nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről
2020-05-09
infinity
3
Jogszabály

8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a fokozott kockázattal járó büntetés-végrehajtási feladatok biztonságos végrehajtása érdekében a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és a büntetés-végrehajtási intézetek (a továbbiakban: bv. intézetek) érintett személyi állományára terjed ki.

2. A magas biztonsági kockázattal járó feladatokat – az eredményesség, a hatékonyság és a szakszerűség érdekében – az erre speciálisan képzett állomány bevonásával indokolt végrehajtani.

3. A BVOP Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztályon (a továbbiakban: főosztály) központi műveleti osztályt, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben műveleti osztályt (a továbbiakban: műveleti osztály), a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet kivételével a bv. intézetekben műveleti csoportokat (a továbbiakban: műveleti csoport), (a központi műveleti osztály, a műveleti osztály és a műveleti csoport a továbbiakban együtt: műveleti egység) kell működtetni.

II. FEJEZET

A MŰVELETI EGYSÉGEK FELADATAI

4. A műveleti egységeknek az alábbi speciális feladatokat, műveleti tevékenységeket és taktikai eljárásokat kell végrehajtaniuk:

a) kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott szállítása,

b) kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott előállítása bírósági tárgyalásra, ügyészi meghallgatásra, egészségügyi vizsgálatra, illetve egyéb célból,

c) helyszíni tárgyalás biztosítása,

d) magas biztonsági kockázatú fogvatartotti rendezvények biztosítása,

e) polgári egészségügyi intézménybe kihelyezett fogvatartott őrzése,

f) fogvatartott előállítása közeli hozzátartozójának temetésére,

g) fogvatartott előállítása súlyos beteg közeli hozzátartozó meglátogatására,

h) azonnali beavatkozást igénylő csapattevékenységben való részvétel,

i) terrorcselekmény megszakítása, felszámolása, elkövetők elfogása halaszthatatlan esetben történő végrehajtás során,

j) fogolyzendülés megszakítása és felszámolása,

k) zárkatorlasz felszámolása,

l) kitörési kísérlet megakadályozása,

m) megszökött fogvatartott felkutatása, elfogása,

n) fogvatartott erőszakos kiszabadításának megakadályozása,

o) a személyi állomány képzésében való részvétel,

p) körszállítás végrehajtása,

q) együttműködés és kapcsolattartás a társ fegyveres rendvédelmi szervek hasonló jellegű különleges egységeivel,

r) a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetője (a továbbiakban: szolgálatvezető) által meghatározott egyéb speciális feladatok végrehajtása és szükség szerint sajátos felkészültséget nem igénylő alapvető feladatok (pl. biztonsági vizsgálat) végrehajtása.

5. A körszállítási feladatok végrehajtásába – tekintettel a nagy fogvatartotti létszámokra, illetve távolságokra – a lehető legnagyobb létszámú műveleti állományt kell bevonni. Ennek érdekében a szállítást végrehajtóknak részben vagy egészben a műveleti egységek állományát kell kijelölni. Indokolt esetben a körszállítások indításához vagy fogadásához a bv. intézetekben további műveleti állományt kell biztosítani a feladatok végrehajtásához.

6. A speciális feladatok, valamint a műveleti tevékenység és taktikai eljárások végrehajtásának szabályait, illetve az irányító személy feladatait a tárgykörben az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a szolgálatvezető által kiadott módszertani útmutatók, oktatási segédletek tartalmazzák, továbbá rendelkeznek a műveleti beosztottak speciális eljárás-taktikai szerepéről.

7. Amennyiben az előállítás vagy szállítás végrehajtásához páncélozott gépjármű alkalmazása szükséges, vagy azt megkülönböztető jelzés alkalmazásával történő felvezetéssel indokolt végrehajtani, – halasztást nem tűrő eset kivételével – az kizárólag a központi műveleti osztály igénybevételével végezhető.

8. A fogvatartottak célszállítását a központi műveleti osztály indokolt esetben a szolgálatvezető engedélyével nem erre a célra speciálisan kialakított, elválasztó biztonsági fülke nélküli szolgálati gépjárművel is végrehajthatja.

III. FEJEZET

A MŰVELETI OSZTÁLY, VALAMINT A MŰVELETI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA, FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMA

9. A műveleti osztály önálló osztályként működik, a műveleti csoportokat biztonsági osztályok keretein belül kell szervezni és működtetni.

10. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok maximális létszámát, illetve az ahhoz kapcsolódó beosztásokat az állománytáblázat tartalmazza.

11. A műveleti osztályt a műveleti osztályvezető, a műveleti csoportot a műveleti csoport vezetője irányítja.

12. A műveleti osztályvezető a kijelölt parancsnokhelyettes, a műveleti csoport vezetője a biztonsági osztályvezető (több objektumos bv. intézet esetében a kijelölt biztonsági osztályvezető) alárendeltségében teljesít szolgálatot.

13. A speciális feladatok végrehajtása, illetve a műveleti tevékenységek és taktikai eljárások során a műveleti osztály beosztott tagjai az osztályvezetőnek, a műveleti csoportok beosztott tagjai közvetlenül a csoport kijelölt vezetőjének vannak alárendelve.

14. A műveleti osztály beosztott tagjait az intézetparancsok-helyettes, a műveleti csoportok beosztott tagjait a biztonsági osztályvezető a végrehajtandó napi feladatok függvényében – körültekintő mérlegelést követően – a biztonsági szempontból legmagasabb kockázattal járó szakfeladatok végrehajtására jelöli ki.

15. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok tagjainak munkarendjét úgy kell szervezni, hogy a feladatok ellátásához hivatali időben és a hivatali időn kívüli időszakokban is megfelelő létszámban rendelkezésre álljanak. Indokolt esetben – a bv. intézet parancsnokának döntése alapján – a műveleti osztály és a műveleti csoport tagjaiból készenléti szolgálatot is lehet működtetni.

16. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok tagjainak speciális szolgálatellátását, a követelményeket és a feladatokat a munkaköri leírásokban kell részletesen rögzíteni.

17. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok speciális feladatainak tervezését, szervezését és a végrehajtott szolgálati feladatok elszámolását szolgálatszervezési dokumentációikban az általános feladatoktól eltérő módokon kell feltüntetni. A műveleti osztály, illetve a műveleti csoportok által végzett speciális feladatok végrehajtását „MCSV”, a képzését „MCSK”, illetve az 1 órás fizikai felkészülést pedig „MCSF” rövidítésekkel kell jelölni. Az oktatások és képzések végrehajtását – külön az ez irányú tevékenységének nyilvántartására vezetett – Haladási naplóban kell dokumentálni. Az elvégzett speciális feladatokról a műveleti osztály, illetve a műveleti csoportok vezetőinek folyamatos, részletes nyilvántartást kell vezetni.

