nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
2020-06-15
2020-08-19
5
Jogszabály

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. apaállat: az a húshasznú tenyészbika, amelyet az elismert tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában előírtak szerint apaállatnak minősít, és amely a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] szerinti Útmutatóban meghatározott központi lajstromszámmal rendelkezik;

2. állattartó: húshasznú szarvasmarha, illetve bivaly tenyésztésben tartását végző természetes vagy jogi személy;

3. támogatási időszak: tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszak;

4. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

5.1 tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett, tenyészetkód-azonosítóval rendelkező állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

6.2 tenyésztésbe állítás: vásárlás esetén az apaállatnak az állattartó tenyészetébe érkezésének – Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer [a továbbiakban: ENAR] szerinti adatbázisba történő – bejelentése, saját beállítás esetén az apaállat részére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiállítandó központi lajstromszám ENAR szerinti adatbázisba történő bejegyzése.

2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E rendelet alapján – a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha- és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében – az állattartó apaállat támogatási időszakban történő tenyésztésbe állítása esetén vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként

a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,

b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,

c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,

d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1)3

(2)4 E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege legfeljebb 700 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az az állattartó (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak, és

bd) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek;

c) hozzájárul a támogatás nyújtásával és felhasználásának ellenőrzésével közvetlenül összefüggő személyes adatainak az elismert tenyésztőszervezet (a továbbiakban: tenyésztőszervezet) általi kezeléséhez;

d) a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztőszervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy húshasznú szarvasmarha tenyészbikát, illetve egy bivaly tenyészbikát tenyésztésbe állított; és

e) rendelkezik a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett szarvasmarhatartó tenyészettel.

(2) Egy adott központi lajstromszámmal rendelkező apaállat után kizárólag a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.

(3) A kérelmező a bejelentett tenyészetében lévő, a tárgyév augusztus 31-én az ENAR szerinti adatbázisban nyilvántartott és ebben az időpontban legalább a 18 hónapos kort betöltött nőivarú szarvasmarha vagy bivaly (a továbbiakban együtt: tehén) minden megkezdett harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

(4) Ha a kérelmező bejelentett tenyészetében lévő (3) bekezdés szerinti tehenek egyedszáma nem éri el a harmincat, de legalább egy tehén megfelel a (3) bekezdésben előírtaknak, akkor egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhető támogatás.

(5) Egy kérelmező egy támogatási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem tárgyév szeptember 1. és szeptember 20. között papír alapon, postai úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező azonosító adatait;

b)5 a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti bontásban az apaállat – 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti – ENAR-számát, központi lajstromszámát és a tenyészetkód-azonosítót;

c) a tenyésztőszervezet igazolásának eredeti példányát arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül, és azt a kérelmező a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állította;

d) a kérelmező nyilatkozatát

da) a 4. § (1) bekezdés b)–e) pontokban foglaltakról,

db) a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állított apaállat létszámáról, és

dc) arról, hogy egy apaállat után kizárólag a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és egy alkalommal igényel támogatást.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – ötnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A Kincstár a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a kérelmező részére.

(3) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a tárgyévben rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(4) A támogatás összegét a támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §6 E rendeletnek az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelettel megállapított 1. § 6. pontját a 2019. szeptember 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!