rendelet hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül közleményt tesz közzé az e rendelet alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemekről és a lepárlóüzemek által lepárolni kívánt borászati termék mennyiségéről.

4. § (1) Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani,

a) amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati termék tételhez tartozó borászati termék származási bizonyítványán szerepel, és

b) amelynek első borászati termék származási bizonyítványát kizárólag a 2015–2018-as szüreti évekből származó szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány alapján állították ki.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel teljesüléséről a gazdasági aktát vezető hegybíró kérelemre igazolást ad ki. Az igazolást három eredeti példányban kell kiállítani. A hegybíró csak annak a kérelmezőnek ad igazolást, aki a hegyközségi járulékot megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Az igazolás tartalmazza:

a) a kérelmező borászati terméke származási bizonyítványán szereplő adatait,

b) a lepárolni kívánt borászati termékek származási bizonyítványának számát tételenként, valamint

c) a hegybíró arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a lepárolni kívánt borászati termékek megfelelnek az (1) bekezdés b) pontjában rögzített feltételnek.

(3) Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani a 3. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételének napjától 2019. december 15-éig lehet.

5. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem telephelyén történik.

(2) Egy bortermelő a támogatási időszakon belül legfeljebb 8000 hektoliter borászati terméket szállíthat be a lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.

(3) A lepárlóüzem az adásvételi szerződést a borászati termék átvétele előtt a Kincstár részére bemutatja a (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése céljából. A Kincstár ellenőrzi, hogy a bortermelő kötött-e adásvételi szerződést krízislepárlási célból más lepárlóval, és az adásvételi szerződés mekkora bormennyiségre vonatkozik.

(4) Ha a nyilvántartásba vett lepárlóüzem a (3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, támogatásban nem részesíthető. Ha a Kincstár csak egyetlen lepárlóüzemet vett a 2. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba, akkor a (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(5) A lepárlóüzem az átvétel napján sorszámozott átvételi elismervényt állít ki, amelynek tartalmaznia kell

a) az átvevő lepárlóüzem nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) az átadó bortermelőnek a hegybíró igazolásában szereplő azonosító adatait,

c) az átadott borászati termék típusát,

d) az átadott borászati termék mennyiségét literben,

e) az átadott borászati termék átvételi árát forint/literben kifejezve,

f) az átadott borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben,

g) az átvétel időpontját,

h) a borászati termékre vonatkozó, a hegybíró által kiállított 4. § (2) bekezdése szerinti igazolás átvételének tényét és számát minden borászati terméktételre vonatkozóan, és

i) az átvétel helyét.

(6) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani, amelyből egy példány a bortermelőt illeti meg.

(7) A lepárlóüzem az átvételi elismervényt öt évig köteles megőrizni.

(8) Ha a borászati termékek átadásakor a bortermelő az átvevő lepárlóüzem által megállapított mennyiséget vitatja, abban az esetben a bortermelő és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében kell a lepárlóüzemnek az átvételre vonatkozó mennyiségmérést elvégezni.

(9) A bortermelő a borászati termék átadásakor a 4. § (2) bekezdése szerinti hegybírói igazolás két eredeti példányát átadja a lepárlóüzemnek.

6. § A lepárlóüzem az átvételi elismervényekben szereplő adatokról bortermelőnként tételes nyilvántartást vezet.

7. § (1) A krízislepárlási támogatás mértéke 60 Ft/liter. A támogatás összegét az e rendelet szerint átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége alapján kell meghatározni. A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2) A 2019. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 000 000 Ft.

(3) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatározásakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 30. cikk (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

(4) A támogatás összegét annak a borászati évnek az első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni, amelyben a borászati terméket leszállítják.

8. § (1) Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 2. § (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tett, és a krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari célú nyers alkoholt állított elő.

(2) A támogatási kérelmeket 2019. december 15-éig a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

c) a lepárlás adatait (a lepárolt borászati termékek összmennyisége hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve, a lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

d) az igényelt támogatás összegét,

e) a lepárlási összesítőt bortermelőnként, ügyfél-azonosítóját, nevét, adóalanyi jogállását, a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát, az átvétel időpontját, az átvétel helyét, a borászati termék típusát, a borászati termék mennyiségét hektoliterben megadva, a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve, az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma) és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát borászati termék tételenként,

b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumot,

c) a borászati termékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti elkészített, adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták,

d) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza a lepárlás időpontját, a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát, a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását, az előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségét literben és az előállított ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben,

e) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok hitelesítési engedélyének számát és időbeli hatályát, és

f) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

9. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmet visszautasítja, amennyiben a kérelmező nem tett eleget a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek.

(2) A Kincstár a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a lepárlóüzem által vállalt és ténylegesen lepárolt borászati termékmennyiség erejéig.

(3) Nem igényelhető támogatás azon borászati termék krízislepárlására, amelyet a lepárlóüzem az 5. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiségen túl vett át a bortermelőtől, vagy amelynek adásvételi szerződését a lepárlóüzem a Kincstárnak nem mutatta be.

10. § (1) A Kincstár ellenőrzése kiterjed:

a) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzése egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzése, amelynek során a Kincstár mintát vesz az ipari célú nyers alkoholból, és meghatározza annak alkoholtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzése, valamint az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,

d) az ipari célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzése, ami kiterjedhet a folyamat, a bizonylatok és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(2) A Kincstár az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(3) Jogosulatlan támogatási igénynek minősül, ha a támogatási kérelemben szereplő bortétel lepárlását hatósági intézkedés keretében rendelték el.

11. §1 A Kincstár a támogatást 2020. február 29-éig fizeti ki.

12. § (1) A támogatással érintett ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a lepárlóüzemnek értesítenie kell a Kincstárt a közleményben közétett módon, az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem azonosításához szükséges adatokat (ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely – szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját,

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben.

(2) Ha a hasznosító megegyezik a lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, amennyiben az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amelyet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldtek a Kincstár részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),

b) az ipari célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) a hasznosító arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az ipari célú nyers alkoholt kizárólag ipari célra hasznosítja,

d) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

13. § (1) A bortermelőtől átvett borászati termékekből lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését a Kincstár utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjed

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosított ipari célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,

c) a 12. § (1) bekezdése, valamint a 12. § (3) bekezdése alapján benyújtott jelentés összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

d) a Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) Az utólagos ellenőrzés során felvett készletadatok meghatározásakor a jövedéki vhr. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

14. § A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, amennyiben a Kincstár

a) vagy a vámhatóság ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkoholmennyiség alapján kell meghatározni,

b) vagy a vámhatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 12. § (1) bekezdése szerinti értesítés benyújtása nélkül, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, amely esetben a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 216. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelethez

Krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentő borászati termékek krízislepárlását végző lepárlóüzem nyilvántartásba vételéhez

1. Az ügyfél adatai:

1.1. Ügyfél neve

1.2. Ügyfél-azonosító

1.3. Kapcsolattartási információk

1.4. Lepárlás helye

1.5. Adóraktári engedély száma

2. Az átvenni tervezett lepárlási célú borászati termék mennyisége

3. Nyilatkozatok arról, hogy

a) rendelkezik tárolási, valamint a mennyiség- és az alkoholtartalom-mérés eszközeivel,

b) vállalja a 2. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségeket.

4. Csatolandó melléklet az adóraktári engedély másolata.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!