18. Az ellenőrzésre jogosult elöljárók a műveleti osztály, illetve a műveleti csoportok által végrehajtott feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikat és intézkedéseiket az ellenőrzési naplóban, illetve a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) vezetői ellenőrzési moduljában is rögzítik.

19. A 16–18. pontokban felsorolt dokumentumokon túl a műveleti osztály és a műveleti csoportok havi tervezését és napi tevékenységét a Robotzsaru rendszer szolgálatvezénylés moduljában rögzíteni kell.

20. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok értesítési rendjét a bv. intézet értesítési és készenlétbehelyezési tervében kell szabályozni.

21. Annak érdekében, hogy indokolt esetben a műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok tagjai együttesen és haladéktalanul berendelhetők legyenek, a bv. intézetek telefonos kiértesítési rendszerén belül önálló „műveleti kiértesítési csoport”-ot kell létrehozni.

22. A több bv. intézetet érintő közös feladatvégrehajtás során az erők és az eszközök összevonhatóak, illetve csoportosan is bevethetőek, amennyiben a bekövetkezett esemény azt indokolttá teszi (például nagy létszámú csapaterőt igénylő esemény felszámolása, természeti és civilizációs katasztrófákkal összefüggő feladatok végrehajtása). A műveleti csoportok országos vagy területi szintű összevont alkalmazására az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének engedélyével kerülhet sor. A központi műveleti osztállyal történő közös feladatvégrehajtás során minden esetben a központi műveleti osztály kijelölt csoportparancsnoka irányít.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI MŰVELETI OSZTÁLY JOGÁLLÁSA, FELÉPÍTÉSE

23. A központi műveleti osztály maximális létszámát, illetve az ahhoz kapcsolódó beosztásokat az állománytáblázat tartalmazza.

24. A központi műveleti osztály szervezeti felépítésben a főosztályhoz tartozik, a feladatait és intézkedéseit országos szintű hatáskörrel látja el. A BVOP által szervezett speciális, előre nem egyeztetett feladatok során a főosztály vezetője (a továbbiakban: főosztályvezető) útján a szolgálatvezető közvetlen alárendeltségében, illetve a központi műveleti osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy eligazítása alapján hajtja végre feladatait. Általános feladatvégrehajtás során a támogatott bv. intézet parancsnokának alárendeltségében végzi tevékenységét a támogatott bv. intézet biztonsági osztályvezetőjének eligazítása alapján.

25. A központi műveleti osztályt az osztály vezetője, távolléte esetén az általa kijelölt kiemelt főreferens irányítja, koordinálja.

26. A beosztott állomány tagjai a speciális feladatok végrehajtása, illetve a műveleti tevékenységek és taktikai eljárások során közvetlenül az osztály vezetőjének, távolléte esetén a kijelölt kiemelt főreferensnek, illetve a kijelölt csoportparancsnoknak vannak alárendelve.

27. A speciális feladatokat, a művelettaktikai eljárások végrehajtásának szabályait, illetve az irányító személy feladatait az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a szolgálatvezető által kiadott módszertani útmutatók, oktatási segédletek tartalmazzák, továbbá rendelkeznek a műveleti beosztottak speciális eljárás-taktikai szerepéről.

28. A központi műveleti osztály tagjainak munkarendjét úgy kell szervezni, hogy a feladatok ellátásához hivatali időben és a hivatali időn kívüli időszakokban is megfelelő létszámban rendelkezésre álljanak.

29. A központi műveleti osztály tagjainak speciális szolgálatellátását, a követelményeket és a feladatokat az őr- és szolgálati utasításokban, munkaköri leírásokban kell részletesen rögzíteni.

30. A központi műveleti osztály havi tervezését és napi tevékenységét a Robotzsaru rendszer szolgálatvezénylés moduljában rögzíteni kell.

31. A központi műveleti osztály értesítési rendjét a BVOP értesítési és készenlétbehelyezési terve szabályozza.

32. Annak érdekében, hogy indokolt esetben a tagok együttesen és haladéktalanul berendelhetők legyenek, a BVOP telefonos kiértesítési rendszerén belül önálló „Műveleti kiértesítési csoport”-ot kell létrehozni.

33. Az oktatások és képzések végrehajtását – külön az osztály ez irányú tevékenységének nyilvántartására vezetett – Haladási naplóban kell dokumentálni.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI MŰVELETI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE, IGÉNYBEVÉTELE

34. A központi műveleti osztály működésének elsődleges célja, hogy a bv. intézeteket – a speciális felkészültséget igénylő feladatok átvállalásával – tehermentesítse a kiemelt biztonsági szintű és kockázatú feladatok végrehajtása alól. Ennek egyik fontos következménye, hogy a támogatott bv. intézetek szolgálati időt és élő erőt takarítanak meg.

35. Szakmai cél, hogy a speciális és a biztonsági szempontból magas kockázatú feladatok végrehajtását országos szinten koordinálja, azt magas szinten – a támogatott bv. intézet műveleti csoportjával közösen, összehangolva – végrehajtsa, továbbá egy esetleges rendkívüli eseményt sikeresen felszámoljon, vagy annak bekövetkezését megakadályozza.

36. Az igénybevételt a biztonsági osztályvezető a bv. intézet parancsnokán keresztül köteles összesítve, minden naptári hét csütörtöki napjával bezárólag – rendkívüli esetben azonnal –, írásban a Robotzsaru rendszeren, illetve e-mail útján is a feladat konkrét megnevezésével, időpontjával felterjeszteni a főosztályvezetőnek. Ezt követően a főosztályvezető – az osztályvezetővel történt erő számvetést követően – dönt a végrehajtásról, amelyről tájékoztatja az igénybejelentő bv. intézeteket.

37. A támogatás mértéke lehet teljes vagy részleges szintű.

38. A megkeresések összesítését követően az osztályvezető elkészíti a következő hétre szóló tervezetet. Azon napokra, amikor megkeresés nem érkezik, az osztályvezető – értékelő-elemző tevékenységet követően – javaslatot tesz sajátos felkészültséget nem igénylő alapvető feladatok (pl. biztonsági vizsgálat, motozás, biztosítás, kísérés), illetve képzések végrehajtására.

39. A 38. pontban meghatározott esetben a beosztott műveleti állomány az adott bv. intézet parancsnokának alárendeltségébe kerül a feladatvégrehajtás idejére.

40. A támogatási kérelmek elbírálásánál a főosztályvezető és az osztályvezető a következő prioritási alapelveket veszi figyelembe:

a) a fogvatartott szerepel-e a BVOP főügyelet által vezetett kiemelt figyelmet igénylő fogvatartottak listáján,

b) a fogvatartott kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett,

c) a fogvatartott által elkövetett bűncselekmény nagy sajtónyilvánosságot kapott,

d) a fogvatartott magas biztonsági kockázatba van sorolva, tudatosan szembehelyezkedik a bv. szerv rendjével, fogvatartása során több esetben követett el súlyosabb, rendkívüli eseményt,

e) fogvatartása során szökött, szökést kísérelt meg vagy a felügyeletre támadt,

f) megerősített információk alapján a fogvatartott intézeten kívül történő előállítása során nagy létszámú, nem együttműködő, provokatívan viselkedő hozzátartozói csoport megjelenése várható.

41. Az azonnali intézkedést igénylő súlyos rendkívüli események felszámolása érdekében – a feladatok függvényében – a beosztott állomány tagjai indokolt esetben a szolgálatvezető engedélyével átcsoportosíthatók.

42. A bv. intézetektől átvett feladatokat a központi műveleti osztály beosztott tagjai, amennyiben lehetőség van rá, a támogatott bv. intézet állományába tartozó 1 fő műveleti főfelügyelővel/segédelőadóval közösen hajtják végre.

43. A központi műveleti osztály által támogatott bv. intézetben történő feladatvégrehajtást megelőzően az osztályvezető által kijelölt személy megtartja az általános eligazítást. A feladattal kapcsolatban a speciális eligazítást a támogatott bv. intézet biztonsági osztályvezetője vagy az általa megbízott személy hajtja végre, amit az e célra rendszeresített okmányban dokumentálni kell.

44. A bv. intézetekkel közös feladatvégrehajtás során, a meghatározott részfeladatok esetében a központi műveleti osztály kijelölt csoportparancsnoka felelős a feladat koordinálásáért és annak eredményes végrehajtásáért.

45. A fogvatartottak előállítása esetén a központi műveleti osztály által támogatott bv. intézet az érintett szakterületek bevonásával hiánytalanul kitölti az előállítási utasítást. A feladat végrehajtása során történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése céljából az előállítási utasítást kitöltő személy nevét és elérhetőségét minden esetben fel kell tüntetni az előállítási utasításon.

46. A célszállítások alkalmával a szállítási terv és az ülésrend elkészítéséről, továbbá a szállítás útvonalának megtervezéséről, az esetleges műszaki/egészségügyi pihenő(k) helyszínének kijelöléséről az osztályvezető által kijelölt kiemelt főreferens gondoskodik.

47. A célszállítások alkalmával beiktatott egészségügyi pihenők vagy a bírósági tárgyaláson elrendelt és a bv. intézetben eltöltött pihenők idején az adott bv. intézet biztonsági osztályvezetője a fogvatartott elhelyezéséért, a központi műveleti osztály állományából 1 fő a meghatározott időszakokban történő ellenőrzéséért, kivételes esetekben a felügyeletéért felelős.

48. A támogatott bv. intézetből átvett fogvatartottak átadás-átvételének tényét minden esetben dokumentálni kell az erre rendszeresített okmányokban.

49. A bv. intézetek támogatása alkalmával történő feladatvégrehajtások (szállítás, előállítás, biztonsági vizsgálat stb.) során észlelt fegyelmi vétségekről az érintett állományi tag részletes, a körülményeket feltáró jelentést készít, fegyelmi lapot állít ki, majd a támogatott bv. intézet személyi állományi tagjával együttműködve rögzíti azt a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban.

VI. FEJEZET

A MŰVELETI EGYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL KRITÉRIUMAI

50. A műveleti egységek betöltetlen státuszaiba pályázat útján lehet felvételt nyerni.

51. A pályázónak rendelkeznie kell:

a) hivatásos állományban eltöltött legalább 4 év büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlattal,

b) B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel,

c) a beosztáshoz előírt középfokú polgári iskolai végzettséggel, továbbá középfokú bv. szakmai képzettséggel,

d) felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel,

e) átlagon felüli kommunikációs képességgel,

f) speciális fizikai állapotfelmérőn teljesített megfelelő eredménnyel.

52. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a beosztással kapcsolatos speciális képzettség, illetve küzdősportban, intézkedéstaktikai eljárásokban való jártasság.

53. A felvételi pályázat megszervezéséért, illetve annak eredményes végrehajtásáért az adott bv. intézet parancsnoka, a központi műveleti osztály tekintetében a főosztályvezető a felelős.

54. A pályázókon – az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) alapján – speciális szolgálati beosztásba helyezés előtti alkalmassági vizsgálatot (fizikai, egészségi és pszichikai) kell végezni.

55. A speciális fizikai alkalmassági vizsgálat végrehajtásának rendjét és az értékelést az 1. melléklet tartalmazza.

56. A műveleti egységek vezetőinek kiválasztása során kiemelt figyelmet kell fordítani az 51. pontban foglalt felvételi kritériumokon túl az alábbiakra:

a) kiemelkedő szervező- és koordinálókészség,

b) felelős gondolkodás,

c) kiemelkedő kommunikációs készség,

d) gyors és eredményes döntéshozatalra való alkalmasság.

57. Az 51. pont a) és b) alpontjaitól eltérni csak a pályázó egyéni adottságainak, szakmai tudásának mérlegélését követően, az adott bv. intézet parancsnokának, illetve a központi műveleti osztály vezetőjének felterjesztése alapján, a szolgálatvezető engedélyével lehet.

VII. FEJEZET

A MŰVELETI EGYSÉGEK KIKÉPZÉSE ÉS OKTATÁSA

58. A speciális feladatok, a műveleti tevékenységek és taktikai eljárások végrehajtása magas szintű jogszabályi, szakmai, taktikai és fizikai képzettséget, illetve kiemelkedő konfliktuskezelő és kommunikációs képességet kíván. Ennek elérése és szinten tartása érdekében a műveleti egységek állománya minden tagjának el kell végeznie az alapkiképzést, és részt kell vennie a szinten tartó képzéseken, illetve a továbbképzéseken.

1. Alapkiképzés

59. Az alapkiképzés időtartama 10 munkanap.

60. Az alapkiképzés a következő elemekből épül fel:

a) elméleti alapismeretek,

b) gyakorlati alapképzés.

61. A bv. intézet parancsnoka, illetve a főosztályvezető a műveleti egységbe felvételt nyert állományi tag alapkiképzésével kapcsolatos szándékáról írásban tájékoztatja a szolgálatvezetőt, aki az alapkiképzés koordinálására intézkedik, megszervezésért és végrehajtásért a központi műveleti osztály vezetője felelős.

62.1 Az alapkiképzést a központi műveleti osztály vezetője által kijelölt személyi állományi tagok végzik.

63.2 Az alapkiképzés vizsgáztatással zárul. Az elméleti részvizsga a vonatkozó jogszabályok és központi szabályozók anyagát, a gyakorlati részvizsga pedig a műveleti egységek tagjainak összeállított, 2. melléklet szerinti törzsanyagban és vizsgaanyagban meghatározottakat és a speciális fizikai állapotfelmérést tartalmazza. A sikeres vizsgáról a szolgálatvezető oklevelet állít ki, melynek másolatát a személyi anyaggyűjtőbe kell behelyezni.

2. Szinten tartó (helyi) képzés

64. A szinten tartó (helyi) képzések megszervezéséért és végrehajtásáért a központi műveleti osztály, illetve a műveleti osztály tekintetében az osztályvezető, a műveleti csoportok esetében a bv. intézet biztonsági osztályvezetője vagy a bv. intézet parancsnoka által kijelölt személy felelős.

65.3 A műveleti egységek vezetőinek féléves képzési tervet kell készíteni, amit a központi műveleti osztály esetében a főosztályvezető, a műveleti osztály esetében az illetékes parancsnokhelyettes, a műveleti csoportok esetében a biztonsági osztályvezető hagy jóvá, és ellenőrzi annak végrehajtását.

66. A képzések végrehajtását a Haladási naplóban rögzíteni kell.

67. A képzések anyagának összetételét úgy kell kialakítani, hogy a tárgykörben az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a szolgálatvezető által kiadott módszertani útmutatók, oktatási segédletek, illetve a vonatkozó jogszabályok, központi és helyi szabályozók tartalmát kötelezően magában kell foglalniuk, valamint abba kommunikációfejlesztő tréningeket és konfliktuskezelő foglalkozásokat is rendszeresen be kell építeni.

68. A szinten tartó (helyi) képzés fajtái:

a) napi fizikai felkészülés:

A speciálisan felkészített állomány fizikai (erőnléti) állapotának szinten tartása, fejlesztése érdekében, valamint a vizsgára való felkészülés céljából szolgálatonként 1 óra képzést kell engedélyezni a műveleti állomány tagjai számára önállóan vagy csoportosan, amennyiben azt a napi szolgálati feladatok lehetővé teszik.

b)4 havi összevont képzés:

A féléves képzési tervben meghatározott oktatási anyagban előírtak végrehajtása, illetve a taktikai eljárások gyakorlása céljából legalább havi kétszer minimum 4 óra időtartamban a műveleti egység összes tagjának bevonásával összevont képzést kell tartani. A bv. intézet parancsnoka szolgálati érdekből hozott döntése alapján a képzés havi egyszer minimum 4 óra időtartamban végrehajtható. A havi összevont képzés a társ fegyveres rendvédelmi szervek hasonló jellegű különleges egységeivel együttműködve is végrehajtásra kerülhet.

69. Az oktatási és képzési feladatok végrehajtásáért, illetve a taktikai eljárások gyakoroltatásáért a műveleti egységek vezetői és szolgálati elöljáróik felelősek a féléves képzési tervben meghatározottak szerint.

3. Továbbképzés

70. A műveleti osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy részére, illetve a műveleti csoportok vezetői részére évente központi továbbképzéseket kell tartani (a továbbiakban: központi továbbképzés), melynek koordinálásáért, megszervezéséért és végrehajtásáért a központi műveleti osztály vezetője a felelős.

71. A műveleti egységek beosztott állományának továbbképzését évente, a földrajzilag közel eső bv. intézetek összevonásával területi szinten kell végrehajtani (a továbbiakban: területi továbbképzés), melynek koordinálásáért a főosztályvezető, megszervezéséért és végrehajtásáért a központi műveleti osztály vezetője és az adott területi továbbképzési helyszín biztonsági osztályvezetője a felelős.

72. A központi műveleti osztály állományából a műveleti osztályvezető által kijelölt személyek a központi továbbképzésen, a központi műveleti osztály további tagjai a területi továbbképzésen vesznek részt.

73. A Biztonsági Szolgálat minden évben december 15-ig elkészíti a következő évre vonatkozóan a központi és a területi továbbképzés ütemtervét, melyeket az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese hagy jóvá. A jóváhagyott ütemterv december 31-ig megküldésre kerül a bv. intézetek részére.

4. Vizsgarendszer

74. A műveleti egységek tagjainak minden évben 1 alkalommal komplex vizsgát (elméleti és gyakorlati) kell tenni, illetve el kell végezni a speciális fizikai alkalmassági vizsgálatot.

75. Az időszakos egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot az együttes rendelet előírásai szerint kell végezni.

76. Az éves vizsga az alapkiképzés, a továbbképzések, a tárgykörben az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a szolgálatvezető által kiadott módszertani útmutatók, oktatási segédletek és a vonatkozó jogszabályok és központi szabályozók anyagát tartalmazza.

77. A műveleti egységek vezetőinek éves vizsgáztatását a szolgálatvezető által kijelölt személyek végzik.

78. A műveleti egységek beosztott tagjainak éves vizsgáztatását a központi műveleti osztály vezetője és a földrajzilag közel eső, a továbbképzések megtartására összevont bv. intézetek műveleti csoportjai vezetőiből álló vizsgabizottság végzi, végrehajtását a főosztályvezető ellenőrzi.

79. A műveleti egységek tagjainak az alábbi részvizsgákon és vizsgálatokon kell megfelelni:

a) fizikai alkalmassági vizsgálat,

b) elméleti szintfelmérő,

c) rendvédelmi közelharc alapismeretek,

d) műveleti tevékenység és taktikai eljárások, kommunikáció,

e) lövészet.

80. A vizsgaeredményeket a 3. melléklet szerinti Egyéni értékelő lapon kell feltüntetni.

81.5 Az értékelt állományi tag vizsgaeredményét sikertelennek kell tekinteni, amennyiben

a) valamelyik gyakorlatát nem megfelelőre minősítették,

b) a továbbképzések vagy a 79. pontban felsorolt részvizsgák, vizsgálatok valamelyikén nem vett részt.

82.6 Az értékelt állományi tag számára sikertelen vizsga esetén újabb vizsgaidőpontot kell kijelölni legkorábban 30 nap elteltével, legkésőbb 90 napon belül. Az elmulasztott továbbképzések, részvizsgák, vizsgálatok pótlására egyéni elbírálást követően van lehetőség. Az érintett személyi állományi tag részére a sikeres vizsgáig csak általános büntetés-végrehajtási feladatokat lehet meghatározni, speciális (műveleti) szolgálatot nem láthat el.

83. Indokolt távollét (pl. betegség) esetén a műveleti egység vezetője és a vizsgáztatásért felelős személy egyeztet a vizsga pótlásának lehetőségéről (helyszín és időpont megjelölésével).

84.7 A speciális fizikai alkalmassági vizsgálaton nyújtott teljesítményt az 1. mellékletben szereplő gyakorlatok végrehajtása alapján kell értékelni a meghatározott időkorlátok figyelembevételével.

85. Az elméleti szintfelmérő feladatsorát és annak értékelését a főosztályvezető hagyja jóvá.

86. A rendvédelmi közelharc alapismeretek, valamint a műveleti tevékenység és taktikai eljárások, illetve agressziókezelés és kommunikáció részvizsgák értékelése során a „Megfelelt” vagy a „Nem megfelelt” minősítési lehetőségeket kell alkalmazni.

87. A lövészet részvizsga során végrehajtandó feladatokat és azok értékelését lövészeti parancsban kell meghatározni.

VIII. FEJEZET

A MŰVELETI EGYSÉGEK RUHÁZATA, FELSZERELÉSE ÉS FEGYVERZETE

88. A műveleti osztály, valamint a műveleti csoportok tagjainak a beosztásba kerüléskor a védőruházatot, valamint az egyéni felszerelések és védőeszközök elemeit a bv. szervezet központi ellátás keretében biztosítja. A későbbiekben az elhasználódott ruházatot és felszerelést a bv. intézet saját költségvetése terhére pótolja.

89. A kiegészítő felszerelések beszerzése az adott bv. intézet feladata, azt szükség szerint kell végrehajtani. A ruházatot, az egyéni felszereléseket és védőeszközöket, illetve a kiegészítő felszereléseket a 4. melléklet tartalmazza.

90. A központi műveleti osztály tagjainak a beosztásba kerüléskor a védőruházat, az egyéni felszerelések és védőeszközök elemei, a kiegészítő felszerelések, illetve a későbbiekben ezek pótlása központi ellátás keretében kerül biztosításra.

91. A BVOP a műveleti egységek tagjai ruházattal és felszereléssel első alkalommal történő ellátását a rendszeresítési és beszerzési eljárások lefolytatását követően végzi.

92. A ruházati és egyéb felszereléseket elsősorban a bv. szervezet gazdasági társaságai által gyártott termékek közül kell beszerezni, amennyiben azok a speciális követelményeknek megfelelnek.

93. A műveleti egységek tagjai a számukra kiadott ruházati és egyéb felszerelések állapotát kötelesek megóvni, azért kártérítési felelősséggel tartoznak. A műveleti egységek vezetői félévente kötelesek tételesen ellenőrizni a teljes állomány vonatkozásában azok meglétét és állapotát, illetve arról nyilvántartást vezetni.

94. A műveleti egységek tagjai a védőruházatot feladatvégrehajtás, illetve képzések során kötelesek viselni.

95. A kámzsa a védőruházat részét képezi, az védi a műveleti állomány anonimitását, elsősorban a szervezett bűnözői körökhöz tartozó személyek és a sajtó nyilvánossága előtt. A bv. intézeten kívül végzett speciális feladatok végrehajtása során (pl. kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott előállítása) azt a tagoknak a védőruházattal együtt mindig viselniük kell. A bv. intézeten belül végrehajtott feladatok során azt csak indokolt esetben – a bv. intézet parancsnokának meghatározása alapján – lehet hordani. Ez alól kivételt képez a központi műveleti osztály, amely esetében a kámzsa viseléséről a főosztályvezető dönt.

96.8 Az egyes műveleti egységek részére, továbbá a műveleti egységek speciális képzettséggel rendelkező tagjai (például Prison Medic, kutyavezetők) részére egyedi karjelvény viselése engedélyezhető. Az egyedi karjelvények engedélyezéséről a szolgálatvezető, a központi műveleti osztály esetében az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese dönt. Az egyedi karjelvény a védőruházat részét képezi, és csak azon viselhető a bv. szervezet karjelvényével szimmetrikusan, a felsőruházaton, a jobb felkaron. Mérete megegyezik a rendszeresített karjelvény méretével, annak tartalmi elemei csak a bv. szervezethez méltó megjelenítések lehetnek.

97.9 A műveleti egységek tagjai a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szabályozóknak megfelelően minden esetben kötelesek a ruházaton jól láthatóan viselni az egyedi azonosító számukat, a rendfokozati jelzésüket, a bv. karjelvényt és az adott egység karjelvényét vagy a speciális képzettségre utaló karjelvényt.

98.10 A műveleti egységek tagjainak ruházatát, felszerelését a képzések és a feladatok végrehajtása során csak a bv. szervezetnél rendszeresített lőfegyverek, kényszerítő eszközök és a 4. mellékletben szereplő felszerelések, illetve ruházati termékek képezhetik. Ezek ellenőrzéséért a feladatvégrehajtás előtt eligazítást tartó személy felelős.

99. A műveleti egységek tagjainak a kényszerítő eszközök és lőfegyverek – lehetőség szerint – személyi felszerelésként vannak biztosítva, és tárolásuk is a fegyverszobában elkülönítetten történik.

100. A több bv. intézet műveleti állománya által végrehajtott közös feladat során az egységes öltözetet, megjelenést biztosítani kell.

IX. FEJEZET

JELENTÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI REND

101. A műveleti egységek vezetői minden félév végén jelentést készítenek a csoport időszakos létszámhelyzetéről és képzéséről az 5. melléklet alapján. A bv. intézet parancsnoka által jóváhagyott adatszolgáltatást – a féléves képzési tervekkel együtt – minden év január 10-éig, illetve július 10-éig fel kell terjeszteni a szolgálatvezető részére.

102. A műveleti egységek vezetői személyét érintő kinevezések kapcsán az érintett bv. intézet parancsnoka előzetesen egyeztet a szolgálatvezetővel.

103. Amennyiben a műveleti egység létszámát érintően változás következik be, illetve annak működését jelentősen befolyásoló egyéb körülmény merül fel, arról a szolgálatvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

104. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

105.11

106. A bv. intézetek parancsnokai a vonatkozó intézetparancsnoki intézkedés, az ügyrendek, helyi szabályozók, munkaköri leírások, őr- és szolgálati utasítások felülvizsgálatát, azok szükség szerinti módosítását az utasítás hatálybalépését követően 60 napon belül kötelesek elvégezni.

107. Az utasításban foglalt feladatok végrehajtására az érintett személyi állományt évente fel kell készíteni, a speciális ismereteket igénylő végrehajtást rendszeresen, visszatérő jelleggel oktatni, azt a bv. szerv vezetőjének, illetve helyettesének rendszeresen ellenőrizni kell.

1. melléklet a 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasításhoz

A speciális fizikai alkalmassági vizsgálat feladatai és értékelése – 300 ismétléses gyakorlatsor –

A gyakorlatsor 7 állomáspontból és összesen 300 ismétlésszámból áll, melynek leküzdése időméréssel történik. A gyakorlatokat a meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A következő állomásra csak akkor lehet továbblépni, ha az előző gyakorlat a meghatározott ismétlésszámban végrehajtásra került. Pihenőidő tetszőleges alkalommal és időtartamban vehető igénybe, azonban azok ideje beleszámít a végrehajtás időtartamába.

I. Feladatok leírása

1. Húzódzkodás – ismétlés 25´

Teljesen kinyújtott karú függésből húzódzkodás, amíg az áll a rúd fölé nem kerül. A kipping technika megengedett. A végrehajtást több alkalommal is meg lehet szakítani, ekkor a feladatot végrehajtó elengedheti a rudat és tetszőleges ideig pihenhet. A pihenőidőt követően, amikor a felmért személy folytatni kívánja a gyakorlatot, újra a kiinduló pozícióból kell kezdenie a húzódzkodást, tehát felugorva lendületet venni nem lehet.

2. Felhúzás 60 kg-mal – ismétlés 50´

A kétkezes rúd a talajon, a feladatot végrehajtó a kijelölt helyen áll. A rudat két kézzel kell elemelni a talajtól az egyénileg előre kijelölt és jelzett mértékig, de legalább a test függőleges helyzetéig, nyújtott csípőízületig. Pihenéskor a rudat a talajra vissza lehet tenni. A rúd felemás fogása megengedett.

3. Karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban – ismétlés 50´

A feladatot végrehajtó a kijelölt helyen, vállszélességű, nyújtott karú mellső fekvőtámaszban helyezkedik el. Lábak zárva. A kiinduló helyzetből karhajlítás, amíg a mellkas nem érinti a jelző berendezést, majd karnyújtás a kiinduló pontban jelölt magasságig. Pihenés során fel lehet állni, azonban a gyakorlat folytatásához újból fel kell vennie a kiinduló helyzetet.

4. Felugrás 60 cm-es (+/–4 cm) dobogóra páros lábbal – ismétlés 50´

A feladatot végrehajtó a kijelölt helyen áll, majd páros lábbal kell felugrania a 60 cm magas dobogóra. A felugráskor a felmért személynek térd- és csípőízületét ki kell nyújtania, valamint valamelyik kezével meg kell érintenie az előzetesen kijelölt jelzőberendezést. Pihenni kizárólag a kiindulási helyzet kijelölt keretében állva lehet.

5. „Ablaktörlő” 60 kg-os súllyal – ismétlés 50´

A feladatot végrehajtó a talajon hanyattfekvésben fekszik, miközben a 60 kg súlyú rudat nyújtott karokkal kezében tartja. Lábai zártan, a jobb és bal oldalt elhelyezett zsámolyok valamelyikén. A zsámolyokat 25-25-ször kell megérintenie a lábának boka alatti részével. Pihenés során a rudat visszateheti az állványra a végrehajtó, azonban a gyakorlat folytatásához újból fel kell vennie a kiinduló helyzetet.

6. Emelés-kinyomás egy kézzel 16 kg-os Kettlebellel vagy egykezes kézi súlyzóval – ismétlés 25-25´

A felmért személy a kijelölt keretben foglal helyet a 16 kg-os kettlebellt/egykezes kézi súlyzót egy kézzel elemeli a talajról, majd a feje fölé nyomja, amíg karja nyújtott állapotba kerül, az előzetesen kijelölt pontig. A kettlebellnek/egykezes kézi súlyzónak minden ismétlésnél érintenie kell a talajt a kijelölt keretben. 25 ismétlés után a feladatot végrehajtónak kezet kell váltania és a másik kezével is el kell érnie a 25 ismétlésszámot. Pihenéskor az eszközt leteheti a végrehajtó. Kézváltás kizárólag a szabályos 25 ismétlést követően lehetséges.

7. Húzódzkodás – ismétlés 25´

Teljesen kinyújtott karú függésből húzódzkodás, amíg az áll a rúd fölé nem kerül. A kipping technika megengedett. A végrehajtást több alkalommal is meg lehet szakítani, ekkor a felmért személy elengedheti a rudat és tetszőleges ideig pihenhet. A pihenőidőt követően, amikor a feladatot végrehajtó folytatni kívánja a gyakorlatot, újra a kiinduló pozícióból kell kezdenie a húzódzkodást, tehát felugorva lendületet venni nem lehet.

Női állománytagok számára a húzódzkodás 15 ismétléssel, a felhúzás és az „ablaktörlő” 30 kg-mal, emelés-kinyomás egy kézzel 12 kg-os kettlebellel/egykezes kézi súlyzóval, a karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban 30 ismétléssel kerül végrehajtásra.

II. Helyettesítő feladatok12

Amennyiben a végrehajtó személy – egy esetleges korábbi sérüléséből adódóan – valamelyik gyakorlatot nem tudja szabályosan végrehajtani, úgy számára a következő gyakorlatok egyikének végrehajtása engedélyezhető helyettesítő feladatként. Csak egyetlen gyakorlat helyettesítése lehetséges, az eredetivel megegyező ismétlésszámban. A helyettesítő feladatokat csak szakorvosi igazolás figyelembevételével, valamilyen mozgásszervi probléma esetén engedélyezheti a felmérésért felelős személy.

1. Fekve nyomás 60 kg-mal

A felmérést végrehajtó a fekve nyomó padon úgy helyezkedik el, hogy mindkét válla, dereka a padon, lábai a padlón vannak. A súly kiemeléséhez a tartóvillákból segítség igénybevétele engedélyezett. A gyakorlat végrehajtása során a rudat a mellkast érintve kell leengedni, majd felfelé kinyomva mindkét kart ki kell nyújtani. A végrehajtást több alkalommal is meg lehet szakítani, ekkor a felmért személy a súlyt a tartóvillába visszahelyezve elengedheti a rudat és tetszőleges ideig pihenhet. A pihenőidőt követően, amikor a feladatot végrehajtó folytatni kívánja a gyakorlatot, újra a kiinduló pozícióból kell kezdenie a fekve nyomást.

2. Guggolás 60 kg-mal

A felmérést végrehajtó a guggoló állványról leemeli a súlyt és biztonságos távolságra ellép attól. A rúd a vállán, a nyak mögött, a hát felső részén megtámasztva fekszik. Álló helyzetből leguggol úgy, hogy a combja alsó fele legalább a padlóval vízszintes legyen, majd feláll és az ismétlést kinyújtott lábbal fejezi be. A végrehajtást több alkalommal is meg lehet szakítani, ekkor a felmért személy az állványra visszahelyezi a rudat és tetszőleges ideig pihenhet. A pihenőidőt követően, amikor a feladatot végrehajtó folytatni kívánja a gyakorlatot, újra a kiinduló pozícióból kell kezdenie a guggolást.

Női állománytagoknak helyettesítő gyakorlatként a fekve nyomást vagy a guggolást 30 kg-mal kell végrehajtani.

III. Értékelés

Csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok értékelhetőek.

A műveleti csoportba történő felvételi eljárás során:

× „MEGFELELŐ”: 50 percen belül

Az időszakos állapotfelmérés alkalmával:

× „MEGFELELŐ”: 40 és 30 perc között

× „JÓ”: 30 és 20 perc között

× „KIVÁLÓ”: 20 percen belül

A felmérést „NEM MEGFELELŐ”-re kell értékelni, ha a résztvevő a gyakorlatokat nem a meghatározott sorrendben vagy ismétlésszámban hajtja végre, továbbá amennyiben a végrehajtás ideje meghaladja a „MEGFELELŐ” eredmény időkeretét.

2. melléklet a 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasításhoz

Törzsanyag és vizsgaanyag a műveleti egységek tagjai részére

1. Védekezés ütés és rúgás támadásokkal szemben:

a) egyenes ütés védése, befejezés elvezetéssel,

b) köríves ütés védése, befejezés elvezetéssel,

c) egyenes és köríves rúgások hárítása.

2. Elvezető fogások:

a) hátsó és mellső karbölcső,

b) hátsó karkulcs,

c) karfeszítés.

3. Rögzítések:

a) hátsó alkaros fojtás,

b) talajon rögzítés karfeszítéssel,

c) talajon rögzítés csuklófeszítéssel,

d) lábkulcs.

4. Védekezés eszközös támadásokkal szemben:

a) védekezés puszta kézzel,

b) védekezés kényszerítő eszközök alkalmazásával.

5. Gumibot, tonfa alkalmazásának módjai:

a) gumibot, tonfa alkalmazási lehetőségének megteremtése,

b) védekezések,

c) támadások,

d) elvezetések.

6. Bilincs alkalmazása:

a) bilincselési testhelyzetek megteremtése,

b) bilincselés állva,

c) bilincselés térdelő helyzetben,

d) bilincselés fekvő helyzetben.

7. Védekezés lőfegyverrel történő fenyegetéssel szemben:

a) szemből történő fenyegetés elhárítása,

b) oldalról történő fenyegetés elhárítása,

c) hátulról történő fenyegetés elhárítása.

8. Lőfegyverekkel kapcsolatos ismeretek:

a) töltetlenség ellenőrzése, töltés-ürítés végrehajtása,

b) akadály- és hibaelhárítás,

c) lőfegyver szét- és összeszerelés, karbantartás,

d) lőfegyver alkalmazására a lehetőség megteremtése.

9. Feladatvégrehajtás során alkalmazható kommunikációs eljárások:

a) intézkedés előtti és közbeni kommunikáció,

b) konfliktuskezelés, problémamegoldás, agressziókezelés.

10. Elsősegélynyújtás:

a) bekövetkezett sérülések felismerése,

b) halaszthatatlan intézkedések elvégzése.

3. melléklet a 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasításhoz13

……………………………………

bv. szerv megnevezése

Egyéni értékelő lap

Név: ………………………………………… rendfokozat: ………………………

20….……év

Fizikai alkalmassági vizsgálat

Az éves vizsga során végrehajtott speciális vizsgálat:
(időeredmény, minősítés)

 

Sportversenyen részvétel:
(sportág, kategória, eredmény)

 

Elméleti szintfelmérő

Feladatsor eredménye (%), minősítés

 

Rendvédelmi közelharc alapismeretek

Ütések és rúgások:

 

Dobások:

 

Védések és kitérések:

 

Elvezető fogások:

 

Szabadulások:

 

Bilincselés:

 

Kényszerítő eszközök alkalmazása:

 

Átlageredmény:
(minősítés)

 

Műveleti tevékenységek és taktikai eljárások, kommunikáció

Intézkedés-módszertan
és kommunikáció:
(minősítés)

 

Lövészet

Pisztoly:

 

Géppisztoly:

 

Sörétes puska:

 

Gépkarabély:

 

Átlageredmény:
(minősítés)

 

Távollétek

Továbbképzésekről távol töltött napok száma, annak oka(i):

 

Az „Egyéni értékelő lap” mellé csatolni kell az egészségi és a pszichikai alkalmassági vizsgálatok eredményeit tartalmazó igazolásokat (a dokumentumok tartalmi része nélkül), amelyet az egészségügyi szakterület biztosít. Érvényes „Alkalmas” minősítésű igazolás hiányában csak az elméleti ismeretszint mérhető fel.

Szöveges értékelés:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

A fentiek alapján a műveleti csoporttag a speciális szolgálat ellátására:

ALKALMAS    NEM ALKALMAS

Kelt: ……………………………, 20…… …………………………………

………………………………………    ……………………………………….

Vizsgabizottsági tag    Vizsgabizottsági tag

……………………………………

Vizsgabizottság vezetője

4. melléklet a 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasításhoz14

Ruházat, védőeszközök és felszerelések

I. A VÉDŐRUHÁZAT ELEMEI (SZEMÉLYENKÉNT)

1.    Kámzsa (1 db):

–    fekete,

–    jól szellőző anyagból készült,

–    lángálló.

2.    Zubbony (2 db, impregnált anyagból):

–    fekete (kizárólag a központi műveleti osztály és a műveleti osztály állománya részére 1 garnitúra fekete színű és 1 garnitúra „desert digit” mintázatú*),

–    csuklónál tépőzáras szűkítő,

–    könyök és váll megerősítése nélkül,

–    vállszalag és zsebek nélkül,

–    tépőzár a karjelvények számára a karok mindkét oldalán,

–    álló gallérral.

3.    Nadrág (2 db, impregnált anyagból):

–    fekete (kizárólag a központi műveleti osztály és a műveleti osztály állománya részére 1 garnitúra fekete színű és 1 garnitúra „desert digit” mintázatú*),

–    ülepe, térde megerősített anyagból.

4.    Póló (5 db):

–    fekete (kizárólag a központi műveleti osztály és a műveleti osztály állománya részére 3 darab fekete színű és 2 darab „desert digit” mintázathoz illő homokszínű*),

–    környakú,

–    jól szellőző, pamut,

–    tépőzáras állomány- és rendfokozati jelzés a zubbonnyal megegyezően,

–    tépőzáras azonosító elöl a mell magasságában,

–    háton „büntetés-végrehajtás” felirattal.

5.    Téli (softshell) dzseki:

–    fekete,

–    vízálló,

–    tépőzár a karjelvények számára a karok mindkét oldalán,

–    álló gallérral.

6.    Karjelzések, egyedi azonosítók:

–    rendfokozati jelzés,

–    egyedi azonosító szám,

–    büntetés-végrehajtási karjelvény,

–    az adott egység karjelvénye.

* A műveleti csoportok által viselt zubbony, nadrág és póló kizárólag fekete színű lehet. A központi műveleti osztály és a műveleti osztály állománya részére a szakfeladatok ellátásához a fekete színű műveleti védőruházat viselete kötelező, kivéve tavaszi és nyári időszakban a speciális feladatok ellátása, a társszervekkel való közös gyakorlat és feladatvégrehajtás során, illetve külön elöljárói rendelkezés alapján, mely esetekben „desert digit” mintázatú zubbonyt és nadrágot, illetve színben hozzá illő pólót viselhet.

7.    Bakancs:

–    könnyített taktikai kivitelben.

8.    Aláöltözet (1 garnitúra):

–    jól szellőző, de megfelelően meleg, komfortos,

–    alsó és felső egyaránt.

9.    Sapka (2 db):

–    1 db téli sapka (felirat nélküli, fekete, kötött),

–    1 db barett sapka a műveleti egységek karjelvényével megegyező sapkarózsával (a központi műveleti osztály és a műveleti osztály részére bordó, a műveleti csoportok részére fekete színű).

10.    Esőkabát:

–    impregnált anyagú,

–    fekete színű.

II. EGYÉNI FELSZERELÉSEK ÉS VÉDŐESZKÖZÖK (SZEMÉLYENKÉNT)

1.    Taktikai öv (1 db):

–    e. r. külső-belső öv.

2.    Taktikai öv tartozékok (1-1 db):

–    tonfa tartó,

–    könnyfakasztó tartó tok,

–    bilincstartó tok,

–    merev bilincstartó.

3.    Taktikai kesztyű (1 pár):

–    ízületvédőkkel ellátott,

–    vágásálló.

4.    Taktikai mellény (1 db):

–    Molle rendszerű,

–    fekete színű.

5.    Taktikai mellény kiegészítők (1-1 db):

–    pisztoly tártok,

–    sörétes lőszertartó,

–    EDR készüléktartó,

–    tároló zseb (eü. felszerelés, okmányok részére).

6.    Lövedékálló mellény (1 db):

–    külső viselésű,

–    MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat.

7.    Lövedékálló sisak (1 db):

–    fekete,

–    MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat.

8.    Ütésálló testvédő készlet (1 db)

9.    Ütésálló sisak (1 db)

10.    Ütésálló védőpajzs (1 db)

11.    Gázálarc készlet–93M (alegység készletben)

III. KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

1.    Combtokok (pisztoly, géppisztoly tártartó)

2.    Hónaljtok (pisztoly és tartalék tártartó)

3.    Taktikai fegyverszíj

4.    Rendszeresített gyorsbilincs, hozzátartozó tokkal és gyorsbilincs vágóval

5.    Védőszemüveg (rendészeti/lőkiképzési célokra gyártott)

6.    Könyökvédő, térdvédő protektor (fekete)

7.    Egészségügyi felszerelés

8.    Elemlámpa

9.    Kereső reflektor

10.    Keresőtükör

11.    Szerszámkészlet, behatoló eszközök (zárkatorlasz felszámolásához)

12.    EDR head-set

5. melléklet a 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasításhoz

……………………………

bv. szerv megnevezése

Jóváhagyom:

…………………………

parancsnok

Jelentés a műveleti egységek
létszámhelyzetéről és képzéséről

……… év …… félév

I. Létszámhelyzet

1.    A műveleti csoport/osztály létszáma (tényleges/engedélyezett)

2.    A műveleti csoport/osztály vezetője és beosztott tagjai (név, rendfokozat, beosztás)

3.    A tárgyidőszakban történt létszámváltozások (annak okai)

II. Képzés, oktatás

1.    Új tagok alapkiképzése (fő)

2.    Szinten tartó (helyi) képzések alakulása (végrehajtott/tervezett alkalom)

3.    A személyi állomány képzésében való részvétele

4.    Közös képzés a társ fegyveres rendvédelmi szervek hasonló jellegű különleges egységeivel

5.    A továbbképzéseken részt vett állomány létszáma (fő)

6.    Az éves vizsgák eredménye (sikeres/sikertelen; a sikertelen okai)

Kelt: …………………………, 20………. ………………… ………

………………….………………
műveleti csoport/osztályvezető

Láttam, javaslom elfogadni:

……………………………………

szakterületi vezető

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!